FÖRENINGSSTÄMMA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA 2012"

Transkript

1 Hemsida: E-post: Tomtområdet 50 år juni anmälan senast 14 juli fest på fotbollsplanen Läs separat inbjudan GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2012 LÖRDAGEN DEN 19 MAJ 2012 KL I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl

2 2 Innehållsförteckning 1 DAGORDNING INFORMATION KONTAKT MED FÖRENINGEN FÖRENINGENS HEMSIDA FÖRTECKNINGAR ÖVER STYRELSE, FÖRENINGENS MEDLEMMAR MM ÄGARBYTEN OCH ADRESSÄNDRINGAR VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING UNDERHÅLL AV BADEN OCH FOTBOLLSPLANEN MIDSOMMARFIRANDE BÅTPLATSER VÄGSALT SNÖRÖJNING ÅRS JUBILEUM ÅR MOTIONER NÄSTA ÅRS FÖRENINGSSTÄMMA SKOGSVÅRDSPROJEKTET ALLMÄNT SKOGSVÅRDSPROJEKTETS EKONOMI VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN ÅRSREDOVISNING FÖRENINGSUPPDRAG FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS EKONOMI 2011 SAMT NYTT REDOVISNINGSFORMAT FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING MOTIONER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR, INVESTERINGAR, UNDERHÅLL MM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH PROJEKT ANL (Anläggningar) BAD (Badplatser) G (Garage) F (Föreningen) VÄG (Vägar) V2 (Vattennät Lilla Området) V3 (Handpumpar Stora Området) S (Skogsvårdsprojektet.) N (Nya projekt, Dammprojektet) BUDGET, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR SAMT KASSAFLÖDE BUDGET, INTÄKTER OCH RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET FÖRSLAG TILL AVGIFTER ÅR UNDERSKRIFTER...19 BILAGA 1, REVISIONSBERÄTTELSE...20

3 3 1 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse skett enligt bestämmelserna i stadgarna 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Valberedningens förslag vad gäller medlemmar som åtar sig övriga uppdrag inom föreningen 15. Val av valberedning 16. Förslag till stadgeändring enligt avsnitt Motioner från medlemmar enligt avsnitt Behandling av förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll enligt avsnitt Budget för år 2012 enligt avsnitt Fastställande av medlemsavgift och tillkommande avgift(er) enligt 9 punkt 1och 2 i stadgarna och förslag till avgifter i avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Lilla Området enligt 9 punkt 4 i stadgarna och avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Stora Området enligt 9 punkt 3 i stadgarna och förslag till avgift i avsnitt Övriga frågor 24. Information från Jubileumskommittén 25. Förslag till datum för nästa års föreningsstämma 26. Mötet avslutas Plats för egna anteckningar:

4 4 2 Information 2.1 Kontakt med föreningen Föreningen kontaktas enklast genom att skicka e-post till föreningen på adress Föreningens e-post bevakas så gott som dagligen. Alternativet är att kontakta någon i styrelsen personligen. 2.2 Föreningens hemsida Föreningens hemsida är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna mellan årsstämmor och eventuella extrastämmor. Allmän information om föreningen har tidigare varje år upprepats i kallelsen till föreningsstämman. Från och med i år finns sådan information endast på föreningens hemsida (Dok & Info). På hemsidan finns även en länk till ett bildgalleri där medlemmarna själva kan lägga upp bilder från Gisekvarn. Tag för vana att kolla av hemsidan regelbundet. Gör den gärna till din startsida. 2.3 Förteckningar över styrelse, föreningens medlemmar mm Styrelsens sammansättning framgår av förteckningar på föreningens hemsida och anslagstavlor. Förteckningar med adress och telefonuppgifter finns inte på hemsidan eller på anslagstavlorna. Kontakta sekreteraren om sådana önskas. 2.4 Ägarbyten och adressändringar Vid ägarbyte är det säljarens skyldighet att meddela kontaktuppgifter för nya ägare till föreningen. Fastighetsägare som säljer sin fastighet ska ta in en upplysning i köpekontraktet att den nya fastighetsägaren obligatoriskt blir medlem i Tomtägareföreningen enligt de ursprungliga exploateringsavtalen för Gisekvarn. En genomgång av medlemsregistret har gjorts i samarbete med Gisekvarns Samfällighetsförening ( Vägföreningen ) för att säkerställa att de till föreningen anmälda representanterna för varje fastighet också är lagfarna ägare. Under 2011 har fyra fastigheter bytt ägare. Fastighetsägare som inte meddelar föreningen ändrad adress riskerar att inte få kallelser eller annan viktig information. 2.5 Vår- och höststädning Vår- och höststädningarna infaller alltid andra lördagen i maj respektive september. Aktuella datum för städdagarna finns på hemsidan. På städdagen samlas alla på vanligt sätt Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Vändplan Åmöjastigen Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Område 4, 5 och 6 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor m.m. vid stora badet.

5 5 Områdestillhörighet för respektive fastighet framgår av fastighetsförteckningen och karta på hemsidan (Dok & Info / Kartor). Områdesledarna svarar för planering av dagens arbete samt avprickning av de medlemmar som deltagit. I den mån det behövs material (grus, sand, virke, färg etc.) eller maskiner (t ex röjsåg, motorsåg) ordnar föreningen och områdesledarna detta. De medlemmar som använder egna maskiner kan få ersättning för drivmedel och förslitning. 2.6 Underhåll av baden och fotbollsplanen Under förra sommaren har renhållning och städning på Lilla Badet skötts av Gun-Britt Thunström. Uppdraget för skötsel av Stora Badet har varit vakant. Heli Ekberg och Leif Östberg har haft ansvar för skötseln av fotbollsplanen. Föreningen är mycket tacksam för det arbete som utförts. Kostnadsersättning utgår för dessa uppdrag. 2.7 Midsommarfirande Midsommaren firades på traditionsenligt sätt. Organisatör var som vanligt Lennart Paulsson. Föreningen tackar än en gång Lennart och hans medhjälpare och hoppas att de åtar sig midsommarfirandet även Den traditionsenliga fotbollsmatchen på Midsommardagen spelas på fotbollsplanen vid stora badet. 2.8 Båtplatser Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 42 platser. I Snokviken är alla platserna upptagna och en medlem står i kö för plats vid denna brygga. På bryggan mot Missnevägen finns det två lediga platser. Medlemmar som inte använder sig av bokad plats uppmanas avboka denna till förmån för bättre behövande. 2.9 Vägsalt För de medlemmar som har problem med uppvirvlande vägdamm utanför sina fastigheter finns vägsalt fritt tillgängligt. Ta kontakt med någon i styrelsen Snöröjning En ny entreprenad för snöröjning av våra vägar har upphandlats under Ny entreprenör är Bengt Görling, Hammarstugan. Plogning av infarter ingår inte i entreprenaden. De medlemmar som önskar få sina infarter plogade under vintern kan på egen bekostnad få detta gjort genom att beställa plogning av sin infart av Bengt Görling års jubileum år 2012 Gisekvarns tomtområde bildades Under året har jubileumsgeneral Sven Gustafsson med sin grupp arbetat med uppdraget. Jubileet blir i form av en fest den 14 juli på fotbollsplanen. Inbjudan till festen bifogas kallelsen. Under själva festdagen och kvällen kommer infarten vid Porsvägen att vara avstängd för att undvika biltrafik förbi festplatsen. Medlemmar som bor framför allt vid Porsvägens början och har behov av att komma ut där under dagen kan erhålla koden till låset om de tar kontakt med Sven G. 1 Entreprenör är Bengt Görling, Hammarstugan, , Mobil , E-post:

6 Motioner Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att skriva motioner som skapar utveckling och förbättringar inom området. Enligt stadgarna skall motioner ha inkommit till föreningen senast den 31 mars för att kunna behandlas på ordinarie föreningsstämma. Till årets stämma har ingen motion inkommit Nästa års föreningsstämma Nästa års föreningsstämma föreslås till lördagen den 18 maj 2013 i Västerljungs Sockenstuga. Eventuellt ändrat datum meddelas på hemsidan och i kallelsen till stämman. 3 Skogsvårdsprojektet 3.1 Allmänt Under våren 2010 utförde Mellanskog en gallring av hela området på Tomtägareföreningens mark. Dessutom utfördes skogsgallring på tomter efter beställning av enskilda fastighetsägare. Instruktionen till Mellanskog var att genomföra gallringen med aktsamhet, att behålla karaktären av fritidsområde och att undvika känslan av kalhygge. Instruktionen var också att behålla mer lövträd än barrträd. Arbetet gick utan större problem. Skogen gallrades och skördades under våren. Under försommaren 2010 kördes allt timmer bort och allt grovt ris samlades in och lades att torka i ett antal stora högar. En hel del ris samlades också in på städdagarna. Efter sommaren hade Mellanskog en stor flistugg i området som flisade allt ris. Skogsvårdsgruppen har fått mycket positiva kommentarer om resultatet av skogsvårdsprojektet och området har blivit betydligt ljusare och mer öppet. På tre fastigheter gallrades dock träd av misstag. Dessa fastighetsägare har fått en ekonomisk kompensation från föreningen för felaktigt gallrade träd. Efter sommaren 2010 fortsatte projektet. En entreprenör anlitades för att ta bort stora och missprydande stubbar i området. Detta gjordes med motorsåg och stubbfräs, beroende på hur stora stubbarna var och hur de var placerade. Senare under hösten 2010 kontaktade skogsvårdsgruppen Farmartjänst (ett företag inom LRF) för att samla in mindre ris och gallra bort en del skadade träd för hand. Ett arbetslag på tre personer med röjsågar, motorsågar och en traktor med vagn rensade under några veckor i oktober/november 2010 en stor del av området innan snön föll. Farmartjänst fortsatte arbetet under våren och hösten 2011 i de områden som inte hanns med innan vintern 2010/2011. Farmartjänst kommer att avsluta sitt arbete under våren 2012 med bortforsling och eldning av några rishögar som ligger kvar inom området. Under 2011 har uppkomna markskador på föreningens mark efter skogsvårdsprojektet åtgärdats genom att lägga igen hjulspår efter skogsmaskiner och fylla i jord eller grus där detta behövts. Markskador på enskilda tomter har också åtgärdats genom leverans av ifyllnadsgrus. Skogsvårdsgruppen har för avsikt att avsluta Skogsvårdsprojektet och gruppens arbete under Återstående arbeten omfattar eldning av återstående rishögar, uppsnyggning på några platser och ytterligare mindre arbeten med markåterställning. Några arvoden eller reseersättningar till skogsvårdsgruppen under 2012 budgeteras ej. 3.2 Skogsvårdsprojektets ekonomi Nettobehållningen totalt från sålt virke och ris till Mellanskog, sålt virke till en av traktens bönder samt sålt ris till Holmens Skog minus de gallringskostnader och städkostnader vi betalat till Mellanskog blir ca kr. Utbetalningar av detta belopp till föreningen har gjorts enligt en

7 överenskommen utbetalningsplan under 2010, 2011 och Utbetalningsplanen har utformats för att i möjligaste mån matcha förväntade kostnader. Kostnaderna under 2010 uppgick till ca kr och innefattade borttagning av stubbar, städning och kompletterande gallring i området som utförts av Farmartjänst, ersättning till fastighetsägare som felaktigt fått träd bortgallrade på egna tomter, maskinhyra städdagar, konsulttjänst ekonomi LRF, extra ersättning till områdesledare samt reseersättningar och arvoden till skogsvårdsgruppen. Skogsvårdsprojektet gav ett överskott under 2010 om ca kr som överfördes från 2010 till Under 2011 har kostnaderna för Skogsvårdsprojektet uppgått till ca kr. Denna summa inkluderar ej det underhåll och den renovering av vägar som tidigare budgeterats på Skogsvårdsprojektet. Alla kostnader för vägunderhåll och vägförbättringar har istället samlats under rubriken VÄG i redovisningen för att hålla samman alla kostnader för vägar och diken på ett ställe. Bokföringsmässigt har kr överförts från skogsvården till föreningen under Under 2012 beräknas Skogsvårdsprojektets beräknade återstående överskott exklusive fortsatt vägunderhåll till ca kr. Beloppet överförs till föreningen under 2012 (bokföringsmässigt och på samma sätt som 2011) för att bland annat täcka fortsatt vägunderhåll, främst grusning och löpande vägunderhåll. 4 Vatten och avlopp i Gisekvarn Kommunen har ännu inte skickat ut några förelägganden vad gäller att åtgärda de enskilda avloppsanläggningar som inte godkändes vid inventeringen under Dröjsmålet beror på en rättsprocess mellan kommunen och länsstyrelsen där kommunen fått ett föreläggande från länsstyrelsen att anlägga ett gemensamt avloppssystem i Tofsö. Kommunen har överklagat föreläggandet och avvaktar för närvarande ett avgörande från statens VA-nämnd. Kommunen menar att Tofsö ligger för långt bort och att det inte finns något större problem med områdets avlopp. Permanentningsgraden är också för låg för att motivera ett kommunalt avloppsnät. Kostnaden skulle också bli mycket hög för de enskilda fastigheterna eftersom en utbyggnad under alla förhållanden skulle göras till s.k. särtaxa, dvs. att kostnaden inte slås ut på hela VA-kollektivet i kommunen utan endast fördelas till de fastighetsägare som berörs i Tofsö. Avgörandet i Statens VA-nämnd kan bli prejudicerande vad gäller kommunens skyldighet att anlägga vatten- och avloppsnät i mer avlägsna områden med låg permanentningsgrad som Tofsö och Gisekvarn. Först efter att avgörandet i VA nämnden är klart kommer kommunen att gå vidare med beslut och förelägganden i VA frågan i Gisekvarn. 7

8 8 5 Årsredovisning Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret till Föreningsuppdrag Föreningsuppdrag Namn Fastighet Period Styrelse Ordförande och ekonomiansvarig Lars Backlund 3:18 I tur att avgå Vice ordförande Yngve Hurtig 2:11 Vald till 2013 Sekreterare Mats Gustafsson 3:39 Vald till 2013 Kassör Bokföring och betalningar har lagts ut på externt företag Redovision i Lästringe Ledamot Robert Wikström 3:41 Vald till 2013 Ledamot Gösta Schölander 3:51 I tur att avgå Ledamot Pär Holmberg 3:4 Vald till 2013 Revisorer Ordinarie Karin Kalldin 3:41 I tur att avgå Ordinarie Paula Lundquist 3:31 Vald till 2013 Valberedning Ordinarie Peter Falk 2:22 Ordinarie Sven Gustafsson 3:39 Ordinarie Joakim Jonsson 2:12 Områdesledare Område 1 Peter Falk 2:22 Peter Landin 2:14 Område 2 Ola Kalén 3:32 Leif Wastenson 3:30 Område 3 Lars Karlsson 3:8 Hans Lindberg 3:22 Område 4 Lars-Erik Sandqvist 3:40 Robert Wikström 3:41 Område 5 Jan Byheden 3:77 Birger Nilsson 3:86 Område 6 Björn Lundgren 3:61 * Reijo Rauhala 3:68 Övrigt Lilla badet, skötsel Gun-Britt Thunström 2:11 Stora badet, skötsel Vakant - * Fotbollsplan, skötsel Heli Ekberg 3:82 Fotbollsplan, skötsel Leif Östberg 3:71 Lilla området, va-system Bernhard Teske 2:25 Midsommarfirande Lennart Paulsson 3:12 Skogsvårdsgrupp Lars Backlund 3:18 Skogsvårdsgrupp Pär Holmberg 3:4 Skogsvårdsgrupp Yngve Hurtig 2:11 Skogsvårdsgrupp Reijo Rauhala 3:68 Skogsvårdsgrupp Gösta Schölander 3:51 Skogsvårdsgrupp Robert Wikström 3:41 Medlemmar som engagerar sig som områdesledare och i övriga uppdrag väljs ej på stämman utan åtar sig uppdrag genom överenskommelse med styrelsen. Valberedningen har dock till uppdrag att vidtala medlemmar för att fortsätta sina uppdrag eller att finna ersättare där så erfordras. * = Behov av ersättare

9 9 5.2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är i år grupperad efter samma ordning som den ekonomiska redovisningen. 1. (ANL) Ett större underhållsarbete av diken och trummor längs Porsvägen har genomförts. Detta har bland annat innefattat omfattande slyröjning samt rensning, rensning och fördjupning av diken och erforderliga byten av trummor. Avrinningen har blivit bättre men ytterligare åtgärder behövs, framförallt för att öka genomströmningen i den trumma som leder vatten under Gisevägen från slutet av diket till Giseån. 2. (ANL) Beställd renovering av fotbollsmål, postlådeställningar mm har slutförts under (BAD) Renovering av stor bryggan har avslutats. Hopptornet har bärgats efter vandalisering sommaren (BÅT) En ny brygga har köps in. Föreningen har nu en brygga/gångbro vid Missnevägen och en brygga i Snokviken med sammanlagt 42 platser för uthyrning till medlemmarna. 5. (ANL) Ett antal utomhussoffor har köps in och placerats ut längs promenadstigarna i området. 6. (ANL, BAD, F) Arvoden och kostnadsersättningar har under året utbetalats till områdesledare och andra medlemmar som engagerar sig i föreningens arbete i enlighet med tidigare stämmobeslut. 7. (F) Föreningens verksamhet har bedrivits på normalt sätt. Under året har där så varit möjligt planerade förändringar och åtgärder som beslutades vid förra årets föreningsstämma genomförts eller påbörjats enligt vad som redovisas i det följande. 8. (F) Ordinarie stämma hölls lördagen den 21 maj 2011 i Sockenstugan, Västerljung. 9. (F) Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 10. (F) Föreningens ekonomi vad gäller bokföring, utbetalningar och skattefrågor har sedan 2010 lagts ut externt till företaget Redovision i Lästringe. Eftersom rollen som kassör inte längre finns har en av styrelsen ledamöter utsetts till ekonomiansvarig vilket innebär att denne haft ansvar för ekonomisk planering, attest av alla betalningar och sammanställning av ekonomiinformation till föreningsstämman. Föreningen har vidare avslutat konton och sagt upp bankfack i Swedbank. De flesta dokument som har legat i bankfacket har scannats in och finns tillgängliga på hemsidan. 11. (F) Föreningens hemsida har uppdaterats löpande med information till medlemmarna. På hemsidan finns stadgar, tidigare kallelser till föreningsstämmor, protokoll, utredningar samt övriga handlingar som rör föreningen lätt tillgängliga. 12. (F) Styrelsen har följt och hållit sig uppdaterad om resultaten av kommunens inventering av BDT-avlopp i Gisekvarn. 13. (F) Vår- och höststädning har genomförts på vanligt sätt. 14. (V2, V3)Vattenprover har tagits både på lilla områdets vattenförsörjning och stora områdets pumpar. Resultat finns tillgängliga på hemsidan. 15. (VÄG)Föreningen har under hösten 2011 tecknat ett entreprenadavtal för vägunderhåll. Vägarna skall vara snöröjda under perioden 1 november till 31 mars. Avtalet omfattar: upp till 6 snöröjningar/år (ytterligare snöröjning debiteras) uppsättning och underhåll av snöstörar 2 sladdningar per år av hela vägnätet sladdning vid behov av infarterna till Älgörtsvägen och Porsvägen 2 klippningar av vägrenar per avtalsperiod sandning vid behov För de tomtägare som önskar plogning även av sina infarter har entreprenören i mån av tillgänglig tid erbjudit sig att även utföra denna tjänst. Tjänsten omfattas dock EJ av avtalet med föreningen utan överenskommes och betalas separat mellan entreprenören och respektive tomtägare.

10 (VÄG) Sladdning och viss grusning av områdets vägar har genomförs för att minimera gropar särskilt vid infarterna till Älgörtsvägen och Porsvägen. 17. (VÄG) Gisevägen har rätats ut för att åstadkomma en sikt och säkerhetsförbättring i kurvorna ovanför vändplanen. Projektet har genomförts i samarbete med vägföreningen. 18. (VÄG) Vändplanen i slutet av Näckrosvägen har gjorts större bl.a. för att kunna vända traktor med plog vid snöröjning. 19. (VÄG) Kantklippning av områdets vägar har genomförts. 20. (S) Flera faser av skogsvårdsprojektet har slutförts. Farmartjänst har fortsatt sitt arbete med finrensning av området samt insamling av ris. Markskador efter skogsvårdsprojektet är till största delen åtgärdade. Uppsnyggning och rensning av ris har också på flera håll utförts som ideellt arbete av föreningens medlemmar. Ytterligare arbeten kommer att utföras under 2012, bland annat eldning av rishögar som ej kunnat forslas bort samt ytterligare rensning längs Giseån. Även viss markåterställning kvarstår. Se vidare avsnitt Föreningens ekonomi 2011 samt nytt redovisningsformat Budget för 2012, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2011 samt utfall för verksamhetsåret 2010 redovisas i avsnitt 9. I samband med att bokföringen lades ut på ett externt företag under 2010 gjordes en ny projektindelning av föreningens verksamhet samtidigt som redovisningen anpassades till den s.k. normalkontoplanen. Föreningens verksamhet redovisas nu enligt följande. Verksamhetsområde Årsredovisning Kostnader som bokförs på respektive projekt varierar mellan åren och avser huvudsakligen: Anläggningar ANL Underhåll gemensam mark, fotbollsplan, boulebana, postlådor, skyltar mm. Hyra av maskiner. Sand, grus och jord efter behov. Kostnadsersättning till områdesledare och skötsel av fotbollsplan. Badplatser BAD Underhåll bryggor, flottar, möbler, toaletter mm vid baden. Försäkringar. Renhållning. Sand till stränder. Kostnadsersättning för skötsel av baden. Båtplatser BÅT Föreningens båtbryggor vid Missnevägen och Snokviken Garage G El, försäkring Föreningen F Korv, kaffe mm till vår- och höststädning, fastighetsskatt, midsommarfirande, kontorsmateriel, porto, möteskostnader förening och styrelse, fastighetsregistret, redovisningstjänster, bankkostnader, web-hotell internetkostnader, arvoden och kostnadsersättningar styrelse. Vägar VÄG Vägar, diken, vägtrummor, salt och grus. Entreprenadkontrakt föreningens vägar. Övrigt ÖVR - (inga kostnader bokförda) Vattennät Lilla Området V2 Vattennät, pumphus, el och försäkring inom Gisekvarn 2:2. Vattenprover. Handpumpar Stora Området V3 Underhåll handpumpar inom Gisekvarn 3:1. Vattenprover. Skogsvårdsprojektet S Gallring av skog inom Gisekvarn under åren Nya projekt N Dammprojektet. Den ekonomiska redovisningen innehåller, förutom resultat och balansräkningar, också en kassaflödes- och likviditetsanalys för att tydligare separat redovisa utfall samt tillgängliga likvida medel för Tomtägareföreningens verksamhet, Lilla områdets vattennät, Stora områdets pumpar samt Skogsvårdsprojektet. Skogsvårdsprojektets ekonomi finns dessutom ytterligare beskriven i avsnitt 3.2. Föreningen har också under året och i förväg slutbetalat sin del av lånet till vägtrumman under Gisevägen och även tidigarelagt planerad renovering av diken och trummor längs Porsvägen. Den redovisade kostnaden för Vägar och Diken är på grund av detta ovanligt hög under 2011.

11 Den tidigare planerade och budgeterade avgiften för lånet till vägtrumman för 2012 utgår i och med att lånet nu är fullt betalat. Eftersom inbetalning av medlemsavgifterna ligger i slutet av varje sommar budgeterar föreningen så att ett överskott finns i slutet av varje kalenderår. Dessa likvida medel måste finnas vid varje årsskifte för att täcka föreningens kostnader och låneamorteringar under vår och sommar fram tills årets medlemsavgifter är inbetalda. 6 Förslag till stadgeändring Att föreningen beslutat om att lägga ut ekonomifunktionen vad gäller betalningar, bokföring och skattefrågor externt gör att stadgarna behöver ändras för att spegla detta. Styrelsen har också justerat texten i stadgarna för att spegla hur styrelsearbetet i praktiken går till och ändrat några ytterligare punkter som tidigare lett till oklarheter. Beslut om stadgeändring måste tas vid två på varandra följande stämmor. Vid den ordinarie föreningsstämman 2011 togs ett första beslut. Styrelsen föreslår att stämman tar ett andra beslut om stadgeändring. Förslaget till nya stadgar distribuerades tillsammans med kallelsen till stämman En version av de reviderade stadgarna med ändringsmarkeringar i färg jämfört med nu gällande stadgar finns tillgänglig på föreningens hemsida. 7 Motioner Till årets stämma har inga motioner inkommit. 8 Förslag till förbättringar, investeringar, underhåll mm Förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll lämnas enligt den nya projektstrukturen som beskrivits i avsnitt Förslag till åtgärder och projekt ANL (Anläggningar) a Inga nya större projekt planeras under Kostnadsersättningar budgeteras till områdesledare, skötsel av forbollsplan mm BAD (Badplatser) a Renoveringen av den stora bryggan klar. Inga nya större projekt planeras b Ett beslut om hur vi ska göra med hopptornet och flotten måste tas på stämman. Styrelsen föreslår flotten, där hopptornet satt, repareras och behålls på sin gamla plats. Däremot sätts hopptornet inte tillbaka. Styrelsen föreslår också att den lilla trampolinen tas bort eftersom den fungerar dåligt. Om möjligt försöker föreningen sälja hopptornet till någon intresserad G (Garage) Inga åtgärder planeras vid Garaget F (Föreningen) a Föreningens löpande verksamhet föreslås fortsätta oförändrat b Föreningen bidrar med kr till tomtområdets jubileumsfest. Bidraget avser främst logistikkostnader som hyra av tält mm. 11

12 VÄG (Vägar) a Nytt entreprenadavtal ger föreningen en baskostnad på kr per år för underhåll och snöplogning av områdets vägar. Kostnaden indexuppräknas med konumentprisindex, bas Vid behov av sandning under vintern tillkommer kostnaden för sandningssand b Ytterligare en trumma under Gisevägen kan behöva bytas. Trumman ombesörjer avrinning av vatten i diket längs Porsvägen. Ansvaret för underhåll av trummor under Gisevägen delas mellan Gisekvarns Samfällighetsförening ( Vägföreningen ) och Gisekvarns Tomtägareförening. Det finns tvingande beslut om underhåll och fördelning av kostnader i en vattendom från Tomtägareföreningen budgeterar kr för arbetet och kommer att ta upp en diskussion med vägföreningen om lämpliga åtgärder c Områdets vägar behöver grusas på vissa ställen. Budgeteras kr V2 (Vattennät Lilla Området) a Inga speciella åtgärder planeras förutom drift och sedvanliga vattenprover V3 (Handpumpar Stora Området) a Inga speciella åtgärder planeras förutom sedvanliga vattenprover S (Skogsvårdsprojektet.) a Skogsvårdsgruppen har för avsikt att avsluta Skogsvårdsprojektet och gruppens arbete under Återstående arbeten omfattar eldning av återstående rishögar, uppsnyggning på några platser och ytterligare mindre arbeten med markåterställning. Några arvoden eller reseersättningar till skogsvårdsgruppen under 2012 budgeteras ej. Under 2012 beräknas Skogsvårdsprojektets beräknade återstående överskott exklusive fortsatt vägunderhåll till ca kr. Beloppet överförs till föreningen under 2012 (bokföringsmässigt och på samma sätt som 2011) för att bland annat täcka fortsatt vägunderhåll, främst grusning och sladdning b Skogsvårdsgruppen vill att stämman tar upp en diskussion om föreningen skall etablera ett mer kontinuerligt skogsvårdsprojekt för att löpande gallra bort träd där det behövs. Tanken är att undvika stora och ingripande engångsinsatser i framtiden och att behålla en öppen och trevlig natur. Ingen ytterligare gallring planeras under Om stämmar beslutar enligt Skogsvårdsgruppens förslag vill styrelsen återkomma vid stämman 2013 med ett förslag hur ett nytt projekt kan organiseras N (Nya projekt, Dammprojektet) a Längs Giseån fanns tidigare en damm och ett kraftverk. Kraftverksbyggnaden finns kvar men dammen sprängdes bort för många år sedan. De medlemmar som bott i området sedan länge berättar att dammen var ett trevligt inslag i miljön och har föreslagit att vi utreder om dammen kan byggas upp på nytt på något sätt. Efter beslut på förra årets stämma har under året ett Dammprojekt bildats med ett antal intresserade medlemmar. Föreningen har även haft några mindre konsultkostnader för att utreda om, och i så fall vilka, tillstånd som behövs samt för att förbereda ett förslag om dammens utformning. Det finns inga avgörande hinder för att få tillstånd att bygga upp dammen igen. Det är dock fortfarande inte helt klart om dammen i en tillståndsansökan är att betrakta som en damm eller en våtmark. Det kan också finnas möjligheter att erhålla visst bidrag för den ökade biologiska mångfalden som en damm/våtmark kommer att medföra.

13 13 Dammprojektet har även ansett att det vore lämpligt att anlägga en eller flera nya promenadstigar på föreningens mark längs Giseån och förbi dammen. Detta skulle ge möjligheter till fler promenadmöjligheter i Gisekvarn vilket sedan länge har varit ett önskemål från flera medlemmar. Vid årets stämma kommer projektgruppen att presentera ritningar på dammens utformning och förslag på hur nya promenadstigar kan anläggas. Styrelsen är positiv till förslaget och rekommenderar stämman att ta beslut att gå vidare. Dammprojektet är kostnadsberäknat till ca kr inklusive promenadstigar. I det fall att stämman tar ett positivt beslut föreslår styrelsen att kostnaderna för dammprojektet till en del jämnas ut genom att stämman bemyndigar styrelsen att för föreningens räkning uppta ett lån på tre år på kr i Svenska Handelsbanken, där föreningen numera har sina bankaffärer. Lånet kommer att medföra ett tillägg på medlemsavgiften på under 2012, 2013 och Under 2012 blir tillägget 200 kr. Om föreningen kan erhålla bidrag till dammen/våtmarken återförs tilläggsinbetalningen helt eller delvis till föreningen nästa år beroende på bidragets storlek.

14 14 9 Budget, resultat- och balansräkningar samt kassaflöde 9.1 Budget, intäkter och resultaträkning Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår 2011 Resultaträkning Intäkter Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Utfall Budget Avgift Antal Utfall Budget Avgift Antal A Föreningen Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Fester, arrangemang 0,00 0,00 0,00 0, Medlemsavgifter Tomtägareföreningen , , , , Städavgifter Tomtägareföreningen , , , , Investeringslån Vägtrumma , , , , Badavgift Järshagen, Koudden mm 2 310, , , , Garagehyra 0,00 0,00 0,00 0, Övrigt 0,00 0,00 0,00 100, Båtplatsavgifter , , , , Övriga intäkter 0,00 726,50 0, Öresutjämning 0,00-0,52 0,00 0, Ränteintäkter 0, ,00 0,00 3,00 Överfört från Skogsvårdsprojektet , , ,00 0,00 Översksott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,77 Summa intäkter , , , ,52 B Vattennät Lilla Området 2:2 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 8 663, , , , Avgifter Lilla Området sjö- och hushållsvatten , , , , Avgifter Lilla Området endast sjövatten , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Översksott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,42 Summa vattenavgifter lilla området , , , ,33 C Handpumpar Stora Området 3:1 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Avgifter handpumpar Stora området , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Översksott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,00 Summa handpumpsavgifter stora området 5 000, , , ,00 D E Skogsvårdsprojektet 3300 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , ,50 0,00 Intäkter , , , , Ränteintäkter 0, , ,00 Överföring till Föreningen (F) , , ,00 0,00 Översksott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,50 Summa skogsvårdsprojektet , , , ,50 Nya projekt Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 0,00 0,00 0,00 0,00 Intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört från Skogsvårdsprojektet ,00 Översksott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa övriga projekt ,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA INTÄKTER , , , ,35

15 15 Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår 2011 Resultaträkning Kostnader Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 A Föreningen ANL Anläggningar Not , , , ,00 BAD Badplatser Not , , , ,00 BÅT Båtplatser Not 3 0, , ,00 0,00 G Garage Not , , , ,17 F Föreningen adm och förvaltning Vår & Höststädning, Varukostnader , , , , Fastighetskostnader Not 5 0,00 0, , , Fester Arrangemang Not ,00 658, ,00 995, Kontorsmateriel 3 000, , , , Post 2 500, , , , Försäkringar 500,00 334,00 500,00 303, Styrelsearvoden + Soc kostnader , , , , Kostnadersättningar 2 000, , , , Möten förening/styrelse 5 000, , , , Redovisningstjänster , , , , Bankkostnader 2 500, ,50 600,00 589, Reseersättningar föreningsuppdrag , , , ,95 54xx-73x Övriga kostnader administration Not , , , , Räntekostnader 14,00 VÄG Vägar och Diken Not , , , ,00 ÖVR Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader föreningen , , , ,52 B V2 Vattennät Lilla Området Not , , , ,33 C V3 Handpumpar Stora Området D S Skogsvårdsprojektet Not 10 Not , , , , , , , ,50 E N Nya projekt ,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA KOSTNADER , , , ,35 Totalt intäkter , , , ,35 Totalt kostnader , , , ,35 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Noteringar Budget 2012 Utfall 2011 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Ersättning områdesledare. Skötsel forbollsplan. Sophämtning, Latrinhämtning, Försäkringar. Sötsel bad. Inga åtgärder planerade El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 (0 pga omlagd bokföring) 50-årsjubileum, Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Totalentreprenad för vägunderhåll, kantklippning, sladdning, snöröjning. Underhåll och utbyte av vägtrummor. Grusning. Renovering fotbollsmål och postlåde-ställningar. Ersättningar områdesledare Sophämtning, Latrinhämtning, Försäkringar Ny båtbrygga enl motion El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52, Komplettering grundkarta Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Slutbetalning av vägtrummelån amorteringar och ränta, utbyte trasiga vägtrummor, snöröjning, sandning. Slutamortering av lån till vägtrumma. Not 9 Not 10 Not 11 El, vattenprover och försäkring Vattenprover Avslutande åtgärder för städning markåterställning mm El, vattenprover och försäkring, Vattenprover Entreprenörer för städning, borttagning ris, markåterställning samt reseersättningar och arvoden kr har överförsts till Föreningen för renoveringar och säketrhetsförbättringar Gisevägen.

16 Balansräkning Räkenskapsutdrag, Gisekvarns Tomtägareförening Balansräkning verksamhetsår 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar 1140 Fastigheter 2:2, 3:1, 3: , ,00 Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter avgifter (Skattekonto) 5,00 3, Fordringar medlemmar (Investeringslån) 0, , Förskott för redovisning 0, , Upplupna ränteintäkter 0, ,00 Likvida medel 1920 Plusgiro 1 886, , SHB Betalningar (Redovision) 3 360, , SHB Föreningen 160,00 0, SHB Kapitalkonto , , Sw edbank Föreningskonto 0, , Sw edbank Transaktionskonto 0,00 750,50 Summa tillgångar , ,09 Skulder och Eget kapital Eget kapital 2060 Eget kapital idéell förening , ,00 Långfristiga skulder 2351 Investeringslån föreningen 0, ,00 Kortfristiga skulder 2420 Förutbetalda medlemsavgifter , , Förutbetalda avg VA 2: , , Förutbetalda avg handpump 3: , , Förutbetalda avg skogsvård , ,50 Summa förutbetalda avgifter , , Leverantörsskulder 0,00 0, Övriga kortfristiga skulder 0, , Skatteskulder 4 110, , Källskatt på arvoden styrelse och skogsvård , , Lagstadgade sociala avgifter 7 525, , Övriga interima skulder 5 015, ,40 Summa skulder och eget kapital , ,09

17 Kassaflöde och likviditet Kassaflöde och likviditet per den 31/ Föreningen Inbetalda avgifter och övriga intäkter , ,00 Ränteintäkter (Skattekonto) 1 657,00 3,00 Kostnader inkl erlagda räntor , ,52 Överfört från Skogsvårdsprojektet ,00 Ändring av förskott och fordringar , ,00 Ändring av skulder , ,40 Upptagna lån 0,00 Amorteringar , ,00 Kassaflöde , ,88 Likvida medel vid årets början , ,29 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,17 Vatten Lilla Området Inbetalda avgifter , ,00 Kostnader , ,33 Kassaflöde vatten lilla området 5 744, ,67 Likvida medel vid årets början 2 919, ,25 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) 8 663, ,42 Vatten Stora Området Inbetalda avgifter 3 600, ,00 Kostnader , ,00 Kassaflöde vatten stora området ,40-220,00 Likvida medel vid årets början , ,00 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,00 Skogsvårdsprojektet Inbetalda avgifter och övriga intäkter , ,00 Ränteintäkter 0, ,00 Kostnader , ,50 Överfört till Föreningen ,00 Ändring av förskott och fordringar 2 759, ,00 Ändring av skulder ,00 Kassaflöde Skogsvårdsprojektet 218, ,50 Likvida medel vid årets början ,50 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,50 Summa likvida medel vid årets slut , ,09 Saldokontroll balansräkning Plusgiro 1 886, ,45 SHB Betalningar (Redovision) 3 360, ,80 SHB Föreningen 160,00 0,00 SHB Kapitalkonto , ,00 Swedbank Föreningskonto 0, ,34 Swedbank Transaktionskonto 0,00 750,50 Kontrollsumma likvida medel vid årets slut , ,09

18 18 10 Förslag till avgifter år 2012 En detaljerad sammanställning av budgeten och förslag till avgifter återfinns i avsnitt 9.1. Styrelsen föreslår att ordinarie medlemsavgift för 2012 fastställs till kr. Styrelsen föreslår att städavgiften behålls oförändrad och fastställs till 100 kr, vilket då beräknas täcka utgifterna för korv, bröd och dryck samt utdelning av 1 kg kaffe till de medlemmar som deltar under städdagarna vår och höst. Styrelsen föreslår att de ordinarie vattenavgifterna för fastigheter i Lilla Området minskas och fastställs till kr per fastighet för fastigheter med både hushålls- och sjövatten samt till 600 kr per fastighet för fastigheter med endast sjövatten. Styrelsen föreslår att vattenavgiften för handpumparna i Stora Området behålls oförändrad och fastställs till 40 kr per fastighet. Avgift för låneåterbetalning till vägtrumman under Gisevägen utgår Tillkommande avgift för att anlägga damm/våtmark i nedre delen av Giseån fastställs till 200 kr vid ett beslut att genomföra projektet. Om föreningen kan erhålla bidrag till dammen/våtmarken återförs tilläggsinbetalningen helt eller delvis till föreningen nästa år beroende på bidragets storlek. Medlemsavgifter Tomtägareföreningen Årsavgift 2012 Vattenavgifter Årsavgift 2012 Ordinarie medlemsavgift kr Lilla området sjö- och hushållsvatten kr Städavgift 100 kr Lilla området endast sjövatten 600 kr Båtplatsavgift för de fastigheter som bokat en av föreningens båtplatser Låneåterbetalning vägtrumma Tillkommande avgift vid beslut om att anlägga våtmark/damm och gångstig i nedre delen av Giseån 250 kr Stora området handpumpar 40 kr 0 kr 200 kr Tabell 1. Medlemsavgifter Föreningen kommer från i år att övergå till Bankgiro för betalning av medlemsavgifter, vilket framgår av årets inbetalningskort. Föreningens bankgiro är Det går också bra att betala medlemsavgifter genom överföring direkt till ett av föreningens bankkonton i Svenska Handelsbanken, Clr nr 6601, Konto OBS! Ange alltid fastighetsbeteckning på inbetalningar till föreningen. Varje år sker ett mindre antal förväxlingar mellan inbetalningar till Gisekvarns Samfällighetsförening ( Vägföreningen ) och Tomtägareföreningen. I de fall då fastighetsbeteckning har angivits och inbetalningen uppenbart har kommit fel skickar föreningarna dessa inbetalningar vidare mellan varandra. Det blir dock en del extra arbete och båda föreningarna vill be medlemmarna att vara observanta så att inbetalningarna kommer rätt från början.

19 19 11 Underskrifter 2 Gisekvarn den 21 april 2012 Lars Backlund Yngve Hurtig Mats Gustafsson Gösta Schölander Robert Wikström Pär Holmberg Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 17 april Paula Lundquist Karin Kalldin 2 Ett påtecknat original av kallelsen och revisionsberättelsen förvaras i föreningens arkiv. Det dokument som skickas ut till medlemmarna är en elektronisk kopia utan namnteckningar.

20 20 Bilaga 1, Revisionsberättelse REVISIONSBERÄTTELSE för GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Undertecknade, som utsetts att granska föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för år 2011, får härmed avge följande berättelse. För fullföljande av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper, styrelsens årsredovisning, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning. Vi har inventerat bank- och plusgirotillgodohavanden samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi anser erforderliga. De i styrelsens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna, slutande respektive 0 kronor och ,04 kronor, överensstämmer med föreningens bokföring. Då vår granskning ej givit anledning till anmärkning på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna eller beträffande förvaltningen av föreningens angelägenheter. Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011 Gisekvarn Paula Lundquist Karin Kaldin

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2013

FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 LÖRDAGEN DEN 18 MAJ 2013 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2014

FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2014 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015 SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 KL 11.00 I TROSA FOLKETS HUS 1 Smäckbrogatan

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE. Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl

MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE. Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016 SÖNDAGEN DEN 15 MAJ 2016 KL 11.00 I SOCKENSTUGAN VÄSTERLJUNG Hammarbyvägen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8)

2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8) 2011-11-06 Uppdragslista Styrelsen Gisekvarns Tomtägareförening 1 (8) 9:1 2009-08-01 Yngve Snygga till och återställa nedre dammen 2009-08-01: Nytt från styrelsemötesprotokoll 6:09 2009-11-21: Yngve kollar

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2012-30 april 2013 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2011-30 april 2012 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Årsredovisning för BRF S:t Olof

Årsredovisning för BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2012 BRF S:t Olof 1 Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Styrelsen för. Skeppsviks Samfällighetsförening. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Styrelsen för Skeppsviks Samfällighetsförening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2007 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Gisekvarn 2009-09-02/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Allmänt Under sommaren har arbetet med skogsvårdsprojektet drivits vidare. Tidplanen är

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer