FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA 2014"

Transkript

1 Hemsida: E-post: GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2014 KL I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl OBS: Föreningsstämman är från i år flyttad till söndagen efter vårens städdag. (Tidigare har föreningsstämmorna varit på en lördag en vecka före eller efter städdagen.)

2 2 Innehållsförteckning 1 DAGORDNING MEDDELANDEN KONTAKT MED FÖRENINGEN FÖRENINGENS HEMSIDA FÖRTECKNINGAR ÖVER STYRELSE, FÖRENINGENS MEDLEMMAR MM ÄGARBYTEN OCH ADRESSÄNDRINGAR VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING UNDERHÅLL AV BADEN OCH FOTBOLLSPLANEN MIDSOMMARFIRANDE BÅTPLATSER VÄGSALT VÄGUNDERHÅLL OCH SNÖRÖJNING SITUATIONEN VID ÅTERVINNINGSSTATIONEN GALLRING AV TRÄD PÅ EGNA TOMTER OCH PÅ FÖRENINGENS MARK VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN MOTIONER NÄSTA ÅRS FÖRENINGSSTÄMMA ÅRSREDOVISNING FÖRENINGSUPPDRAG FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS EKONOMI SAMT NYTT REDOVISNINGSFORMAT MOTIONER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR, INVESTERINGAR, UNDERHÅLL MM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH PROJEKT ANL (Anläggningar) BAD (Badplatser) BÅT (Föreningens bryggor vid Missnevägen och Snokviken) G (Garage) F (Föreningen) VÄG (Vägar) S (Skogsvårdsprojektet.) ÖVR (Dammprojektet) V2 (Vattennät Lilla Området) V3 (Handpumpar Stora Området) BUDGET, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR SAMT KASSAFLÖDE BUDGET, INTÄKTER OCH RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT STÄDAVGIFT BÅTPLATSAVGIFT AVGIFTER DAMM OCH GÅNGVÄG VATTENAVGIFTER LILLA OMRÅDET VATTENAVGIFTER STORA OMRÅDET UNDERSKRIFTER BILAGA 1, REVISIONSBERÄTTELSE KARTOR OMRÅDESINDELNING OCH HANDPUMPAR... 20

3 3 1 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse skett enligt bestämmelserna i stadgarna 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning enligt avsnitt Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och balansräkning 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Valberedningens förslag vad gäller medlemmar som åtar sig övriga uppdrag inom föreningen 15. Val av valberedning 16. Motioner från medlemmar enligt avsnitt Behandling av förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll enligt avsnitt Budget för år 2014 enligt avsnitt Fastställande av ordinarie medlemsavgift, städavgift, båtplatsavgift och avgifter för dammlån och gångväg enligt 9 punkt 1och 2 i stadgarna och förslag till avgifter i avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Lilla Området enligt 9 punkt 4 i stadgarna och avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Stora Området enligt 9 punkt 3 i stadgarna och förslag till avgift i avsnitt Övriga frågor 23. Förslag till datum för nästa års föreningsstämma, 17 maj Mötet avslutas Plats för egna anteckningar:

4 4 2 Meddelanden 2.1 Kontakt med föreningen Föreningen kontaktas enklast genom att skicka e-post till föreningen på adress Föreningens e-post bevakas så gott som dagligen. Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen personligen. 2.2 Föreningens hemsida Föreningens hemsida är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna mellan årsstämmor och eventuella extrastämmor. Allmän information om föreningen finns på hemsidan flik Dok & Info. På hemsidan finns även en länk till ett bildgalleri där medlemmarna själva kan lägga upp bilder från Gisekvarn. Tag för vana att kolla av hemsidan regelbundet. 2.3 Förteckningar över styrelse, föreningens medlemmar mm Styrelsens sammansättning framgår av förteckningar på föreningens hemsida och anslagstavlor. Förteckningar med adress och telefonuppgifter till föreningens medlemmar och styrelsen finns av säkerhetsskäl inte på hemsidan eller på anslagstavlorna. Aktuella förteckningar skickas till medlemmar som begär detta. 2.4 Ägarbyten och adressändringar Vid ägarbyte är det säljarens skyldighet att meddela kontaktuppgifter för nya ägare till föreningen. Fastighetsägare som säljer sin fastighet ska ta in en upplysning i köpekontraktet att den nya fastighetsägaren obligatoriskt blir medlem i Tomtägareföreningen enligt de ursprungliga exploateringsavtalen för Gisekvarn. Meddelanden om ägarbyten och adressändringar skickas enklast till föreningens e-post Fastighetsägare som inte meddelar föreningen ändrad adress riskerar att inte få kallelser eller annan viktig information. Under 2013 har fyra fastigheter bytt ägare: 3:5, 3:32, 3:45 och 3:69. Föreningen hälsar de nya fastighetsägarna välkomna. 2.5 Vår- och höststädning Vårstädningen infaller numera på lördagen i samma vecka som årsstämman. I år blir det alltså lördagen den 17 maj. Höststädningen infaller alltid andra lördagen i september, i år blir detta den 13 september. Aktuella datum och samlingstider för städdagarna finns på hemsidan. På städdagen samlas föreningens medlemmar områdesvis på vanligt sätt: Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Område 1 och Område 2 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor vid lilla badet. Område 4, 5 och 6 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor m.m. vid stora badet och vid behov justera förankring av hopptornet. Områdestillhörighet för respektive fastighet framgår av fastighetsförteckningen och karta på hemsidan (Dok & Info - Kartor).

5 Områdesledarna svarar för planering av dagens arbete i respektive område samt avprickning av de medlemmar som deltagit. I den mån det behövs material (grus, sand, virke, färg etc.) eller maskiner (t ex röjsåg, motorsåg) ordnar föreningen och områdesledarna detta. De medlemmar som använder egna maskiner kan få ersättning för drivmedel och förslitning. 2.6 Underhåll av baden och fotbollsplanen Under förra sommaren har renhållning och städning på Lilla Badet skötts av Gun-Britt Thunström. Stora Badet har skötts av Hans Sedemark. Jan Ekberg har haft ansvar för skötseln av fotbollsplanen. Föreningen är mycket tacksam för det arbete som utförts. Kostnadsersättning har utgått för dessa uppdrag. 2.7 Midsommarfirande Midsommaren firades på traditionsenligt sätt. Arrangör var som vanligt Lennart Paulsson. Föreningen tackar än en gång Lennart och hans medhjälpare och hoppas att de åtar sig midsommarfirandet även Den traditionsenliga fotbollsmatchen på Midsommardagen spelas på fotbollsplanen vid stora badet. 2.8 Båtplatser Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 42 platser. I Snokviken är alla platser bokade. På bryggan mot Missnevägen finns det tre lediga platser. Medlemmar som inte använder sig av bokad plats uppmanas avboka denna till förmån för bättre behövande. Föreningen vill återigen uppmana medlemmar att ta bort båtar, bockar m.m. som inte används från stränderna. Naturen är inget förråd och oanvända efterlämnade saker gör området både otrivsamt, skräpigt och fult. Båtar som förefaller oanvända och har legat flera år på båtställningen på ön vid Missnevägen kommer att flyttas bort efter 1 juli. 2.9 Vägsalt För de medlemmar som har problem med uppvirvlande vägdamm under sommarn utanför sina fastigheter finns vägsalt i 25 kg säckar fritt tillgängligt. Ta kontakt med någon i styrelsen Vägunderhåll och snöröjning Entreprenör för snöröjning och vägunderhåll är Bengt Görling, Hammarstugan. Snöplogning av infarter ingår inte i entreprenaden. De medlemmar som önskar få sina infarter plogade under vintern kan på egen bekostnad få detta gjort genom att beställa detta direkt av Bengt Görling, , Mobil , E-post: 2.11 Situationen vid återvinningsstationen Under nästan hela förra sommaren låg det skräp på marken runt containrarna vid återvinningsstationen. Dessutom stod en stor trådback med skräp på grusplanen. Efter ett flertal kontakter från styrelsen med kommunen gjordes en extra insats av renhållningsentreprenören för att städa upp och snygga till. Det dröjde dock inte många dagar förrän en gammal heltäckningsmatta plus ett antal sopsäckar åter låg på marken. Det är GRATIS att lämna vitvaror, mattor, grillar, färgburkar, cykelhjul och annat skräp på kommunens återvinningsanläggning i Korslöt nära Vagnhärad. De personer som inte bryr sig om sin omgivning och bara dumpar sitt skräp på ett mycket olämpligt sätt bidrar endast till att renhållningstaxan successivt blir högre och att Gisekvarn ser sjabbigt ut. Styrelsen uppmanar alla medlemmar i Tomtägareföreningen att inte slänga skräp där det inte hör hemma. (Det ligger också en rishög bredvid återvinningsstationen som kommer från slutstädning efter skogsvårdsprojektet. Rishögen ska eldas vid lämpligt tillfälle när vädret tillåter.) 5

6 Gallring av träd på egna tomter och på föreningens mark Frågan om trädfällning på egna tomter och på föreningens mark har varit uppe vid ett flertal tillfällen och det har kommit förslag till ett nytt gemensamt Skogsvårdsprojekt, senast vid föreningsstämman Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att inte efter relativt kort tid dra igång något nytt stort gemensamt projekt med inhyrda skogsmaskiner och entreprenörer på samma sätt som Skogsvårdsprojektet Virkesvolymerna bedöms inte bli tillräckligt stora för att göra ett sådant projekt självfinansierat. Styrelsen har istället talat med några entreprenörer som är villiga att åta sig mindre projekt efter överenskommelse med enskilda tomtägare, eller föreningen när det gäller gemensam mark. Styrelsen ställer sig i grunden positiv till en försiktig men trots allt kontinuerlig gallring av träd både på föreningens mark och på enskilda tomter för att området skall bevaras ljust och luftigt och inte växa igen. Styrelsen har beslutat att i de fall man vill ta ner träd på föreningens mark (i skälig omfattning) så räcker det att tala med berörda grannar och, för att behålla grannsämjan, ha en överenskommelse med dessa. Om det inte går att komma överens eller om det är många träd så går det bra att höra av sig till styrelsen för att få ett beslut i frågan. På egen tomt går det naturligtvis att ta ner de träd man önskar. Att göra själv kan dock vara både svårt och farligt och i princip omöjligt för träd som står nära byggnader. Det kan också vara viktigt att komma ihåg att gamla och stora granar (som det finns många av i Gise) ofta ruttnar inifrån och så småningom blir sköra och farliga även om det inte syns utanpå. Det går att hitta många entreprenörer genom annonser eller i Gula Sidorna. Nedanstående lista visar några entreprenörer som föreningen varit i kontakt med och som åtar sig mindre gallringsarbeten. Med dessa kan du själv komma överens om nedtagning träd. Listan kommer att uppdateras efterhand och kommer också att finnas på föreningens hemsida. Bergs Gård Mark o Bygg, Mobil , E-post: (ej enstaka träd) Hans Sedemark, Mobil (enstaka träd ok, ej vid hus) Martin Andersen, Mobil Tomas Reneman, Mobil (Holländare, förstår svenska, talar f.n. gärna engelska) Peter Wieslander, (Har tidigare anlitats av flera fastighetsägare i Lilla Området) 2.13 Vatten och avlopp i Gisekvarn Några beslut om kommunalt vatten och avlopp till Tofsö har ännu inte fattas vilket gör att frågan heller inte är aktuell för Gisekvarn. Det kommer sannolikt att dröja innan beslut fattas och/eller vi får besked om åtgärder efter den avloppsinventering som gjordes för några år sedan. Aktuell information kan erhållas genom att kontakta Trosa kommun Motioner Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att skriva motioner som skapar utveckling och förbättringar inom området. Enligt stadgarna skall motioner ha inkommit till föreningen senast den 31 mars för att kunna behandlas på ordinarie föreningsstämma. Till årets stämma har en motion inkommit, se vidare avsnitt Nästa års föreningsstämma Nästa års föreningsstämma föreslås till söndagen den 17 maj 2015 i Västerljungs Sockenstuga. Eventuellt ändrat datum meddelas på hemsidan och i kallelsen till stämman.

7 7 3 Årsredovisning Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret till Föreningsuppdrag Föreningsuppdrag Namn Fastighet Period Styrelse Ordförande Lars Backlund 3:18 I tur att avgå Vice ordförande Robert Wikström 3:41 Vald till 2015 Sekreterare Mats Gustafsson 3:39 Vald till 2015 Ekonomiansvarig (Kassör) Lars Backlund 3:18 Bokföring och betalningar har lagts ut på externt företag Redovision i Trosa Nyköping. Ledamot Gösta Schölander 3:51 I tur att avgå Ledamot Hans Sedemark 3:58 I tur att avgå Ledamot Yngve Hurtig 2:11 Vald till 2015 Revisorer Ordinarie Karin Kalldin 3:41 I tur att avgå Ordinarie Paula Lundquist 3:31 I tur att avgå Valberedning Ordinarie Peter Falk 2:22 Ordinarie Joakim Jonsson 2:12 Områdesledare Område 1 Peter Falk 2:22 Peter Landin 2:14 Område 2 Daniel Lundin 3:24 Leif Wastenson 3:30 Område 3 Hans Lindberg 3:22 Vakant - Område 4 Ulf Blomqvist 3:36 Robert Wikström 3:41 Område 5 Jan Byheden 3:77 Vakant - Område 6 Hans Sedemark 3:58 Börje Glennemark 3:67 Övrigt Lilla badet, skötsel Gun-Britt Thunström 2:11 Stora badet, skötsel Hans Sedemark 3:58 Fotbollsplan, skötsel Jan Ekberg 3:71 Lilla området, vattennät Bernhard Teske (rörsystem) 2:25 Yngve Hurtig (elsystem) 2:11 Midsommarfirande Lennart Paulsson 3:12 Medlemmar som engagerar sig som områdesledare och i övriga uppdrag väljs inte formellt på stämman utan åtar sig uppdrag genom överenskommelse med styrelsen. Valberedningen har dock till uppdrag att vidtala medlemmar för att fortsätta sina uppdrag eller att finna ersättare där så erfordras. Föreningen betalar en mindre kostnadsersättning för de som åtar sig uppdrag. Två gånger per år har också styrelsen och områdesledarna ett gemensamt möte för att planera städdagarna.

8 8 3.2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är i år grupperad efter samma ordning som den ekonomiska redovisningen. 1. (ANL) Årets kostnader utgörs av renovering av postlådeställningen vid Porsvägen, ny bänk på Stora Bryggan samt ersättningar till områdesledare och för underhåll av fotbollsplanen. 2. (BAD) Ny badstege på Stora Bryggan samt löpande skötsel av baden. 3. (F) Föreningens verksamhet har bedrivits på normalt sätt. Under året har där så varit möjligt planerade förändringar och åtgärder som beslutades vid förra årets föreningsstämma genomförts eller påbörjats enligt vad som redovisas i det följande. 4. (F) Ordinarie stämma hölls lördagen den 18 maj 2013 i Sockenstugan, Västerljung. 5. (F) Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 6. (F) Föreningens ekonomi vad gäller bokföring, utbetalningar och skattefrågor har sedan 2010 lagts ut externt till företaget Redovision i Lästringe. Eftersom rollen som kassör inte längre finns har en av styrelsen ledamöter utsetts till ekonomiansvarig vilket innebär att denne haft ansvar för ekonomisk planering, attest av betalningar och sammanställning av ekonomiinformation till föreningsstämman. 7. (F) Föreningens hemsida har fått nytt utseende och uppdaterats löpande med information till medlemmarna. På hemsidan finns stadgar, tidigare kallelser till föreningsstämmor, protokoll, utredningar samt övriga handlingar som rör föreningen lätt tillgängliga. Föreningen svarar också kontinuerligt på en hel del frågor som kommer till föreningens e-post från medlemmar, mäklare och fastighetsspekulanter. 8. (F) Styrelsen har följt och hållit sig uppdaterad om resultaten av kommunens inventering av BDT-avlopp i Gisekvarn. 9. (F) Vår- och höststädning samt midsommarfirande har genomförts på vanligt sätt. 10. (VÄG) Föreningen har under hösten 2011 tecknat ett löpande entreprenadavtal för vägunderhåll. Vägarna skall vara snöröjda och farbara under perioden 1 november till 31 mars. Avtalet omfattar årligen följande åtgärder: upp till 6 snöröjningar/år (ytterligare snöröjning debiteras) uppsättning och underhåll av snöstörar 2 sladdningar per år av hela vägnätet sladdning vid behov av infarterna till Älgörtsvägen och Porsvägen 2 klippningar av vägrenar per avtalsperiod sandning vid behov För de tomtägare som önskar plogning även av sina infarter har entreprenören i mån av tillgänglig tid erbjudit sig att även utföra denna tjänst. Tjänsten omfattas dock EJ av avtalet med föreningen utan överenskommes och betalas separat mellan entreprenören och respektive tomtägare. Se vidare avsnitt (VÄG) Nytt grus har lagts på föreningens vägar under (S) Skogsvårdsprojektet är avslutat och finns för sista gången med i årets redovisning (utfall 2012). 13. (ÖVR = Dammprojektet) En första etapp av dammprojektet har slutförts. Själva dammbygget är nu klart inklusive en gångväg ner från Näckrosvägen till den nya dammen. 14. (V2) Ett antal problem med värmekablar för att hålla lilla områdets vattenledningar upptinade har åtgärdats genom att gräva fram fördelningsbrunnar och åtgärda elfel. En transformator för att undvika problem med jordfel i ledningsnätet har också köps in. Det återstår dock arbete med att gräva fram en fördelningsbrunn för att åtgärda en sista sektion av värmekabeln längs Missnevägen. 15. (V2, V3) Vattenprover har tagits både på lilla områdets vattenförsörjning och stora områdets pumpar. Resultat finns tillgängliga på hemsidan.

9 9 3.3 Föreningens ekonomi samt nytt redovisningsformat Budget för 2014, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2013 samt utfall för verksamhetsåret 2012 redovisas i avsnitt 6. I samband med att bokföringen lades ut på ett externt företag under 2010 gjordes en ny projektindelning av föreningens verksamhet samtidigt som redovisningen anpassades till den s.k. normalkontoplanen. Föreningens verksamhet redovisas nu enligt följande. Verksamhetsområde Årsredovisning Kostnader som bokförs på respektive projekt varierar mellan åren och avser huvudsakligen: Anläggningar ANL Underhåll gemensam mark, fotbollsplan, boulebana, postlådor, skyltar mm. Hyra av maskiner. Sand, grus och jord efter behov. Kostnadsersättning till områdesledare och skötsel av fotbollsplanen. Badplatser BAD Underhåll bryggor, flottar, möbler, toaletter mm vid baden. Försäkringar. Renhållning. Sand till stränder. Kostnadsersättning för skötsel av baden. Båtplatser BÅT Föreningens båtbryggor vid Missnevägen och Snokviken. Garage G El, försäkring. Föreningen F Korv, kaffe mm till vår- och höststädning, fastighetsskatt, midsommarfirande, kontorsmateriel, porto, möteskostnader förening och styrelse, Metria fastighetsregister, redovisningstjänster, bankkostnader, Web-Hotel, internetkostnader, arvoden och kostnadsersättningar till styrelsen. Vägar VÄG Vägar, diken, vägtrummor, salt och grus. Entreprenadkontrakt för underhåll av föreningens vägar. Skogsvårdsprojektet S Gallring av skog inom Gisekvarn. Projektet avslutat Övrigt ÖVR Dammprojektet Vattennät Lilla Området V2 Vattennät, pumphus, el och försäkring inom Gisekvarn 2:2. Vattenprover. Handpumpar Stora Området V3 Underhåll handpumpar inom Gisekvarn 3:1. Vattenprover. Den ekonomiska redovisningen innehåller förutom resultat och balansräkningar också en kassaflödes- och likviditetsanalys för hela föreningens verksamhet samt tillgängliga likvida medel som överförs i ny räkning från 2013 till 2014 för Tomtägareföreningens verksamhet, Lilla områdets vattennät, Stora områdets pumpar samt Dammprojektet. Föreningen har efter beslut på föregående föreningsstämma tecknat en löpande checkkredit på kr i Handelsbanken för att underlätta likviditetsplanering för föreningens kostnader under vår och sommar fram tills årets medlemsavgifter betalas i juli. Checkkrediten löper utan säkerhet med en limitränta på 1,5 % och en ränta på utnyttjad kredit på f.n. ca 5 %. Detta ger en beräknad kostnad per fastighet på ca15 kr/år. Föreningen har också enligt beslut på stämman 2013 upptagit ett lån på kr i Handelsbanken med återbetalning på fyra år för att utjämna betalningen för dammbygget. 4 Motioner Till årets stämma har en motion inkommit till föreningen: Områdets pumpar är en nödvändighet för fastighetsägare utan eget vatten och en resurs för övriga om det uppstår problem med eget vatten. Efter ca 50 år så är pump 4 på Alvägen i behov av en översyn. Vattnet man pumpar upp innehåller idag stora mängder utfällningar som sannolikt kommer från röret som går ner i berget (utfällningarna finns i vattnet oavsett hur länge man pumpar). Även om vattenproverna är godkända så går det inte att säga om utfällningarna i vattnet utgör en hälsofara. Undertecknad föreslår därför att de pumpar som används regelbundet och som är i behov av service får sina rör och slitagedelar utbytta. Bengt Kjellström, Alvägen 10

10 10 5 Förslag till förbättringar, investeringar, underhåll mm Förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll lämnas enligt den nya projektstrukturen som beskrivits i avsnitt Förslag till åtgärder och projekt ANL (Anläggningar) a Inga nya större projekt planeras under Kostnadsersättningar budgeteras till områdesledare, skötsel av fotbollsplan mm. Kostnad kr BAD (Badplatser) a Löpande underhåll, skötsel och renhållning av baden. Kostnad kr BÅT (Föreningens bryggor vid Missnevägen och Snokviken) a Inga budgeterade kostnader. Olja och annan materiel för underhåll inköpt G (Garage) Inga åtgärder planeras vid Garaget. Kostnad för försäkring och el kr F (Föreningen) a Föreningens löpande verksamhet föreslås fortsätta oförändrad. Ingen ändring av arvoden och kostnadsersättningar föreslås VÄG (Vägar) a Nytt entreprenadavtal ger föreningen en baskostnad på kr per år för underhåll och snöplogning av områdets vägar. Kostnaden indexuppräknas med konsumentprisindex, bas För sandning under vintern tillkommer kostnaden för sand, uppskattas till kr b En mindre trumma under Gisevägen för avvattning av diket längs Porsvägen är dålig och måste renoveras. Kostnaden delas med Vägföreningen. Tomtägareföreningens andel av kostnaden uppskattas till max kr c Bättre urdikning av området mellan Gisevägen och Porsvägen behövs för att åtgärda avrinningsproblem med vatten från föreningens mark till närliggande tomter. Kostnad kr S (Skogsvårdsprojektet.) a Skogsvårdsprojektet avslutades Styrelsen föreslår att fortsatt gallring av träd genomförs enligt förslag i avsnitt Inga kostnader budgeteras för föreningen ÖVR (Dammprojektet) a När Gisekvarns tomtområde bildades fanns i nedre delen av Giseån en damm och ännu tidigare också ett kraftverk. Kraftverksbyggnaden finns kvar men den gamla dammen sprängdes bort för många år sedan. De medlemmar som bott i området sedan länge berättar att dammen var ett trevligt inslag i miljön. Efter beslut på stämman 2013 har en ny damm nu färdigställts tillsammans med en ny gångväg från Näckrosvägen ner till den nya dammen. Dammbygget har till största delen finansierats med ett lån på kr med fyra års löptid i Handelsbanken enligt beslut på föreningsstämman Kostnaden för återbetalning av lånet 2014 blir 400 kr per fastighet b I förslaget till dammprojektet ingick även att etablera en ny gångväg (Etapp A) från Gisevägen längs Giseån fram till den nya dammen. I ett senare skede förlängs även gångvägen med en gångstig (Etapp B) från dammen förbi kraftverksbyggnaden fram till

11 den väg som går mellan Hammarstugan och Gisevägen. Gångvägens och gångstigens sträckning framgår av figurer på nästa sida. Gångvägen görs ca 1,4 meter bred med fast grusat underlag för att alla, oavsett ålder, lätt ska kunna utnyttja denna. En enkel bro byggs även över Giseån som en del av gångvägen. Gångstigen (Etapp B) som kommer att gå genom lite oländigare terräng genomförs i ett senare skede och görs med något enklare utförande genom att bara röja vegetation och jämna av mark. Genom att etablera gångvägen tillförs Gisekvarn en mycket fin naturupplevelse och en ny möjlighet till promenader annat än på föreningens körvägar. På senare tid har också en eller flera bävrar bosatt sig vid dammen. Bo-bygge och trädfällning pågår för fullt nu under våren (2014) vilket kan vara intressant att följa. Styrelsen bedömer att gångvägen (och senare gångstigen) kommer att öka områdets attraktivitet och bidra till ökad trivsel hos Tomtägareföreningens medlemmar. Styrelsen föreslår att dammprojektet drivs vidare och att Etapp A av gångvägen etableras. Styrelsen föreslår däremot att vi avvaktar med gångstigen (Etapp B) till senare tillfälle. Genomförande av Etapp B förutsätter också att föreningen kan inhämta medgivande från Hammarstugans markägare för den del som ligger utanför föreningens mark. Gångvägen har kostnadsberäknats till drygt kr inklusive grusning och en ny bro. Styrelsen föreslår att två alternativ för finansiering tas upp till diskussion och beslut på årets stämma. Alt 1 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) finansieras med ett lån på ca kr över 5 år och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till 400 kr. Avgiften 2015, 2016 och 2017 beräknas till 350 kr, kr och kr. Alt 2 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) betalas direkt tillsammans årets medlemsavgifter och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till kr som en engångsbetalning (motsvarar en kostnad på 130 kr/ månad under 2014 för varje fastighet) V2 (Vattennät Lilla Området) a El, försäkring och sedvanliga vattenprover. Kostnad ca kr b Fortsatt renovering av värmekablar och att gräva fram en fördelningsbrunn vid Missnevägen 6 är nödvändigt för att vattennätet skall fungera under vintern. Kostnadsberäknas till kr V3 (Handpumpar Stora Området) a Sedvanliga vattenprover. Kostnad ca kr vilket motsvarar en avgift på 60 kr per fastighet b Vattenprover från handpump nr 1 och 5 har vid upprepade tillfällen visat att vattnet varit otjänligt. Styrelsen föreslår att dessa pumpar stängs och monteras bort. Som en följd av den motion som inkommit om renovering av handpump nr 4 föreslår styrelsen att denna pump renoveras. En preliminär kostnadsberäkning för att byta tätningsrör och pumphuvud beräknas till drygt kr. Detta innebär en tillkommande avgift på knappt 300 kr per fastighet i stora området under En karta med pumpnummer bifogas på sid

12 2:15 2:20 2:22 2:18 2:21 2:17 2:19 28,5 2:1 30,5 32,5 2:25 2:26 2:27 3:55 3:56 3:57 3:43 3:42 3:39 3:41 3:40 3:31 3:30 3:29 48,5 3:46 46,5 3:44 3:5 3:45 3:32 3:28 3:33 30,5 3:25 36,5 3:34 3:3 3:4 3:47 3:23 3:26 KVANNESTIGEN 3:48 3:52 28,5 26,5 24,5 26,5 ÅMÖJASTIGEN 3:24 24,5 32,5 3:27 3:49 3:6 3:53 3:18 3:50 32,5 34,5 3:7 38,5 3:17 3:51 3:8 3:19 3:9 3:13 3:20 28,5 38,5 42,5 44,5 3:21 3:14 3:11 32,5 3:15 28,5 3:10 3:22 24,5 3:16 18,5 16,5 14,5 3:12 12,5 10,5 8,5 12 Dammprojektet och nya promenadstigar MISSNEVÄGEN Gisevägen BRÄSMASTSTIGEN Lilla Badet SÄVSTIGEN GISEKVARN s:1 ÄLGÖRTSVÄGEN GISEVÄGEN GISEVÄGEN Befintlig markerad stig Befintlig smal markerad stig Ansluter till Gisevägen och Näckrosvägen Befintliga promenadstigar Stora Badet PORSVÄGEN A GISEKVARN s:1 NÄCKROSVÄGEN RANUNKELSTIGEN Gångväg ner till dammen från Näckrosvägen B Ny promenadstig Etapp B Befintlig stig från Stora Badet mot Havrevreten Ny promenadväg Etapp A Bro Vattenspegel Dammen Ny promenadstig från Lilla Badet till Missnevägen. (Upprustad Städdagen våren 2013) Promenadstig Etapp B Ny promenadstig Etapp B

13 Utfall Budget Antal Utfall Budget Avgift Antal 13 6 Budget, resultat- och balansräkningar samt kassaflöde 6.1 Budget, intäkter och resultaträkning Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår Intäkter Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 A Föreningen 3210 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Fester, arrangemang 0,00 0,00 0, , Medlemsavgifter Tomtägareföreningen , , , , Städavgifter Tomtägareföreningen , , , , Investeringslån Vägtrumma 0, Badavgift Järshagen, Koudden mm 2 200, , , , Garagehyra 0,00 0,00 0,00 0, Övrigt 0,00 628,00 0,00 0, Båtplatsavgifter , , , , Påminnelseavgift 0,00 300,00 0,00 400, Öresutjämning 0,00 0,00 0,00 1, Ränteintäkter 0,00 134,00 0,00 880, Överfört från Skogsvårdsprojektet 0,00 0, , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,68 Summa intäkter , , , ,04 B Vattennät Lilla Området 2: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Avgifter Lilla Området sjö- och hushållsvatten , , , , Avgifter Lilla Området endast sjövatten , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,22 Summa vattenavgifter lilla området , , , ,50 C Handpumpar Stora Området 3: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 5 190, , , , Avgifter handpumpar Stora området , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,10 Summa handpumpsavgifter stora området , , , ,50 D Skogsvårdsprojektet (Not 11) E 3300 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 0,00 0,00 0, , Intäkter 0,00 0,00 0, , Ränteintäkter 0,00 0,00 0, Överföring till Föreningen & Dammprojektet 0,00 0, , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa skogsvårdsprojektet 0,00 0,00 0, ,00 Övrigt (Dammprojektet) 3600 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , ,00 0, Intäkter (Damm) , , , , Intäkter (Gångväg) ,00 0,00 0 0, Investeringslån / Överföringar Damm ,00 0, , Investeringslån Gångväg , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,00 Summa övriga projekt , , , ,00 SUMMA INTÄKTER , , , ,04

14 14 Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår 2013 Kostnader Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 A Föreningen ANL Anläggningar Not , , , ,00 BAD Badplatser Not , , , ,00 BÅT Båtplatser Not 3 0,00 696,80 0,00 0,00 G Garage Not , , , ,00 F Föreningen adm och förvaltning - 0, Vår & Höststädning, Varukostnader , , , , Fastighetskostnader Not , , , , Fester Arrangemang Not ,00 740, , , Kontorsmateriel 1 500,00 284, , , Post 1 500, , , , Försäkringar 1 000, ,00 500,00 335, Styrelsearvoden + Soc kostnader , , , , Kostnadersättningar 3 000, , , , Möten förening/styrelse 4 000, , , , Redovisningstjänster , , , , Bankkostnader 2 000, , , , Reseersättningar föreningsuppdrag , , , ,00 54xx-73xxÖvriga kostnader administration Not , , , , Räntekostnader 0,00 22,00 0,00 53,00 VÄG Vägar och Diken Not , , , ,00 F Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader föreningen , , , ,04 B V2 Vattennät Lilla Området Not , , , ,50 C V3 D S Handpumpar Stora Området Skogsvårdsprojektet Not 10 Not , , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 E ÖVR Damm Not , , , ,00 E ÖVR Gångväg Not ,00 SUMMA KOSTNADER , , , ,04 Totalt intäkter , , , ,04 Totalt kostnader , , , ,04 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Noteringar Budget 2014 Utfall 2013 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Ersättning områdesledare. Skötsel forbollsplan. Skötsel baden - El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Dike/Trumma under Gisevägen vid gla kvarnen. Ny Totalentreprenad värmekabel. El, för vattenprover vägunderhåll, o försäkring Vattenprover Skogsvårdsprojektet avslutat 2012 Lånekostnader samt Gångstig Ersättning områdesledare. Skötsel fotbollsplan. Bänk Stora Bryggan. Renovering postlådor. Ny badstege. Skötsel baden. Sophämtning. Reservdelar, olja El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Grusning vägar Totalentreprenad för vägunderhåll, El, vattenprover och försäkring Vattenprover Skogsvårdsprojektet avslutat 2012 Nybyggnad Dammen

15 Balansräkning Gisekvarns Tomtägareförening, Balansräkning verksamhetsår 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar 1140 Fastigheter 2:2, 3:1, 3: , ,00 Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter avgifter (Skattekonto) 137, , Fordringar medlemmar (Investeringslån) ,00 0, Förskott för redovisning 0,00 0, Upplupna ränteintäkter 0,00 0, , ,00 Likvida medel 1920 Plusgiro (Avslutat 2013) 0, , SHB Betalningar (Redovision) , , SHB Föreningen 562, , SHB Kapitalkonto , , , ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder och Eget kapital Eget kapital 2060 Eget kapital idéell förening , ,00 0,00 Långfristiga skulder 2351 Investeringslån föreningen ,00 0,00 Kortfristiga skulder 2420 Förutbetalda medlemsavgifter , , Förutbetalda avg VA 2: , , Förutbetalda avg handpump 3: , , Förutbetalda avg skogsvård 0,00 0, Förutbetalda avgifter (ÖVR=Damm) , , , , Skatteskulder (Fastighetsskatt) 3 270, , Källskatt arvoden styrelse, skogsvård 4 500, , Lagstadgade sociala avgifter 4 713, , Övriga interima skulder , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,00

16 Kassaflöde och likviditet Gisekvarns Tomtägareförening, Kassaflödesanalys verksamhetsår Föreningen Totalt Inbetalda avgifter och övriga intäkter , ,04 Kostnader inkl erlagda räntor , ,04 S:a 0,00 0,00 Ändring av förskott och fordringar , ,00 Ändring av skulder , ,96 Upptagna lån ,00 0,00 Amorteringar ,00 0,00 Kassaflöde ,42 661,96 Likvida medel vid årets början , ,04 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,00 Summa likvida medel vid årets slut kassaflödesanalys , ,00 Summa likvida medel från Balansräkning , ,00 Saldokontroll Kassaflödesanalys = Balansräkning OK OK Disponibelt Överskott (+) eller Underskott (-) som överförs till ny räkning 2014 (Se även Resultträkning sammanställning intäkter och kostnader) Föreningens verksamhet , ,68 Vattennät Lilla Området (2:2) , ,22 Handpumpar Stora Området (3:1) 5 190, ,10 Skogsvård 0,00 0,00 ÖVR (Dammprojektet) , ,00 S:a överförda disponibla medel till , ,00 S:a Fordingar på Medlemmar för Investeringslån ,00 0

17 17 7 Förslag till årsavgifter 2014 En detaljerad sammanställning av budget och förslag till avgifter finns i avsnitt Ordinarie medlemsavgift Styrelsen föreslår att ordinarie medlemsavgift för 2014 fastställs oförändrad till kr. 7.2 Städavgift Styrelsen föreslår att städavgiften fastställs oförändrad till 200 kr. Städavgiften beräknas då täcka utgifterna för korv, bröd och dryck samt utdelning av 1 kg kaffe till de medlemmar som deltar under städdagarna vår och höst. Städavgiften täcker också hyra av röjsågar och motorsågar samt inköp av bensin och sågklingor. 7.3 Båtplatsavgift Styrelsen föreslår att båtplatsavgiften fastställs oförändrad till 250 kr. 7.4 Avgifter Damm och Gångväg Styrelsen föreslår att avgiften för återbetalning av Dammlånet fastställs till 400 kr. Alt 1 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) finansieras med ett lån på ca kr över 5 år och att tillkommande avgift för gångvägen 2014 fastställes till 400 kr. Avgiften senare år minskar, se avsnitt b. Alt 2 Styrelsen föreslår att gångvägen betalas direkt med årets medlemsavgifter och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till kr som en engångsbetalning. (motsvarar en kostnad på 130 kr/ månad under 2014 för varje medlemsfastighet). 7.5 Vattenavgifter Lilla Området Styrelsen föreslår att de ordinarie vattenavgifterna för fastigheter i Lilla Området fastställs till kr per fastighet för fastigheter med både hushålls- och sjövatten samt till 600 kr per fastighet för fastigheter med endast sjövatten. 7.6 Vattenavgifter Stora Området Styrelsen föreslår att vattenavgiften för handpumparna i Stora Området fastställs till Alt kr per fastighet inklusive vattenprover och renovering av Pump 4 på Alvägen Alt 2 60 kr per fastighet endast vattenprover och stängning av pumpar med otjänligt vatten Medlemsavgifter Tomtägareföreningen Årsavgift 2014 Vattenavgifter Årsavgift 2014 Ordinarie medlemsavgift kr Lilla området sjö- och hushållsvatten kr Städavgift 200 kr Lilla området endast sjövatten 600 kr Båtplatsavgift för de fastigheter som bokat en av föreningens båtplatser Lånekostnader Dammprojektet kr 400 kr Stora området handpumpar Alt 1 Vattenprover samt renovering av pump nr 4 på Alvägen Alt 2 Endast vattenprover 350 kr 60 kr Tillkommande avgift gångväg längs Giseån Alt 1 Lån 5 år (första året, sedan minskande) Alt 2 Engångsbetalning 400 kr kr Betalningsavi för beslutade föreningsavgifter skickas ut till alla medlemmar efter årsstämman och betalas till föreningens bankgiro Förfallodag 31 juli OBS. Ange alltid fastighetsbeteckning på inbetalningar till föreningen om du inte använder avin.

18 18 Det går även bra att betala medlemsavgifter genom överföring direkt till föreningens bankkonto i Handelsbanken, Clearingnummer 6601, Kontonummer Glöm inte att ange fastighetsbeteckning om du betalar på detta sätt. Föreningen har sagt upp sitt tidigare plusgirokonto ( ). De medlemmar som har plusgirot inlagt i sin Internetbank måste således ändra och istället lägga in bankgirot enligt ovan för betalningar till föreningen. Varje år sker förväxlingar mellan inbetalningar till Gisekvarns Samfällighetsförening (Vägföreningen) och Tomtägareföreningen. I de fall då fastighetsbeteckning har angivits och inbetalningen uppenbart har kommit fel skickar föreningarna dessa inbetalningar vidare mellan sig. Det blir dock en del extra arbete och båda föreningarna vill be medlemmarna att vara observanta så att inbetalningarna kommer rätt från början. 8 Underskrifter 1 Gisekvarn den 20 april 2014 Lars Backlund Robert Wikström Mats Gustafsson Yngve Hurtig Gösta Schölander Hans Sedemark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 5 april Paula Lundquist Karin Kalldin 1 Ett påtecknat original av kallelsen och revisionsberättelsen förvaras i föreningens arkiv. Det dokument som skickas ut till medlemmarna är en elektronisk kopia utan namnteckningar.

19 19 Bilaga 1, Revisionsberättelse

20 20 Områdesindelning Gisekvarn Samlingsplatser vid vår- och höströjning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet 4 Områdesindelningen framgår också av utsänd adressförteckning Rev 6 /LB Handpumpar och gemensamt vatten Gisekvarn Porsvägen 9 Åmöjastigen Näckrosvägen 8 Alvägen 10 Alvägen 1 Kvannestigen 5 Ranunkelstigen Porsvägen Finns ej Älgörtsvägen Älgörtsvägen Porsvägen 32 Handpump pumphuset Pumphuset vatten /LB

FÖRENINGSSTÄMMA 2013

FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 LÖRDAGEN DEN 18 MAJ 2013 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källa: Google Street View. Årsredovisning. för. BRF S:t Olof 725000-1364. Räkenskapsåret

Källa: Google Street View. Årsredovisning. för. BRF S:t Olof 725000-1364. Räkenskapsåret Källa: Google Street View Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2013 BRF S:t Olof 1 Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse STYRELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2012

ÅRSREDOVISNING avseende 2012 1(5) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2012 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 01 01-2012 12 31, föreningens 70:e

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7)

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning 2013 Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf. Gnistan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31.

Läs mer

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen 40 113 27 Stockholm Årsredovisning 2011 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer