Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25"

Transkript

1 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare

2 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Universitetssjukhuset Örebro En god tillgänglighet till högkvalitativ vård skapas genom samverkan inom specialistvården och med primärvården.

3 Karlskoga lasarett Akutsjukhus med 730 anställda och 130 vårdplatser. Varje år vårdas ca patienter söker ca människor akutvård utförs ca ambulansuppdrag genomförs ca operationer föds ca barn på Karlskoga lasarett.

4 Karlskoga lasaretts uppdrag Karlskoga lasarett ska dygnet runt erbjuda hälsooch sjukvård med god kvalitet och akutberedskap till alla som är i behov av basal vård och som väljer att söka vård vid lasarettet så att de får bot, lindring och/eller tröst.

5 Vision och värdegrund Karlskoga lasarett skall: Vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett Alltid uppfattas som en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och känner delaktighet och som man gärna kan rekommendera andra att arbeta vid

6 Kritiska framgångsfaktorer Kundsamverkan Ledningens engagemang Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut Allas delaktighet och utveckling Balans inom givna ekonomiska ramar Vår styrka är att vi har lojala och utvecklingsbenägna medarbetare, god samverkan mellan klinikerna och ett tydligt kundfokus

7 Kundsamverkan Våra viktigaste kundgrupper: Patient Hälso- och sjukvård Bot Lindring Stöd Närstående Närståendestöd Kunskap Stöd Studerande Utbildning Kunskap Färdighet

8 Patienter och närstående Patientcentrum etablerades med ett patientombud Uppföljning mot kund: Patientenkäter Fokusgrupper Kundklagomål

9 Karlskoga lasarett Ledningens engagemang Några exempel: Kvalitet en stående punkt på AU och ledningsgruppens möten Resultat från risk- och händelseanalyser, mätningar, avvikelserapporter, kundklagomål, synpunkter via enkäter och intervjuer redovisas och analyseras Ledningen ansvarar för att all personal deltar i kvalitets- och patientsäkerhetsutbildningar/aktiviteter Månadens förbättringsarbete presenteras på ledningsgruppens möten Sjukhusdirektören är ordförande i etikgruppen

10 Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut Ann-Marie, avdelningschef IVA. Före införandet Kostar tid! Kostar pengar! Till vilken nytta?

11 Anne-Marie idag Positiv! Sett att det lönar sig! Ingen sjukskrivning p.g.a av patientförflyttning sedan slutet på 90-talet! Generös med instruktörer!

12 Ständiga förbättringar Alla yrkeskategorier deltar aktivt i olika förbättringsarbeten Får tid avsatt till förbättringsarbete via anpassningar i schema Kvalitetsseminarium genomförs årligen som riktar sig till samtliga medarbetare och chefer där medarbetare får presentera aktuella förbättringsarbeten Minst 75 % av medarbetarna ska ha medverkat i minst ett förbättringsarbete de senaste tre åren.

13 Allas delaktighet Har minst ett eget ansvarsområde utöver det ordinarie arbetet. Deltar i sjukhusövergripande nätverk utifrån aktuellt ansvarsområde Etikcirklar för samtliga och etiskt certifikat Alla yrkeskategorier deltar i obligatoriska utbildningar exempelvis: Kvalitet Patientsäkerhet Etik Förflyttningskunskap HLR Kunskapstest/utbildning inom medicinsk teknik, provtagning omvårdnad

14 Färre vårdskador med en bra arbetsmiljö! Mål: Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden Inga arbetsskador ska uppstå på grund av patientarbete

15 Förflyttningskunskap så började det

16 Införande av Durewallmetoden - Marianne Eldh - Tidigare utbildningsledare på Karlskoga lasarett och eldsjäl

17 Arbetslivsfonden Beviljat anslag :- Projekt: Bättre rygghälsa mindre sjukfrånvaro Målsättning: Minskad sjukfrånvaro med 1% enhet Halvering av antalet arbetsskador

18 HUR förankrade vi projektet? - Sjukhusdirektör - Personalchef - Klinikchefer - Avdelningschefer

19 Långsiktigt förebyggande arbete genom att Bibehålla och utveckla den egna kompetensen År 1992 utbildades sju instruktörer i förflyttningskunskap I dag har vi totalt 39 instruktörer minst en instruktör på varje avdelning! Instruktörerna ingår i sjukhusövergripande nätverk

20 Förflyttningskunskap Stress Rygghälsa Avlärning/inlärning Kroppsspråk kännedom Patienten Vem är jag? Rökning Attityder till förändring MOTION - varför Principer Olika sjukdomstillstånd Omvårdnad Förebyggande åtgärder Olika typer av hjälpmedel: lyftar, bestick, sängar, brandlakan Patientkläder Personal-/patientsäkerhet Riskanalys Dokumentation Kvalitetsarbete Skor Anatomi Ekonomi Koppla patientens sjukdom möjligheter till förflyttning + min egen säkerhet

21 Utbildningslokaler

22 Egen hälsa - friskvård

23 Utbildning

24 Utbildning

25 Utbildning

26 Utbildning

27

28

29

30 SAMarbete

31 Förflyttningshjälpmedel Förflyttningshjälpmedel finns på alla patientsalar Kunskapen om förflyttningshjälpmedel, stolar, madrasser och sängar samt hjälpmedelstestning en röd tråd i det systematiska arbetet Instruktörerna deltar både i den kontinuerliga tillsynen av allt material och i produktutvecklingen

32 Madrasser

33 Utveckling av hjälpmedel

34 Utveckling av hjälpmedel

35 Utbildning

36 Personal- Patientsäkerhet

37 Personal- Patientsäkerhet Patientsäkerhet Personalsäkerhet

38 Verksamhetsplan/mål Patient Ambulans Akutmottagning Avdelning= Operation/Röntgen IVA Kirurg/medicin Förflyttningskunskap Arbetsmiljö- Madrasser - Hjälpmedel

39 Trycksårsförebyggande åtgärder

40 Personal-/patientsäkerhet Mål för Karlskoga lasarett - Ingen skall tycka att vårdarbetet är tungt - Ingen skall skada sig vid förflyttningar i patientarbetet - Patienten skall klara sig själv utifrån sina förutsättningar - Att patientsäkerheten i förflyttningssituationer ska vara hög - Mottot är principerna,arbetssättet och sättet att tänka skall sitta i ryggmärgen hos vår personal

41 Instruktörernas ansvarsbeskrivning - Delta i sjukhusets grundutbildning - Ansvara för enhetens repetitionsutbildning 1-2 ggr/år - Ansvara för dokumentation av avdelningens utbildningar - Ansvara för att alla hjälpmedel fungerar - Ge förslag på nyanskaffningar av hjälpmedel - Inventera/analysera risker / delta i arbetsmiljögrupp - Uppföljning av tillbud och anmälda arbetsskador tillsammans med avd.chef, skyddsombud och utbildningsledare - Skall vara en resurs i omvårdnad- ge råd om hur olika förflyttningsprinciper / tekniker /hjälpmedel kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd samt skall vara en resurs i arbetslaget och ge råd till sina arbetskamrater om skonsamma förflyttningar för att förbättra rygghälsan.

42 En patientsäker vård som sparar pengar Andel patienter med anlagda trycksår hösten 2012 Karlskoga lasarett 1% Sverige totalt 15%* *varav 7% anlagda på sjukhus Sjukhusen skulle spara ca 1,4 miljarder kronor per år vid samma trycksårsfrekvens som Karlskoga lasarett!

43 och en säker arbetsmiljö som också sparar pengar Antal sjukdagar pga belastningsskador vid Karlskoga lasarett År : 3966 sjukdagar (6,5 Mnkr)* År : 103 sjukdagar (0,17 Mnkr)* *Utifrån beräknad kostnad per sjukdag för grundutbildad sjuksköterska resp. undersköterska per sjukdag (1650 kr) Minskad kvalitetsbristkostnad: 6,4Mnkr för en 10-årsperiod.

44 Vad är viktigt? - Gemensam VISION / MÅLBILD - Att cheferna är engagerade och involverade i arbetet - Avdelningscheferna är mycket viktiga - Att sjukhusledningen har sagt JA - Att utbildningen finns med i sjukhusets verksamhetsplan - Sätta upp mätbara mål - Ekonomi - Att tid avsätts för utbildning i förflyttningskunskap - Kontinuerliga utbildningar - Att all personal har utbildning - Engagerade instruktörer på alla avdelningar/mottagningar - Att det finns hjälpmedel - Att vi hjälps åt på sjukhuset - Gör uppföljning av anmälda arbetsskador/tillbud - Att vi som instruktörer tror på VAD VI GÖR - Se varje patient och dess förutsättningar

45 Utmärkelsen Svensk Kvalitet Som första sjukhus i Sverige fick Karlskoga lasarett den 30 januari 2013 ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet! Priset delades ut av kung Carl XVI Gustaf under en högtidlig ceremoni på Karlskoga lasarett.

46 Nöjda medarbetare 95% av medarbetarna rekommenderar en nära vän att jobba på Karlskoga lasarett. Rekommenderar lasarettet som arbetsplats 100% 80% 60% 40% 20% 0% År 2004 År 2006 År 2008 År 2010

47 Ingenting är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid

48 TACK!

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett!

Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett! ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2012 Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett! Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012 2 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Kopparberg Akutsjukhus med

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2012 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens Liv 2013 & Hälsa Nr 3 2013 Information från Landstinget Västernorrland Kontakta vården via webben Tyck till om hälsooch sjukvården Att leva med demens Små förbättringar ger stor effekt Mina vårdkontakter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning 2013 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse 12 Kunskap

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?

Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet? PÅ USÖ NR 3 2008 Säker på handen Kurt lotsar klinik till toppklass CRS Forskningens egen scoutkår Självdialys vägen till ökad livskvalitet? Staffan Silvergyll undersöker Mia Englund, enhetschef 1 Det är

Läs mer