Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlskoga lasaretts kvalitetsresa"

Transkript

1 Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson

2 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Universitetssjukhuset Örebro Primärvård Minst en vårdcentral i varje kommun med: Distriktsläkarmottagningar Distriktssköterskemottagningar Barnavårdscentraler Barnmorskemottagningar Sjukgymnastik En god tillgänglighet till högkvalitativ vård skapas genom samverkan inom specialistvården och med primärvården.

3 Karlskoga lasarett Varje år vårdas ca 8400 patienter söker ca människor akutvård utförs ca 5000 ambulansuppdrag genomförs ca 3300 operationer föds ca barn på Karlskoga lasarett med 130 vårdplatser 730 anställda

4 Våra viktigaste kundgrupper Patient Hälso- och sjukvård Bot Lindring Tröst Närstående Närståendestöd Kunskap Stöd Studerande Utbildning Kunskap Färdighet

5 Vår resa startade 1998 med en vision

6 Visionen för Karlskoga lasarett Karlskoga lasarett vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett! Vi ska alltid uppfattas som en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och känner delaktighet och som man gärna kan rekommendera andra att arbeta vid!

7 Väl fungerande lasarett, Hur skulle vi arbeta för att nå vår vision? God Kvalitet (Medicinska kvaliteten är minst i nivå med Riksgenomsnittet ) inkl. Hög patientsäkerhet (ingen undvikbar vårdskada) Kundtillfredsställelse > 95 % nöjda med bemötandet Arbetsmiljö, nöjda medarbetare > 95 % rekommenderar Kga las som arbetsplats Kostnadseffektivitet

8 Väl fungerande lasarett Hur vet vi när vi nått målet visionen? Vi valde att använda SIQ:s modell för verksamhetsutveckling - för här utvärderas både ledningssystemet och de resultat vi uppnår!

9 SIQs 7 Kvalitetsnivåer Nivå 7 är i det närmaste ouppnåeligt Nivå 6 är ganska extremt och sällsynt. Nivå 5 är mycket bra och ovanligt. Nivå 2 är ganska vanligt....och finns man på nivå 3 är det bra! Karlskoga lasarett låg på nivå 5 år 2012!

10 Strategisk plan och mätbara mål Initialt upprättades en strategisk plan och mätbara mål formulerades. Vår ambition var att på 5 år nå nivå 4 av 7 i SIQ:s kvalitetstrappa. Utvärderingen utgår från SIQ:s 7 områden:

11 Därefter Bildades ett kvalitetsråd Genomfördes utbildning i kvalitetsverktyg till samtliga medarbetare

12 Patientcentrum etablerades med ett patientombud Ett ledningssystem upprättades och implementerades. En viktig del i detta var en tydlig dokumentstyrning såväl lasarettsövergripande som klinikvis. Uppföljningsmetoder, mätpunkter och mätfrekvens beslutades och sedan jobbade vi på

13 Våra rutiner styrande dokument viktig del av ledningssystemet Minst vart 3:e år ska alla våra rutiner (styrande dokument) gås igenom för att se om något behöver förändras!

14 Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut Mäta resultat analysera och förbättra även det en viktig del av ledningssystemet!

15 Alla våra resultat finns samlade i Rapportmappen på intranätet! Exempel på resultat inom den medicinska vården..

16 Medicinsk kvalitet i nivå med övriga riket Kvinnosjukvårdsprocessen År 2012 ÖJ Diagram/område Karlskoga Lindesberg USÖ Kalmar Ryhov Nationellt 51/Komplikationsfria efter borttagande 76,0 % Uppgift saknas 62,2 % 71,7% 59,4 % 70,5 % av livmoder 1/ / /Besvärsfria ett år efter 84,5 % Uppgift saknas 69,7 % 77,8 % 73,6 % 78,3 % livmoderframfall 1/ / /Andel kvinnor kontinenta 1 år efter urinkontinensoperation 1/ / ,7 % Uppgift saknas 72,0 % 64,9 % 70,8 % 68,3 % Höga %-satser eftersträvansvärt Strokeprocessen År 2012 ÖJ Diagram/område Karlskoga Lindesberg USÖ Kalmar Ryhov Nationellt 103/Andel pat som vårdas på 93,3 % 90,6 % 87,5 % 95,7 % 89,4 % 89,1 % strokeenhet / Andel pat som genomgått 97,0 % 84,5 % 91,9 % 99,7 % 96,1 % 93,0 % sväljtest efter ankomst till sjukhus /Andel pat som var ADLoberoende 3 mån efter akutfasen ,6 % 79,8 % 82,4 % 78,9 % 80,4 % 80,9 %

17 Våra framgångsfaktorer Kundsamverkan Ledningens engagemang Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut Allas delaktighet och utveckling Balans inom givna ekonomiska ramar Och att aldrig ge upp!

18 Hur har vi lyckats bibehålla lyckade förbättringar?

19 vi ger inte upp! Exempel: Mål: Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden Inga arbetsskador ska uppstå på grund av patientarbete

20 Långsiktigt förebyggande arbete genom att bibehålla och utveckla den egna kompetensen inom verksamheten År 1992 utbildades 7 instruktörer i förflyttningskunskap I dag har vi totalt 39 instruktörer minst en instruktör på varje avdelning! Instruktörerna ingår i sjukhusövergripande nätverk

21 Utbildning i förflyttningskunskap 5-dagars grundutbildning i förflyttningskunskap för all vårdpersonal Repetitionsutbildning minst en gång/år Vi lär oss att koppla ihop kunskapen om patientens unika behov och resurser med förflyttningstekniken.

22 En patientsäker vård och en säker arbetsmiljö

23 En patientsäker vård

24 En patientsäker vård sparar pengar Karlskoga lasarett hade 1 % anlagda trycksår hösten Tänk om det varit den nationella nivån! Den låg dock på 15 % varav 7 % var anlagda på sjukhus

25 En patientsäker vård sparar pengar Totalt har vi ca 1,4 miljoner inneliggande patienter per år i Sverige. 7 % innebär pat. x (snittkostnad per trycksår) = 1372 Mnkr. Jämför med 1 % trycksårsfrekvens pat x = 19,6 Mnkr Sverige skulle spara ca 1,4 miljarder kronor per år vid samma trycksårsfrekvens som Karlskoga lasarett!

26 En säker arbetsmiljö

27 och en säker arbetsmiljö sparar också pengar Antal sjukdagar på grund av belastningsskador vid Karlskoga lasarett: År : 3966 sjukdagar År : 103 sjukdagar Beräknad kostnad per sjukdag: Kostnad för grundutbildade sjuksköterska resp. undersköterska/sjukdag (1650 kr)

28 Hur har vi lyckats få Allas delaktighet och utveckling?

29 Alla yrkeskategorier deltar i obligatoriska utbildningar Ledningen ansvarar för att samtliga yrkeskategorier deltar i kvalitets- och patientsäkerhetsutbildningar/aktiviteter: Kvalitet Patientsäkerhet Etik Risk- och händelseanalysmetodik Process/värdeflödesanalys Förflyttningskunskap HLR Kunskapstest/utbildning inom medicinsk teknik, provtagning, omvårdnad mm

30 Alla yrkeskategorier Deltar aktivt i olika förbättringsarbeten Får tid avsatt till förbättringsarbete via anpassningar i scheman

31 Alla yrkeskategorier Har minst ett eget ansvarsområde utöver det ordinarie arbetet. Deltar i sjukhusövergripande nätverk utifrån aktuellt ansvarsområde Deltar i obligatoriska utbildningar

32 Alla i teamet bidrar till verksamhetens resultat Mål: Antal specialistledda mottagningar med annan kategori än läkare ska öka i förhållande till år år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 År 2010 År 2012 Antal specialistledda mottagningar, ej läkare

33 Resultatet blev

34 PSA-sköterskan ansvarar för att ge information till patienter inför PSA-provtagning, kontrollerar lab-prover och meddelar patienten resultat. PSA-sköterskan är även kontaktperson för patienter med prostata- och blåscancer. - Det sparar tid för doktorn och sköterskan är mer tillgänglig och kan också avsätta mer tid för samtal med patienten. Genom att ha en kontaktperson vet patienten vem man ska vända sig till. - Beslutet att en sjuksköterska övertog denna mottagning mottogs positivt i läkargruppen. Verksamhetschef/kirurgöverläkare - Patienten har lättare att kommunicera vardagsbekymmer med sköterskan. Det är en strukturerad/avgränsad uppföljning utifrån en checklista som följer Riks-stroke. - Beslutet att överlåta ansvaret till sjuksköterskor mottogs enbart positivt! Verksamhetschef/medicinöverläkare De patienter som vid utskrivningen får diagnosen stroke eller TIA kallas efter beslut av läkare till återbesök efter/inom 3 månader. De strokepatienter som kommer ifråga ska ha skrivits ut till hemmet alternativ kortidsboende där vi tror att patienten kommer att återgå till sitt tidigare boende.

35 Nöjda patienter Karlskoga lasarett ska vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett 92% av våra patienter anser att vi är det.

36 och nöjda medarbetare 95% av medarbetarna rekommenderar en nära vän att jobba på Karlskoga lasarett. Rekommenderar lasarettet som arbetsplats 100% 80% 60% 40% 20% 0% År 2004 År 2006 År 2008 År 2010

37 och att aldrig ge upp ledde oss fram till Utmärkelsen Svensk Kvalitet Som första sjukhus i Sverige fick Karlskoga lasarett den 30 januari 2013 ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet! Priset delades ut av kung Carl XVI Gustaf under en högtidlig ceremoni på Karlskoga lasarett.

38 Vår resa fortsätter med ny energi!

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Värdegrund, bemötande och personalbemanning vid äldreboenden Kalix kommun Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Maj 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömningar 1 2

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer