Välkomna till Inspirationsutbildning Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till Inspirationsutbildning Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola"

Transkript

1 Välkomna till Inspirationsutbildning Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola René Chocron Åsa Rönnbäck SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

2 Agenda Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete? Hur ser processen ut för Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola? Lunch Genomgång av SIQ-modellen, Översikt, Ledningens analys och insiqt Praktiska övningar Fika Goda exempel röda tråden

3 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling En stiftelse med uppdrag att främja kvalitetsoch verksamhetsutveckling i Sverige. Huvudmän är Tillväxtverket och SIQs Intressentförening Vision Ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential Verksamhetsidé Som nationellt institut stimulerar och bidrar vi till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter

4 SIQ Verksamhetsutvärdering Opinionsbildning Rådgivning & Utbildning Medlemsverksamhet Utvecklingsprojekt

5 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I SKOLAN

6 Skollagen (SFS 2010:800) Systematiskt kvalitetsarbete Det ska finnas kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser, för att på ett systematiskt sätt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Huvudmannens och enheternas ansvar. SIQs Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är ett av regeringen sanktionerat verktyg som uppfyller lagens krav.

7 Nu lättar vi! En orienterande överflygning Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet? Tankarna bakom systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling Hur det kan tillämpas i praktiken Hur deltar man i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

8 Utvärdera & Förbättra - Vad? Specifik Generell Produkt-/tjänst egenskaper Professionen Specialistkompetens Ämneskunskap Personliga färdigheter Metoder/metodik/teknik Verksamhet System/systematik Struktur Kultur Processer Duglighet Variation - oönskad Organisation Resultat

9 Systematiskt kvalitetsarbete Måste göras från två olika utgångspunkter/nivåer Från ett ledningsperspektiv Skolförvaltning Skolledning Från genomförande -perspektiv Klassrum Dagliga processer/arbetet Idag kommer vi att behandla ledningsperspektivet.

10 Systematiskt kvalitetsarbete Att se hela verksamheten ur ett strukturellt, systematiskt och kulturellt perspektiv. Klättra upp i närmsta träd Att inte låta sig luras ner i kaninhålen - men detaljerna betyder allt! Hålla fast vid ett synsätt, en metod eller arbetssätt och öva tills man blir bra

11 Kvalitet Betyder helt enkelt egenskap! Egenskaper på de tjänster och varor som vi presenterar/ levererar till våra kunder. Om våra kunder blir nöjda - eller helst entusiastiska har vi lyckats bra Och vem är då kunden?

12 Kund Kunder är de som en organisation finns till för de som verksamheten vill skapa värde för de som har rätt att ha förväntningar på oss de som har rätt att ställa krav på oss Definition enligt SIQs Modell för Kundorienterade Verksamhetsutveckling

13 Ett kundorienterat förhållningssätt! Vem finns jag till för? Vad levererar jag? Vem har förväntningar på mig? Vilka är förväntningarna? Hur skall jag infria dem? Vilka krav ställs på min process?

14 Process Ett förlopp En följd av aktiviteter, händelser Fram(-åt)skridande Hur det går till Bakom varje resultat finns en process Dvs HUR Att, vad och vem är viktigt men hur är avgörande!

15 Processorientering När vi alla inser, förstår och accepterar att varje resultat är en naturlig följd av HUR vi gör När vi alla ser att allas arbete hänger samman och bidrar All verksamhet består av människor, maskiner, material, metoder, miljö och att allt måste komma i rätt ordning och på rätt sätt Det hänger helt enkelt ihop!

16 Förbättra! Varför det? Dagens bra frågor! Hur bra måste vi va? Vem avgör det? Hur bra är dom andra? Hur bra kan man va? Hur bra är vi? Och vet vi varför? Har vi haft tur? Eller otur? Hur bra vill vi va? Vart & vad vill vi? Varför det? Och HUR ska det gå till?!

17 Minns ni Fonzie? Verifierar att processen har fungerat allt OK Skulle nåt mot förmodan - inte vara perfekt får han reda på det och kan rätta till. Får möjlighet att jämföra sig med konkurrenterna och vet var han själv och de står.

18 Hur ser ni på er själva och er verksamhet? Samsyn Gemensam världsbild Gemensamma beslutsgrunder

19 Vilken beskrivning passar bäst på er? En kundorienterad utveckling stimuleras. Systematiska gemensamma arbetssätt är under utveckling inom viktiga områden. Tillämpningen av arbetssätten börjar ta fart inom viktiga områden. A B C En växande medvetenhet processer och om sambanden mellan dessa och resultat börjar visa vägen från en reaktiv till en mer förebyggande kultur. Mätning och analys av resultat inom viktiga områden förekommer. Samsynen och enigheten kring gemensamma arbetssätt inom viktiga områden, funktioner och enheter har börjat märkas. En kultur för kundorienterad verksamhetsutveckling finns inom viktig områden och verksamhetsdelar. Systematiska arbetssätt är tydliga inom viktiga områden, funktioner och enheter. Arbetssätten är kända och tillämpas inom många områden och verksamhetsdelar. Kunskapen och medvetenheten om sambanden mellan process och resultat är spridd. Resultaten är i stadig förbättring. Utvärdering och förbättring av arbetssätten börjar bli systematisk. Samordning och integration avseende gemensamma arbetssätt inom viktiga områden, funktioner och enheter utvecklas stadigt. Pröva på 1 Kulturen för kundorienterad verksamhetsutveckling är stark. Systematiska arbetssätt tillämpas inom de flesta områdena, funktionerna och processerna. Arbetssätten är spridda, kända och implementerade och tillämpas i hela verksamheten på alla nivåer. Kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan process och resultat är väletablerad hos alla medarbetare. Viktiga resultat förbättras kontinuerligt. Utvärdering och förbättring av arbetssätt är systematisk och skapar en grund för lärande, utveckling och systematisk förbättring. Samsyn och enighet kring gemensamma arbetssätt och resultat är stor. Samordning och integration avseende gemensamma arbetssätt, processer, enheter, funktioner och verksamhetsområden är tydlig inom de flesta områden.

20 En målbild? Det finns en påtaglig kvalitetskultur i hela verksamheten. Allas arbetsinsatser är tydliggjorda och samverkar till att gemensamt skapa värde för dom vi är till för. Verksamheten kännetecknas av väl utvecklade och systematiska arbetssätt som är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Samverkan är utmärkt mellan verksamhetens olika delar. Överlevnadskraften /Konkurrensförmågan är stark och fortsätter utvecklas genom ständig förbättring. Verksamheten har beständiga trender och resultat och är bäst-i-klassen på många områden. Och hur kan man mäta detta?

21 Vad ska vi åstadkomma? Varför finns vi? Alla verksamheter finns till för något ändamål Att skapa värde för de man är till för De som har rätt att ha förväntningar på verksamheten De som rätt att ställa krav på den. Hur mäter man att man har framgång i dessa frågor? Vilka mått visar att vi är på rätt spår?

22 Vad bör vi mäta för att veta om det fungerar? Vilka mått (resultat) visar att en skola är framgångsrik? Diskutera och notera exempel på viktiga mått som kan användas för att visa att en skola är framgångsrik. Tänk på att det ska vara mått som går att mäta och följa över tid, för att veta att man blir bättre. Andel som klarar godkänt kundnöjdhet Antal genomförda iup Trivsel o trygghet Hur eleverna klarar sig i nian Medarbetartrivsel Andel elever i jobb eller utb betyg Antal polisanm Antalet avhopp närvarro Pröva på 2 K = Kundperspektiv M = Medarbetarperspektiv P = Processperspektiv/Ekonomi S=Samhälle/miljö

23 Vilka resultat visar att en skola är framgångsrik? Elever och föräldrar är nöjda Bra rykte Bra ekonomi Ingen mobbing Populär arbetsplats Hög arbetsglädje Trygga elever med självförtroende Höga slutbetyg Når satta mål i tid Bra SALSA-värde Nöjda medarbetare Många sökande God arbetsmiljö Hög andel som klarar sitt första år på gymnasiet

24 Vilka resultat visar att en skola är framgångsrik? Elever och föräldrar är nöjda Bra rykte Bra ekonomi Ingen mobbing Populär arbetsplats Hög arbetsglädje Trygga elever med självförtroende Höga slutbetyg Når satta mål i tid Bra SALSA-värde Nöjda medarbetare Många sökande God arbetsmiljö Hög andel som klarar sitt första år på gymnasiet K K, S P K/M M M K P P P M K M P K = Kundperspektiv M = Medarbetarperspektiv P = Processperspektiv/Ekonomi S=Samhälle/miljö

25 Resultat 6.3 Resultat Samhällsengagemang och Miljöledning 6.2 Samverkan leverantörer och partners 6.1 Resultat Processer 7.5 Kundtillfredsställelse 4.6 Medarbetarnas engagemang och utveckling

26 Uppdraget SKL har gett SIQ i uppdrag att kartlägga vilka arbetssätt som kännetecknar en bra skola. Fas 1: Vad är en bra skola? Fyra workshops Två enkäter Rundabordssamtal För att stimulera lärande mellan skolorna samt Seminarium i Visby för att snabbt få in underlag, inbjöds rektorerna i alla 225 skolor att utan kostnad delta i en av åtta workshops runt om i landet. Fas 2: Hur arbetar bra skolor? Fas 3: Slutrapporten Fas 4: Påverkan Kunskapsinhämtning Elevernas nöjdhet inkl trygghet och säkerhet Medarbetarnas nöjdhet Ekonomin Tolv reagerade på inbjudan, fyra anmälde sig. Beslut togs därefter att genomföra telefonintervjuer.

27 Fas 1: Resultat bruttolista Höga förväntningar på elever och personal Eleverna vet vilka målen är Tillräckligt höga kunskapsresultat över tid Förbättringar i kunskap över tid Elevers förmåga: kunskap om att vara elev, inlärningsförmåga, kunskapsutveckling Ett inkluderande synsätt, Eleverna får det stöd de behöver, Handlingsplan, -program Pojkar, flickor, utländsk Hög andel av elever med utländsk bakgrund som klarar målen Lika många pojkar och flickor klarar målen Andel elever som uppnår målen i alla ämnen Kunskap utifrån nationella prov och mål Höga Salsa-värden Meritvärden Betygsfördelning (Spridning?) Andel i fortsatta studier Andel till gymnasier Deltagande i arbetslivet Avgångna elevers deltagande i allmänna val Andel som får jobb Anmärkningar från Skolinspektion och Skolver Förbättringar i arbetsmiljöundersökningar Tillräckligt höga resultat över tid Lagom personalomsättning Låg sjukfrånvaro Känslan av en arbetsplats med högt i tak Elevernas arbetsmiljö Elever känner sig trygga Litet mobbing Lust att lära Höga förväntningar på elever och personal Eleverna vet vilka målen är Tillräckligt höga kunskapsresultat över tid Förbättringar i kunskap över tid Elevers förmåga: kunskap om att vara elev, inlärningsförmåga, kunskapsutveckling Ett inkluderande synsätt, Eleverna får det stöd de behöver, Handlingsplan, -program Pojkar, flickor, utländsk Hög andel av elever med utländsk bakgrund som klarar målen Lika många pojkar och flickor klarar målen Andel elever som uppnår målen i alla ämnen Kunskap utifrån nationella prov och mål Höga Salsa-värden Meritvärden Betygsfördelning (Spridning?) Andel i fortsatta studier Andel till gymnasier Deltagande i arbetslivet Avgångna elevers deltagande i allmänna val Andel som får jobb Anmärkningar från Skolinspektion och Skolver Förbättringar i arbetsmiljöundersökningar Tillräckligt höga resultat över tid Lagom personalomsättning

28 Fas1: Resultat bruttolista, forts Känslan av en arbetsplats med högt i tak Elevernas arbetsmiljö Elever känner sig trygga Litet mobbing Lust att lära Andel trygga elever Lärarna har anpassade metoder för att undervisa Få incidenter Inget skolk Liten variation i t ex betygen Ingen mobbing Rätt betyg Elevernas förmåga att utveckla sig själva Nationella prov över tiden Förmågan att förebygga mobbing Resultat nationella prov Kunskapstillväxt Betyg Moderna böcker, material Lärartäthet Undervisningstid Nöjda elever Behöriga lärare Kompetenta medarbetare Andel elever som vill rekommendera skolan Hur går det i gymnasiet? Stabila trender Godkänd nivå på alla kurser Många som läser B-språk Personalomsättning Nöjda medarbetare Låg sjukfrånvaro hos medarbetare och elever Låg olovlig frånvaro God ekonomi Håller budgeten Ekonomi i balans Elevernas valdeltagande (i framtiden) Skolinspektionens rapporter Eleverna blir goda samhällsmedborgare Elevtillströmning Kostnad per elev Andel med betyg i alla ämnen Resultat mottagande skolor Hur många fortsätter till universitet/högskola? Nöjda föräldrar Föräldraengagemang Salsa Bra myndighetsutövning Arbetsklimatet PISA Söktryck Elever med funktionshinder Höga samlade meritvärden och höga NP-resultat Andelen behöriga för gymnasiestudier Att eleverna upplever trygghet och får ett gott bemötande God fysisk och social miljö där kränkningar inte förekommer Många som vill plugga vidare

29 Fas1: Resultat bruttolista, forts Lärare upplever att det är ett utvecklande klimat på skolan Andel elever som känner till skolans vision, värdegrund, mål Elever känner sig trygga Inkluderande, få elever i andra lösningar (ej särskilda undervisningsgrupper) Andel nöjda elever Andel nöjda medarbetare Andel elever som upplever delaktighet Andel elever som känner sig trygga på skolan Få drop-outs Hur lång tid tar skolan på sig om mobbing sker Hög närvaro Nöjda elever efter 5-10 år Andel elever från grundskolan som gått ut gymnasieskolan efter 4 år Antal/andel anställda efter en utbildning Antal/andel som lämnar skolan med rak rygg och framtidstro Gymnasieberedd att jag som elev är behörig till det gymnasieprogram som intresserar mig. Lärarens tro på elevens förmåga Lärarens förmåga att göra lektionen intressant Genomsnittligt meritvärde Pedagogiska resultat Andelen som är behöriga till gymnasiet Andelen utbildade lärare Andelen elever som klarar de nationella proven Elevernas utveckling Grad av kunskapsutveckling över tid hos elever Pedagogiska resultat kopplat till ekonomisk insats

30 Elevers och andra kunders nöjdhet (7.5) Upplevd trygghet, säkerhet, arbetsmiljö, mat, ordning, bemötande, undervisning, uppförande Objektivt Incidenter, frånvaro, engagemang Föräldrar Efterföljande utbildare Arbetsgivare Samhället

31 Elevernas studieresultat (6.1) Nationella och andra prov Måluppfyllelse Segmentering på År/Områden/Skolor/Socioekonomi? Ämnesvis Spridning Öppna jämförelser/goda exempel/andra kommuner/ Nationellt Fortsatta studier

32 Ekonomiska och marknadsrelaterade resultat (6.1, 6.2) Budget mål/utfall Medelsanvändning fördelad på olika ändamål Antal sökande i relation till andra skolor Förbättringsarbetets ekonomiska resultat

33 Verksamhetens effektivitet (6.1, 6.2) Andelen godkända elever Handläggningstider Upphandling och inköp Kvalitetsbristkostnader Förbättringsprojekt och -grupper

34 Medarbetarnas engagemang och utveckling (4.6) Behöriga lärare Kompetensutveckling Medarbetarnöjdhet Personalomsättning Sjukfrånvaro Arbetsmiljö

35 Samhällsansvar och miljöledning (6.3) Energianvändning Avfall Omvärldskontakter Attityder CSR / ansvarstagande för samhälle och miljö

36 Vad beror då resultaten på? Kunder Medarbetare Processer Samhälle/miljö Leverantörer etc Vad? Vem? När? Hur! och det är HUR som vi har i fokus.

37 KVALITETSUTMÄRKELSEN BÄTTRE SKOLA

38 Stegen i Utmärkelseprocessen 1. Hemarbete 2. Anmälan om deltagande 3. Prövning och godkännande 4. Utvärderingsunderlag lämnas in 5. Utvärdering 6. Platsbesök 7. Urval av mottagare 8. Utarbetande av återföringsrapport 9. Ceremoni 10. Rikskonferensen Bättre Skola

39 Stegen i Utvärderingsprocessen Examinatorer 1. Examinatorsansökning 2. Examinatorsuttagning 3. Introduktion 1 dag 4. Distansutbildning/hemläxa 4 dagar 5. Inlämning av hemuppgift 6. Återföring på hemuppgift 7. Examinatorsutbildning - Internat 3 dagar 8. Besked om organisation 9. Individuell utvärdering 4-5 dagar 10. Utvärderingsledarträff (endast Utv.led) 1 dag 11. Konsensusmöte (inkl prel ÅR) 2-3 dagar 12. Platsbesök (inkl justering av ÅR) 2-3 dagar Summa insats dagar

40 Några viktiga datum 2013 Öppet hus Byleskolan 14 mars, 10 april Inspirationsutbildning Stockholm 19 mars Sista anmälningsdag Utmärkelsen 12 april Sista ansökningsdag Examinator 12 april Skolresan - USA (Milwaukee) november Rikskonferensen Bättre Skola januari 2014 (Linköping)

41 SIQs MODELL FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

42 Verksamhetsutveckling..??? Vad det egentligen handlar om!

43 Organisationens utvecklingssteg Individens förutsättningar och möjligheter Medarbetare Kvalitet Kunder Kunskapskälla "Verktyg" Styrmedel Ansvar Ledarskap Arbete Känner ej Kontrollanter Inspection Marknad Anonyma Expert Svaret Tala om Tala förbi Budget Inte-mitt-bord Kontroll Styrning Sysselsättning Likgiltighet Känner till Egenkontroll QC Målgrupp Egenskaper Upplevelse Show Aha/just det Insikt Tala till Informera Affärsidé Ramar/Mål Vi-anda Delegera Decentralisera Roll Intresse Känner Kommunikation Kvalitetssystem TQC QA Resurs Länk Ifrågasätta Frågor Kunskap Tala med Tvåvägs Policy Personligt ansvar Stöd/Support Coach Uppgift Engagemang SIQ Känner för Verksamhets -utveckling TQM Partners Ömsedidigt beroende Lärande organisation Förståelse Motivation Samtal/lyssna Tillsammans Vision Värderingar Fullt ansvar Laget Struktur Kultur Livsuppgift Hängivenhet

44 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D HUR? Vi får aldrig till det hela vägen runt!

45 Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Vad Hur Arbetssätt Angreppssätt Metoder Verktyg Histogram Processkarta Faktorförsök Regression Riskanalys SPS SixSigma Frekvensdiagram Fiskbensdiagram LEAN Förbättringsteam Processledning SixSigma Balanserad styrning Kultur Värderingar Förhållningssätt Varför Kundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Ständiga förbättringar Faktabaserade beslut Processorientering Långsiktighet Förebyggande åtgärder Samhällsansvar Lära av andra Snabbare reaktioner Samverkan Kompetensutveckling

46 Plan, Strategi, Mål, Struktur, System Vinden Förnuft, Logik Vanor, Attityder, Tradition, Fördomar, Hjulspår, Känslor, Rädslor, Värderingar, Föreställningar Strömmar Trender, Känslor

47 Tre fundamentala grunder Systematik för att förstå och driva på Struktur för att kunna se och organisera Kultur grunden för motivation och riktning

48 Systematik Gör vi som vi har sagt? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? Kan vi göra det bättre?

49 Systematiken Gör vi som vi har sagt? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? I vilken omfattning gör du det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Hur gör du för att Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? Kan vi göra det bättre?

50 bättra det du gör? till målvärden)? Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt Systematik Gör vi som vi har sagt? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Hur gör du för att utvärdera och för- Vilket resultat leder det till (i förhållande Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? I vilken omfattning gör du det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Hur gör du för att Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? Kan vi göra det bättre? för att förstå och driva på

51 Strukturen Information Inrikta, samordna, stödja Plan HUR gör vi Resultat För vem? Medarbetare

52 Strukturen 2 Information & Analys 1 Ledarskap 3 Verksamhetens planering 4 Medarbetarnas engagemang och utveckling 6 Verksamhetens resultat 7 Kundtillfredsställelse 5 Verksamhetens processer

53 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ledarskap 1.1 Verkställande ledning 1.2 Ledarskap för ständig förbättring 1.3 Processledning 1.4 Samhällsengagemang 1.5 Miljöledning 2. Information och analys 2.1 Hantering och användning av Information 2.2 Information om led. org. och konkurr. 3. Verksamhetens planering 3.1 Verksamhetens planering 4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 4.1 Strategisk kompetensutveckling 4.2 Individuell kompetensutveckling 4.3 Medarbetarnas eng. och delaktighet 4.4 Erkännanden och uppmuntran 4.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 4.6 Resultat - Medarbetarnas eng. o utv. 5. Verksamhetens processer 5.1 Styrning av verksamhetens processer 5.2 Förbättring av verksamhetens processer 5.3 Samverkan med leverantörer och partners 6. Verksamhetens resultat 6.1 Resultat Processer 6.2 Resultat - Samverkan med leverantörer och partners 6.3 Resultat Samhällsengagemang och Miljöledning 7. Kundtillfredsställelse 7.1 Kundförväntningar 7.2 Samverkan med kunder 7.3 Utfästelser till kunder 7.4 Mätning av kundtillfredsställelse 7.5 Resultat Kundtillfredsställelse

54 bättra det du gör? till målvärden)? Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss Systematik Struktur Gör vi som vi har sagt? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Hur gör du för att utvärdera och för- Vilket resultat leder det till (i förhållande 2 Information & Analys Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? 1 Ledarskap 3 Verksamhetens planering 4 Medarbetarnas engagemang och utveckling 6 Verksamhetens resultat 7 Kundtillfredsställelse Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? Kan vi göra det bättre? 5 Verksamhetens processer för att förstå och driva på för att kunna se och organisera

55 Kultur Grundläggande värderingar för beslut och handling Kundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabbare reaktioner Faktabaserade beslut Samverkan Processorientering

56 bättra det du gör? till målvärden)? Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss Grundläggande Värderingar som vägleder beslut och handling Systematik Struktur Kultur Gör vi som vi har sagt? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Hur gör du för att utvärdera och för- Vilket resultat leder det till (i förhållande 2 Information & Analys Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? Hur gör du för att I vilken omfattning gör du det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? 1 Ledarskap 3 Verksamhetens planering 4 Medarbetarnas engagemang och utveckling 6 Verksamhetens resultat 7 Kundtillfredsställelse Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? Kan vi göra det bättre? 5 Verksamhetens processer för att förstå och driva på för att kunna se och organisera för motivation och riktning

57 Bedömning i fyra dimensioner 0 % 100 % Angreppssätt Saknas HUR? Systematiskt Integrerat och förebyggande Tillämpning Ej tillämpat Alltid inom alla relevanta områden Resultat Ej redovisade Förstklassiga härledbara Utvärdering & förbättring Saknas Systematisk utvärdering och förbättring

58 GENOMGÅNG AV ÖVERSIKT, LEDNINGENS ANALYS OCH INSIQT

59 Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. För Utmärkelsen Bättre Skola använder vi dessa tre: Översikten Ledningens Analys insiqt Värdeinsikt SnabbStart Verksamhetsbeskrivningen Diplomering

60 Översikten Vilka är vi? Vad håller vi på med? Vart är vi på väg? Allmän del Verksamhetsidé Varor och tjänster Kunder/kundgrupper och deras behov, krav, önskemål och förväntningar Marknader och distributionskanaler Konkurrenssituation och egen marknadsposition Verksamhetens processtruktur Organisations- och ledningsstruktur Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) Anläggningar och deras ändamål Leverantörer och partners Ägarförhållanden och ägarkrav Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del Vision Värderingar Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Kritiska framgångsfaktorer (avgörande förutsättningar för förverkligande av de viktigaste strategiska målen) Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

61 Övriga VVF som bör beaktas? Översikten Verksamhetsidé. visioner, värderingar? Mål? Framgångsfaktorer? Viktiga inputs? Viktiga leverantörer? Vad utförs i organisationen? Vilka är processerna? Viktiga varor/tjänster? Viktiga kunder? Viktiga intressenter? Hot o möjligheter? Externa verksamhetsvillkor?

62 Pröva på 3 Prova på Översikt Diskutera och notera i utdelat material vad ni skulle kunna skriva under 1-2 avsnitt i Översikten; förslagsvis 2 Kunder/kundgrupper och deras viktigaste behov, krav, önskemål och förväntningar 10 Leverantörer och partners

63 Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. För Utmärkelsen Bättre Skola använder vi dessa tre: Översikten Ledningens Analys insiqt Värdeinsikt SnabbStart Verksamhetsbeskrivningen Diplomering

64 Ledningens Analys

65 Ledningens Analys - Angreppssätt - en sida per delkriterium Delkriteriets text. Beskriv kort de viktigaste angreppssätten och i vilken omfattning de tillämpas! Mått och mål? Referenser/bevis: Hur går utvärdering och förbättring till:..viktigaste styrkor...viktigaste förbättringsmöjligheterna Vår nivå idag

66 4.2 Individuell kompetensutveckling: Delkriteriet avser hur ni utifrån strategier, mål och handlingsplaner för den strategiska kompetensutvecklingen tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare och hur kompetensutveckling genomförs. Beskriv kort de viktigaste arbetssätten inom området och i vilken omfattning de tillämpas A. Individuella utvecklingsplaner diskuteras och fastsälls vid utvecklingssamtalen. Utgångspunkten för utvecklingsplanen är analysen av den kompetens som behövs på varje avdelning/grupp. Jämförelse görs med analysen av den befintliga kompetensen. På flera håll har upprättats diagram över varje medarbetares kompetensutveckling. Det är en tabell över nödvändiga kompetenser och färgmarkeringar som visar befintlig kompetens (grön = OK, gul = plan finns, röd = saknas). B. Varje medarbetares egna önskemål och ambitioner beaktas i möjligaste mån när utvecklingsplanen fastställs. Det händer att utvecklingsplanen innehåller målet att flytta till annan befattning. C. Utvecklingsplanerna ska gärna innehålla aktiviteter som leder till att mer kvalificerade arbetsuppgifter kan bli aktuella i en framtid. Mycket av kompetensutvecklingen sker som on-the-jobtraining, speciellt på lägre befattningar t.ex. i produktionen. En erfaren person utses som fadder åt en mer oerfaren t.ex. en nyanställd. D. Den individuella kompetensutvecklingen mäts genom att aktiviteterna som beslutats i utvecklingssamtalen följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Mätning sker också via frågor i medarbetarenkäten. En del avdelningar mäter via färgdiagram (se A ovan) som sätts upp på anslagstavlor. E. Målen för den individuella kompetensutvecklingen sätts vid utvecklingssamtalen. Ledningens Analys exempel Vilka mått och mål har vi Utvecklingssamtal ska varje chef ha med alla medarbetare minst en gång per år. Utvecklingsplaner ska finnas för varje medarbetare. Vad finns för bevis eller referenser? Utvecklingsplaner. Avdelningars diagram över kompetensläget. Resultat från medarbetarenkäter (fråga om utvecklingssamtal hållits). Rapporter från interna systemrevisioner (uppföljning av utbildning av nyanställda). Hur utvärderar och förbättrar vi våra angreppssätt/arbetssätt inom detta område? HR-chefen samlar en grupp inför den årliga verksamhetsplaneringsprocessen och går genom hur individuell kompetensutveckling fungerat under året. Gruppen föreslår förbättringar. Vilka är våra viktigaste styrkor? A+ Systematisk analys av kompetensbehov som jämförs med existerande kompetens utförs. A+ Utvecklingssamtal sker minst en gång varje år. Vilka är våra viktigaste förbättringsmöjligheter? - Utveckla bättre arbetssätt för utvärdering och förbättring av vårt arbete med individuell kompetensutveckling. Vilken är vår nivå? 40 %

67 Ledningens analys - Resultat - en sida per delkriterium Delkriteriets text. Beskriv kort de viktigaste resultaten! Inkl. mått och mål? Referenser/bevis: Relevans, omfattning, härledbarhet..viktigaste styrkor...viktigaste förbättringsmöjligheterna Vår nivå idag

68 Exempel på resultatredovisning Engagemang och delaktighet, erkännanden och uppmuntran samt arbetstillfredsställelse

69 Exempel på resultatredovisning

70 Värdeinsikt - Värderingar - Värdegrund - Grundläggande principer - Kultur.. Vilka värderingar kännetecknar oss idag Vilka värderingar borde vara starkare? Var har vi olika uppfattning? Vilka värderingar vill vi kännetecknas av? Vilka värderingar är viktigast för oss att stärka?

71 Pröva på 4 Prova på Ledningens Analys Diskutera och notera i utdelat material vad ni skulle kunna skriva under avsnittet: 4.2 Individuell kompetensutveckling Delkriteriet avser hur ni utifrån skolans planering för den strategiska kompetensutvecklingen tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare samt hur kompetensutveckling genomförs.

72 Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. För Utmärkelsen Bättre Skola använder vi dessa tre: Översikten Ledningens Analys insiqt Värdeinsikt SnabbStart Verksamhetsbeskrivningen Diplomering

73 Grundidén med insiqt En verksamhetsvärdering enligt SIQs modell Alla medarbetare och ledare kan delta Webb-baserad enkätteknik används Resultatet sparas och kan användas för framtida jämförelse och för jämförelse med andra företag Gör förbättringsarbetet synligt och mätbart

74 Exempel på frågeställningar Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamheten utvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål och handlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde. Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varje medarbetares kompetensutveckling. Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare, kunder och partners. Mätningar som visar ledares och medarbetares ARBETSTILLFREDS- STÄLLELSE visar goda resultat i jämförelse med våra mål. Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetens viktigaste processer och kraven på dem. Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker till problem. Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat i jämförelse med våra mål.

75 Exempel på frågeställningar Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamheten utvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål och handlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde. Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varje medarbetares kompetensutveckling. Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare, 0 % = Så här gör vi inte. Så är det inte. kunder och partners. 20 % = Vi har en del arbetssätt, inte alltid gemensamma, och de tillämpas Mätningar som visar endast ledares sporadiskt och (i medarbetares tid och rum). ARBETSTILLFREDS- STÄLLELSE 40 % = visar Vi goda har en resultat del gemensamma i jämförelse arbetssätt med våra och mål. de tillämpas ofta (i tid och Vi har arbetssätt rum). och metoder Utvärdering för förekommer. att definiera och kartlägga verksamhetens viktigaste 60 processer % = Vi har och gemensamma kraven på dem. arbetssätt och de tillämpas för det mesta (i tid och rum). Systematisk utvärdering och förbättring förekommer. Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker till 80 % = Vi har gemensamma arbetssätt och de tillämpas alltid. Systematisk problem. utvärdering och förbättring är vanlig. Mätningar 100 för % hur = Så nöjda är det! och Vi lojala tillämpar våra alltid kunder gemensamma är visar väl goda utvecklade resultat arbetssätt i jämförelse med våra och vi mål. utvärderar och förbättrar dem systematiskt. Vet inte = Jag känner inte till hur det är.

76 Exempel på frågeställningar Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamheten utvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål och handlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde. Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varje medarbetares kompetensutveckling. Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare, kunder och partners. Mätningar som visar ledares och medarbetares ARBETSTILLFREDS- STÄLLELSE visar goda resultat i jämförelse med våra mål. Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetens viktigaste processer och kraven på dem. Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker till problem. Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat i jämförelse med våra mål.

77 Exempel på frågeställningar 0 % = Så är det inte. Instämmer inte alls. Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamheten 20 % = Instämmer knappast. Har hört talas om sådana mätningar, utvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling men känner inte till resultaten. Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål och 40 % = Instämmer delvis. Känner till sådana mätningar, men vet inte handlingsplaner hur för sitt resultaten gemensamma används. ansvarsområde. Vi har arbetssätt 60 % = Instämmer och metoder till stor för del. att Sådana ta fram mätningar mål och handlingsplaner redovisas, och vi för varje medarbetares kompetensutveckling. har börjat använda resultaten i förbättringsarbetet. Vi har arbetssätt 80 % = Instämmer. och metoder Resultaten som tar från till sådana vara mångfalden mätningar är bland välkända, medarbetare, kunder och partners. och används systematiskt i förbättringsarbetet. Mätningar 100 som % = visar Så är ledares det. Instämmer och medarbetares till hundra procent. ARBETSTILLFREDS- Resultaten används STÄLLELSE visar systematiskt goda resultat till att i styra, jämförelse utvärdera med och våra förbättra mål. vår verksamhet. Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetens viktigaste Vet processer inte = Jag och känner kraven inte till på hur dem. det är. Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker till problem. Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat i jämförelse med våra mål.

78 Öppna frågor

79 Resultat per delkriterium i % Procent per delkriterium enligt egen bedömning Alla svar Procent Delkriterium

80 Svarsfördelning på påståendenivå

81 Resultat per delkriterium Vi har arbetssätt och metoder för att MÄTA hur nöjda och lojala våra kunder är. 60% 50% Andel svar Andel svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verksamhetens ledning visar personligt engagemang för kundorienterad verksamhetsutveckling Vet inte! Ledare och medarbetare för en dialog om verksamhetens utveckling med hjälp av resultat, mål och handlingsplaner Procent Vet inte! Info & Analys Ledarskap Info o jmf konkurrenter Procent per delkriterium Ind. kompetensutv Arb.miljö Arb.miljö Arb.tillfredsst. & -tillfredsst. Andel svar 40% 30% 20% 10% 0% Resultat processer Vet inte! Mätning av kundtillfr.st. Resultat kundtillfredsst Andel svar Vi har arbetssätt och metoder som säkerställer att alla har tillgång till aktuell information som behövs för att utföra sitt arbete. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vet inte! Delkriterium Samverkan Leverantörer Leverantörer Andel svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total MÄTNINGAR för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat i JÄMFÖRELSE med våra MÅL Vet inte!

82 Pröva på 5 Prova på insiqt Diskutera och notera i utdelat material vad ni skulle kunna skriva under avsnittet: 4.2 Individuell kompetensutveckling Svara på frågorna utifrån din situationen i den verksamhet du idag befinner dig i. Använd de utdelade svarsalternativen eller Vet inte

83 Processer

84 Strukturen Inrikta, samordna, stödja Information Plan Medarbetare HUR Resultat HUR gör vi För vem? gör vi

85 Varje process är perfekt utformad för det resultat den uppnår. Every system is perfectly designed to get the results it gets. Paul Batalden Grundare av IHI

86 Räkna antalet F FEDERAL FUSES ARE THE RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.

87 Hur många F finns det? Antal som hittade dessa Antal F

88 Slutsats Minutiös kontroll av ca 20 kontrollanter Motiverade, vakna, alerta, inte uttröttade, tävlingsmoment. Gör ert bästa, vill väl, utbildade och kloka människor Det räcker av allt att döma inte! Det behövs nåt mer för att F inte ska hamna i hos kunden!

89 3.2 Analysera processens utfall Vem skulle du satsa på i VM? Adam Bertil Cesar David Träffar Missar

90 3.2 Analysera processens utfall Vem skulle du satsa på i VM? Adam Bertil Cesar David

91 Slutsatser Tillgång till fakta Gör ert bästa, vill väl, utbildade och kloka människor Det räcker av allt att döma inte! Inte ens siffror och tabeller är tillräckligt bra beslutsunderlag. Det behövs nåt mer!

92 Förbättringshjulet Fortsätt mäta & följa upp Definiera problemet Inför och sprid det nya arbetssättet Utvärdera resultatet Lär Studera Gör Genomför åtgärden i liten skala Planera Identifiera och analysera orsaker till problemet, föreslå åtgärd Beskriv Nuläget / Mät

93 Exempel från skola i USA

94 Exempel från skola PLAN Xxxx xxx xxxx xxxx PROBLEM Xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx VAD VEM NÄR Planera för ständiga förbättringar Definiera systemet Standardisera Studera resultatet S A D P Analysera nuläget Pröva en förbättringsåtgärd Utred orsaker till problem VAD VEM NÄR TEORI

95 Fiskbens/Ichikawa/Orsak-verkan -diagram Ichikawa diagram för bakning Färsk Degvätska Mjölk Vatten Råg Mjöl RÅVAROR BEREDNING Mäta mjöl KNÅDNING Övr. Sort Färskt Värme Vete Förv. Kvalitet Jäst Socker Förvaring Färsk Diverse Salt Kryddor Degspad Värme Recept Lösa jäst Våg Mått Mått Metod Kalibrering Krydda Recept Kontroll Degens utseende Koncistens Maskinellt Inställning Kraft Manuellt Skål Redskap Bakbord GOTT BRÖD Tid Plats Placering Skål Låg Degstorlek Drag Fals Hög Plåt Bakduk Jäsning 1 Tidtagning Form Plåt Tidur Jäsning 2 Pensling Temp Termostat Riktning Ugnsvärme Kontroll Recept JÄSNING GRÄDDNING SVALNING Tid Recept På Bakduk Tid Under På galler

96 Problem?? Alla problem/fel i er verksamhet orsakas i grunden av två saker? Variation oönskad Kommunikation.. misslyckad

97 Vad är en process? Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde för externa eller interna kunder Bergman & Klefsjö, 2003

98 Ett processorienterat synsätt Arbetsflöde / Aktiviteter Kundbehov/Krav Processuppföljning: Kund- interna och externa krav? Rätt Produkt i rätt Tid till rätt Kostnad? HUR? - gemensamt agerande och systematik Nöjdare kunder/ Uppfyllda krav Nöjdare: Medarbetare Leverantörer/Partners Samhälle Ägare/Huvudmän Resurser och Organisation

99 Processtyper Huvudprocesser huvudprocesser är de som skapar värde för verksamhetens kunder kraven på huvudprocesserna härleds ur krav på produkterna som i sin tur härleds ur kundkrav. Stödjande processer Stödjande processer har primärt interna kunder, ofta från huvudprocesserna. De ger indirekt mervärde för verksamhetens kunder genom att stödja andra processer. Ledningsprocesser Ledningsprocesser - hänförs ofta till de stödjande processerna. Ledningsprocesserna förser t ex verksamheten med mål, strategier, visioner och övergripande beslut i övrigt.

100 En generell processkarta Att förstå marknaden och kunderna Att utveckla vision, verksamhetsidé och Strategier Att utveckla och utforma produkten Att informera, marknadsföra och sälja Att producera/ leverera produkten Att ta betalt och ge service/ följa upp efter leverans Att hantera personalförsörjning och -utveckling Att hantera information/it Att hantera tillgångar och ekonomiadm. Att hantera kvalitetsoch miljösystem Att hantera externa relationer/intressenter Stöd- och ledningsprocesser

101 Ta reda på vad som En generell processkarta är viktigt och efterfrågat; vad som kommer att leda till framgång Formulera vad, hur, vem, på vilket sätt Kursplaner, läromedel, lärare, lokaler och andra resurser etc. Skolåret /-en Trycksaker, kommunikation, informatörer, mässor, utställningar mm Genomföra läsåret med allt vad det innebär av rätt saker i rätt ordning på ett rätt sätt Uppföljning, utvärdering, stöd, vidareutbildning? Att förstå marknaden och kunderna Att utveckla vision, verksamhetsidé och Strategier Att utveckla och utforma produkten Att informera, marknadsföra och sälja Att producera/ leverera produkten Att ta betalt och ge service/ följa upp efter leverans Att hantera personalförsörjning och -utveckling Att hantera information/it Att hantera tillgångar och ekonomiadm. Att hantera kvalitetsoch miljösystem Att hantera externa relationer/intressenter..och HUR går allt detta till?! Stöd- och ledningsprocesser

102 Huvudprocess: Att utveckla kompetens Att utveckla innehåll för kurs Att utveckla eleven (t.ex. Att utföra utv.samtal) Att utveckla pedagogiken Att utveckla och planera lärarresurs (t.ex. Att tillsätta vikarie) Att planera och genomföra kurs Att utveckla klassen Att göra individuell bedömning (t.ex. Att genomföra nationella prov Att kontinuerligt dokumentera prestation Jens Regnér

103 Processer? Att rekrytera ny medarbetare Att ta emot ny elev Att planera ett skolår Att planera, genomföra och följa upp studiedag Att hantera mobbinghändelser Att genomföra utvecklingssamtal Vad finns det mer för aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde för externa eller interna kunder

104 SIQs modell för processledning Etablera och styr Definiera Utvärdera Förbättra Formulera motiven för ett processorienterat arbetssätt Involvera och engagera Identifiera viktiga kunder och deras behov Identifiera övergripande krav Identifiera utfästelser Identifiera övergripande processtruktur Bestäm strategi för det fortsatta processarbetet Etablera organisation för processarbetet Följ upp, utvärdera och förbättra Ledningen Klarlägg processens förutsättningar Utse processteam Definiera processen Kommunicera och förankra Fastställ krav och identifiera utfästelser Beskriv/kartlägg processen Genomför uppenbara förbättringar Definiera mått för processen Etablera mätning och uppföljning Sätt mål för processen Säkra berörda medarbetares kunskap om processen Sammanställ och rapportera resultat Analysera processens utfall Genomför ev. benchmarking Processansvarig Prioritera processförbättringar Genomför processförbättringar Stäm av mått och mål samt utfästelser Säkra den förbättrade processen Uppmärksamma goda prestationer Nu vet vad vi gjorde för fel! Vi började direkt med 2.6 Sen kom vi aldrig längre Version: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

105 SIQs ProcessIndex 10 Målen höjda och kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs 9 Utvärdering och förbättringar genomförda 8 Berörda medarbetare har tillräcklig kunskap 7 Mål för processen är satta 6 Mätning och uppföljning etablerad 5 Mått är definierade 4 Processen är beskriven/kartlagd 3 Krav är fastställda och utfästelser identifierade 2 Processen är definierad 1 Processen är identifierad och processansvarig är utsedd SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

106 Hur hårt skall vi styra processerna?

107 ibland är förutsägbarheten avgörande Exakta planer Fördefinierade roller Följa ett gemensamt avtal Väl samlade och inriktade Klart ledarskap

108 ibland förmågan att vara agile*. Innovativ och anpassningsbar Improviserar kring ett gemensamt tema Disciplinerade av vissa regler Införliva det oväntade Informellt ledarskap Team-arbete och respekt *) flexibel, anpassningsförmåga, framåtanda, dådkraft, smidig, vig

109 Processer Hur vi arbetar tillsammans för att bli bättre på att skapa värde för dem vi finns till för Förståelse Respekt Tillit Samarbeta Kommunicera Ifrågasätta Samla fakta Bli bättre och bättre Stödja

110 LEDNINGENS ANALYS EXEMPEL FRÅN EN DELTAGARE I KVALITETSUTMÄRKELSEN BÄTTRE SKOLA - KUNDORIENTERING RÖDA TRÅDEN

111 ÅTERFÖRINGSRAPPORT - Kommentarer enligt Utvärderingsmatrisens dimensioner Angreppssätt Skolan har en tydlig systematik när det gäller styrning och utveckling av verksamheten. Genom en dokumenterad årscykel klargörs viktiga processer samt uppföljning, revidering och utveckling av desamma. Ansvar för skolans aktiviteter och processer fördelas så att alla medarbetare varje år har ett personligt ansvarsområde. Både beskrivningar för roller och ansvarsområden finns nedtecknade. Information både till och ifrån skolledningen sker genom konferenser, möten samt e- post. Samtliga medarbetare har en egen e-postadress för att elever och föräldrar ska kunna föra en direkt dialog med dem. Tillämpning Genom den dokumenterade årscykeln, protokoll från konferenser och möten samt information via e-post har alla medarbetare tillgång till den information de behöver. Genom regelbundna och frekventa rollspecifika konferenser, rektors verksamhetsbesök, kundmöten som klass-, elev-, mat- och miljöråd samt kund- och medarbetarenkäter fångas förbättringsområden effektivt upp, och både kunder samt medarbetare känner sig delaktiga i utvecklingen av skolan.

112 ÅTERFÖRINGSRAPPORT - Kommentarer enligt Utvärderingsmatrisens dimensioner Resultat Resultaten visar på höga och stabila värden inom så gott som samtliga målområden. Alla resultat visar på en högre nivå än de kommunövergripande målen. Skolan har en tydlig systematik i att utvärdera och förbättra verksamheten och dess processer. Både kunder och medarbetare ges möjlighet till och är delaktiga i detta arbete. Resultatet från kund- och medarbetarenkäter sammanställs och jämförs mellan skolorna i kommunen. När det gäller kunskapsresultat jämförs de mot både skolorna i kommunen och nationella resultatsammanställningar. Utvärdering och förbättring Skolan har en tydlig systematik i att utvärdera och förbättra verksamheten och dess processer. Både kunder och medarbetare ges möjlighet till och är delaktiga i detta arbete. Resultatet från kund- och medarbetarenkäter sammanställs och jämförs mellan skolorna i kommunen. När det gäller kunskapsresultat jämförs de mot både skolorna i kommunen och nationella resultatsammanställningar. Utifrån resultaten kan t ex resurser omfördelas under innevarande läsår, och nya mål skapas för kommande läsår.

113

114 1. Ledarskap A++ Rektor engagerar sig och är synlig både på övergripande (i möten med andra chefer för att förhålla sig till vad som händer i omvärlden) och lokal (både bland medarbetare och elever) nivå i arbetet med att utveckla verksamheten utifrån kundernas behov. A+ Rektor deltar vid konferenser då elevernas/kundernas resultat presenteras, analyseras och diskuteras. Rektor följer upp och bearbetar personligen det samlade resultatunderlaget avseende elevernas individuella kunskapsutveckling tillsammans med elevhälsoteamet. U+ Det finns angreppssätt för fastställande av mål och aktivitetsplan, uppföljning, utvärdering, analys av angreppssätt, fastställande av nya mål samt genomförande av dessa. U+ Skolan redovisar att de regelbundet följer upp skolans verksamhet genom olika slags enkäter.

115 1.3 Processledning A++ Skolan beskriver tydliga och systematiska arbetssätt och metoder i arbetet med att utgå från elevers behov, krav, önskemål och förväntningar då man fastställer och beskriver processer och kraven på dem. Det är t.ex återkommande utvecklingssamtal, IUP:er, enkät, kartläggningar och förväntansdokument som återkopplas in i processerna och kraven på dem.

116 5.1 Styrning av verksamhetens processer B+ Skolan redovisar metoder för att mäta hur väl de lyckas med att styra processerna. Det sker genom kvalitetsredovisningar, utvärderingar, enkäter prov, tester, skriftliga omdömen och diagnoser. Skolan följer kontinuerligt upp måluppfyllelsen i huvudprocesserna utbildning och omsorg.

117 6. Verksamhetens resultat 6.1 Resultat - Processer A ++ Skolan använder resultat från nationella prov och läs- och skrivtester för att sammanställa och analysera elevernas måluppfyllelse. Kunskapsanalysen för åk 2 i läsning visar på mycket god måluppfyllelse (100%) och matematik (räkna med flyt). Det gäller även för åk 5 i kärnämnena (matematik, svenska och engelska).

118 7.4 Mätning av kundtillfredsställelse A ++ Skolan redovisar flera systematiska arbetssätt och metoder för att mäta hur nöjda resp. missnöjda elever och föräldrar är. Det sker genom att föräldrar och elever svarar på enkäter, elever deltar i klassråd, fritidsråd, utvärdering av elevrådet, skolråd, kontakt med föräldrar, skolvalet till förskoleklass.

119 7.5 Resultat - kundtillfredsställelse A ++ Skolan redovisar resultat som är stabila och på hög nivå för kundgruppen elever, i huvudsak i nivå med målen - att eleverna känner sig trygga - tar ansvar för sitt skolarbete och - att de får vara med och bestämma. B + I jämförelser med skolor i kommunen, samt andra kommuner, ligger skolans resultat väl i nivå med dem.

120

121 Röda tråden: Mål Ledarskap Processledning Styrning av verksamhetens processer Resultat

122 TACK FÖR IDAG! LYCKA TILL OCH VÄLKOMNA IN MED ERA ANSÖKNINGAR!!

123

124 Värdeinsikt

125 Här menas organisationens allmänna attityd/kultur och inte enbart ditt personliga förhållningssätt i utövandet av din profession. Kundorientering Kunder (externa såväl som interna) upplevs ofta som en störning i vårt arbete. Vi har inte klart för oss vad de förväntar sig och vad de egentligen tycker om oss. Vi har heller inte riktigt klart för oss vad vi lovat våra kunder ifråga om våra varor och tjänster, leveranstider och service i allmänhet Det viktigaste i vårt dagliga arbete är att ta reda på och möta förväntningarna från våra kunder (externa och interna). Vi har klart för oss vad de har för uttalade och outtalade förväntningar och vad vi lovat dem. Vi är måna om att noggrant ta reda på vad kunderna tycker om oss och är öppna för synpunkter och klagomål som ett led i vårt förbättringsarbete

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Rene Chocron, SIQ Arbetslagskonferenser Temaarbetsträffar Utvecklingssamtal Förbereda lektioner och

Läs mer

SIQs Modell Kort överflygning med repetition

SIQs Modell Kort överflygning med repetition SIQs Modell & VVF SIQs Modell Kort överflygning med repetition Med syftet att....bekräfta och befästa dina kunskaper..ventilera frågeställningar..ta fram en gemensam bild SIQs Modell för Kundorienterad

Läs mer

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Processorientering & Processledning Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Syfte Förstå vad processorientering processledning är och att man kan ha nytta av detta i skolan Att ni börjar

Läs mer

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL SIQs MODELL 2 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D HUR? Vi får aldrig till det hela vägen runt! Förbättringshjulet - grundläggande synsätt Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Vad Hur Arbetssätt

Läs mer

Verksamhetsutveckling. René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Välkomna

Verksamhetsutveckling. René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Välkomna Verksamhetsutveckling René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Välkomna 22 jan 2008 1 SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008 Agenda Om SIQ Om var står vi idag Om organisationers och

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete Rikskonferens 23 24 JANUARI 2013, GÖTEBORG D Systematiskt förbättringsarbete Jens Regnér Advisor! SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Vad orsakar egentligen allt strul? Alla problem/fel i er verksamhet

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Syfte med dagens work shop

Syfte med dagens work shop Syfte med dagens work shop Att känna på två enkla verktyg för praktiskt kvalitetsarbete för problemlösning. men för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete behövs mycket mer än enkla verktyg. Verksamhetsutveckling

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola HSB Östergötland Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009 och 2013 Fredrik Lundgren Peter Lindgren SIQ Institutet

Läs mer

Epost jens@regnermanagement.se. Hemsida regnermanagement.se

Epost jens@regnermanagement.se. Hemsida regnermanagement.se Processledning Jens Regnér Mobil 0706 77 88 51 Epost jens@regnermanagement.se Hemsida regnermanagement.se Kvalitet - Det är att vi genuint bryr oss om att skapa en positiv kundupplevelse Jens Regnér -

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2011 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Examinatorsutbildning Introduktionsutbildning. Verksamhetsbeskrivningsmetoden

Examinatorsutbildning Introduktionsutbildning. Verksamhetsbeskrivningsmetoden smetoden 3b Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med fler än 200 medarbetare: Den följer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2017 1 2 Innehåll SIQs Modell - i stormens öga!... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Kvalitetsutveckling steg för steg...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

varje dag. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna

varje dag. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna För vem? 1 939 664 varje dag Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 2 Hur gör

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner GÅ I MÅL En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner Ökad måluppfyllelse ska ge högre löner Vill ni att resultaten i er skola ska förbättras? Att fler elever ska nå målen? Att ett bättre resultat

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan 12 Domarkommitténs motivering: I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan med processledning som grund skapat

Läs mer

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förbättringskunskap Göra saker rätt Göra rätt saker Efficiency Effectiveness Varför förändring? Problembild Hälso-och sjukvården består av splittrade vårdprocesser där

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Ingvar Johansson AB Processutveckling Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Tänkvärt! Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Donald Berwick

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Helsingborg 131010

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Helsingborg 131010 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Helsingborg 131010 Utgångspunkter punkter Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Skolinspektionen för en bättre skola

Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen Tillsyn och kvalitetsgranskning Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn- och elevombudet (BEO) Överklagandenämnden INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer