Valnämnden 28 augusti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnämnden 28 augusti 2014"

Transkript

1 Valnämnden 28 augusti 2014

2 Ärende 1 Utvärdering av val till Europaparlamentet

3 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Valnämnden Underlag för utvärdering av val till Europaparlamentet Sammanfattning Valnämnden har den 22 maj 2014 i 41 beslutat om utvärderingsfrågor som ska sändas till valdistriktens ordförande och vice ordförande samt till röstmottagare i förtidsröstningslokaler och vid institutionsröstning. Sammanställning av utvärderingsfrågorna ska redovisas vid valnämndens sammanträde i augusti Valnämnden har att utvärdera valet utifrån valdeltagande, inkomna enkätsvar från röstmottagare, genomförd marknadsföring och egna iakttagelser. Som underlag för valnämndens utvärdering har en sammanställning även gjorts av noterade avvikelser i samband med val till Europaparlamentet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 13 augusti 2014 Sammanställning av enkätsvar utvärdering val till Europaparlamentet 11 juni 2014 Beskrivning av ärendet Valdeltagande I den kommunikationsplan, som valnämnden fastställde den 21 november 2013 i 25, framgår att målet är att valdeltagandet i Karlskoga kommun skulle uppgå till minst 40 procent i val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Karlskoga kommun uppgick till 43,78% vid val till Europaparlamentet Det är en ökning med 2,5 jämfört med valet 2009, då valdeltagandet uppgick till 41,28%. Av Karlskoga kommuns röstberättigade var det personer som röstade vid val till Europaparlamentet. 115 väljare röstade blankt och 7 röster förklarades ogiltiga. c:\users\jskn\appdata\local\temp\2\kjis9kr8zp.doc I Karlskoga kommun togs förtidsröster emot under förtidsröstningsperioden år 2014, jämfört med förtidsröster år Det POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

4 2 (5) innebär en ökning med 845 förtidsröster. Förtidsrösterna år 2014 utgjorde 13% av de röstberättigade i Karlskoga kommun, eller 31% av de röstande i Karlskoga kommun. Fördelningen av valdeltagande per valdistrikt framgår av tabellen nedan. Landa valdistrikt hade lägst valdeltagande med 30,97% och Bregården hade högst med 49,07%. Valdistrikt Valdeltagande Aggerud 42,16% Bofors 47,75% Bohult 47,63% Bregården 49,07% Bråten 45,90% Granbergsdal 38,65% Häsängen 38,15% Immetorp 45,99% Karlberg 40,18% Landa 30,97% Odlingen 38,74% Rävåsen 34,42% Sandmo 37,08% Sandviken 41,10% Skranta 39,86% Stråningstorp 48,20% Källa: Marknadsföring I den kommunikationsplan, som valnämnden fastställde den 21 november 2013 i 25 framgår följande: Alla invånare med rösträtt ingår i målgruppen. Särskild vikt bör läggas på att nå invånare mellan år nya svenska medborgare Målsättning med kommunikationen är att invånarna ska Veta att det är val vad valet handlar om var man kan rösta och när vem som har rösträtt Känna att det är viktigt att använda sin röst att det är enkelt att rösta Göra rösta

5 3 (5) Vid informationsmöte med Länsstyrelsen framgick att valnämnden inte aktivt bör agera för att främja ett ökat valdeltagande. Valnämndens uppgift är framför allt att informera om var och när man kan rösta. Några särskilda riktade insatser har därför inte genomförts i valnämndens regi. Information om möjlighet att söka bidrag från Ungdomsstyrelsen för valprojekt sändes ut till flera förvaltningar och organisationer. Folkhälsonämnden sökte medel, men beviljades inte bidrag. Annonsering skedde i Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren samt Noll586-tidningen. Affischering kunde ha gjorts tidigare och i större utsträckning för att om möjligt nå fler väljare. Information om valet fanns på infartsskyltar till Karlskoga, på hemsida, på intranät och på Facebook. Ett särskilt telefonnummer togs fram för valfrågor, och bemannades av valkansliets personal. Enkätsvar från röstmottagare Institutionsröstning Utvärderingsfrågor har sänts ut till samtliga sex ordinarie röstmottagare vid institutionsröstningen, varav tre har svarat. Förtidsröstning Utvärderingsfrågor har sänts ut till samtliga röstmottagare vid förtidsröstningen, varav 15 har svarat. Ett kommunalt bud har lämnat in utvärdering. Ordförande och vice ordförande i valdistrikt Utvärderingsfrågor har sänts ut till 16 ordförande och 16 vice ordförande i valdistrikt. Av dessa har totalt 23 svarat. Några frågor ställdes även vid mottagningen av rösterna på valnatten för att fånga upp ev problem redan då. Resultatet av enkätsvaren redovisas i en separat sammanställning. Rekrytering av röstmottagare Mer än 50 uppdrag som röstmottagare har fått återbesättas under perioden februari maj Anledningarna till återbuden har varit många, och ibland har inte något skäl angetts. Bland de anledningar som noterats har varit bland annat flytt från orten (3), dödsfall (1), sjukdom, semesterresa (1), anhörigs konfirmation (1), andra evenemang/åtaganden. Inga reserver behövde kallas in vid instititutionsröstningen, medan samtliga reserver vid förtidsröstningen behövde kallas in vid flera tillfällen. Flera reserver kallades in på valdagen.

6 4 (5) Avvikelser Under förtidsröstningsperioden, valdagen och onsdagsräkningen har avvikelserapporter skrivits utifrån händelser som inträffat. Totalt 58 avvikelser har noterats, varav fem berör flera lokaler. 14 avvikelser handlade om logistikproblem, såsom möblering, skyltning och material. 17 avvikelser berörde administrativa problem, såsom saknade blanketter, telefoni och information. 27 avvikelser hängde ihop med röstmottagarnas arbete. Av dessa var två händelser som inte ledde till något tillbud, utan hanterades korrekt av röstmottagarna. 25 avvikelser avser sådant som togs upp vid utbildningarna, och borde alltså ha kunnat undvikas. Några av dessa kan undvikas genom mer praktiska moment under utbildningen. T.ex. hur en väljarförteckning fylls i och hur budröster ska hanteras. En del avvikelser kan bara avhjälpas med täta kontroller, såsom felsorterade valsedelsställ och röstkort som ej är synliga i fönsterkuverten. Avvikelserna avser i stor utsträckning förtidsröstningslokalerna, vilket är naturligt, då dessa har varit öppna under 18 dagar innan valdagen. Lokal Antal Institution 1 Bergmästaren 13 Biblioteket 10 Lasarettet 16 Mobil 3 Vallokaler 16 Valkansliet 9 Överväganden Allmänt Röstmottagarna i förtidsröstningen har informerat om många positiva kommentarer från väljarna. Önskemål om andra öppettider har framförts och lett till beslut i valnämnden i maj 2014 inför val till riksdag, kommun och landsting. Den mobila förtidsröstningen genererade inte några stora mängder röster, men var mycket uppskattad av de som kom dit. Troligtvis kan fler väljare hitta till den mobila förtidsröstningen med en utökad informationssatsning. Om resurser finns så att den mobila förtidsröstningen kan utökas med ytterligare tillfällen kan det ge ännu större effekt.

7 5 (5) Rekrytering av röstmottagare Bättre uppföljning behöver göras efter att röstmottagare har utsetts, för att säkerställa att samtliga röstmottagare kommer att tjänstgöra. Marknadsföring Förslag på framtida åtgärder: Mer närvaro i sociala medier. Annonsering via Facebook. Fler inlägg (även bilder och filmklipp) om förtidsröstningen, på Facebook. Ökad, och tidigare, affischering i Karlskoga inför valet Fler annonser i dagspress. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden konstaterar följande erfarenheter från utvärdering av val till Europaparlamentet 2014: 1. Riktad valinformation kan behövas i valdistrikt med lågt valdeltagande, såsom Landa valdistrikt. 2. Fler reserver behöver utses för att säkra röstmottagningen vid återbud och sjukdom. 3. Utsedda röstmottagare behöver upplysas mer om av vikten av sitt uppdrag, för att om möjligt minska antalet återbud. 4. Praktiska moment ska införas i utbildning av röstmottagare. 5. Ytterligare medel behöver avsättas för marknadsföring inför valet Valnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att skicka ut utvärderingsfrågor i samma omfattning efter val till riksdag, landsting och kommun. Resultatet från enkätundersökningen ska redovisas vid valnämndens sammanträde i oktober. Karin Jirénius Kommunsekreterare

8 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Valnämnden Sammanställning enkätsvar utvärdering val till Europaparlamentet Sammanfattning Utvärdering skickades ut till röstmottagare i institutionsröstning och förtidsröstning, samt ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Valdistrikten fick även möjlighet att lämna en del synpunkter direkt på valnatten. Kommunstyrelsens ledningskontor har sammanställt samtliga enkätsvar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 11 juni 2014 Beskrivning av ärendet 1. Institutionsröstning Utvärdering skickades ut till samtliga sex ordinarie röstmottagare i institutionsröstningen, varav tre svarade. Hur fungerade bemanningen i lokalen? Anser du att det skulle ha behövts fler/färre röstmottagare i lokalen? - Nej det behövdes inte fler röstmottagare och det är mest troligt att så inte behövs för framtiden. - I anstalten skulle det räcka med 1 timme. Solbringen tyckte vi var bra, likaså med Saxlyckan. - Båda fungerade (Skrantahöjdens sjukhem och Torpdalen) Hur fungerade schemaläggningen? - Schemaläggning bra. - Var ok. - Inga problem. c:\temp\kjis9ky7wr.doc Hur fungerade röstningslokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? - Röstningslokaler fungerade utan anmärkning. - Var bra. - Bra POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

9 2 (14) Hur fungerade inlämningen av förtidsrösterna till valkansliet? - Inlämningen av förtidsrösterna mottogs av ett trevligt bemötande. - Vet ej, jag var inte med vid inlämning. - Bra. Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? - Ingen politisk propaganda förekom. - Hade ingen propaganda. - OK. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? - Inga störningar förekom. - Inga störningar eller andra händelser, tyckte att allt gick väldigt bra. - Nej. Övriga kommentarer? - Generellt tror jag att utbildningen hos röstmottagare kanske borde kompletteras med konkreta uppgifter av materialet. Min erfarenhet efter att ha varit med några år är att osäkerheten när det är dags att jobba lite osäker ibland. Även om man läser på före. - Jag hade väldigt trevliga personer att arbeta med och samarbetet fungerade bra i förtidsröstningen. - Ingen höjdare, Skrantahöjden 8 röstade, Torpdalen 0 röstade. 2. Förtidsröstning Utvärdering skickades ut till samtliga röstmottagare och reserver i förtidsröstningslokalerna. 15 utvärderingar har lämnats in. Hur fungerade bemanningen i lokalen? Anser du att det skulle ha behövts fler/färre röstmottagare i lokalen? - Förtidsröstningen fungerade mycket bra. Bemanning, ingen åsikt då jag tyckte det fungerade bra och deltog endast 2 dagar. - Bemanningen fungerade i stort sett väldigt bra. Undantagen var några återbud på kort varsel, då märkte vi att det är minst 3 man bör vara det var inte helt bekymmerslöst att bara vara två. Trots att det var relativt få som röstade sammanlagt, så hade vi stundtals köer både till valbåsen och fram till oss vid bordet. - Fungerade bra med 3 röstmottagare. - Fungerade bra. Bemanningen var bra. - I mobila förtidsröstningen skulle det vara bra att vara tre stycken ifall något skulle hända. - Nej. - Allt fungerade bra. - Bemanningen fungerade bra men det kändes som vi var för många, 3 st som jobbade (Bergmästaren).

10 3 (14) - Båda fungerade bra (Bergmästaren och Biblioteket) - Räcker med 3, men de måste vara alerta. - Bra om det finns tre stycken röstmottagare, ifall det händer något. Tar även betydligt mindre tid att sätta upp/plocka ihop. (Mobila) Hur fungerade schemaläggningen? - För min del var det alldeles utmärkt, eftersom jag är ledig. Det var bara kul att ha något att göra. - Bra. - Bra. - Som reserv påverkades jag inte särskilt mycket. - Schemaläggningen fungerade bra. - Schemaläggningen fungerade bra. Dock borde kanske vissa dagar ha haft så människor kunde komma när de hade lunch till lokalen. (Bergmästaren) - Inga problem. - Mycket bra för personalen. Andra öppettider vore bättre. Kl 8.00 är inget folk i rörelse. Ex på vardagar. På fredagar inget folk efter Lördagar ex Eventuellt lite längre öppettider sista förtidsröstningsveckan. - Bra Hur fungerade röstningslokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? - Utmärkt röstlokal. (Biblioteket) - Röstningslokalen var mycket bra, det enda som finns att fundera på är konsten på väggarna, som drog till sig stort intresse. Något att försöka åtgärda inför hösten, eftersom det sannolikt kommer att vara betydligt fler som kommer till lokalen samtidigt då. (Biblioteket) - Utmärkt lokal. (Biblioteket) - Bergmästaren var ej bra lokal. - Det var en perfekt lokal. (Biblioteket) - Det var ganska mörkt och dragigt. Borde nog flyttas till en annan del av lokalen (Bergmästaren) - På Bergmästaren blev det ibland korsdrag då flög papper iväg. - Lokalen fungerade bra, förutom när vi stängde 16 och då gick även dörrarna in till Bergmästaren i lås, vilket ställde till problem för posten. Detta löste ni bra genom att se till att dörrarna fick i lås lite senare. - Liten och mörk. Mycket trångt då de boende skulle passera med rullstolar (Bergmästaren). - Mera ljus i röstbåsen, annars bra. (Lasarettet) - Tälten var väldigt väderkänsliga. Ett nytt tält behöver köpas folk reagerade på reklamen. Bäst skulle nog vara att vara inomhus, men då försvinner dock en hel del av idén. (Mobila) Hur fungerade Postens hämtning av förtidsrösterna? - Postens hämtning fungerade mycket punktligt och bra.

11 4 (14) - Postens hämtning funderade också mycket bra. Dom kom snabbt efter att röstningen var avslutad och fick vid något tillfälle vänta en stund tills vi var klara, men inga sura miner trots det. Toppenbra! - Bra. - Bra. - Mycket bra. - Bra. - Det funkade mycket bra efter att problemet med dörrarna hade löst sig (Bergmästaren) - Perfekt. - Perfekt. Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? - Ingen åsikt. - Inga problem med politisk propaganda som jag kunde märka av. Ibland ville folk diskutera eller fråga oss vad de olika partierna stod för, men det var bara ett fåtal. Vi förklarade bara som det var att vi som valförrättare inte kan och inte ska diskutera politik med väljarna, och det respekterades utan problem - Ingen politisk propaganda förekom under den tid jag tjänstgjorde. - Inga problem. - Inga problem när jag var i tjänst. - Bra. - Vi hade inga problem med politisk propaganda. - Ok. - Allt fungerade bra. - Fanns ingen. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? - Inga störningar, avvikelser var när röstare inte hade med sin röstkort eller fel del av röstkortet, vilket löstes via fax på biblioteket. - Inga störningar eller avvikelser som jag kan dra mig till minnes. - Nej. - Några små fel, men med annan person inga problem. - Nej, inte när jag var i tjänst. - Nej. Allt var bra. - Det inträffade inga störningar vid röstningen eller vid rösträkningen. - Nej. - Nej. - Inga större missar, förutom att hela utrustningen blåste iväg vid ett tillfälle (Mobila) Övriga kommentarer? - Den enda kommentaren är att jag gärna tjänstgör igen i samma röstningslokal vid höstens val. - Nu var jag inte med så många gånger på förtidsröstningen men jag tyckte det gick bra. Ställer gärna upp till valet i september både förtids och valdagen.

12 5 (14) - Bättre marknadsföring av mobila förtidsröstningen krävs. - Köp ett eget tält utan reklam (en del reagerade på garagereklamen ). Ännu bättre om man kan vara inomhus eftersom tältet är väderberoende. - Satsa på att ha den mobila förtidsrösningen under happenings (om sådana finns i början av september). - Det var mycket trevligt att vara röstmottagare då alla tyckte det var bra att få förtidsrösta. - Bra arbetskamrater. Ställer gärna upp även till hösten. - Jag hoppas få jobba mycket med valet i höst. Fick träffa mycket bra och trevliga människor samtidigt som det kändes bra att få jobba med något så meningsfullt. - Byt lokal i Bergmästaren. - Betydligt mer information i dagspressen om mobila röstningen. Väldigt många var tacksamma, men beklagade sig över att det inte hade stått något i tidningarna (fast det hade gjort det). Bra om de olika ställena har information på sina anslagstavlor ett par dagar innan själva röstningstillfället, så folk tar med sig röstkortet. Man märkte också att det var mest förtidsröster på Kulturkalaset, när de var mycket folk i rörelse. Finns det något evenemang i början av augusti som man kunde delta vid? 3. Kommunala bud Utvärdering inkom från en av de kommunala buden. Hur fungerade bemanningen? Anser du att det skulle ha behövts fler/färre röstmottagare? Behövs inte två stycken båda dagarna. När man ska boka in kommunalt bud, så anser jag att det inte behövs någon speciell tid när folk får ringa. Förslag till hösten: En som tar hand om bokningen av kommunala bud skriver upp den tiden det tar. Behövs ingen speciell tid när man får ringa tycker jag. Lika bra att skriva direktnummer till den som bokar. Är inte den personen på plats så har man ju lagt in en hänvisning. Två stycken som står till förfogande (för förtidsröstning med kommunala bud) vissa tider när/om det behövs + en i reserv. I detta fall skriver man också upp den tiden det tagit. Onödigt att valnämnden betalar för tiden man inte behöver använda. Hur fungerade schemaläggningen? Väl tilltagen tid, men det är ju svårt att veta hur många samtal som kommer och hur många besök man ska göra. Övriga kommentarer Få budröstningar, hoppas på mer i september.

13 6 (14) 4. Frågor på valnatten Samtliga valdistrikt fick på valnatten svara på ett antal frågor med möjlighet att lämna synpunkter direkt. Hur fungerade lokalen? - Bra (Aggerud, Bofors, Bråten, Granbergsdal, Karlberg, Sandmo, Sandviken, Stråningstorp) - Väldigt bra. Behövs dock bättre skyltning till matsalen. (Bregården) - Mycket bra (Häsängen) - Utmärkt lokal. Många som gick fel vid Landa Skranta. Lokalerna låg för nära varandra. (Landa) - Fungerade bra, men dåligt utrustad. Handduk, tvål, dålig belysning. Kallt vi tog dit element. (Immetorp) - Fungerade ok, men flera som skulle till Räven gick fel. (Rävåsen) - Svårt att möblera p.g.a. matdiskarna. (Odlingen) - Helt OK lokal, lite trångt i förhållande till antalet röstande. Nu gick det ok för det var bara ett kuvert/ett val. (Bohult) - Gärna ändring av lokal från Björkliden till Lasarettet. Behövs en större lokal. (Skranta) Var er bemanning fulltalig? - Ja (14 distrikt) - Fattades en person men det gick bra ändå. (Sandmo) - Ej svar (Immetorp) Var förtidsrösterna sorterade i röstlängdsordning? - Ja (14 distrikt) - Nej (Aggerud) - Ej svar (Skranta) Övriga synpunkter? - Krångligt med räknaren. Justering mellan kuvert och valsedlar funkade dåligt. Vi fick handräkna en del. Bättre att bara räkna valsedlar i den till nästa val. (Bofors) - Valdistrikt, inloggning så att ordförande kan gå in och kolla väljarnas område för att upplysa vid felbesök. (Sandmo) - Mycket bra och kvalificerad personal. (Stråningstorp) - Handikappskylt till lägre skärm. - Bra med fika. - Mycket bra valpärm. - En rolig och trevlig dag. - Önskemål att alla gjort utbildningen. Gäller även förtidsröstning om det är det på den lokalen den dagen. - Flera som tänkt förtidsrösta tyckte också att det var långt till Sandviken. (Rävåsen) - Räknemaskinen var inte bra, för klen för syftet. (Bohult)

14 7 (14) 5. Vallokaler Utvärdering skickades ut till samtliga ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Därutöver har även spontant insända synpunkter tagits med från övriga röstmottagare i valdistrikten. Antal svar från ordförande: 13 av 16 Antal svar från vice ordförande: 10 av 16 Antal svar från övriga röstmottagare: 2 av 96 Varje valdistrikt hade en bemanning på 8 personer. Fungerade det väl med det antalet, eller anser du att det skulle ha behövts fler/färre i ditt valdistrikt? - En person uteblev utan att meddela, men det fungerade bra ändå. Så sju personer fungerade bra till EP-valet. - Det fungerade bra, det var inte så många som röstade. - Fungerade bra detta val och förmodligen nästa. - Bemanningen fungerade bra. - Behövs inte fler till antalet, utan det var lagom. - Bemanningen var tillräcklig. - Det var bra med åtta personer. Det kommer att behövas vid valet i höst när det är fler val som ska göras och för att hinna registrera förtidsrösterna. - Bemanningen var bra. - Valdeltagandet var inte så stort, så det kändes som att vi var lite för många ibland. Vi hade kunnat lägga ut mer ledighet. - Det var väl avvägt. - Antalet fungerade bra, svårt att vara fler, ganska trång lokal. Tidvis inget att göra, hade räckt med tre stycken. - Åtta räcker bra, men inte färre. - Bemanningen fungerade bra. - Bra antal. - Fungerade bra med 8 personer. - Fungerade bra. - Fungerade bra med 8 personer. - Bemanningen var bra. Kanske några för många vid uppstart, om man kan iordningställa lokalen kvällen före, behövs kanske inte så många på morgonen. Men allt fungerade bra. Det blir säkert skillnad i höst då antalet röstare säkert kommer att vara betydligt fler, men man kan heller inte vara för många samtidigt, så någon utökning av bemanningen tror jag inte behövs. - Fungerade bra. Bemanningen var bra. - Bra med bemanning i Immetorp. - Allt fungerade bra. - Det fungerade bra. - Det fungerade bra med bemanningen.

15 8 (14) Hur såg bemanningsbehovet ut under dagen respektive under rösträkningen? Någon särskild tidsperiod där trycket från väljarna var större/mindre? - Bemanningen var bra dag/kväll. Förmiddagen var trycket störst, sedan blev det några luckor senare på dagen/kvällen, sista timman kom endast några få. - Vi var fyra i tjänst hela tiden. Det var inget större tryck under dagen. Under rösträkningen var alla i tjänst. - Efter lunch hade det räckt med tre personer en stund. Annars var de röstande väl utspridda under dagen. - Jämt fördelat över dagen. Något lägre tryck de sista timmarna. - Inget speciellt, väljare kom stötvis hela dagen. - Det var en ganska jämn ström av väljare under dagen. - Det var en jämn ström av väljare hela dagen. Vi hade en lugn stund mellan / Vi har analyserad ned det till att det då var semifinal i hockey-vm, elitloppet, ett viktigt formel1-lopp samt att många var iväg på Mors dagsfika. Allt naturliga anledningar. - Totalt sett var det relativt lugnt under hela dagen. Det blir förhoppningsvis högre tryck i höst. - Bemanningsbehovet i det här valet var inte så stort. Skulle ha räckt med fyra som var där åt gången under dagen. Vid rösträkningen är det bra om man är många, då går det fortare att bli klar. Det var tider under dagen då det inte kom någon, och så kom det några åt gången ibland. - Ganska jämn ström under dagen. - När jag kom vid halv 12 var arbetet med förtidsrösterna redan klart, så vi märkte inte av någon rusning/tryck. Lugnt hela dagen. - Få toppar som var lätta att klara av. Kan bli mer när det är tre val. Rösträkning OK. - Ganska jämt fördelat. - Bra och jämn ström. - Ett jämt tryck över dagen med en något kortare topp, men det fixade vi. - Jämt fördelat över dagen. - Det var jämn tillströmning, dock med nedgång när det var ishockey final på TV. Hur schemalade ni valförrättarna? Halva styrkan i tjänst åt gången, eller på annat sätt? - Rullande schema med målet att alltid vara fyra på plats. - Vi arbetade i 2 timmars pass, med fyra i tjänst. - Halva styrkan åt gången. - Halva styrkan tjänstgjorde åt gången. - Halva styrkan i tjänst under dagen, utom i start och slut. Samling för iordningsställande på fredagskvällen. - Grupp 1 jobbade och Grupp 2 jobbade och Från jobbade samtliga röstmottagare.

16 9 (14) - Vi samlades alla som kunde på fredagskvällen och ställde iordning lokalen. Söndag morgon för att se så att alla fanns på plats. Sedan jobbade vi 4 stycken åt gången i 3-timmarspass. Alla var på plats mellan för att förbereda inför rösträkningen. - Vi hade en gemensam samling Därefter 3 timmarspass där halva styrkan var i tjänst. Från klockan var hela styrkan på plats. - Vi hade schemalagt så att två av röstmottagarna skulle vara lediga samtidigt med fyra timmars ledighet (en hade fem timmar) under dagen. Ordförande och vice ordförande hade tre timmars ledighet vardera. Bemanningen var alldeles för hög i förhållande till antalet väljare. Det blev mycket tid då det inte fanns något att göra. Under dagen tog flera mer ledigt än vad som var schemalagt från början. - Halva styrkan åt gången i 3-timmarspass. - Halva styrkan åt gången. - Vi var 4 personer i 2-timmarspass, men kommer att köra 3- timmarspass i höst. - Halva styrkan åt gången, men från klockan allihop. - Halva styrkan åt gången med längre pass, vilket alla tyckte var bra. - Halva styrkan åt gången i två pass. - Schemaläggningen fungerade bra, men till höstens valdag, kan man ta lite längre arbetspass, när man ändå finns på plats. En del rösträknare hade lite lång väg till bostaden för raster. För min del spelar det inte någon roll då jag har några minuters promenad till och från vallokalen. Förutsatt att jag blir placerad i samma vallokal. - Första+sista timmen var alla närvarande annars var halva styrkan i tjänst. - Jobbade i två arbetslag. Hur lång tid användes för rösträkning och undanplockning? - Cirka 1 timme. - Cirka 2 timmar. (Odlingen) - En knapp timme för rösträkning, varunder en person städade och övervakade. - Drygt 1 timme. - Totalt 2 timmar. (Bohult) - Drygt 1 timme. Rösträkning och undanplockning var klar ca Cirka 2 timmar (Bohult) - Cirka 2 timmar inkl inlämning (Bregården) - Cirka 1,5 timme (Aggerud) - Cirka 2 timmar (Bregården) - Cirka 1,5 timme (Häsängen) - Cirka 2,5 timme (Granbergsdal) - Cirka 1,5 timme (Stråningstorp)

17 10 (14) - 2-2,5 timmar (Sandviken) - Ca 1,5-2 timmar (Bråten) - Ca 1,5 timme (Landa) Hur fungerade vallokalen? Anser du att en annan lokal behöver utses? - Lokalen var väldigt bra. (Sandmo) - Det var trångt med för mycket möbler. Entrén syns bra, men en bit till parkeringsplatser. Annars en bra lokal att vara i. (Odlingen) - Lokalen fungerade utmärkt, men värmeelement och skrivbordslampor behövdes. Lokalen är väl känd. (Immetorp) - Trång lokal, kunde endast placera ut 3 valskärmar av de 4 vi fick. Dessutom tyckte en del väljare att det var mycket kringelikrokande för att ta sig fram till lokalen. Annan lokal borde kanske utses till höstens val, då man kan förmoda att valdeltagandet kommer att bli betydligt högre. (Skranta) - Något trång, utifrån de flesta aspekter. (Bohult) - Lokalen fungerade, men jag misstänker att det blir lite trångt, både med parkering och inne i lokalen vid riksdagsvalet då det kommer fler väljare. (Bofors) - Lokalen var i minsta laget. Många kom gående till fots eller med cykel eftersom de bor i det omedelbara närområdet. In- och utpassagen var dock trång, och själva rummet vi använde var också trångt. När folk kom och skulle välja sina valsedlar var det också trångt, vilket gjorde att en del som ville välja anonymt och i fred fick vänta tills andra passerat och röstat. Det stockade ihop sig med folk emellanåt. (Bohult) - Lokalen fungerade utmärkt. Att hitta in upplevde några som svårt. Vi fick rapport om att några sökte sig till skolans entré i sitt sökande efter lokalen. Det kunde sitta en hänvisning på skolentrén. (Bregården) - Bra lokal. (Aggerud) - Det var en bra lokal. Lång entré där valsedlarna kunde ligga utan att många stod och tittade på. Ganska lätt att få plats med 4 valskärmar. Eftersom det var en matsal fanns gott om bord och stolar, och även enkelt att spärra även med stolar så att ingen gick fel. En väljare som bodde i närheten uppmärksammade oss på att flera cirkulerade runt i området och hade uppenbarligen svårt att hitta till matsalen. Till höstens val bör en gatupratare placeras vid skolans huvudentré som meddelar att matsalen är bakom huvudbyggnaden. Under valdagen placerade vi dessutom ut en extra gatupratare närmare vägen för att uppmärksamma var vi var. Det var lätt att vädra i lokalen eftersom det fanns flera dörrar. Det finns dock troligen inget större behov av att vädra i september. (Bregården) - Parkering och tillströmning av folk gick smidigt. (Bofors)

18 11 (14) - Trevlig lokal, stor, ljus och luftig. (Häsängen) - Vallokalen fungerade bra. (Granbergsdal) - Bra vallokal, men ventilationen behöver förbättras. (Stråningstorp) - Lokalen bör bytas. Lasarettet är redan föreslaget. (Skranta) - Behövs ingen annan lokal. Jättebra. (Karlberg) - Vallokalen var bra, bra ljus, bra luft, bra läge, bra parkeringsmöjligheter, lätt att hitta in. Trevligt med möbler utanför att sitta i för de som väntade. Lite mycket undanplockande av bord och stolar, men det funkade och den lokalen fungerar utmärkt. (Sandviken) - Utmärkt röstlokal (Odlingen) - Kall, men lokalen i sig var rymlig. (Immetorp) - Fungerade bra. - Lokalen fungerade bra. (Landa) Om ni hade valsedelsräknare i lokalen hur fungerade det? Var den lätthanterad? Gick rösträkningen lättare/snabbare än tidigare? Använde ni valsedelsräknaren för både kuvert och valsedlar? - Vi använde den till valsedlar. Vid större buntar gick det inte att lita på den fullt ut. Den var ändå lätthanterlig. (Sandmo) - Vi försökte använda valsedelsräknaren till både kuvert och valsedlar, men den fungerade inte bra. Den skapade stress och försenade arbetet. I huvudsak två problem: för litet inmatningsfack samt att kuvert eller valsedlar fastnade. (Bohult) - Valsedelsräknaren fungerade inte så bra. Vi gjorde misstaget att använda den till kuverträkningen, vilket visade sig vara onödigt, då det går snabbare att räkna dem för hand eftersom de ändå måste läggas åt samma håll. Det är säkert bättre att ha den rätt inställd för valsedlar från början. Nu vek den ihop sedlarna när det var många som skulle räknas. (Bofors) - Valsedelsräknaren var under all kritik. Den var för liten och kuverten fastnade. Den var väldigt känslig. Eftersom den krånglade så användes den till kuverten och de valsedelshögar som var störst. De mindre räknade vi för hand för det gick snabbare. (Bohult) - Vi provade valsedelsräknaren för kuverträkning under dagen. Det fungerade OK då. Men på kvällen när vi skulle justera skruven för att gå till det för valsedlarna gick det sämre. Det är bättre att räkna valkuverten för hand och se till att valsedelsräknaren är rätt inställd för valsedlar istället för att justera det. Att räkna kuvert i 50-högar så det stämmer tar ingen större tid. Vi räknade valsedlar för hand, och stoppade dem i räknaren och fick då ett annat antal. Vi försökte stoppa in en ganska stor hög, vilket resulterade i att den fastnade. Efter mycket krångel räknade vi allt för hand istället. Fick räkna om ett par gånger då det inte ville stämma, men det stämde i slutändan. Här hade vi nog kunnat fördela arbetet bättre. (Bofors)

19 12 (14) - Endast till valsedelsräkning. Lite trassel i början, men sen fick vi kläm på det. (Häsängen) - Fungerade inte (Sandviken) - Valsedelräknare var toppen, men vi räknade bara valsedlar. (Bråten) Hur fungerade hanteringen av politisk propaganda? - Inga problem. - Upplevde ingen politisk propaganda. - Ingen propaganda. Ordning i valsedelsställen. - Ingen politisk propaganda förekom då jag tjänstgjorde. - Inga problem, d.v.s. ingen var där. - Vi hade inga problem med någon politisk propaganda. - Det var ingen politisk propaganda hos oss. - Det förekom ingen politisk propaganda under dagen. - Ingen politisk propaganda. - Inga problem. - Märkte inte av någon. - Inga problem med propaganda under dagen. Det satt en del partiaffischer på väggarna där vi skulle vara, men dessa avlägsnade vi innan öppning. (Häsängen) - Fanns ej. - Bra. - Förekom ingen politisk propaganda. - Hade ingen politisk propaganda. - Ingen åsikt. - Hände inget. - Inga problem. Inträffade några störningar vid röstningen/rösträkningen? Andra avvikelser? - Inga störningar. - Hade inga störningar vid rösträkningen. - Inga störningar. - Inga störningar. - Inga störningar. Endast valsedelsräknaren utgjorde en avvikelse. - Inga störningar av något slag. - Inga störningar. - Det var några personer som vi fick hänvisa till annan vallokal. Dock inga störningar. - Inga störningar. - Inga problem - Fungerade bra. - Valnämnden kom på besök 2 gånger. - Inga avvikelser. - Ingen störning. - Inga störningar.

20 13 (14) - På valdagen var det en del som kom till fel lokal, de var vana att gå till Karlbergsskolan och nu var det lite uppdelat distrikt. Allt löstes av ordföranden som ringde valnämnden. Övriga kommentarer? - Vore bra med skylt till handikappskärmen då det oftast var den som blev upptagen, eftersom den stod närmast entrén. - Eftersom EP-valet inte är så många som röstar är det lättarbetat. - Trevligt att se valnämnden. Förberedelserna har varit föredömliga. - Det vore bra om man fick lägga ned förtidsrösterna tidigare, exempelvis klockan Detta bestämmer dock inte valnämnden om. - Hela processen fungerade bra. Jag upplevde inte att någon föll ur ramen. Stämningen var god och rösträkningen gick smidigt. - Märklig indelning av valdistriktet. Blockstensvägen som gräns känns onaturligt då Aggerudsskolan ligger vid Blockstensvägen och vid tidigare val har villakvarteren norr om Blockstensvägen hört till Aggerud. Aggerud var ett väldigt litet valdistrikt den här gången. - Smidig mottagning i gatuplanet. - Alla röstmottagare borde ha haft en sammankomst innan valdagen för diskussion kring uppdraget och valetik. - Vi saknade brevsprättare för att öppna fönsterkuverten från förtidsrösterna. Det skulle också behövas två gatupratare vid vårt distrikt en vid vägen och en till en bit in på skolgården. (Landa) - Bättre skyltar behövs. Varför inte flaggor bredvid skyltarna? Det ska ju vara en stor dag för oss att kunna gå och rösta. Kanske mera fest? (Skranta) - Automatisk stängning av dörren klockan Måste beställas ändrad tid. (Sandviken) - De som har förtidsröstning i sin lokal under valdagen bör ha en genomgång hur det fungerar. - Jättetrevligt med kaffe som kom till räkningen. Bra att de kom ut från valnämnden till oss i lokalerna. - Gott med kaffe och smörgås på kvällen inför rösträkningen, mycket uppskattat. Spontana synpunkter från röstmottagare - Vi var en bra grupp, generösa kamrater. Allt flöt på bra. - Ett särskilt tack för plåster som fanns i verktygslådan. En väljare behövde, och blev inte så lite imponerad att vi hade sådant. - Det gick bra förutom att det saknades en valsedel när vi räknat samman allt. - Kaffet och smörgåsen smakade alldeles utmärkt, tackar. - Kaffe redan på morgonen. - Får man använda blyertspennor vid ikryssandet av personer? Många reagerade.

21 14 (14) - Bra om förtidsröstningen (på valdagen) ligger mer centralt. - Allt var bra ordnat tack till administratörer. - Kul att både valnämnden och polisen tittade in. - Valdagen 25 maj var bra, allt funkade bra. Karin Jirénius Kommunsekreterare

22 Ärende 2 Ekonomisk uppföljning efter val till Europaparlamentet

23 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Valnämnden Ekonomisk uppföljning efter val till Europaparlamentet Sammanfattning Valnämnden har beslutat den 22 maj 2014 i 36 att ge kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att granska kostnader för arvoden till röstmottagare och övriga personalkostnader efter slutfört val till Europaparlamentet, för att återkomma med eventuella förslag till omfördelning av kostnader. Kommunstyrelsens ledningskontor har konstaterat att visst ekonomiskt utrymme kvarstår efter slutfört val till Europaparlamentet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 15 augusti 2014 Beskrivning av ärendet Valnämnden har den 22 maj 2014 beslutat om vissa omfördelningar av medel till följd av att mer statsbidrag har erhållits än budgeterat. Kommunstyrelsens ledningskontor har konstaterat att visst ekonomiskt utrymme kvarstår efter slutfört val till Europaparlamentet. Till följd därav har valnämndens ordförande fattat delegationsbeslut om extra reserver i förtidsröstning och till valdagen, då detta har bedömts nödvändigt i samband med schemaläggning och utifrån utvärdering av valet till Europaparlamentet. De tidigare inköpta valsedelsräknarna har reklamerats, och nya av annan driftssäkrare modell har köpts in. Tyvärr hade leverantören inte möjlighet att leverera de extra tre valsedelsräknare som valnämnden beslutat köpa in. Eftersom utrymme finns, kan valnämnden överväga att köpa in valsedelsräknare till fler distrikt inför kommande val. Totalt nio av 16 valdistrikt har idag tillgång till valsedelsräknare. Om valsedelsräknare skulle köpas in till samtliga distrikt skulle det innebära en kostnad på ca 35 tkr. c:\users\jskn\appdata\local\temp\2\kjis9mzgfx.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

24 2 (2) Ytterligare gatupratare har beställts, utifrån erfarenheter vid utvärdering av vårens val. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att ytterligare medel omfördelas för inköp av anläggningstillgångar (8 tkr) samt för arvoden till röstmottagare (10 tkr). Kostnaderna för förtäring i samband med utbildningar och på valdagen överstiger budgeterat belopp, och ytterligare 15 tkr föreslås avsättas för detta. Vid val till Europaparlamentet kunde en minibuss lånas från annan förvaltning utan kostnad. Inför höstens val kommer en skåpbil användas till en kostnad på drygt 1 tkr. Kostnader för bensin m.m. tillkommer. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att 3 tkr avsätts för driftskostnader för bil i samband med mobil förtidsröstning. Valnämnden kan även överväga om ett mer funktionellt tält ska köpas in inför kommande val för den mobila förtidsröstningen. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Valnämnden beslutar att från erhållet statsbidrag avsätta ytterligare 8 tkr för anläggningstillgångar, 15 tkr för representation, 3 tkr för driftskostnader för bil och 10 tkr för arvoden till röstmottagare. 2. Valnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ledningskontor att fortsatt följa upp valnämndens ekonomi. 3. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att utifrån den ekonomiska uppföljningen besluta om eventuella ytterligare inköp av anläggningstillgångar. Karin Jirénius Kommunsekreterare Expedieras till Ekonomiavdelningen

25 Ärende 3 Information om marknadsföring inför valen 2014

26 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Valnämnden Information om marknadsföring inför allmänna valen 2014 Sammanfattning Valnämnden har den 21 november 2013 i 25 fastställt en kommunikationsplan för valen För marknadsföring inför valen 2014 finns totalt 45 tkr budgeterat. Valnämnden har den 22 maj 2014 i 37 beslutat att anvisa ytterligare 45 tkr från erhållet statsbidrag till marknadsföring av valen Kommunstyrelsens ledningskontor informerar om marknadsföringsinsatser inför val till riksdag, kommun och landsting den 14 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 12 augusti 2014 Beskrivning av ärendet Kommunens hemsida för valinformation uppdateras med aktuell information för de allmänna valen, medan information om valet till Europaparlamentet tas bort. Annonsering via Facebook pågår under perioden 14 augusti 14 september. Statusuppdateringar sker fortlöpande på kommunens Facebook-sida. Information om förtidsröstning kommer att finnas på infartsskyltarna till Karlskoga, precis som vid valet till Europaparlamentet. Annonsering kommer att ske i Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren samt Noll586-tidningen. Annonseringen kommer att förstärkas med ytterligare ett par små annonser under förtidsröstningsperioden. Affischer om förtidsröstning kommer att sättas upp runt om i kommunen. c:\temp\kjis9mweyr.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

27 2 (2) Kommunstyrelsens ledningskontor har undersökt förutsättningarna för tryck och utskick av vykort till alla åringar i kommunen. En sådan marknadsföringsinsats bedöms kunna ge bra utslag, och kostnaden är rimlig. Däremot bedömer ledningskontoret att det inte ryms tidsmässigt och ekonomiskt i planeringen inför de allmänna valen Det bör däremot finnas med i planeringen inför valen Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden noterar informationen om planerade informationsinsatser utifrån beslutad kommunikationsplan för valen Karin Jirénius Kommunsekreterare

28 Ärende 4 Information om säkerhet inför allmänna valen 2014

29 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Valnämnden Information om säkerhet inför allmänna valen 2014 Sammanfattning Valnämnden har den 20 mars 2014 i 17 behandlat frågan om riskbedömning i samband med valen Följande risker har identifierats inför valen 2014: Hot mot röstmottagare i röstningslokal/vallokal Hot mot röstningslokal/vallokal Problem med tillgänglighet/funktionalitet för röstningslokal/vallokal Störning vid rösträkning i vallokal/vid onsdagsräkning Kommunstyrelsens ledningskontor informerar om åtgärder för att trygga säkerheten under förtidsröstningsperioden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 12 augusti 2014 Bakgrund Kommunens säkerhetssamordnare har fortlöpande kontakt med Polismyndigheten. Torgmöten med flera partier har genomförts och planeras innan valdagen den 14 september. 12 augusti Kristdemokraterna 19 augusti Sverigedemokraterna 25 augusti Svenskarnas Parti 7 september Sverigedemokraterna Röstmottagare vid förtidsröstningen på Karlskoga bibliotek informeras, då eventuella oroligheter i samband med torgmöten kan påverka säkerheten vid röstningslokalen. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Valnämnden noterar informationen. c:\temp\kjis9mwgjl.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

30 Karin Jirénius Kommunsekreterare 2 (2)

31 Ärende 5 Rapport från utbildningar och seminarier

32 Ärende 6 Val Inkomna handlingar VN

33 Tjänsteskrivelse KS Valnämnden Inkomna handlingar 1. Protokollsutdrag från Folkhälsonämnden 14 maj Information om valprojekt. Dnr KS

34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum FHN 61 Information om valprojekt Sammanfattning Amir Sam och Stefan Törnqvist, pedagoger från Möckelngymnasiet, informerar om pågående projekt inför valen Val till Europaparlamentet sker den 25 maj och val till riksdag, landsting och kommun sker den 14 september. Syftet med projektet är att nå ungdomar och utrikesfördda som statistik visat röstar i mindre utsträckning, och många är förstagångsväljare. Två klasser från Möckelngymnasiet deltar i projektet, en sociologiklass och en språkintroduktionsklass. Klasserna arbetar med att skapa filmer för att få unga att rösta och förhoppningen är att filmerna ska kunna användas till både valen i maj och september. Den 21 maj kommer en politikerlunch hållas på Möckelngymnasiet i Karlskoga där fokus kommer att vara på de kommande valen. Inför EU-valet den 25 maj kommer det erbjudas möjlighet för de lokala partierna att deltar på en temadag den 23 maj. Under dagen kan de lokala partierna komma till Möckelngymnasiet och informera ungdomarna om sin politik. Under dagen kommer det även att vara öppna filmvisningar av projektklassernas filmer och tävling med nutidsfrågor där fokus är på EUvalet. Inför valen den 14 september kommer det under vecka 37 att vara en temavecka. Då kommer det finnas möjlighet att se en film med Soran Ismail, de lokala partierna erbjuds att komma och informera ungdomarna om sin politik, tävling med nutidsfrågor där fokus är på riksdags, landstings och kommunvalet. Den stora temadagen kommer att vara den 11 september då det är debatt med riksdagspolitiker på Bregårdsskolan, där ungdomar från både Karlskoga och Degerfors deltar. Det är även öppna filmvisningar av projektklassernas filmer och lokala partier erbjuds att delta i rasthallen. Möckelngymnasiet i Karlskoga har även anmält sig till Skolval 2014 inför valet i september, så eleverna får möjlighet att rösta i skolan. Justerande Utdragsbestyrkande

35 Ärende 7 Delegeringsbeslut valnämnden

Valnämnden 22 maj 2014

Valnämnden 22 maj 2014 Valnämnden 22 maj 2014 Ärende 1 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun Tjänsteskrivelse 2014-04-23 KS 2012.0300 Handläggare: Valsedlarnas ordning i valsedelsställen

Läs mer

Valnämnden 21 november 2013

Valnämnden 21 november 2013 Valnämnden 21 november 2013 Ärende 1 Information om motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-30

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande!

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande! SLUTRAPPORT HAGGE SOMMARCAFE Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Hagge sommarcafé Selma Hedberg Hur fick du idén till Hagge sommarcafé? Jag fick idén till caféet tack vare att jag bor i Hagge,

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet... 2 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort... 5 Valsedlar... 6 Rösta på parti

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-04-15 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Tunasalen, Vimmerby Tisdagen

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S)

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S) Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 november 2014 kl. 14.00 16.10 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande

Läs mer

Sveriges största klädbytardag 16 april 2016

Sveriges största klädbytardag 16 april 2016 Sveriges största klädbytardag 16 april 2016 Ordna en Klädbytardag under Sveriges största Klädbytardag lördag 16 april. Föreningskretsar, medlemmar, folkbibliotek, skolor, privatpersoner kan vara med och

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Revisionsrapport Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 18.00-19.15 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter Mattias Johansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Göran

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Sidan 3 av 27 Ärende 1 Sidan 4 av 27 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 27 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Kristina Jansson

Läs mer

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Handläggare: Ida Broman, Folkhälsoförvaltningen Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Michael Sjöberg - Planeringsdirektör och kanslichef, Örebro läns landsting Michael introducerar

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Jan-Erik Apelqvist (s) Gun Isaxon (skp)

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Påståenden (1 = stämmer sämst och 4 = stämmer bäst), 2015 års resultat i blått 1 Personalen lyssnar, förstår och respekterar

Läs mer

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park Ärende 14 Aktieägaravtal Science Park Tjänsteskrivelse 2013-05-11 Handläggare: Lars Näsström Aktieägaravtal Science Park Sammanfattning Inför bildandet av den gemensamma Science Park, gemensamt ägd av

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 SÖNDAG! När jag anländer till Halmstad känns det nästan overkligt. Tänk att jag verkligen är här. Att det är nu det händer. Har haft detta som mitt ständiga slut

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (7) Datum 2014-01-21 Tid 18:00 Plats Lindalen Ordförande Sekreterare Arne Wilhelmsson Marit Andersson Dagordning 1 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet

Läs mer

Återrapportering från politikerlunch Möckelngymnasiet i Karlskoga, 11 september 2014

Återrapportering från politikerlunch Möckelngymnasiet i Karlskoga, 11 september 2014 Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Återrapportering från politikerlunch Möckelngymnasiet i, 11 september 2014 Deltagande politiker mellan kl. 11.30-12.30: Kent Gustafsson Folkhälsonämnden,

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Fredrik konditor AV-nummer 41511tv 4 Programvinjett /Fredrik är på sin arbetsplats Nya Konditoriet i Umeå. Han förbereder dagens tårtor./ Det var i nian, när jag skulle ut på en tvåveckorspraktik. Och

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Guide till påverkanstorg

Guide till påverkanstorg Guide till påverkanstorg Inledning Påverkanstorg är en mötesform som arbetades fram av Scouterna. Flera organisationer, stora som små, använder mötesformen. I den här guiden får du först en kort presentation

Läs mer

EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING. Valnämnden 21 oktober

EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING. Valnämnden 21 oktober EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING Valnämnden 21 oktober FÖRTIDSRÖSTNING Platser Totalt Bäckby bibliotek 3133 Irsta barn- och ungdomsbibliotek 245 Karlsgatan2 - ett hus med två museer 1035 Mälardalens

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Maximera er försäljning

Maximera er försäljning Material Sida 1 av 7 Försäljning Försäljning av olika typer av produkter eller tjänster är ett utmärkt sätt för elevkårer att få in mer pengar. Ni kan sälja allt från biljetter till en fest till profilmaterial

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

Dagordning Vi hänger upp en mobilnummer listan i hallen. Vi kommer att lägga upp kvällens minnesanteckningar på hemsidan.

Dagordning Vi hänger upp en mobilnummer listan i hallen. Vi kommer att lägga upp kvällens minnesanteckningar på hemsidan. Föräldrarmöte 3 september 2015, 18.00-19.30 Annika J hälsar alla välkomna Dagordning Vi hänger upp en mobilnummer listan i hallen. Vi kommer att lägga upp kvällens minnesanteckningar på hemsidan. Presentation

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara.

Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät utställare Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara. Syftet med enkäten var

Läs mer

Pris Bröllopsfotografering 2016

Pris Bröllopsfotografering 2016 Pris Bröllopsfotografering 2016 I alla paket ingår detta: *Rådgivning & planering. Finns möjlighet träffas vi. *Ett X antal högupplösta redigerade bilder på fil som ni själva kan använda till det ni vill,

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 Valnämnden Plats och tid Stadshotellet, sammanträdesrum Åbyn, kl. 13.00-15.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Per-Ivar Skogqvist (KD), vice ordförande Agneta Hansson

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

En vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet En vanlig dag på jobbet Läs texten många gånger! Träna på att läsa meningarna högt tio gånger. Morgon Mitt alarm ringer klockan 05.20. Jag brukar ligga kvar en stund och tänka på vad jag ska göra under

Läs mer

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD Målsättning Det är viktigt för oss att ha en tydlig målsättning, eftersom att det kan vara svårt att få ihop till när hela gruppen är närvarande. Vi känner att vi ville börja

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014

Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014 2014-06-03 1 (10) Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014 Sammanfattning och slutsatser Denna rapport beskriver och analyserar arbetet kring kommunens åtaganden i samband med Europaparlamentsvalet

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer