Valnämnden 22 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnämnden 22 maj 2014"

Transkript

1 Valnämnden 22 maj 2014

2 Ärende 1 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun

3 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun Sammanfattning Valnämnden har att besluta om vilken ordning som ska gälla för valsedlarna i vallokalerna vid val till riksdag, landsting och kommun. Detta för att inte orsaka hopblandning av valsedlarna. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att valsedlarna ska sorteras i alfabetisk ordning i valsedelställen vid val till riksdag, landsting och kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 23 april 2014 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden beslutar att blanka valsedlar och partivalsedlar ska sorteras i ett valsedelställ och namnvalsedlar sorteras i ett annat valsedelställ vid val till riksdag, landsting och kommun. Valsedlarna ska sorteras i alfabetiskt ordning uppifrån och ned per kolumn, med valsedlar till riksdag i den vänstra kolumnen, valsedelar till landstingsfullmäktige i den mittersta kolumnen och valsedlar till kommunfullmäktige i den högra kolumnen. Kommunsekreterare Expedieras till Samtliga vallokaler c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9jfhgp.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

4 Ärende 2 Fördelning av medel från statsbidrag för valen 2014

5 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Fördelning av medel från statsbidrag Sammanfattning Valnämnden har den 10 april 2014 i 11 fått information om utbetalat statsbidrag. Valnämnden har även i 11 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens ledningskontor att se över eventuella behov av medel för olika insatser, såsom exempelvis marknadsföring och inköp av fler valsedelsräknare. Förslag avseende marknadsföring och inköp av valsedelsräknare hanteras i separata ärenden vid valnämndens sammanträde 22 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 6 maj 2014 Beskrivning av ärendet Den totala summan för statsbidrag för valen 2014 uppgår till 978 tkr, vilket innebär en avvikelse med +266 tkr mot budget. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att medel avsätts för följande ändamål: Kontorsmateriel 5 tkr Inköp av skrivmateriel, sorteringslådor för skrivmateriel m.m. till EP- och RKL-val. Förbrukningsinventarier 5 tkr Inköp av ordensband till valnämnden, beachflagga m.m. till EPoch RKL-val. Utbildning EP-val 45 tkr Fler utbildningstillfällen medför behov av ytterligare medel för arvoden för utbildning. Avtal med Posten om förtidsröster 50 tkr Dyrare offert än budgeterat. c:\users\jskn\appdata\local\temp\2\kjis9jfgmv.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

6 2 (2) Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Valnämnden beslutar att ytterligare avsätta 5 tkr för kontorsmateriel, 5 tkr för förbrukningsinventarier, 45 tkr för utbildning samt 50 tkr för Postens avtal. 2. Kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att granska kostnader för arvoden till röstmottagare och övriga personalkostnader efter slutfört val till Europaparlamentet, för att återkomma med eventuella förslag till omfördelning av kostnader. Kommunsekreterare Expedieras till Ekonomiavdelning

7 Ärende 3 Kostnader för marknadsföring inför valen 2014

8 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Kostnader för marknadsföring inför valen 2014 Sammanfattning För marknadsföring inför valen 2014 finns totalt 45 tkr budgeterat. Karlskoga kommun kommer att erhålla totalt 978 tkr i statsbidrag för valen 2014, vilket är 266 tkr mer än budgeterat. Valnämnden har den 10 april 2014 i 11 uppdragit åt kommunstyrelsens ledningskontor att se över eventuella behov av medel för olika insatser, såsom exempelvis marknadsföring och inköp av fler valsedelsräknare. Valnämnden har den 21 november 2013 i 25 fastställt en kommunikationsplan för valen Kommunstyrelsens ledningskontor har, utifrån kommunikationsplanen, sammanställt en beräkning av kostnader för marknadsföring inför valen 2014, och föreslår att ytterligare 45 tkr anvisas för marknadsföring av valen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 6 maj 2014 Beskrivning av ärendet Annonsering kommer att ske i Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren samt Noll586-tidningen. En annons kommer att finnas även i den valtidning som kommer att ges ut av Noll586-tidningen inför de allmänna valen. Den totala kostnaden för annonsering vid båda valen år 2014 beräknas uppgå till 80 tkr. Pressmeddelanden kommer att skickas ut med olika ämnen i samband med valen, vilket förhoppningsvis kommer att leda till flera artiklar i lokalpressen. Hyresbostäder i Karlskoga AB har i sin tidning HB Nytt haft med en artikel i aprilnumret om val till Europaparlamentet. Information om förtidsröstning kommer att finnas på infartsskyltarna till Karlskoga. Kostnaden beräknas uppgå till 2 tkr. c:\users\jskn\appdata\local\temp\2\kjis9j8ds6.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

9 2 (2) Information via webb, intranät, facebook och twitter kommer att genomföras med hjälp av personal vid kommunstyrelsens ledningskontor, och innebär inga kostnader utöver personalkostnader. Affischering kan komma att innebära viss kostnad för tryck. Kommunstyrelsens ledningskontor uppskattar den totala kostnaden för marknadsföring av valen 2014 till 90 tkr. Det innebär att ytterligare 45 tkr behöver avsättas för marknadsföring. Överväganden Kommunstyrelsens ledningskontor bedömer att marknadsföring bör ske främst genom annonser i lokaltidningar, information via webb och sociala medier samt affischering. Information/annonsering via radio, TV och bio bedöms vara för kostsamt. Om inte ytterligare medel kan avsättas för marknadsföring medför det en minskning av annonseringen i lokalpress. Det kan leda till att röstberättigade missar viktig information om valen, och därmed leda till ett lägre valdeltagande. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden anvisar ytterligare 45 tkr från erhållet statsbidrag till marknadsföring av valen Kommunsekreterare Expedieras till Ekonomiavdelning

10 Ärende 4 Inköp av ytterligare valsedelsräknare

11 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valnämnden Inköp av ytterligare valsedelsräknare c:\users\jskn\appdata\local\temp\2\kjis9j9cz3.doc Sammanfattning Valnämnden har beslutat den 22 augusti 2014 i 13 om inköp av valsedelsräknare till de sex största valdistrikten. Karlskoga kommun kommer att erhålla totalt 978 tkr i statsbidrag för valen 2014, vilket är 266 tkr mer än budgeterat. Valnämnden har den 10 april 2014 i 11 uppdragit åt kommunstyrelsens ledningskontor att se över eventuella behov av medel för olika insatser, såsom exempelvis marknadsföring och inköp av fler valsedelsräknare. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att ytterligare tre valsedelsräknare köps in till Odlingens, Skranta och Stråningstorps valdistrikt. Kostnaden beräknas uppgå till 15 tkr, och ryms i befintlig budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 17 april 2014 Beskrivning av ärendet Valsedelsräknare har köpts in till de sex största valdistrikten: Bohult Bråten Häsängen Sandmo Sandviken Bofors Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att valsedelsräknare köps in till ytterligare tre valdistrikt: Odlingen (1 612 röstberättigade) Stråningstorp (1 473 röstberättigade) Skranta (1 418 röstberättigade) Upphandling har genomförts, varvid den anbudsgivare med lägst pris anlitades. Kommunstyrelsens ledningskontor har dock konstaterat att den POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

12 2 (2) anbudsgivare med näst lägsta pris har en mer lätthanterlig valsedelsräknare. Kostnaden beräknas uppgå till 15 tkr, och ryms inom befintlig budget för inköp av valsedelsräknare. I valnämndens budget för år 2014 har 42 tkr avsatts för inköp av valsedelsräknare. Då en valsedelsräknare köptes in redan år 2013, och resterande fem valsedelsräknare köptes till ett lägre pris än budgeterat finns utrymme kvar i budgeten. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att köpa in ytterligare tre valsedelsräknare inom befintlig budget. Kommunsekreterare

13 Ärende 5 Rapport om genomförda utbildningar inför val till Europaparlamentet

14 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valnämnden Genomförda utbildningar inför val till Europaparlamentet Sammanfattning Valnämnden har den 23 januari 2014 i 8 uppdragit åt kommunstyrelsens ledningskontor att genomföra utbildningar enligt utbildningsplanen. Kommunstyrelsens ledningskontor har sammanställt hur många personer som deltagit i utbildningsinsatserna. Kommunstyrelsens ledningskontor konstaterar att det är ett tiotal röstmottagare som inte deltagit i någon utbildning eller sänt in ett utbildningsbevis. Utbildningsläget bedöms därmed vara gott, eftersom röstmottagning alltid sker tillsammans med minst en annan röstmottagare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 7 maj 2014 Beskrivning av ärendet En obligatorisk utbildning har genomförts för samtliga röstmottagare vid tre tillfällen. 11 mars: 71 deltagare 19 mars: 36 deltagare 22 april: 12 deltagare Totalt 119 personer. En riktad utbildning för institutionsröstning och förtidsröstning genomfördes den 2 april med 11 deltagare. Ordförande och vice ordförande i valdistrikt har erbjudits utbildning den 3 april, varvid 29 personer deltog. Valnämnden har fått utbildning den 10 april. c:\temp\kjis9jv9qj.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

15 2 (2) Personal som ska tjänstgöra under valdagen i kommunstyrelsens hus har fått utbildning den 22 april. Samma dag utbildades även personal som ska tjänstgöra vid valnämndens preliminära rösträkning i kommunstyrelsens hus. Det totala antalet röstmottagare uppgår till 167 uppdrag för valet till Europaparlamentet. Av dessa avser två kommunala bud, åtta institutionsröstningen och 24 förtidsröstningen. Flera röstmottagare har mer än ett uppdrag, vilket innebär att det är 136 personer som uppdragen fördelas på. 31 uppdrag har avsagts sedan valnämnden fastställt bemanningen i vallokaler, förtidsröstning och institutionsröstning. Flera av återbuden har lämnats i slutet av april och början av maj. De sena återbuden har inneburit att ingen utbildning har hunnits ges de nya röstmottagarna. Det utbildningsmaterial, som delats ut vid utbildningarna har sänts per post till dessa röstmottagare. Samtliga röstmottagare har även uppmanats att se Valmyndighetens utbildningsfilmer på webben, samt göra de tillhörande testen. Utbildningsbevis från testen har skickats in till kommunstyrelsens ledningskontor. Grundläggande om val: 40 personer Röstmottagare i röstningslokal EP-val: 16 personer Röstmottagare i vallokal EP-val: 33 personer Röstmottagare i röstningslokal RKL-val: 1 personer Röstmottagare i vallokal RKL-val: 5 personer Kommunstyrelsens ledningskontor konstaterar att det är ett tiotal röstmottagare som inte deltagit i någon utbildning eller sänt in ett utbildningsbevis. Utbildningsläget bedöms därmed vara gott, eftersom röstmottagning alltid sker tillsammans med minst en annan röstmottagare. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden godkänner rapporten. Kommunsekreterare

16 Ärende 6 Valinformation under Motorsportsveckan 2014

17 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Ralf Sundhäll Valnämnden Valinformation under Motorsportsveckan 2014 Sammanfattning Valnämnden ordförande Matz Ericson (S) har blivit kontaktad av representanter för Karlskoga Promotion som arrangerar Motorsportsveckan i juni Under denna vecka kommer ett så kallat Politiker Village att ställas upp, där de olika politiska i Karlskoga får vara med och informera. De mindre partierna har dock, enligt Karlskoga Promotion, svårt att betala avgiften som krävs för att deltaga på Politiker Village. Av den anledningen riktar arrangören för Motorsportveckan en förfrågan till Valnämnden att vara med och tillskjuta medel så att alla partierna kan vara med. Då får också Valnämnden vara med och informera om valprocedur och kommande val. Kostnaden för Valnämnden vid deltagande i Politiker Village under Motorsportsveckan i juni 2014 bedömer arrangören till mellan och kronor beroende på hur mycket de små partierna kan betala för att deltaga. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 7 maj 2014 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden beslutar att inte deltaga vid Politiker Village under Motorsportsveckan i juni 2014 för att informera om valprocedur och kommande val. Ralf Sundhäll Kommunikatör Expedieras till Karlskoga Promotion g:\kansliavdelningen\valnämnden\kallelser\vn \6. motorsportveckan.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

18 Ärende 7 Inför utvärdering av valet

19 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valnämnden Inför utvärdering av val till Europaparlamentet 2014 Sammanfattning Efter genomfört val till Europaparlamentet ska en utvärdering ske. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att utvärderingsfrågor sänds ut dels till valdistriktens ordförande och vice ordförande, och dels till röstmottagare i förtidsröstningslokaler och vid institutionsröstning. Kommunstyrelsens ledningskontor har sammanställt förslag till utvärderingsfrågor. Valnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag på utvärderingsfrågor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 12 maj 2014 Förslag till utvärdering av förtidsröstning vid val till Europaparlamentet Förslag till utvärdering av institutionsröstning vid val till Europaparlamentet Förslag till utvärdering av val till Europaparlamentet Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Valnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att skicka utvärderingsfrågor till valdistriktens ordförande och vice ordförande samt till röstmottagare i förtidsröstningslokaler och vid institutionsröstning. 2. Sammanställning av utvärdering redovisas vid valnämndens sammanträde i augusti Kommunsekreterare Expedieras till Ordförande och vice ordförande i valdistrikt Röstmottagare vid förtidsröstning och institutionsröstning c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9j99cx.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

20 KS Handläggare: Röstmottagare vid förtidsröstning Utvärdering förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet genomfördes den 25 maj 2014, med förtidsröstning under perioden 7 maj 25 maj. Vi är tacksamma om du kan besvara följande frågor för utvärdering av valet. Skicka in ditt svar till senast 15 juni Ditt namn? 2. Vilket uppdrag hade du? 3. Vilken röstningslokal tjänstgjorde du i? 4. Hur fungerade bemanningen i lokalen? Anser du att det skulle ha behövts fler/färre röstmottagare i lokalen? 5. Hur fungerade schemaläggningen? 6. Hur fungerade röstningslokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? 7. Hur fungerade Postens hämtning av förtidsrösterna? 8. Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? 9. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? 10. Övriga kommentarer? Med vänlig hälsning Kommunsekreterare Telefon: E-post: c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9j998y.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

21 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Röstmottagare vid institutionsröstningen Utvärdering institutionsröstning vid val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet genomfördes den 25 maj 2014, med förtidsröstning under perioden 7 maj 25 maj. Vi är tacksamma om du kan besvara följande frågor för utvärdering av valet. Skicka in ditt svar till senast 15 juni Ditt namn? 2. Vilket uppdrag hade du? 3. Vilka röstningslokaler tjänstgjorde du i? 4. Hur fungerade bemanningen i lokalen? Anser du att det skulle ha behövts fler/färre röstmottagare i lokalen? 5. Hur fungerade schemaläggningen? 6. Hur fungerade röstningslokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? 7. Hur fungerade inlämning av förtidsrösterna till valkansliet? 8. Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? 9. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? 10. Övriga kommentarer? Med vänlig hälsning c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9jx8rt.doc Kommunsekreterare Telefon: E-post: POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

22 KS Handläggare: Ordförande och vice ordförande i valdistrikt Utvärdering val till Europaparlamentet år 2014 Val till Europaparlamentet genomfördes den 25 maj Vi är tacksamma om du kan besvara följande frågor för utvärdering av valet. Skicka in ditt svar till senast 15 juni Ditt namn? 2. Vilket uppdrag hade du? 3. Vilket valdistrikt och vallokal tjänstgjorde du i? 4. Varje valdistrikt hade en bemanning på 8 personer. Fungerade det väl med det antalet, eller anser du att det skulle ha behövts fler/färre i ditt valdistrikt? 5. Hur såg bemanningsbehovet ut under dagen respektive under rösträkningen? Någon särskild tidsperiod där trycket från väljarna var större? 6. Hur schemalade ni valförrättarna? Halva styrkan i tjänst åt gången, eller på annat sätt? 7. Hur lång tid användes för rösträkning och undanplockning? 8. Hur fungerade vallokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? 9. Om ni hade en valsedelsräknare i lokalen hur fungerade det? Var den lätthanterad? Gick rösträkningen lättare/snabbare än tidigare? 10. Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? 11. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? 12. Övriga kommentarer? c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9hsbu3.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

23 2 (2) Med vänlig hälsning Kommunsekreterare Telefon: E-post:

24 Ärende 8 Vallokalsundersökning

25 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valnämnden Information om vallokalsundersökning Sammanfattning Sveriges Television AB har informerat om att en eller flera röstningsoch vallokaler i Karlskoga kommun är utsedda att ingå i den vallokalsundersökning, som kommer att genomföras i samband med val till Europaparlamentet. Röstmottagare i röstningslokaler samt ordförande och vice ordförande i valdistrikten har informerats om undersökningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 12 maj 2014 Information från Sveriges Television AB 3 maj 2014 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden noterar informationen om vallokalsundersökningen. Kommunsekreterare c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9k28ha.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

26 KARLSKOGA KOMMUN Kornm~Jn~tyrelsen O 8 Diarienr H'Hi?I.l.;.. w~f.~. Kopia...,.....,..., ~~\"-\.b\'\ ~...,,,..\ svt ~~ Sveriges Television AB Säte: StockhOlm Org, nr: Plusgiro: Bankgiro: maj 2014 Hej Sveriges Television har sedan 1991 genomfört vallokals undersökningar med väljare utanför vallokalerna. Undersökningen har gjorts vid riksdagsval, euparlamentsval och folkomröstningar. Resultatet av vallokals undersökningen - V ALU:n redovisas i Sveriges Televisions valvaka samt vid en presskonferens dagen efter valet. Där delas också ett häfte med de viktigaste resultaten ut. Undersökningen genomförs i samarbete med landets ledande valforskare från Göteborgs universitet. Erfarenheten från tidigare val visar att V ALU-prognoserna som redovisas när vallokalerna har stängt, ger en mycket träffsäker bild av valutgången. Vid årets eurparlamentsval har en eller flera vallokaler i Ditt valdistrikt valts ut som undersöknings lokaler, vissa lokaler för förtidsröstning och vissa lokaler för själva valdagen. Lokalerna är mycket noggrant utvalda, för att vi ska få en så statistiskt säker undersökning som möjligt. Därför ber jag Dig nu att göra vad Du kan för att vår undersökning ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möj ligt. SVERIGES TELEVISION Torbjörn Gustafsson Projektledare Adress: Sveriges Television Stockholm

27 Ärende 9 Information om säkerhet inför val till Europaparlamentet

28 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Valnämnden Information om säkerhet vid val till Europaparlamentet Sammanfattning Valnämnden har den 20 mars 2014 i 17 behandlat frågan om riskbedömning i samband med valen Följande risker har identifierats inför valen 2014: Hot mot röstmottagare i röstningslokal/vallokal Hot mot röstningslokal/vallokal Problem med tillgänglighet/funktionalitet för röstningslokal/vallokal Störning vid rösträkning i vallokal/vid onsdagsräkning Polisen har informerat valkansliet om Polisens beredskap i samband med valen år Kommunstyrelsens ledningskontor informerar om åtgärder för att trygga säkerheten under förtidsröstningsperioden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 12 maj 2014 Bakgrund Lördagen 10 maj fanns Svenskarnas parti på Alfred Nobels torg i Karlskoga för att dela ut flygblad. Även andra partier fanns representerade på torget. Polisen informerade kommunstyrelsens ledningskontor om polisinsatser i samband med de politiska manifestationerna. Kommunstyrelsens ledningskontor bedömde att det fanns risk för att händelseutvecklingen på torget skulle kunna påverka säkerheten vid förtidsröstningen i Karlskoga bibliotek. Valnämndens presidium och berörda röstmottagare informerades om läget. Kommunsekreteraren och kommundirektören fanns på plats för att bevaka händelseutvecklingen. Ingen störning inträffade, och läget på torget var lugnt. c:\users\jskn\appdata\local\temp\3\kjis9k28mt.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

29 2 (2) Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden noterar informationen. Kommunsekreterare

30 Ärende 10 Delegeringsbeslut valnämnden

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll)

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) Nyhetsbrevet i korthet VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:22 V Stockholm

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE

INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE INSTRUKTIONER FÖR VALETS GENOMFÖRANDE SKOLVAL 2014 Det är dags att arrangera skolval på er skola. I det här häftet hittar ni instruktioner och riktlinjer för hur ni arrangerar skolval inför Europaparlamentsvalet

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2011 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER VI I KARLSTAD EN TIDNING FRÅN KARLSTADS KOMMUN TILL ALLA KARLSTADSBOR AUGUSTI 2014 VAL- SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER FRÅGOR OCH SVAR: ALLT DU BEHÖVER VETA OM VALET KARIN JOBBAR

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 214-1-1 DNR VN 214.15 EMELIE HALLIN SID 1/1 UTREDARE 8-5878523 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE VALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002 1 (29) Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2 (29) Innehåll Verksamhetsöversikt och finansiering 3 Verksamheten under budgetåret 4 Centrala förberedelser 4 Information 9 Det webbaserade

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer