Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen Koncernens kärnverksamhet, Banque Invik och EETI, visade en fortsatt stabil utveckling under årets andra kvartal. Däremot så tappade Scribona i värde på valutaeffekter och en mindre lyckosam aktieportfölj. Catellaförvärvet skall slutföras i september och vi väntar oss då väsentligt mer information för att kunna utvärdera denna affär. Aktien har utvecklats klart starkare än börsen under sommaren men värderingen ser fortsatt intressant ut. Vårt motiverade värde har justerats ned något till 12,7 SEK efter Q2-rapporten. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 858 MSEK Finans Lorenzo Garcia Björn Edgren aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug OMXS30 Rebased Scribona Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Portföljförvaltning Direktavkastning Trygg placering Avkastningspotential 7,0 poäng 8,0 poäng 2,0 poäng 8,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal Substansvärde, Proforma (SEKm) 30 juni inkl. Catella Nettokassa Förlustavdrag: tidigare 5% av 785 SEKm Investeringar/dotterbolag Börsportfölj EETI Banque Invik Catella Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,4 12,7 Börskurs 10,5 10,5 Substansrabatt 15% 17% Fakta Aktiekurs (SEK) 10,5 Antal aktier (milj) 81,7 Börsvärde (MSEK) 858 Nettokassa (MSEK) 149 Free float (%) 52,0 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Henrik Alveskog Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Portföljförvaltning De faktorerna som utgör bedömning av portföljförvaltningen är 1) unik exponering, 2) placeringsfokus, 3) bolagsstyrning och 4) förvaltningskostnader. Faktorn förvaltningskostnad viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Direktavkastning De faktorerna som utgör bedömningen av direktavkastning är 1) stabil utdelningsutveckling, 2) förväntad direktavkastning och 3) utdelningspolitik. Faktorerna stabil utdelningsutveckling och förväntad direktavkastning viktas dubbelt då dessa faktorer anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) transparens i portföljen, 2) portföljstuktur, 3) finansiell situation, 4) ägarstruktur, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorn finansiell situation viktas med 1,5x då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig och marknadsförväntningar, nyhetsflöde, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fortsatt stabilt i kärnrörelsen Har övergått till IFRS Scribonas halvårsrapport var tämligen odramatisk och visar återigen en stabil intjäning inom kärnverksamheten Banque Invik och EETI. Tabellen nedan visar resultatutfallet kvartalsvis. Siffrorna är nu justerade till redovisning enligt IFRS, som Scribona följer från och med upprättandet av Q2-rapporten. I samband med Catellaförvärvet meddelade bolaget att de på lite sikt avser att notera aktien på OMX huvudlista, vilket bland annat medför IFRS redovisning. Goodwill skall således inte skrivas av löpande och belasta resultatet, utan marknadsvärderas tillsammans med övriga tillgångar. För de redovisade framtida resultaten har det stor betydelse, men ur ett värderingsperspektiv är det oväsentligt. Aktieportföljen belastade finansnettot Scribonas intäkter och personalkostnader hänför sig i princip till Banque Invik och ger en viss information om utvecklingen i verksamheten. Även finansnettot är i högsta grad relevant eftersom intjäningen i de båda dotterbolagen huvudsakligen utgörs av ränteintäkter. Under Q2 bidrog Banque Invik och EETI med 13 respektive 11 MSEK till finansnettot. Det är något högre än under årets första kvartal. Finansnettot belastas dock under Q2 med 17 MSEK avseende nedskrivningar i den kortsiktiga aktieportföljen. Vi hade räknat med att Scribona skulle ha sålt merparten av dessa innehav för att betala Catellaförvärvet. Ett par avyttringar skedde visserligen under Q2 och möjligen så har ytterligare försäljningar skett därefter. Då man överblickar de tre senaste kvartalen så redovisar koncernen underskott på rörelsenivå. Resultatet före skatt är däremot positivt, vilket är mer relevant för en verksamhet vars huvudsakliga intjäning består av ränteintäkter. Scribona, resultaträkning (IFRS proforma) SEKm Q2 Q3 Q4 Helår-09 Q1-10 Q2 Summa intäkter Summa rörelsekostnader Varav: Personalkostnader Upplösning neg goodwill Reavinst/förlust Avvecklingskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritet Nettoresultat Källa: Scribona 3

4 Räntebetalningar något över plan EETI EETIs portfölj av topplån fortsätter att generera stabila ränteintäkter som enligt ledningen ligger något över plan. Under Q1 var intäkterna 10 MSEK och i Q2 11 MSEK. Betalningarna under det senaste kvartalet kom huvudsakligen från den spanska fonden Pastor 2. Beloppen stämmer väl överrens med de prognoser som konsultbolaget Cartesias har lämnat. EETI har inte gjort någon förändring i sin bedömning av den befintliga låneportföljen men en större revision väntas i samband med Q3-rapporten. Det största potentiella hotet på kort sikt skulle sannolikt vara kraftigt höjda korträntor, men den risken ser inte överhängande ut i dagsläget. Osäkerhet finns snarare i ökad arbetslöshet som på sikt kan försämra låntagarna betalningsförmåga. I Scribonas delårsrapport not 6 finns tabellen som återges nedan. Tabellen är uppdelad på gamla och nyförvärvade lån. Nedanför delsumman återges de fem nya lån som förvärvats under Diskonterat kassaflöde motsvaras i dessa fall enbart av förvärvspriset. Räntesatserna till höger i tabellen för de nya lånen är den årliga avkastning som lånen ger om kassaflödet kommer enligt plan. Detta skiljer sig mot den gamla portföljen där lånen har värderats och grupperats utifrån olika risknivåer. Minoriteten på väg att lösas ut Scribonas ägarandel i EETI uppgår alltjämt till 94% men ambitionen är att köpa utestående aktier. Nyligen genomfördes en omvänd split som skall underlätta för Scribona att lösa in resterande aktier. Värdering av portföljen per 30 juni 2010 MEUR Odiskonterat Diskonterat Nuvärdes- Fond Land kassaflöde kassaflöde ränta Pastor 2 Spanien 7,6 4,9 8,5% Pastor 3 Spanien 14,4 4,3 15,0% Pastor 4 Spanien 9,8 2,9 15,0% Pastor 5 Spanien 6,9 1,8 15,0% Lusitano 3 Portugal 3,1 2,1 10,0% Lusitano 4 Portugal Lusitano 5 Portugal 3,3 1,9 10,0% Shield 1 Nederländerna 10,1 8,2 8,5% Memphis Nederländerna 6,1 4,4 8,5% Semper Tyskland 10,2 7,4 8,5% Gems Tyskland 3,8 1,8 10,0% Minotaure Frankrike 4,1 2,9 8,5% Ludgate Storbritannien Sestante 2 Italien Sestante 3 Italien Sestante 4 Italien Delsumma 79,4 42,6 Nya lån på 7,9 MEUR Smart E 16,3 6,6 30,2% EMPOP D 1,1 0,4 34,3% BBVAH 3C 1,3 0,7 21,3% Lusitano 3D 0,2 0,0 53,8% Lusitano 4D 1,0 0,2 48,2% Totalt 99,2 50,6 15,2% Upplupna räntor som redovisas bland upplupna intäkter -1,6 Bokfört värde i MEUR i koncernens balansräkning 48,9 Källa: Scribona 4

5 Något högre intäkter än vi räknat med Banque Invik För Banque Invik låg både intäkter och resultat i nivå med fjolåret. Detta är det första kvartalet där vi kan göra jämförelser då banken först ingick i Scribona under det andra kvartalet Under det andra kvartalet ökade bankens intäkter med 5 procent till 60 MSEK. Det var bättre än vad vi räknat med då vår prognos låg på 52 MSEK. Låga räntor hämmar räntenettot Under det andra kvartalet har bankens provisionsnetto utvecklats positivt och ökat med 37%. Låga räntor medför att räntenettot fortsatt uppvisar små tal. Intäkterna har närmast halverats jämfört med ifjol till 7 MSEK. Inklusive övriga intäkter uppgick bolagets intäkter till 60 MSEK. Kostnaderna, som ökat jämfört med ifjol, steg till 55 MSEK. Totalt sett medför det ett positivt rörelseresultat på 5 MSEK vilket är i nivå med ifjol. Vi hade väntat oss 5,5 MSEK. Bolaget redovisade en upplösning av negativ goodwill i koncernredovisningen under fjolåret vilket vi valt att exkludera för bättre jämförbarhet. Banque Invik har klarat att konservera de tillgångar som finns i banken. Banken går med vinst och under det första halvåret var intäkterna 144 MSEK medan resultatet före skatt blev 9 MSEK. Låg riskprofil Enligt vad som gäller avseende Pillar III (Basel II) klarar banken de regulatoriska krav som ställs. Utifrån den riskanalys som gjorts utgör bedömning av exponering mot kreditrisk en viktig del. Banken har en försiktig profil och kapitaltäckningsgraden har varit över de krav som ställts liksom kassalikviditeten (mäter kortsiktig betalningsförmåga). Banken har inte heller någon exponering mot bolånemarknaden. Banken är aktiv inom trading med utländska valutor men tar inga egna positioner. Således finns inte heller här föremål för någon större riskexponering. Enlig lag i Luxembourg måste banken överföra minst 5 procent av vinsten till en reserv fram till dess att den överstiger 10 procent av aktiekapitalet. Detta medför att banker i Luxembourg är välkapitaliserade och har bra skydd mot oväntade händelser. 5

6 Värdering Scribona När förvärvet av Catella har genomförts så kommer Scribona huvudsakligen att bli ett rörelsedrivande finansbolag, bortsett ifrån EETI som då fortfarande skall ses som en långsiktig finansiell placering. Catella och Banque Invik blir de operativa affärsenheterna som sannolikt också kommer att utgöra huvuddelen av koncernens värde. I stället för den substansvärdering vi har tillämpat hittills så blir värderingen mer baserad på prognoser om framtida intjäning. I dagsläget har vi dock alltför bristfälligt underlag för dessa prognoser. Se gärna vår senaste analysuppdatering per 2 juni 2010 för mer information kring Catella. Motiverat värde: 12,7 SEK per aktie (13,2) Vår värdering sker fortfarande utifrån en break-up kalkyl, som illustreras i tabellen nedan. Värdet summerar nu till drygt 1,4 miljarder kronor, eller cirka 12,70 SEK per aktie. Detta är något lägre än i vår senaste analysuppdatering per 2 juni 2010 då motsvarande värde var 13,20 SEK per aktie. Skillnaden förklaras främst av minskat värde på delar av börsportföljen och negativa valutaeffekter. Både EETI och Banque Invik är ju som bekant tillgångar nominerade i euro. Innan Catellaförvärvet: 10,50 SEK per aktie Som ytterligare jämförelse kan man dock notera att vi innan Catella-affären annonserades såg ett motiverat värde på 10,50 SEK per aktie. Detta baserades på ett substansvärde om 12,9 SEK per aktie och en investmentbolagsrabatt på 15-20%. I tabellen nedan anges de värden vi har åsatt tillgångarna med utgångspunkt i Q2-rapporten. I den högra kolumnen har vi gjort vissa justeringar till följd av förvärvet av Catella. Se vidare våra kommentarer på sidorna 7-8. Substansvärde, Proforma (SEKm) 30 juni inkl. Catella Nettokassa Förlustavdrag: tidigare 5% av 785 SEKm Investeringar/dotterbolag Börsportfölj EETI Banque Invik Catella Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,4 12,7 Börskurs 10,5 10,5 Substansrabatt 15% 17% Källa: Scribona,Redeye Research. 6

7 Nettokassan minskar med kontantdelen av köpeskillingen, det vill säga 387 MSEK ( MSEK i teckningsoptioner). Vi har även dragit av en post om 33 MSEK som låg i kassan hos CFA Partners AB då denna tillgång ingår i förvärvet av Catella. Vi adderar däremot 15 MSEK (1,6 MEUR) som är upplupna men ej inbetalda räntor från EETI. Förlustavdragen får nu ett betydande värde Förlustavdraget värderade vi innan Catella-affären bara schablonmässigt till 5% av det nominella beloppet. När vi nu ser hur det kan utnyttjas har vi utifrån vissa antaganden, som framgår av tabellen nedan, gjort en beräkning. Om vinsterna i de svenska enheterna blir större än vad som här antagits så kan förlustavdragen utnyttjas i en snabbare takt, vilket ger ett högre värde och vice versa. Precisionen är naturligtvis begränsad i dessa prognoser, vilket återspeglas av att värdet diskonterats med 10%. Värde av förlustavdrag (SEK m) Belopp nominellt 785 Årlig vinst (i Sverige) 60 Skattesats 26% Diskonteringsränta 10% Period somdiskonteras Diskonterat värde 105 Källa: Redeye Research Vi förutsätter att optionerna tecknas Utspädning: Eftersom vår värdering implicerar att teckningsoptionerna kommer att utnyttjas så beaktas även denna effekt, även om det ligger långt fram i tiden. Detta innebär att 330 MSEK tillförs bolaget samt att bolagets värde fördelas på 81, = 111,7 miljoner aktier. Löptiden på optionerna varierar mellan 3-6 år. Vid full teckning så kommer personalens ägarandel av bolaget att uppgå till cirka 27% fördelade på ett 50-tal personer. Eftersom teckningskursen är 11 SEK per aktie så kommer bolaget vid full teckning att tillföras 330 MSEK, vilket är rimligt att räkna med. Catella har god potential att värderas upp Catella har tagits upp till anskaffningskostnaden 417 MSEK. Underlaget för att göra en värdering utifrån egna prognoser är så pass tunt att vi valt att avvakta med det. Som vi beskrivit tidigare så framstår denna värdering som klart konservativ, men genomlysningen är som sagt begränsad. Om deras egen prognos: 100 MSEK i rörelseresultat visar sig vara någon form av uthållig nivå, så kan vi värdera upp Catella med uppskattningsvis %. 7

8 Något lägre euro har påverkat värdet i både EETI och Banque Invik EETI värderar vi med samma utgångspunkt som i vår inledande analys per 2 februari Vi utgår ifrån Cartesias värdering med avdrag för löpande driftskostnader. Dessa motsvarar cirka 5% av de årliga kassaflödena vilket ger 48,9 MEUR x 0,95 = 46,5 MEUR. Scribona äger 94% av bolaget och euron står nu i 9,40. Detta ger: 46,5 x 0,94 x 9,4 = 410 MSEK. För mer bakgrundsinformation, se gärna Cartesias värderingsrapport per 31 mars 2010 på EETI s hemsida: Banque Invik Försiktighet präglar banken vilket gör att vi känner oss fortsatt bekväma med att värdera verksamheten till 110% av eget kapital. Således utgår vi från P/BV 1,1x vilket är något högre än en genomsnittlig multipel för jämförbara bankers börsvärde i förhållande till eget kapital. Vi motiverar det med att Banque Invik är välkapitaliserad och uppvisat en stabil intjäning. Eget kapital i banken uppgår till 334 miljoner kronor. Med P/BV multipel på 1,1x eget kapital får vi ett värde på banken som motsvarar 367 miljoner kronor. P/BV Bolag 2010E 2011E BANCO BILBAO 0,94 0,86 BANK SARASIN & CIE AG 1,96 1,79 BARCLAYS PLC 0,72 0,66 BNP PARIBAS 0,77 0,72 CREDIT AGRICOLE SA 0,44 0,42 CREDIT INDUSTRIEL 0,44 0,41 CREDIT SUISSE GROUP AG 1,27 1,14 JULIUS BAER GROUP LTD 1,54 1,39 LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,81 0,75 SOCIETE GENERALE 0,61 0,58 UBS AG 1,25 1,10 UNICREDIT SPA 0,50 0,48 Medel 0,94 0,86 Median 0,79 0,74 Källa: Bloomberg 8

9 Aktiekursutveckling och ägarförändringar Ordförande har köpt aktier Aktien tog ett välmotiverat steg uppåt i början av sommaren då förvärvet av Catella annonserades. Handeln i aktien var då extremt hög men även därefter har likviditeten varit anständig. De allra största ägarnas innehav är intakta. Bland övriga storägare så har Tangent fonden sålt medan Thomas Andersson har köpt en större post. Depåbankerna har också gjort vissa förändringar, exempelvis har deras egen Banque Invik ett ökat innehav. Vilka ägare som ligger bakom detta har vi dock ingen insyn i. Glädjande är emellertid att Scribonas ordförande Björn Edgren nu återfinns bland ägarna. Han köpte i slutet av maj aktier. Då vi blickar framåt kan vi konstatera att en ny ägargrupp kommer att utgöras av personalen. När optionerna tecknas inom 3-6 år så kommer deras ägarandel att uppgå till cirka 27%, fördelade på ett 50-tal personer inom nuvarande Catella. Ägare 31 juli 2010 Andel röster Andel kapital CA Plusinvest (CA Fastigheter) 37,3 39,0 Bronsstädet 9,5 8,4 Altenberg-Reval AS 4,3 3,7 Banque Invik 2,3 2,4 Avanza Pension 2,2 2,5 Skandia Liv 2,2 1,9 Unionen 2,2 2,4 Thomas Andersson mbolag 2,1 2,3 Nordnet Pension 2,0 2,3 GustaviaDavegårdh Sverige Maximal 1,9 2,1 Övriga 34,1 33,1 Summa 100,1 100,1 Varav free float cirka 52,6 51,9 Källa: 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Trygg Placering ökar något från 7,5p till 8p till följd av bättre likviditet i aktien. Avkastningspotentialen har vi däremot justerat ned från 7p till 6p efter en stark kursutveckling. Ledning 7,0p Kommentar: Den nya ledningens långa historik och erfarenhet inom sina områden ger ett högt betyg. Motivation i form av aktieägande bör också vara god. Portföljförvaltning 8,0p Kommentar: Låga förvaltningskostnader, en aktiv ägarroll och delvis unik exponering ger hög rating. Direktavkastning 2,0p Kommentar: Historik och policy avseende utdelningar saknas helt. Däremot så finns sannolikt en god kapacitet för att kunna ge stabila utdelningar. Trygg placering 8,0p Kommentar: Scribona får toppbetyg för finansiell situation och ägarstruktur samt transparensen i portföljen där EETI och Banque Invik redovisas separat. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Vår värdering indikerar fortsatt potential i aktien. Marknaden har ännu inte riktigt fått upp ögonen för bolaget även om några institutioner nu återfinns på ägarlistan. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Henrik Alveskog äger aktier i Scribona: Nej Jan Glevén äger aktier i Scribona: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt Scribons och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset BOLAGSANALYS 3 december 2010 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset Den nya finansgruppen Catella har tagit form och ger aktieägarna en balanserad exponering mot marknaderna för

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Absorber absorberas

Linkmed (Lmed.st) Absorber absorberas BOLAGSANALYS 26 november 2009 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Absorber absorberas Försäljningen i det tredje kvartalet var bättre än väntat men resultatet var något sämre, vilket beror på engångsposter

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer