FÖRENINGSSTÄMMA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA 2013"

Transkript

1 Hemsida: E-post: GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 LÖRDAGEN DEN 18 MAJ 2013 KL I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl

2 2 Innehållsförteckning 1 DAGORDNING TILL MINNE MEDDELANDEN KONTAKT MED FÖRENINGEN FÖRENINGENS HEMSIDA FÖRTECKNINGAR ÖVER STYRELSE, FÖRENINGENS MEDLEMMAR MM ÄGARBYTEN OCH ADRESSÄNDRINGAR VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING UNDERHÅLL AV BADEN OCH FOTBOLLSPLANEN MIDSOMMARFIRANDE ÅRS JUBILEUM BÅTPLATSER VÄGSALT VÄGUNDERHÅLL OCH SNÖRÖJNING MOTIONER NÄSTA ÅRS FÖRENINGSSTÄMMA SKOGSVÅRDSPROJEKTET AVSLUTAT VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN ÅRSREDOVISNING FÖRENINGSUPPDRAG FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS EKONOMI SAMT NYTT REDOVISNINGSFORMAT MOTIONER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR, INVESTERINGAR, UNDERHÅLL MM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH PROJEKT ANL (Anläggningar) BAD (Badplatser) G (Garage) F (Föreningen) VÄG (Vägar) V2 (Vattennät Lilla Området) V3 (Handpumpar Stora Området) S (Skogsvårdsprojektet.) ÖVR (Dammprojektet) BUDGET, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR SAMT KASSAFLÖDE BUDGET, INTÄKTER OCH RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET FÖRSLAG TILL AVGIFTER ÅR UNDERSKRIFTER BILAGA 1, REVISIONSBERÄTTELSE KARTOR OMRÅDESINDELNING OCH HANDPUMPAR... 20

3 3 1 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse skett enligt bestämmelserna i stadgarna 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Valberedningens förslag vad gäller medlemmar som åtar sig övriga uppdrag inom föreningen 15. Val av valberedning 16. Motioner från medlemmar enligt avsnitt Behandling av förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll enligt avsnitt Budget för år 2013 enligt avsnitt Fastställande av medlemsavgift och tillkommande avgift(er) enligt 9 punkt 1och 2 i stadgarna och förslag till avgifter i avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Lilla Området enligt 9 punkt 4 i stadgarna och avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Stora Området enligt 9 punkt 3 i stadgarna och förslag till avgift i avsnitt Bemyndigande till ekonomiansvarig inom styrelsen att i föreningens namn teckna en checkkredit på kr för föreningens löpande verksamhet enligt avsnitt 6.3 samt att uppta ett lån på högst kr med en löptid av högst 5 år för att genomföra Dammprojektet enligt avsnitt a. 23. Övriga frågor 24. Förslag till datum för nästa års föreningsstämma, 17 maj Mötet avslutas Plats för egna anteckningar:

4 4 2 Till minne Reijo Rauhala gick bort i början av Vi minns Reijo som en av föreningens mest aktiva medlemmar med stort engagemang i både Tomtägareföreningen och Vägföreningen - alltid positiv och alltid hjälpsam. Vi är många som är tacksamma att Reijo alltid höll ett vakande öga på vad som hände i Gisekvarn, kom med förslag och hjälpte till när något behövde göras. Boulebanan hade inte blivit till och skogsvårdsprojektet hade varit svårt att genomföra utan Reijo. På Reijos begravning den 7 februari i Vagnhärad deltog flera vänner från Gisekvarn för att ta ett sista farväl. Föreningen är tacksam för alla insatser som gjorts och alla ljusa minnen efter Reijo. 3 Meddelanden 3.1 Kontakt med föreningen Föreningen kontaktas enklast genom att skicka e-post till föreningen på adress Föreningens e-post bevakas så gott som dagligen. Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen personligen. 3.2 Föreningens hemsida Föreningens hemsida är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna mellan årsstämmor och eventuella extrastämmor. Allmän information om föreningen finns på hemsidan flik Dok & Info. På hemsidan finns även en länk till ett bildgalleri där medlemmarna själva kan lägga upp bilder från Gisekvarn. Tag för vana att kolla av hemsidan regelbundet. 3.3 Förteckningar över styrelse, föreningens medlemmar mm Styrelsens sammansättning framgår av förteckningar på föreningens hemsida och anslagstavlor. Förteckningar med adress och telefonuppgifter till föreningens medlemmar och styrelsen finns av säkerhetsskäl inte på hemsidan eller på anslagstavlorna. Aktuella förteckningar skickas till medlemmar som begär detta. 3.4 Ägarbyten och adressändringar Vid ägarbyte är det säljarens skyldighet att meddela kontaktuppgifter för nya ägare till föreningen. Fastighetsägare som säljer sin fastighet ska ta in en upplysning i köpekontraktet att den nya fastighetsägaren obligatoriskt blir medlem i Tomtägareföreningen enligt de ursprungliga exploateringsavtalen för Gisekvarn. Meddelanden om ägarbyten och adressändringar skickas enklast till föreningens e-post Fastighetsägare som inte meddelar föreningen ändrad adress riskerar att inte få kallelser eller annan viktig information. Under 2012 har tre fastigheter bytt ägare, 3:27, 3:72 och 3:74. Föreningen hälsar de nya fastighetsägarna välkomna. 3.5 Vår- och höststädning Vår- och höststädningarna infaller alltid andra lördagen i maj respektive september. Aktuella datum för städdagarna finns på hemsidan. En karta med områdesindelning finns på sid 20. På städdagen samlas föreningens medlemmar områdesvis på vanligt sätt:

5 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Område 1 och Område 2 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor vid lilla badet. Område 4, 5 och 6 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor m.m. vid stora badet och vid behov justera förankring av hopptornet. Den lilla badflotten vid stora badet har lossnat och ligger nu i vassen på andra sidan sjön nordväst om stora badet. Ett uppdrag på städdagen är att bogsera tillbaka och förankra flotten. Områdestillhörighet för respektive fastighet framgår av fastighetsförteckningen och karta på hemsidan (Dok & Info - Kartor). Områdesledarna svarar för planering av dagens arbete i respektive område samt avprickning av de medlemmar som deltagit. I den mån det behövs material (grus, sand, virke, färg etc.) eller maskiner (t ex röjsåg, motorsåg) ordnar föreningen och områdesledarna detta. De medlemmar som använder egna maskiner kan få ersättning för drivmedel och förslitning. 3.6 Underhåll av baden och fotbollsplanen Under förra sommaren har renhållning och städning på Lilla Badet skötts av Gun-Britt Thunström. Stora Badet har skötts av Hans Sedemark. Jan Ekberg har haft ansvar för skötseln av fotbollsplanen. Föreningen är mycket tacksam för det arbete som utförts. Kostnadsersättning har utgått för dessa uppdrag. 3.7 Midsommarfirande Midsommaren firades på traditionsenligt sätt. Arrangör var som vanligt Lennart Paulsson. Föreningen tackar än en gång Lennart och hans medhjälpare och hoppas att de åtar sig midsommarfirandet även Den traditionsenliga fotbollsmatchen på Midsommardagen spelas på fotbollsplanen vid stora badet års jubileum Föreningens firade 50-års jubileum den 14 juli Sven Gustafsson (festgeneral) och ett antal frivilliga medlemmar hjälptes åt att organisera och genomföra kalaset. Det gick åt tre helstekta grisar till middagen och det var en mycket trevlig stämning i det stora tältet som var inhyrt och uppsatt på fotbollsplanen. Med medlemmar och närstående deltog 120 personer i festligheterna. Kalaset höll sig inom budget nästan på kronan när. Föreningen tackar festkommittén för ett mycket väl utfört uppdrag. 3.9 Båtplatser Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 42 platser. I Snokviken är alla platserna upptagna. På bryggan mot Missnevägen finns det tre lediga platser. Medlemmar som inte använder sig av bokad plats uppmanas avboka denna till förmån för bättre behövande. Föreningen vill återigen uppmana medlemmar att ta bort båtar, bockar m.m. som inte används från stränderna Vägsalt För de medlemmar som har problem med uppvirvlande vägdamm utanför sina fastigheter finns vägsalt fritt tillgängligt. Ta kontakt med någon i styrelsen. 5

6 Vägunderhåll och snöröjning Entreprenör för snöröjning och vägunderhåll är Bengt Görling, Hammarstugan. Snöplogning av infarter ingår inte i entreprenaden. De medlemmar som önskar få sina infarter plogade under vintern kan på egen bekostnad få detta gjort genom att beställa detta direkt av Bengt Görling, , Mobil , E-post: 3.12 Motioner Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att skriva motioner som skapar utveckling och förbättringar inom området. Enligt stadgarna skall motioner ha inkommit till föreningen senast den 31 mars för att kunna behandlas på ordinarie föreningsstämma. Till årets stämma har en motion inkommit Nästa års föreningsstämma Nästa års föreningsstämma föreslås till lördagen den 17 maj 2014 i Västerljungs Sockenstuga. Eventuellt ändrat datum meddelas på hemsidan och i kallelsen till stämman. 4 Skogsvårdsprojektet avslutat Skogsvårdsprojektet påbörjades under våren 2010 och har avslutats under Den skogsvårdsgrupp som arbetade med projektet har fått mycket positiva kommentarer att området har blivit betydligt ljusare och mer öppet efter gallringen. De skador på mark och enskilda tomter som uppstod under projektet har blivit åtgärdade. Under 2011 och 2012 har också i stort sett allt löst ris samlats in eller eldats. Nettobehållningen totalt från sålt virke och ris till Mellanskog, sålt virke till en av traktens bönder samt sålt ris till Holmens Skog minus de gallringskostnader och städkostnader vi betalat till Mellanskog blev ca kr. Av dessa har ca kr använts för borttagning av stubbar (Gnesta Mark & Maskin), städning och kompletterande gallring i området (Farmartjänst), ersättning till fastighetsägare som felaktigt fått träd bortgallrade på egna tomter, maskinhyra städdagar, konsulttjänst för ekonomisk redovisning (LRF), extra ersättning till områdesledare samt reseersättningar och arvoden till skogsvårdsgruppen. Återstoden, ca kr, har överförts till föreningen och främst använts för underhållsarbeten och reparation av skador på vägar och diken, samt för kompletterade rensning av ris längs Giseån. Efter den diskussion om fortsatt skogsvård som fördes på förra årets stämma föreslår styrelsen i avsnitt 8 att ett nytt löpande naturvårdsprojekt etableras. 5 Vatten och avlopp i Gisekvarn Kommunen har ännu inte skickat ut några förelägganden vad gäller att åtgärda de enskilda avloppsanläggningar som inte godkändes vid inventeringen under Dröjsmålet beror på en rättsprocess mellan kommunen och länsstyrelsen. Kommunen fick i början av 2013 ett föreläggande att senast 2016 ansluta fastigheterna i Tofsö till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har överklagat föreläggandet men förlorat överklagandet i statens VA-nämnd som har bekräftat Länsstyrelsens föreläggande. Kommunen har nu överklagat föreläggandet till sista instans, Mark och Miljööverdomstolen, där ärendet beräknas avgöras under hösten Avgörandet bedöms vara av prejudicerande karaktär. Skulle föreläggandet kvarstå kan således även en tvångsmässig anslutning av Gisekvarn aktualiseras. Först efter att ärendet är avgjort i Mark och Miljööverdomstolen kommer kommunen att ta ställning till att skicka ut förelägganden om att åtgärda enskilda avlopp i Gisekvarn.

7 7 6 Årsredovisning Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret till Föreningsuppdrag Föreningsuppdrag Namn Fastighet Period, Notering Styrelse Ordförande Lars Backlund 3:18 Vald till 2014 Vice ordförande Pär Holmberg 3:4 I tur att avgå Sekreterare Mats Gustafsson 3:39 I tur att avgå Kassör - Ekonomiansvarig Lars Backlund 3:18 Bokföring och betalningar har lagts ut på externt företag Redovision i Trosa Nyköping Ledamot Gösta Schölander 3:51 Vald till 2014 Ledamot Robert Wikström 3:41 I tur att avgå Ledamot Yngve Hurtig 2:11 I tur att avgå Revisorer Ordinarie Karin Kalldin 3:41 Vald till 2014 Ordinarie Paula Lundquist 3:31 I tur att avgå Valberedning Ordinarie Peter Falk 2:22 Ordinarie Sven Gustafsson 3:39 Avgår 2013 Ordinarie Joakim Jonsson 2:12 Områdesledare Område 1 Peter Falk 2:22 Peter Landin 2:14 Område 2 Ola Kalén 3:32 * Leif Wastenson 3:30 Område 3 Lars Karlsson 3:8 Hans Lindberg 3:22 Område 4 Lars-Erik Sandqvist 3:40 Robert Wikström 3:41 Område 5 Jan Byheden 3:77 Birger Nilsson 3:86 Område 6 Hans Sedemark 3:58 Reijo Rauhala 3:68 ** Övrigt Lilla badet, skötsel Gun-Britt Thunström 2:11 Stora badet, skötsel Hans Sedemark 3:58 Fotbollsplan, skötsel Jan Ekberg 3:71 Lilla området, va-system Bernhard Teske 2:25 Midsommarfirande Lennart Paulsson 3:12 Skogsvårdsgrupp Lars Backlund 3:18 *** Skogsvårdsgrupp Pär Holmberg 3:4 *** Skogsvårdsgrupp Yngve Hurtig 2:11 *** Skogsvårdsgrupp Reijo Rauhala 3:68 *** Skogsvårdsgrupp Gösta Schölander 3:51 *** Skogsvårdsgrupp Robert Wikström 3:41 *** Medlemmar som engagerar sig som områdesledare och i övriga uppdrag väljs ej på stämman utan åtar sig uppdrag genom överenskommelse med styrelsen. Valberedningen har dock till uppdrag att vidtala medlemmar för att fortsätta sina uppdrag eller att finna ersättare där så erfordras. * = Behov av ny områdesledare för Åmöjastigen ** = Behov av ersättare Område 6 *** = Skogsvårdsgruppen avvecklad från 2013

8 8 6.2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är i år grupperad efter samma ordning som den ekonomiska redovisningen. 1. (ANL) Kostnaderna består huvudsakligen av ersättningar till områdesledare samt till en mindre del kostnader för underhåll av fotbollsplanen. 2. (BAD) Hopptornet och flotten har renoverats efter beslut på förra årsstämman genom frivilliga arbetsinsatser från ett antal tomtägare. Löpande skötsel av baden har genomförts. 3. (F) Föreningens verksamhet har bedrivits på normalt sätt. Under året har där så varit möjligt planerade förändringar och åtgärder som beslutades vid förra årets föreningsstämma genomförts eller påbörjats enligt vad som redovisas i det följande. 4. (F) Ordinarie stämma hölls lördagen den 19 maj 2012 i Sockenstugan, Västerljung. 5. (F) Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 6. (F) Föreningens ekonomi vad gäller bokföring, utbetalningar och skattefrågor har sedan 2010 lagts ut externt till företaget Redovision i Lästringe. Eftersom rollen som kassör inte längre finns har en av styrelsen ledamöter utsetts till ekonomiansvarig vilket innebär att denne haft ansvar för ekonomisk planering, attest av betalningar och sammanställning av ekonomiinformation till föreningsstämman. 7. (F) Föreningens hemsida har uppdaterats löpande med information till medlemmarna. På hemsidan finns stadgar, tidigare kallelser till föreningsstämmor, protokoll, utredningar samt övriga handlingar som rör föreningen lätt tillgängliga. 8. (F) Styrelsen har följt och hållit sig uppdaterad om resultaten av kommunens inventering av BDT-avlopp i Gisekvarn. 9. (F) Vår- och höststädning samt midsommarfirande har genomförts på vanligt sätt. 10. Föreningens har firat 50-års jubileum under juli 2012 med Sven Gustafsson som festgeneral. Sven hade hjälp för att organisera och genomföra kalaset av ett antal frivilliga medlemmar i festkommittén. 11. (V2, V3) Vattenprover har tagits både på lilla områdets vattenförsörjning och stora områdets pumpar. Resultat finns tillgängliga på hemsidan. 12. (VÄG) Föreningen har under hösten 2011 tecknat ett entreprenadavtal för vägunderhåll. Vägarna skall vara snöröjda under perioden 1 november till 31 mars. Avtalet omfattar årligen följande åtgärder: upp till 6 snöröjningar/år (ytterligare snöröjning debiteras) uppsättning och underhåll av snöstörar 2 sladdningar per år av hela vägnätet sladdning vid behov av infarterna till Älgörtsvägen och Porsvägen 2 klippningar av vägrenar per avtalsperiod sandning vid behov För de tomtägare som önskar plogning även av sina infarter har entreprenören i mån av tillgänglig tid erbjudit sig att även utföra denna tjänst. Tjänsten omfattas dock EJ av avtalet med föreningen utan överenskommes och betalas separat mellan entreprenören och respektive tomtägare. 13. (VÄG) Ett stort, akut (och kostsamt) underhållsarbete har genomförts efter översvämning i korsningen Porsvägen och Gisevägen för att rensa upp och frilägga en mindre vägtrumma som avvattnar diket vid Porsvägen under Gisevägen. Efter grävarbetet har marken jämnats av med matjord och såtts med gräs. 14. (S) Skogsvårdsprojektet har avslutats. Under året har Farmartjänst avslutat beställt arbete med finrensning av ris och eldning av rishögar längs ån. Uppsnyggning och rensning av ris har också på flera håll gjorts av föreningens medlemmar.

9 9 15. (ÖVR) Förberedelser för Dammprojektet har genomförts vilket bland annat omfattat framtagning av ritningar som underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen. Efter ansökan har Föreningen erhållit erforderligt tillstånd att anlägga dammen. 6.3 Föreningens ekonomi samt nytt redovisningsformat Budget för 2013, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2012 samt utfall för verksamhetsåret 2011 redovisas i avsnitt 9. I samband med att bokföringen lades ut på ett externt företag under 2010 gjordes en ny projektindelning av föreningens verksamhet samtidigt som redovisningen anpassades till den s.k. normalkontoplanen. Föreningens verksamhet redovisas nu enligt följande. Verksamhetsområde Årsredovisning Kostnader som bokförs på respektive projekt varierar mellan åren och avser huvudsakligen: Anläggningar ANL Underhåll gemensam mark, fotbollsplan, boulebana, postlådor, skyltar mm. Hyra av maskiner. Sand, grus och jord efter behov. Kostnadsersättning till områdesledare och skötsel av fotbollsplan. Badplatser BAD Underhåll bryggor, flottar, möbler, toaletter mm vid baden. Försäkringar. Renhållning. Sand till stränder. Kostnadsersättning för skötsel av baden. Båtplatser BÅT Föreningens båtbryggor vid Missnevägen och Snokviken. Garage G El, försäkring. Föreningen F Korv, kaffe mm till vår- och höststädning, fastighetsskatt, midsommarfirande, kontorsmateriel, porto, möteskostnader förening och styrelse, Metria fastighetsregister, redovisningstjänster, bankkostnader, Web-Hotel internetkostnader, arvoden och kostnadsersättningar till styrelsen. Vägar VÄG Vägar, diken, vägtrummor, salt och grus. Entreprenadkontrakt föreningens vägar. Övrigt ÖVR Dammprojektet Vattennät Lilla Området V2 Vattennät, pumphus, el och försäkring inom Gisekvarn 2:2. Vattenprover. Handpumpar Stora Området V3 Underhåll handpumpar inom Gisekvarn 3:1. Vattenprover. Skogsvårdsprojektet S Gallring av skog inom Gisekvarn. Projektet avslutat Den ekonomiska redovisningen innehåller förutom resultat och balansräkningar också en kassaflödes- och likviditetsanalys för hela föreningens verksamhet samt tillgängliga likvida medel som överförs i ny räkning från 2012 till 2013 för Tomtägareföreningens verksamhet, Lilla områdets vattennät, Stora områdets pumpar, Skogsvårdsprojektet samt Dammprojektet. Skogsvårdsprojektets ekonomi finns dessutom ytterligare beskriven i avsnitt 4. Under de närmast föregående åren har skogsvårdsprojektet bidragit till att föreningen haft god ekonomi genom att bl.a. täcka kostnader för vägunderhåll mm. Detta har gjort att medlemsavgiften också kunnat hållas relativt stabil. I år föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften av flera skäl. Föreningens kostnader har ökat och vi har inte längre några extra tillskott från skogsvårdsprojektet. Föreningen har också en högre årlig kostnad för snöröjning och vägunderhåll samt ett uppdämt behov av grusning av vägar. Styrelsen föreslår vidare en justering uppåt från kr till kr sammanlagt för arvoden till ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Ordförande och sekreterare har sedan tidigare ett mindre kostnadsbidrag (1000 kr/år) för egen PC och bredband. Styrelsen föreslår att övriga ledamöter på motsvarande sätt erhåller 500 kr vardera för detta. Styrelsen föreslår att resersättningar för föreningsuppdrag bibehålles oförändrade. Inbetalning av medlemsavgifterna ligger i slutet av varje sommar vilket gör att föreningen måste budgetera så att ett överskott finns i slutet av varje kalenderår för att täcka föreningens kostnader under vår och sommar fram tills årets medlemsavgifter är inbetalda. En viss del av medlemsavgiften behövs således för att ha tillräcklig likviditet vid varje årsskifte. För att minska detta behov och hålla nere medlemsavgiften föreslår styrelsen att föreningen tecknar en löpande checkkredit på kr i

10 10 Svenska Handelsbanken. Föreningen har ett positivt besked från banken att en sådan kan erhållas utan säkerhet med en limitränta på 1,5 % och en ränta på utnyttjad kredit på f.n. ca 5 %. Detta ger en beräknad kostnad per fastighet på kr/år. Alternativet är att höja medlemsavgiften med ca 500 kr, som ett engångstillägg detta år, för att skapa motsvarande likviditetsreserv. 7 Motioner Till årets stämma har en motion inkommit: En bänk på stora badbryggan En enkel bänk att sitta på önskas, för att underlätta på- och avklädning vid bad för de som har svårt att stå på ett ben. Det behöver inte vara någon dyr, fin bänk. Det enda viktiga är att ha något att stödja sig på. Viktigt är dock att bänken monteras fast i bryggan så att den inte förflyttas eller slängs i sjön. Tack på förhand. Berith Adlerz Porsvägen 24 Stockholm Förslag till förbättringar, investeringar, underhåll mm Förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll lämnas enligt den nya projektstrukturen som beskrivits i avsnitt Förslag till åtgärder och projekt ANL (Anläggningar) a Inga nya större projekt planeras under Kostnadsersättningar budgeteras till områdesledare, skötsel av fotbollsplan mm. Kostnad kr BAD (Badplatser) a Förutom löpande underhåll, skötsel och renhållning av baden behövs en översyn av bänkar och bord. Styrelsen föreslår vidare att vi låter bygga en fast sittbänk på stora badbryggan enligt inkommen motion. (Det vore välkommet om någon medlem med snickeritalang ville åta sig att bygga en fast bänk i tryckimpregnerat virke innan badsäsongen). Total kostnad kr G (Garage) Inga åtgärder planeras vid Garaget. Kostnad för försäkring och el kr F (Föreningen) a Föreningens löpande verksamhet föreslås fortsätta oförändrat med de justeringar av arvoden och kostnadsersättningar som angetts i avsnitt VÄG (Vägar) a Nytt entreprenadavtal ger föreningen en baskostnad på kr per år för underhåll och snöplogning av områdets vägar. Kostnaden indexuppräknas med konsumentprisindex, bas För sandning under vintern tillkommer kostnaden för sand, uppskattas till kr b Områdets vägar behöver genomgående grusas. Budgeteras till kr V2 (Vattennät Lilla Området) a El, försäkring och sedvanliga vattenprover. Kostnad ca kr.

11 8.1.6.b En större renovering av värmekablar och matarkablar är nödvändig för att vattennätet skall fungera under vintern. Kostnadsberäknas till kr V3 (Handpumpar Stora Området) a Sedvanliga vattenprover. Kostnad kr b Vattenprover från handpump nr 1 och 5 har vid upprepade tillfällen visat att vattnet varit otjänligt. Antingen kan vi göra ett försök att renovera en av pumparna och se hur det går eller besluta om att ta bort pumpar med otjänligt vatten. En preliminär kostnadsuppgift för att provrenovera en av pumparna är ca kr. Styrelsen föreslår att frågan tas upp till diskussion och att stämman beslutar om ett av alternativen. Årsavgiften för pumparna i det stora området blir 200 kr alternativt 40 kr beroende på vilket av de två alternativen som väljs. En karta med pumpnummer bifogas på sid S (Skogsvårdsprojektet.) a Vid förra årets stämma diskuterades någon form av fortsättning av skogsvårdsprojektet. Dels har styrelsen fått önskemål om gallring av ytterligare träd från ett antal medlemmar och dels så skulle vi behöva en försiktig men trots allt kontinuerlig gallring av träd för att området skall bevaras ljust och luftigt och inte växa igen. Att beställa fällning av enstaka stora träd blir rätt dyrt. Att göra själv kan bli både svårt och farligt. Styrelsen har därför varit i kontakt med en entreprenör och ställt frågan om denne skulle kunna åta sig en årlig sammanhållen gallring och insamling av ris och ta ved och ris som ersättning. Styrelsen hoppas kunna redovisa svar på förfrågan vid stämman. Styrelsen föreslår nu att en naturvårdsgrupp etableras för att samla in önskemål om gallring av träd och andra åtgärder från föreningens medlemmar. Gruppen får sedan till uppgift att beställa eller koordinera önskade åtgärder. Styrelsen hoppas att ett några medlemmar visar intresse för att ingå i den föreslagna gruppen och att gruppen kan bildas vid föreningsstämman i maj ÖVR (Dammprojektet) a Längs Giseån fanns tidigare en damm och ett kraftverk. Kraftverksbyggnaden finns kvar men dammen sprängdes bort för många år sedan. De medlemmar som bott i området sedan länge berättar att dammen var ett trevligt inslag i miljön och föreslog vid förra årets stämma att dammen skulle byggas upp igen. I förslaget ingick även att anlägga nya promenadvägar längs dammen och Giseån enligt nedanstående kartskiss. Förra årets stämma beslutade att fortsätta projektet. Under året har föreningen hos Länsstyrelsen i Nyköping ansökt och beviljats tillstånd att bygga upp dammen igen. Möjligheterna att erhålla bidrag för att öka den biologiska mångfalden som en damm/våtmark skulle medföra har undersökts men det förefaller inte troligt att något bidrag kan erhållas. Dammprojektet inklusive promenadvägar har mycket preliminärt kostnadsberäknats till kr. Projektgruppen har dock ännu inte kunnat begära in offerter på entreprenaden för att verifiera denna kostnadsuppskattning men hoppas kunna redovisa tagna kontakter och erhållna offerter vid föreningsstämman. Dammprojektet kan sedan genomföras först under sensommaren/hösten när vattenföringen i Giseån är som lägst. Styrelsen föreslår att dammprojektet drivs vidare. Förra årets föreningsstämma beslutade om ett tillägg på 200 kr till medlemsavgiften för dammprojektet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om samma tillägg även i år. Detta betyder att föreningen då har ackumulerat en startsumma på ca kr för att genomföra projektet. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att i föreningens namn uppta ett lån för den resterande projektkostnaden löpande på högst fem år och högst kr utan säkerhet i 11

12 12 Svenska Handelsbanken där föreningen numera har sina bankaffärer. Lånet avbetalas sedan under kommande år. Föreningen har fått ett förhandsbesked från banken att ett sådant lån kan erhållas. Dammprojektet och nya promenadstigar Befintlig markerad stig Ansluter till Gisevägen och Näckrosvägen Ny promenadstig Befintlig stig från Stora Badet mot Havrevreten Ny promenadstig Beräknad vattenspegel Dammen

13 Utfall Budget Avgift Antal Utfall Budget Avgift Antal 13 9 Budget, resultat- och balansräkningar samt kassaflöde 9.1 Budget, intäkter och resultaträkning Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår Intäkter Budget 2013 Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 A Föreningen 3210 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Fester, arrangemang 0, ,00 0,00 0, Medlemsavgifter Tomtägareföreningen , , , , Städavgifter Tomtägareföreningen , , , , Investeringslån Vägtrumma 0, , Badavgift Järshagen, Koudden mm 2 310, , , , Garagehyra 0,00 0,00 0,00 0, Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Båtplatsavgifter , , , , Påminnelseavgift 0,00 400,00 0,00 726, Öresutjämning 0,00 1,00 0,00-0, Ränteintäkter 0,00 880,00 0, , Överfört från Skogsvårdsprojektet , , , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,22 Summa intäkter , , , ,53 B Vattennät Lilla Området 2: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Avgifter Lilla Området sjö- och hushållsvatten , , , , Avgifter Lilla Området endast sjövatten , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,72 Summa vattenavgifter lilla området , , , ,70 C Handpumpar Stora Området 3: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 8 566, , , , Avgifter handpumpar Stora området , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år -566, , , ,60 Summa handpumpsavgifter stora området , , , ,40 D Skogsvårdsprojektet (Not 11) E 3300 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 0, , , , Intäkter 0, , , , Ränteintäkter 0,00 0,00 0, Överföring till Föreningen (F) & Dammprojektet , , , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år 0,00 0, , ,50 Summa skogsvårdsprojektet 0, , , ,00 Övrigt (Dammprojektet) 3600 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år ,00 0,00 0,00 0, Intäkter , , ,00 0, Överfört från Skogsvårdsprojektet , ,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , ,00 0,00 0,00 Summa övriga projekt , , ,00 0,00 SUMMA INTÄKTER , , , ,63

14 14 Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår 2012 Kostnader Budget 2013 Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 A Föreningen ANL Anläggningar Not , , , ,50 BAD Badplatser Not , , , ,90 BÅT Båtplatser Not 3 0,00 0,00 0, ,00 G Garage Not , , , ,00 F Föreningen adm och förvaltning - 0, Vår & Höststädning, Varukostnader , , , , Fastighetskostnader Not , ,00 0,00 0, Fester Arrangemang Not , , ,00 658, Kontorsmateriel 3 000, , , , Post 2 500, , , , Försäkringar 500,00 335,00 500,00 334, Styrelsearvoden + Soc kostnader , , , , Kostnadersättningar 4 000, , , , Möten förening/styrelse 5 000, , , , Redovisningstjänster , , , , Bankkostnader 2 500, , , , Reseersättningar föreningsuppdrag , , , ,00 54xx-73xxÖvriga kostnader administration Not , , , , Räntekostnader 0,00 53,00 0,00 14,00 VÄG Vägar och Diken Not , , , ,50 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader föreningen , , , ,53 B V2 Vattennät Lilla Området Not , , , ,70 C V3 D S Handpumpar Stora Området Skogsvårdsprojektet Not 10 Not , , , ,40 0, , , ,00 E ÖVR Övrigt (Dammprojektet) Not , , ,00 0,00 SUMMA KOSTNADER , , , ,63 Totalt intäkter , , , ,63 Totalt kostnader , , , ,63 Årets resultat 0,00 0, ,00 0,00 Noteringar Budget 2013 Utfall 2012 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Ersättning områdesledare. Skötsel forbollsplan. Skötsel baden Inga åtgärder under 2013 El, Försäkring Fastighetsskatt 2013 Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Totalentreprenad för vägunderhåll, kantklippn, sladdning, snöröjning, sandning v behov. Underhåll och utbyte av vägtrummor. Grusning. Ny värmekabel. El, vattenprover o försäkring Ev renovering av en handpump. Vattenprover. Skogsvårdsprojektet avslutat 2012 Preliminär kostnadsuppskattning Ersättning områdesledare. Skötsel fotbollsplan. Renovering hopptorn, Skötsel baden Inga åtgärder under 2012 El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 50-årsjubileum (utfall enligt budget), Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Dike/Trumma under Gisevägen vid gla kvarnen. Totalentreprenad för vägunderhåll, kantklippning, sladdning, snöröjning. Underhåll och utbyte av vägtrummor. El, vattenprover och försäkring Vattenprover Farmartjänst, Hyrmaskiner Projektering, Ritningar, Ansökningsavgift

15 Balansräkning Gisekvarns Tomtägareförening, Balansräkning verksamhetsår 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar 1140 Fastigheter 2:2, 3:1, 3: , ,00 Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter avgifter (Skattekonto) 4 209,00 5, Fordringar medlemmar (Investeringslån) 0,00 0, Förskott för redovisning 0,00 0, Upplupna ränteintäkter 0,00 0, ,00 5,00 Likvida medel 1920 Plusgiro 1 860, , SHB Betalningar (Redovision) , , SHB Föreningen 1 040,00 160, SHB Kapitalkonto , , Sw edbank Föreningskonto - 0, Sw edbank Transaktionskonto - 0, , ,04 Summa tillgångar , ,04 Skulder och Eget kapital Eget kapital 2060 Eget kapital idéell förening , ,00 Långfristiga skulder 2351 Investeringslån föreningen 0,00 0,00 Kortfristiga skulder 2420 Förutbetalda medlemsavgifter , , Förutbetalda avg VA 2: , , Förutbetalda avg handpump 3: , , Förutbetalda avg skogsvård 0, , Förutbetalda avgifter (Övrigt) ,00 0, , , Leverantörsskulder 0,00 0, Övriga kortfristiga skulder 0,00 0, Skatteskulder 4 110, , Källskatt arvoden styrelse, skogsvård 3 000, , Lagstadgade sociala avgifter 3 142, , Övriga interima skulder , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,04

16 Kassaflöde och likviditet Gisekvarns Tomtägareförening, Kassaflödesanalys verksamhetsår Föreningen Totalt Inbetalda avgifter och övriga intäkter , ,63 Kostnader inkl erlagda räntor , ,63 0,00 0,00 Ändring av förskott och fordringar , ,00 Ändring av skulder 4 865, ,05 Upptagna lån 0,00 0,00 Amorteringar 0, ,00 Kassaflöde 661, ,05 Likvida medel vid årets början , ,09 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,04 Summa likvida medel vid årets slut kassaflödesanalys ,00 Summa likvida medel från Balansräkning ,00 Saldokontroll Kassaflödesanalys = Balansräkning OK Disponibelt Överskott (+) eller Underskott (-) som överförs till ny räkning 2013 (Se även Resultträkning sammanställning intäkter och kostnader) Föreningens verksamhet , ,22 Vattennät Lilla Området (2:2) , ,72 Handpumpar Stora Området (3:1) 8 566, ,60 Skogsvård 0, ,50 Nya Projekt (Dammprojektet) ,00 0,00 S:a överförda disponibla medel till , ,04

17 17 10 Förslag till avgifter år 2013 En ytterligare detaljerad sammanställning av budgeten och förslag till avgifter i avsnitt 9.1. Styrelsen föreslår att ordinarie medlemsavgift för 2013 fastställs till kr. Styrelsen föreslår att städavgiften fastställs till 200 kr, vilket då beräknas täcka utgifterna för korv, bröd och dryck samt utdelning av 1 kg kaffe till de medlemmar som deltar under städdagarna vår och höst. Städavgiften täcker också hyra av röjsågar och motorsågar samt inköp av bensin och sågklingor. Styrelsen föreslår att de ordinarie vattenavgifterna för fastigheter i Lilla Området fastställs till kr per fastighet för fastigheter med både hushålls- och sjövatten samt till 600 kr per fastighet för fastigheter med endast sjövatten. Styrelsen föreslår att vattenavgiften för handpumparna i Stora Området fastställs till 200 kr alternativt 40 kr per fastighet. Tillkommande avgift för att anlägga damm/våtmark i nedre delen av Giseån fastställs till 200 kr vid ett beslut att fortsätta att genomföra projektet. Medlemsavgifter Tomtägareföreningen Årsavgift 2013 Vattenavgifter Årsavgift 2013 Ordinarie medlemsavgift kr Lilla området sjö- och hushållsvatten kr Städavgift 200 kr Lilla området endast sjövatten 600 kr Båtplatsavgift för de fastigheter som bokat en av föreningens båtplatser Tillkommande avgift vid beslut om att anlägga våtmark/damm och gångstig i nedre delen av Giseån 250 kr Stora området handpumpar 200 kr 200 kr alternativt 40 kr Tabell 1. Medlemsavgifter Medlemsavgifter betalas via föreningens bankgiro Det går även bra att betala medlemsavgifter genom överföring direkt till föreningens bankkonto i Svenska Handelsbanken, Clearingnummer 6601, Kontonummer OBS. Ange alltid Fastighetsbeteckning på inbetalningar till föreningen. Föreningen kommer att säga upp sitt plusgirokonto under 2013 ( ). De medlemmar som har plusgirot inlagt i sin Internetbank bör således ändra detta till bankgiro enligt ovan. Varje år sker förväxlingar mellan inbetalningar till Gisekvarns Samfällighetsförening (Vägföreningen) och Tomtägareföreningen. I de fall då fastighetsbeteckning har angivits och inbetalningen uppenbart har kommit fel skickar föreningarna dessa inbetalningar vidare mellan sig. Det blir dock en del extra arbete och båda föreningarna vill be medlemmarna att vara observanta så att inbetalningarna kommer rätt från början.

18 18 11 Underskrifter 1 Gisekvarn den 20 april 2013 Lars Backlund Pär Holmberg Mats Gustafsson Yngve Hurtig Gösta Schölander Robert Wikström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 1 april Paula Lundquist Karin Kalldin 1 Ett påtecknat original av kallelsen och revisionsberättelsen förvaras i föreningens arkiv. Det dokument som skickas ut till medlemmarna är en elektronisk kopia utan namnteckningar.

19 19 Bilaga 1, Revisionsberättelse REVISIONSBERÄTTELSE för GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Undertecknade, som utsetts att granska föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för år 2012, får härmed avge följande berättelse. För fullföljande av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper, styrelsens årsredovisning, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning. Vi har inventerat bank- och plusgirotillgodohavanden samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi anser erforderliga. De i styrelsens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna, slutande respektive 0 kronor och ,00 kronor, överensstämmer med föreningens bokföring. Då vår granskning ej givit anledning till anmärkning på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna eller beträffande förvaltningen av föreningens angelägenheter. Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012 Gisekvarn Paula Lundquist Karin Kaldin

20 20 Områdesindelning Gisekvarn Samlingsplaster vid vår- och höströjning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet 4 Områdesindelningen framgår också av utsänd adressförteckning 6 5 Handpumpar och gemensamt vatten Gisekvarn Porsvägen 9 Åmöjastigen Näckrosvägen 8 Alvägen 10 Alvägen 1 Kvannestigen 5 Ranunkelstigen Porsvägen Finns ej Älgörtsvägen Älgörtsvägen Porsvägen 32 Handpump pumphuset Pumphuset vatten /LB

FÖRENINGSSTÄMMA 2014

FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2014 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015 SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 KL 11.00 I TROSA FOLKETS HUS 1 Smäckbrogatan

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2012

FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Tomtområdet 50 år 2012 15 juni anmälan senast 14 juli fest på fotbollsplanen Läs separat inbjudan GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Styrelsen för Skeppsviks Samfällighetsförening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF S:t Olof

Årsredovisning för BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2012 BRF S:t Olof 1 Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8)

2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8) 2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8) 9:1 2009-08-01 Yngve Snygga till och återställa nedre dammen 2009-08-01: Nytt från styrelsemötesprotokoll 6:09 2009-11-21: Yngve kollar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2012-30 april 2013 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Gisekvarn 2009-09-02/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Allmänt Under sommaren har arbetet med skogsvårdsprojektet drivits vidare. Tidplanen är

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ingeborg-Louise Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2007 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

Läs mer