Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE l (l) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar Tid Måndagen den 29 april2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden: 4. Meddelande Socialnämnden meddelar genom SN 50, att socialnämnden inte kommer att klara sin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 6. Årsredovisningar och information från de kommunala bolagen avseende verksamhetsåret 2012 i följande ordning. Vimmerby Energi och Miljö AB -VD Roger Carlsson Vimmerby Gatuproduktion AB -VD Roger Carlsson Vimarhem AB- VD Jan Erixon Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB -VD Kjell-Åke Hansson Vimmerby Turistbyrå AB- ordfulfberg Vimmerby IndustrifastigheterAB-ordf PerÅke Svensson (C) Vimmerby Halkbana AB - Micael Glennfalk (M) Vimmerby kommun Förvaltnings AB- ordf Micael Glennfalk (M) 7. Årsredovisning från Regionförbundet i Kalmar län Informationen utgår och ärendet flyttas till fullmäktigas sammanträde den 27 maj

2 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE (1) 8. Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering. Kompletterande handlingar från kommunstyrelsen den 23 april2013 bifogas. Deltagande: Alberto Necovski, ITSAM Projektledare Anette Blomqvist, ITSAM. Teknisk cheftarbjörn Swahn, VEMAB. Administrativ chef Helena Sjöholm 16. Ärendet kungörs med följande lydelse: Bolagsordning för Vimmerby Gatuproduktion AB och Vimmerby Energi och Miljö AB, särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gamproduktion AB, stämmaombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2013 i av Vimmerby kommun ägda bolag. 23. Ärendet kungörs med följande lydelse: Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C). VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 24 april 2013 LEIF LARSSON Ordförande l ~ ~ -- --?/ /'Jrk.-?/.~4../ Therese Jigsved Kanslijurist 2

3 r

4 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAJ.VIMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) Somman trädesdatum VIMMERBY KOMMUN l<ommunstyrelseförvaltningen SN 50 Diarienummer 1/2013 Kod 042 Budgetavstämning efter tre månader samt verksamhetsmått Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger avstämningen av sin driftsbudget och av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden aviserar ånyo till kommunfullmäktige att social-. -. nämnden inte kommer att klara sin budgetram får 2013, trots vidtagna åtgärder. Ärende Socialnämnden får del av en budgetavstämning får nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista mars Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg. 76- Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78 - Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård TOTALT Tkr netto o o Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelserna mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Socialchef Anette Nilsson framhåller att inom verksamhetsområde funktionshinder saknas driftsbudet för fyra lägenheter vid Villekulla samt för en personalgrupp kring en enskild person. Det saknas också budget får nya beslut om personlig assistans. Placeringskostnaderna inom barn- och familjeenl1eterna överskrider budget och placeringarna förväntas inte minska under året. Socialchefen efterfrågar socialnämndens åtgärder utifrån de avvikelser mot budget som budgetavstämningen visar. Det finns också ett icke specificerat sparbeting for från tidigare socialnämnden med l,8 miljoner kronor, framför socialchefen. Prntokolljusternre I&N~ 4 l ""L!:_;_

5 . Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 7 (24) Sammanträdesdatum /31}/IJ;;ygj!J Vid nästa socialnämnd får nämnden återrapport av de uppdrag socialchefen fått av socialnämnden, vid sammanträde SN 81, o(,,);j/~46 Beslutsunderlag Avstämning efter 3 månader för socialnämnden av controller Cathrin Landholm. Id Verksamhetsmått till och med mars Id Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diariet Protokolljusterare lfl;n~i 5 l~'"'

6 6

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen KS 126 Dnr 182/2012 Kod 058 KommunallT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun -förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tlcr. 3. tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år 5. för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: Il 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , KF 157, att anta ett kommunalt IT-infrastrukturprogram med syfte att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi för utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till förmån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta IT-infrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om IT-infrastrukturprogrammet. Dolcumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv , det vill säga två budgetperioder. Dokumentet ska i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt ve1ksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge -som löpande måste uppdateras. Kommunala IT-infrastrukturplanen ligger till grund för en Handlingsplan som beskriver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Varje budgetperiod anslås en investeringsram för utbyggnad av!tinfrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, det vill säga I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Aclcumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till 39 mnkr. Hänsyn har inte tagits till eventuellt kommunala kostnadsminsirningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Vid dagens sammanträde föreslås föreliggande budget for att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering varje budgetperiod. Ärendet diskuteras. Centerparitet lämnar in ett antal frågor som tas upp och diskuteras vid sammanträdet. Frågorna biläggs protokollet. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Sammanträdesdatum I(ommtuns~relsen Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommuns~relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tkr. att tilläggsanslag tia finansieras med likvida medel eget kapital. att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. att för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram e att till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tia, år 2015:9 087 tkr. Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Bilaga. Sändlista Kommunfullmäktige U( J Leif ~~on (M) Prot/J 0 justerare / Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 Dnr 182/2012/058 Id Frågor från Centerpartiet Fantastiskt att Vimmerby kommun äntligen ska göra en stor fibersatsning för hela kommunens bästa. Centerpartiet i Vimmerby önskar några klargöranden enligt nedan så att HELA kommunen får effektiv utbyggnad av fiber. Landsbygden och glesbygden är av stort värde för kommunens framtid och HELA kommunen måste fibreras kostnadseffektivt. 1. Vi har redan gjort investeringar i!t-infrastruktur i Vimmerby kommun och vi undrar hur denna handlingsplan tar tillvara dessa? Kartmaterial som visar befintlig fiber, radiolänksstationer, befintlig kanalisation och planeradestom-och accessnät vore önskvärt i handlingsplanen. 2. Hur hanteras likställighetsprincipen i kommunallagen i handlingsplanen? 3. Vad kommer det att kosta exempelvis för Håkan Glada Grisar i Brantestad att få fiber? 4. Vilka möjligheter finns för extern medfinansiering av Vimmerby kommuns!t-infrastruktur? 5. Anslutningsgraden är avgörande för fibersatsningens ekonomi? Hur påverkar den ekonomin mer i detalj? 6. l den antagna IT-infrastrukturplanen beskrivs att tillämpliga delar ska arbetas in i ÖP. Detta nämns inte i handlingsplanen. Vem ansvarar för det? 10

11 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 182/2012/058 Id nr (2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med2 600 tkr. Att tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. Att får projekt Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram Att till projekt l Infrastruktur får fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015:9 087 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade anta kommunalt IT-infrastrukturprogram med syftet att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi får utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till fönnån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta ITinfrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om!t-infrastrukturprogrammet Dokumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , dvs. två budgetperioder. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge - som löpande måste uppdateras. Kommunala IT- Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro o E-post W ebbplats www. vimmerby.se

12 infrastruktm planen ligger till grund för en Handlingsplan som besk1 iver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Vatje budgetperiod anslås en investeringsram får utbyggnad av!t-infrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, dvs Av underlaget framgår behov av drifts- och investeringsbudget I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till39 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering vatje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt l Infrastruktur får fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige , finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt tkr Enligt framtagen handlingsplan uppgår investeringarna totalt till tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till tkr, dvs. nettoinvestering tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden : år investering, tkr anslutningsavgift, tkr nettoinvestering, tkr l Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Helena Sjöholm Administrativ chef 12

13 Låneram för år 2013, kf År 2013 Låneram för år 2013, ks År 2013 Dnr 182/2012/058 Id Utnyttjad Återstår lån Nya lån mnkr mnkr mnkr mnkr Utnyttjad Återstår lån 2012 mnkr mnkr mnkr Nya lån 2013 mnkr!kommunen l!kommunen i.:\ii\c :;!.;:: 6-5", ~'': 7-,;H IVEMAB l IVGAB 10 O 10 - ~ Ū) lvkfab lv AB l lva-.as 10 o 10 1 IVkF AB l lv AB ILåneram l n ~ ILåneram l , Bilaga

14 Handlingsplan l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturplan, antagen , punkt 10.2 Handlingsplan samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturplan Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturplanen dessa: c 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt,. ägande. (. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgång~pun'khr~n =-~-.;./, _" H?ndlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad P.f9Jektsumiiia i /.', ''/' c budget. Denna projektsumma släpps etappvis till str~tkoi"$qm efter utvärdering och behov är redo för anslutning och1i\lgörs fråt{f9ll tulfall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet...<_j Förutsättningar för fiberutbyggnad ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning up~hå~djafde entreprenörer och de leverantörer som är..;:-, ')::'.--. "-'"~'- "< ~-:-~ -.. '. >' nödvändiga för utbyggnationen av fiberi_l<6tnr:nli~ems'tmört och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprqf~kter:ln g ~bm g(jdkäfms i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT)qf~å~trt,~ktl.Jr.p:iånen.~fter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplat)~h/Kanalisat!Ötf~$()ri'l\edan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnadjntä'!<t~;rfrån an~l~tande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga del~fi~ligt de~:hå Han'dif~gsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnationi'JY :strätko_i-.ge'ndmförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerb{l{b~ri):~n samt birgodkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnatione ~ påhorja_s,~ Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktlo.n~r sdmvei'vlåb/itsam i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med repres~ht~~jerfrå'ri entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmede l. Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkterfrån anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift till nätägaren på kr inkl. moms samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad vid användning. Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stam näten. 1 14

15 status nuläge och utbyggnad stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: e Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäkerteknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel e Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. e Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och st.~å~nät- Kinda, Y d re och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemsköijijnuri~t;i.itsam. e Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer sam~rbetj~~:(miljg- ~~h.\ Byggförvaltning för dessa båda kommuner / El e stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i komph)~jioii med t!)öjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del?v Vimm~rby gehnöj'iighet att ansluta sig. //.. :.... :_... _ :.:, Området väster och söder om Vimmerby har behqy3:n.i frarv~idssäkung av kommunikation för företag och boende. /. e Samhällen som Gullringen, södra Vi och storebro fi'~<r:!:?efintlig l<an~lisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna komme(attt'lyttjas-.för dragning av fiber.,_-. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät ~prdj~k;p~tnad kommunal regi 27 km. Förutsättning är att beftritllgtaomm sla'ng k~t1 nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad - '/. ~ '.->. -::>~- kostnad 1,5 miljon med ny $i::ha'ktning utmedriksväg 23/34. Kostnaden för stamnä~e{beräkn~s bjl lägr~ tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för GullrJngen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. >.'_-~-- "-~--~ _/_: _. >,~- Kostnad anslutn,ing'fioer anslutningsgrad 60% kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt"- >. '~ ~ r kr (beräkning på 1200 hushåll) Etapp_ 2, 20:f3 Vimrii~:tby7pjurstorp-Björnebro-Pelarne proj.l<ostnad kommunal regi 11 km. Q~tt~ är ko~tnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggö(~ccess~~it för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rö kulla, Rumskulla, Björnebro ",j Etapp 1, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.l<ostnad kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi 2 15

16 Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad kommunålr~gi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad kr). Kostnaden för stamnätet~b~jäkn~s bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i\li:ln= kommun. <;; Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas. k~mrnj~~j.regi ~,> o Marknads- och teknikläge Observera Etapp : Förutsättning är att befil)tj!gt 40mn) ~l,angi(ar(hyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schakt~in~'utmed Ril~kväg 23/34,: : <:J ',;._ 3 16

17 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. > Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuru~,r octl'ste1dsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskomrr{dn-~'rjnq~lt9af0. /.' ' :) <- ; :.., ~:.:: Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gyriri'ax utby_~gllatioq. pster om Vimmerby. ~:~:>... <, :..-, Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkji)jg ~Y l<orn:rnunll(åti~h för företag /<---:~' \-> '-~-- -' 'I,' (. och boende. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2015 '. '. Vimmerby-Frödinge-Locknevi pfqj~kostl:i~d.:~.ö7550b kommunal regi '{;:, :;';.,:_./;:_''. :;~ 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stamnätet'byalaget samverkarför vidareutbyggnad med ~ <:: :- ~;::, --~::. accessnät. ~~~ ~ Möjliggör accessnät för Frödinge qchlo&n ~~~; ':''::' ~ ' '>.::~~\,... Kvartersvis tätort Vimmer9v ' l(östn'ad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna proj.kostnad kommunal regi 20 km. Detta är 'i<6-stn<jd~nför stamhätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät...-.-~: ~~..:..,">:>'.>" -,, _-.,.-. Möjliggör~åcces~nät fö'r.tunä:.. >, '','c', /" /;'. >.., :_ :/ : :_:.... Marknads~ och teknikläge Läge ock~p?ci~liå ;tö'rutsättningar eller annat som påverkar just uppdateras. 4 17

18 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverl5a(ju~t20:t~~20~j:uppd;teras. /.- ', -,../ 5 18

19 Förutsättningar för anslutning landsbygd: o o o Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgr,a<;len ä/~'60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning fram till tomtgräns, neå{~~gning ~J kanalisation fram till tomtgräns, material samt blåsning, svetsnin~~~\'l,mt ln'rn.ä.twitig av fiber fram till fastighet. //. "... ~: - ;; :.,,.,/ Balansdiagram för utbyggnationstiden :-..;. /:? Diagramll)~fJis~r ~esyltat~~;;~iit utfall där avskrivningstiden är 15 år. ~~- ~ '-.,. ',..... J. '~. s anslutning R Kostnad ränta t! intäkt SOD ODD 30DD ODD 25DO DO ODD 1500 DOO 100D ODD SODOOO o D D D

20 Grov förkalkyl- Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 34 :.. Nettoinvestering 39 (39 vid 30% ansjuwingsgr(ld) Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (75% av 60 %}?,3 Summa intäkter 2,3 '-.'< Kostnader Overhead -1,0 Övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 15 år '""-',', //. -3,9 Summa kostnader -4,9 Resul_tät.. -2,6 (-3,6 vid 30% anslutningsgrad) 7 20

21 Resultat , Uai!IJOU tfib <! ~ 201b LUll 201H ~ 2026 ZOV 202tl J~ 2UJ~ 20J6 2UJ/ ZOJiJ -A' -Resultat t Investeringen på 73 MSEI< ger ackumulerat underskoitf)å 39. MSI~kunder avskrivningstiden (54 MSEI< vid 30% anslutningsgrad). Efter totala avskrivnj~~stid-eln, V2.03~, kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gå,11gbar o2h)ttnä't{örnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsmins~riih:f{~fti!jjöuci ~\te-~~n fiberanslutning eller till"övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 41 år o(h: ~-ås å;2:69'4ffi~~-detta upplägg. //'-<~ :. -~ ~-::~ >- r /' -< ' _-'.'. ',,

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Arende ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) 2012-04-03 KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad 1. Inledning I enlighet med Kristinehamns kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. 2. Nulägesbeskrivning Tätort

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Länghem Landsbygd Fiber - Information om projektet - Agenda Presentation Bredband via fiber, hur fungerar det Tätorten Kostar det något? Tjänster,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten -

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Länghem Landsbygd Fiber - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Agenda Länghem Landsbygd Fiber, vilka är vi Bredband via fiber, hur fungerar det Hur fungerar arbetet med en fiberförening Arbetsgrupp Tätorten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen internet, tv, telefoni och trygghetstjänster lokal närvaro, långsiktighet genom kommunalt ägande, öppet nät Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 10

Innehållsförteckning. 2 av 10 Diarienummer: Ks2014/0170.005 Verksamhetsplan för fiber för bredband 2013 2016 Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-05-06 47 Utarbetad av: IT-chef Revideras

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16 www.bolmsofiber.se Styrelse Claes Gauffin Henry Tidstrand Marie Wallén Björn Larsson Jan Starck Områdesansvariga: Bengt Johansson Lars Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Informationsmöte 2014-12-03 Agenda varför fiber i Möjaskärgården? vad kostar det? medlemskap status antal medlemmar och anslutningsavtal anslutningsavtal markupplåtelseavtal

Läs mer