Slutrapport Ungas Innovationskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Ungas Innovationskraft"

Transkript

1 Slutrapport Ungas Innovationskraft Innehållsförteckning Slutrapport Ungas Innovationskraft Sammanfattning Inledning Regeringsuppdraget Om programmet...5 Syfte...5 Mål...5 Programmets målgrupp... 6 Kort om målgruppen... 6 Ungas idéer Insatser som har genomförts i programmet Synliggöra, möjliggöra och förverkliga Kort om varje insats Ungas Idétåg Ungas Idétävling Regionala samtal regionala projekt Drivhuset Process Mikrofinansiering Utbildning VINN NU SKAPA Framtidens innovatör Verksamt.se Innovationonline.se Bryggan från Ung Företagsamhet (UF) Sociala innovationer Kommentarer till resultat Framgångsfaktorer för att nå unga Delat uppdrag mellan två myndigheter - genomförande Arbetsgruppen Slutsatser delat uppdrag Hur har unga involverats i programmet? Metod - Advisory Board Input till programmet (18)

2 Slutsatser hur involvera unga? Samverkan med olika aktörer och organisationer Kommunikationsinsatser Slutsatser kommunikationsinsatser Uppföljning och utvärdering Ekonomisk sammanställning Rekommendationer Bilagor Om programmet Bilaga 1 Insatser i programmet utförlig presentation Bilaga 2 Destination Innovation inspiration, fakta och tips från programmet Ungas Innovationskraft Uppföljning av programmet Bilaga 3 Uppföljning av fem insatser inom Ungas Innovationskraft Kontigos Bilaga 4 Följeforsknings rapport: Ungas Innovationskraft Charlotte Norrman och Christer Johansson Bilaga 5 Utvärdering Ungas Innovationskraft Advisory Board (UI-AB) Rapporter och fakta Bilaga 6 Sammanfattning från de regionala samtalen Bilaga 7 Innovationsstödsystemets stödaktörer möter unga år Bilaga 8 Företagens villkor och verklighet unga företagare Bilaga 9 Tjänsteinnovationer och immaterialrätt Se även för mer information om Ungas Idétåg, publikationer, press, förebildsfilmer etc. 2 (18)

3 1 Sammanfattning Målet för programmet är nya utvecklade metoder/arbetssätt hos organisationer för att bättre möta ungas behov i innovationsprocessen, ökad kännedom hos unga om innovationsprocessen hur man utvecklar en idé och ökad medvetenhet hos främjandeaktörer om ungas behov och innovationskraft. Syftet är att möjliggöra att fler unga (18-30 år) förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. Nedanstående insatser har genomförts inom uppdraget Ungas innovationskraft : Ungas Idétåg besökte tolv städer från Malmö till Luleå. Ombord fanns rådgivare från olika regionala aktörer. Vid varje ort genomfördes samtal med regionala företrädare. Ungas Idétävling var en annan aktivitet ombord. Budget: 7,2 miljoner kronor 22 regionala projekt beviljades medel för stimulering, utveckling och kommersialisering av ungas idéer. Exempel på innehåll: system och metoder som minskar hindren för att utveckla en idé, metoder för mentorskap och idéformulering, tävling för idéskapande samt nya innovatörer och innovationer inom idrott och friskvård. Budget: Drygt 18 miljoner Drivhuset Process som bygger på NABC-modellen (Needs Approach, Benefits och Competition) hjälper unga att verifiera sina idéer. Processen har genomförts på samtliga tolv Drivhus. Budget: 4 miljoner kronor Mikrofinansiering - Unga personer kan av Almi beviljas upp till kronor för att undersöka förutsättningarna för sina idéer, t.ex. nyhetsgranskning, marknadspenetrering, kundintresse, demo och prototyp. Budget: 4 miljoner kronor Utbildningar genomfördes för att kompetensutveckla stödsystemets rådgivare inom branscher och områden där unga verkar, såsom sociala innovationer, tjänsteinnovationer och appar och dataspel. Budget: drygt 1 miljon kronor VINN NU 16 nystartade aktiebolag med unga i ledningen, vars produkt/tjänst baseras på forskning eller utveckling, fick kronor var för bland annat affärsutvecklande aktiviteter. Budget: 4,8 miljoner kronor SKAPA Framtidens Innovatör är en del av SKAPAs utvecklingsstipendium och ger stöd till unga innovatörer för att de ska få möjligheten att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Budget: kronor Verksamt.se har målgruppsanpassats för unga. Innovationonline.se är en webbaserad utbildning för att föra en idé vidare till företagande. Budget: Drygt 1 miljon kronor Bryggan från Ung Företagsamhet är en samverkan för att få fler gymnasister att fortsätta från Ung Företagsamhet till riktigt företag. Sociala innovationer nio projekt med unga som projektledare eller som målgrupp finansierades inom ramen för detta uppdrag. Budget: 3,6 miljoner Analysen av programmets olika insatser visar tydligt att flera av projektens utmaningar, problem och resultat är likartade Det behövs en generell attitydförändring där unga ses som en resurs. Stödaktörerna behöver ökad kunskap om unga, ungas idéer och hur de når ut till dem. Stödaktörernas ordinarie arbetsformer behöver även anpassas till de ungas behov av stöd, råd och kunskapsområden. Många i målgruppen saknar erfarenhet och kontaktnät, vilket ställer särskilda krav på rådgivning. Innovationsstödsystemet är svårnavigerat för unga. Det behövs bättre samordning mellan stödaktörer och en tydligare profilering. Ett mer entreprenöriellt utbildningssystem behöver utvecklas för att unga tidigt ska få prova på och utveckla sina idéer. Många UF 1 -företagare har inte kunskap om hur de tar sina idéer vidare till riktigt företagande. Gruppen unga har svårt att få finansiering. Det behövs riktade pengar till unga för utveckling och kommersialisering av ungas idéer i kombination med mentorskap/coachning. Små och flexibla tillskott har en stor potentiell betydelse för målgruppen. Unga efterfrågar enklare ansökningsförfaranden för finansiering av mindre belopp och ett flexibelt synsätt hur stödet får användas. 1 Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. 3 (18)

4 Kvantitativa mål och utfall Överskattning av förmågan att nå de unga skedde både från olika projekt som från oss själva, vilket innebar att de kvantitativa målen oftast inte uppnåddes. Organisationer behöver bli bättre på att nå ut till unga och paketera sina erbjudanden. För att nå ut till målgruppen behöver den delas upp i undergrupper unga är inte en homogen grupp. Programmet har inte lyckats nå unga kvinnor i lika stor utsträckning i programmets insatser för att utveckla och kommersialisera ungas idéer. För framtida insatser är det viktigt att se över val av kommunikationskanal, insatsens budskap, tidpunkt för marknadsföring och utformning av texter för att kunna nå fler unga kvinnor. Involvera unga Det är viktigt att involvera unga tidigt i processen. Tillsätt tillfälliga grupper för specifika frågor när unga involveras i olika organisationers arbete och blanda unga och äldre i grupperna. Delat uppdrag mellan två myndigheter Det är viktigt att delade uppdrag är väl förankrade i de samverkande myndigheternas struktur. En överenskommelse mellan myndigheterna som reglerar både personella resurser och hur pengar kan överföras mellan myndigheterna bör vara på plats vid programstart. Det behövs en tydlig uppdelning mellan myndigheterna av de insatser som ska genomföras vid ett delat uppdrag. 4 (18)

5 2 Inledning Hur stödjer vi fler unga att våga satsa på sina idéer? Tillväxtverket och VINNOVAs uppdrag har varit att synliggöra, möjliggöra och förverkliga ungas innovationskraft. Under programperioden har vi finansierat olika satsningar för att öka kunskapen om unga och ungas behov när de går från idé till handling. Programmet Ungas Innovationskraft är en pilotsatsning på många sätt. Det är ett delat uppdrag mellan två myndigheter, vilket har ställt särskilda krav på genomförandet av programmet. Vi har arbetat nära målgruppen för programmet och involverat målgruppen i både programgenomförandet genom en Advisory Board, men även i enskilda aktiviteter. Att involvera och nå ut till målgruppen unga ställer andra krav på kommunikationen, vilka kommunikationskanaler som används, men även på myndigheters sätt att arbeta. Att tillvarata ungas kunskap och perspektiv behövs för att Sverige ska få fler nya företag, växande företag och för att organisationer ska utvecklas. Av Sveriges alla småföretag med minst kr i omsättning, drivs endast 3 procent av unga 2 samtidigt som ungdomsarbetslösheten (15-24 år) är ca 25 %. 3 3 Regeringsuppdraget I juni 2010 gav regeringen Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag att genomföra ett treårigt program för att främja unga innovatörer i åldern år. Bakgrunden till uppdraget var en dialog mellan Tillväxtverket, VINNOVA och Näringsdepartementet om olika insatser för att främja ungas innovationskraft. Uppdragets innehåll: - Målgruppen för programmet är unga innovatörer i åldern år i hela landet, i såväl städer som glesoch landsbygd. - Programmet ska omfatta både breda insatser för målgruppen som helhet och särskilda insatser som når enskilda innovatörer. - Programmet bör även omfatta insatser med mål att stimulera och utveckla innovationer så som till exempel rådgivning och information, utveckling av nätverk och finansiering tillsammans med kvalificerad rådgivning. Framtagning av programmet Programmet togs fram i en gemensam process av Tillväxtverket och VINNOVA, där en gemensam projektgrupp arbetade operativt med frågorna, en gemensam styrgrupp fattade beslut och där ett antal aktörer och representanter för målgruppen lämnade synpunkter och inspel till programmet. 4 Om programmet Syfte Syftet med programmet har varit att: Möjliggöra att fler unga förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. Mål - Nya utvecklade metoder/arbetssätt hos organisationer för att bättre möta ungas behov i innovationsprocessen. - Ökad kännedom hos unga om innovationsprocessen hur man utvecklar en idé. - Ökad medvetenhet hos främjandeaktörer om ungas behov och innovationskraft. 2 Företagens villkor och verklighet, SCB februari (18)

6 Programmets målgrupp - Primär målgrupp för programmet har varit unga personer mellan 18 och 30 år. - Sekundär målgrupp har varit myndigheter och organisationer. Kort om målgruppen Målgruppen åringar utgör 17 % av landets population på riksnivå och länsvis mellan 15 och 20 % 4. Av Sveriges företagare är 3 % unga. Unga företagare är vanligast i två tjänstebranscher: Handel samt Kultur, nöje, fritid och annan service. Det finns en stark tillväxtvilja bland unga företagare. Nästan 90 % av alla unga företagare vill att företaget ska växa både vad gäller omsättning och anställda 5. Ungas idéer Utifrån de insatser som har genomförts under programperioden är vår bild att följande utmärker ungas idéer: 1. de har ett stort tjänstefokus 2. löser vardagsnära problem 3. ofta finns inom nya områden och teknikinriktningar 4. ofta handlar om mobila applikationer 5. inbegriper ett socialt ansvarstagande. 4 SCB 5 Företagens villkor och verklighet, (18)

7 5 Insatser som har genomförts i programmet Bild: insatser/aktiviteter under programperioden. 5.1 Synliggöra, möjliggöra och förverkliga Programmet har fokuserat på att synliggöra, möjliggöra och förverkliga. Synliggöra: Insatser som syftar till att synliggöra unga innovatörer och deras behov i innovationsprocessen. Synliggöra innovationsprocessen för unga och visa upp goda förebilder som har gått från idé till handling. Kunskap om unga fakta och statistik/studier. Möjliggöra Strukturpåverkande insatser så att unga i framtiden kan förverkliga sina idéer. Förverkliga Insatser direkt till unga för att utveckla och kommersialisera sina idéer. 5.2 Kort om varje insats Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje insats Ungas Idétåg Initiativet till en turné togs av programmets Advisory Board 6, som involverades genom hela planeringen av aktiviteten. Ungas Idétåg besökte 12 städer från Malmö till Luleå under en treveckorsperiod under våren Ombord presenterades innovationsprocessen i åtta steg din idé, skydda din idé, starta företag, finansiering, design, tillverkning, försäljning/internationalisering och hållbarhet. Deltagare fanns med från olika regionala aktörer, som presenterade sina erbjudanden för de besökande unga personerna. Fokus fanns på att stimulera unga till nya idéer och möjliggöra att fler unga förverkligar sina idéer. Seminarier i företagsstart och i att skydda idéer genomfördes flera gånger varje dag. Förebildsfilmer visades på tåget, som nu finns att se på 6 Se kapitel 7.1 för mer information om Advisory Board. 7 (18)

8 En innovationsworkshop hölls med inspiration från rymden och astronauters vardag för att identifiera problem och lösningar till en hållbarare livsstil på jorden. Ett event som Ungas Idétåg är svårt för myndigheter att genomföra på grund av myndigheters komplexa regelverk och beslutprocesser. Event är resurskrävande både vad gäller personal och medel. Mer resurser hade behövts för att bättre möta regionernas önskemål och olika förutsättningar under Ungas Idétåg. Mer resurser hade också behövt läggas på att följa upp de regionala samtalen och säkerställa att unga entreprenörer/innovatörer deltog. Aktivitet Mål Utfall Fördelning kvinnor/män Ungas Idétåg unga besökare % kv/ 44%män Ungas Idétävling Denna tävling arrangerades av företaget Student Competitions och deras tjänst Utmaningsverket och exponerades på Ungas Idétåg. Tävlingen sökte efter en idé som skulle lösa ett litet eller stort problem och bidra med en lösning som gör världen bättre, underlättar vardagen eller livet. Tävlingen pågick under tiden 6 april 13 maj Tio vinnare fick möjlighet att gå från idé till handling under fyra dagar med hjälp av Drivhusets affärsutvecklingsprocess Regionala samtal Ombord på Ungas Idétåg genomfördes regionala samtal med regionala företrädare och unga innovatörer/entreprenörer från regionen. Syftet var att skapa en mötesplats för aktörerna i innovationsstödsystemet för ett utbyte av erfarenheter och hur de i framtiden kan arbeta för att stimulera unga med idéer. Några resultat som framkom är att unga söker nätverk och mentorer, att det finns ett behov av ett mer entreprenöriellt utbildningssystem och av nya finansieringslösningar för unga regionala projekt Syftet med utlysningen Ungas innovationskraft 2011 idéer, koncept och modeller var ytterst att ta tillvara och utveckla ungas (18-30 år) kunskap och kompetens för att öka innovationskraften i Sverige bland annat genom att ungas idéer stimuleras, utvecklas och kommersialiseras. Detta kan till exempel ske genom utveckling av befintliga verksamheter, nya insatser och verktyg. Utlysningen riktades till organisationer/företag/föreningar som vill förbättra sitt arbetssätt gentemot unga eller utveckla nya verktyg/insatser riktade mot unga. Det kom in 100 idéskisser. Bedömningen av dessa gjordes tillsammans med sju personer från målgruppen. Projekten spreds geografiskt från Jokkmokk till Malmö, många innehöll verktyg och metoder som alla riktade sig mot målgruppen. Flera av projekten hade till en början svårt att nå målgruppen men med justeringar i angreppssätt lyckades samtliga få unga personer till projekten. Exempel på innehåll i projekten: system och metoder som minskar hindren att utveckla en idé; metoder för mentorskap och idéformulering; processmodell för mångkulturella nätverk; idéutvecklingsprocesser för unga personer på befintliga företag; tävling för idéskapande tillsammans med lokalt näringsliv; metod för att skapa brygga mellan unga, näringsliv och offentlig sektor och nya innovatörer och innovationer inom idrott och friskvård. Aktivitet Mål Utfall Fördelning kvinnor/män 22 projekten Stimulera (antal deltagare) % kv/51% män Utveckla (antal deltagare) % kv/48% män Kommersialisera (antal deltagare) % kv/51% män Arbetssätt/verktyg/metoder som kommer att utvecklas eller vidareutvecklas i 55 organisationen (antal) Färdigutvecklade metoder verktyg eller 61 arbetssätt (antal) Metoder, verktyg, arbetssätt under utveckling 57 (antal) 8 (18)

9 22 projekten Totalt Nya idéer som genomgått någon form av bedömning 2522 Antal nya idéer som har utvecklats (bearbetats och börja förberedas för 535 marknadsintroduktion) Idéer som har kommersialiserats marknadsintroducerats 24 genom företagsstart Idéer som har kommersialiserats marknadsintroducerats genom befintligt företag 67 Källa: Enkäter från de 22 projekten Drivhuset Process Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Projektet Drivhuset Process syftar till att ta fram en ny process som hjälper unga att verifiera sina idéer och snabbt komma ut på marknaden. Inom ramen för Drivhusets Process har varje deltagande entreprenör genomgått en process som bygger på NABC-modellen (Needs, Approach, Benefits och Competition). NABC fokuserar på att redan i ett inledande skede verifiera en affärsidé. Projektet har genomförts på samtliga tolv Drivhus. Aktivitet Mål Utfall Fördelning kvinnor/män Drivhuset Process deltagare %kv/45%män Antal startade företag %kv/44% män Drivhuset Process deltagare %kv/48% män Antal startade företag Mikrofinansiering Från Advisory Board fick vi indikationer om att finansiering med små belopp kan få många unga att våga utveckla sina idéer. Ett syfte med denna insats är att unga personer får kontakt med Almi, som är en regionalt förankrad organisation och som kan hjälpa den unga idégivaren till kontakt med bl. a. coacher eller mentorer. Ett annat syfte är att unga personer får möjlighet att undersöka förutsättningarna för sina idéer, t ex genom nyhetsgranskning, marknadspenetrering, undersöka eventuellt kundintresse och/eller eventuellt göra en demo eller prototyp. Almi Företagspartner tillsammans med Drivhusen tog initiativ till detta pilotprojekt. Drivhusen har ofta kontakt med unga personer och Almi är inte lika känt hos unga personer, organisationerna tillsammans kompletterar varandra. När projektet kom igång blev det fler organisationer som tog initiativ till att förmedla kontakt mellan unga personer och Almi för finansiering med små belopp (upp till kr). Total finansiering: 4 milj kr. Det var tre geografiska områden som startade, allteftersom har fler områden knutits till projektet. Projektet påbörjades våren 2012 och kommer att pågå hela Aktivitet Sökt Beviljats Fördelning kvinnor/män Mikrofinansiering antal personer som sökt resp beviljats stöd %kv/68% män Källa: ALMIs delrapport Utbildning Tjänsteinnovationer - En växande andel nystartade företag baseras på tjänster, inte minst företag med unga innovatörer och entreprenörer. Immaterialrätten är däremot fortfarande anpassad efter traditionella produkter. Med hjälp av Patent- och registreringsverket har endagsutbildningar genomförts på sju orter med introduktion 9 (18)

10 till tjänsteinnovationer, strategiskt arbete med skydd och grupparbete kring faktiska fall. Målgruppen var innovations- och affärsrådgivare. Sociala innovationer indikerade Advisory Board tidigt som ett intressant område för målgruppen. En kartläggning genomfördes. En av slutsatserna var att det finns behov av ökad kunskap hos affärs- och innovationsrådgivare i detta område. Malmö Högskola Mötesplats för sociala innovationer och Centrum för Socialt Entreprenörskap vid Stockholms universitet ansvarade för utbildningarna. Dataspel och appar: I samband med utbildningen i tjänsteinnovationer framkom att många rådgivare saknar kunskap eller känner sig osäkra hur man ska ge råd till (unga) innovatörer med idéer om datorspel, applikationer eller liknande innovationer. Utbildningen gav rådgivarna kunskap om hur man kan använda immaterialrätten, närliggande rättigheter och lagstiftning för att skydda sådana idéer, för att bättre möta den yngre målgruppens behov. Den genomfördes under en halvdag i Stockholm och webbsändes VINN NU VINN NU startade 2002 och har finansierat cirka 20 nystartade aktiebolag varje år. Företagen baserar sin idé på forskning eller utveckling kr söks varav hälften måste användas för affärsutvecklande aktiviteter. Upp till kr får användas för löner. Från hösten 2010 t o m våren 2012 uppmanade vi aktivt målgruppen unga, som startat ett företag och uppfyller kriterierna, att lämna in ansökningar till VINN NU. Av de finansierade företagen var 38 % från unga. Under åren 2002 t o m 2009 var i genomsnitt 26 % unga som finansierades. Sammanlagt har 4,8 milj kr beviljats till de 16 företagen (0,3 milj vardera) under åren Aktivitet Sökte Beviljades Fördelning kvinnor/män VINN NU unga (åren ) % kv/87% män SKAPA Framtidens innovatör SKAPA är ett utvecklingsstipendium utdelat sedan mitten av 1980-talet till innovatörer. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Medelåldern har varit relativt hög vissa år. För att stimulera unga personer infördes ett pris utöver det vanliga SKAPA-priset nämligen Framtidens Innovatör. Urvalsprocessen sker i två steg och är ett samarbete mellan Stiftelsen SKAPA och Almi Företagspartner. Regional uttagning av en finalist från det egna länet sker av de regionala Almi-bolagen i samarbete med lokala uppfinnareföreningar. En nationell jury utser därefter årets vinnare av Framtidens Innovatör - uppgiften är att bland länsförslagen välja den eller de innovatörer som gjort den mest förtjänstfulla insatsen när det gäller nyskapande och kreativitet. Vinnarna presenteras på hösten vid mässan Eget företag. Aktivitet Mål Länsvinnare / Nation. vinnare SKAPA unga länsvinnare ? / 6 Fördelning kvinnor/män 31%kv/69% män Verksamt.se På samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information, verktyg och e-tjänster till företagare som ska starta, driva och utveckla företag. Webbplatsen har fler än unika besökare per månad. Information på webbplatsen verksamt.se har målgruppsanpassats för unga för att nå ut brett Innovationonline.se Innovationonline är en webbaserad utbildning för att föra en idé vidare till företagande. Webbutbildningen innehåller avsnitten Din idé, Skydda idén, Starta företag, Ekonomi, Tillverkning, Försäljning, Hållbarhet och Utveckling. Länkar finns till mer specialiserade sajter. Till utbildningen finns ett självtest med ett antal frågor från 10 (18)

11 varje block för att ytterligare öka inlärningen. Antalet besökare har inte uppgått till det som uppskattades vid projektets start. Svenska Uppfinnarföreningen underhåller webbsidan. Aktivitet Mål Utfall Fördelning kvinnor/män Innovationonline.se 300 Ca 35/dag - Webbaserad utbildning ( under Besökare per dag 15 månader) Bryggan från Ung Företagsamhet (UF) Det pågår ett arbete som vänder sig till gymnasister som studerar Ung Företagsamhet (UF) 7 samt lärare som undervisar i ämnet för att öka kunskapen kring företagande. Gymnasiestuderande inom UF är en viktig målgrupp. Från de regionala samtalen framgår att unga innovatörer behöver hjälp att ta sitt UF-företag vidare till en egen affärsverksamhet. Det är svårt för unga att navigera i innovationsstödsystemet och erbjudandena från aktörer i systemet behöver bli bättre och tydligare. Det är också viktigt att synliggöra verktyg och metoder för att arbeta med entreprenörskap och att lärare utbildas i detta. I UF-konceptet ingår att avveckla företaget. Varken Skolverket (som är ansvarig myndighet för entreprenörskap på gymnasiet) eller UF har i uppdrag att få fler att gymnasister att fortsätta med företagandet. Målet är att få fler unga att se företagandet som ett karriäralternativ Sociala innovationer Tillväxtverket hade under senare delen av 2012 en utlysning Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande företag. Unga var en viktig målgrupp i utlysningen. Vissa ansökningar hade unga personer som projektledare, andra ansökningar vände sig till målgruppen unga. Ungas Innovationskraft övertog nio ansökningar med fokus på sociala innovationer och finansierade dessa inom ramen för detta uppdrag. Projekten har påbörjats i januari 2013 och de sista avslutas i början av Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. 11 (18)

12 5.3 Kommentarer till resultat Här samlar vi gemensamma insikter och citat från programmets olika insatser. Analysen av programmets insatser visar tydligt att flera av projektens utmaningar, problem och resultat är likartade. - Överskattning av hur många unga som skulle nås av de olika aktiviteterna. Många av projektägarna (22 projekten) har uppfattat att det är svårt att nå ut till målgruppen och har innan projektstart överskattat sin förmåga att nå ut. Detta gäller även vår egen satsning Ungas Idétåg. Projektägarna har även underskattat den tid och de resurser som krävs för att rekrytera deltagare i målgruppen. Det krävs även engagemang av olika typ för att få målgruppen att stanna kvar i projekten. De flesta projekten har, trots initiala svårigheter, genomförts på ett tillfredsställande sätt. Tiden för att genomföra själva aktiviteterna upplevdes av flera som för kort då samtliga skulle slutrapportera sina projekt till Offentliga verksamheter är ibland fastlåsta vid strukturer som de inte vill/kan ändra, vilket delvis har inverkat på projektens genomförande. Detta har också i vissa fall påverkat möjligheten att rekrytera unga i projekten och senarelagt projekttiden. En aktör som har etablerat samverkan med Arbetsförmedlingen är Drivhuset Göteborg. Personer inom Ungdomsgarantin och Jobb & Utvecklingsgarantin har erbjudits möjlighet att gå Drivhuset Process. Citat från projekten Vi fick revidera planen i december 2011 eftersom vi inte fick Länsarbetsnämndens godkännande att involvera unga arbetslösa deltagare. Därför valde vi att rekrytera företag som fick nominera en ung medarbetare. Det visade sig vara svårare än vi trott att rekrytera företag som kunde medverka, och vi fick lägga ner stora resurser på att ringa runt till vår målgrupp. Vinnovatör Akademin Det tog mycket längre tid att sprida vårt koncept än vi trodde. Speciellt inom den offentliga sektorn tar processer väldigt lång tid och att försöka nå ut i januari för att få kommuner att genomföra aktiviteter samma vår var svårt. Entreprenörsjakten Det största misstaget vi gjorde var att försöka sälja in plattformen till kommuner. De älskade iden, men ingen av de 10 kommuner vi tog kontakt med kunde ta beslut inom typ ett halvår. Utmaningsarena Tyvärr gavs aldrig möjligheten till att göra en skarp innovationsupphandling då inga offentliga problem med en innovationshöjd kunde presenteras. Ungovation - Insikten om att det är en rörlig och heterogen målgrupp som är svår att nå ut till. Målgruppen unga är en heterogen grupp som bör segmenteras för att nås. Unga har även olika bakgrund och olika kunskap om innovation. Förändringsbenägenhet är en viktig faktor i programmet för att kunna engagera och nå ut till målgruppen. Många av projekten har fått ändra inriktning och metod för att kunna nå målgruppen unga. Det här gäller även Tillväxtverket och VINNOVAs arbete med programmet. Deltagarna i Drivhuset Process har även haft problem med att jämka studier med deltagande i Processen, vilket inneburit vissa avhopp, och sviktande deltagarantal på vissa moment. Då vi numera känner till svårigheterna att nå ut till unga tycker vi ändå att projektens resultat är tillfredsställande, flera förändrade sina aktiviteter så att de fick de unga att delta i projekten. Citat från projekten Vi har upplevt att målgruppen åringar med idéer inom kulturella och kreativa näringar är väldigt diversifierad och att nå ut till olika delar av gruppen kräver helt olika insatser. Unga möter mentorer I framtiden bör det utformas en mer detaljerad och breddad marknadsplan. Även tydligare avtal med partners med hårdare press på att rekrytera deltagare samt utse unga ambassadörer som marknadsför projektet genom mun till mun- metoden och skapar en snackis. Idéfestivalen Mat och Turism Några reflektioner är att det varit svårare att få med ungdomar utanför högskolan än beräknat. Det tar längre tid än vad vi trott att bearbeta och få dem att välja medverkan i detta framför allt annat de har att göra och välja 12 (18)

13 på. Vi ser dock att detta kommer att utvecklas på bra sätt i det fortsatta arbetet. En annan reflektion är att idéerna som kommit upp är gällande förnyelsegrad lite svagare än förväntat. Det behövs mer av omvärldskunskap vilket vi hoppa kunna bidra med i kommande steg. Innovativ idrott och friskvård Vi träffades varannan vecka och hade olika processledare from gång 3. Detta fungerade dåligt och vi upptäckte vikten av att ses oftare (varje vecka), att erbjuda individuell coachning (1-4 tillfällen) vilket vi inte lagt in i planen från start. Spicy business Halvvägs in i projektet kom få till mötena, trots ett stort visat intresse från vår FB-grupp och FB-sida. Vi beslöt oss då för hårdare styrning, tydliga mål och högre krav på delaktighet och aktivitet, med en, examination i en 24 timmarsutmaning kring öppna data. Ung och SMART Över lag så har marknadsföringen mot gruppen varit svår. Möjligtvis beror det på att intresset hos unga att starta egna företag varit mindre än uppskattat eller så har inte erbjudandet varit tillräckligt välutformat. Att erbjuda en startpeng hade antagligen varit en bra morot för målgruppen och en bra kickstart på projekten. Campus Väst Idéinkubator - Utbildningssystem och Innovationsstödsystem. En fråga som har lyfts av flera under programperioden är vikten av ett mer entreprenöriellt utbildningssystem, där unga tidigt får möjlighet att prova på och utveckla idéer. Antalet miljöer där unga får möjlighet att prova på idéutveckling utanför studiemiljöerna är begränsade. För att få fler unga att utveckla sina idéer är det viktigt med miljöer för idéutveckling även utanför utbildningssystemet. Många av innovationsstödsystemets aktörer är inte kända för målgruppen och för många unga är rådgivaren som person viktigare än vilken organisation han/hon representerar. Projektet pekar även på vikten av långsiktighet och behovet av vidare utbildningsinsatser av unga, intresserade i innovationsarbete och stadsutveckling. Vi vill även peka på behovet av tydliga stödstrukturer där unga med innovativa idéer kan ges stöd och finansiering för vidareutveckling. Innovationssystemet är fortfarande relativt snävt i sin definition av innovation. Systemet har idag ett stort fokus på entreprenörskap och företagande som kräver en utvecklad och genomtänkt affärsstrategi. Fokus på innovation saknas i hög utsträckning och är i det närmaste obefintlig för unga utanför de etablerade studiemiljöerna. Ungas Innovation de unga har större tilltro till enskilda personer i personalen än till organisationen som helhet. Detta gör att på de platser där vi fick kontakt med rätt person blev genomslaget hos målgruppen större. På flera ställen har vi upplevt att organisationerna själva inte vet hur de ska nå unga eller hur de skapar en miljö som målgruppen tilltalas av. Vissa av dessa aktörer har större legitimitet hos vår målgrupp än andra, särskilt kopplat till frågor gällande idéutveckling och innovationsprocesser. Unga möter mentorer - Vilka unga har vi nått ut till genom programmets aktiviteter? I programmet har det funnits en strävan att insatserna ska nå unga personer i olika livssituationer, med olika bakgrund och att det även ska finnas en geografisk spridning. Programmet har lyckats nå ut till och involvera unga personer med olika bakgrund. Många av insatser har nått studerande på högskola/universitet. Några av insatserna har vänt sig till unga med utländsk bakgrund och unga arbetslösa. Programmet har däremot inte lyckats nå unga kvinnor i lika stor utsträckning i programmets insatser för att utveckla och kommersialisera ungas idéer. För framtida insatser är det viktigt att se över val av kommunikationskanal, insatsens budskap, tidpunkt för marknadsföring och utformning av texter för att kunna nå fler unga kvinnor. Citat från projekten Projektet har involverat både högskola och andra eftergymnasiala lärosäten, men särskilt prioriterat de senare. Erfarenheten av detta är att det inom akademin är enklare att initiera öppna deltagaraktiviteter, men kan vara svårt att hålla kvar studenterna i processen. I de utomakademiska utbildningarna är startsträckan betydligt längre eftersom innovationsprocessen ofta behöver integreras i utbildningarna på ett annat sätt, men att när de väl är igång är fullföljandet betydligt högre. Student Mission 13 (18)

14 Återkommande problem för adepterna är krocken med A-kassa och socialbidrag. Det är svårt att komma igång med en verksamhet om denna initialt tar bort ens möjligheter till försörjning. 8 Två, timingen mellan behov hos unga individer och viljan att hjälpa till. Ofta vill företagare hjälpa till men då vill man ha ett rejält case som kanske inte finns ännu och upplever sin tid som viktigare. Dock tror vi att vi är på väg att hitta sätt att överbrygga dessa svagheter genom mentorskapsarbetet. Campus Väst Idéinkubator Att antalet kvinnor inte uppnåtts nationellt (eller lokalt) kan även ha en förklaring i observationen att kvinnor är lite mer försiktiga och inte gärna hoppar på något de inte är väldigt säkra på. Man behöver marknadsföra och rekrytera till programmet mycket längre innan programstart för att få kvinnor att bestämma sig, än för att få manliga deltagare Drivhuset Framgångsfaktorer för att nå unga 9 1. Avgränsade och specifika projekt som vänder sig till delar av målgruppen. 2. Samverkan med aktörer som redan har kännedom om målgruppen. Insatser och projekt som sedan tidigare har upparbetade kontaktytor med målgruppen har bättre nått ut till målgruppen. 3. Ungas delaktighet i insatsers utformande och genomförande. 4. Särskilt utforma eller anpassa befintliga insatser till målgruppen. 6 Delat uppdrag mellan två myndigheter - genomförande Programmet har drivits som ett gemensamt program, med en programansvarig på respektive myndighet och en gemensam styrgrupp. Under programperioden har ytterligare medarbetare rekryterats till programmet med placering både på Tillväxtverket och VINNOVA. Arbetsgruppen har bestått av personer med olika bakgrund, erfarenheter och ålder. Arbetsgruppen för programmet har förändrats över programperioden. Följande personer har arbetat med programmet på heltid eller deltid: VINNOVA Ann-Louise Persson, Lena Rimsten, Karin Silfversten, Kerstin Fröjd och Anna Bjurström. Tillväxtverket Annika Järemo, Henrik Arwidsson, Kajsa Villman och Tina Säfvenfeldt. Deltagare från båda myndigheters stödfunktioner (kommunikation, juridik, personal, ekonomi) har också involverats i programmet vid genomförandet av olika aktiviteter. Arbetsgruppen Arbetsgruppen för programmet har bestått av anställda från två myndigheter vilket har ställt krav på den interna kommunikationen. Arbetsgruppsmöten har haft möten cirka två gånger i månaden. För att säkerställa att båda myndigheterna representeras i arbetet med programmets aktiviteter har i de flesta fall minst en person från respektive myndighet varit med i arbetet med en specifik aktivitet. Slutsatser delat uppdrag - En överenskommelse mellan myndigheterna som reglerar både personella resurser och hur pengar kan överföras mellan myndigheterna bör vara på plats vid programstart. - Det behövs en tydlig uppdelning mellan myndigheterna av de insatser som ska genomföras vid ett delat uppdrag. Någon av myndigheterna måste äga frågan/insatsen. - Det är viktigt med tydliga arbetsskrivningar över roll och mandat för programansvariga samt för övriga i arbetsgruppen. - Det är viktigt att det delade uppdraget är väl förankrat i de samverkande myndigheternas struktur. - Det behövs en struktur för hur lärdomar tillvaratas internt på båda myndigheterna. - Det är viktigt att myndigheterna vågar prova att göra nya saker på ett nytt sätt och vågar ge mandatet att prova nya metoder och arbetssätt fullt ut när pilotprogram drivs. 8 Se dock Jobb och utvecklingsgarantin Faktablad för arbetssökande februari Uppföljning av fem insatser inom Ungas Innovationskraft - Kontigo 14 (18)

15 7 Hur har unga involverats i programmet? Att involvera unga i programmet har från börjat varit viktigt för att säkerställa att vi myndigheter gör rätt saker på rätt sätt. Att involvera unga har löpt som en röd tråd genom hela programmet. Arbetet har även gett värdefulla erfarenheter för framtiden om hur målgruppen kan involveras i myndigheters arbete. På följande sätt har unga personer med olika kompetenser och bakgrund involverats i programmet: 1. Vid programsättningen bjöds ett antal unga innovatörer/entreprenörer in för att komma med inspel till programmets genomförande. 2. Advisory Board bestående av unga personer (se mer nedan). 3. Utlysning vid bedömning av vilka projekt som programmet skulle finansiera deltog sju unga personer (ej Advisory Board) i bedömningen. 4. Tjänsteinnovationsutbildning inför genomförandet av tjänsteinnovationsutbildningen tillsammans med PRV deltog unga tjänsteföretagare vid framtagandet av ett case. 7.1 Metod - Advisory Board Följande personer har ingått i Advisory Board: Arash Arman (tom juni 2012), Camilla Ljunggren, Fredrik Hammargården, Frida Svensson, Håkan Alfon, Juliana Bergman, Lottie Rääf, Madeleine Eriksson, Martina Johansson, Louice Rosdahl, Nils-Erik Jansson, Oscar Lundin, Sara Skoglund, Simon Nummela, Sini Tinfors och Sven Heijbel. Dessa 16 valdes ut av 252 sökande. Vid urvalet av deltagare var det viktigt med en geografisk spridning och att de unga hade olika bakgrund både de med erfarenhet från idéutveckling, men även unga som kunde bidra med andra perspektiv. Det behövdes också en kritisk massa ifall några skulle hoppa av. Advisory Boards uppgift var att - vara rådgivande och komma med idéer till utformning och genomförande av programmet - sprida information om programmet samt - representera programmet vid olika evenemang Kommunikationen med medlemmarna i Advisory Board har hållits via en sluten Facebookgrupp. Till en början skulle systemet Meltwater Drive användas, men vi kom snabbt fram till att gruppen föredrog att hålla kommunikationen i Facebook-gruppen och via e-post. Vid fem tillfällen har hela gruppen träffats. På mötena har olika aspekter tagits upp. Tidigt handlade det om att föreslå och utveckla aktiviteter och ge feedback på programmets satsningar. Input till programmet Den input som Advisory Board har bidragit med är synlig i programmet. Advisory Boards Förslag Någon form av aktivitet för att synliggöra ungas innovationskraft Innovationsstödsystemets aktörer behöver bli bättre på unga och ungas behov, kompetensutveckling av rådgivare behövs Sociala innovationer är ett viktigt område där det behövs ökad kunskap hos rådgivare Tävlingsmoment är viktigt för unga Finansiering (små belopp i tidiga skeden, men även möjlighet till försörjning när man ska utvecklas sin idé ex CSN lån till företagare) Resultat Ungas Idétåg Utbildning riktade till rådgivare immaterialrätt och tjänsteinnovation Utbildning riktad till rådgivare immaterialrätt spel och appar. Rapport: Innovationsstödsystemet möter unga Utbildning riktad till rådgivare Utlysning sociala innovationer och arbetsintegrerade företag Ungas Idétävling Mikrofinansiering via Almi Leapfrog ett av de 22 regionala projekten 15 (18)

16 Advisory Board har även reflekterat över sitt deltagande och följeforskarna har följt Advisory Board under programperioden. Se bilagor 6 och 7. Slutsatser hur involvera unga? - Tydliggöra roller och förväntningar Viktigt med win-win för parterna. - Det är viktigt med lyhördhet och förändringsbenägenhet hos myndigheter. - Det är viktigt att tydliggöra myndigheters roller, struktur och regelverk för de unga. - Att sätta samman tillfälliga grupper för specifika frågeställningar för att bättre tillvarata deltagarnas individuella kompetenser är effektivare. Att arbeta med en fast grupp under längre period medför att gruppdynamiken kommer mer i fokus än individernas kompetenser. - Avsätt personella resurser och tid för att involvera intressentgrupper. - Det är viktigt med tydlig återkoppling till intressentgruppen vad resultatet blev och hur det har tillvaratagits. - Se till att det är en bra mix av bakgrund, ålder och erfarenheter i grupperna. Både unga och gamla. - Möt unga där de finns. 8 Samverkan med olika aktörer och organisationer En viktig utgångspunkt i programmet har varit att i möjligaste mån förändra befintliga strukturer till att bättre möta ungas behov istället för att bygga upp helt nya strukturer. Dessa aktörer har vi samverkat med: Almi Företagspartner, Drivhuset, Venture Cup, Business Challenge, Ung Företagsamhet, PRV, SU Innovation, SKAPA, Regionförbund, Regionala företrädare, Mötesplats Malmö, Energimyndigheten, Skolverket, Stiftelsen Svensk Industridesign ( SVID), medlemmar från Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Hjärna, Hjärta Cash, Coompanion, Nyföretagarcentrum (på vissa orter), CSES Centrum för Socialt Entreprenörskap vid Stockholms universitet, Communicare, European Enterprise Network, Student Competitions och Venture Cup. Medarbetare från båda myndigheterna har deltagit i: Bedömning av Ungas Idétävling, utlysningen Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller och av sociala innovationer där Ungas Innovationskraft finansierar projekt med unga som målgrupp. Intern samverkan på Tillväxtverket med olika program: Programmet för kreativa och kulturella näringar, Företagare med utländsk bakgrund, Programmet främja kvinnors företagande, Kommersiell och offentlig service, Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, verksamt.se m.m. Intern samverkan på VINNOVA: Regeringsuppdrag kring IPR för företag och VINN NU. 9 Kommunikationsinsatser Ett delat uppdrag mellan två myndigheter har inneburit att man inte kan följa myndigheternas egna regler för grafisk profil och dylikt. För att ha en tydlig gemensam avsändare togs det tidigt fram en egen logga och grafisk identitet för programmet. Inom programmet Ungas Innovationskraft har vi haft som mål att testa nya arbetssätt och nya kanaler. Arbetet med kommunikationen har inneburit att vi har använt kanaler och kommunikationssätt som är nya för myndigheterna. Tack vare att vi drivit ett gemensamt program har vi kunnat använda exempelvis sociala medier och provat nya kommunikationslösningar. Det har gett oss mycket värdefull kunskap inför framtida arbete med programmet. används som samlingsplats för information om programmet och nyheter om aktuella aktiviteter och händelser. 16 (18)

17 Slutsatser kommunikationsinsatser Aktiviteter med unga som målgrupp är nytt för oss på myndigheterna och har varit mer utmanande än vi förväntat oss. Det är svårt att nå ut via nätverk. Att nå unga ställer höga krav på att anpassa kommunikationen eftersom de är en heterogen målgrupp. För att nå ut bredare kan kommunikation via nätverk och PR behöva kompletteras med annonsering för att nå unga. Ett delat uppdrag ställer också krav på en tydlig avsändare. 10 Uppföljning och utvärdering Följeforskare/löpande utvärdering Två följeforskare från Linköpings universitet, Charlotte Norrman, ekonomie doktor och universitetslektor i industriell organisation och Christer Johansson, filosofie doktor och universitetslektor i sociologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, har följt programmet. Deras primära uppgift har varit att följa arbetet med ett delat uppdrag mellan två myndigheter och hur vi har involverat målgruppen unga i satsningen, med fokus på Advisory Board och uppföljning av programmet. Följeforskarna har deltagit vid flera möten med Advisory Board och oftast medverkat via telefon vid styrgruppsmöten. De har också gjort intervjuer med Advisory Board, styrgruppen och arbetsgruppen, vilket finns sammanställt i en särskild rapport (se bilaga 6). Följeforskarna har dessutom varit bollplank för personer som arbetar inom uppdraget i många olika frågor. I deras uppdrag ingick att: löpande dokumentera hur programmet fortlöper och lämna förslag till ändringar, delta vid viktiga aktiviteter och möten samt att samarbeta med programansvariga. Uppföljning av Kontigo Konsultföretaget Kontigo har även gjort en uppföljning på några av insatserna i programmet (se bilaga 7). 11 Ekonomisk sammanställning Programmets budget under programperioden har varit 53 miljoner ( miljoner, miljoner och miljoner). Nedan visas en total sammanställning över programmets kostnader. Programmet har inte förbrukat samtliga tilldelade medel. Programmets Utfall insatser Programanknutna kostnader Projektbidrag Advisory Board Ungas idétåg Totalt Rekommendationer - Utveckla den grundläggande kunskapen hos systemets aktörer när det gäller att intressera, bemöta och nå ut till unga innovatörer. Ordinarie arbetsformer hos stödaktörerna behöver anpassas till de ungas behov av stöd och råd. - Det behövs enkla ansökningsförfaranden för finansiering av mindre belopp för utveckling av idén och ett flexibelt synsätt hur stödet får användas. 17 (18)

18 - Riktade pengar till unga för utveckling och kommersialisering av ungas idéer i kombination med mentorskap/coachning. Små och flexibla tillskott har en stor potentiell betydelse för målgruppen. - Analysera insatsernas utformning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Några av insatserna har inte nått ut till unga kvinnor. - Innovationsstödsystemet är inte bara svårnavigerat för unga. Vad behöver göras? Frågan diskuteras redan på Tillväxtverket och VINNOVA. - Ett mer entreprenöriellt utbildningssystem efterfrågas. - Möjligheten för arbetslösa att få utveckla sina idéer utan att förlora sin ersättning efterfrågas också För att få bättre kunskap om unga företagare och för bättre uppföljning av vilka branscher unga verkar inom behöver SNI-koderna uppdateras. - Ge fler myndigheter i uppdrag att följa upp unga för att öka kunskapen om målgruppen och lyfta ungas perspektiv. - Samma återrapporteringskrav bör gälla för myndigheter som ska samverka. - Fler mötesplatser behövs i Sverige, där personer med olika perspektiv, ålder och bakgrund kan mötas för idégenerering och nätverkande. - Hur tillvaratas ungas kompetens och synsätt på myndigheter (även andra organisationer)? Intressentgrupper behöver tydligare involveras i myndigheters arbete. 10 Se dock Jobb och utvecklingsgarantin Faktablad för arbetssökande februari (18)

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer