Avgift för förskriven elrullstol från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01"

Transkript

1 Arende

2 ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift på 250 kronor per kvartal från för förskriven elrullstol. Reservationer Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Eva Berglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons avslagsyrkande. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger omsorgsnämndens beslut , ON 20, som behandlar olika frågor rörande att åstadkomma en budget i balans. Omsorgsnämnden har verksamhet som inte är finansierad i budget Flera kommuner diskuterar egenavgifter för elrullstolar och Hultsfreds kommun har redan en sådan egenavgift på kronor per år. I Vimmerby finns det idag cirka 30 elrullstolar hos brukare/patient. Förslaget om en egenavgift på 1000 kronor per år skulle därmed ge en intäkts ökning på 3 O 000 kronor. Taxor beslutas av kommunfullmäktige. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför en avgift på 250 kronor per kvartal från för förskriven elrullstol. PerAke Svensson (C) yrkar bifall till förslaget. Helen Nilsson (S) yrkar avslag. Protokolljusterare Utdrags bestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordföranden finner att två förslag föreligger: PerAke Svenssons bifallsyrkande och Helen Nilssons avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgsnämndens förslag. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut , ON 20. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare

4 Vimmerby kommun ~ Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) VlMIV1ERBY I<OMMUN 1<0 ni ltl LI n~-;ty (!.:ds(3 [örva Itni ng en 2~J2 OJ ~ 2 g ON 20 Diarienun1mer 62/2012 Omsorgsnämndens budget för år 2012 och uppdrag att ta fram förslag för att åstadkomma en budget i balans utifrån att det finns ofinansierad verksamhet för 2012 Omsorgsnämndens beslut Kostnader för personalbefrämjande åtgärder ska belasta respektive erksamhet. 2. Kost der för kvalitetspengen ska finansieras 2012 genom e engångs edel som omsorgsförvaltningen fått för besva nde av enkät. 3. Inom verksamhe mråde funktionshinder ska talt 1,82 årsarbetare (728 tkr) omfördela. - 1,0 årsarbetare (400 t omfördelas fr o orttids/fritids LSS för barn och ungdom till gru bostad V' ekulla från ,82 årsarbetare (328 tkr) o örd as från daglig verksarrlhet LSS till personlig assistans LS 4. Rollatorer för utomhusbr egenvårdsprodukt från Omsorgsförvaltn' gen får i uppdrag att utreda h komma med förslag på om det fi andra tekniska hjälpmedel som oc å kan ses som egenvårdsr dukt och återkomma med underlag till sorgsnämnden O sorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att engångsko dr tekniska hj älpmedel ska finansieras genom investeringsmede begär därför investeringsmedel för detta ändamål. 7. Kommunfullmäktige föreslås att en avgift på 250 kr per kvartal för förskriven elrullstol införs från Ärende Omsorgsnämnden har verksamhet som inte är finansierad i budget Totalt uppgår dessa kostnader till tkr. Utöver detta finns det tidsbegränsade insatser för enskilda personer samt risk för externa placeringar under året som det inte finns avsatt utrymme för i budget Protokollj usterare C~

5 Vimmerby kommun Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) De tkr har främst uppstått till följd av fler beslut under 2011 om insatser till personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och består av följande poster: Personlig assistans LSS Ledsagning LSS Gruppbostad Villekulla, etapp 2 Tekniska hjälpmedel (prel engångskostnad) Kvalitetspengen Personalbefrämjande åtgärder TOTALT tkr 165 tkr 560 tkr tkr 50 tkr 150 tkr tkr Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för att åstadkomma en budget i balans och rorvaltningen har inför dagens sammanträde sammanställt ett sådant underlag till nämnden. Från och med 2012 är Vimmerby kommun med i en läns samverkan ror tekniska hjälpmedel och det tidigare avtalet med Landstinget i Kalmar län upphörde I denna nya hj älpmedelsverksamhet köper varj e kommun sina hjälpmedel. Övergången till ~y hjälpmedelshantering innebär att befintliga hjälpmedel hemma hos brukare och i landstingets förråd ska lösas ut med ett engångsbelopp till landstinget. Detta engångsbelopp är ännu inte fastställt men beloppet tkr är uppskattat utifrån tidigare lämnade uppgifter från landstinget om restvärde. Förslaget från presidiet är att begära investeringsmedel från kommunfullmäktige får denna engångskostnad. Flera kommuner diskuterar egenavgifter för elrullstolar och Hultsfreds kommun har redan en sådan egenavgift på 1 OOO/år. I Vimmerby finns det idag cirka 30 elrullstolar hos brukare/patient. Förslaget om en egenavgift på kr/år skulle därmed ge en intäktsökning på kr. Taxor beslutas av kommunfullmäktige. Omsorgschefen framhåller att omsorgsförvaltningens förslag inte ger tillräcklig effekt för att åstadkomma en budget i balans. Det kvarstår ofinansierade kostnader på ca tkr och det finns behov aven politisk diskussion om vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas. Beslutsunderlag Budget för år 2012 och uppdrag att ta fram förslag för att åstadkomma en budget i balans utifrån att det finns ofinansierad verksarrlhet för 2012, av omsorgschef Anette Nilsson. Id Underlag LSS-verksanlhet inror budget , bilaga 1 till omsorgschefens skrivelse, av verksamhetschef Hanna Alser. Id ProtokolUusterare Q,

6 Vimmerby kommun Omsorgsnänlnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) Underlag f6r hälso- och sjukvårdsverksamhet inf6r budget , bilaga 2 till omsorgschefens skrivelse, av verksamhetschef Sirpa Lumme. Id Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning (riskbedönming) angående reducering/omf6rdelning av personal på Korttids. Id Protokoll från FÖSAM , Sänd lista Kommunfullmäktige Omsorgsf6rvaltningen Diariet Protokoll justerare

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer