varje dag. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "varje dag. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna"

Transkript

1

2 För vem? varje dag Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasie, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 2

3 Hur gör man dagens rådgivare SIQ skapar, samlar och sprider kunskap om kvalitetsutveckling MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 3

4 Och vilka är ni? hand upp Skolledare Skolutvecklare Lärare Annan medarbetare Elev Vad mer! Och vad fokuserar vi på idag? MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 4

5 Skolans uppdrag MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 5

6 Excellence i tre perspektiv Systematik Struktur Kultur MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 6

7 Systematik frågor som leder till insikt MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 7

8 Struktur vilka frågor ska vi ställa oss? MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 8

9 Kulturen Grundläggande värderingar som vägleder beslut och handling Kundorientering! Engagerat ledarskap! Allas delaktighet! Kompetensutveckling! Långsiktighet! Samhällsansvar! Processorientering Förebyggande åtgärder!ständiga förbättringar!lära av andra!snabbare reaktioner!faktabaserade beslut!samverkan MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 9

10 Tre framgångsfaktorer!engagerat ledarskap!processorientering!allas delaktighet MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 10

11 Det goda ledarskapet Att agera förebild, motivera och inspirera, aktivt delta och visa intresse för det dagliga arbetet, kommunicera, ange riktning, ställa krav och följa upp är viktiga ledarskapsbeteenden. Hansson Andersson, K., Karlsson, Å. (2014) Engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 11

12 Vilka egenskaper är viktigast? Struktur Empati Pedagogisk kompetens Coachande MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 12

13 Exempel på fundering från skolan Jag tror att många skolorganisationen förlorar på att man inte förstår vikten av ett gott ledarskap. Man organiserar sin förvaltning som att dess huvudansvar var just att administrera olika gemensamma intressen för sakens skull, och glömmer att det handlar om att skapa så goda förutsättningar som bara är möjligt för att möjliggöra för rektor och lärare att vara pedagogiska ledare och bidra till att elevernas resultat förbättras. Man bjuder in till möten av olika slag, ibland beordrar man rektorer att komma, men syftet med mötet är många gånger otydligt och det är svårt att se hur just det här mötet ska kunna påverka arbetet i klassrummet för den skilda läraren så att varje elev når målen. MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 13

14 Vilken arbetsuppgift måste prioriteras? Administration, budgetmöten Pedagogisk ledning, kunskapsuppdraget Styra upp verksamheten, skapa vi-känsla Möta elever och föräldrar MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 14

15 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 15

16 Utveckla skolans processer Jönsson, H. (2012) Processorganisering i skolan - Utbildningsprocessen MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 16

17 Exempel MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 17

18 Vilken är skolans huvudprocess?! En process är en sammanhängande uppsättning av aktiviteter som upprepas i tiden. Det är processer som skall mätas och förbättras när det gäller kvalitet. Processer omvandlar resurser till prestationer och utgör värdeskapande i en organisation. Bikupa i salen MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 18

19 Allas delaktighet Huvudman, rektor, förskolechef, lärare, förskollärare, annan personal, elever och barn måste alla utifrån sina olika synvinklar ta fram underlag och analysera orsaker och vad som behöver utvecklas. Barn och elever är särskilt viktiga och måste tillfrågas om hur de ser på sitt lärande, sina resultat och prestationer i förhållande till vad förskolan och skolan erbjuder. Om barn och elever upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll och hur den utförs har det visat att de lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar. MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 19

20 Hur skapas delaktighet?!peka nu gör vi så här, och alla är med! Vi behöver gå dit - hur ska vi göra det? MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 20

21 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 21

22 Skriv ditt namn MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 22

23 Exempel Hur tar vi reda på vad våra kunder (elever/föräldrar/!) vill ha och vad de tycker om det som de hittills fått? Svar A:..det där har vi blykoll på! Vår personal har dagligen kontakt med kunderna. Svar B: Vi har många olika sätt; vi har fokusgrupper, kundpaneler, enkäter, kundundersökningar, konkurrentjämförelser mm etc, vars resultat vi sammanställer på olika sätt och gör jämförelser med interna fakta. Så får vi hela tiden ny kunskap och nya infallsvinklar på vad våra kunder upplever. Hur gör vi för att utveckla våra medarbetare? Svar A: Vi har nu i ledningsgruppen beslutat att satsa mer på detta. Varje chef har fått i uppgift att meddela sin personal att de ska komma in med önskemål om utbildningar. Sedan sammanställer vi det i ledningsgruppen i samband med årets budgetarbete och meddelar varje enhet våra beslut. Svar B: Utifrån vårt strategiarbete får vi kunskap om verksamhetens strategiska kompetensbehov för att möta förändringar i teknik, marknad, konkurrenter mm. Det strategiska kompetensbehovet bryts där det är lämpligt ner till enheter. I utvecklingssamtalen knyts verksamhetens strategiska kompetensbehov samman med medarbetarnas individuella kompetensutveckling. MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 23

24 Vad göra?!arbeta med strukturen, kulturen och systematiken!!var en ledare, styr de värdeskapande aktiviteterna i flödet, förvänta dig allas delaktighet.! En rektor ska ha järnkoll, mod och kärlek April 2015 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 24

25 Skolan blir bättre hela tiden! MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 25

26 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 26

27 Delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017! Att delta i en utmärkelseprocess ger en unik möjlighet till en strukturerad och pedagogisk genomgång av verksamheten. MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 27

28 En pågående resa MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 28

29 Flera steg på vägen!!snabbstart tre steg till samsyn!värdeinsikt Hur ser vi på värderingarna?!diplomering MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 29

30 SnabbStart MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 30

31 14 frågor!bör ledare tydligt visa att den vi är till för kunden är det viktigaste?!bör ledare och medarbetare arbetar aktivt tillsammans för att förbättra verksamheten?!bör alla ha tillgång till den information de behöver för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt?!!..!... MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 31

32 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 32

33 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 33

34 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 34

35 Värdeinsikt MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 35

36 Var ligger vi på skalan? MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 36

37 Processer MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 37

38 Värdeinsikt vidare MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 38

39 Diplomering!Ett sätt att bekräfta sin utvecklingsnivå!en utomstående neutral bedömning/ genomlysning/bekräftelse!ett synligt bevis Diplomet!En förberedelse för utmärkelsen! MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 39

40 Underlag för diplomering Översikten - verksamhetens förutsättningar Bättre Skola En viktig utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen är att det finns en gemensam bild av förutsättningar och ambitionsnivåer för verksamheten. Översikten är ett dokument som i korthet beskriver organisationen, dess verksamhet, vad den skall åstadkomma och vilka dess planer är. Översikten som ingår i underlaget för deltagande i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är utformat för att stödja arbetet med skolans systematiska kvalitetsarbete. Översikten bör vara kortfattad, högst sex sidor och under varje punkt beskriva det som skolan anser vara viktigast. Ofta finns delar eller hela den information som skall ingå i Översikten redan utarbetad i verksamhetsplaner m fl. grunddokument. Vissa delar är ren formalia. Om ni saknar material till något avsnitt i Översikten så bör ni ta fram detta först innan ni går vidare med kriterierna. Översikten ska innehålla fakta, inte omdömen, t.ex. ska det framgå vilka lokalresurser skolan har, inte om lokalerna är bra eller dåliga. Översikten bedöms inte av utvärderingsteamet den används för att förstå verksamhetens förutsättningar och inriktning. Följande punkter ska ingå i översikten: Allmän del 1. Verksamhetsidé (vad vi erbjuder till vem, varför vi finns) 2. Tjänster (kan ex vara beskrivning utbildning F-6 med inriktning, pedagogik) 3. Kunder/kundgrupper och deras behov, krav, önskemål och förväntningar (exempel på svar kan vara en trygg skolmiljö för elever) 4. Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan (t.ex. skolans konkurrenssituation) 5. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer 6. Organisations- och ledningsstruktur 7. Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) 8. Lokaler och deras ändamål 9. Leverantörer och partners (t.ex. leverantörer av skolmat, lokaler och läromedel, avlämnande och mottagande skolor, högskolor och näringsliv) 10. Ägarförhållanden och ägarkrav 11. Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del 1. Vision 2. Skolans värderingar/värdegrund 3. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter 4. Viktiga framgångsfaktorer 5. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen 6. Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning Översikten Resultat från insiqts-mätningen LedningensAnalys LedningensAnalys är ett stöd för att kartlägga och sammanställa en organisations verksamhet utifrån SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ledningens Analys består av en sida per område i SIQs Modell. Varje sida har ett antal frågor som stimulerar till att steg för steg gå igenom hur verksamheten fungerar. Utgångspunkten är att kort beskriva vilka arbetssätt som finns inom de olika områdena. Meningen är också att visa på deras tillämpning, utvärdering och förbättring. Avsikten är att detta ska göras av verksamhetens ledning för att skapa en gemensam syn på styrkor och förbättringsområden. Analysen kan göras vid en serie möten under ledning av någon som är kunnig inom SIQs modell. Det är bra om Ledningens Analys förbereds av någon som får i uppgift att ta fram och fylla i formuläret. Därefter kan analysen göras under ett gemensamt möte. Här kan man lägga till och ändra så att beskrivningen känns komplett. Varje avsnitt avslutas med att gruppen sätter ett betyg på avsnittet. Det finns Anvisningar och Tips på SIQs hemsida som kan vara ett stöd första gången man fyller i Ledningens Analys. Ledningens analys är en bra grund för förbättringsarbete. En annan bra start på ett förbättringsarbete kan vara att ta fram en Översikt enligt SIQs modell eller en självutvärdering med ett web-baserat verktyg insiqt. Läs mer om dessa på SIQs hemsida eller kontakta SIQ för mer underlag. Detta är ett skyddat formulär Ett skyddat formulär ger dig möjligheter att skriva i de grå textrutorna som blir större allt eftersom du skriver, men du riskerar inte att råka radera något av instruktionstexten. Ett skyddat formulär kan göra att det blir krångligare att klistra in tabeller och bilder. Det finns två sätt att komma runt detta: - Du kan öppna det genom att avmarkera Skydda formulär under fliken Utvecklare, formuläret har inget lösenord. - Du kan spara ner en tabell, graf eller bild i.png format. Sedan ställer du dig där i Ledningens Analys som du vill klistra in bilden. Välj infoga och där väljer du Foto, sedan Bild från fil välja aktuell bild som du vill klistra in. Ifylld Ledningens analys

41 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 41

42 Översikten Fundamentet för pelarna Gemensam bild av verksamhetens förutsättningar och inriktning Faktabaserad Max 6 sidor Totalt 18 rubriker Allmän del & Strategisk del

43 Översikten Allmän del 1.! Verksamhetsidé 2.! Varor och tjänster 3.! Kunder/kundgrupper och deras behov, krav, önskemål och förväntningar 4.! Marknader och distributionskanaler 5.! Konkurrenssituation och egen marknadsposition 6.! Verksamhetens processtruktur 7.! Organisations- och ledningsstruktur 8.! Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) 9.! Anläggningar och deras ändamål 10.! Leverantörer och partners 11.! Ägarförhållanden och ägarkrav 12.! Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del 1.! Visioner 2.! Värderingar 3.! Styrkor, svagheter, hot och möjligheter 4.! Kritiska framgångsfaktorer 5.! Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen 6.! Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

44 Grundidén med insiqt!en verksamhetsvärdering enligt SIQs modell!alla medarbetare och ledare!webb-baserad enkätteknik används!resultatet sparas och kan användas för framtida jämförelse och för jämförelse med andra företag!gör förbättringsarbetet synligt och mätbart

45 Kräver viss introduktion för att bli bra!berätta för medarbetarna att och när enkäten kommer att komma till dem!varför ni vill att alla fyller i enkäten!gå igenom resultatet av enkäten med medarbetarna

46 Svarsfördelning per påstående

47 Ledningens Analys Ledningens analys är en nedskriven beskrivning av hur organisationen arbetar med de olika områdena som finns i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Tänk på att beskriva!.! hur ni gör, inte att! systematik och samband! var och när arbetssätten tillämpas! hur ni utvärderar och förbättrar era arbetssätt! Kortfattat men beskrivande!! Undvik att bli anekdotisk

48 Hur kan ett hur beskrivas? Varför är ett beskrivet hur viktigt?

49 Underlag för diplomering Översikten - verksamhetens förutsättningar Bättre Skola En viktig utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen är att det finns en gemensam bild av förutsättningar och ambitionsnivåer för verksamheten. Översikten är ett dokument som i korthet beskriver organisationen, dess verksamhet, vad den skall åstadkomma och vilka dess planer är. Översikten som ingår i underlaget för deltagande i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är utformat för att stödja arbetet med skolans systematiska kvalitetsarbete. Översikten bör vara kortfattad, högst sex sidor och under varje punkt beskriva det som skolan anser vara viktigast. Ofta finns delar eller hela den information som skall ingå i Översikten redan utarbetad i verksamhetsplaner m fl. grunddokument. Vissa delar är ren formalia. Om ni saknar material till något avsnitt i Översikten så bör ni ta fram detta först innan ni går vidare med kriterierna. Översikten ska innehålla fakta, inte omdömen, t.ex. ska det framgå vilka lokalresurser skolan har, inte om lokalerna är bra eller dåliga. Översikten bedöms inte av utvärderingsteamet den används för att förstå verksamhetens förutsättningar och inriktning. Följande punkter ska ingå i översikten: Allmän del 1. Verksamhetsidé (vad vi erbjuder till vem, varför vi finns) 2. Tjänster (kan ex vara beskrivning utbildning F-6 med inriktning, pedagogik) 3. Kunder/kundgrupper och deras behov, krav, önskemål och förväntningar (exempel på svar kan vara en trygg skolmiljö för elever) 4. Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan (t.ex. skolans konkurrenssituation) 5. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer 6. Organisations- och ledningsstruktur 7. Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) 8. Lokaler och deras ändamål 9. Leverantörer och partners (t.ex. leverantörer av skolmat, lokaler och läromedel, avlämnande och mottagande skolor, högskolor och näringsliv) 10. Ägarförhållanden och ägarkrav 11. Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del 1. Vision 2. Skolans värderingar/värdegrund 3. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter 4. Viktiga framgångsfaktorer 5. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen 6. Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning Översikten Resultat från insiqts-mätningen LedningensAnalys LedningensAnalys är ett stöd för att kartlägga och sammanställa en organisations verksamhet utifrån SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Ledningens Analys består av en sida per område i SIQs Modell. Varje sida har ett antal frågor som stimulerar till att steg för steg gå igenom hur verksamheten fungerar. Utgångspunkten är att kort beskriva vilka arbetssätt som finns inom de olika områdena. Meningen är också att visa på deras tillämpning, utvärdering och förbättring. Avsikten är att detta ska göras av verksamhetens ledning för att skapa en gemensam syn på styrkor och förbättringsområden. Analysen kan göras vid en serie möten under ledning av någon som är kunnig inom SIQs modell. Det är bra om Ledningens Analys förbereds av någon som får i uppgift att ta fram och fylla i formuläret. Därefter kan analysen göras under ett gemensamt möte. Här kan man lägga till och ändra så att beskrivningen känns komplett. Varje avsnitt avslutas med att gruppen sätter ett betyg på avsnittet. Det finns Anvisningar och Tips på SIQs hemsida som kan vara ett stöd första gången man fyller i Ledningens Analys. Ledningens analys är en bra grund för förbättringsarbete. En annan bra start på ett förbättringsarbete kan vara att ta fram en Översikt enligt SIQs modell eller en självutvärdering med ett web-baserat verktyg insiqt. Läs mer om dessa på SIQs hemsida eller kontakta SIQ för mer underlag. Detta är ett skyddat formulär Ett skyddat formulär ger dig möjligheter att skriva i de grå textrutorna som blir större allt eftersom du skriver, men du riskerar inte att råka radera något av instruktionstexten. Ett skyddat formulär kan göra att det blir krångligare att klistra in tabeller och bilder. Det finns två sätt att komma runt detta: - Du kan öppna det genom att avmarkera Skydda formulär under fliken Utvecklare, formuläret har inget lösenord. - Du kan spara ner en tabell, graf eller bild i.png format. Sedan ställer du dig där i Ledningens Analys som du vill klistra in bilden. Välj infoga och där väljer du Foto, sedan Bild från fil välja aktuell bild som du vill klistra in. Ifylld Ledningens analys

50 Vad händer med ert material? Läses av teammedlemmar individuellt Diskuteras och värderas i teamet (konsensusmöte) Platsbesök genomförs Justeringar av bedömning sker efter platsbesök

51 SIQs 7 Kvalitetsnivåer De kvalitetsnivåer som beskrivs i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling är mycket enkla och summariska beskrivningar som ska ge en liten idé om vad de olika nivåerna kännetecknas av. De kan t.ex. användas för att grovt stämma av att den nivå man kommit fram till vid en självvärdering känns någorlunda rätt. Nivå 6 ( p) är ganska extremt och sällsynt. Nivå 5 ( p) är mycket bra och ovanligt. Nivå 2 ( p) är ganska vanligt....och finns man på nivå 3 ( p) är det bra!

52

53 Diplomering MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 53

54 Återföringsrapporten består av!sammanfattning av nivå och styrkor samt förbättringsområden!kommentarer utifrån systematiken; -!Angreppssätt -!Tillämpning -!Utvärdering & förbättring -!Resultat!Kommentarer om förekomsten av de Grundläggande värderingarna!kommentarer utifrån strukturen, styrkor och förbättringsområden inom varje delkriterie!grafer över varje kriteriums nivåbedömning och i relation med samtliga deltagande organisationer över tid.

55 Tidplan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola april Sista dag för anmälan (inlämning av översikt) - 23 augusti Komplett utvärderingsunderlag SIQ tillhanda kl november Platsbesök i verksamheten - 28 november Domarkommittén fattar beslut januari Ceremoni för mottagarna 2017 MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 55

56 Examinator!!Att bli examinator är ett sätt att utveckla sig själv och sin organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en kostnadsfri kvalificerad ledarskapsutbildning.!du får tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.!sök senast 18 april, läs mer på MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 56

57 Flera steg på vägen!!"#$%&'( )$*+*$,,-$ %.#/&$0.1!"#$%&'()*+"#$%&',%'($$)*-#./0$%&'()*-#./0$1#$%&'()*$2,34('$%&'()* -56/($4,)*-56/($4,$1#$%&'()*$1#$%4'0*.784'0/4/-*+"#*9.:/( MATS DELERYD - ANNE-CHARLOTTE HOLMGREN 57

58

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

SIQs Modell Kort överflygning med repetition

SIQs Modell Kort överflygning med repetition SIQs Modell & VVF SIQs Modell Kort överflygning med repetition Med syftet att....bekräfta och befästa dina kunskaper..ventilera frågeställningar..ta fram en gemensam bild SIQs Modell för Kundorienterad

Läs mer

Regler & Anvisningar Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017

Regler & Anvisningar Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017 Regler & Anvisningar Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017 Institutet för Kvalitetsutveckling GÖTEBORG: Drakegatan 6, S - 412 50 Göteborg STOCKHOLM: Kungsgatan 26, S - 111 35 Stockholm Phone + 46 (0)31 723

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Rene Chocron, SIQ Arbetslagskonferenser Temaarbetsträffar Utvecklingssamtal Förbereda lektioner och

Läs mer

SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2017 1 2 Innehåll SIQs Modell - i stormens öga!... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Kvalitetsutveckling steg för steg...

Läs mer

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL SIQs MODELL 2 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D HUR? Vi får aldrig till det hela vägen runt! Förbättringshjulet - grundläggande synsätt Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Vad Hur Arbetssätt

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2011 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Regler & Anvisningar Alla som deltar är vinnare Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola HSB Östergötland Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009 och 2013 Fredrik Lundgren Peter Lindgren SIQ Institutet

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Glada Hudikgymnasiet Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Vad vi gör Fristående gymnasieskola i Hudiksvall Vision Vi skapar möjlighet för varje individ att genom medvetna val forma

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Verksamhetsutveckling. René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Välkomna

Verksamhetsutveckling. René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Välkomna Verksamhetsutveckling René Chocron SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Välkomna 22 jan 2008 1 SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008 Agenda Om SIQ Om var står vi idag Om organisationers och

Läs mer

Det professionella perspektivet Dokumentation Uppföljning/utvärdering. - begrepp och möjliga tillvägagångssätt. Elisabeth Beijer

Det professionella perspektivet Dokumentation Uppföljning/utvärdering. - begrepp och möjliga tillvägagångssätt. Elisabeth Beijer Det professionella perspektivet Dokumentation Uppföljning/utvärdering - begrepp och möjliga tillvägagångssätt Elisabeth Beijer 2010-12-09 Evidensbaserad praktik mötet med brukare/klienter Situation och

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommuns kvalitetsarbete Att överbrygga gap Kvalitets GAP Kommunikation med andra Personliga behov Tidigare erfarenheter Kund 5 Förväntad service/kvalitet

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola

LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola LÄR PLANERA Uppdraget Vår Affärsidé Nuläge Resultat Våra värderingar Arbetssätt Medarbetarskap Ledarskap Mål Vision Styrsystem & organisation Ekonomi ANALYSERA

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Språngbrädan lättversion

Språngbrädan lättversion Språngbrädan lättversion En start på arbetet med självutvärdering Utvärdering och förbättring? Kundsamverkan Ledarskap Resultat? Medarbetarnas utveckling och aktighet Verksamhetens processer Språngbrädan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Domarkommittén 2013 består av

Domarkommittén 2013 består av PROCESSEN 2013 5 Domarkommittén 2013 består av Jan Stenberg (ordf.), fd VD SAS Kjell Jansson, VD Svensk Energi Anders Mellberg, fd VD Agria International Gunilla Rittgård, VD Fazer Food Services AB Håkan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Regler och anvisningar

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Regler och anvisningar Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 Regler och anvisningar 12 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(5) Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg 1.Inledning Det är en svår konst att balansera, uppfylla och helst överträffa kunders

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan 12 Domarkommitténs motivering: I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan med processledning som grund skapat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Processorientering & Processledning Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Syfte Förstå vad processorientering processledning är och att man kan ha nytta av detta i skolan Att ni börjar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Birgitta Wikström 160830 Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i

Läs mer