SIQs Modell Kort överflygning med repetition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIQs Modell Kort överflygning med repetition"

Transkript

1 SIQs Modell & VVF

2 SIQs Modell Kort överflygning med repetition Med syftet att....bekräfta och befästa dina kunskaper..ventilera frågeställningar..ta fram en gemensam bild

3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss Grundläggande Värderingar som vägleder beslut och handling Systematiken Strukturen Kulturen

4 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt Systematik

5 Systematiken Hur gör vi för att... Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? Hur gör vi för att Gör vi som vi har sagt? I vilken omfattning gör vi det? I vilken omfattning gör vi det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? I vilken omfattning gör vi det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Hur gör vi för att Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? Kan vi göra det bättre?

6 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D

7 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi ska ställa oss Systematik Struktur

8 Strukturen En modell som visar organisationens struktur

9 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi ska ställa oss Grundläggande Värderingar som vägleder beslut och handling Systematik Struktur Kultur

10 Kulturen Grundläggande värderingar för beslut och handling Kundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabbare reaktioner Faktabaserade beslut Samverkan

11 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss Grundläggande Värderingar som vägleder beslut och handling Systematik Struktur Kultur för att förstå och driva på för att kunna se och organisera för motivation och riktning

12 Bedömning av angreppssätt och resultat 0 % 100 % Angreppssätt Saknas Heltäckande systematiska och fullständigt integrerade Tillämpning Ej tillämpat Inom alla relevanta områden, vid alla relevanta tillfällen Resultat Ej redovisade Relevanta mått. Härledbara, stabila resultat i världsklass. Utvärdering & förbättring Saknas Heltäckande Systematisk uppföljning, lärande och förbättringsarbete

13 KRITERIER 1. Ledarskap Verksamhetens ledning Ledarskap för ständiga förbättringar Processledning Samhällsengagemang Miljöledning Information och analys Hantering och användning av Information Information om led. org. och konkurr Verksamhetens planering Verksamhetens planering Medarbetarnas utveckling Strategisk kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Medarbetarnas engagemang & delaktighet Erkännanden och uppmuntran Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse Resultat - Medarbetarnas utveckling Verksamhetens processer Styrning av verksamhetens processer Förbättring av verksamhetens processer Samverkan med leverantörer och partners Verksamhetens resultat Resultat Processer Resultat - Samverkan med leverantörer och partners Resultat - Samhällsengagemang och Miljöledning Kundtillfredsställelse Kundförväntningar Samverkan med kunder Utfästelser till kunder Mätning av kundtillfredsställelse Resultat Kundtillfredsställelse 120 Totalt 1000

14 1. Ledarskap 1.1 Verksamhetens ledning Delkriteriet avser hur verksamhetens högsta ledare genom personligt engagemang och föredöme arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling. 1.2 Ledarskap för ständiga förbättringar Delkriteriet avser hur ledare inom alla delar av verksamheten arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling. 1.3 Processledning Delkriteriet avser hur ni etablerar och utvecklar övergripande angreppssätt för att styra och utveckla verksamhetens processer.

15 1. Ledarskap 1.4 Samhällsengagemang Delkriteriet avser hur ni engagerar er i och medverkar till förbättringar i samhället. 1.5 Miljöledning Delkriteriet avser hur ni värnar om den yttre miljön.

16 2. Information och analys 2.1 Hantering och användning av information Delkriteriet avser hur ni lagrar och uppdaterar information, hur ni ser till att information är relevant, tillförlitlig, lättillgänglig och säker samt hur ni använder informationen i verksamheten. 2.2 Information om ledande organisationer och konkurrenter Delkriteriet avser hur ni väljer ut och samlar in information som ligger till grund för jämförelser med ledande organisationer och konkurrenter.

17 3. Verksamhetens planering 3.1 Verksamhetens planering Delkriteriet avser hur ni tar fram strategier, mål och handlingsplaner för verksamheten och dess utveckling, samt hur ni involverar berörda intressenter i arbetet.

18 4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 4.1 Strategisk kompetensutveckling Delkriteriet avser hur ni utifrån övergripande vision, strategier, mål och handlingsplaner planerar och utvecklar organisationens samlade kompetens. 4.2 Individuell kompetensutveckling Delkriteriet avser hur ni utifrån strategier, mål och handlingsplaner för den strategiska kompetensutvecklingen tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare samt hur kompetensutveckling genomförs. 4.3 Medarbetarnas engagemang och delaktighet Delkriteriet avser hur ni får alla medarbetare att engagera sig i verksamhet och dess utveckling.

19 4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 4.4 Erkännanden och uppmuntran Delkriteriet avser hur ni ger erkännanden och uppmuntran. 4.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse Delkriteriet avser hur ni skapar och upprätthåller en god arbetsmiljö. 4.6 Resultat av medarbetarnas engagemang och utveckling Delkriteriet avser redovisning av resultat som hänför sig till medarbetarnas engagemang och utveckling enligt

20 5. Verksamhetens processer 5.1 Styrning av verksamhetens processer Delkriteriet avser hur ni definierar, kartlägger/beskriver och styr verksamhetens processer. 5.2 Förbättring av verksamhetens processer Delkriteriet avser hur ni förbättrar verksamhetens processer. 5.3 Samverkan med leverantörer och partners Delkriteriet handlar om hur ni i samverkan med leverantörer och partners säkerställer och förbättrar processer, varor och tjänster.

21 6. Verksamhetens resultat 6.1 Resultat Processer Delkriteriet avser redovisning av resultat som hänför sig till ert arbete med att styra och förbättra era processer. 6.2 Resultat Samverkan med leverantörer och partners Delkriteriet avser redovisning av resultat som hänför sig till er samverkan med leverantörer och partners. 6.3 Resultat Samhällsengagemang och Miljöledning Delkriteriet avser redovisning av resultat som hänför sig till ert samhällsengagemang och ert arbete med att värna om den yttre miljön.

22 7. Kundtillfredsställelse 7.1 Kundförväntningar Delkriteriet avser hur ni tar reda på kunders nuvarande och framtida behov, krav, önskemål och förväntningar. 7.2 Samverkan med kunder Delkriteriet avser hur ni samverkar kunder samt hur ni stödjer medarbetare med kundkontakter. 7.3 Utfästelser till kunder Delkriteriet avser hur ni skapar förtroende hos kunderna genom utfästelser och hur dessa utvecklas och blir kända.

23 7. Kundtillfredsställelse 7.4 Mätning av kundtillfredsställelse Delkriteriet avser hur ni mäter hur nöjda respektive missnöjda era kunder är, och hur ni mäter era kunders lojalitet och hur ni gör jämförelser med konkurrenter och andra organisationer. 7.5 Resultat kundtillfredsställelse Delkriteriet avser redovisning av resultat som hänför sig till ert arbete med att tillfredsställa era kunder.

24 Övning 1 - Modellförståelse Formulering Del -kriterium Relaterade delkriterier 1. "Vi strävar numera efter att i förebyggande syfte kontakta våra kunder två gånger om året via telefon för att ta reda på hur nöjda de är med våra tjänster och vilka förbättringar vi bör införa." 2. "Vi samarbetar löpande med Netcom, vår partner inom nätverksområdet, för att skapa nya och innovativa nätverkslösningar. Ett exempel på detta är Netsmart-systemet." 3. "Vår VD planerar in öppna möten, för att möta så stor del som möjligt av personalen, vid varje tillfälle han besöker våra europeiska anläggningar. Han använder dessa tillfällen för att informera om utvecklingen, svara på frågor och ta emot synpunkter." 4. "Det genomsnittliga antalet reparationer per tekniker har dubblerats över de senaste fem åren och utfallet sår sig väl i jämförelse med de bästa i vår bransch." 5. "Vårt nya personalbedömningssystem har införts i över 50% av våra anläggningar. Personalens reaktion har varit positiv eftersom det nya systemet på ett bättre sätt hanterar de brister som personalen uppfattade fanns i det gamla systemet." 6. "Nätverksanvändningen är för närvarande 95% vid topparna. Detta är att jämföra med 75% för tre år sedan. Det europeiska branschgenomsnittet är för närvarande 93%." 7. "Nätverkets redovisade prestanda analyseras och används för att uppdatera våra utvecklingsplaner, vilket utgör en central del i vårtövergripande strategiska arbete." 8. "Märkeslojaliteten hålls uppe väl och 87% av våra kunder uppger att de planerar inköp av mer nätverkskapacitet från oss på kort eller medellång sikt." 9. "Genom att vi avsätter 2,6% av vår vinst före skatt inom området, är vi för närvarande nummer 2 inom hela EU på den senast publicerade listan över satsningar inom området." 10. "Vi fick Utmärkelsen som Europas bästa arbetsgivare både 2001 och Denna baserades främst på vårt unika och framgångsrika sätt att involvera företrädare för medarbetarna i vår årliga medarbetarplanering." 11. "Företagets ledningsprocesser och inte minst vår riskhantering är av central betydelse för oss. Vår ledningsgrupp utvärderar personligen våra ledningsprocesser årligen och genomför förbättringar anpassade efter rådande omständigheter och utveckling." 12. "Våra processer utformas på ett sätt som säkerställer att våra aktuella strategiska prioriteringar skall kunna förverkligas. Processerna ses över och anpassas om så behövs för att möta förändringar i de strategiska planerna."

25 Hur kan man arbeta med modellen Modellen är en sak - arbetssätten många Snabbstart Värdeinsikt / Grundläggande Värderingarna Översikten insiqt Ledningens Analys Verksamhetsbeskrivningen Diplomering Utmärkelseprocess

26 Arbetssätten i utmärkelseprocessen Översikt Ledningens Analys insiqt

27 Introduktionsutbildning Examinatorsutbildning 2011 Introduktionsutbildning Viktiga Verksamhetsfaktorer Enkät & Analysmetoden Examinatorsutbildning 2011 Övriga VVF som bör beaktas? Verksamhetsidé. visioner, värderingar? Mål? Översikten Allmän del Verksamhetsidé Varor och tjänster Kunder/kundgrupper och deras Viktiga behov, leverantörer? krav, önskemål och förväntningar Marknader och distributionskanaler Konkurrenssituation och egen marknadsposition Verksamhetens processtruktur Organisations- och ledningsstruktur Medarbetare (antal, kategorier, Viktiga intressenter? utbildningsnivåer) Anläggningar och deras ändamål Leverantörer och partners Ägarförhållanden och ägarkrav Vilka är vi? Vad håller vi på med? Vart är vi på väg? Viktiga inputs? Lagar och förordningar av speciell betydelse Examinatorsutbildning 2011 Introduktionsutbildning Strategisk del Framgångsfaktorer? Vision Vad utförs i Värderingar organisationen? Styrkor, svagheter, Vilka hot och är processerna? möjligheter Översikt Kritiska framgångsfaktorer (avgörande förutsättningar för förverkligande av de viktigaste strategiska målen) Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning Hot o möjligheter? Individuell kompetensutveckling: Delkriteriet avser hur ni utifrån strategier, mål och handlingsplaner för den strategiska kompetensutvecklingen tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare och hur kompetensutveckling genomförs. Beskriv kort de viktigaste arbetssätten inom området och i vilken omfattning de tillämpas A. Individuella utvecklingsplaner diskuteras och fastsälls vid utvecklingssamtalen. Utgångspunkten för utvecklingsplanen är analysen av den kompetens som behövs på varje avdelning/grupp. Jämförelse görs med analysen av den befintliga kompetensen. På flera håll har upprättats diagram över varje medarbetares kompetensutveckling. Det är en tabell över nödvändiga kompetenser och färgmarkeringar som visar befintlig kompetens (grön = OK, gul = plan finns, röd = saknas). B. Varje medarbetares egna önskemål och ambitioner beaktas i möjligaste mån när utvecklingsplanen fastställs. Det händer att utvecklingsplanen innehåller målet att flytta till annan befattning. C. Utvecklingsplanerna ska gärna innehålla aktiviteter som leder till att mer kvalificerade arbetsuppgifter kan bli aktuella i en framtid. Mycket av kompetensutvecklingen sker som on-the-jobtraining, speciellt på lägre befattningar t.ex. i produktionen. En erfaren person utses som fadder åt en mer oerfaren t.ex. en nyanställd. D. Den individuella kompetensutvecklingen mäts genom att aktiviteterna som beslutats i utvecklingssamtalen följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Mätning sker också via frågor i medarbetarenkäten. En del avdelningar mäter via färgdiagram (se A ovan) som sätts upp på anslagstavlor. E. Målen för den individuella kompetensutvecklingen sätts vid utvecklingssamtalen. Vilka mått och mål har vi Utvecklingssamtal ska varje chef ha med alla medarbetare minst en gång per år. Utvecklingsplaner ska finnas för varje medarbetare. Vad finns för bevis eller referenser? Utvecklingsplaner. Avdelningars diagram över kompetensläget. Resultat från medarbetarenkäter (fråga om utvecklingssamtal hållits). Rapporter från interna systemrevisioner (uppföljning av utbildning av nyanställda). Hur utvärderar och förbättrar vi våra angreppssätt/arbetssätt inom detta område? HR-chefen samlar en grupp inför den årliga verksamhetsplaneringsprocessen och går genom hur individuell kompetensutveckling fungerat under året. Gruppen föreslår förbättringar. Vilka är våra viktigaste styrkor? A+ Systematisk analys av kompetensbehov som jämförs med existerande kompetens utförs. A+ Utvecklingssamtal sker minst en gång varje år. Vilka är våra viktigaste förbättringsmöjligheter? - Utveckla bättre arbetssätt för utvärdering och förbättring av vårt arbete med individuell kompetensutveckling. Vilken är vår nivå? 40 % Ledningens Analys exempel Ledningens Analys + Viktiga varor/tjänster? Viktiga kunder? Externa verksamhetsvillkor? Sammanfattning + / kommentarer mm Procent Procent per delkriterium enligt egen bedömning Alla svar insiqt Delkriterium

28 Utvärderingsprocessen i stort Utvärderingsunderlag skickas till examinatorerna Individuell utvärdering Individuella förberedelser inför Konsensusmöte Konsensusmöte Platsbesök Återföringsrapport Domarkommitté möte Återföringsmöte Ceremoni för mottagare & Konferens

29 Att utvärdera innebär att du ska Sammanställa sk. Viktiga Verksamhetsfaktorer ur Översikten Kunna formulera styrkor och förbättringsområden samt poängsätta Behärska konsensusprocessen Känna till hur man planerar och genomför ett platsbesök Kunna skriva en återföringsrapport

30 Stegen i individuell utvärdering Individuell utvärdering Studera Grundläggande värderingar, Kriterierna i SIQs Modell och Utvärderingsmatrisen Läs igenom Översikten och Utvärderingsunderlaget Studera Översikten, Notera Viktiga Verksamhetsfaktorer Studera Utvärderingsunderlaget Formulera utvärderingskommetarer i ExaWeb Bestäm nivå enligt Utvärderingsmatrisen Klarmarkera dig i ExaWeb

31 Övningar / lagarbete Uppgifter under konsensusmötena Vid konsensusmötet kan det vara bra att medlemmarna i gruppen har olika uppgifter, t ex: Kriteriebevakare/"hålla sig till ämnet - bevakare Argumentbevakare Tidhållare Protokollförare Skrivare (OH, blädderblock, dator) Lagledare

32 Övning 2: Viktiga Verksamhetsfaktorer....är viktiga fakta om verksamheten, kunderna, marknaden, leverantörerna, produkterna, processerna osv. och som organisationen själv framhåller i framför allt Översikten...är egenskaper eller kännetecken hos organisationen eller dess omgivning. De noteras för att användas vid examinatorns utvärdering av organisationens verksamhet. (Begreppet kritiska framgångsfaktorer är en del av VVF)

33 Översikten Allmän del 1. Verksamhetsidé 2. Varor och tjänster 3. Kunder/kundgrupper och deras behov, krav, önskemål och förväntningar 4. Marknader och distributionskanaler 5. Konkurrenssituation och egen marknadsposition 6. Verksamhetens processtruktur 7. Organisations- och ledningsstruktur 8. Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) 9. Anläggningar och deras ändamål 10. Leverantörer och partners 11. Ägarförhållanden och ägarkrav 12. Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del 1. Visioner 2. Värderingar 3. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter 4. Kritiska framgångsfaktorer 5. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen 6. Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

34 Övning 2 - VVF syfte och uppgift Syfte Att träna på att identifiera faktorer, fakta och förhållanden som är viktiga att vara medveten om vid utvärdering av organisationen samt hur man som examinator använder denna information. Uppgift Fördela relevanta roller i laget Utgå från Översikten och notera, i punktform, faktorer som bäst kännetecknar organisationen och som är viktiga för den verksamhet man bedriver. Börja först individuellt, använd t.ex blanketten för VVF som stöd. Diskutera därefter i gruppen och kom fram till en gemensam syn. Förbered för redovisning i plenum på lämpligt sätt. Max 5 min.

35 Övriga Viktiga Verksamhets Faktorer att beakta Viktiga Verksamhetsfaktorer Verksamhetsidé, visioner, värderingar Mål Framgångsfaktorer Viktiga inputs Viktiga leverantörer Vad utförs i organisationen? Vilka är processerna? Viktiga varor och tjänster Viktiga intressenter Viktiga kunder Viktiga konkurrenter Hot och möjligheter Externa verksamhetsvillkor

36 Övningsdax övning 2

37 VIKTIGA VERKSAMHETSFAKTORER - Mimerskolan Övriga Viktiga Verksamhets Faktorer att beakta Intraprenad m god ekonomi Utpräglad Vi-känsla Låg personalomsättning Träden 130 elever o potentiella elever, Skolans 20 medarb Lokal arbetsplan Hemsida Nätverk Årshjul Verksamhetsidé, visioner, värderingar Att bedriva utbildning, omsorg, fritids F-3. Attraktiv, hållbar skola, ständig utveckling, lustfyllt lärande, stolta medarbetare. Delaktigh, jämställdh, trygghet, kunskapsutv, fritids vp, hållbar utv. Framgångsfaktorer Delaktighet, kvalitetspärmen Mål Elev: Känna trygghet,känna kunskaps mål, Veta aktiviteter som planeras. Föräldrar; känna tillit personal/ verksamhet, kunna vara väl insatta i l ikabeh.plan, känna till styrdok mm. Förb Qsäk utv samtal, öka föräldra delakt i utv process, synliggör jämställdh arb, förbättra fadder verksamheten. Effektivisera APT, erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet Viktiga inputs Läromedel Måltider, städ, tekniks support, lärare, utbildning Viktiga varor och tjänster Utbildning, omsorg, fritids F-3 Vad utförs i organisationen? Vilka är processerna? Viktiga leverantörer Måltidsservice, städ, tekniska kontoret, fritidskontor, Bostaden, övr skolor, fritids/ förskolor ino omr, Nätverk Birka univ lärarutb, lär- o forskn centra, BUP, socialtjänst, resursskola, lev av böcker o material Viktiga intressenter Skolverket, Kommunen, medarbetarna, föräldrar, Elever och barn Utbildnings o omsorgsprocessen ledningsprocessen Viktiga kunder Elever, o elever m behov av särskilt stöd, föräldrar Viktiga konkurrenter Konkurrerande F-9 skola Hot och möjligheter Hot; sviktande elevunderlag Möjligheter; Långsiktig planering, långs budget,, utmärkelser, att vara en attraktiv skola Välutbildade pedagoger Externa verksamhetsvillkor Verksamheten bedrivs i 4a byggnader Finns konkurreranade F-9 skola Skolverket

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Processorientering & Processledning Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Syfte Förstå vad processorientering processledning är och att man kan ha nytta av detta i skolan Att ni börjar

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Carlssons Skola 2010

Carlssons Skola 2010 siq översikt Carlssons Skola 2010 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, 114 58 Stockholm. Tel 08-662 77 68. info@carlssonsskola.se www.carlssonsskola.se Innehåll allmän del 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verksamhetsidé

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Kartläggning av kvalitetskriterier

Kartläggning av kvalitetskriterier Kartläggning av kvalitetskriterier SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling Barbro Gälldin Sidan 1 2012-11-06 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Begreppet kvalitet... 3 Kvalitetsaspekter i upphandling...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Personalenkät 2007 Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Skolledningen bidrar aktivt och medvetet till att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av trygghet och förtroende och som inspirerar till

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer