Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet kronor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor."

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att bidra till att Orexo uppnår ett positivt rörelseresultat redan under Aktien saknar kursbränsle på kort sikt samtidigt som den tyngs av en rabatterad utförsäljning av en storpost. Större licensavtal är att vänta först under våren 2007 för magsårsmedicinen OX 17 samt sömnmedlet Sublinox. Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet kronor. Aktiekurs, SEK Lista: O-listan Börsvärde: 1737 MSEK Bransch: Läkemedel VD: Zsolt Lavotha Styrelseordf: Håkan Åström Kursutveckling Orexo jan mar maj jul sep Orexo OMX nov Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Företagsledning Mognadsgrad Strategiska allianser Klinisk forskningsportfölj Nyckeltal p Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Förväntat nyhetsflöde (6 mån) 2007p 2008p Omsättning, MSEK Tillväxt -28% 89% 59% 144% EBIT -44,5-44,4 1,7 220,1 Res. f. Skatt*, MSEK -43,2-37,2 9,7 229,4 Nettoresultat*, MSEK -43,2-37,2 9,7 207,8 Nettomarginal n.a. n.a. n.a. 46% VPA* -4,3-2,6 0,7 14,3 P/E* neg neg 176,6 8,2 EV/S Fakta Aktiekurs, SEK 119 Antal aktier, milj. 14,6 Börsvärde, MSEK Nettoskuld, MSEK -301 Free Float (%) 50% Oms / dag / ,6 Analytiker: Björn Andersson Tel: * Vinstmått inklusive goodwill men justerade förjämförelsestörande poster, alla kursbaserade baserade på aktuell kurs. * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Definitioner Aktien / Finans Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på kostnadsstruktur, skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Mognadsgrad En bedömning av hur nära i tiden bolaget står inför ett marknadsgenombrott. Dessutom analyseras faktorer som verksamhetens fokus, bolagets övergripande strategi och affärsmodellen hållbarhet. I praktiken är de flesta forskningsbolags affärsmodeller föränderliga över tiden beroende på mognadsgrad i projekt, forskning och bolag samt den globala trenden bland dessa. Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens samt styrelsens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Strategiska allianser Är ett kvalitetsmått på bolagets samarbeten med både universitetsgrupper och bolag. Partnerskap bidrar till att ge bolaget tillgång till en partners kapital, en riskspridning och en möjlighet till kunskapsutbyte. Rätt utnyttjat kan ett bolags allianser hjälpa till att bygga upp och säkerställa ett företags kärnkompetens, i syfte att nå konkurrensfördelar. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Klinisk forskningsportfölj En bedömning av bolagets forskningsportfölj. Produkter i flera olika utvecklingsfaser är kritiskt för att säkerställa ett jämnt produktflöde. Kvaliteten bedöms utifrån produktens livscykel, patent, innovationshöjd, konkurrens och försäljningspotential. Förväntat nyhetsflöde Aktien utvärderas utifrån förväntade kurspåverkande nyheter så som projektresultat eller partneravtal, vilka vanligtvis tolkas som en kvalitetsstämpel för projektet eller teknologin. Det är först då som en större omvärdering av bolaget väntas ske eftersom sådana händelser påverkar riskprofilen i ett projekt eller teknologi. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. 2

3 Spår lönsamhet redan under 2007 Under den senaste månaden har Orexo levererat en rad pressmeddelanden; ett nytt samarbete med Doxa kring en ny drug delivery-teknologi, en licensbetalning från sin nordamerikanska partner Endo Pharmaceuticals, en större utförsäljning av aktier i samband med att inlåsningsperioden för grundarnas aktier löpt ut samt resultatet för årets tredje kvartal. Resultatet blev 20,5 miljoner kronor efter skatt för årets första nio månader, vilket i stort sett var enligt våra förväntningar. Per aktie var resultatet 1,54 kronor. Omsättningen under perioden uppgick till 24,9 miljoner kronor, huvudsakligen hänförliga till en delmålsbetalning från ProStrakan. Orexo är en potentiell kursdubblare och uppköpskandidat Sammanfattningsvis så anser vi att en investering i Orexo erbjuder potential till kursdubbling på 6-12 månaders sikt, till en risknivå som är klart lägre än den som förknippas med bioteknikbolag. Den låga värderingen talar för ett uppköp, men detta är inte vårt huvudscenario idag. Att vår värdering visar på en betydande potential i aktien är dock inte samma sak som att aktien går upp kortsiktigt. De händelser som vi bedömer kan leda till en större och bestående omvärdering bedömer vi kunna ske tidigast våren Aktien tyngs kortsiktigt av grundarnas utförsäljning av större aktieposter, vilket ger ett utmärkt köptillfälle för den långsiktige investeraren. Vi har i denna analys justerat upp våra marknadsantaganden för Rapinyl, se nedan under Marknadslansering av Rapinyl trolig mot slutet av Detta har medfört att vi nu räknar med att Orexo kommer att vara lönsamma redan nästa år, jämfört med tidigare Ny drug deliveryteknologi för behandling av kronisk smärta Nytt samarbete är långsiktigt intressant Den 24 oktober meddelade Orexo att bolaget inlett ett samarbete med Doxa, ett bolag som utvecklar så kallad biokeramer för medicinsk användning. Samarbetet syftar till att utveckla en unik drug delivery-teknologi för långsam och kontrollerad frisättning baserad på Orexos kunskap om läkemedelsformulering och Doxas kunskap kring biokeramer. Det första tillämpningsområdet kommer att bli ett nytt och förbättrat läkemedel i form av tabletter för behandling av ihållande smärta. Ett sådant läkemedel har potentialen att bli ett alternativ till konventionella smärtbehandlingsmetoder såsom bärbara infusionspumpar och långverkande plåster. Enligt olika branschkällor är smärta ett vanligt och fortfarande underbehandlat problem vid många diagnoser. Det finns idag ett stort behov av en mer dynamisk smärtbehandling som erbjuder individuellt anpassade doser. 3

4 Samarbetet kan bära frukt redan om 3-4 år I dagsläget är samarbetet inte något som påverkar vår syn på aktien, men det förbättrar bolagets förutsättningar att bygga ett långsiktigt Specialty Pharma-bolag. Samarbetet kring ett nytt långverkande och smärtstillande läkemedel är ett led i Orexos långsiktiga målsättning att bygga en stark produktportfölj inom sjukdomsområdena CNS (centrala nervsystemet), smärta och cancervård. Vi räknar med att få höra mer kring samarbetet med Doxa under våren 2007, i samband med att patentansökningarna lämnas in. Målet är att ha en produkt på marknaden om 3-4 år. Doxa kommer i samband med ett patentgodkännande att få en delmålsbetalning på 4 miljoner kronor från Orexo. Därtill är Orexo skyldig att betala delmålsbetalningar om 10 miljoner kronor vid registrering av ett nytt läkemedel som baseras på den samutvecklade teknologin. Därtill har Doxa royalty på försäljnings- och licensintäkter. Doxa och Orexo kommer tillsammans att utveckla patenten, där Orexo kommer att äga den nya drug delivery-teknologin och dess patentskydd. Doxas biokeramer är en form av cement som bland annat kan användas som bärarmaterial för läkemedel, det vill säga drug delivery. Doxas interna fokus är idag på ortopedi- och dentalområdet, det vill säga behandling av benbrott hos bensköra patienter respektive tandfyllnadsmaterial. Inom dessa båda behandlingsområden kommer Doxa att ha exklusiva rättigheter för de produkter som baseras på den med Orexo samutvecklade teknologin. Orexo har inom dessa applikationer rätt till royalty på försäljnings- och licensintäkter för varje ny produkt. Marknadslansering av Rapinyl trolig mot slutet av 2007 I oktober fick Orexo en icke-utvecklingsrelaterad licensintäkt på 5,2 MUSD (drygt 38 MSEK) från sin nordamerikanska partner Endo Pharmaceuticals. Därtill lämnade Orexos europeiska partner, ProStrakan, in en registreringsansökan i september för Rapinyl till registreringsmyndigheten EMEA. I samband med inlämnandet av registreringsansökan betalade ProStrakan 2 MEUR (cirka 19 MSEK) till Orexo. Händelsen var väntad i marknaden, så väl som från vår sida. Vi räknar med en lansering av Rapinyl på den europeiska marknaden mot slutet av Endo planerar att lämna in en marknadsansökan H2:07 Endo Pharmaceuticals har tidigare kommunicerat att en registreringsansökan kommer att bli aktuell för Rapinyl under andra halvåret Vi räknar att en registreringsansökan för Rapinyl tar cirka 12 månader i USA, vilket var den tid det tog att få Fentora godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. En lansering av Rapinyl på den amerikanska markanden är därför att räkna med under första halvåret

5 En stark europeisk marknad motiverar högre försäljning Vi höjer våra försäljningsantaganden för Rapinyl som uppskattas kunna nå en årlig toppförsäljning på 500 MUSD (tidigare 400 MUSD) i Nordamerika och 150 MEUR (tidigare 100 MEUR) i Europa. Orsaken är att marknaden för produkter innehållande Fentanyl fortsätter att öka kraftigt, där Actiq i USA utgör en måttstock för försäljningspotentialen i våra prognoser. Fentora lanserades i oktober 2006 Rapinyl ger patientfördelar gentemot konkurrenterna Amerikanska Cephalon lanserade Fentora i USA under oktober, för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Cephalon marknadsför sedan tidigare den produkt som idag dominerar marknaden för genombrottssmärta, Actiq. Därmed stärker Cephalon sin marknadsposition i och med lanseringen av Fentora. Det faktum att marknaden är underutvecklad för genombrottssmärta gör att det finns utrymme för fler än en produkt, så länge som det handlar om läkemedel som förbättrar effekten och förenklar behandlingen för patienten. Försäljning av Actiq under det tredje kvartalet uppgick till 182 MUSD, vilket motsvarar drygt 720 MUSD på rullande årsbasis. Cephalons strategi är från och med oktober i år att lyckas få alla patienter som använder Actiq att byta behandling till Fentora fram till dess att patentskyddet för Actiq löper ut i mars Mycket talar för att Rapinyl är en bättre produkt Actiq är en sugtablett som säljs i form av en klubba som gnuggas mot insidan av kinden för ett snabbt upptag genom munslemhinnan, så kallad buckal tillförsel. Konkurrensfördelarna med Fentora och Rapinyl mot Actiq är en mer snabbare och förutsägbar effekt. Dessa konkurrensfördelar är en följd av Fentora och Rapinyl ger ett större upptag via munslemhinnan. Omkring 25 procent av den totala dosen av Actiq tas upp snabbt genom munslemhinnan och resten tas långsamt upp i mag-tarmkanalen, vilket resulterar i ett fördröjd och förlängd smärtlindring. Ett ökat upptag via munslemhinnan är därmed förknippad med ett mer förutsägbart behandlingsresultat, vilket ökar läkemedlets tillförlitlighet. Ett läkemedel med högre tillförlitlighet möjliggör användning av en lägre dos, vilket är av stor betydelse för reglerade substanser (narkotika) som fentanyl. För Rapinyl uppskattar Orexo att nära nog 100 procent av den totala dosen tas upp i blodet direkt över munslemhinnan. Motsvarande siffra för Fentora är omkring 35 procent. Därtill uppger Orexo att Rapinyl löses upp på mindre än en minut medan instruktionen för Fentora säger att tabletten ska sitta kvar i munnen minuter. Detta talar för att Rapinyl jämfört med Fentora lindrar smärtan både snabbare och tillförlitligare och att Rapinyl eventuellt kan komma att ges i lägre doser. 5

6 Rapinyl - Konkurrenssituation Produktnamn Dosform Bolag Lansering Konkurrensfördel Rapinyl Sublingual Orexo: Endo: 2007/2008 Snabbupplöslig, snabb smälttablett ProStrakan och förutsägbar effekt Fentora Munlöslig Cephalon 2006/2007 Snabbverkande och brustablett "time-to-market" BEMA fentanyl Intraoralt BDSI: Meda 2008/2009 Kan ges med förutplåster bestämda dosintervall IONSYS Batteriladdat ALZA: J&J 2006/2007 Enkel administration, plåster bra vid sväljningsbesvär AERx-fentanyl Inhalations- Aradigm 2011 Snabbverkande, smidig spray för muntorra patienter Generika Sugtablett Flera olika 2007 Billigaste fentanyl- ("Actiq") "slickepinne" generikabolag produkten Källa: Redeye Research Medas BEMA Fentanyl är inget större hot Ytterligare två produkter innehållande Fentanyl värda att nämna är Ionsys från Johnson & Johnson (J&J) och BEMA Fentanyl från BioDelivery Science (BDSI). Ionsys godkändes i Europa februari 2006 för behandling av akut smärta efter operationer, så kallad postoperativ smärta. Ionsys är ett batteriladdat plåster som tillåter att patienten vid behov själv kan dosera fentanyl snabbt över huden genom en enkel knapptryckning. BEMA Fentanyl licensierades nyligen in av Meda och är ett så kallat intraoralt plåster som består av en tunn disc stor som en 50-öring. Denna produkt är i likhet med Rapinyl munlöslig och fastnar på munslemhinnan, men tar längre tid för att fästa och lösas upp i munnen. Även om det finns starka marknadsföringskanaler för Ionsys och BEMA Fentanyl så anser vi att de är svaga konkurrenter till Rapinyl. Orsaken är att vi bedömer att Rapinyl ger patientfördelar gentemot dessa båda produkter genom enklare administrationsform. BEMA Fentanyl befinner sig för närvarande i fas III för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Meda räknar med att kunna lämna in en registreringsansökan för produkten vid halvårsskiftet 2008 och BDSI planerar själva att en lämna in en under andra kvartalet 2007 för den nordamerikanska marknaden. Exklusive royalty var storleken på licensavtalet mellan Meda och BDSI på 10 MUSD, vilket kan jämföras med de 22 MEUR som ProStrakan betalade för rätten att marknadsföra Rapinyl på den europeiska marknaden. 6

7 Målet är att hitta en global marknadspartner senast H1:07 OX 17 är en potentiell kioskvältare Orexo avser inom kort att påbörja ett fas III-program för att vidare dokumentera produktens unika egenskaper och ytterligare stärka produktprofilen och konkurrenskraften. Därtill är det Orexos målsättning att licensiera ut OX 17 senast under första halvåret I samband med kvartalsrapporten (Q3) meddelade Orexo att man kommer att bjuda in ytterligare bolag till licensieringsdiskussioner avseende produktkandidaten OX 17 för behandling av gastroesofagal refluxsjukdom (GERD). Orsaken är att läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA har gett signaler om att OX 17 kan godkännas antingen som receptbelagt läkemedel eller direkt som receptfritt läkemedel (OTC). OTC-marknaden ger ytterligare potential Möjligheten att registrera OX 17 som ett receptfritt läkemedel öppnar upp för en bredare positionering av OX 17. Det mest sannolika är då en lansering av både en receptbelagd och en receptfri variant av OX17. En receptfri variant av OX 17 skulle då sannolikt endast omfatta svaga doser och småförpackningar för egenbehandling vid lätta symptom. Tänkbara marknadspartners för OX 17 är bland annat Johnson & Johnson (J&J) och Novartis, vilka båda är bolag med en global och långvarig marknadspositionering inom både receptfria och receptbelagda läkemedel inom området mage/ tarm, till skillnad från AstraZeneca och Wyeth som i dag dominerar den receptbelagda marknaden. Saknar än så länge patentgodkännande på nyckelmarknader Receptfria läkemedel är ofta mycket billigare än receptbelagda läkemedel som en följd av att patienterna tvingas betala för dem ur egen ficka. Eftersom refluxsjukdom är ett pågående besvär med sura uppstötningar, halsbränna och bröstsmärta är det låg risk att patienten inte tycker sig ha råd med läkemedlet. Därtill finns det redan i dag en utbredd användning av receptfria protonpumpshämmare. Procter & Gambles försäljning av Prilosec OTC (receptfri variant av Losec) överstiger sannolikt 500 MUSD under 2006, vilket ger en fingervisning om försäljningspotentialen för en receptfri variant av OX 17. Försäljningspotentialen för en receptbelagd variant av OX 17 bedömer vi som drygt dubbelt så stor som för den receptfria varianten. En sådan försäljning förutsätter dock ett patentgodkännande för kombinationsprodukten (en protonpumphämmare och en H2-receptorblockerare) i USA och Europa. Utan ett sådant patent får OX 17 ett svagare patentskydd som sannolikt skulle utmanas. Hitintills har Orexo fått patentet beviljat i Nya Zeeland och Kina, vilket ger viss anledning till optimism. Vi förväntar oss att kombinationspatentet beviljas i Europa eller USA tidigast under andra halvåret Samtidigt uppger ledningen att detta inte är ett hinder i de pågående partnerförhandlingarna. 7

8 Kalium-konkurrerande syrablockerare ser vi inte som något hot OX 17 är en munsbit för AstraZeneca Som syrahämmande läkemedel har OX 17 stora konkurrensfördelar mot befintliga läkemedelsbehandlingar var för sig, det vill säga protonpumphämmare och H2-receptorblockerare, genom snabbt insättande och ihållande symptomlindring. Det finns dock en ny klass av syrahämmande läkemedel under utveckling, en andra generationens protonpumpshämmare eller kalium-konkurrerande syrablockerare, som förväntas konkurrera inom samma marknadssegment som OX 17. Denna läkemedelsklass är dock förknippad med toleransutveckling (tillvänjning) med avtagande effekt som följd. Detta har lett till att utvecklingsarbetet avbrutits för ett flertal substanser inom läkemedelsklassen. Vi tar ingen direkt hänsyn till OX 17 i våra värderingsantaganden Exempelvis så lade AstraZeneca ned utvecklingen för substansen AZD0865 under 2005 efter en fas II-studie. Förhoppningarna var att om AZD0865 hade blivit lyckosam skulle den minskat risken med ett framtida patentmål runt Nexium och samtidigt återställa både priser och marginaler för denna produktkategori. Det är därför inte svårt att föreställa sig att AstraZeneca har ett mycket stort intresse av OX 17. Vi väljer dock av försiktighetsskäl att tills vidare inte sätta några konkreta försäljningssiffror på OX 17 i vår värderingsmodell. Indirekt tas dock hänsyn till OX-17 i vår värdering genom våra långsiktiga antaganden om kassaflödets tillväxt, det vill säga avkastningen på investerat kapital (ROIC). Köpvärd som långsiktig placering Orexo förbättrar gamla välbeprövade läkemedel med nya sätt att dosera och/eller använda dem. Detta är ett effektivt sätt att förbättra ett läkemedels produktlivscykel och innebär väsentligt lägre utvecklingskostnader så väl som risker jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Orexo fokuserar på sjukdomsområdena CNS (centrala nervsystemet), smärta och cancervård. För närvarande har Orexo två diagnostiska produkter på marknaden (Diabact UBT och Heliprobe System), en produktkandidat (Rapinyl) som lämnats in för registreringsansökan, två produktkandidater (Sublinox och OX 17) i klinisk utvecklingsfas samt ett flertal projekt i formuleringsfas. Aktien borde handlas inom intervallet SEK Motiverat värde för aktien är i intervallet kronor utifrån vår kassaflödesvärdering (DCF) och en P/E-multipelvärdering, när vi utgår från ett avkastningskrav på 20 procent. Övriga parametrar för kassaflödesvärderingen återfinnes på sista sidan i denna analys. När vi använder oss av P/E-talsmetoden utgår vi från 2008 som normalår. Vi anser att Orexo borde 8

9 Vi räknar med större partneravtal för Ox 17 först H1:07 handlas till 25x vinsten 2008 på 14,5 kronor per aktie, diskonterad tillbaka med ett avkastningskrav på 20 procent (se känslighetsanalys nedan). Vi anser att en investering i Orexo bör ses på 6-12 månaders sikt, då vi dagsläget ser få potentiella katalysatorer för aktien på kort sikt. Målet om att ingå två nya partneravtal under 2006 känns svårt att uppnå sedan ledningen i samband med Q3-rapporten flaggat för att Orexo kommer att bjuda in ytterligare bolag till licensieringsdiskussioner avseende produktkandidaten OX 17. Möjligtvis finns det chans till ett partneravtal innan årsskiftet för Rapinyl på någon eller några av marknaderna utanför USA, EU eller Japan. Några större avtal är därför inte att räkna med för än tidigast våren Känslighetsanalys Diskonterad P/E Värdering* P/E-multipel Avkastningskrav 10% 15% 20% 25% 30% *Normalår 2008 Källa: Redeye Research Det faktum att Orexo har en stark finansiell ställning och beräknas vara kassaflödespositivt redan 2007, men rensat för engångsintäkter först 2009, gör att de kommersiella framgångarna ligger nära i tiden. Detta talar för att intresset för aktien kan komma att väckas till liv. Detta sker sannolikt först efter ett större partneravtal för OX 17 eller Sublinox eller möjligtvis i samband med en registreringsansökan för Rapinyl på den nordamerikanska marknaden. Utförsäljning av storpost skapar kortsiktigt säljtryck Försäljning av storpost tynger aktien kortsiktigt Vi anser att den senaste tidens kursfall till största del kan tillskrivas den inlåsningsperiod som grundarna och personalen i företaget haft på sina aktier i 360 dagar sedan bolaget togs till börsen den 8 november Totalt omsattes cirka 12 procent av kapitalet i Orexo under tisdagsmorgonen den 8 november. Aktien betalades som lägst till 120 kronor, vilket var drygt 2 kronor under börskurs. Utförsäljningar av stora poster till en rabatt stärker naturligtvis inte förtroendet för aktien. Vi anser emellertid inte att grundarnas och personalens utförsäljning av aktier ska övertolkas, då det är naturligt att efter flera års hårt arbete ta hem en del av vinsten. Utförsäljningen leder också till att fler aktier kommer ut i marknaden och det tillhör vanligheterna att ett ökat utbud pressar aktiekursen kortsiktigt. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2007e 2008e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2007e 2008e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr Balansräkning, MSEK e 2007e 2008e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder n.m. Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 2007e 2008e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 4,0 NV FCF prognosperiod 261,6 Betavärde 3,8 NV FCF, fas ,6 Riskfri ränta 5,0 NV FCF, fas ,7 Räntepremie 1,0 Rörelsefrämmade tillg. 330,0 WACC 20,0 Räntebärande skulder 0,0 ROIC fas 2 50,0 Motiverat värde, MSEK ROIC fas 3 20,0 Tillväxt fas 2 (g*) 18,0 Motiverat värde per aktie, SEK 257,4 Tillväxt fas 3 (g*) 0,0 Börskurs, SEK 117,3 Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 120% Lönsamhet e 2007e 2008e Avk. på eget kapital (ROE, %) -30,3-20,9-8,1 2,8 44,5 ROCE (%) -10,4-21,5-10,1 0,5 46,5 ROIC (%) -12,5-21,5-13,2 0,5 40,3 EBITDA-marginal (just,%) -6,7-85,7-28,9 0,9 49,8 EBIT just-marginal -6,7-71,5-28,9 0,9 49,8 Netto just-marginal -19,4-69,4-22,8 5,2 47,3 Data per aktie, SEK e 2007e 2008e VPA -1,82-3,25-2,55 0,66 14,26 VPA just -1,82-3,25-1,83 0,66 14,80 VPA just ex gw -1,82-3,25-1,83 0,66 14,80 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -9,1-26,3-20,5-20,9-36,2 Antal aktier 9,2 13,3 14,6 14,6 14,6 Värdering e 2007e 2008e Enterprise value P/E -64,5-36,0-45,9 176,6 8,2 P/E just -64,5-36,0-64,0 176,6 7,9 P/E just ex gw -64,5-36,0-64,0 176,6 7,9 P/S 19,7 27,4 14,6 9,1 3,7 EV/S 18,7 21,8 16,7 10,5 4,3 EV/EBITDA just -280,8-25,4-57, ,3 8,6 EV/EBIT just -280,8-30,5-57, ,3 8,6 P/BV 22,8 5,0 5,3 4,7 2,8 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 03/05P 1 mån n.m.% Omsättning 71% 3 mån n.m.% Rörelseresultat, just 30% 12 mån 0,0% V/A, just 4% Årets Början n.m.% EK 207% Aktiestruktur % Röster Kapital Health Cap n.m. 37,7 Fjärde AP-Fonden n.m. 7,5 Thomas Lundqvist n.m. 5,5 Nordea Fonder n.m. 5,4 Håkansson/Nyström n.m. 5,2 Anders Pettersson n.m. 4,0 Catella n.m. 3,8 Andra AP-Fonden n.m. 3,1 Tredje AP-Fonden n.m. 2,3 SEB- Trygg Försäkring n.m. 2,0 Aktien Reuterskod ORX.ST Lista Kurs,SEK 117,3 Antal aktier, milj 14,6 Börsvärde, MSEK Börspost 100 Bolagsledning & styrelse VD Zsolt Lavotha CFO Claes Wenthzel IR 0 Ordf Håkan Åström Kapitalstruktur e 2007e 2008e Soliditet 74% 91% 88% 98% 99% Skuldsättningsgrad 0% 0% 3% 2% 0% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 1,6 0,3 0,4 0,5 0,9 Tillväxt (%) e 2007e 2008e Försäljningstillväxt 305,2-28,1 88,3 59,2 144,2 VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. n.m ,0 Tillväxt eget kapital 109,3 351,3-4,6 12,2 67,4 Nästkommande rapportdatum Q4 2006, Bokslutskommuniké Analytiker Redeye AB Björn Andersson Styckjunkarg Stockholm 10

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Aktien borde handlas inom intervallet 240-260 SEK, baserat på ett marknadsgodkännande för Rapinyl inom en snar framtid.

Aktien borde handlas inom intervallet 240-260 SEK, baserat på ett marknadsgodkännande för Rapinyl inom en snar framtid. ANALYSGARANTI* 10 maj 2007 Orexo (ORX.ST) Nymornat intresse för Orexo Årets första rapport var resultatmässigt enligt förväntan. Omsättningen uppgick till 6,4 MSEK och resulterade i en förlust efter finansnetto

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

VPA -4,3-2,4-8,4 11,7 P/E neg neg neg 10,1 EV/S

VPA -4,3-2,4-8,4 11,7 P/E neg neg neg 10,1 EV/S ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Orexo (ORX.ST) En händelserik höst att vänta Q2-rapporten var resultatmässigt enligt förväntan. Omsättningen för årets andra kvartal uppgick till 5,1 MSEK och resulterade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

2003 * e 2006e 2007e

2003 * e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 2 N ovember 25 Trio (TRIO.ST) Expansionen fortsätter i väst Mobile Office ökade försäljningen mot befintliga kunder med 56 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Bearbetningen av

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår

Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår Analysgaranti* 28 augusti 2007 Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår Covial Device avslöjar inga större nyheter i halvårsrapporten. Negativt är att certifieringen av Glaskrossensorn ännu

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 3 september 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Marknadsinsatser tyngde resultatet Resultatet backade något jämfört med fjolåret till följd av de ökade marknadsföringskostnader som har krävts

Läs mer

e 2009e 2010e

e 2009e 2010e Analysgaranti* 24 juli 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Aktieåterköp kan ge stöd till kursen Betting Promotion rapport för det andra kvartalet var i linje med förväntningarna, eftersom bolaget

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

e 2006e 2007e

e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 27 januari 26 Aspiro (ASP.ST) Dominans i Finland Aspiro förvärvar finska Mobile Avenue för 28 mkr. Förvärvet ger Aspiro därmed en dominerande ställning i Finland, och synergier och skalfördelar

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

e 2008e 2009e

e 2008e 2009e Analysgaranti* 27 April 2007 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Överraskande stark tillväxt Betting Promotion presenterade sin rapport över årets första kvartal i tisdags. Tillväxten blev överraskande

Läs mer

EPS 1,88 1,21 0,18 1,22 1,89 P/E 10,8 16,8 111,0 16,7 10,7 EV/EBITDA 11,0 9,2 25,9 8,6 6,6 P/S 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7

EPS 1,88 1,21 0,18 1,22 1,89 P/E 10,8 16,8 111,0 16,7 10,7 EV/EBITDA 11,0 9,2 25,9 8,6 6,6 P/S 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 ANALYSGARANTI* 16 november 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Nordisk hälsojätte tar form Med förvärvet av norska Midelfart har Wilh. Sonesson tagit ett rejält avstamp mot att bli en dominerande aktör inom

Läs mer

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet Aktiekurs, SEK Volym, tusen MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet MultiQ lyckades överträffa våra högt uppsatta förväntningar under Q2 med en försäljning på drygt 49 miljoner kronor mot vår prognos på

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

AllTele Förvärven i fokus under H2 07

AllTele Förvärven i fokus under H2 07 ANALYSGARANTI* 26 oktober 27 AllTele Förvärven i fokus under H2 7 AllTeles Q3-rapport var marginellt sämre än våra förväntningar. Det berodde framförallt på högre sammanslagningskostnader relaterade till

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e ANALYSGARANTI* 2 maj 26 TRIO (TRIO.ST) Teligent styr värdet på Trio Trio visade en stark tillväxt i Q1 jämfört med motsvarande period i fjol, men det var väntat. Det mesta pekar åt rätt håll och Trios

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

2005 2006 2007 2008e 2009e

2005 2006 2007 2008e 2009e Aktiekurs, SEK Volym, tusen Wayfinder ANALYSGARANTI* 28 februari 28 22222222222222222222333eeeeeeeeee2222 25 25 Flera order från SonyEricsson under Q4 7 Wayfinders Q4-rapport var något sämre än våra förväntningar.

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

2006 2007 2008e* 2009e 2010e

2006 2007 2008e* 2009e 2010e Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 21 augusti 2008 ASPIRO (ASP.ST) Börsvärde i nivå med nettokassan s Q2 resultat var något bättre än väntat. EBITDA kom in på 11,5 miljoner kronor mot väntade 7,5.

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 11 september 2007 ASPIRO (ASP.ST) Nya satsningar intressanta Aspiro väljer från och med andra kvartalet 2007 att dela in bolaget i tre nya verksamhetsområden. Detta för att tydliggöra de

Läs mer

EPS 1,88 1,21 1,24 1,30 1,63 P/E 13,6 21,1 20,7 19,7 15,7 EV/EBITDA 11,0 11,0 12,9 11,4 9,7 P/S 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8

EPS 1,88 1,21 1,24 1,30 1,63 P/E 13,6 21,1 20,7 19,7 15,7 EV/EBITDA 11,0 11,0 12,9 11,4 9,7 P/S 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 ANALYSGARANTI* 18 augusti 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Naturpost tynger Wilh. Sonessons andra kvartal svarade inte upp mot vad vi väntat oss. Försäljningen var i stort i linje med våra förväntningar

Läs mer

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17%

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17% ANALYSGARANTI* 18 mars, 2008 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.NGM) I väntans tider Oasmia hade i januari en kassa på 11 MSEK och bör enligt vår analys nu närma sig nollstrecket. Vi förväntar oss att bolaget löser

Läs mer

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver.

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver. ANALYSGARANTI* 15:e feb 2008 Doro (DORO.ST) Bra fart i Care klart lovande Doros rapport för det fjärde kvartalet var riktigt bra försäljningsmässigt och godkänt resultatmässigt. Framför allt var utvecklingen

Läs mer

2003 * e 2007e

2003 * e 2007e ANALYSGARANTI* 9 fe bruari 26 Trio (TRIO.ST) Oväntat bud från Teligent Teligent lägger ett aktiebud på Trio värt 285 MSEK. Budet innebär en premie om 11 procent på dagens kurs. Vi anser dock att budet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

EPS 1,88 1,21 0,11 0,56 0,86 P/E 11,9 18,4 198,8 40,0 25,8 EV/EBITDA 11,0 9,9 29,4 17,5 14,2 P/S 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 EV/S 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9

EPS 1,88 1,21 0,11 0,56 0,86 P/E 11,9 18,4 198,8 40,0 25,8 EV/EBITDA 11,0 9,9 29,4 17,5 14,2 P/S 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 EV/S 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9 ANALYSGARANTI* 31 oktober 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Med nästa år i fokus Wilh. Sonesson bjöd på hyfsad försäljning men svagt resultat i sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. Bolaget fortsätter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma ANALYSGARANTI* 17:e okt 2006 Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma Doros rapport för det tredje kvartalet får knappt godkänt. Rensat för strukturkostnader och omvärdering av skatteskuld är resultatet

Läs mer

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen ANALYSGARANTI* 3 maj, 2005 MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen MTV presenterade ytterligare en stark rapport i fredags. Försäljningen ökade med 46 % medan resultatet fördubblades

Läs mer

Cryptzone Klar potential, men lång väg att gå

Cryptzone Klar potential, men lång väg att gå Aktiekurs, SEK Volym, tusen ANALYSGARANTI* 27 mars 2008 Cryptzone Klar potential, men lång väg att gå Cryptzone har sedan starten 2004 utvecklats från att bara erbjuda en krypterad emaillösning till en

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

EPS -0,84 0,11 0,22 0,31 0,38 P/E neg 34,3 16,9 11,7 9,5 EV/EBITDA neg 17,9 9,4 6,1 4,2 P/S neg 1,8 1,4 1,2 1,0 EV/S neg 1,6 1,1 0,8 0,6

EPS -0,84 0,11 0,22 0,31 0,38 P/E neg 34,3 16,9 11,7 9,5 EV/EBITDA neg 17,9 9,4 6,1 4,2 P/S neg 1,8 1,4 1,2 1,0 EV/S neg 1,6 1,1 0,8 0,6 Analysgaranti* 18 augusti 26 ASPIRO (ASP.ST) Storsatsning på ny tillväxt Aspiro lyckades öka andelen försäljning via Egna Kanaler. Därigenom lyckas bolaget höja bruttomarginalerna. Q2-resultatet har dock

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

VPA -4,3-2,7-9,2 11,3 P/E neg neg neg 11,6 EV/S 26 15 31 4

VPA -4,3-2,7-9,2 11,3 P/E neg neg neg 11,6 EV/S 26 15 31 4 ANALYSGARANTI* 21 mars 2006 Orexo (ORX.ST) Ett lyckopiller för aktieägare Orexo förbättrar gamla välbeprövade läkemedel med nya sätt att dosera och/eller använda dem. Detta är ett effektivt sätt att förbättra

Läs mer

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7 ANALYSGARANTI* 22:e april 2005 Update TRIO (TRIO.ST) Ny trolig budkarusell Konkurrenten Netwise har lagt ett offentligt bud om att förvärva samtliga aktier i Trio. Budet är att betrakta som fientligt då

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

e 2006e 2007e

e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 23:e augusti 2005 Aspiro (ASP.ST) Fortsatt nordisk förvärvshunger Aspiro presenterade en bra kvartalsrapport och visade upp en ökad försäljning av ringsignaler och spel. Dessutom visade

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer