Sammanträdesdatum kl Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 juni 2013, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232 3 Tertialbokslut och prognos per den 30 april 2013 KS 13/233 4 Slutredovisning av investeringsprojekt tekniska nämnden Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag för rivning av fastigheten Lersätter 1:65 6 Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget för byte av ventilpaket i Fryksta 7 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i investeringsbudget 2013 från projekt Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan till ett nytt projekt för upprustning av väg i Pålstad 8 Omdisponering i 2013 års investeringsbudget; upprustning av kök på Sannerudsskolan KS 13/237 KS 13/140 KS 13/141 KS 13/238 KS 13/214 9 Kommunstyrelsens budget 2014, plan KS 13/ Kommunfullmäktiges övergripande mål samt riktlinjer för mål- och resultatstyrning KS 13/ Kommunal skattesats år 2014 KS 13/ Kostenhetens portionspriser 2014 KS 12/ Budget 2014, plan KS 12/ Resultatbudget och kassaflödesbudget samt balansbudget KS 13/ Upplåningsram 2014 KS 13/ Begäran från socialnämnden om täckning av underskott 2012 för drift av KilArena och Frykstakiosken KS 12/411

2 17 Svar på motion om störande ostädade företag intill Wenmec KS 12/ Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2013 KS 13/ Ansökan om bidrag till Ångbåtsföreningen Freja 2013 KS 13/ Finansiering av fortsatt medlemskap i Partnerskap Bergslagsbanan KS 12/ Förslag till regler för torghandel i Kils kommun KS 13/ Flytt av ansvar för ungdomsgården och drogförebyggande gruppen 23 Värmlands läns Kalkningsförbunds årsredovisning 2012 samt fråga om ansvarsfrihet KS 13/194 KS 13/ Ramjustering med anledning av 2013 års kapitaltjänstekostnader KS 13/ Finansiering av enkät till samtliga förtroendevalda och chefer i kommunen KS 13/ Förfrågan om att köpa industrimark, del av Lersätter 1:420 KS 13/ Teckningsrätt för Kils kommun; plusgiro mm KS 13/ Förslag till yttrande angående överklagande om beslut om bebyggelse på Nya Runnevål; Skommita 1:6 samt delar av Runnevålen 1:4, Skommita 1:2 och Skommita 1:3 29 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, delegering av beslut om samråd 30 Val av ombud samt direktiv till årsmöte i Värmlands Kreditgarantiförening Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen tertial 1 KS 13/182 KS 12/389 KS 13/239 KS 13/ Delegeringsbeslut från kommunledningskontoret 2013 KS 13/4 33 Meddelanden till kommunstyrelsen i samband med sammanträdena 2013 KS 13/5 34 Inbjudningar till kurser och konferenser 2013 KS 13/7 35 Rapporter från kurser och konferenser 2013 KS 13/8 Mikael Johansson Ordförande Cecilia Hurtig Sekreterare

3 1 Dnr KS 13/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret informerar om följande: - Koncernbildning Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 2 Dnr KS 13/232 INFORMATION OM BOLAGENS DELÅRSRAPPORTER PER DEN 30 APRIL 2013 Samtliga kommunala bolag har inkommit med delårsrapporter per den 30 april En sammanställning finns i ärendet om tertialbokslutet. Delårsrapport för Kils Energi AB Delårsrapport för Kils Avfallshantering AB Delårsrapport för Kilsbostäder AB Delårsrapport för Kilvision AB Delårsrapport för Hantverkshuset i Kil AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

5 3 Dnr KS 13/233 TERTIALBOKSLUT OCH PROGNOS PER DEN 30 APRIL 2013 Kommunen har sammanställt utfallet till och med 30 april 2013 för samtliga nämnder och bolag, samt upprättat en helårsprognos. Inga periodiseringar är gjorda. Utfallet per den 30 april 2013 är ca 8,5 mnkr, föregående år var det 4,4 mnkr. Kommunen har budgeterat med ett överskott på 11 mnkr, helårsprognosen ser ut att bli ca 0,5 mnkr bättre än budget. De kommunala bolagen visar ett resultat per den 30 april 2013 på 4,2 mnkr jämfört med 4,6 mnkr föregående år. Helårsprognosen för bolagen ser ut att landa på 3,8 mnkr. Bifogat finns även nämndernas förklaringar till avvikelser mot budget i helårsprognosen, samt en uppföljning av nämndmålen. Tertialbokslut och prognoser för samtliga nämnder och bolag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner tertialbokslut och prognos per den 30 april 2013.

6 4 Dnr KS 13/237 SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TEKNISKA NÄMNDEN Enligt beslut i kommunfullmäktige 23 februari 2012 ska pågående projekt avslutas och slutredovisas innan kommunfullmäktige kan ta beslut om tilläggsanslag eller omdisponeringar i årets investeringsbudget. Tekniska nämnden har två projekt att slutredovisa per den 30 april. Det är kvävereningsprojektet (proj 60019) och inköp av dekontaminatorer (proj 75001). (Dekontaminator är en typ av diskmaskin till utrustning inom sjukvården.) Kvävereningsprojektet går totalt med ett underskott på 779 tkr och inköp av dekontaminatorer landar på 100 tkr som även var det budgeterade beloppet. Kvävereningsprojektet påbörjades 2010 och avslutas i år, totalt för hela perioden var det budgeterat kr för projektet och det slutar på kr. För 2013 ligger det 1,8 mnkr i budget och när allt är klart blir det en avvikelse mot budget på 439,7 tkr, underskottet i år kan rymmas inom tekniska nämndens investeringsbudget genom att vissa projekt blir billigare än budgeterat eller startar senare. Slutredovisning av projekt 60019, kväverening Slutredovisning av projekt 75001, inköp dekontaminatorer Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

7 5 Dnr KS 13/140 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR RIVNING AV FASTIGHETEN LERSÄTTER 1:65 Kils kommun köpte under hösten fastigheten Lersätter 1:65 som ligger på Lersätter industriområde. Fastigheten blev använt som bostadsfastighet, men i detaljplanen är marken klassad som industrimark och delar av marken är även prickad mark. Kommunens syfte med köpet var att kunna återställa marken och sedan sälja den som industrimark. Tekniska nämnden begär nu ett tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget för att kunna riva fastigheten och återställa marken, den begärda summan är på kronor. Tekniska nämndens protokoll , 17 Fastighetsrapport Karta över fastigheten Lersätter 1:65 KUBJO konsults uppskattade kostnad för rivning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget.

8 6 Dnr KS 13/141 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM TILLÄGGSANSLAG I 2013 ÅRS INVESTERINGSBUDGET FÖR BYTE AV VENTILPAKET I FRYKSTA Tekniska förvaltningen har sedan tidigare köpt in ett UV-ljus som ska installeras på vattenverket. UV-ljuset är till för att ta bort eventuella bakterier. Vid installation av UV-ljuset upptäcktes att det inte går att stänga av ledningen som går till vattenverket eftersom ventilerna som sitter på ledningsnätet i Fryksta är trasiga. Ventilpaketen måste bytas ut och beräknad kostnad för jobbet är kronor. Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till 2013 års investeringsbudget med kronor för byte av ventilpaket i Fryksta. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras senare i Meetings. Tekniska nämndens protokoll , 18

9 7 Dnr KS 13/238 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I INVESTERINGSBUDGET 2013 FRÅN PROJEKT "PANELBYTE SAMT NY AVRINNING, DALLIDENSKOLAN" TILL ETT NYTT PROJEKT FÖR UPPRUSTNING AV VÄG I PÅLSTAD Torbjörn Carlström har lämnat in en ansökan till tekniska nämnden med önskemål om att Kils kommun ska rusta upp vägen mellan Pålstad gård och väg 711 till gällande standard för enskilda vägar med stadsbidrag och därefter ta över drift och underhåll av vägen. Torbjörn Carlström bedriver smågrisproduktion på Pålsta gård vilket innebär en hel del tunga transporter. Den befintliga vägen från Tolita till Pålstad gård är en enskild väg med statsbidrag och Kils kommun sköter drift och underhåll. Vägen är brant och har en mycket skarp kurva vilket gör att det är besvärligt att ta sig fram med större fordon. Under vintersäsongen 2012/2013 har Kils kommun sandat extra i backen för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ta sig fram med transporter till Pålstad gård. De flesta transporter har trots det inte kunnat använda den befintliga vägen utan har åkt vägen mellan väg 711 och Pålstad gård. Trafikverket har beslutat att bevilja statsbidrag för vägen mellan Pålstad gård och väg 711 under förutsättning att vägen rustas upp till den standard som gäller för enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden begär en omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2013 med kronor från projekt nr "Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan" till ett nytt projekt för upprustning av väg i Pålstad. Tekniska nämndens beslut samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras senare i Meetings. Tekniska nämndens beslut

10 8 Dnr KS 13/214 OMDISPONERING I 2013 ÅRS INVESTERINGSBUDGET; UPPRUSTNING AV KÖK PÅ SANNERUDSSKOLAN Det ligger i dag 5,3 mnkr i 2013 års investeringsbudget för upprustning av kök på Sannerudsskolan. Investeringsprojektet ligger i dag under tekniska nämnden och behöver därför flyttas för att det ska ingå i Sannerudsskolans om- och tillbyggnadsprojekt. Det samma gäller barn- och utbildningsförvaltningens investeringsprojekt om ny förskola. Eftersom det är en fastighet bör den ligga under tekniska nämnden. Det ligger 1,3 mnkr för 2013, 13 mnkr 2014 och 11,7 mnkr Investeringsbudget Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 40 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att om disponera investeringspengar enligt följande: 1. Projekt Renovering kök Sannerudsskolan, totalt 5,3 mnkr (2013 års investeringsbudget) flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och ingår i projekt 60000, ombyggnation Sannerudsskolan. 2. Projekt 60081, ny förskola, totalt 1,3 mnkr (2013 års investeringsbudget), 13 mnkr 2014 och 11,7 mnkr 2015 flyttas från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

11 9 Dnr KS 13/197 KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2014, PLAN Beslutade ramar innebär för kommunstyrelsen en budget som ger litet handlingsutrymme, kommunledningskontoret föreslår ett antal kostnadsreduceringar för att få en budget i balans. År 2014 minskas också budgeten med jämfört med 2013 för att 2015 öka med 1,5 mkr och för 2016 öka med kr jämfört med Totalt innebär detta en budget ökning under perioden med 1,2 mkr jämfört med Risk finns att de övergripande målen om utveckling inte kan nås. För att nå de ekonomiska målen så krävs att kommunens ekonomi prioriteras, kommunstyrelsen har i det sammanhanget ett tydligt utpekat ansvar. Översyn av såväl arbetsmetoder som organisation av den totala verksamheten kommer att behöva göras inom planperioden. På kort sikt (2013, 2014) behöver de satsningar som gjorts i digital teknik få genomslag och kostnadsreduceringar bör kunna göras inom främst nämndadministration. Kommunen bör också starta ett arbete med effektivisering av processer, Lean kan vara en modell som behöver övervägas att införas, för att starta ett sådant arbete krävs resurser som med nuvarande ramar inte finns. Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj att hänskjuta förslag om kostnadsreduceringar och förslag om minskning av kostnaderna för det handikappolitiska programmet till budgetberedningen samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag att föreslå förändrad nämndadministration i syfte att finna kostnadsreduceringar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Kostnadsreduceringar. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaderna för handikappolitiskt program minskas med kronor 2014.

12 10 Dnr KS 13/230 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL SAMT RIKTLINJER FÖR MÅL- OCH RESULTATSTYRNING Det finns ett förslag till övergripande mål för planperioden. Målen är liksom tidigare indelade i ekonomi, utveckling, medborgare, medarbetare och miljö. Majoriteten föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till övergripande mål. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mål- och resultatstyrning. Majoritetens förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål Förslag till riktlinjer för mål- och resultatstyrning Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till övergripande mål , enligt bilaga. 2. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för mål- och resultatstyrning, enligt bilaga.

13 11 Dnr KS 13/234 KOMMUNAL SKATTESATS ÅR 2014 Vid budgetberedningen den 20 maj 2013 föreslogs att skattesatsen för 2014 är oförändrad (22,35 kronor). Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2014 är oförändrad (22,35 kronor).

14 12 Dnr KS 12/346 KOSTENHETENS PORTIONSPRISER 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut publiceras den 3 juni i Meetings.

15 13 Dnr KS 12/346 BUDGET 2014, PLAN Vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj föreslår majoriteten utökade driftramar med tkr, enligt följande: SN + 2,9 mkr (varav bl a 1 Mkr till riktade insatser mot ungdomsarbetslöshet, bl a insatser vid Frykstahöjden och Lövenstrand, samt utökning med 1,0 sjuksköterska och 1,0 enhetschef och permanentning av samverkansprojekt med BUN) TN + 1,6 mkr (för bl a asfalteringsarbeten samt åtgärder i Kils centrum) BUN + 1,5 mkr (för täckande av ökade lönekostnader utöver ordinarie uppräkning) KS tkr (för landsbygdsutveckling) Utökning för KF pga kostnader för ipads finansieras genom samordning av nämndsekreterararbete inom KS och MBN. Kommunledningskontoret fick även i uppdrag att göra en utredning om tjänstemannaorganisationen inom kommunen. Anteckningar från budgetberedningen Majoritetens förslag till driftbudget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budget 2014, plan enligt bilaga.

16 14 Dnr KS 13/231 RESULTATBUDGET OCH KASSAFLÖDESBUDGET SAMT BALANSBUDGET Vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj redovisar ekonomichef Wibecke Ivarsson förslag till resultat- och kassaflödesbudget. Majoriteten föreslår att ingen extra pensionsavsättning ska ske I stället ökas pensionsavsättningen 2015 från 4 mnkr till 8 mnkr. Majoriteten föreslår också att amortering av lån görs med 2,5 Mkr 2015 samt 11, 5 Mkr Årligt överskott ska vara 3 % Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner resultatbudget och kassaflödesbudget samt balansbudget , enligt bilaga.

17 15 Dnr KS 13/235 UPPLÅNINGSRAM 2014 Vid ingången av 2013 är kommunens upplåningsram 286,5 mnkr och i budget är det beräknat att behovet för nya lån under året ligger på 34 mnkr. Utifrån de investeringar som är beslutade inför 2014 och den resultatbudget som är lagd, krävs 57 miljoner kronor i upplåningsram för Majoriteten föreslår vid budgetberedningens sammanträde den 20 maj att kommunfullmäktige fastställer upplåningsramen 2014 till 57 miljoner kronor (det vill säga godkänner upptagande av nya lån på totalt 57 miljoner kronor). Anteckningar från budgetberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upplåningsramen 2014 till 57 miljoner kronor.

18 16 Dnr KS 12/411 BEGÄRAN FRÅN SOCIALNÄMNDEN OM TÄCKNING AV UNDERSKOTT 2012 FÖR DRIFT AV KILARENA OCH FRYKSTAKIOSKEN Socialnämnden har begärt att få täckt underskott för drift av KilArena och kiosken i Fryksta för 2012, samt att en principdiskussion inleds för fortsatt drift. Socialnämnden är positiva till att driva Fryksta kiosken och KilArena som bedrivs i arbetsmarknadsenhetens regi. Socialnämndens protokoll , 146 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 42 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om kostnadstäckning i 2012 års bokslut.

19 17 Dnr KS 12/178 SVAR PÅ MOTION OM STÖRANDE OSTÄDADE FÖRETAG INTILL WENMEC Hans Eriksson (M) föreslår i en motion att förhandlingar inleds med ett företag intill Wenmec och som har ostädade gårdsplaner om att de ska städa upp dessa alternativt sätta upp insynsskyddande staket. Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat att det är ett kontinuerligt arbete att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att det ingår i miljö- och byggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet att kontinuerligt arbeta med att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter och att förvaltningen vid ett besök hos det aktuella företaget inte anser att det skulle vara störande för Wenmec eller deras kunder. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 72 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 38 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 43 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att det ingår i miljö- och byggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet att kontinuerligt arbeta med att få ordning på skräpiga och ovårdade industritomter och att förvaltningen vid ett besök hos det aktuella företaget inte anser att det skulle vara störande för Wenmec eller deras kunder.

20 18 Dnr KS 13/173 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL KIL-HELA-VECKAN 2013 Det har inkommit en ansökan om kronor till Kil-hela-veckan år I budget finns kronor. Arrangörsgruppen vill säkerställa att arrangemanget också fortsättningsvis håller hög klass med ett fortsatt brett och högklassigt utbud av underhållning och olika delarrangemang. De vill vidare utöka och höja kvaliteten på lunch- och eftermiddagsunderhållningarna samt även bredda programmen med flera specialprogram för barn och unga. Man planerar också för underhållning och programaktiviteter på flera kvällar än tidigare. Kostnaderna för externa medverkande beräknas till ca kronor per program och kostnaden för polistillstånd och marknadsföring till kronor. Kommunledningskontoret tillstyrker ansökan om utökat bidrag och föreslår att kronor finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka Arrangemangsgruppens ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan och finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Ett tillägg till beslutet föreslås; Föreningen ska redovisa hur pengarna har använts och 10 % av summan betalas ut först efter återredovisningen. Arrangörsgruppens Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2013, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 44 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Arrangemangsgruppens ansökan om bidrag till Kil-helaveckan 2013 och utöka bidraget med kronor till totalt kronor. 2. Det utökade bidraget på kronor 2013 finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. 3. Föreningen ska redovisa hur pengarna har använts och 10 % av summan betalas ut först efter återredovisningen.

21 19 Dnr KS 13/174 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL ÅNGBÅTSFÖRENINGEN FREJA 2013 Ångbåtföreningen Freja ansöker om ett utökat bidrag för planerade underhålls- och reparationsarbeten av fartyget. Ansökan är ställd till Kil, Sunne och Torsby kommuner där man söker kronor från respektive kommun. I budget i Kils kommun finns kronor. I ansökan betonas att ambitionen är att kunna driva verksamheten så att Freja syns och regelmässigt erbjuder turer i Kil, Sunne och Torsby. Så deltar Freja t ex vid Kulturveckan och Sjöfartsdagen i Sunne liksom vid Fryksta Vattenfestival och Gäddfestivalen i Kil. Utöver detta chartras fartyget till bröllop, kalas och företagsresor. En stor del av arbetet under turistsäsongen bedrivs ideellt av Frejaföreningens styrelse och enskilda medlemmar. Föreningen ser nu att Freja behöver ett mera ordentligt underhåll inklusive olika reparationer. Detta är, enligt föreningen, nödvändigt både för att säkra Frejas sjövärdighet och förvalta tidigare investeringar och insatser på ett klokt sätt. Arbetsutskottet föreslår att Ångbåtsföreningen Freja inte beviljas mer i bidrag än budgeterade kronor samt att de ska redovisa hur det budgeterade bidraget har använts. Ansökan om bidrag till Ångbåtföreningen Freja 2013, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 45 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om utökat bidrag till Ångbåtföreningen Frejas verksamhet under Föreningen har tidigare beviljats kronor i budgeten. 2. Föreningen ska redovisa hur det budgeterade bidraget har använts.

22 20 Dnr KS 12/388 FINANSIERING AV FORTSATT MEDLEMSKAP I PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN Samarbetsprojektet Partnerskap Bergslagsbanan bildades 1996 och har som syfte att genom att verka för en bättre tillgänglighet till och på Bergslagbanan bland annat utveckla regionens näringsliv. Kommunerna i anslutning till Bergslagsbanan är medlemmar. Partnerskap Bergslagsbanan har nu föreslagit att avgiften för Kils kommun höjs från kronor till kronor år I 2013 års budget finns inga medel anslagna till medlemskapet. Kommunledningskontoret föreslog att kommunens skulle avsluta till medlemskap i Partnerskap Bergslagbanan men kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013 att behålla medlemskapet. I protokollet saknas beslut om finansiering. Kommunledningskontoret föreslår att kostnaden finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Styrelseprotokoll från Partnerskap Bergslagsbanan Kommunstyrelsens protokoll , 84 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på kronor för medlemskapet 2013 i Partnerskap Bergslagsbanan ska finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

23 21 Dnr KS 13/206 FÖRSLAG TILL REGLER FÖR TORGHANDEL I KILS KOMMUN Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till regler för torghandel. Förslaget är att kommunen upplåter platser för torghandel på parkeringen mellan Storgatan och musikskolan samt vid järnvägsstationen där gamla Pressbyråkiosken stod. Hantverkshuset i Kil AB avser att köpa marken där kiosken stod och ser inga hinder att upplåta den för torghandel. I förslaget finns det både fasta och tillfälliga torghandelsplatser och tillstånd för torghandel söks hos Polisen. Torghandel får ske mellan kl helgfria onsdagar, fredagar och lördagar samt övriga dagar som regleras i reglerna. Kommunfullmäktiges protokoll , 203 Tekniska nämndens protokoll , 43 Förslag till regler för torghandel Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 46 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna regler för torghandel enligt bilaga.

24 22 Dnr KS 13/194 FLYTT AV ANSVAR FÖR UNGDOMSGÅRDEN OCH DROGFÖREBYGGANDE GRUPPEN Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att nuvarande ungdomsgårdsverksamhet överflyttas till barn- och utbildningsnämnden från och med höstterminen 2013, samt att en tjänst flyttas från socialnämndens förebyggargrupp för barn och ungdomar till barn- och utbildningsnämnden, samt att ansvaret för det drogförebyggande arbetet följer med den tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndernas förslag samt att det görs ett tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente om att de ansvarar för drogförebyggande arbete samt för ungdomsgårdsverksamheten. Kommunfullmäktige ska också besluta om överflyttning av medel 2013 och omdisponeringar Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 32 Socialnämndens protokoll , 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 47 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande ungdomsgårdsverksamhet överflyttas från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden från och med höstterminen 2013, samt att en tjänst flyttas från socialnämndens förebyggargrupp för barn och ungdomar till barn- och utbildningsnämnden, samt att ansvaret för det drogförebyggande arbetet följer med den tjänsten. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 september 2013 flytta nettobudgeten för den aktuella tjänsten från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande uppräkning i barn- och utbildningsnämndens budget samt motsvarande sänkning av socialnämndens budget : 2014: Lön kronor 2015: Lön kronor 2016: Lön kronor 4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente, som st. 4 i p. 1: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för drogförebyggande arbete samt för ungdomsgårdsverksamheten.

25 23 Dnr KS 13/210 VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUNDS ÅRSREDOVISNING 2012 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Värmlands läns kalkningsförbund är ett kommunalförbund med direktion. Av länets kommuner är 12 medlemmar i förbundet. Kalkningsförbundets uppdrag är att kalka sjöar och vattendrag enligt en åtgärdsplan som är fastställd av länsstyrelsen varje år. Större delen av intäkterna är statligt bidrag (21,9 mkr år 2012), resten är medlemsavgifter. Ingen kalkning har skett i Kils kommun under 2012 och vi betalade heller ingen medlemsavgift. Direktionen för kalkningsförbundet har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret Resultatet är ett underskott på kronor, vilket beror på att medlemsavgiften sänkts. Med förbundets tidigare negativa resultat innebär det att det finns krav på återställande av det egna kapitalet på ca 485 tkr. Revisorerna har granskat förbundets verksamhet och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att resultat- och balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns. Årsredovisning 2012 Direktionens protokoll Revisionsberättelsen 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 48 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och revisionsberättelsen 2012 för Värmlands läns Kalkningsförbund. 2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

26 24 Dnr KS 13/215 RAMJUSTERING MED ANLEDNING AV 2013 ÅRS KAPITALTJÄNSTEKOSTNADER Varje år uppdateras nämndernas ramar med justerade belopp för avskrivningar och internränta. Med anledning av att 2013 års kapitaltjänstekostnader nu är uppdaterade sker följande ramjustering: TOTALT KS MBN TN BUN SN SVN , ,74-865, , , , ,52 Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att utreda hur mycket av kapitaltjänstkostnaderna i tekniska nämnden som avser reningsverket. Kommunledningskontoret presenterar svaret på återremissen i en skrivelse. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 41 Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya ramar efter justering för kapitaltjänstekostnader.

27 25 Dnr KS 13/219 FINANSIERING AV ENKÄT TILL SAMTLIGA FÖRTROENDEVALDA OCH CHEFER I KOMMUNEN Kommunledningskontoret har låtit ta fram en enkät som ska besvaras av samtliga förtroendevalda och samtliga chefer i Kils kommun. Enkäten ska bland annat undersöka hur förtroendevalda och chefer uppfattar sin situation. Undersökningen ska göras under försommaren och sedan presenteras efter sommaren. Kostnaden för båda enkäterna är kronor. Arbetsutskottet har fått en information om enkäterna. Arbetsutskottets protokoll , 49 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på kronor för enkäterna finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

28 26 Dnr KS 13/153 FÖRFRÅGAN OM ATT KÖPA INDUSTRIMARK, DEL AV LERSÄTTER 1:420 Anders Jordell och Lars Hed begär i skrivelse den 1 mars 2013 att få köpa ett område om cirka kvm av fastigheten Lersätter 1:420 för industriändamål enligt markering på bifogad karta. Köparna avser att uppföra byggnationen inom området för sina verksamheter. Ett mindre område med skog finns inom områdets nordvästra del enligt fotokopia. Anders Jordell och Lars Hed begär att skogen ingår i köpet. Anders Jordell driver Jordells åkeri & entreprenad AB, som har lastbilar, grävmaskiner m.m. Lars Hed driver egen firma i entreprenadbranschen och även verkstad, montage och svetsning, Ändamålet med markförvärvet är att bygga garage i den omfattning som behövs för den egna fordonsparken samt en reperationsverkstad. De ämnar bygga lastbilsgarage för uthyrning och anlägga uppställningsplatser för den tyngre fordonsparken och vägarbetsmaskiner m.m. Vid ett bifall till begäran om att få köpa industrimark enligt ovan kommer sökandena att bilda ett gemensamt bolag som köpare av ifrågavarande mark/tomt. Kommunstyrelsen beslutade i maj att sälja marken för en köpeskilling som fastställs efter värdering. Kommunledningskontoret har låtit värdera marken, värdet beräknas till kronor plus/minus kronor, det vill säga ca 8 kronor/kvm. Köpeförfrågan från Anders Jordell och Lars Hed Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse Kartkopior Kopia på för området gällande detaljplan Kommunstyrelsens protokoll , 82 Värdering Kommunstyrelsen försäljer enligt ansökan ett markområde om cirka kvm av fastigheten Lersätter 1:420, Kil, Kils kommun, enligt markering på karta inklusive växande skog inom områdets nordvästra del till ett bolag, som sökandena Anders Jordell, Drottning Kristinas väg 12 C, Karlstad, och Lars Hed, Sörby 2, Kil, kommer att bilda för angivet ändamål för en köpeskilling på kronor.

29 27 Dnr KS 13/228 TECKNINGSRÄTT FÖR KILS KOMMUN; PLUSGIRO MM Med anledning av att ekonomienheten har ändrat rutiner föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om att ge redovisningsekonom, Anette Fardelius, teckningsrätt beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till ett antal förtroendevalda och tjänstemän personer, två i förening. Kommunstyrelsens protokoll , 135 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ger teckningsrätt beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till följande personer, två i förening: Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande Georg Forsberg, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Eriksson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Ivarsson, ekonomichef Niklas Nilsson, ekonom Kerstin Eriksson, ekonomiassistent Anette Fardelius, redovisningsekonom

30 28 Dnr KS 13/182 FÖRSLAG TILL YTTRANDE ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE OM BESLUT OM BEBYGGELSE PÅ NYA RUNNEVÅL; SKOMMITA 1:6 SAMT DELAR AV RUNNEVÅLEN 1:4, SKOMMITA 1:2 OCH SKOMMITA 1:3 Den 21 februari 2013 beslutade kommunfullmäktige (KF 25) att anta detaljplanen för Nya Runnevål. Beslutet har överklagats. Kommunen bereds nu möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och med den 11 juni Överklaganden Underrättelse från Länsstyrelsen Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att förslag till yttrande skickas till Länsstyrelsens förvaltningsenhet.

31 29 Dnr KS 12/389 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN, LIS, DELEGERING AV BESLUT OM SAMRÅD I februari 2013 påbörjades arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP 2010) avseende LIS-områden för Kils kommun. Planen är nu snart klar för att skickas ut på samråd. Samrådet ska pågå under sommaren och fram till september. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om samråd. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om samråd för det tematiska tillägget till överskitsplanen avseende LIS.

32 30 Dnr KS 13/239 VAL AV OMBUD SAMT DIREKTIV TILL ÅRSMÖTE I VÄRMLANDS KREDITGARANTIFÖRENING 2013 Kallelse till årsmöte i Värmlands Kreditgarantiförening 10 juni 2013 har inkommit. Om kommunen vill delta ska kommunstyrelsen utse ombud fatta beslut om direktiv till ombudet. Kallelse från Värmlands Kreditgarantiförening

33 31 Dnr KS 13/229 REDOVISNING AV INKOMNA KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER TILL KOMMUNSTYRELSEN TERTIAL 1 Under det första tertialet, januari april 2013, har totalt 2 synpunkter inkommit till kommunstyrelsen. Följande synpunkter har inkommit, som berör kommunledningskontorets verksamhetsområde: 1. Synpunkt angående kategoriboende på Stenåsen Synpunkt angående Earth Hour Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

34 32 Dnr KS 13/4 DELEGERINGSBESLUT FRÅN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013 Anmälan av delegeringsbeslut enligt kommunledningskontoret förteckning. Kommunledningskontorets förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

35 33 Dnr KS 13/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN I SAMBAND MED SAMMANTRÄDENA 2013 Följande meddelanden till kommunstyrelsen: 1. Protokoll från Kilvision Protokoll från Kilvision Protokoll från Hantverkshuset Anteckningar från kommunala pensionärsrådet Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

36 34 Dnr KS 13/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER 2013 Inga inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit.

37 35 Dnr KS 13/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER 2013

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(29) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 5 juni 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Information från

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Mikael Johansson. Sekreterare

Mikael Johansson. Sekreterare Kommunstyrelsen 2012-03-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403 Kommunstyrelsen 2011-12-06 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(30) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 6 december 2011, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av justerare 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl. 18.00 OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-01-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information till

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-04-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-11 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Föredragningslista. Kungörelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2011-06-22. Obs! tiden

Föredragningslista. Kungörelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2011-06-22. Obs! tiden Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-06-22 1(26) Plats och tid KilArena, onsdag 22 juni 2011, kl 18.00 Obs! tiden Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26 Tekniska nämnden 2011-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken onsdag 26 januari 2011, kl. 16.00 Föredragningslista Val av justerare samt dag och

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-08-23 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 23 augusti 2016, kl 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Revisorernas grundläggande

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-24 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED AVTACKNING AV KARIN SAMUELSSON KL. 14:30. 6 Översyn kostnader Grön omsorg SN 13/68

Sammanträdesdatum 2013-04-24 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED AVTACKNING AV KARIN SAMUELSSON KL. 14:30. 6 Översyn kostnader Grön omsorg SN 13/68 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 24 april 2013, kl. 14.30 OBSERVERA TIDEN! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer