Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet kronor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor."

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att bidra till att Orexo uppnår ett positivt rörelseresultat redan under Aktien saknar kursbränsle på kort sikt samtidigt som den tyngs av en rabatterad utförsäljning av en storpost. Större licensavtal är att vänta först under våren 2007 för magsårsmedicinen OX 17 samt sömnmedlet Sublinox. Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet kronor. Aktiekurs, SEK Lista: O-listan Börsvärde: 1737 MSEK Bransch: Läkemedel VD: Zsolt Lavotha Styrelseordf: Håkan Åström Kursutveckling Orexo jan mar maj jul sep Orexo OMX nov Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Företagsledning Mognadsgrad Strategiska allianser Klinisk forskningsportfölj Nyckeltal p Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Förväntat nyhetsflöde (6 mån) 2007p 2008p Omsättning, MSEK Tillväxt -28% 89% 59% 144% EBIT -44,5-44,4 1,7 220,1 Res. f. Skatt*, MSEK -43,2-37,2 9,7 229,4 Nettoresultat*, MSEK -43,2-37,2 9,7 207,8 Nettomarginal n.a. n.a. n.a. 46% VPA* -4,3-2,6 0,7 14,3 P/E* neg neg 176,6 8,2 EV/S Fakta Aktiekurs, SEK 119 Antal aktier, milj. 14,6 Börsvärde, MSEK Nettoskuld, MSEK -301 Free Float (%) 50% Oms / dag / ,6 Analytiker: Björn Andersson Tel: * Vinstmått inklusive goodwill men justerade förjämförelsestörande poster, alla kursbaserade baserade på aktuell kurs. * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Definitioner Aktien / Finans Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på kostnadsstruktur, skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Mognadsgrad En bedömning av hur nära i tiden bolaget står inför ett marknadsgenombrott. Dessutom analyseras faktorer som verksamhetens fokus, bolagets övergripande strategi och affärsmodellen hållbarhet. I praktiken är de flesta forskningsbolags affärsmodeller föränderliga över tiden beroende på mognadsgrad i projekt, forskning och bolag samt den globala trenden bland dessa. Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens samt styrelsens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Strategiska allianser Är ett kvalitetsmått på bolagets samarbeten med både universitetsgrupper och bolag. Partnerskap bidrar till att ge bolaget tillgång till en partners kapital, en riskspridning och en möjlighet till kunskapsutbyte. Rätt utnyttjat kan ett bolags allianser hjälpa till att bygga upp och säkerställa ett företags kärnkompetens, i syfte att nå konkurrensfördelar. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Klinisk forskningsportfölj En bedömning av bolagets forskningsportfölj. Produkter i flera olika utvecklingsfaser är kritiskt för att säkerställa ett jämnt produktflöde. Kvaliteten bedöms utifrån produktens livscykel, patent, innovationshöjd, konkurrens och försäljningspotential. Förväntat nyhetsflöde Aktien utvärderas utifrån förväntade kurspåverkande nyheter så som projektresultat eller partneravtal, vilka vanligtvis tolkas som en kvalitetsstämpel för projektet eller teknologin. Det är först då som en större omvärdering av bolaget väntas ske eftersom sådana händelser påverkar riskprofilen i ett projekt eller teknologi. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. 2

3 Spår lönsamhet redan under 2007 Under den senaste månaden har Orexo levererat en rad pressmeddelanden; ett nytt samarbete med Doxa kring en ny drug delivery-teknologi, en licensbetalning från sin nordamerikanska partner Endo Pharmaceuticals, en större utförsäljning av aktier i samband med att inlåsningsperioden för grundarnas aktier löpt ut samt resultatet för årets tredje kvartal. Resultatet blev 20,5 miljoner kronor efter skatt för årets första nio månader, vilket i stort sett var enligt våra förväntningar. Per aktie var resultatet 1,54 kronor. Omsättningen under perioden uppgick till 24,9 miljoner kronor, huvudsakligen hänförliga till en delmålsbetalning från ProStrakan. Orexo är en potentiell kursdubblare och uppköpskandidat Sammanfattningsvis så anser vi att en investering i Orexo erbjuder potential till kursdubbling på 6-12 månaders sikt, till en risknivå som är klart lägre än den som förknippas med bioteknikbolag. Den låga värderingen talar för ett uppköp, men detta är inte vårt huvudscenario idag. Att vår värdering visar på en betydande potential i aktien är dock inte samma sak som att aktien går upp kortsiktigt. De händelser som vi bedömer kan leda till en större och bestående omvärdering bedömer vi kunna ske tidigast våren Aktien tyngs kortsiktigt av grundarnas utförsäljning av större aktieposter, vilket ger ett utmärkt köptillfälle för den långsiktige investeraren. Vi har i denna analys justerat upp våra marknadsantaganden för Rapinyl, se nedan under Marknadslansering av Rapinyl trolig mot slutet av Detta har medfört att vi nu räknar med att Orexo kommer att vara lönsamma redan nästa år, jämfört med tidigare Ny drug deliveryteknologi för behandling av kronisk smärta Nytt samarbete är långsiktigt intressant Den 24 oktober meddelade Orexo att bolaget inlett ett samarbete med Doxa, ett bolag som utvecklar så kallad biokeramer för medicinsk användning. Samarbetet syftar till att utveckla en unik drug delivery-teknologi för långsam och kontrollerad frisättning baserad på Orexos kunskap om läkemedelsformulering och Doxas kunskap kring biokeramer. Det första tillämpningsområdet kommer att bli ett nytt och förbättrat läkemedel i form av tabletter för behandling av ihållande smärta. Ett sådant läkemedel har potentialen att bli ett alternativ till konventionella smärtbehandlingsmetoder såsom bärbara infusionspumpar och långverkande plåster. Enligt olika branschkällor är smärta ett vanligt och fortfarande underbehandlat problem vid många diagnoser. Det finns idag ett stort behov av en mer dynamisk smärtbehandling som erbjuder individuellt anpassade doser. 3

4 Samarbetet kan bära frukt redan om 3-4 år I dagsläget är samarbetet inte något som påverkar vår syn på aktien, men det förbättrar bolagets förutsättningar att bygga ett långsiktigt Specialty Pharma-bolag. Samarbetet kring ett nytt långverkande och smärtstillande läkemedel är ett led i Orexos långsiktiga målsättning att bygga en stark produktportfölj inom sjukdomsområdena CNS (centrala nervsystemet), smärta och cancervård. Vi räknar med att få höra mer kring samarbetet med Doxa under våren 2007, i samband med att patentansökningarna lämnas in. Målet är att ha en produkt på marknaden om 3-4 år. Doxa kommer i samband med ett patentgodkännande att få en delmålsbetalning på 4 miljoner kronor från Orexo. Därtill är Orexo skyldig att betala delmålsbetalningar om 10 miljoner kronor vid registrering av ett nytt läkemedel som baseras på den samutvecklade teknologin. Därtill har Doxa royalty på försäljnings- och licensintäkter. Doxa och Orexo kommer tillsammans att utveckla patenten, där Orexo kommer att äga den nya drug delivery-teknologin och dess patentskydd. Doxas biokeramer är en form av cement som bland annat kan användas som bärarmaterial för läkemedel, det vill säga drug delivery. Doxas interna fokus är idag på ortopedi- och dentalområdet, det vill säga behandling av benbrott hos bensköra patienter respektive tandfyllnadsmaterial. Inom dessa båda behandlingsområden kommer Doxa att ha exklusiva rättigheter för de produkter som baseras på den med Orexo samutvecklade teknologin. Orexo har inom dessa applikationer rätt till royalty på försäljnings- och licensintäkter för varje ny produkt. Marknadslansering av Rapinyl trolig mot slutet av 2007 I oktober fick Orexo en icke-utvecklingsrelaterad licensintäkt på 5,2 MUSD (drygt 38 MSEK) från sin nordamerikanska partner Endo Pharmaceuticals. Därtill lämnade Orexos europeiska partner, ProStrakan, in en registreringsansökan i september för Rapinyl till registreringsmyndigheten EMEA. I samband med inlämnandet av registreringsansökan betalade ProStrakan 2 MEUR (cirka 19 MSEK) till Orexo. Händelsen var väntad i marknaden, så väl som från vår sida. Vi räknar med en lansering av Rapinyl på den europeiska marknaden mot slutet av Endo planerar att lämna in en marknadsansökan H2:07 Endo Pharmaceuticals har tidigare kommunicerat att en registreringsansökan kommer att bli aktuell för Rapinyl under andra halvåret Vi räknar att en registreringsansökan för Rapinyl tar cirka 12 månader i USA, vilket var den tid det tog att få Fentora godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. En lansering av Rapinyl på den amerikanska markanden är därför att räkna med under första halvåret

5 En stark europeisk marknad motiverar högre försäljning Vi höjer våra försäljningsantaganden för Rapinyl som uppskattas kunna nå en årlig toppförsäljning på 500 MUSD (tidigare 400 MUSD) i Nordamerika och 150 MEUR (tidigare 100 MEUR) i Europa. Orsaken är att marknaden för produkter innehållande Fentanyl fortsätter att öka kraftigt, där Actiq i USA utgör en måttstock för försäljningspotentialen i våra prognoser. Fentora lanserades i oktober 2006 Rapinyl ger patientfördelar gentemot konkurrenterna Amerikanska Cephalon lanserade Fentora i USA under oktober, för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Cephalon marknadsför sedan tidigare den produkt som idag dominerar marknaden för genombrottssmärta, Actiq. Därmed stärker Cephalon sin marknadsposition i och med lanseringen av Fentora. Det faktum att marknaden är underutvecklad för genombrottssmärta gör att det finns utrymme för fler än en produkt, så länge som det handlar om läkemedel som förbättrar effekten och förenklar behandlingen för patienten. Försäljning av Actiq under det tredje kvartalet uppgick till 182 MUSD, vilket motsvarar drygt 720 MUSD på rullande årsbasis. Cephalons strategi är från och med oktober i år att lyckas få alla patienter som använder Actiq att byta behandling till Fentora fram till dess att patentskyddet för Actiq löper ut i mars Mycket talar för att Rapinyl är en bättre produkt Actiq är en sugtablett som säljs i form av en klubba som gnuggas mot insidan av kinden för ett snabbt upptag genom munslemhinnan, så kallad buckal tillförsel. Konkurrensfördelarna med Fentora och Rapinyl mot Actiq är en mer snabbare och förutsägbar effekt. Dessa konkurrensfördelar är en följd av Fentora och Rapinyl ger ett större upptag via munslemhinnan. Omkring 25 procent av den totala dosen av Actiq tas upp snabbt genom munslemhinnan och resten tas långsamt upp i mag-tarmkanalen, vilket resulterar i ett fördröjd och förlängd smärtlindring. Ett ökat upptag via munslemhinnan är därmed förknippad med ett mer förutsägbart behandlingsresultat, vilket ökar läkemedlets tillförlitlighet. Ett läkemedel med högre tillförlitlighet möjliggör användning av en lägre dos, vilket är av stor betydelse för reglerade substanser (narkotika) som fentanyl. För Rapinyl uppskattar Orexo att nära nog 100 procent av den totala dosen tas upp i blodet direkt över munslemhinnan. Motsvarande siffra för Fentora är omkring 35 procent. Därtill uppger Orexo att Rapinyl löses upp på mindre än en minut medan instruktionen för Fentora säger att tabletten ska sitta kvar i munnen minuter. Detta talar för att Rapinyl jämfört med Fentora lindrar smärtan både snabbare och tillförlitligare och att Rapinyl eventuellt kan komma att ges i lägre doser. 5

6 Rapinyl - Konkurrenssituation Produktnamn Dosform Bolag Lansering Konkurrensfördel Rapinyl Sublingual Orexo: Endo: 2007/2008 Snabbupplöslig, snabb smälttablett ProStrakan och förutsägbar effekt Fentora Munlöslig Cephalon 2006/2007 Snabbverkande och brustablett "time-to-market" BEMA fentanyl Intraoralt BDSI: Meda 2008/2009 Kan ges med förutplåster bestämda dosintervall IONSYS Batteriladdat ALZA: J&J 2006/2007 Enkel administration, plåster bra vid sväljningsbesvär AERx-fentanyl Inhalations- Aradigm 2011 Snabbverkande, smidig spray för muntorra patienter Generika Sugtablett Flera olika 2007 Billigaste fentanyl- ("Actiq") "slickepinne" generikabolag produkten Källa: Redeye Research Medas BEMA Fentanyl är inget större hot Ytterligare två produkter innehållande Fentanyl värda att nämna är Ionsys från Johnson & Johnson (J&J) och BEMA Fentanyl från BioDelivery Science (BDSI). Ionsys godkändes i Europa februari 2006 för behandling av akut smärta efter operationer, så kallad postoperativ smärta. Ionsys är ett batteriladdat plåster som tillåter att patienten vid behov själv kan dosera fentanyl snabbt över huden genom en enkel knapptryckning. BEMA Fentanyl licensierades nyligen in av Meda och är ett så kallat intraoralt plåster som består av en tunn disc stor som en 50-öring. Denna produkt är i likhet med Rapinyl munlöslig och fastnar på munslemhinnan, men tar längre tid för att fästa och lösas upp i munnen. Även om det finns starka marknadsföringskanaler för Ionsys och BEMA Fentanyl så anser vi att de är svaga konkurrenter till Rapinyl. Orsaken är att vi bedömer att Rapinyl ger patientfördelar gentemot dessa båda produkter genom enklare administrationsform. BEMA Fentanyl befinner sig för närvarande i fas III för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Meda räknar med att kunna lämna in en registreringsansökan för produkten vid halvårsskiftet 2008 och BDSI planerar själva att en lämna in en under andra kvartalet 2007 för den nordamerikanska marknaden. Exklusive royalty var storleken på licensavtalet mellan Meda och BDSI på 10 MUSD, vilket kan jämföras med de 22 MEUR som ProStrakan betalade för rätten att marknadsföra Rapinyl på den europeiska marknaden. 6

7 Målet är att hitta en global marknadspartner senast H1:07 OX 17 är en potentiell kioskvältare Orexo avser inom kort att påbörja ett fas III-program för att vidare dokumentera produktens unika egenskaper och ytterligare stärka produktprofilen och konkurrenskraften. Därtill är det Orexos målsättning att licensiera ut OX 17 senast under första halvåret I samband med kvartalsrapporten (Q3) meddelade Orexo att man kommer att bjuda in ytterligare bolag till licensieringsdiskussioner avseende produktkandidaten OX 17 för behandling av gastroesofagal refluxsjukdom (GERD). Orsaken är att läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA har gett signaler om att OX 17 kan godkännas antingen som receptbelagt läkemedel eller direkt som receptfritt läkemedel (OTC). OTC-marknaden ger ytterligare potential Möjligheten att registrera OX 17 som ett receptfritt läkemedel öppnar upp för en bredare positionering av OX 17. Det mest sannolika är då en lansering av både en receptbelagd och en receptfri variant av OX17. En receptfri variant av OX 17 skulle då sannolikt endast omfatta svaga doser och småförpackningar för egenbehandling vid lätta symptom. Tänkbara marknadspartners för OX 17 är bland annat Johnson & Johnson (J&J) och Novartis, vilka båda är bolag med en global och långvarig marknadspositionering inom både receptfria och receptbelagda läkemedel inom området mage/ tarm, till skillnad från AstraZeneca och Wyeth som i dag dominerar den receptbelagda marknaden. Saknar än så länge patentgodkännande på nyckelmarknader Receptfria läkemedel är ofta mycket billigare än receptbelagda läkemedel som en följd av att patienterna tvingas betala för dem ur egen ficka. Eftersom refluxsjukdom är ett pågående besvär med sura uppstötningar, halsbränna och bröstsmärta är det låg risk att patienten inte tycker sig ha råd med läkemedlet. Därtill finns det redan i dag en utbredd användning av receptfria protonpumpshämmare. Procter & Gambles försäljning av Prilosec OTC (receptfri variant av Losec) överstiger sannolikt 500 MUSD under 2006, vilket ger en fingervisning om försäljningspotentialen för en receptfri variant av OX 17. Försäljningspotentialen för en receptbelagd variant av OX 17 bedömer vi som drygt dubbelt så stor som för den receptfria varianten. En sådan försäljning förutsätter dock ett patentgodkännande för kombinationsprodukten (en protonpumphämmare och en H2-receptorblockerare) i USA och Europa. Utan ett sådant patent får OX 17 ett svagare patentskydd som sannolikt skulle utmanas. Hitintills har Orexo fått patentet beviljat i Nya Zeeland och Kina, vilket ger viss anledning till optimism. Vi förväntar oss att kombinationspatentet beviljas i Europa eller USA tidigast under andra halvåret Samtidigt uppger ledningen att detta inte är ett hinder i de pågående partnerförhandlingarna. 7

8 Kalium-konkurrerande syrablockerare ser vi inte som något hot OX 17 är en munsbit för AstraZeneca Som syrahämmande läkemedel har OX 17 stora konkurrensfördelar mot befintliga läkemedelsbehandlingar var för sig, det vill säga protonpumphämmare och H2-receptorblockerare, genom snabbt insättande och ihållande symptomlindring. Det finns dock en ny klass av syrahämmande läkemedel under utveckling, en andra generationens protonpumpshämmare eller kalium-konkurrerande syrablockerare, som förväntas konkurrera inom samma marknadssegment som OX 17. Denna läkemedelsklass är dock förknippad med toleransutveckling (tillvänjning) med avtagande effekt som följd. Detta har lett till att utvecklingsarbetet avbrutits för ett flertal substanser inom läkemedelsklassen. Vi tar ingen direkt hänsyn till OX 17 i våra värderingsantaganden Exempelvis så lade AstraZeneca ned utvecklingen för substansen AZD0865 under 2005 efter en fas II-studie. Förhoppningarna var att om AZD0865 hade blivit lyckosam skulle den minskat risken med ett framtida patentmål runt Nexium och samtidigt återställa både priser och marginaler för denna produktkategori. Det är därför inte svårt att föreställa sig att AstraZeneca har ett mycket stort intresse av OX 17. Vi väljer dock av försiktighetsskäl att tills vidare inte sätta några konkreta försäljningssiffror på OX 17 i vår värderingsmodell. Indirekt tas dock hänsyn till OX-17 i vår värdering genom våra långsiktiga antaganden om kassaflödets tillväxt, det vill säga avkastningen på investerat kapital (ROIC). Köpvärd som långsiktig placering Orexo förbättrar gamla välbeprövade läkemedel med nya sätt att dosera och/eller använda dem. Detta är ett effektivt sätt att förbättra ett läkemedels produktlivscykel och innebär väsentligt lägre utvecklingskostnader så väl som risker jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Orexo fokuserar på sjukdomsområdena CNS (centrala nervsystemet), smärta och cancervård. För närvarande har Orexo två diagnostiska produkter på marknaden (Diabact UBT och Heliprobe System), en produktkandidat (Rapinyl) som lämnats in för registreringsansökan, två produktkandidater (Sublinox och OX 17) i klinisk utvecklingsfas samt ett flertal projekt i formuleringsfas. Aktien borde handlas inom intervallet SEK Motiverat värde för aktien är i intervallet kronor utifrån vår kassaflödesvärdering (DCF) och en P/E-multipelvärdering, när vi utgår från ett avkastningskrav på 20 procent. Övriga parametrar för kassaflödesvärderingen återfinnes på sista sidan i denna analys. När vi använder oss av P/E-talsmetoden utgår vi från 2008 som normalår. Vi anser att Orexo borde 8

9 Vi räknar med större partneravtal för Ox 17 först H1:07 handlas till 25x vinsten 2008 på 14,5 kronor per aktie, diskonterad tillbaka med ett avkastningskrav på 20 procent (se känslighetsanalys nedan). Vi anser att en investering i Orexo bör ses på 6-12 månaders sikt, då vi dagsläget ser få potentiella katalysatorer för aktien på kort sikt. Målet om att ingå två nya partneravtal under 2006 känns svårt att uppnå sedan ledningen i samband med Q3-rapporten flaggat för att Orexo kommer att bjuda in ytterligare bolag till licensieringsdiskussioner avseende produktkandidaten OX 17. Möjligtvis finns det chans till ett partneravtal innan årsskiftet för Rapinyl på någon eller några av marknaderna utanför USA, EU eller Japan. Några större avtal är därför inte att räkna med för än tidigast våren Känslighetsanalys Diskonterad P/E Värdering* P/E-multipel Avkastningskrav 10% 15% 20% 25% 30% *Normalår 2008 Källa: Redeye Research Det faktum att Orexo har en stark finansiell ställning och beräknas vara kassaflödespositivt redan 2007, men rensat för engångsintäkter först 2009, gör att de kommersiella framgångarna ligger nära i tiden. Detta talar för att intresset för aktien kan komma att väckas till liv. Detta sker sannolikt först efter ett större partneravtal för OX 17 eller Sublinox eller möjligtvis i samband med en registreringsansökan för Rapinyl på den nordamerikanska marknaden. Utförsäljning av storpost skapar kortsiktigt säljtryck Försäljning av storpost tynger aktien kortsiktigt Vi anser att den senaste tidens kursfall till största del kan tillskrivas den inlåsningsperiod som grundarna och personalen i företaget haft på sina aktier i 360 dagar sedan bolaget togs till börsen den 8 november Totalt omsattes cirka 12 procent av kapitalet i Orexo under tisdagsmorgonen den 8 november. Aktien betalades som lägst till 120 kronor, vilket var drygt 2 kronor under börskurs. Utförsäljningar av stora poster till en rabatt stärker naturligtvis inte förtroendet för aktien. Vi anser emellertid inte att grundarnas och personalens utförsäljning av aktier ska övertolkas, då det är naturligt att efter flera års hårt arbete ta hem en del av vinsten. Utförsäljningen leder också till att fler aktier kommer ut i marknaden och det tillhör vanligheterna att ett ökat utbud pressar aktiekursen kortsiktigt. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2007e 2008e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2007e 2008e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr Balansräkning, MSEK e 2007e 2008e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder n.m. Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 2007e 2008e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 4,0 NV FCF prognosperiod 261,6 Betavärde 3,8 NV FCF, fas ,6 Riskfri ränta 5,0 NV FCF, fas ,7 Räntepremie 1,0 Rörelsefrämmade tillg. 330,0 WACC 20,0 Räntebärande skulder 0,0 ROIC fas 2 50,0 Motiverat värde, MSEK ROIC fas 3 20,0 Tillväxt fas 2 (g*) 18,0 Motiverat värde per aktie, SEK 257,4 Tillväxt fas 3 (g*) 0,0 Börskurs, SEK 117,3 Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 120% Lönsamhet e 2007e 2008e Avk. på eget kapital (ROE, %) -30,3-20,9-8,1 2,8 44,5 ROCE (%) -10,4-21,5-10,1 0,5 46,5 ROIC (%) -12,5-21,5-13,2 0,5 40,3 EBITDA-marginal (just,%) -6,7-85,7-28,9 0,9 49,8 EBIT just-marginal -6,7-71,5-28,9 0,9 49,8 Netto just-marginal -19,4-69,4-22,8 5,2 47,3 Data per aktie, SEK e 2007e 2008e VPA -1,82-3,25-2,55 0,66 14,26 VPA just -1,82-3,25-1,83 0,66 14,80 VPA just ex gw -1,82-3,25-1,83 0,66 14,80 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -9,1-26,3-20,5-20,9-36,2 Antal aktier 9,2 13,3 14,6 14,6 14,6 Värdering e 2007e 2008e Enterprise value P/E -64,5-36,0-45,9 176,6 8,2 P/E just -64,5-36,0-64,0 176,6 7,9 P/E just ex gw -64,5-36,0-64,0 176,6 7,9 P/S 19,7 27,4 14,6 9,1 3,7 EV/S 18,7 21,8 16,7 10,5 4,3 EV/EBITDA just -280,8-25,4-57, ,3 8,6 EV/EBIT just -280,8-30,5-57, ,3 8,6 P/BV 22,8 5,0 5,3 4,7 2,8 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 03/05P 1 mån n.m.% Omsättning 71% 3 mån n.m.% Rörelseresultat, just 30% 12 mån 0,0% V/A, just 4% Årets Början n.m.% EK 207% Aktiestruktur % Röster Kapital Health Cap n.m. 37,7 Fjärde AP-Fonden n.m. 7,5 Thomas Lundqvist n.m. 5,5 Nordea Fonder n.m. 5,4 Håkansson/Nyström n.m. 5,2 Anders Pettersson n.m. 4,0 Catella n.m. 3,8 Andra AP-Fonden n.m. 3,1 Tredje AP-Fonden n.m. 2,3 SEB- Trygg Försäkring n.m. 2,0 Aktien Reuterskod ORX.ST Lista Kurs,SEK 117,3 Antal aktier, milj 14,6 Börsvärde, MSEK Börspost 100 Bolagsledning & styrelse VD Zsolt Lavotha CFO Claes Wenthzel IR 0 Ordf Håkan Åström Kapitalstruktur e 2007e 2008e Soliditet 74% 91% 88% 98% 99% Skuldsättningsgrad 0% 0% 3% 2% 0% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 1,6 0,3 0,4 0,5 0,9 Tillväxt (%) e 2007e 2008e Försäljningstillväxt 305,2-28,1 88,3 59,2 144,2 VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. n.m ,0 Tillväxt eget kapital 109,3 351,3-4,6 12,2 67,4 Nästkommande rapportdatum Q4 2006, Bokslutskommuniké Analytiker Redeye AB Björn Andersson Styckjunkarg Stockholm 10

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

2004 2005 2006 2007e 2008e

2004 2005 2006 2007e 2008e ANALYSGARANTI* 24 Aug 27 Tilgin AB (TILG) Svagt Q2 men bra utsikter för H27 Tilgins Q2-rapport var som väntat svag, dock betydligt svagare än väntat. Anledningarna till detta var höga engångskostnader

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer