Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett!"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2012 Karlskoga lasarett ett väl fungerande lasarett! Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012

2 2

3 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Kopparberg Akutsjukhus med 730 anställda och 130 vårdplatser. Varje år vårdas ca patienter söker ca människor akutvård utförs ca ambulansuppdrag genomförs ca operationer föds ca barn på Karlskoga lasarett. Hällefors Karlskoga Degerfors Fjugesta Nora Kumla Lindesberg ÖREBRO Hallsberg Laxå Askersund 3

4 Domarkommitténs motivering Karlskoga lasarett erbjuder hälso- och sjukvård med akutberedskap till alla som är i behov av basal vård och som väljer att söka vården vid lasarettet, främst till patienter inom Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland. Dessutom erbjuder lasarettet verksamhetsförlagd utbildning till studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Organisationen präglas av ett ledarskap med starkt personligt engagemang för kvalitet och ett systematiskt kundorienterat förbättringsarbete, i vilket alla medarbetare är aktivt delaktiga och direkt involverade med ansvar för olika delar av verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar. Ett etiskt förhållningssätt tillämpas i alla delar av verksamheten. Organisationen tar systematiskt fram strategier, mål och handlingsplaner baserade på huvudmannens uppdrag liksom patienternas/närståendes och medarbetarnas behov och intressen med god möjlighet till stort inflytande för dessa intressenter. Verksamhetens processer inom de viktigaste relevanta områdena styrs utifrån ett kundorienterat arbetssätt. Genom löpande kontakter med intressenterna identifieras och genomförs förbättringar efter systematisk riskanalys. Organisationen redovisar genom ett flertal mätningar av den medicinska kvaliteten, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet att verksamheten når goda och stabila resultat med positiva trender också i jämförelse med ledande organisationer. Karlskoga lasarett tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom ett flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 4

5 Röster om utmärkelsen: Göran Hägglund (KD), socialminister "Det är som alltid lika roligt att se att hårt arbete ger resultat. Karlskoga lasarett har genom målmedvetet arbete lyckats att åstadkomma gott ledarskap, god kvalitet och god kundnöjdhet. Alla dessa tre komponenter bidrar till välfungerande sjukvård med nöjda patienter. Därför är det roligt att Karlskoga lasarett uppmärksammas för det utvecklingsarbete som de har bidragit till." Håkan Sörman, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting Det är mycket glädjande att Karlskoga lasarett har fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Aldrig tidigare har ett helt sjukhus fått en utmärkelse. De har ett föredömligt systematiskt förbättringsarbete och det visar också vad som är möjligt att åstadkomma inom hälso- och sjukvården som andra kan ta efter. Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Örebro läns landsting "Det är oerhört glädjande att en av landstingets verksamheter, Karlskoga lasarett, får detta kvalitetspris. Det är också starkt att en så stor verksamhet, med över 700 anställda, får utmärkelsen. Jag vill gratulera Karlskoga lasarett för ett mycket gott arbete och även länets patienter som har tillgång till den här kvalitetsmärkta verksamheten." Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQ: Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Det räcker inte med att vara bra, man måste även driva ett systematiskt arbete för att ständigt bli bättre, kunna visa hur man gör det samt de konkreta resultaten av det arbetet. Alla svenska företag och organisationer som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder för kundorienterad utveckling och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass. En kvalificerad opartisk bedömning utförs av en grupp särskilt utbildade examinatorer, som utifrån sin bedömning överlämnar en återföringsrapport till den granskade organisationen. För att komma upp i nivå som föredöme krävs ett helhetsperspektiv på verksamheten. SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling bygger på tre hörnpelare: Systematiken, hur gör du. Strukturen, sju huvudkriterier. Kulturen, 13 grundläggande värderingar. SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudmän är svenska staten (sedan 2011 via Tillväxtverket) samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. 5

6 Vår kvalitetsresa Det ständiga förbättringsarbetet fortskrider kontinuerligt Vår resa startar med att en kvalitetschef anställs och ingår i ledningsgruppen där kvalitet blir en stående punkt på dagordningen. Vi tar fram en vision och en strategisk plan upprättas. Mätbara mål formuleras och uppföljningsmetoder beslutas. Ett kvalitetsråd inrättas. Utbildning i kvalitetsverktyg till samtliga medarbetare och chefer påbörjas. Dokumentmallar utformas. Förflyttningskunskap som skonar såväl patient (undviker trycksår) som medarbetare (undviker arbetsskada) är en naturlig del i vårt arbetssätt. Ett ledningssystem med en tydlig dokumentstyrning implementeras. Patientcentrum med patientombud etableras. Rutin för hantering av kundklagomål och synpunkter implementeras. Årligt kvalitetsseminarium införs med fokus på pågående förbättringsarbeten. Ett årligt kvalitetspris inrättas. Utvecklingsenheten bildas med ökad samverkan mellan utbildning och verksamhetsutveckling. Når vi ett etappmål nivå 4 och kommer till final i USK. Fokus på patientsäkerhet utifrån nationell satsning. Analysledare utbildas och risk- och händelseanalyser blir en naturlig del av verksamheten. Landstingsgemensam satsning för att förebygga trycksår, undernäring och fallskador. Årligt patientsäkerhetsseminarium införs som ett komplement till kvalitetsseminariet. Kliniskt träningscenter inrättas Vi får Utmärkelsen Svensk kvalitet

7 Utmärkelseceremonin Utmärkelsen Svensk Kvalitet delades ut av kung Carl XVI Gustaf under en högtidlig ceremoni i föreläsningssalen på Karlskoga lasarett den 30 januari I ceremonin deltog närmare 150 inbjudna gäster från Örebro läns landsting, Karlskoga lasarett samt externa gäster från Sveriges alla hörn. Bland de externa gästerna fanns representanter från bland annat landsting och sjukhus, Karlskoga kommun och andra närliggande kommuner samt näringsliv och universitet. Jag känner mig mycket stolt. Den här målmedvetna resan startade redan för fjorton år sedan. Vi hade aldrig kunnat komma till den nivå vi är idag om inte alla chefer och medarbetare varit med på tåget. Nyckeln till framgång är att vi på Karlskoga lasarett har skapat en kultur med gemensamma värderingar oavsett yrkeskategori där alla tar ansvar och jobbar mot Här har man ett sjukhus där man får bättre och mera vård för pengarna. Skulle jag bli sjuk skulle jag föredra att bli det här, konstaterade SIQs verkställande direktör Jerry Karlsson i sitt tal. samma mål, sa Lena Adolfsson, sjukhusdirektör på Karlskoga lasarett i sitt tal. Innan själva ceremonin i föreläsningssalen fick gästerna delta i en rundvandring på lasarettet. 7

8 Karlskoga lasaretts vision och framgångsfaktorer Karlskoga lasaretts vision är att vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett för såväl patienter som övriga kundgrupper och medarbetare. Vår ambition är att erbjuda en god och faktabaserad vård, omvårdnad och rehabilitering med hög tillgänglighet och korta väntetider för behandling. För att upprätthålla denna ambition och med en fortsatt hög patientsäkerhet, arbetar vi sedan många år systematiskt och målmedvetet med kundorienterad verksamhetsutveckling som vilar på en etisk värdegrund, med ständiga förbättringar och med alla medarbetares engagemang och delaktighet. Vår styrka är att vi har en engagerad ledning, lojala och utvecklingsbenägna medarbetare, god samverkan mellan klinikerna och ett tydligt kundfokus. 8

9 Kriterium1 Ledarskap Ledningens engagemang är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. För oss innebär det att ledningen skall vara ett föredöme, inte minst vad gäller kundorienterad verksamhetsutveckling. Detta innebär bland annat ett ledarskap som är inspirerande, tydligt och flexibelt. Kommentarer från återföringsrapporten Högt engagemang återfinns hos alla ledare i organisationen. Korta kommunikationsvägar finns etablerade genom personkännedom, mötesformer och fastställda samverkansformer inom och utom organisationen. Exempel på angreppssätt: Tydliga, mätbara mål upprättas som kommuniceras ut årligen. Månadens förbättringsarbete presenteras på ledningsgruppen. Kvalitet och utvecklingsarbete finns som stående punkt på AU och ledningsgruppens möten. Resultat från risk- och händelseanalyser, mätningar, avvikelserapporter, kundklagomål, synpunkter via enkäter och intervjuer efterfrågas och analyseras. Gemensamma årliga utvecklingsdagar för samtliga chefer, där bland annat SWOT-analyser genomförs. Avdelningschef, sjuksköterska och läkare på dialysmottagningen diskuterar ett aktuellt förbättringsarbete utifrån en så kallad A3-blankett. 9

10 Kriterium2 Information och analys En av våra framgångsfaktorer är faktabaserade beslut. Detta kräver en god ordning på all den information som hanteras inom verksamheten med en tydlig dokumentstyrning och redovisningsstruktur. Såväl styrande dokument som resultatredovisningar finns lättillgängliga på intranätet. Informationen finns lätttillgänglig via intranätet och i dokument vilket skapar förutsättningar för faktabaserade beslut. Informationen används med bredd i verksamheten vilket stödjer allas delaktighet. Medarbetarna ger goda vitsord kring tillgänglighet av information. Kommentarer från återföringsrapporten Det finns systematik i angreppssättet för hur verksamheten lagrar och uppdaterar information. Ledningen väljer regelbundet ut organisationer som har bra resultat ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt för att använda som jämförelse med den egna verksamheten. 10

11 Verksamhetens planering Kriterium3 Lasarettets verksamhetsplan innehåller verksamhetens vision, värdegrund, syfte, mål och handlingsplaner. Verksamhetsplaneringen sker enligt LOTS-modellen. Kommentarer från återföringsrapporten Organisationen tar systematiskt fram strategier, mål och handlingsplaner genom arbetet med verksamhetsplaneringsprocessen och LOTS-metodiken. Verksamhetsplaneringen beaktar kunders och medarbetares behov och ger möjlighet till stort inflytande. Verksamhetsplaneringsprocess 1. Planeringsförutsättningar från huvudman (Örebro läns landsting), treårig plan. 2. Verksamhetsplaneringsprocessen på lasarettsnivå inleds på chefsdag i maj respektive år. 4. Verksamhetsplan (VP) och budget för Karlskoga lasarett. Fastställs av landstingsstyrelsen och förankras i chefsgrupp. 6. VP för respektive klinik. Fastställs av klinikledning (KL) och förankras i samverkansgrupp. 3. Genomgång av Örebro läns landstings plan samt analys av aktuella verksamhetsresultat på chefsdag utifrån folkhälsa god vård studerande medarbetare produktion ekonomi. Arbetet genomförs i mindre grupper som leder till förslag på mål och handlingsplaner utifrån respektive perspektiv och presenteras och diskuteras i hela gruppen. Förslagen vidareutvecklas av mindre grupp i VL och förankras i AU, diskuteras på chefsdagen på hösten varefter VP:n godkänns av sjukhusdirektör i samråd med ledningsgrupp (LG). 5. Klinikledning (KL), eventuellt förstärkt med nyckelpersoner, ansvarar för att bryta ner lasarettets VP till kliniknivå. 8. Verksamhetsplan (VP) för de enskilda enheterna. Fastställs av avdelningsledning och förankras på APT. 7. Medarbetarna på de olika enheterna utarbetar förslag till mål och handlingsplaner i mindre grupper under utvecklingsdagar eller i samverkansgrupper/arbetsplatsträffar (APT). 11

12 Kriterium4 Medarbetarnas engagemang och utveckling Allas delaktighet och utveckling är en av lasarettets framgångsfaktorer. Möjlighet till detta skapas bland annat genom att alla medarbetare ska ha minst ett eget ansvarsområde utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. Dessa ansvarsområden erbjuds utifrån medarbetares intresseområden samt verksamhetens behov och medför att såväl ansvar som befogenheter ökas för berörda medarbetare, exempelvis läkemedelshantering, hygien, nutrition, förflyttningskunskap, trycksårsmätning, handledning av studerande och hjärt/lung (HLR)- utbildning. Medarbetare får även personliga delegeringar som innebär att de får ett utökat ansvar utifrån sin reella kompetens, exempelvis mottagningar ledda av specialistutbildade sjuksköterskor, såsom inom kranskärls-, diabetes- och strokevård, samt stomi- och ultraljudsverksamhet. Arbetsformer utvecklas även Diabetesmottagningen är en av Karlskoga lasaretts 34 specialistmottagningar som leds av annan yrkeskategori än läkare. 12

13 Delaktighet och engagemang skapas bland annat genom att ge alla medarbetare minst ett eget ansvarsområde. På bilden ser vi observatör av basala hygienrutiner samt hygienombud, vilka är två exempel på egna ansvarsområden. genom att bilda team inom exempelvis demens- och hjärtinfarktvård. Strukturerad journalgranskning genomförs i team med såväl läkare som sjuksköterskor och läkarsekreterare involverade. Medarbetarnas utveckling och lärande stimuleras även genom deltagande i förbättringsteam. 95 procent av medarbetarna rekommenderar en nära vän att jobba på Karlskoga lasarett Vid årliga kvalitetsseminarier Kommentarer från presenteras förbättringsarbeten återföringsrapporten och som en extra morot finns ett Medarbetarna uppvisar ett påtagligt årligt kvalitetspris som delas ut engagemang och bidrar till utveckling till bästa förbättringsarbete. av organisationen, vilket även Ett etiskt certifikat delas ut till återspeglas av mätresultat för enheter som uppfyller ett antal engagemang och utveckling. givna kriterier för hög nivå på etiska förhållningssätt. Rekommendera en vän att arbeta på lasarettet % Svarsalt Ja - Nej

14 Kriterium5 Verksamhetens processer Lasarettets processer utgår från de viktigaste kundgrupperna och deras behov, krav och förväntningar. Vår viktigaste kundgrupp är patienterna! Dessutom betraktar vi de närstående till patienten som en viktig kundgrupp, liksom de studerande som får sin praktiska del av utbildning på lasarettet. Kartläggning av processer genomförs i arbetsgrupper som består av chefer och medarbetare som är involverade i respektive process. Kartläggning samt analys sker i följande steg: Beskrivning av processen i form av enkla flödesbeskrivningar av respektive aktivitet/delprocess med frågeställningarna: Utgår flödet idag från ett kundperspektiv? Huvud- respektive stödprocesser Vilka risker kan identifieras, hur allvarlig är respektive risk (möjlig konsekvens och sannolikhet för att den inträffar)? Vid riskpoäng > 8 görs en orsaksanalys med åtgärdsförslag. Resultat från processen, finns jämförande resultat över tid respektive med andra verksamheter? Var finns det svagheter/brister/flaskhalsar? Finns det be- hov av förändringar i nuvarande rutiner/aktiviteter? Finns det behov av tydligare dokumenterade rutiner? Kan samarbetet mellan yrkeskategorier respektive enheter utvecklas? Kan/bör fördelningen av arbetsuppgifter mellan personalkategorierna förändras? Var finns det behov av kompetenshöjande aktiviteter? Behöver informationen till kunden ses över? Planera, styra och följa upp Hälso - och sjukvårdsprocessen Närståendeprocessen Bot Lindring Tröst Kunskap Stöd Utbildningsprocessen Kunskap Färdighet Kompetensförsörja Hantera och kommunicera information/data Utveckla verksamhet arbetsmiljö Hantera ekonomi 14

15 Kommentarer från återföringsrapporten Organisationen har systematiska angreppssätt för att säkerställa att berörda medarbetare har kunskap om egna processer genom deltagande i verksamhetsplanering, möten och samverkansgrupper på alla nivåer. Kunskapstester utförs för att verifiera kunskapsnivån hos medarbetarna. Organisationen har ett kvalitetsråd för att säkerställa faktabaserade beslut för processförbättringar i samverkan med olika personalkategorier, chefer, ledningsgrupp, patientorganisationer m.fl. 15

16 Kriterium6 Verksamhetens resultat Kommentarer från återföringsrapporten Resultatnivåerna jämfört med egna mål är genomgående goda och trender är övervägande positiva och stabila - och ofta bättre än jämförbara organisationer. Resultat mäts inom en mängd olika områden utifrån de mål vi har satt upp. Ett område vi är extra stolta över är vårt sätt att Minskat antal sjukdagar på grund av belastningsskador sedan många år tillbaka arbeta systematiskt med vid patientarbete: skonsam förflyttningskunskap. Därigenom kan vi Under åren hade vi sjukdagar mot erbjuda en patientsäker vård med få anlagda trycksår 103 sjukdagar åren och en säker arbetsmiljö med få belastningsskador. Kostnad för sjukfrånvaron på grund av Detta sparar lidande för såväl patient som medarbetare och minskar kostnader för lasarettet. belastningsskada under åren : 6,5 Mnkr Kostnad för sjukfrånvaron på grund av Vid jämförelse med nationella trycksårsnivåer (7 belastningsskada under åren : 170Tkr procent anlagda på sjukhus) ser vi att Sverige skulle Minskad kvalitetsbristkostnad för en spara ca 1,4 miljarder kronor per år* vid samma tioårsperiod 6,4 Mnkr trycksårsfrekvens som Karlskoga lasarett. % Andel patienter med anlagt trycksår under vårdtiden åren på Karlskoga lasarett jämfört med nationell mätning Karlskoga lasarett Nationellt Antal sjukdagar för arbetsolyckor/arbetssjukdomar vid patientförflyttning åren st 100% Antal sjukdagar totalt år st 97,5% Antal sjukdagar år Antal sjukdagar 103 st 2,5% Antal sjukdagar år * Fotnot: Räknat på 14000:- per trycksår (hämtat från Jönköpings läns landsting)och ca 1,4 milj inneliggande patienter/år (uppgift från SKL). 16

17 17

18 Kriterium7 Kundtillfredsställelse Kundsamverkan är en viktig framgångsfaktor. Kundsynpunkter/klagomål inhämtas och hanteras enl. särskild rutin. Vårt patientombud är en viktig länk mellan enskilda patienter, patientorganisationer och verksamheten. Via kundenkäter och fokusgruppintervjuer tar vi reda på såväl nuvarande som framtida önskemål och förväntningar: Hur tycker du fungerar? respektive Hur skulle du vilja att fungerade? 92 procent av våra patienter anser att Karlskoga lasarett är ett väl fungerande lasarett vid varje tidpunkt. 95 procent av de studerande är nöjda med sin praktiktid på Karlskoga lasarett (anser att placering är mycket bra eller bra). Karlskoga lasaretts patientombud i samtal med en patient. 18

19 Kommentarer från återföringsrapporten Tydliga utfästelser till kunder finns angivna på webbsidor och organisationen har sätt att delge den information som kunderna behöver via flera kanaler. Resultatredovisningen av kundnöjdhet från kundundersökningar och samtal visar stabila, positiva trender och goda nivåer. Ledningen bidrar genom ett personligt och påtagligt engagemang till en systematisk kundorientering. 19

20 Några avslutande ord Ing-Marie Larsson Att Karlskoga lasarett som första sjukhus i Sverige fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet är mycket stort. Personligen anser vi att Utmärkelsen är en garant för att den offentligt finansierade verksamheten som bedrivs vid sjukhuset är välfungerande. Utmärkelsen innebär att Karlskoga lasarett är en förebild för andra, såväl för näringslivet som för den offentliga sektorn. Den här målmedvetna resan startade för fjorton år sedan. Att vi lyckats komma till den nivå där vi är idag beror på att alla chefer och medarbetare varit engagerade och delaktiga. Vi har helt enkelt lyckats skapa en kultur som genomsyras av gemensamma Lena Adolfsson värderingar oavsett yrkeskategori, där alla tar ansvar och arbetar mot samma mål. Att vara en förebild för andra är hedrande, men det ställer samtidigt stora krav på oss att hålla i det ständigt pågående förbättringsarbetet för att fortsatt vara ledande. Att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär inte att vi är perfekta, men dock att vi kommit till en nivå, där förbättringsarbetet är ständigt pågående och naturligt initieras från alla olika nivåer i verksamheten. Lena Adolfssson, sjukhusdirektör och Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef 20

21 Våra kundgrupper: Patienter Närstående Studerande 21

22 22 Text: Karlskoga lasarett Foto: Magnus Westerborn, Magnus Wahman Layout: LoVS Kommunikation, Örebro läns landsting Tryck: Strands Grafiska, april 2013

23 23

24 Det här är våra styrkor! Tydliga mål och systematiska uppföljningar/ analyser av resultat Säker vård och arbetsmiljö Förflyttningskunskap HLR Kunskapstester Riskanalyser Ständiga förbättringar Etiskt förhållningssätt Från värdegrund till praktisk handling Delaktighet och patientmedverkan Fokusgrupper Samverkansgrupper Patientombud Engagerade och utvecklingsbenägna medarbetare och chefer lasarett Postadress: Karlskoga lasarett, Karlskoga Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Karlskoga. E-post: Telefon

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Karlskoga lasaretts uppdrag. Våra framgångsfaktorer. Kostnadseffektivt flödeseffektivt

Karlskoga lasaretts uppdrag. Våra framgångsfaktorer. Kostnadseffektivt flödeseffektivt Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts uppdrag Karlskoga lasarett ska dygnet runt erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet och akutberedskap till alla som är i behov av basal vård och

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

En säker vård- och arbetsmiljö lönar sig! Karlskoga lasarett

En säker vård- och arbetsmiljö lönar sig! Karlskoga lasarett En säker vård- och arbetsmiljö lönar sig! Karlskoga lasarett Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson Utbildningsledare Solveig Torensjö 2014-09-23 Karlskoga lasaretts uppdrag Karlskoga lasarett

Läs mer

Karlskoga lasarett. - ett väl fungerande lasarett vid varje tidpunkt ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Karlskoga lasarett. - ett väl fungerande lasarett vid varje tidpunkt ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett - ett väl fungerande lasarett vid varje tidpunkt Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling

Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling Från fixarkultur till processledning Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

SIQs Modell Kort överflygning med repetition

SIQs Modell Kort överflygning med repetition SIQs Modell & VVF SIQs Modell Kort överflygning med repetition Med syftet att....bekräfta och befästa dina kunskaper..ventilera frågeställningar..ta fram en gemensam bild SIQs Modell för Kundorienterad

Läs mer

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Uppföljningsplan till Kulturen 1 (5) Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Mål- och resultatstyrning i Nacka kommun Nacka kommun styrs genom mål och resultatuppföljning vilket bygger på ett delegerat

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Rene Chocron, SIQ Arbetslagskonferenser Temaarbetsträffar Utvecklingssamtal Förbereda lektioner och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1 Hållbar jämställdhet och jämlik vård SKL: s program för hållbar jämställdhet I maj 2009 tilldelades Landstinget Kronoberg 1,5 mkr i utvecklingsmedel från SKL: s

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik ansvarar för servicetjänster i både Solna och Huddinge Solna Huddinge Förbättringsresan startade 2005 För hög sjukfrånvaro Vi

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola HSB Östergötland Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009 och 2013 Fredrik Lundgren Peter Lindgren SIQ Institutet

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Vårt ledningssystem med Esther i fokus Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Med erfarenheter från Esther. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö 2015-05-11 Varför införa ett

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2011 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars (6)

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars (6) Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars 2013 1 (6) 2 (6) Sammanfattning Colosseum Sverige arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2012 har fokus

Läs mer