Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:"

Transkript

1 Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera brukarens behov generellt. 2. Förstå sin roll som personlig assistent. 2.1 Välja rätt situation/läge för att handla/agera utifrån brukarens behov/krav. 2.2 Välja rätt hjälp till självhjälp utifrån brukarperspektiv. 2.3 Ge exempel på vikten av tydlighet i dialogen mellan personlig assistent och arbetsledning. 2.4 Ge exempel på situationer där sekretesslagstiftningen är viktig. 3. Förstå sitt uppdrag utifrån olika begreppsdefinitioner. 3.1 Förklara skillnaden mellan begreppen; - vård, stöd, service, coaching, hjälp till självhjälp. 3.2 Ge exempel på när de olika arbetssätten/förhållningssätten tillämpas. 4. Olika verktyg för dokumentation. 4.1 Känna till syftet med dokumentationsskyldighet, daganteckningar/avvikelsehantering, genomförandeplaner, uppföljning och sekretess i samband med dokumentation.

2 Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Förhållningssätt Nivå: 1 1. Förstå och känna till olika förhållningssätt inom assistansyrket. 1.1 Identifiera och ge exempel på olika förhållningssätt. 1.2 Ge exempel på ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 1.3 Välja förhållningssätt utifrån olika givna situationer. 2. Se olika konsekvenser beroende på förhållningssätt och situation. 2.1 Identifiera olika situationer som kräver olika förhållningssätt inom yrket. 2.2 Ge exempel på olika konsekvenser.

3 Kursmodulens titel: Yrkesrollen- Privat, personligt, professionellt OCN-poäng: 2 BEK Förstå skillnaden på PPP privat, personligt, professionellt. 1.1 Beskriva skillnaden mellan PPP privat, personligt, professionellt. 2. Använda begreppen PPP utifrån olika situationer inom yrket. 2.1 Beskriva olika situationer som kan uppkomma inom yrket kopplat till PPP. 2.2 Beskriva och diskutera konsekvenserna utifrån olika sätt att hantera PPP. 2.3 Diskutera förhållningssätt kring brukares nyttjande av ex alkohol men även andra former av missbruk och hur det kan få betydelse, konsekvenser exempelvis vad gäller, sekretess och anhörigrelationer.

4 Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Värdegrund OCN-poäng: 2 1. Etik och moral. 1.1 Definiera olika yrkesspecifika etiska och moraliska aspekter. 1.2 Diskutera utifrån olika etiska dilemman som kan uppstå, ex utifrån assistentens respektive brukarens roll. 1.3 Förklara anledningen till det egna ställningstagandet. 2. Lojalitet. 2.1 Diskutera olika lojalitetsområden. 2.2 Diskutera olika lojalitetskonflikter som kan uppstå i arbetet med både barn och vuxna. 3. Kön/genus. 3.1 Diskutera yrket utifrån genusperspektiv. 3.2 Diskutera olika dilemman som kan uppstå utifrån perspektiven. 3.3 Förklara det egna ställningstagandet. 4. Värdegrund enligt LSS och SOL. 4.1 Diskutera de bärande principerna i lagstiftningen: -självbestämmande -helhetssyn -delaktighet- inflytande -tillgänglighet -kontinuitet 4.2 Diskutera skillnaderna mellan LSS goda levnadsvillkor och SOL skäliga levnadsvillkor.

5 Kursmodulens titel: Yrkesrollen- Konflikthantering Nivå: 1 OCN-poäng: 2 1. Vara medveten om olika konfliktsituationer om kan uppstå inom yrket. 1.1 Ge exempel på olika konfliktsituationer som kan kopplas till brukaren. 1.2 Ge exempel på konfliktsituationer som kan kopplas till medarbetare. 1.3 Ge exempel på konfliktsituationer som kan kopplas till andra involverade tex anhöriga, god man, vänner. 2. Förstå olika sätt att hantera konflikter. 2.1 Ge exempel på verktyg och metoder att använda vid uppkomna konfliktsituationer. 2.2 Välja olika lösningar beroende på konfliktsituation.

6 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg - Grundläggande vård och omsorg OCN-poäng: 2 1. Grundläggande yrkesterminologi. 1.1 Undersöka och lista nödvändiga begrepp, samt namn på olika redskap, och deras användningsområden. 2. Grundläggande kunskaper om omvårdnad samt balans coachande/vårdande. 2.1 Diskutera omvårdnaden utifrån brukarens grundläggande mänskliga behov och individuella behov. 2.2 Beskriva praktiskt grundläggande omvårdnadsarbete. 2.3 Ge exempel på samt förklara balans ur ett coachande/vårdande perspektiv. 3. Hygieniska arbetsmetoder. 3.1 Diskutera vanliga mikroorganismer, deras spridningsvägar samt hur man stoppar spridningsvägarna.

7 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Diabetes BEK Diabetes. 1.1 Redogöra för de övergripande skillnaderna på Typ 1 och Typ 2 diabetes Redogöra för eventuella komplikationer. 1.3 Redogöra för hur dessa komplikationer kan förebyggas. 1.4 Ta glukostest. 1.5 Ge och/eller redogöra för hur man ger insulin

8 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Sjukdom i cirkulationsorgan/hlr BEK Sjukdom i cirkulationsorgan samt hjärt och lungräddning, HLR. 1.1 Förklara cirkulationsorganens anatomi. 1.2 Redogöra för de vanligaste sjukdomarna inom cirkulationsapparaten. 1.3 Redogöra för de vanligaste sjukdomarna inom andningsorganen. 1.4 Beskriva orsaker till 1.2 och Ge exempel på omvårdnadsbehov kopplat till orsaker. 1.6 Ge HLR

9 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Läkemedelshantering för personlig assistent 1. Läkemedelshantering för personlig assistent. 1.1 Redogöra för de vanligaste läkemedlen en personlig assistent kommer i kontakt med Förklara hur hantering och förvaring av kända läkemedel ska ske. 1.3 Redogöra för i vilka situationer en personlig assistent får ge läkemedel. 1.4 Redogöra för skillnaden mellan egenvård och sjukvård och när delegering behövs

10 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Neuropsykiatriska funktionshinder 1. Neuropsykiatriska funktionshinder. 1.1 Redogöra för de vanligaste diagnoserna inom gruppen. 1.2 Förklara de vanligaste kännetecknen för respektive diagnos. 1.3 Beskriva vilka behov personer med dessa diagnoser kan ha

11 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Förvärvade hjärnskador BEK Förvärvade hjärnskador. 1.1 Ge exempel på orsaker till förvärvad hjärnskada. 1.2 Förklara effekterna efter en förvärvad hjärnskada. 1.3 Beskriva vilka behov olika individer kan ha beroende på funktionsnedsättning

12 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Utvecklingsstörning OCN-poäng: 2 1. Utvecklingsstörning. 1.1 Förklara orsaker till utvecklingsstörning Beskriva de olika utvecklingsnivåerna. 1.3 Redogöra för vilka andra diagnoser som är/kan vara kopplade till utvecklingsstörning. 1.4 Uppvisa insikt om olika skolformer, boendeformer, daglig verksamhet. 1.5 Förklara sin egen roll som länk i kedjan. 1.6 Redogöra för grunderna i svensk omsorgsideologi och dess historik

13 Kursmodulens titel: Funktionsnedsättning och omsorg Sjukdomar i nervsystemet och rörelseapparaten 1. Sjukdomar i nervsystemet och rörelseapparaten. 1.1 Redogöra för de vanligaste sjukdomarna inom nervsystemet. 1.2 Beskriva vilka de vanligaste omvårdnadsbehoven är. 1.3 Uppvisa grundläggande kunskap om reumatiska sjukdomar. 1.4 Uppvisa grundläggande kunskap om Epilepsi. 1.5 Beskriva vilka de vanligaste omvårdnadsbehoven är

14 Kursmodulens titel: Kommunikation- Kommunikationens betydelse OCN-poäng: 2 BEK Förstå vikten av kommunikation i rollen som personlig assistent. 1.1 Beskriva skillnaden mellan olika sätt att kommunicera beroende på vem jag som PA behöver komminicera med. Ex anhöriga, brukare, god man, vänner. 1.2 Diskutera konsekvenser av olika sätt att kommunicera. 1.3 Förklara vikten av att ställa frågor och lyssna till brukare, anhöriga, chefer etc. 2. Använda kommunikationen som redskap. 2.1 Beskriva två olika situationer där medvetenhet om kommunikationen som redskap är viktig, samt olika alternativa kommunikationsmetoder. 2.2 Förklara lämpliga sätt att hantera dessa situationer. 2.3 Beskriva konsekvenser utifrån olika sätt att hantera dessa situationer.

15 Kursmodulens titel: Kommunikation - Samarbete Nivå: 1 OCN-poäng: 2 1. Samarbeta i arbetsgrupp. 1.1 Ge exempel på när han/hon tar initiativ till samarbete då det krävs för att utföra arbetsuppgiften. 1.2 Ge exempel på när han/hon påtalat problem i syfte att utreda oklarheter på arbetsplatsen. 1.3 Ge exempel på nyttan av den egna arbetsinsatsen för brukaren och kollegialt. 2.Samverka på arbetsplatsen. 2.1 Deltar i den sociala samvaron på arbetsplatsen. 2.2 Ge exempel på hur han/hon bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.

16 K 2009 Titel: Samhällskunskap - Lagstiftning inom hälso- och sjukvård Kursmodul 1. Sekretess. 1.1 Förklara hur sekretesslagen fungerar kopplat till yrkesrollen. 2. Syftet med LSS. 2.1 Beskriva insatser i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 2.2 Förklara hur LSS styr det egna arbetet. 2.3 Beskriva vilka professioner och beslutsgångar som finns inom yrket. 3. Syftet med Hälso- och sjukvårdslagen. 4. Syftet med lagparagraferna Lex Sarah och Lex Maria. 3.1 Beskriva huvuddragen i Hälso- och sjukvårdslagen. 3.2 Förklara hur Hälso- och sjukvårdslagen påverkar det egna arbetet. 4.1 Förklara hur Lex Sarah fungerar kopplat till yrkesrollen. 4.2 Förklara hur Lex Maria fungerar kopplat till yrkesrollen. 5. Förstå Arbetsmiljölagstiftningens samverkan med ovan beskrivna lagar. 5.1 Förklara hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar kopplat till yrkesrollen. 6. Övriga lagar och avtal. 6.1 Ge exempel på andra lagar och avtal man kan stöta på i sin roll som personlig assistent.

17 Kursmodulens titel: Hälsa och arbetsmiljö - Hot och våld Nivå: 1 1. Känna till eventuella risker om hot och våld. 1.1 Ge exempel på några situationer där hot och/eller våld kan uppkomma. 1.2 Ge exempel på olika sätt att hantera hotfulla situationer. 1.3 Ge exempel på vilken beredskap man kan ha och använda sig av förebyggande, under och efter en hotfull situation. 1.4 Känna till och lära sig efterfråga företagets rapporteringsrutiner kring hot och våld.

18 Kursmodulens titel: Hälsa och arbetsmiljö- Friskvård 1. Vad är hälsa? Definitioner. 1.1 Beskriva olika sätt att se på hälsa. 1.2 Diskutera begreppen friskt/sjukt. 2. Faktorer som påverkar hälsan. 2.1 Beskriva effekter av fysisk aktivitet hälsa och kost, tobak, alkohol och stress. 3. Friskvård. 3.1 Uppge tre goda skäl att ägna sig åt friskvård och diskutera vikten av det. 3.2 Ange två aktiviteter anpassade efter de behov som den personliga assistenten ser i sitt yrke. 3.3 Ge exempel på hur man kan applicera friskvårdskonceptet i ett brukarperspektiv utan att det är integritetskränkande.

19 Kursmodulens titel: Hälsa och arbetsmiljö Ergonomi och hjälpmedel 1. Ergonomi och hjälpmedel. 1.1 Beskriva de vanligaste ergonomiska skaderiskerna som personlig assistent Illustrera och visa hur man arbetar ergonomiskt rätt vid förflyttningar. 1.3 Använda olika hjälpmedel på ett riktigt sätt. 1.4 Ta de kontakter som behövs för att få tag på de efterfrågade hjälpmedlen

20 K 2009 Titel: Hälsa och arbetsmiljö - Stresshantering Kursmodul 1. Fakta om stress Diskutera begreppet stress ur olika synvinklar och stressreaktioner. 1.2 Beskriva egna sätt att hantera stress och eventuella stressymtom. 2. Anpassa arbetstakt till arbetsbörda. 2.1 Bedöma när arbetsbördan är för hög/låg och kommunicera detta till sin handledare/chef. 2.2 Tillsammans med sin handledare/chef/medarbetare prioritera det viktigaste först. 3. Ha framförhållning. 3.1 Förutse stressiga tider och tillsammans med sin handledare/chef/medarbetare planera arbetet därefter. 4. Se brukarperspektivet. 4.1 Beskriva hur stress påverkar kvaliteten i assistansen för brukaren

21 Kursmodulens titel: Hälsa och arbetsmiljö ADL och hjälpmedel BEK ADL (Activities of daily Living) och hjälpmedel. 1.1 Beskriva vad ADL är. 1.2 Identifiera en persons behov av ADL. 1.3 Praktiskt hjälpa och stötta en individ utifrån dennes förutsättningar. 1.4 Beskriva vilka kognitiva och tekniska hjälpmedel som finns. 1.5 Förklara hur de används och i vilka situationer. 1.6 Redogöra för vart man vänder sig för att få tillgång till hjälpmedlen

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer