Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE l (l) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar Tid Måndagen den 29 april2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden: 4. Meddelande Socialnämnden meddelar genom SN 50, att socialnämnden inte kommer att klara sin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 6. Årsredovisningar och information från de kommunala bolagen avseende verksamhetsåret 2012 i följande ordning. Vimmerby Energi och Miljö AB -VD Roger Carlsson Vimmerby Gatuproduktion AB -VD Roger Carlsson Vimarhem AB- VD Jan Erixon Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB -VD Kjell-Åke Hansson Vimmerby Turistbyrå AB- ordfulfberg Vimmerby IndustrifastigheterAB-ordf PerÅke Svensson (C) Vimmerby Halkbana AB - Micael Glennfalk (M) Vimmerby kommun Förvaltnings AB- ordf Micael Glennfalk (M) 7. Årsredovisning från Regionförbundet i Kalmar län Informationen utgår och ärendet flyttas till fullmäktigas sammanträde den 27 maj

2 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE (1) 8. Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering. Kompletterande handlingar från kommunstyrelsen den 23 april2013 bifogas. Deltagande: Alberto Necovski, ITSAM Projektledare Anette Blomqvist, ITSAM. Teknisk cheftarbjörn Swahn, VEMAB. Administrativ chef Helena Sjöholm 16. Ärendet kungörs med följande lydelse: Bolagsordning för Vimmerby Gatuproduktion AB och Vimmerby Energi och Miljö AB, särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gamproduktion AB, stämmaombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2013 i av Vimmerby kommun ägda bolag. 23. Ärendet kungörs med följande lydelse: Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C). VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 24 april 2013 LEIF LARSSON Ordförande l ~ ~ -- --?/ /'Jrk.-?/.~4../ Therese Jigsved Kanslijurist 2

3 r

4 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAJ.VIMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) Somman trädesdatum VIMMERBY KOMMUN l<ommunstyrelseförvaltningen SN 50 Diarienummer 1/2013 Kod 042 Budgetavstämning efter tre månader samt verksamhetsmått Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger avstämningen av sin driftsbudget och av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden aviserar ånyo till kommunfullmäktige att social-. -. nämnden inte kommer att klara sin budgetram får 2013, trots vidtagna åtgärder. Ärende Socialnämnden får del av en budgetavstämning får nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista mars Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg. 76- Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78 - Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård TOTALT Tkr netto o o Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelserna mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Socialchef Anette Nilsson framhåller att inom verksamhetsområde funktionshinder saknas driftsbudet för fyra lägenheter vid Villekulla samt för en personalgrupp kring en enskild person. Det saknas också budget får nya beslut om personlig assistans. Placeringskostnaderna inom barn- och familjeenl1eterna överskrider budget och placeringarna förväntas inte minska under året. Socialchefen efterfrågar socialnämndens åtgärder utifrån de avvikelser mot budget som budgetavstämningen visar. Det finns också ett icke specificerat sparbeting for från tidigare socialnämnden med l,8 miljoner kronor, framför socialchefen. Prntokolljusternre I&N~ 4 l ""L!:_;_

5 . Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 7 (24) Sammanträdesdatum /31}/IJ;;ygj!J Vid nästa socialnämnd får nämnden återrapport av de uppdrag socialchefen fått av socialnämnden, vid sammanträde SN 81, o(,,);j/~46 Beslutsunderlag Avstämning efter 3 månader för socialnämnden av controller Cathrin Landholm. Id Verksamhetsmått till och med mars Id Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diariet Protokolljusterare lfl;n~i 5 l~'"'

6 6

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen KS 126 Dnr 182/2012 Kod 058 KommunallT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun -förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tlcr. 3. tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år 5. för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: Il 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , KF 157, att anta ett kommunalt IT-infrastrukturprogram med syfte att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi för utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till förmån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta IT-infrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om IT-infrastrukturprogrammet. Dolcumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv , det vill säga två budgetperioder. Dokumentet ska i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt ve1ksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge -som löpande måste uppdateras. Kommunala IT-infrastrukturplanen ligger till grund för en Handlingsplan som beskriver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Varje budgetperiod anslås en investeringsram för utbyggnad av!tinfrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, det vill säga I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Aclcumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till 39 mnkr. Hänsyn har inte tagits till eventuellt kommunala kostnadsminsirningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Vid dagens sammanträde föreslås föreliggande budget for att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering varje budgetperiod. Ärendet diskuteras. Centerparitet lämnar in ett antal frågor som tas upp och diskuteras vid sammanträdet. Frågorna biläggs protokollet. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Sammanträdesdatum I(ommtuns~relsen Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommuns~relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tkr. att tilläggsanslag tia finansieras med likvida medel eget kapital. att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. att för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram e att till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tia, år 2015:9 087 tkr. Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Bilaga. Sändlista Kommunfullmäktige U( J Leif ~~on (M) Prot/J 0 justerare / Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 Dnr 182/2012/058 Id Frågor från Centerpartiet Fantastiskt att Vimmerby kommun äntligen ska göra en stor fibersatsning för hela kommunens bästa. Centerpartiet i Vimmerby önskar några klargöranden enligt nedan så att HELA kommunen får effektiv utbyggnad av fiber. Landsbygden och glesbygden är av stort värde för kommunens framtid och HELA kommunen måste fibreras kostnadseffektivt. 1. Vi har redan gjort investeringar i!t-infrastruktur i Vimmerby kommun och vi undrar hur denna handlingsplan tar tillvara dessa? Kartmaterial som visar befintlig fiber, radiolänksstationer, befintlig kanalisation och planeradestom-och accessnät vore önskvärt i handlingsplanen. 2. Hur hanteras likställighetsprincipen i kommunallagen i handlingsplanen? 3. Vad kommer det att kosta exempelvis för Håkan Glada Grisar i Brantestad att få fiber? 4. Vilka möjligheter finns för extern medfinansiering av Vimmerby kommuns!t-infrastruktur? 5. Anslutningsgraden är avgörande för fibersatsningens ekonomi? Hur påverkar den ekonomin mer i detalj? 6. l den antagna IT-infrastrukturplanen beskrivs att tillämpliga delar ska arbetas in i ÖP. Detta nämns inte i handlingsplanen. Vem ansvarar för det? 10

11 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 182/2012/058 Id nr (2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med2 600 tkr. Att tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. Att får projekt Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram Att till projekt l Infrastruktur får fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015:9 087 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade anta kommunalt IT-infrastrukturprogram med syftet att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi får utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till fönnån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta ITinfrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om!t-infrastrukturprogrammet Dokumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , dvs. två budgetperioder. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge - som löpande måste uppdateras. Kommunala IT- Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro o E-post W ebbplats www. vimmerby.se

12 infrastruktm planen ligger till grund för en Handlingsplan som besk1 iver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Vatje budgetperiod anslås en investeringsram får utbyggnad av!t-infrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, dvs Av underlaget framgår behov av drifts- och investeringsbudget I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till39 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering vatje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt l Infrastruktur får fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige , finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt tkr Enligt framtagen handlingsplan uppgår investeringarna totalt till tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till tkr, dvs. nettoinvestering tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden : år investering, tkr anslutningsavgift, tkr nettoinvestering, tkr l Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Helena Sjöholm Administrativ chef 12

13 Låneram för år 2013, kf År 2013 Låneram för år 2013, ks År 2013 Dnr 182/2012/058 Id Utnyttjad Återstår lån Nya lån mnkr mnkr mnkr mnkr Utnyttjad Återstår lån 2012 mnkr mnkr mnkr Nya lån 2013 mnkr!kommunen l!kommunen i.:\ii\c :;!.;:: 6-5", ~'': 7-,;H IVEMAB l IVGAB 10 O 10 - ~ Ū) lvkfab lv AB l lva-.as 10 o 10 1 IVkF AB l lv AB ILåneram l n ~ ILåneram l , Bilaga

14 Handlingsplan l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturplan, antagen , punkt 10.2 Handlingsplan samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturplan Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturplanen dessa: c 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt,. ägande. (. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgång~pun'khr~n =-~-.;./, _" H?ndlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad P.f9Jektsumiiia i /.', ''/' c budget. Denna projektsumma släpps etappvis till str~tkoi"$qm efter utvärdering och behov är redo för anslutning och1i\lgörs fråt{f9ll tulfall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet...<_j Förutsättningar för fiberutbyggnad ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning up~hå~djafde entreprenörer och de leverantörer som är..;:-, ')::'.--. "-'"~'- "< ~-:-~ -.. '. >' nödvändiga för utbyggnationen av fiberi_l<6tnr:nli~ems'tmört och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprqf~kter:ln g ~bm g(jdkäfms i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT)qf~å~trt,~ktl.Jr.p:iånen.~fter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplat)~h/Kanalisat!Ötf~$()ri'l\edan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnadjntä'!<t~;rfrån an~l~tande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga del~fi~ligt de~:hå Han'dif~gsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnationi'JY :strätko_i-.ge'ndmförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerb{l{b~ri):~n samt birgodkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnatione ~ påhorja_s,~ Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktlo.n~r sdmvei'vlåb/itsam i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med repres~ht~~jerfrå'ri entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmede l. Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkterfrån anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift till nätägaren på kr inkl. moms samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad vid användning. Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stam näten. 1 14

15 status nuläge och utbyggnad stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: e Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäkerteknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel e Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. e Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och st.~å~nät- Kinda, Y d re och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemsköijijnuri~t;i.itsam. e Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer sam~rbetj~~:(miljg- ~~h.\ Byggförvaltning för dessa båda kommuner / El e stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i komph)~jioii med t!)öjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del?v Vimm~rby gehnöj'iighet att ansluta sig. //.. :.... :_... _ :.:, Området väster och söder om Vimmerby har behqy3:n.i frarv~idssäkung av kommunikation för företag och boende. /. e Samhällen som Gullringen, södra Vi och storebro fi'~<r:!:?efintlig l<an~lisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna komme(attt'lyttjas-.för dragning av fiber.,_-. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät ~prdj~k;p~tnad kommunal regi 27 km. Förutsättning är att beftritllgtaomm sla'ng k~t1 nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad - '/. ~ '.->. -::>~- kostnad 1,5 miljon med ny $i::ha'ktning utmedriksväg 23/34. Kostnaden för stamnä~e{beräkn~s bjl lägr~ tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för GullrJngen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. >.'_-~-- "-~--~ _/_: _. >,~- Kostnad anslutn,ing'fioer anslutningsgrad 60% kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt"- >. '~ ~ r kr (beräkning på 1200 hushåll) Etapp_ 2, 20:f3 Vimrii~:tby7pjurstorp-Björnebro-Pelarne proj.l<ostnad kommunal regi 11 km. Q~tt~ är ko~tnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggö(~ccess~~it för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rö kulla, Rumskulla, Björnebro ",j Etapp 1, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.l<ostnad kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi 2 15

16 Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad kommunålr~gi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad kr). Kostnaden för stamnätet~b~jäkn~s bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i\li:ln= kommun. <;; Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas. k~mrnj~~j.regi ~,> o Marknads- och teknikläge Observera Etapp : Förutsättning är att befil)tj!gt 40mn) ~l,angi(ar(hyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schakt~in~'utmed Ril~kväg 23/34,: : <:J ',;._ 3 16

17 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. > Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuru~,r octl'ste1dsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskomrr{dn-~'rjnq~lt9af0. /.' ' :) <- ; :.., ~:.:: Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gyriri'ax utby_~gllatioq. pster om Vimmerby. ~:~:>... <, :..-, Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkji)jg ~Y l<orn:rnunll(åti~h för företag /<---:~' \-> '-~-- -' 'I,' (. och boende. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2015 '. '. Vimmerby-Frödinge-Locknevi pfqj~kostl:i~d.:~.ö7550b kommunal regi '{;:, :;';.,:_./;:_''. :;~ 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stamnätet'byalaget samverkarför vidareutbyggnad med ~ <:: :- ~;::, --~::. accessnät. ~~~ ~ Möjliggör accessnät för Frödinge qchlo&n ~~~; ':''::' ~ ' '>.::~~\,... Kvartersvis tätort Vimmer9v ' l(östn'ad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna proj.kostnad kommunal regi 20 km. Detta är 'i<6-stn<jd~nför stamhätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät...-.-~: ~~..:..,">:>'.>" -,, _-.,.-. Möjliggör~åcces~nät fö'r.tunä:.. >, '','c', /" /;'. >.., :_ :/ : :_:.... Marknads~ och teknikläge Läge ock~p?ci~liå ;tö'rutsättningar eller annat som påverkar just uppdateras. 4 17

18 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverl5a(ju~t20:t~~20~j:uppd;teras. /.- ', -,../ 5 18

19 Förutsättningar för anslutning landsbygd: o o o Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgr,a<;len ä/~'60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning fram till tomtgräns, neå{~~gning ~J kanalisation fram till tomtgräns, material samt blåsning, svetsnin~~~\'l,mt ln'rn.ä.twitig av fiber fram till fastighet. //. "... ~: - ;; :.,,.,/ Balansdiagram för utbyggnationstiden :-..;. /:? Diagramll)~fJis~r ~esyltat~~;;~iit utfall där avskrivningstiden är 15 år. ~~- ~ '-.,. ',..... J. '~. s anslutning R Kostnad ränta t! intäkt SOD ODD 30DD ODD 25DO DO ODD 1500 DOO 100D ODD SODOOO o D D D

20 Grov förkalkyl- Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 34 :.. Nettoinvestering 39 (39 vid 30% ansjuwingsgr(ld) Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (75% av 60 %}?,3 Summa intäkter 2,3 '-.'< Kostnader Overhead -1,0 Övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 15 år '""-',', //. -3,9 Summa kostnader -4,9 Resul_tät.. -2,6 (-3,6 vid 30% anslutningsgrad) 7 20

21 Resultat , Uai!IJOU tfib <! ~ 201b LUll 201H ~ 2026 ZOV 202tl J~ 2UJ~ 20J6 2UJ/ ZOJiJ -A' -Resultat t Investeringen på 73 MSEI< ger ackumulerat underskoitf)å 39. MSI~kunder avskrivningstiden (54 MSEI< vid 30% anslutningsgrad). Efter totala avskrivnj~~stid-eln, V2.03~, kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gå,11gbar o2h)ttnä't{örnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsmins~riih:f{~fti!jjöuci ~\te-~~n fiberanslutning eller till"övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 41 år o(h: ~-ås å;2:69'4ffi~~-detta upplägg. //'-<~ :. -~ ~-::~ >- r /' -< ' _-'.'. ',,

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013 1 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-09-18 1(3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 april 2012 Vimmerby kommun www.vimmerby.se I(ommunstyrelseförvaltningen, kansli avdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-04-11 1(3) Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (39) 2013-06-10 Ks 16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se

Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE 2013-05-15 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 10

Innehållsförteckning. 2 av 10 Diarienummer: Ks2014/0170.005 Verksamhetsplan för fiber för bredband 2013 2016 Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-05-06 47 Utarbetad av: IT-chef Revideras

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad 1(2) Tjut medfinansiering bredbandsutbyggnad.docx TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad 2015-03-12 KS 2015/174 Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson thomas.carlsson@vansbro.se 0281-75205 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer