Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar. Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden:"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE l (l) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar Tid Måndagen den 29 april2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden: 4. Meddelande Socialnämnden meddelar genom SN 50, att socialnämnden inte kommer att klara sin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 6. Årsredovisningar och information från de kommunala bolagen avseende verksamhetsåret 2012 i följande ordning. Vimmerby Energi och Miljö AB -VD Roger Carlsson Vimmerby Gatuproduktion AB -VD Roger Carlsson Vimarhem AB- VD Jan Erixon Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB -VD Kjell-Åke Hansson Vimmerby Turistbyrå AB- ordfulfberg Vimmerby IndustrifastigheterAB-ordf PerÅke Svensson (C) Vimmerby Halkbana AB - Micael Glennfalk (M) Vimmerby kommun Förvaltnings AB- ordf Micael Glennfalk (M) 7. Årsredovisning från Regionförbundet i Kalmar län Informationen utgår och ärendet flyttas till fullmäktigas sammanträde den 27 maj

2 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE (1) 8. Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering. Kompletterande handlingar från kommunstyrelsen den 23 april2013 bifogas. Deltagande: Alberto Necovski, ITSAM Projektledare Anette Blomqvist, ITSAM. Teknisk cheftarbjörn Swahn, VEMAB. Administrativ chef Helena Sjöholm 16. Ärendet kungörs med följande lydelse: Bolagsordning för Vimmerby Gatuproduktion AB och Vimmerby Energi och Miljö AB, särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gamproduktion AB, stämmaombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2013 i av Vimmerby kommun ägda bolag. 23. Ärendet kungörs med följande lydelse: Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C). VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 24 april 2013 LEIF LARSSON Ordförande l ~ ~ -- --?/ /'Jrk.-?/.~4../ Therese Jigsved Kanslijurist 2

3 r

4 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAJ.VIMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) Somman trädesdatum VIMMERBY KOMMUN l<ommunstyrelseförvaltningen SN 50 Diarienummer 1/2013 Kod 042 Budgetavstämning efter tre månader samt verksamhetsmått Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger avstämningen av sin driftsbudget och av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden aviserar ånyo till kommunfullmäktige att social-. -. nämnden inte kommer att klara sin budgetram får 2013, trots vidtagna åtgärder. Ärende Socialnämnden får del av en budgetavstämning får nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista mars Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg. 76- Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78 - Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård TOTALT Tkr netto o o Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelserna mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Socialchef Anette Nilsson framhåller att inom verksamhetsområde funktionshinder saknas driftsbudet för fyra lägenheter vid Villekulla samt för en personalgrupp kring en enskild person. Det saknas också budget får nya beslut om personlig assistans. Placeringskostnaderna inom barn- och familjeenl1eterna överskrider budget och placeringarna förväntas inte minska under året. Socialchefen efterfrågar socialnämndens åtgärder utifrån de avvikelser mot budget som budgetavstämningen visar. Det finns också ett icke specificerat sparbeting for från tidigare socialnämnden med l,8 miljoner kronor, framför socialchefen. Prntokolljusternre I&N~ 4 l ""L!:_;_

5 . Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 7 (24) Sammanträdesdatum /31}/IJ;;ygj!J Vid nästa socialnämnd får nämnden återrapport av de uppdrag socialchefen fått av socialnämnden, vid sammanträde SN 81, o(,,);j/~46 Beslutsunderlag Avstämning efter 3 månader för socialnämnden av controller Cathrin Landholm. Id Verksamhetsmått till och med mars Id Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diariet Protokolljusterare lfl;n~i 5 l~'"'

6 6

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen KS 126 Dnr 182/2012 Kod 058 KommunallT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun -förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tlcr. 3. tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år 5. för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: Il 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , KF 157, att anta ett kommunalt IT-infrastrukturprogram med syfte att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi för utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till förmån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta IT-infrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om IT-infrastrukturprogrammet. Dolcumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv , det vill säga två budgetperioder. Dokumentet ska i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt ve1ksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge -som löpande måste uppdateras. Kommunala IT-infrastrukturplanen ligger till grund för en Handlingsplan som beskriver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Varje budgetperiod anslås en investeringsram för utbyggnad av!tinfrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, det vill säga I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Aclcumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till 39 mnkr. Hänsyn har inte tagits till eventuellt kommunala kostnadsminsirningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Vid dagens sammanträde föreslås föreliggande budget for att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering varje budgetperiod. Ärendet diskuteras. Centerparitet lämnar in ett antal frågor som tas upp och diskuteras vid sammanträdet. Frågorna biläggs protokollet. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Sammanträdesdatum I(ommtuns~relsen Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommuns~relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tkr. att tilläggsanslag tia finansieras med likvida medel eget kapital. att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. att för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram e att till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tia, år 2015:9 087 tkr. Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Bilaga. Sändlista Kommunfullmäktige U( J Leif ~~on (M) Prot/J 0 justerare / Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 Dnr 182/2012/058 Id Frågor från Centerpartiet Fantastiskt att Vimmerby kommun äntligen ska göra en stor fibersatsning för hela kommunens bästa. Centerpartiet i Vimmerby önskar några klargöranden enligt nedan så att HELA kommunen får effektiv utbyggnad av fiber. Landsbygden och glesbygden är av stort värde för kommunens framtid och HELA kommunen måste fibreras kostnadseffektivt. 1. Vi har redan gjort investeringar i!t-infrastruktur i Vimmerby kommun och vi undrar hur denna handlingsplan tar tillvara dessa? Kartmaterial som visar befintlig fiber, radiolänksstationer, befintlig kanalisation och planeradestom-och accessnät vore önskvärt i handlingsplanen. 2. Hur hanteras likställighetsprincipen i kommunallagen i handlingsplanen? 3. Vad kommer det att kosta exempelvis för Håkan Glada Grisar i Brantestad att få fiber? 4. Vilka möjligheter finns för extern medfinansiering av Vimmerby kommuns!t-infrastruktur? 5. Anslutningsgraden är avgörande för fibersatsningens ekonomi? Hur påverkar den ekonomin mer i detalj? 6. l den antagna IT-infrastrukturplanen beskrivs att tillämpliga delar ska arbetas in i ÖP. Detta nämns inte i handlingsplanen. Vem ansvarar för det? 10

11 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 182/2012/058 Id nr (2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med2 600 tkr. Att tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år. Att får projekt Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram Att till projekt l Infrastruktur får fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015:9 087 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade anta kommunalt IT-infrastrukturprogram med syftet att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi får utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till fönnån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta ITinfrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om!t-infrastrukturprogrammet Dokumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , dvs. två budgetperioder. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge - som löpande måste uppdateras. Kommunala IT- Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro o E-post W ebbplats www. vimmerby.se

12 infrastruktm planen ligger till grund för en Handlingsplan som besk1 iver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Vatje budgetperiod anslås en investeringsram får utbyggnad av!t-infrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, dvs Av underlaget framgår behov av drifts- och investeringsbudget I antagen budget, kommunfullmäktige , finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till39 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering vatje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt l Infrastruktur får fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige , finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt tkr Enligt framtagen handlingsplan uppgår investeringarna totalt till tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till tkr, dvs. nettoinvestering tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden : år investering, tkr anslutningsavgift, tkr nettoinvestering, tkr l Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Helena Sjöholm Administrativ chef 12

13 Låneram för år 2013, kf År 2013 Låneram för år 2013, ks År 2013 Dnr 182/2012/058 Id Utnyttjad Återstår lån Nya lån mnkr mnkr mnkr mnkr Utnyttjad Återstår lån 2012 mnkr mnkr mnkr Nya lån 2013 mnkr!kommunen l!kommunen i.:\ii\c :;!.;:: 6-5", ~'': 7-,;H IVEMAB l IVGAB 10 O 10 - ~ Ū) lvkfab lv AB l lva-.as 10 o 10 1 IVkF AB l lv AB ILåneram l n ~ ILåneram l , Bilaga

14 Handlingsplan l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturplan, antagen , punkt 10.2 Handlingsplan samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturplan Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturplanen dessa: c 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt,. ägande. (. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgång~pun'khr~n =-~-.;./, _" H?ndlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad P.f9Jektsumiiia i /.', ''/' c budget. Denna projektsumma släpps etappvis till str~tkoi"$qm efter utvärdering och behov är redo för anslutning och1i\lgörs fråt{f9ll tulfall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet...<_j Förutsättningar för fiberutbyggnad ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning up~hå~djafde entreprenörer och de leverantörer som är..;:-, ')::'.--. "-'"~'- "< ~-:-~ -.. '. >' nödvändiga för utbyggnationen av fiberi_l<6tnr:nli~ems'tmört och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprqf~kter:ln g ~bm g(jdkäfms i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT)qf~å~trt,~ktl.Jr.p:iånen.~fter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplat)~h/Kanalisat!Ötf~$()ri'l\edan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnadjntä'!<t~;rfrån an~l~tande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga del~fi~ligt de~:hå Han'dif~gsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnationi'JY :strätko_i-.ge'ndmförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerb{l{b~ri):~n samt birgodkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnatione ~ påhorja_s,~ Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktlo.n~r sdmvei'vlåb/itsam i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med repres~ht~~jerfrå'ri entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmede l. Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkterfrån anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift till nätägaren på kr inkl. moms samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad vid användning. Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stam näten. 1 14

15 status nuläge och utbyggnad stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: e Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäkerteknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel e Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. e Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och st.~å~nät- Kinda, Y d re och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemsköijijnuri~t;i.itsam. e Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer sam~rbetj~~:(miljg- ~~h.\ Byggförvaltning för dessa båda kommuner / El e stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i komph)~jioii med t!)öjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del?v Vimm~rby gehnöj'iighet att ansluta sig. //.. :.... :_... _ :.:, Området väster och söder om Vimmerby har behqy3:n.i frarv~idssäkung av kommunikation för företag och boende. /. e Samhällen som Gullringen, södra Vi och storebro fi'~<r:!:?efintlig l<an~lisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna komme(attt'lyttjas-.för dragning av fiber.,_-. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät ~prdj~k;p~tnad kommunal regi 27 km. Förutsättning är att beftritllgtaomm sla'ng k~t1 nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad - '/. ~ '.->. -::>~- kostnad 1,5 miljon med ny $i::ha'ktning utmedriksväg 23/34. Kostnaden för stamnä~e{beräkn~s bjl lägr~ tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för GullrJngen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. >.'_-~-- "-~--~ _/_: _. >,~- Kostnad anslutn,ing'fioer anslutningsgrad 60% kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt"- >. '~ ~ r kr (beräkning på 1200 hushåll) Etapp_ 2, 20:f3 Vimrii~:tby7pjurstorp-Björnebro-Pelarne proj.l<ostnad kommunal regi 11 km. Q~tt~ är ko~tnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggö(~ccess~~it för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rö kulla, Rumskulla, Björnebro ",j Etapp 1, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.l<ostnad kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi 2 15

16 Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad kommunålr~gi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad kr). Kostnaden för stamnätet~b~jäkn~s bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i\li:ln= kommun. <;; Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas. k~mrnj~~j.regi ~,> o Marknads- och teknikläge Observera Etapp : Förutsättning är att befil)tj!gt 40mn) ~l,angi(ar(hyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schakt~in~'utmed Ril~kväg 23/34,: : <:J ',;._ 3 16

17 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. > Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuru~,r octl'ste1dsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskomrr{dn-~'rjnq~lt9af0. /.' ' :) <- ; :.., ~:.:: Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gyriri'ax utby_~gllatioq. pster om Vimmerby. ~:~:>... <, :..-, Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkji)jg ~Y l<orn:rnunll(åti~h för företag /<---:~' \-> '-~-- -' 'I,' (. och boende. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2015 '. '. Vimmerby-Frödinge-Locknevi pfqj~kostl:i~d.:~.ö7550b kommunal regi '{;:, :;';.,:_./;:_''. :;~ 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stamnätet'byalaget samverkarför vidareutbyggnad med ~ <:: :- ~;::, --~::. accessnät. ~~~ ~ Möjliggör accessnät för Frödinge qchlo&n ~~~; ':''::' ~ ' '>.::~~\,... Kvartersvis tätort Vimmer9v ' l(östn'ad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna proj.kostnad kommunal regi 20 km. Detta är 'i<6-stn<jd~nför stamhätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät...-.-~: ~~..:..,">:>'.>" -,, _-.,.-. Möjliggör~åcces~nät fö'r.tunä:.. >, '','c', /" /;'. >.., :_ :/ : :_:.... Marknads~ och teknikläge Läge ock~p?ci~liå ;tö'rutsättningar eller annat som påverkar just uppdateras. 4 17

18 Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverl5a(ju~t20:t~~20~j:uppd;teras. /.- ', -,../ 5 18

19 Förutsättningar för anslutning landsbygd: o o o Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgr,a<;len ä/~'60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning fram till tomtgräns, neå{~~gning ~J kanalisation fram till tomtgräns, material samt blåsning, svetsnin~~~\'l,mt ln'rn.ä.twitig av fiber fram till fastighet. //. "... ~: - ;; :.,,.,/ Balansdiagram för utbyggnationstiden :-..;. /:? Diagramll)~fJis~r ~esyltat~~;;~iit utfall där avskrivningstiden är 15 år. ~~- ~ '-.,. ',..... J. '~. s anslutning R Kostnad ränta t! intäkt SOD ODD 30DD ODD 25DO DO ODD 1500 DOO 100D ODD SODOOO o D D D

20 Grov förkalkyl- Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 34 :.. Nettoinvestering 39 (39 vid 30% ansjuwingsgr(ld) Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (75% av 60 %}?,3 Summa intäkter 2,3 '-.'< Kostnader Overhead -1,0 Övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 15 år '""-',', //. -3,9 Summa kostnader -4,9 Resul_tät.. -2,6 (-3,6 vid 30% anslutningsgrad) 7 20

21 Resultat , Uai!IJOU tfib <! ~ 201b LUll 201H ~ 2026 ZOV 202tl J~ 2UJ~ 20J6 2UJ/ ZOJiJ -A' -Resultat t Investeringen på 73 MSEI< ger ackumulerat underskoitf)å 39. MSI~kunder avskrivningstiden (54 MSEI< vid 30% anslutningsgrad). Efter totala avskrivnj~~stid-eln, V2.03~, kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gå,11gbar o2h)ttnä't{örnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsmins~riih:f{~fti!jjöuci ~\te-~~n fiberanslutning eller till"övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 41 år o(h: ~-ås å;2:69'4ffi~~-detta upplägg. //'-<~ :. -~ ~-::~ >- r /' -< ' _-'.'. ',,

OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet!

OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet! Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KOMPLETTERING 2013-06-19 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 24 juni 2013, kl. 18:30. Plats

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Smmnanträdesdatum Plats och sammanträdestid Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M) Helen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Arende ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) 2012-04-03 KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser.

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser. Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TJG KUNGÖRELSE 2012-12-12 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde -extra ärende Tid Måndag 17 december 2012, kl. 18:30. Plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 13 KS/2016:373. Bredband landsbygd vid Bockarp. Flytt av ÖP utförs av Utsikt Bredband AB.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 13 KS/2016:373. Bredband landsbygd vid Bockarp. Flytt av ÖP utförs av Utsikt Bredband AB. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (2) Sida 13 KS/2016:373 Bredband landsbygd vid Bockarp Bakgrund Bockarps vägsamfällighet har via telefonsamtal och möten frågat

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

2 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor

2 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor Innehåll 1 Inledning 2 1.1 IT-infrastrukturprogram 2 2 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor 2 2.1 Så används IT 3 2.2 Kommunens roll 3 2.3 Kommunens ansvar 3 2.4 Grundläggande principer 4

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl Pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutande Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl 13.00-14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Ledamöter Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

2015-10-13. att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde.

2015-10-13. att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 Kommunstyrelsen Mikael Tjulin Projektledare Telefon 08 555 010 88 mikael.tjulin@nykvarn.se avlopp Stensättra KS/2014:357 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) 228 KS/2014:589. Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) 228 KS/2014:589. Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) Sida 228 KS/2014:589 Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag om utbyggnad av fibernät på landsbygden. Frågan avser

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 305 Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS 2017-466 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunförvaltningen, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 - Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Övriga

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 16.00-16.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Eva Lundberg Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Välkomna Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Närvarolista upprättas för representerade fastigheter. Information från Wexnet, Mats Bildh Information från arbetsgruppens

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-03 2 KS 60 Dnr 2011.144-14 Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2010 Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer