FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA 2014"

Transkript

1 Hemsida: E-post: GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2014 KL I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe med dopp serveras före stämman med början kl OBS: Föreningsstämman är från i år flyttad till söndagen efter vårens städdag. (Tidigare har föreningsstämmorna varit på en lördag en vecka före eller efter städdagen.)

2 2 Innehållsförteckning 1 DAGORDNING MEDDELANDEN KONTAKT MED FÖRENINGEN FÖRENINGENS HEMSIDA FÖRTECKNINGAR ÖVER STYRELSE, FÖRENINGENS MEDLEMMAR MM ÄGARBYTEN OCH ADRESSÄNDRINGAR VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING UNDERHÅLL AV BADEN OCH FOTBOLLSPLANEN MIDSOMMARFIRANDE BÅTPLATSER VÄGSALT VÄGUNDERHÅLL OCH SNÖRÖJNING SITUATIONEN VID ÅTERVINNINGSSTATIONEN GALLRING AV TRÄD PÅ EGNA TOMTER OCH PÅ FÖRENINGENS MARK VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN MOTIONER NÄSTA ÅRS FÖRENINGSSTÄMMA ÅRSREDOVISNING FÖRENINGSUPPDRAG FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS EKONOMI SAMT NYTT REDOVISNINGSFORMAT MOTIONER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR, INVESTERINGAR, UNDERHÅLL MM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH PROJEKT ANL (Anläggningar) BAD (Badplatser) BÅT (Föreningens bryggor vid Missnevägen och Snokviken) G (Garage) F (Föreningen) VÄG (Vägar) S (Skogsvårdsprojektet.) ÖVR (Dammprojektet) V2 (Vattennät Lilla Området) V3 (Handpumpar Stora Området) BUDGET, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR SAMT KASSAFLÖDE BUDGET, INTÄKTER OCH RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT STÄDAVGIFT BÅTPLATSAVGIFT AVGIFTER DAMM OCH GÅNGVÄG VATTENAVGIFTER LILLA OMRÅDET VATTENAVGIFTER STORA OMRÅDET UNDERSKRIFTER BILAGA 1, REVISIONSBERÄTTELSE KARTOR OMRÅDESINDELNING OCH HANDPUMPAR... 20

3 3 1 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse skett enligt bestämmelserna i stadgarna 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning enligt avsnitt Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och balansräkning 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Valberedningens förslag vad gäller medlemmar som åtar sig övriga uppdrag inom föreningen 15. Val av valberedning 16. Motioner från medlemmar enligt avsnitt Behandling av förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll enligt avsnitt Budget för år 2014 enligt avsnitt Fastställande av ordinarie medlemsavgift, städavgift, båtplatsavgift och avgifter för dammlån och gångväg enligt 9 punkt 1och 2 i stadgarna och förslag till avgifter i avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Lilla Området enligt 9 punkt 4 i stadgarna och avsnitt Fastställande av vattenavgifter för Stora Området enligt 9 punkt 3 i stadgarna och förslag till avgift i avsnitt Övriga frågor 23. Förslag till datum för nästa års föreningsstämma, 17 maj Mötet avslutas Plats för egna anteckningar:

4 4 2 Meddelanden 2.1 Kontakt med föreningen Föreningen kontaktas enklast genom att skicka e-post till föreningen på adress Föreningens e-post bevakas så gott som dagligen. Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen personligen. 2.2 Föreningens hemsida Föreningens hemsida är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna mellan årsstämmor och eventuella extrastämmor. Allmän information om föreningen finns på hemsidan flik Dok & Info. På hemsidan finns även en länk till ett bildgalleri där medlemmarna själva kan lägga upp bilder från Gisekvarn. Tag för vana att kolla av hemsidan regelbundet. 2.3 Förteckningar över styrelse, föreningens medlemmar mm Styrelsens sammansättning framgår av förteckningar på föreningens hemsida och anslagstavlor. Förteckningar med adress och telefonuppgifter till föreningens medlemmar och styrelsen finns av säkerhetsskäl inte på hemsidan eller på anslagstavlorna. Aktuella förteckningar skickas till medlemmar som begär detta. 2.4 Ägarbyten och adressändringar Vid ägarbyte är det säljarens skyldighet att meddela kontaktuppgifter för nya ägare till föreningen. Fastighetsägare som säljer sin fastighet ska ta in en upplysning i köpekontraktet att den nya fastighetsägaren obligatoriskt blir medlem i Tomtägareföreningen enligt de ursprungliga exploateringsavtalen för Gisekvarn. Meddelanden om ägarbyten och adressändringar skickas enklast till föreningens e-post Fastighetsägare som inte meddelar föreningen ändrad adress riskerar att inte få kallelser eller annan viktig information. Under 2013 har fyra fastigheter bytt ägare: 3:5, 3:32, 3:45 och 3:69. Föreningen hälsar de nya fastighetsägarna välkomna. 2.5 Vår- och höststädning Vårstädningen infaller numera på lördagen i samma vecka som årsstämman. I år blir det alltså lördagen den 17 maj. Höststädningen infaller alltid andra lördagen i september, i år blir detta den 13 september. Aktuella datum och samlingstider för städdagarna finns på hemsidan. På städdagen samlas föreningens medlemmar områdesvis på vanligt sätt: Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Område 1 och Område 2 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor vid lilla badet. Område 4, 5 och 6 inleder städdagarna med att lägga i/ta upp bryggor m.m. vid stora badet och vid behov justera förankring av hopptornet. Områdestillhörighet för respektive fastighet framgår av fastighetsförteckningen och karta på hemsidan (Dok & Info - Kartor).

5 Områdesledarna svarar för planering av dagens arbete i respektive område samt avprickning av de medlemmar som deltagit. I den mån det behövs material (grus, sand, virke, färg etc.) eller maskiner (t ex röjsåg, motorsåg) ordnar föreningen och områdesledarna detta. De medlemmar som använder egna maskiner kan få ersättning för drivmedel och förslitning. 2.6 Underhåll av baden och fotbollsplanen Under förra sommaren har renhållning och städning på Lilla Badet skötts av Gun-Britt Thunström. Stora Badet har skötts av Hans Sedemark. Jan Ekberg har haft ansvar för skötseln av fotbollsplanen. Föreningen är mycket tacksam för det arbete som utförts. Kostnadsersättning har utgått för dessa uppdrag. 2.7 Midsommarfirande Midsommaren firades på traditionsenligt sätt. Arrangör var som vanligt Lennart Paulsson. Föreningen tackar än en gång Lennart och hans medhjälpare och hoppas att de åtar sig midsommarfirandet även Den traditionsenliga fotbollsmatchen på Midsommardagen spelas på fotbollsplanen vid stora badet. 2.8 Båtplatser Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 42 platser. I Snokviken är alla platser bokade. På bryggan mot Missnevägen finns det tre lediga platser. Medlemmar som inte använder sig av bokad plats uppmanas avboka denna till förmån för bättre behövande. Föreningen vill återigen uppmana medlemmar att ta bort båtar, bockar m.m. som inte används från stränderna. Naturen är inget förråd och oanvända efterlämnade saker gör området både otrivsamt, skräpigt och fult. Båtar som förefaller oanvända och har legat flera år på båtställningen på ön vid Missnevägen kommer att flyttas bort efter 1 juli. 2.9 Vägsalt För de medlemmar som har problem med uppvirvlande vägdamm under sommarn utanför sina fastigheter finns vägsalt i 25 kg säckar fritt tillgängligt. Ta kontakt med någon i styrelsen Vägunderhåll och snöröjning Entreprenör för snöröjning och vägunderhåll är Bengt Görling, Hammarstugan. Snöplogning av infarter ingår inte i entreprenaden. De medlemmar som önskar få sina infarter plogade under vintern kan på egen bekostnad få detta gjort genom att beställa detta direkt av Bengt Görling, , Mobil , E-post: 2.11 Situationen vid återvinningsstationen Under nästan hela förra sommaren låg det skräp på marken runt containrarna vid återvinningsstationen. Dessutom stod en stor trådback med skräp på grusplanen. Efter ett flertal kontakter från styrelsen med kommunen gjordes en extra insats av renhållningsentreprenören för att städa upp och snygga till. Det dröjde dock inte många dagar förrän en gammal heltäckningsmatta plus ett antal sopsäckar åter låg på marken. Det är GRATIS att lämna vitvaror, mattor, grillar, färgburkar, cykelhjul och annat skräp på kommunens återvinningsanläggning i Korslöt nära Vagnhärad. De personer som inte bryr sig om sin omgivning och bara dumpar sitt skräp på ett mycket olämpligt sätt bidrar endast till att renhållningstaxan successivt blir högre och att Gisekvarn ser sjabbigt ut. Styrelsen uppmanar alla medlemmar i Tomtägareföreningen att inte slänga skräp där det inte hör hemma. (Det ligger också en rishög bredvid återvinningsstationen som kommer från slutstädning efter skogsvårdsprojektet. Rishögen ska eldas vid lämpligt tillfälle när vädret tillåter.) 5

6 Gallring av träd på egna tomter och på föreningens mark Frågan om trädfällning på egna tomter och på föreningens mark har varit uppe vid ett flertal tillfällen och det har kommit förslag till ett nytt gemensamt Skogsvårdsprojekt, senast vid föreningsstämman Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att inte efter relativt kort tid dra igång något nytt stort gemensamt projekt med inhyrda skogsmaskiner och entreprenörer på samma sätt som Skogsvårdsprojektet Virkesvolymerna bedöms inte bli tillräckligt stora för att göra ett sådant projekt självfinansierat. Styrelsen har istället talat med några entreprenörer som är villiga att åta sig mindre projekt efter överenskommelse med enskilda tomtägare, eller föreningen när det gäller gemensam mark. Styrelsen ställer sig i grunden positiv till en försiktig men trots allt kontinuerlig gallring av träd både på föreningens mark och på enskilda tomter för att området skall bevaras ljust och luftigt och inte växa igen. Styrelsen har beslutat att i de fall man vill ta ner träd på föreningens mark (i skälig omfattning) så räcker det att tala med berörda grannar och, för att behålla grannsämjan, ha en överenskommelse med dessa. Om det inte går att komma överens eller om det är många träd så går det bra att höra av sig till styrelsen för att få ett beslut i frågan. På egen tomt går det naturligtvis att ta ner de träd man önskar. Att göra själv kan dock vara både svårt och farligt och i princip omöjligt för träd som står nära byggnader. Det kan också vara viktigt att komma ihåg att gamla och stora granar (som det finns många av i Gise) ofta ruttnar inifrån och så småningom blir sköra och farliga även om det inte syns utanpå. Det går att hitta många entreprenörer genom annonser eller i Gula Sidorna. Nedanstående lista visar några entreprenörer som föreningen varit i kontakt med och som åtar sig mindre gallringsarbeten. Med dessa kan du själv komma överens om nedtagning träd. Listan kommer att uppdateras efterhand och kommer också att finnas på föreningens hemsida. Bergs Gård Mark o Bygg, Mobil , E-post: (ej enstaka träd) Hans Sedemark, Mobil (enstaka träd ok, ej vid hus) Martin Andersen, Mobil Tomas Reneman, Mobil (Holländare, förstår svenska, talar f.n. gärna engelska) Peter Wieslander, (Har tidigare anlitats av flera fastighetsägare i Lilla Området) 2.13 Vatten och avlopp i Gisekvarn Några beslut om kommunalt vatten och avlopp till Tofsö har ännu inte fattas vilket gör att frågan heller inte är aktuell för Gisekvarn. Det kommer sannolikt att dröja innan beslut fattas och/eller vi får besked om åtgärder efter den avloppsinventering som gjordes för några år sedan. Aktuell information kan erhållas genom att kontakta Trosa kommun Motioner Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att skriva motioner som skapar utveckling och förbättringar inom området. Enligt stadgarna skall motioner ha inkommit till föreningen senast den 31 mars för att kunna behandlas på ordinarie föreningsstämma. Till årets stämma har en motion inkommit, se vidare avsnitt Nästa års föreningsstämma Nästa års föreningsstämma föreslås till söndagen den 17 maj 2015 i Västerljungs Sockenstuga. Eventuellt ändrat datum meddelas på hemsidan och i kallelsen till stämman.

7 7 3 Årsredovisning Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret till Föreningsuppdrag Föreningsuppdrag Namn Fastighet Period Styrelse Ordförande Lars Backlund 3:18 I tur att avgå Vice ordförande Robert Wikström 3:41 Vald till 2015 Sekreterare Mats Gustafsson 3:39 Vald till 2015 Ekonomiansvarig (Kassör) Lars Backlund 3:18 Bokföring och betalningar har lagts ut på externt företag Redovision i Trosa Nyköping. Ledamot Gösta Schölander 3:51 I tur att avgå Ledamot Hans Sedemark 3:58 I tur att avgå Ledamot Yngve Hurtig 2:11 Vald till 2015 Revisorer Ordinarie Karin Kalldin 3:41 I tur att avgå Ordinarie Paula Lundquist 3:31 I tur att avgå Valberedning Ordinarie Peter Falk 2:22 Ordinarie Joakim Jonsson 2:12 Områdesledare Område 1 Peter Falk 2:22 Peter Landin 2:14 Område 2 Daniel Lundin 3:24 Leif Wastenson 3:30 Område 3 Hans Lindberg 3:22 Vakant - Område 4 Ulf Blomqvist 3:36 Robert Wikström 3:41 Område 5 Jan Byheden 3:77 Vakant - Område 6 Hans Sedemark 3:58 Börje Glennemark 3:67 Övrigt Lilla badet, skötsel Gun-Britt Thunström 2:11 Stora badet, skötsel Hans Sedemark 3:58 Fotbollsplan, skötsel Jan Ekberg 3:71 Lilla området, vattennät Bernhard Teske (rörsystem) 2:25 Yngve Hurtig (elsystem) 2:11 Midsommarfirande Lennart Paulsson 3:12 Medlemmar som engagerar sig som områdesledare och i övriga uppdrag väljs inte formellt på stämman utan åtar sig uppdrag genom överenskommelse med styrelsen. Valberedningen har dock till uppdrag att vidtala medlemmar för att fortsätta sina uppdrag eller att finna ersättare där så erfordras. Föreningen betalar en mindre kostnadsersättning för de som åtar sig uppdrag. Två gånger per år har också styrelsen och områdesledarna ett gemensamt möte för att planera städdagarna.

8 8 3.2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är i år grupperad efter samma ordning som den ekonomiska redovisningen. 1. (ANL) Årets kostnader utgörs av renovering av postlådeställningen vid Porsvägen, ny bänk på Stora Bryggan samt ersättningar till områdesledare och för underhåll av fotbollsplanen. 2. (BAD) Ny badstege på Stora Bryggan samt löpande skötsel av baden. 3. (F) Föreningens verksamhet har bedrivits på normalt sätt. Under året har där så varit möjligt planerade förändringar och åtgärder som beslutades vid förra årets föreningsstämma genomförts eller påbörjats enligt vad som redovisas i det följande. 4. (F) Ordinarie stämma hölls lördagen den 18 maj 2013 i Sockenstugan, Västerljung. 5. (F) Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 6. (F) Föreningens ekonomi vad gäller bokföring, utbetalningar och skattefrågor har sedan 2010 lagts ut externt till företaget Redovision i Lästringe. Eftersom rollen som kassör inte längre finns har en av styrelsen ledamöter utsetts till ekonomiansvarig vilket innebär att denne haft ansvar för ekonomisk planering, attest av betalningar och sammanställning av ekonomiinformation till föreningsstämman. 7. (F) Föreningens hemsida har fått nytt utseende och uppdaterats löpande med information till medlemmarna. På hemsidan finns stadgar, tidigare kallelser till föreningsstämmor, protokoll, utredningar samt övriga handlingar som rör föreningen lätt tillgängliga. Föreningen svarar också kontinuerligt på en hel del frågor som kommer till föreningens e-post från medlemmar, mäklare och fastighetsspekulanter. 8. (F) Styrelsen har följt och hållit sig uppdaterad om resultaten av kommunens inventering av BDT-avlopp i Gisekvarn. 9. (F) Vår- och höststädning samt midsommarfirande har genomförts på vanligt sätt. 10. (VÄG) Föreningen har under hösten 2011 tecknat ett löpande entreprenadavtal för vägunderhåll. Vägarna skall vara snöröjda och farbara under perioden 1 november till 31 mars. Avtalet omfattar årligen följande åtgärder: upp till 6 snöröjningar/år (ytterligare snöröjning debiteras) uppsättning och underhåll av snöstörar 2 sladdningar per år av hela vägnätet sladdning vid behov av infarterna till Älgörtsvägen och Porsvägen 2 klippningar av vägrenar per avtalsperiod sandning vid behov För de tomtägare som önskar plogning även av sina infarter har entreprenören i mån av tillgänglig tid erbjudit sig att även utföra denna tjänst. Tjänsten omfattas dock EJ av avtalet med föreningen utan överenskommes och betalas separat mellan entreprenören och respektive tomtägare. Se vidare avsnitt (VÄG) Nytt grus har lagts på föreningens vägar under (S) Skogsvårdsprojektet är avslutat och finns för sista gången med i årets redovisning (utfall 2012). 13. (ÖVR = Dammprojektet) En första etapp av dammprojektet har slutförts. Själva dammbygget är nu klart inklusive en gångväg ner från Näckrosvägen till den nya dammen. 14. (V2) Ett antal problem med värmekablar för att hålla lilla områdets vattenledningar upptinade har åtgärdats genom att gräva fram fördelningsbrunnar och åtgärda elfel. En transformator för att undvika problem med jordfel i ledningsnätet har också köps in. Det återstår dock arbete med att gräva fram en fördelningsbrunn för att åtgärda en sista sektion av värmekabeln längs Missnevägen. 15. (V2, V3) Vattenprover har tagits både på lilla områdets vattenförsörjning och stora områdets pumpar. Resultat finns tillgängliga på hemsidan.

9 9 3.3 Föreningens ekonomi samt nytt redovisningsformat Budget för 2014, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2013 samt utfall för verksamhetsåret 2012 redovisas i avsnitt 6. I samband med att bokföringen lades ut på ett externt företag under 2010 gjordes en ny projektindelning av föreningens verksamhet samtidigt som redovisningen anpassades till den s.k. normalkontoplanen. Föreningens verksamhet redovisas nu enligt följande. Verksamhetsområde Årsredovisning Kostnader som bokförs på respektive projekt varierar mellan åren och avser huvudsakligen: Anläggningar ANL Underhåll gemensam mark, fotbollsplan, boulebana, postlådor, skyltar mm. Hyra av maskiner. Sand, grus och jord efter behov. Kostnadsersättning till områdesledare och skötsel av fotbollsplanen. Badplatser BAD Underhåll bryggor, flottar, möbler, toaletter mm vid baden. Försäkringar. Renhållning. Sand till stränder. Kostnadsersättning för skötsel av baden. Båtplatser BÅT Föreningens båtbryggor vid Missnevägen och Snokviken. Garage G El, försäkring. Föreningen F Korv, kaffe mm till vår- och höststädning, fastighetsskatt, midsommarfirande, kontorsmateriel, porto, möteskostnader förening och styrelse, Metria fastighetsregister, redovisningstjänster, bankkostnader, Web-Hotel, internetkostnader, arvoden och kostnadsersättningar till styrelsen. Vägar VÄG Vägar, diken, vägtrummor, salt och grus. Entreprenadkontrakt för underhåll av föreningens vägar. Skogsvårdsprojektet S Gallring av skog inom Gisekvarn. Projektet avslutat Övrigt ÖVR Dammprojektet Vattennät Lilla Området V2 Vattennät, pumphus, el och försäkring inom Gisekvarn 2:2. Vattenprover. Handpumpar Stora Området V3 Underhåll handpumpar inom Gisekvarn 3:1. Vattenprover. Den ekonomiska redovisningen innehåller förutom resultat och balansräkningar också en kassaflödes- och likviditetsanalys för hela föreningens verksamhet samt tillgängliga likvida medel som överförs i ny räkning från 2013 till 2014 för Tomtägareföreningens verksamhet, Lilla områdets vattennät, Stora områdets pumpar samt Dammprojektet. Föreningen har efter beslut på föregående föreningsstämma tecknat en löpande checkkredit på kr i Handelsbanken för att underlätta likviditetsplanering för föreningens kostnader under vår och sommar fram tills årets medlemsavgifter betalas i juli. Checkkrediten löper utan säkerhet med en limitränta på 1,5 % och en ränta på utnyttjad kredit på f.n. ca 5 %. Detta ger en beräknad kostnad per fastighet på ca15 kr/år. Föreningen har också enligt beslut på stämman 2013 upptagit ett lån på kr i Handelsbanken med återbetalning på fyra år för att utjämna betalningen för dammbygget. 4 Motioner Till årets stämma har en motion inkommit till föreningen: Områdets pumpar är en nödvändighet för fastighetsägare utan eget vatten och en resurs för övriga om det uppstår problem med eget vatten. Efter ca 50 år så är pump 4 på Alvägen i behov av en översyn. Vattnet man pumpar upp innehåller idag stora mängder utfällningar som sannolikt kommer från röret som går ner i berget (utfällningarna finns i vattnet oavsett hur länge man pumpar). Även om vattenproverna är godkända så går det inte att säga om utfällningarna i vattnet utgör en hälsofara. Undertecknad föreslår därför att de pumpar som används regelbundet och som är i behov av service får sina rör och slitagedelar utbytta. Bengt Kjellström, Alvägen 10

10 10 5 Förslag till förbättringar, investeringar, underhåll mm Förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll lämnas enligt den nya projektstrukturen som beskrivits i avsnitt Förslag till åtgärder och projekt ANL (Anläggningar) a Inga nya större projekt planeras under Kostnadsersättningar budgeteras till områdesledare, skötsel av fotbollsplan mm. Kostnad kr BAD (Badplatser) a Löpande underhåll, skötsel och renhållning av baden. Kostnad kr BÅT (Föreningens bryggor vid Missnevägen och Snokviken) a Inga budgeterade kostnader. Olja och annan materiel för underhåll inköpt G (Garage) Inga åtgärder planeras vid Garaget. Kostnad för försäkring och el kr F (Föreningen) a Föreningens löpande verksamhet föreslås fortsätta oförändrad. Ingen ändring av arvoden och kostnadsersättningar föreslås VÄG (Vägar) a Nytt entreprenadavtal ger föreningen en baskostnad på kr per år för underhåll och snöplogning av områdets vägar. Kostnaden indexuppräknas med konsumentprisindex, bas För sandning under vintern tillkommer kostnaden för sand, uppskattas till kr b En mindre trumma under Gisevägen för avvattning av diket längs Porsvägen är dålig och måste renoveras. Kostnaden delas med Vägföreningen. Tomtägareföreningens andel av kostnaden uppskattas till max kr c Bättre urdikning av området mellan Gisevägen och Porsvägen behövs för att åtgärda avrinningsproblem med vatten från föreningens mark till närliggande tomter. Kostnad kr S (Skogsvårdsprojektet.) a Skogsvårdsprojektet avslutades Styrelsen föreslår att fortsatt gallring av träd genomförs enligt förslag i avsnitt Inga kostnader budgeteras för föreningen ÖVR (Dammprojektet) a När Gisekvarns tomtområde bildades fanns i nedre delen av Giseån en damm och ännu tidigare också ett kraftverk. Kraftverksbyggnaden finns kvar men den gamla dammen sprängdes bort för många år sedan. De medlemmar som bott i området sedan länge berättar att dammen var ett trevligt inslag i miljön. Efter beslut på stämman 2013 har en ny damm nu färdigställts tillsammans med en ny gångväg från Näckrosvägen ner till den nya dammen. Dammbygget har till största delen finansierats med ett lån på kr med fyra års löptid i Handelsbanken enligt beslut på föreningsstämman Kostnaden för återbetalning av lånet 2014 blir 400 kr per fastighet b I förslaget till dammprojektet ingick även att etablera en ny gångväg (Etapp A) från Gisevägen längs Giseån fram till den nya dammen. I ett senare skede förlängs även gångvägen med en gångstig (Etapp B) från dammen förbi kraftverksbyggnaden fram till

11 den väg som går mellan Hammarstugan och Gisevägen. Gångvägens och gångstigens sträckning framgår av figurer på nästa sida. Gångvägen görs ca 1,4 meter bred med fast grusat underlag för att alla, oavsett ålder, lätt ska kunna utnyttja denna. En enkel bro byggs även över Giseån som en del av gångvägen. Gångstigen (Etapp B) som kommer att gå genom lite oländigare terräng genomförs i ett senare skede och görs med något enklare utförande genom att bara röja vegetation och jämna av mark. Genom att etablera gångvägen tillförs Gisekvarn en mycket fin naturupplevelse och en ny möjlighet till promenader annat än på föreningens körvägar. På senare tid har också en eller flera bävrar bosatt sig vid dammen. Bo-bygge och trädfällning pågår för fullt nu under våren (2014) vilket kan vara intressant att följa. Styrelsen bedömer att gångvägen (och senare gångstigen) kommer att öka områdets attraktivitet och bidra till ökad trivsel hos Tomtägareföreningens medlemmar. Styrelsen föreslår att dammprojektet drivs vidare och att Etapp A av gångvägen etableras. Styrelsen föreslår däremot att vi avvaktar med gångstigen (Etapp B) till senare tillfälle. Genomförande av Etapp B förutsätter också att föreningen kan inhämta medgivande från Hammarstugans markägare för den del som ligger utanför föreningens mark. Gångvägen har kostnadsberäknats till drygt kr inklusive grusning och en ny bro. Styrelsen föreslår att två alternativ för finansiering tas upp till diskussion och beslut på årets stämma. Alt 1 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) finansieras med ett lån på ca kr över 5 år och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till 400 kr. Avgiften 2015, 2016 och 2017 beräknas till 350 kr, kr och kr. Alt 2 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) betalas direkt tillsammans årets medlemsavgifter och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till kr som en engångsbetalning (motsvarar en kostnad på 130 kr/ månad under 2014 för varje fastighet) V2 (Vattennät Lilla Området) a El, försäkring och sedvanliga vattenprover. Kostnad ca kr b Fortsatt renovering av värmekablar och att gräva fram en fördelningsbrunn vid Missnevägen 6 är nödvändigt för att vattennätet skall fungera under vintern. Kostnadsberäknas till kr V3 (Handpumpar Stora Området) a Sedvanliga vattenprover. Kostnad ca kr vilket motsvarar en avgift på 60 kr per fastighet b Vattenprover från handpump nr 1 och 5 har vid upprepade tillfällen visat att vattnet varit otjänligt. Styrelsen föreslår att dessa pumpar stängs och monteras bort. Som en följd av den motion som inkommit om renovering av handpump nr 4 föreslår styrelsen att denna pump renoveras. En preliminär kostnadsberäkning för att byta tätningsrör och pumphuvud beräknas till drygt kr. Detta innebär en tillkommande avgift på knappt 300 kr per fastighet i stora området under En karta med pumpnummer bifogas på sid

12 2:15 2:20 2:22 2:18 2:21 2:17 2:19 28,5 2:1 30,5 32,5 2:25 2:26 2:27 3:55 3:56 3:57 3:43 3:42 3:39 3:41 3:40 3:31 3:30 3:29 48,5 3:46 46,5 3:44 3:5 3:45 3:32 3:28 3:33 30,5 3:25 36,5 3:34 3:3 3:4 3:47 3:23 3:26 KVANNESTIGEN 3:48 3:52 28,5 26,5 24,5 26,5 ÅMÖJASTIGEN 3:24 24,5 32,5 3:27 3:49 3:6 3:53 3:18 3:50 32,5 34,5 3:7 38,5 3:17 3:51 3:8 3:19 3:9 3:13 3:20 28,5 38,5 42,5 44,5 3:21 3:14 3:11 32,5 3:15 28,5 3:10 3:22 24,5 3:16 18,5 16,5 14,5 3:12 12,5 10,5 8,5 12 Dammprojektet och nya promenadstigar MISSNEVÄGEN Gisevägen BRÄSMASTSTIGEN Lilla Badet SÄVSTIGEN GISEKVARN s:1 ÄLGÖRTSVÄGEN GISEVÄGEN GISEVÄGEN Befintlig markerad stig Befintlig smal markerad stig Ansluter till Gisevägen och Näckrosvägen Befintliga promenadstigar Stora Badet PORSVÄGEN A GISEKVARN s:1 NÄCKROSVÄGEN RANUNKELSTIGEN Gångväg ner till dammen från Näckrosvägen B Ny promenadstig Etapp B Befintlig stig från Stora Badet mot Havrevreten Ny promenadväg Etapp A Bro Vattenspegel Dammen Ny promenadstig från Lilla Badet till Missnevägen. (Upprustad Städdagen våren 2013) Promenadstig Etapp B Ny promenadstig Etapp B

13 Utfall Budget Antal Utfall Budget Avgift Antal 13 6 Budget, resultat- och balansräkningar samt kassaflöde 6.1 Budget, intäkter och resultaträkning Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår Intäkter Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 A Föreningen 3210 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Fester, arrangemang 0,00 0,00 0, , Medlemsavgifter Tomtägareföreningen , , , , Städavgifter Tomtägareföreningen , , , , Investeringslån Vägtrumma 0, Badavgift Järshagen, Koudden mm 2 200, , , , Garagehyra 0,00 0,00 0,00 0, Övrigt 0,00 628,00 0,00 0, Båtplatsavgifter , , , , Påminnelseavgift 0,00 300,00 0,00 400, Öresutjämning 0,00 0,00 0,00 1, Ränteintäkter 0,00 134,00 0,00 880, Överfört från Skogsvårdsprojektet 0,00 0, , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,68 Summa intäkter , , , ,04 B Vattennät Lilla Området 2: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , , , Avgifter Lilla Området sjö- och hushållsvatten , , , , Avgifter Lilla Området endast sjövatten , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,22 Summa vattenavgifter lilla området , , , ,50 C Handpumpar Stora Området 3: Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 5 190, , , , Avgifter handpumpar Stora området , , , ,00 Övrigt 0,00 0,00 0,00 0, Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,10 Summa handpumpsavgifter stora området , , , ,50 D Skogsvårdsprojektet (Not 11) E 3300 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år 0,00 0,00 0, , Intäkter 0,00 0,00 0, , Ränteintäkter 0,00 0,00 0, Överföring till Föreningen & Dammprojektet 0,00 0, , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa skogsvårdsprojektet 0,00 0,00 0, ,00 Övrigt (Dammprojektet) 3600 Överskott(+)/Underskott(-) från föregående år , , ,00 0, Intäkter (Damm) , , , , Intäkter (Gångväg) ,00 0,00 0 0, Investeringslån / Överföringar Damm ,00 0, , Investeringslån Gångväg , Överskott(-)/Underskott(+) överförs till nästa år , , , ,00 Summa övriga projekt , , , ,00 SUMMA INTÄKTER , , , ,04

14 14 Gisekvarns Tomtägareförening, Verksamhetsår 2013 Kostnader Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 A Föreningen ANL Anläggningar Not , , , ,00 BAD Badplatser Not , , , ,00 BÅT Båtplatser Not 3 0,00 696,80 0,00 0,00 G Garage Not , , , ,00 F Föreningen adm och förvaltning - 0, Vår & Höststädning, Varukostnader , , , , Fastighetskostnader Not , , , , Fester Arrangemang Not ,00 740, , , Kontorsmateriel 1 500,00 284, , , Post 1 500, , , , Försäkringar 1 000, ,00 500,00 335, Styrelsearvoden + Soc kostnader , , , , Kostnadersättningar 3 000, , , , Möten förening/styrelse 4 000, , , , Redovisningstjänster , , , , Bankkostnader 2 000, , , , Reseersättningar föreningsuppdrag , , , ,00 54xx-73xxÖvriga kostnader administration Not , , , , Räntekostnader 0,00 22,00 0,00 53,00 VÄG Vägar och Diken Not , , , ,00 F Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader föreningen , , , ,04 B V2 Vattennät Lilla Området Not , , , ,50 C V3 D S Handpumpar Stora Området Skogsvårdsprojektet Not 10 Not , , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 E ÖVR Damm Not , , , ,00 E ÖVR Gångväg Not ,00 SUMMA KOSTNADER , , , ,04 Totalt intäkter , , , ,04 Totalt kostnader , , , ,04 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Noteringar Budget 2014 Utfall 2013 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Ersättning områdesledare. Skötsel forbollsplan. Skötsel baden - El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Dike/Trumma under Gisevägen vid gla kvarnen. Ny Totalentreprenad värmekabel. El, för vattenprover vägunderhåll, o försäkring Vattenprover Skogsvårdsprojektet avslutat 2012 Lånekostnader samt Gångstig Ersättning områdesledare. Skötsel fotbollsplan. Bänk Stora Bryggan. Renovering postlådor. Ny badstege. Skötsel baden. Sophämtning. Reservdelar, olja El, Försäkring Fastighetsskatt 3:52 Midsommarfirande Registerupplysningar fastigheter, w eb hotel, domännamn, mm Grusning vägar Totalentreprenad för vägunderhåll, El, vattenprover och försäkring Vattenprover Skogsvårdsprojektet avslutat 2012 Nybyggnad Dammen

15 Balansräkning Gisekvarns Tomtägareförening, Balansräkning verksamhetsår 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar 1140 Fastigheter 2:2, 3:1, 3: , ,00 Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter avgifter (Skattekonto) 137, , Fordringar medlemmar (Investeringslån) ,00 0, Förskott för redovisning 0,00 0, Upplupna ränteintäkter 0,00 0, , ,00 Likvida medel 1920 Plusgiro (Avslutat 2013) 0, , SHB Betalningar (Redovision) , , SHB Föreningen 562, , SHB Kapitalkonto , , , ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder och Eget kapital Eget kapital 2060 Eget kapital idéell förening , ,00 0,00 Långfristiga skulder 2351 Investeringslån föreningen ,00 0,00 Kortfristiga skulder 2420 Förutbetalda medlemsavgifter , , Förutbetalda avg VA 2: , , Förutbetalda avg handpump 3: , , Förutbetalda avg skogsvård 0,00 0, Förutbetalda avgifter (ÖVR=Damm) , , , , Skatteskulder (Fastighetsskatt) 3 270, , Källskatt arvoden styrelse, skogsvård 4 500, , Lagstadgade sociala avgifter 4 713, , Övriga interima skulder , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,00

16 Kassaflöde och likviditet Gisekvarns Tomtägareförening, Kassaflödesanalys verksamhetsår Föreningen Totalt Inbetalda avgifter och övriga intäkter , ,04 Kostnader inkl erlagda räntor , ,04 S:a 0,00 0,00 Ändring av förskott och fordringar , ,00 Ändring av skulder , ,96 Upptagna lån ,00 0,00 Amorteringar ,00 0,00 Kassaflöde ,42 661,96 Likvida medel vid årets början , ,04 Likvida medel vid årets slut. Överskott (+) / Underskott (-) , ,00 Summa likvida medel vid årets slut kassaflödesanalys , ,00 Summa likvida medel från Balansräkning , ,00 Saldokontroll Kassaflödesanalys = Balansräkning OK OK Disponibelt Överskott (+) eller Underskott (-) som överförs till ny räkning 2014 (Se även Resultträkning sammanställning intäkter och kostnader) Föreningens verksamhet , ,68 Vattennät Lilla Området (2:2) , ,22 Handpumpar Stora Området (3:1) 5 190, ,10 Skogsvård 0,00 0,00 ÖVR (Dammprojektet) , ,00 S:a överförda disponibla medel till , ,00 S:a Fordingar på Medlemmar för Investeringslån ,00 0

17 17 7 Förslag till årsavgifter 2014 En detaljerad sammanställning av budget och förslag till avgifter finns i avsnitt Ordinarie medlemsavgift Styrelsen föreslår att ordinarie medlemsavgift för 2014 fastställs oförändrad till kr. 7.2 Städavgift Styrelsen föreslår att städavgiften fastställs oförändrad till 200 kr. Städavgiften beräknas då täcka utgifterna för korv, bröd och dryck samt utdelning av 1 kg kaffe till de medlemmar som deltar under städdagarna vår och höst. Städavgiften täcker också hyra av röjsågar och motorsågar samt inköp av bensin och sågklingor. 7.3 Båtplatsavgift Styrelsen föreslår att båtplatsavgiften fastställs oförändrad till 250 kr. 7.4 Avgifter Damm och Gångväg Styrelsen föreslår att avgiften för återbetalning av Dammlånet fastställs till 400 kr. Alt 1 Styrelsen föreslår att gångvägen (Etapp A) finansieras med ett lån på ca kr över 5 år och att tillkommande avgift för gångvägen 2014 fastställes till 400 kr. Avgiften senare år minskar, se avsnitt b. Alt 2 Styrelsen föreslår att gångvägen betalas direkt med årets medlemsavgifter och att tillkommande avgift för gångstigen 2014 fastställes till kr som en engångsbetalning. (motsvarar en kostnad på 130 kr/ månad under 2014 för varje medlemsfastighet). 7.5 Vattenavgifter Lilla Området Styrelsen föreslår att de ordinarie vattenavgifterna för fastigheter i Lilla Området fastställs till kr per fastighet för fastigheter med både hushålls- och sjövatten samt till 600 kr per fastighet för fastigheter med endast sjövatten. 7.6 Vattenavgifter Stora Området Styrelsen föreslår att vattenavgiften för handpumparna i Stora Området fastställs till Alt kr per fastighet inklusive vattenprover och renovering av Pump 4 på Alvägen Alt 2 60 kr per fastighet endast vattenprover och stängning av pumpar med otjänligt vatten Medlemsavgifter Tomtägareföreningen Årsavgift 2014 Vattenavgifter Årsavgift 2014 Ordinarie medlemsavgift kr Lilla området sjö- och hushållsvatten kr Städavgift 200 kr Lilla området endast sjövatten 600 kr Båtplatsavgift för de fastigheter som bokat en av föreningens båtplatser Lånekostnader Dammprojektet kr 400 kr Stora området handpumpar Alt 1 Vattenprover samt renovering av pump nr 4 på Alvägen Alt 2 Endast vattenprover 350 kr 60 kr Tillkommande avgift gångväg längs Giseån Alt 1 Lån 5 år (första året, sedan minskande) Alt 2 Engångsbetalning 400 kr kr Betalningsavi för beslutade föreningsavgifter skickas ut till alla medlemmar efter årsstämman och betalas till föreningens bankgiro Förfallodag 31 juli OBS. Ange alltid fastighetsbeteckning på inbetalningar till föreningen om du inte använder avin.

18 18 Det går även bra att betala medlemsavgifter genom överföring direkt till föreningens bankkonto i Handelsbanken, Clearingnummer 6601, Kontonummer Glöm inte att ange fastighetsbeteckning om du betalar på detta sätt. Föreningen har sagt upp sitt tidigare plusgirokonto ( ). De medlemmar som har plusgirot inlagt i sin Internetbank måste således ändra och istället lägga in bankgirot enligt ovan för betalningar till föreningen. Varje år sker förväxlingar mellan inbetalningar till Gisekvarns Samfällighetsförening (Vägföreningen) och Tomtägareföreningen. I de fall då fastighetsbeteckning har angivits och inbetalningen uppenbart har kommit fel skickar föreningarna dessa inbetalningar vidare mellan sig. Det blir dock en del extra arbete och båda föreningarna vill be medlemmarna att vara observanta så att inbetalningarna kommer rätt från början. 8 Underskrifter 1 Gisekvarn den 20 april 2014 Lars Backlund Robert Wikström Mats Gustafsson Yngve Hurtig Gösta Schölander Hans Sedemark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 5 april Paula Lundquist Karin Kalldin 1 Ett påtecknat original av kallelsen och revisionsberättelsen förvaras i föreningens arkiv. Det dokument som skickas ut till medlemmarna är en elektronisk kopia utan namnteckningar.

19 19 Bilaga 1, Revisionsberättelse

20 20 Områdesindelning Gisekvarn Samlingsplatser vid vår- och höströjning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Pumphuset Pumphuset Garaget Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet Parkeringen stora badet 4 Områdesindelningen framgår också av utsänd adressförteckning Rev 6 /LB Handpumpar och gemensamt vatten Gisekvarn Porsvägen 9 Åmöjastigen Näckrosvägen 8 Alvägen 10 Alvägen 1 Kvannestigen 5 Ranunkelstigen Porsvägen Finns ej Älgörtsvägen Älgörtsvägen Porsvägen 32 Handpump pumphuset Pumphuset vatten /LB

FÖRENINGSSTÄMMA 2013

FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 LÖRDAGEN DEN 18 MAJ 2013 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Årsredovisning 2014 05 01 2015 04 30 Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening Årsmöte 2014 för Sandviks Tomtägareförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 1 Välkomna Styrelsen Verksamhetsberättelse för Sandviks Tomtägareförening.

Läs mer