Sammanträdesdatum kl Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 juni 2013, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232 3 Tertialbokslut och prognos per den 30 april 2013 KS 13/233 4 Slutredovisning av investeringsprojekt tekniska nämnden Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag för rivning av fastigheten Lersätter 1:65 6 Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget för byte av ventilpaket i Fryksta 7 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i investeringsbudget 2013 från projekt Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan till ett nytt projekt för upprustning av väg i Pålstad 8 Omdisponering i 2013 års investeringsbudget; upprustning av kök på Sannerudsskolan KS 13/237 KS 13/140 KS 13/141 KS 13/238 KS 13/214 9 Kommunstyrelsens budget 2014, plan KS 13/ Kommunfullmäktiges övergripande mål samt riktlinjer för mål- och resultatstyrning KS 13/ Kommunal skattesats år 2014 KS 13/ Kostenhetens portionspriser 2014 KS 12/ Budget 2014, plan KS 12/ Resultatbudget och kassaflödesbudget samt balansbudget KS 13/ Upplåningsram 2014 KS 13/ Begäran från socialnämnden om täckning av underskott 2012 för drift av KilArena och Frykstakiosken KS 12/411

2 17 Svar på motion om störande ostädade företag intill Wenmec KS 12/ Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2013 KS 13/ Ansökan om bidrag till Ångbåtsföreningen Freja 2013 KS 13/ Finansiering av fortsatt medlemskap i Partnerskap Bergslagsbanan KS 12/ Förslag till regler för torghandel i Kils kommun KS 13/ Flytt av ansvar för ungdomsgården och drogförebyggande gruppen 23 Värmlands läns Kalkningsförbunds årsredovisning 2012 samt fråga om ansvarsfrihet KS 13/194 KS 13/ Ramjustering med anledning av 2013 års kapitaltjänstekostnader KS 13/ Finansiering av enkät till samtliga förtroendevalda och chefer i kommunen KS 13/ Förfrågan om att köpa industrimark, del av Lersätter 1:420 KS 13/ Teckningsrätt för Kils kommun; plusgiro mm KS 13/ Förslag till yttrande angående överklagande om beslut om bebyggelse på Nya Runnevål; Skommita 1:6 samt delar av Runnevålen 1:4, Skommita 1:2 och Skommita 1:3 29 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, delegering av beslut om samråd 30 Val av ombud samt direktiv till årsmöte i Värmlands Kreditgarantiförening Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen tertial 1 KS 13/182 KS 12/389 KS 13/239 KS 13/ Delegeringsbeslut från kommunledningskontoret 2013 KS 13/4 33 Meddelanden till kommunstyrelsen i samband med sammanträdena 2013 KS 13/5 34 Inbjudningar till kurser och konferenser 2013 KS 13/7 35 Rapporter från kurser och konferenser 2013 KS 13/8 Mikael Johansson Ordförande Cecilia Hurtig Sekreterare

3 1 Dnr KS 13/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret informerar om följande: - Koncernbildning Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 2 Dnr KS 13/232 INFORMATION OM BOLAGENS DELÅRSRAPPORTER PER DEN 30 APRIL 2013 Samtliga kommunala bolag har inkommit med delårsrapporter per den 30 april En sammanställning finns i ärendet om tertialbokslutet. Delårsrapport för Kils Energi AB Delårsrapport för Kils Avfallshantering AB Delårsrapport för Kilsbostäder AB Delårsrapport för Kilvision AB Delårsrapport för Hantverkshuset i Kil AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

5 3 Dnr KS 13/233 TERTIALBOKSLUT OCH PROGNOS PER DEN 30 APRIL 2013 Kommunen har sammanställt utfallet till och med 30 april 2013 för samtliga nämnder och bolag, samt upprättat en helårsprognos. Inga periodiseringar är gjorda. Utfallet per den 30 april 2013 är ca 8,5 mnkr, föregående år var det 4,4 mnkr. Kommunen har budgeterat med ett överskott på 11 mnkr, helårsprognosen ser ut att bli ca 0,5 mnkr bättre än budget. De kommunala bolagen visar ett resultat per den 30 april 2013 på 4,2 mnkr jämfört med 4,6 mnkr föregående år. Helårsprognosen för bolagen ser ut att landa på 3,8 mnkr. Bifogat finns även nämndernas förklaringar till avvikelser mot budget i helårsprognosen, samt en uppföljning av nämndmålen. Tertialbokslut och prognoser för samtliga nämnder och bolag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner tertialbokslut och prognos per den 30 april 2013.

6 4 Dnr KS 13/237 SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TEKNISKA NÄMNDEN Enligt beslut i kommunfullmäktige 23 februari 2012 ska pågående projekt avslutas och slutredovisas innan kommunfullmäktige kan ta beslut om tilläggsanslag eller omdisponeringar i årets investeringsbudget. Tekniska nämnden har två projekt att slutredovisa per den 30 april. Det är kvävereningsprojektet (proj 60019) och inköp av dekontaminatorer (proj 75001). (Dekontaminator är en typ av diskmaskin till utrustning inom sjukvården.) Kvävereningsprojektet går totalt med ett underskott på 779 tkr och inköp av dekontaminatorer landar på 100 tkr som även var det budgeterade beloppet. Kvävereningsprojektet påbörjades 2010 och avslutas i år, totalt för hela perioden var det budgeterat kr för projektet och det slutar på kr. För 2013 ligger det 1,8 mnkr i budget och när allt är klart blir det en avvikelse mot budget på 439,7 tkr, underskottet i år kan rymmas inom tekniska nämndens investeringsbudget genom att vissa projekt blir billigare än budgeterat eller startar senare. Slutredovisning av projekt 60019, kväverening Slutredovisning av projekt 75001, inköp dekontaminatorer Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

7 5 Dnr KS 13/140 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR RIVNING AV FASTIGHETEN LERSÄTTER 1:65 Kils kommun köpte under hösten fastigheten Lersätter 1:65 som ligger på Lersätter industriområde. Fastigheten blev använt som bostadsfastighet, men i detaljplanen är marken klassad som industrimark och delar av marken är även prickad mark. Kommunens syfte med köpet var att kunna återställa marken och sedan sälja den som industrimark. Tekniska nämnden begär nu ett tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget för att kunna riva fastigheten och återställa marken, den begärda summan är på kronor. Tekniska nämndens protokoll , 17 Fastighetsrapport Karta över fastigheten Lersätter 1:65 KUBJO konsults uppskattade kostnad för rivning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget.

8 6 Dnr KS 13/141 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM TILLÄGGSANSLAG I 2013 ÅRS INVESTERINGSBUDGET FÖR BYTE AV VENTILPAKET I FRYKSTA Tekniska förvaltningen har sedan tidigare köpt in ett UV-ljus som ska installeras på vattenverket. UV-ljuset är till för att ta bort eventuella bakterier. Vid installation av UV-ljuset upptäcktes att det inte går att stänga av ledningen som går till vattenverket eftersom ventilerna som sitter på ledningsnätet i Fryksta är trasiga. Ventilpaketen måste bytas ut och beräknad kostnad för jobbet är kronor. Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till 2013 års investeringsbudget med kronor för byte av ventilpaket i Fryksta. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras senare i Meetings. Tekniska nämndens protokoll , 18

9 7 Dnr KS 13/238 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I INVESTERINGSBUDGET 2013 FRÅN PROJEKT "PANELBYTE SAMT NY AVRINNING, DALLIDENSKOLAN" TILL ETT NYTT PROJEKT FÖR UPPRUSTNING AV VÄG I PÅLSTAD Torbjörn Carlström har lämnat in en ansökan till tekniska nämnden med önskemål om att Kils kommun ska rusta upp vägen mellan Pålstad gård och väg 711 till gällande standard för enskilda vägar med stadsbidrag och därefter ta över drift och underhåll av vägen. Torbjörn Carlström bedriver smågrisproduktion på Pålsta gård vilket innebär en hel del tunga transporter. Den befintliga vägen från Tolita till Pålstad gård är en enskild väg med statsbidrag och Kils kommun sköter drift och underhåll. Vägen är brant och har en mycket skarp kurva vilket gör att det är besvärligt att ta sig fram med större fordon. Under vintersäsongen 2012/2013 har Kils kommun sandat extra i backen för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ta sig fram med transporter till Pålstad gård. De flesta transporter har trots det inte kunnat använda den befintliga vägen utan har åkt vägen mellan väg 711 och Pålstad gård. Trafikverket har beslutat att bevilja statsbidrag för vägen mellan Pålstad gård och väg 711 under förutsättning att vägen rustas upp till den standard som gäller för enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden begär en omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2013 med kronor från projekt nr "Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan" till ett nytt projekt för upprustning av väg i Pålstad. Tekniska nämndens beslut samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras senare i Meetings. Tekniska nämndens beslut

10 8 Dnr KS 13/214 OMDISPONERING I 2013 ÅRS INVESTERINGSBUDGET; UPPRUSTNING AV KÖK PÅ SANNERUDSSKOLAN Det ligger i dag 5,3 mnkr i 2013 års investeringsbudget för upprustning av kök på Sannerudsskolan. Investeringsprojektet ligger i dag under tekniska nämnden och behöver därför flyttas för att det ska ingå i Sannerudsskolans om- och tillbyggnadsprojekt. Det samma gäller barn- och utbildningsförvaltningens investeringsprojekt om ny förskola. Eftersom det är en fastighet bör den ligga under tekniska nämnden. Det ligger 1,3 mnkr för 2013, 13 mnkr 2014 och 11,7 mnkr Investeringsbudget Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 40 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att om disponera investeringspengar enligt följande: 1. Projekt Renovering kök Sannerudsskolan, totalt 5,3 mnkr (2013 års investeringsbudget) flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och ingår i projekt 60000, ombyggnation Sannerudsskolan. 2. Projekt 60081, ny förskola, totalt 1,3 mnkr (2013 års investeringsbudget), 13 mnkr 2014 och 11,7 mnkr 2015 flyttas från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

11 9 Dnr KS 13/197 KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2014, PLAN Beslutade ramar innebär för kommunstyrelsen en budget som ger litet handlingsutrymme, kommunledningskontoret föreslår ett antal kostnadsreduceringar för att få en budget i balans. År 2014 minskas också budgeten med jämfört med 2013 för att 2015 öka med 1,5 mkr och för 2016 öka med kr jämfört med Totalt innebär detta en budget ökning under perioden med 1,2 mkr jämfört med Risk finns att de övergripande målen om utveckling inte kan nås. För att nå de ekonomiska målen så krävs att kommunens ekonomi prioriteras, kommunstyrelsen har i det sammanhanget ett tydligt utpekat ansvar. Översyn av såväl arbetsmetoder som organisation av den totala verksamheten kommer att behöva göras inom planperioden. På kort sikt (2013, 2014) behöver de satsningar som gjorts i digital teknik få genomslag och kostnadsreduceringar bör kunna göras inom främst nämndadministration. Kommunen bör också starta ett arbete med effektivisering av processer, Lean kan vara en modell som behöver övervägas att införas, för att starta ett sådant arbete krävs resurser som med nuvarande ramar inte finns. Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj att hänskjuta förslag om kostnadsreduceringar och förslag om minskning av kostnaderna för det handikappolitiska programmet till budgetberedningen samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag att föreslå förändrad nämndadministration i syfte att finna kostnadsreduceringar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Kostnadsreduceringar. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaderna för handikappolitiskt program minskas med kronor 2014.

12 10 Dnr KS 13/230 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL SAMT RIKTLINJER FÖR MÅL- OCH RESULTATSTYRNING Det finns ett förslag till övergripande mål för planperioden. Målen är liksom tidigare indelade i ekonomi, utveckling, medborgare, medarbetare och miljö. Majoriteten föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till övergripande mål. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mål- och resultatstyrning. Majoritetens förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål Förslag till riktlinjer för mål- och resultatstyrning Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till övergripande mål , enligt bilaga. 2. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för mål- och resultatstyrning, enligt bilaga.

13 11 Dnr KS 13/234 KOMMUNAL SKATTESATS ÅR 2014 Vid budgetberedningen den 20 maj 2013 föreslogs att skattesatsen för 2014 är oförändrad (22,35 kronor). Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2014 är oförändrad (22,35 kronor).

14 12 Dnr KS 12/346 KOSTENHETENS PORTIONSPRISER 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras den 3 juni i Meetings.

15 13 Dnr KS 12/346 BUDGET 2014, PLAN Vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj föreslår majoriteten utökade driftramar med tkr, enligt följande: SN + 2,9 mkr (varav bl a 1 Mkr till riktade insatser mot ungdomsarbetslöshet, bl a insatser vid Frykstahöjden och Lövenstrand, samt utökning med 1,0 sjuksköterska och 1,0 enhetschef och permanentning av samverkansprojekt med BUN) TN + 1,6 mkr (för bl a asfalteringsarbeten samt åtgärder i Kils centrum) BUN + 1,5 mkr (för täckande av ökade lönekostnader utöver ordinarie uppräkning) KS tkr (för landsbygdsutveckling) Utökning för KF pga kostnader för ipads finansieras genom samordning av nämndsekreterararbete inom KS och MBN. Kommunledningskontoret fick även i uppdrag att göra en utredning om tjänstemannaorganisationen inom kommunen. Anteckningar från budgetberedningen Majoritetens förslag till driftbudget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budget 2014, plan enligt bilaga.

16 14 Dnr KS 13/231 RESULTATBUDGET OCH KASSAFLÖDESBUDGET SAMT BALANSBUDGET Vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj redovisar ekonomichef Wibecke Ivarsson förslag till resultat- och kassaflödesbudget. Majoriteten föreslår att ingen extra pensionsavsättning ska ske I stället ökas pensionsavsättningen 2015 från 4 mnkr till 8 mnkr. Majoriteten föreslår också att amortering av lån görs med 2,5 Mkr 2015 samt 11, 5 Mkr Årligt överskott ska vara 3 % Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner resultatbudget och kassaflödesbudget samt balansbudget , enligt bilaga.

17 15 Dnr KS 13/235 UPPLÅNINGSRAM 2014 Vid ingången av 2013 är kommunens upplåningsram 286,5 mnkr och i budget är det beräknat att behovet för nya lån under året ligger på 34 mnkr. Utifrån de investeringar som är beslutade inför 2014 och den resultatbudget som är lagd, krävs 57 miljoner kronor i upplåningsram för Majoriteten föreslår vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj att kommunfullmäktige fastställer upplåningsramen 2014 till 57 miljoner kronor (det vill säga godkänner upptagande av nya lån på totalt 57 miljoner kronor). Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upplåningsramen 2014 till 57 miljoner kronor.

18 16 Dnr KS 12/411 BEGÄRAN FRÅN SOCIALNÄMNDEN OM TÄCKNING AV UNDERSKOTT 2012 FÖR DRIFT AV KILARENA OCH FRYKSTAKIOSKEN Socialnämnden har begärt att få täckt underskott för drift av KilArena och kiosken i Fryksta för 2012, samt att en principdiskussion inleds för fortsatt drift. Socialnämnden är positiva till att driva Fryksta kiosken och KilArena som bedrivs i arbetsmarknadsenhetens regi. Socialnämndens protokoll , 146 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 42 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om kostnadstäckning i 2012 års bokslut.

19 17 Dnr KS 12/178 SVAR PÅ MOTION OM STÖRANDE OSTÄDADE FÖRETAG INTILL WENMEC Hans Eriksson (M) föreslår i en motion att förhandlingar inleds med ett företag intill Wenmec och som har ostädade gårdsplaner om att de ska städa upp dessa alternativt sätta upp insynsskyddande staket. Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat att det är ett kontinuerligt arbete att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att det ingår i miljö- och byggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet att kontinuerligt arbeta med att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter och att förvaltningen vid ett besök hos det aktuella företaget inte anser att det skulle vara störande för Wenmec eller deras kunder. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 72 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 38 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 43 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att det ingår i miljö- och byggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet att kontinuerligt arbeta med att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter och att förvaltningen vid ett besök hos det aktuella företaget inte anser att det skulle vara störande för Wenmec eller deras kunder.

20 18 Dnr KS 13/173 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL KIL-HELA-VECKAN 2013 Det har inkommit en ansökan om kronor till Kil-hela-veckan år I budget finns kronor. Arrangörsgruppen vill säkerställa att arrangemanget också fortsättningsvis håller hög klass med ett fortsatt brett och högklassigt utbud av underhållning och olika delarrangemang. De vill vidare utöka och höja kvaliteten på lunch- och eftermiddagsunderhållningarna samt även bredda programmen med flera specialprogram för barn och unga. Man planerar också för underhållning och programaktiviteter på flera kvällar än tidigare. Kostnaderna för externa medverkande beräknas till ca kronor per program och kostnaden för polistillstånd och marknadsföring till kronor. Kommunledningskontoret tillstyrker ansökan om utökat bidrag och föreslår att kronor finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka Arrangemangsgruppens ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan och finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Ett tillägg till beslutet föreslås; Föreningen ska redovisa hur pengarna har använts och 10 % av summan betalas ut först efter återredovisningen. Arrangörsgruppens Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2013, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 44 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Arrangemangsgruppens ansökan om bidrag till Kil-helaveckan 2013 och utöka bidraget med kronor till totalt kronor. 2. Det utökade bidraget på kronor 2013 finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. 3. Föreningen ska redovisa hur pengarna har använts och 10 % av summan betalas ut först efter återredovisningen.

21 19 Dnr KS 13/174 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL ÅNGBÅTSFÖRENINGEN FREJA 2013 Ångbåtföreningen Freja ansöker om ett utökat bidrag för planerade underhålls- och reparationsarbeten av fartyget. Ansökan är ställd till Kil, Sunne och Torsby kommuner där man söker kronor från respektive kommun. I budget i Kils kommun finns kronor. I ansökan betonas att ambitionen är att kunna driva verksamheten så att Freja syns och regelmässigt erbjuder turer i Kil, Sunne och Torsby. Så deltar Freja t ex vid Kulturveckan och Sjöfartsdagen i Sunne liksom vid Fryksta Vattenfestival och Gäddfestivalen i Kil. Utöver detta chartras fartyget till bröllop, kalas och företagsresor. En stor del av arbetet under turistsäsongen bedrivs ideellt av Frejaföreningens styrelse och enskilda medlemmar. Föreningen ser nu att Freja behöver ett mera ordentligt underhåll inklusive olika reparationer. Detta är, enligt föreningen, nödvändigt både för att säkra Frejas sjövärdighet och förvalta tidigare investeringar och insatser på ett klokt sätt. Arbetsutskottet föreslår att Ångbåtsföreningen Freja inte beviljas mer i bidrag än budgeterade kronor samt att de ska redovisa hur det budgeterade bidraget har använts. Ansökan om bidrag till Ångbåtföreningen Freja 2013, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 45 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om utökat bidrag till Ångbåtföreningen Frejas verksamhet under Föreningen har tidigare beviljats kronor i budgeten. 2. Föreningen ska redovisa hur det budgeterade bidraget har använts.

22 20 Dnr KS 12/388 FINANSIERING AV FORTSATT MEDLEMSKAP I PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN Samarbetsprojektet Partnerskap Bergslagsbanan bildades 1996 och har som syfte att genom att verka för en bättre tillgänglighet till och på Bergslagbanan bland annat utveckla regionens näringsliv. Kommunerna i anslutning till Bergslagsbanan är medlemmar. Partnerskap Bergslagsbanan har nu föreslagit att avgiften för Kils kommun höjs från kronor till kronor år I 2013 års budget finns inga medel anslagna till medlemskapet. Kommunledningskontoret föreslog att kommunens skulle avsluta till medlemskap i Partnerskap Bergslagbanan men kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013 att behålla medlemskapet. I protokollet saknas beslut om finansiering. Kommunledningskontoret föreslår att kostnaden finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Styrelseprotokoll från Partnerskap Bergslagsbanan Kommunstyrelsens protokoll , 84 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på kronor för medlemskapet 2013 i Partnerskap Bergslagsbanan ska finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

23 21 Dnr KS 13/206 FÖRSLAG TILL REGLER FÖR TORGHANDEL I KILS KOMMUN Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till regler för torghandel. Förslaget är att kommunen upplåter platser för torghandel på parkeringen mellan Storgatan och musikskolan samt vid järnvägsstationen där gamla Pressbyråkiosken stod. Hantverkshuset i Kil AB avser att köpa marken där kiosken stod och ser inga hinder att upplåta den för torghandel. I förslaget finns det både fasta och tillfälliga torghandelsplatser och tillstånd för torghandel söks hos Polisen. Torghandel får ske mellan kl helgfria onsdagar, fredagar och lördagar samt övriga dagar som regleras i reglerna. Kommunfullmäktiges protokoll , 203 Tekniska nämndens protokoll , 43 Förslag till regler för torghandel Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 46 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna regler för torghandel enligt bilaga.

24 22 Dnr KS 13/194 FLYTT AV ANSVAR FÖR UNGDOMSGÅRDEN OCH DROGFÖREBYGGANDE GRUPPEN Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att nuvarande ungdomsgårdsverksamhet överflyttas till barn- och utbildningsnämnden från och med höstterminen 2013, samt att en tjänst flyttas från socialnämndens förebyggargrupp för barn och ungdomar till barn- och utbildningsnämnden, samt att ansvaret för det drogförebyggande arbetet följer med den tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndernas förslag samt att det görs ett tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente om att de ansvarar för drogförebyggande arbete samt för ungdomsgårdsverksamheten. Kommunfullmäktige ska också besluta om överflyttning av medel 2013 och omdisponeringar Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 32 Socialnämndens protokoll , 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 47 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande ungdomsgårdsverksamhet överflyttas från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden från och med höstterminen 2013, samt att en tjänst flyttas från socialnämndens förebyggargrupp för barn och ungdomar till barn- och utbildningsnämnden, samt att ansvaret för det drogförebyggande arbetet följer med den tjänsten. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 september 2013 flytta nettobudgeten för den aktuella tjänsten från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande uppräkning i barn- och utbildningsnämndens budget samt motsvarande sänkning av socialnämndens budget : 2014: Lön kronor 2015: Lön kronor 2016: Lön kronor 4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente, som st. 4 i p. 1: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för drogförebyggande arbete samt för ungdomsgårdsverksamheten.

25 23 Dnr KS 13/210 VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUNDS ÅRSREDOVISNING 2012 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Värmlands läns kalkningsförbund är ett kommunalförbund med direktion. Av länets kommuner är 12 medlemmar i förbundet. Kalkningsförbundets uppdrag är att kalka sjöar och vattendrag enligt en åtgärdsplan som är fastställd av länsstyrelsen varje år. Större delen av intäkterna är statligt bidrag (21,9 mkr år 2012), resten är medlemsavgifter. Ingen kalkning har skett i Kils kommun under 2012 och vi betalade heller ingen medlemsavgift. Direktionen för kalkningsförbundet har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret Resultatet är ett underskott på kronor, vilket beror på att medlemsavgiften sänkts. Med förbundets tidigare negativa resultat innebär det att det finns krav på återställande av det egna kapitalet på ca 485 tkr. Revisorerna har granskat förbundets verksamhet och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att resultat- och balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns. Årsredovisning 2012 Direktionens protokoll Revisionsberättelsen 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 48 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och revisionsberättelsen 2012 för Värmlands läns Kalkningsförbund. 2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

26 24 Dnr KS 13/215 RAMJUSTERING MED ANLEDNING AV 2013 ÅRS KAPITALTJÄNSTEKOSTNADER Varje år uppdateras nämndernas ramar med justerade belopp för avskrivningar och internränta. Med anledning av att 2013 års kapitaltjänstekostnader nu är uppdaterade sker följande ramjustering: TOTALT KS MBN TN BUN SN SVN , ,74-865, , , , ,52 Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att utreda hur mycket av kapitaltjänstkostnaderna i tekniska nämnden som avser reningsverket. Kommunledningskontoret presenterar svaret på återremissen i en skrivelse. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 41 Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya ramar efter justering för kapitaltjänstekostnader.

27 25 Dnr KS 13/219 FINANSIERING AV ENKÄT TILL SAMTLIGA FÖRTROENDEVALDA OCH CHEFER I KOMMUNEN Kommunledningskontoret har låtit ta fram en enkät som ska besvaras av samtliga förtroendevalda och samtliga chefer i Kils kommun. Enkäten ska bland annat undersöka hur förtroendevalda och chefer uppfattar sin situation. Undersökningen ska göras under försommaren och sedan presenteras efter sommaren. Kostnaden för båda enkäterna är kronor. Arbetsutskottet har fått en information om enkäterna. Arbetsutskottets protokoll , 49 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på kronor för enkäterna finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

28 26 Dnr KS 13/153 FÖRFRÅGAN OM ATT KÖPA INDUSTRIMARK, DEL AV LERSÄTTER 1:420 Anders Jordell och Lars Hed begär i skrivelse den 1 mars 2013 att få köpa ett område om cirka kvm av fastigheten Lersätter 1:420 för industriändamål enligt markering på bifogad karta. Köparna avser att uppföra byggnationen inom området för sina verksamheter. Ett mindre område med skog finns inom områdets nordvästra del enligt fotokopia. Anders Jordell och Lars Hed begär att skogen ingår i köpet. Anders Jordell driver Jordells åkeri & entreprenad AB, som har lastbilar, grävmaskiner m.m. Lars Hed driver egen firma i entreprenadbranschen och även verkstad, montage och svetsning, Ändamålet med markförvärvet är att bygga garage i den omfattning som behövs för den egna fordonsparken samt en reperationsverkstad. De ämnar bygga lastbilsgarage för uthyrning och anlägga uppställningsplatser för den tyngre fordonsparken och vägarbetsmaskiner m.m. Vid ett bifall till begäran om att få köpa industrimark enligt ovan kommer sökandena att bilda ett gemensamt bolag som köpare av ifrågavarande mark/tomt. Kommunstyrelsen beslutade i maj att sälja marken för en köpeskilling som fastställs efter värdering. Kommunledningskontoret har låtit värdera marken, värdet beräknas till kronor plus/minus kronor, det vill säga ca 8 kronor/kvm. Köpeförfrågan från Anders Jordell och Lars Hed Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse Kartkopior Kopia på för området gällande detaljplan Kommunstyrelsens protokoll , 82 Värdering Kommunstyrelsen försäljer enligt ansökan ett markområde om cirka kvm av fastigheten Lersätter 1:420, Kil, Kils kommun, enligt markering på karta inklusive växande skog inom områdets nordvästra del till ett bolag, som sökandena Anders Jordell, Drottning Kristinas väg 12 C, Karlstad, och Lars Hed, Sörby 2, Kil, kommer att bilda för angivet ändamål för en köpeskilling på kronor.

29 27 Dnr KS 13/228 TECKNINGSRÄTT FÖR KILS KOMMUN; PLUSGIRO MM Med anledning av att ekonomienheten har ändrat rutiner föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om att ge redovisningsekonom, Anette Fardelius, teckningsrätt beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till ett antal förtroendevalda och tjänstemän personer, två i förening. Kommunstyrelsens protokoll , 135 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ger teckningsrätt beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till följande personer, två i förening: Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande Georg Forsberg, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Eriksson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Ivarsson, ekonomichef Niklas Nilsson, ekonom Kerstin Eriksson, ekonomiassistent Anette Fardelius, redovisningsekonom

30 28 Dnr KS 13/182 FÖRSLAG TILL YTTRANDE ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE OM BESLUT OM BEBYGGELSE PÅ NYA RUNNEVÅL; SKOMMITA 1:6 SAMT DELAR AV RUNNEVÅLEN 1:4, SKOMMITA 1:2 OCH SKOMMITA 1:3 Den 21 februari 2013 beslutade kommunfullmäktige (KF 25) att anta detaljplanen för Nya Runnevål. Beslutet har överklagats. Kommunen bereds nu möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och med den 11 juni Överklaganden Underrättelse från Länsstyrelsen Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att förslag till yttrande skickas till Länsstyrelsens förvaltningsenhet.

31 29 Dnr KS 12/389 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN, LIS, DELEGERING AV BESLUT OM SAMRÅD I februari 2013 påbörjades arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP 2010) avseende LIS-områden för Kils kommun. Planen är nu snart klar för att skickas ut på samråd. Samrådet ska pågå under sommaren och fram till september. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om samråd. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om samråd för det tematiska tillägget till överskitsplanen avseende LIS.

32 30 Dnr KS 13/239 VAL AV OMBUD SAMT DIREKTIV TILL ÅRSMÖTE I VÄRMLANDS KREDITGARANTIFÖRENING 2013 Kallelse till årsmöte i Värmlands Kreditgarantiförening 10 juni 2013 har inkommit. Om kommunen vill delta ska kommunstyrelsen utse ombud fatta beslut om direktiv till ombudet. Kallelse från Värmlands Kreditgarantiförening

33 31 Dnr KS 13/229 REDOVISNING AV INKOMNA KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER TILL KOMMUNSTYRELSEN TERTIAL 1 Under det första tertialet, januari april 2013, har totalt 2 synpunkter inkommit till kommunstyrelsen. Följande synpunkter har inkommit, som berör kommunledningskontorets verksamhetsområde: 1. Synpunkt angående kategoriboende på Stenåsen Synpunkt angående Earth Hour Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

34 32 Dnr KS 13/4 DELEGERINGSBESLUT FRÅN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013 Anmälan av delegeringsbeslut enligt kommunledningskontoret förteckning. Kommunledningskontorets förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

35 33 Dnr KS 13/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN I SAMBAND MED SAMMANTRÄDENA 2013 Följande meddelanden till kommunstyrelsen: 1. Protokoll från Kilvision Protokoll från Kilvision Protokoll från Hantverkshuset Anteckningar från kommunala pensionärsrådet Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

36 34 Dnr KS 13/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER 2013 Inga inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit.

37 35 Dnr KS 13/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER 2013

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer