Vå rd och omsorgsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vå rd och omsorgsutbildning"

Transkript

1 Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vårdoch omsorgsuppgifter. Gemensamma kurser Etik och människans livsvillkor poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans liv utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kursen syftar också till att du utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer där ett etiskt förhållningssätt har en central roll. Hälsopedagogik poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Centralt i kursen är hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv där det friska tas tillvara och förstärks. Kursen syftar också till att du utvecklar kunskaper inom områdena friskfaktorer, krishantering, metoder för att mäta hälsotillstånd, kommunikation, arbetsmiljön samt hur balans mellan arbete och fritid påverkar hälsan. IT i vård och omsorg 100 poäng Kursen syftar till du utvecklar kunskap om IT-tillämpningar för vård- och omsorgsarbete. Du kommer också att få kunskap om samspelet mellan it och människan, it inom informationsutövning, hjälpmedel inom vård och omsorg till exempel satellitlägenhet, itfunktioner för till exempel rådgivning, etiska frågeställningar i samband med ITtillämpningar inom vård och omsorg och lagar gällande sekretess och datalagring. Detta är en kurs som fortlöper under hela utbildningen. Medicin poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och den fysiska utvecklingen genom livet. Undervisningen syftar till att ge kunskap om olika sjukdomar, läkemedel, lagar, mikroorganismer samt hjärt- och lungräddning. Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska inslag. Psykiatri poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att du utvecklar förmåga att kommunicera för att möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du får kunskaper om omvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den. Sida 1 av 7

2 Psykologi 1-50p Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människan som individ och grupp och de faktorer som påverkar tankar, känslor och beteende. Vidare ska kursen ge möjlighet att utveckla en förståelse för och en helhetssyn på människan genom olika psykologiska perspektiv (teorier och modeller), psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress, krishantering, hjärnans sätt att ta emot och bearbeta information samt arv o miljö. Kursen syftar till att öka förståelsen för hur vi människor fungerar och samspelar med varandra. Specialpedagogik poäng Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättning. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Du som elev utvecklar din förmåga och färdighet i specialpedagogiskt arbetssätt med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund. Svenska poäng/ Svenska som andraspråk poäng Kursen behandlar de olika färdigheter såsom talande, läsande och skrivande. Även studieteknik, litteraturvetenskap, språkriktighet och grammatik ingår i kursen. Grammatikdelen består bl.a. av språkets uppbyggnad, d.v.s. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt ordklasser och satsdelar. Du får träna muntlig framställning, alltså göra muntliga presentationer. Du får öva på argumentationsteknik och skriva argumenterande texter. Även referatteknik och filmrecension ingår i kursen. Vård och omsorgsarbete poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får kunskaper om historiken kring social omsorg och omvårdnad, det normala åldrandet, smitta och smittspridning, kommunikation, bemötande, personlig omvårdnad och serviceuppgifter. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Vård och omsorgsarbete poäng Denna kurs är en påbyggnad på vård och omsorg 1. Kursen syftar till att ge en fördjupning inom omvårdnaden vid olika sjukdomstillstånd och vård i livets slutskede. Du utvecklar även kunskap om arbetsmiljö, lagar, delegering, tekniska hjälpmedel. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Sida 2 av 7

3 Valbara fördjupningskurser 1. Funktionsstöd Kurserna i fördjupningen funktionsstöd syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om människor med funktionsnedsättningar av olika slag. Du utvecklar också kunskaper om samhällets olikas stödinsatser samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument i olika situationer för att skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Friskvård och hälsa 100 poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Du utvecklar också färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter. Socialpedagogik poäng Kursen syftar till att du utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Kursen ger ett historiskt perspektiv på olika synsätt inom vård och omsorg, ökar förståelsen för människors olika livsvillkor samt bearbetar relevanta begrepp och teorier inom området socialpedagogik. Kursen syftar vidare till att utveckla kunskaper kring betydelsen av bemötande, relationer och förhållningssätt till andra människor och detta ingår bl.a. samtalsmetodik, metoder och insatser (ex. boendestöd). Specialpedagogik poäng Kursen är en fördjupning av kunskaper om samhällets olika insatser, lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten inom funktionsstöd. Kursen bygger på specialpedagogik 1. Sida 3 av 7

4 2. Hälso- och sjukvård Kurserna inom fördjupningen hälso- och sjukvård syftar till att du utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Du utvecklar även förmågan att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom utvecklar du kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Akutsjukvård 200 poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper i medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar, omvårdnad före, under och efter operation, smärtlindring, krisreaktioner och hur de bemöts och hanteras inom vården. Du utvecklar också kunskaper kring etiska frågeställningar vid akuta tillstånd och medicintekniska uppgifter som enligt lag inte kräver formell kompetens samt rehabilitering, habilitering och egenvård. Medicin poäng Kursen syftar till att ge kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, olika sjukdomar och deras specifika symtom. Du utvecklar kunskaper om undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomar. Dessutom utvecklar du kunskaper om läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. Sida 4 av 7

5 3. Psykiatri Kurserna inom fördjupningen psykiatri syftar till att utveckla kunskaper om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar och orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället. Du utvecklar dessutom förståelse för hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas för patienter och brukare med psykiska funktionsnedsättningar. Kursen syftar vidare till att utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg. Arbetsförlagt lärande (APL) ingår. Psykiatri poäng Kursen syftar till att utveckla kunskap om olika lagar och bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper kring orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar, olika terapiformer, samsjuklighet, bedömning, samtalsmetodik och samarbete mellan olika verksamheter. Samhällsbaserad psykiatri poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om möjligheter till stöd, Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning vid psykiska funktionshinder. Du kommer också att utveckla kunskap om återhämtningsprocessens olika skeenden och betydelse samt återhämtning och kultur. Du kommer att få en insikt om brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta, stigmatisering och samverkan mellan olika huvudmän. Sida 5 av 7

6 4. Äldreomsorg Kurserna inom fördjupningen äldreomsorg ska syfta till att du utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Vård och omsorg vid demenssjukdom poäng Kursen vid demens syftar till att du utvecklar kunskap om demenssjukdomens olika faser, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner, läkemedelsanvändning, palliativ vårdfilosofi, funktionsbevarande omsorg, dokumentation samt levnadsberättelse. Du kommer även att få kunskap om kost och nutrition vid demenssjukdom, kroppsnära omsorg, prevention och säkerhet till exempel vid förebyggande av fallolyckor, etiska dilemman vid demenssjukdom och kommunikation och dess svårigheter. Äldres hälsa och livskvalitet poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Du kommer också att få kunskap om vanliga sjukdomar, behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa, funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande, vad som kan främja äldres välbefinnande, samarbete mellan vårdtagare och anhöriga för delaktighet och frivilligorganisationernas arbete. Sida 6 av 7

7 Exempel på andra kurser inom vård- och omsorgsutbildningen Hemsjukvård 100 poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap i vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet. Vidare utvecklas kunskaper i vård i livet slutskede, etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, vårdplaneringens syfte, bemötandets betydelse, rehabilitering och habilitering samt egenvård i hemmet. Du kommer även att få kunskap om olika system och rutiner för rapportering och dokumentation. Kost, munvård och munhälsa 100 poäng Kursen syftar till att ge kunskaper om kosten och måltidsmiljöns betydelse för hälsan och välbefinnandet ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. I kursen studeras näringslära, specialkoster vid ohälsa, livsmedel med speciella hälsoeffekter, livsmedelshygien, livsmedelshantering men också munhygien och munvård. Praktisk tillagning, anpassning av kost vid olika besvär och servering av måltider för olika situationer ingår i kursen. Lindrande vård 100 poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om livshotande sjukdomar. Du får även kunskap om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede, symtomlindring, kost och näringsbehov vid olika tillstånd, existentiella frågor och psykosocialt stöd, olika förändringar hos människan i samband med livet slutskede samt etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdom. Rättspsykiatri poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om olika lagar och bestämmelser som styr den rättspsykiatriska vården och samverkan med kriminalvården. Vidare behandlas metoder för riskbedömningar, säkerhet, program för patientrehabilitering och samverkan mellan myndigheter vid utslussning och eftervård. Vårdpedagogik och handledning poäng Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om handledningsprocessen och pedagogiska metoder vid handledning för att utveckla ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen. Sida 7 av 7

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform Studiehandledning till Hemsjukvård, Sanoma Utbildning Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform 1. Vad heter personen som är MAS i din hemkommun? 2. Vad ingår i MAS huvudsakliga arbetsuppgifter? 3. Beskriv

Läs mer

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

Studieuppgifterna kan göras både individuellt och i grupp. Innan du gör studieuppgifterna läs igenom det aktuella kapitlet.

Studieuppgifterna kan göras både individuellt och i grupp. Innan du gör studieuppgifterna läs igenom det aktuella kapitlet. Studiehandledning till Vård- och omsorgsarbete 2, Sanoma Utbildning 2012 Författare: Monica Imborn och Britta Åsbrink Studiehandledningen omfattar 18 kapitel och är skriven för GY 2011. Kapitlen utgår

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer