Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier"

Transkript

1 Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

2 HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer de riktlinjer som detta program utformat. I skolans mobbningsbehandlingsteam (Kiva-team) ingår rektor, ordf. speciallärare, kurator, hälsovårdare och eventuellt resp. klasslärare/klassföreståndare och skolpsykolog, om man ej på respektive skola kommer överens om annat. Rektor, speciallärare eller kurator sammankallar Kiva- teamet när misstanke om mobbning föreligger under verksamhet som finns i skolans arbetsplan. Protokoll förs då mobbningsteamet sammanträder och protokollen är sekretessbelagda handlingar som arkiveras på skolan. 1. Vad är mobbning? Att enkelt definiera mobbning är svårt. Gränsen mellan mobbning och alldagliga konflikter är ibland svår att dra. I en del klasser och mellan en del elever hör en viss retsamhet till även om detta inte är önskvärt. Med psykiskt våld avses emellertid kontinuerliga och upprepade former av trakasserier, förtryck eller orättvis behandling mot en försvarslös person - enstaka trakasserier är inte mobbning. Med mobbning kan man också avse att en eller fler elever utsätter någon med psykiskt våld, verbala tillmälen eller fysiskt våld systematiskt under en längre tid. Målsättning och/eller effekten av detta är att stöta ut den utsatte ur kamratgemenskapen. Mobbning kan ta sig olika uttryck: Psykisk mobbning är då man vänder ryggen till när någon närmar sig, då man grimaserar eller himlar med ögonen, kastar menande blickar mellan varandra eller behandlar någon som luft. Den psykiska mobbningen är vanligast och svårast att upptäcka för omgivningen. Det är också mycket svårt för den utsatta både att säga ifrån och att bevisa att mobbningen förekommer. Fysisk mobbning är att sparka, slå, knuffa, knipa, slita i kläder, sätta krokben, förstöra en annans saker, blockera vägen för någon, gömma en annans väska eller juni

3 att slå igen dörren framför någons näsa. Den fysiska mobbningen är lättast att upptäcka. Verbal mobbning är att sprida rykten, härma, håna, hota, anmärka på utseende eller kläder, hånskratta, fnittra och skämta på en annans bekostnad. Fysisk och verbal (direkt) mobbning är vanligare bland pojkar. Flickor utsätter oftare varandra för psykisk (indirekt) mobbning. Mobbning är ett dolt problem. Den sker sällan öppet på skolgården utan äger rum i korridorer, trappor, omklädningsrum, men också i klassrummet när läraren tittar bort. Mobbning genom sociala medier och elektronisk mobbning Elektronisk mobbning kan vara förutom verbala påhopp och förtal även att man publicerar manipulerade eller olämpliga bilder. 2. Förebyggande verksamhet a) i skolan och klassen. Vi strävar efter att uppnå en god och kamratlig stämning i skolan, där alla känner gemenskap och vi - anda. Detta gör vi bl.a. genom vänelevs- eller fadderklassverksamhet. Varje elev bör bli sedd och inse sin betydelse/roll i skolsamfundet. I klasserna förs diskussioner om gott uppförande och mobbning. Vänskap och kamratskap betonas i skolans alla aktiviteter. Skolorna arbetar huvudsakligen enligt Kiva skola programmet. Skolvisa variationer kan förekomma. I åk 1 och 4 och 7 hålls undervisningsövningar som består av lektioner och dataspel. Lektionerna innehåller diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Hänv.: På rasterna finns alltid lärare som övervakar. juni

4 b) i hemmen. Barnens känsla för solidaritet och ansvar för andra människor utvecklas främst i hemmen vilket skapar goda förutsättningar för att aktivt motverka mobbning. Klara gränser och rikligt med stöd skapar trygghetskänsla. Det är bra att uppmuntra försiktiga barn att säga ifrån och protestera om de upplever att de blir illa behandlade. Det är skäl att poängtera att det finns och skall finnas olikheter mellan hemmen. Att motverka mobbning handlar i hög grad om att bearbeta bakomliggande faktorer som skapat felaktiga sociala attityder och värderingar. Vi kan inte informera bort mobbning utan istället ska vi finna en undervisningsmodell som tillåter eleverna att själva bearbeta sina attityder och värderingar. Betona det goda beteendets betydelse! Genom att: framhålla omvärldens positiva reaktioner på gott beteende uppmärksamma gott uppförande 3. Hur upptäcka mobbning? I skolan utförs enkätundersökningar för att ta reda på om mobbning förekommer. Utvecklingssamtalen med eleverna och deras vårdnadshavare ska klarlägga hur eleven trivs i skolan, om eleven utsätts för trakasserier och huruvida eleven känner till om andra elever mobbas. Skolkuratorn och skolhälsovårdaren diskuterar med eleverna hur de trivs och hur de mår. Lärarna är uppmärksamma på trivseln i klasserna och engagerar sig i rastaktiviteterna samt för regelbundna samtal om klassens sociala klimat. juni

5 4. Arbetsgång vid konflikter Klassläraren tar itu med enstaka fall av konflikter. Han/hon kontaktar vårdnadshavarna till de inblandade då upprepade fall av retande eller konflikter upptäckts. Om samarbetet mellan klassläraren och vårdnadshavare inte lett till önskat resultat kopplas skolkuratorn in. Skolkuratorn utreder ärendet vidare genom diskussioner med offer, förövare, andra elever och vårdnadshavare Mobbningsteamet vid skolan tar itu med definierade mobbningsfall och fall där samarbetet mellan klasslärare och vårdnadshavare inte nått önskat resultat i konfliktlösningen. Om ett fall har övertagits av mobbningsteamet bör klassläraren/ klassföreståndaren inte längre diskutera fallet i klass eller med vårdnadshavare. Diskussionen förs då med mobbningsteamet eller skolkuratorn. Mobbningsteamet arbetar enligt handlingsplanen i KiVa skola programmet 1) Sållningsblankett 1, ifylls av den vuxna som fått höra om ett möjligt mobbningsfall. Utredningen av mobbningsfall avser i detta sammanhang sådana situationer där mobbning konstaterats ha pågått en tid, dvs. situationer där det är fråga om systematisk mobbning. Teamet ska inte kallas in för att utreda varje liten konflikt som föds under rasterna. Däremot utreder teamet de fall som uppfyller kriterierna för systematisk mobbning. Sållningsblanketten ifylls av den person som först fått kännedom om eventuell mobbning. 2) Diskussion med den mobbade eleven - blankett 2. Varje mobbningsfall utreds av en eller två av skolteamets medlemmar. Först förs ett enskilt samtal med en elev som blivit mobbad. Den mobbade eleven beskriver händelserna. Det är viktigt att få reda på vilken typ av mobbning som har förekommit och vem som har deltagit i den. Tidpunkten för följande träff bestäms (t.ex. 1-2 veckor efter diskussionen) 3) Enskilda diskussioner med de elever som deltagit i mobbningen- blankett 3. Efter att diskussion förts med den mobbade eleven förs enskilda diskussioner med de elever vars namn framkommit då mobbningen kom till kännedom. juni

6 4) Gruppdiskussion med de elever som deltagit i mobbningen blankett 4 Gemensam genomgång av det som var och en förbundit sig till. Överenskommelse om uppföljningsträff med samma grupp, exempelvis efter 1-2 veckor. I första hand behandlas mobbningssituationer i skolan som en del av social träning och undervisning. Ifall inte mobbningen upphör kontaktas mobbarnas vårdnadshavare och diskussioner förs mellan dem och mobbningsteamet. Skolkuratorn har i dessa diskussioner en framträdande roll. 5. Samverkan mellan elever, vårdnadshavare och andra samarbetsparter Då det gäller elevernas trivsel i skolan bör alla i skolsamfundet medverka till en positiv och trygg atmosfär. Eleverna bör lära sig att alla har rätt till en trygg och trivsam skolgång och missförhållanden bör uppmärksammas. Vårdnadshavarna ska diskutera med sina barn kring förhållandena i skolan och kontakta skolan om det framkommer att det egna barnet blir utsatt eller då de får kännedom om att andra elever blir utsatta. Skolan samarbetar aktivt med olika samarbetsparter. Elevvårdsmöten hålls regelbundet. Till elevvårdmöten kallas vid behov in personal från socialväsendet, skolhälsovården (hälsovårdare, psykolog och läkare). 6. Information Arbetet mot mobbning bör spridas till alla inom skolsamfundet. Läraren informerar eleverna om hur man motverkar mobbning och vårdnadshavarna informeras via föräldramöten och informationsblad. Alla inom skolsamfundet bör vara medvetna om sitt ansvar och all kännedom om att elever blir mobbade eller trakasserade bör vidarebefordras till klassläraren, rektorn, kuratorn eller hälsovårdaren. Med denna plan vill vi i skolorna i Jakobstad förebygga mobbning i skolan och markera skolans inställning: Mobbning i skolan definieras som kränkande av människovärdet och alla i skolan bör inta en klart negativ hållning till den. juni

7 I skolan accepteras inte någon som helst form av mobbning. Samtliga i skolan; lärare, personal och elever ska i förebyggande syfte arbeta för att förhindra mobbning. juni

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Samtliga inom Kunskapsskolans verksamhet, såväl vuxna som elever skall kontinuerligt tillsammans verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra. Trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN

PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN 2015-2016 Syfte och definition Syftet med vår plan är att understödja skolans övergripande målsättning att vara en välmående skola.

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer