Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 december 2010 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset Den nya finansgruppen Catella har tagit form och ger aktieägarna en balanserad exponering mot marknaderna för sparprodukter och fastighetstransaktioner. Q3-resultatet var inte någon höjdare men året kommer antagligen att avslutas starkt. Man bör dock hålla i minnet att Q4 skall vara ett säsongsmässigt starkt kvartal. Underlaget för att göra tillförlitliga prognoser är för närvarande bristfälligt men börsens värdering av B-aktien som nu sker med en rabatt om 15-20% mot redovisat eget kapital framstår som väl snål. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 825 MSEK Finans Johan Ericsson Björn Edgren Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Portföljförvaltning Direktavkastning Trygg placering Avkastningspotential 7,0 poäng 8,0 poäng 2,0 poäng 6,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal Substansvärde, (SEKm) 2 september 1 december Dotterbolag Förvärvade Catellaenheter Banque Invik EETI Övrigt Nettokassa Aktieportfölj Värdepapperiseringsportfölj - 74 Förlustavdrag Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,7 12,3 Börskurs 10,5 10,1 Substansrabatt 17% 18% Fakta Aktiekurs (SEK) 10,1 Antal aktier (milj) 81,7 Börsvärde (MSEK) 825 Nettoskuld (MSEK) 255 Free float (%) 52,0 Dagl oms. ( 000) 70 Analytiker: Henrik Alveskog Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Portföljförvaltning De faktorerna som utgör bedömning av portföljförvaltningen är 1) unik exponering, 2) placeringsfokus, 3) bolagsstyrning och 4) förvaltningskostnader. Faktorn förvaltningskostnad viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Direktavkastning De faktorerna som utgör bedömningen av direktavkastning är 1) stabil utdelningsutveckling, 2) förväntad direktavkastning och 3) utdelningspolitik. Faktorerna stabil utdelningsutveckling och förväntad direktavkastning viktas dubbelt då dessa faktorer anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) transparens i portföljen, 2) portföljstuktur, 3) finansiell situation, 4) ägarstruktur, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorn finansiell situation viktas med 1,5x då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig och marknadsförväntningar, nyhetsflöde, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Svårtolkad rapport Scribonas förvärv av Catella slutfördes planenligt per den siste september. Detta innebär att den senaste delårsrapportens balansräkning inkluderar hela den nya koncernen. I resultaträkningen finns däremot inga av de nya enheterna. Dessa rapporteras först i bokslutskommunikén. Förluster i värdepappersportföljen sänkte resultatet På det hela taget så är denna rapport mer svårtolkad än de tidigare. Catella redovisar förluster på alla nivåer, vilket sannolikt var en anledning till att aktien föll rejält på rapportdagen. Nettoomsättningen blev 55 MSEK (65 MSEK i Q3-09), EBIT: -33 MSEK (-20 MSEK exkl. upplösning av negativ goodwill) och resultat före skatt: -28 MSEK (50 MSEK ex goodwill). I resultatet finns dock ett flertal poster som bör vara av engångskaraktär. Bland annat förvärvskostnader relaterade till catellaaffären om 7 MSEK. Förluster i värdepappersportföljen om 19 MSEK netto samt positiva valutakursdifferenser om 5 MSEK. Dessutom har några justeringar gjorts avseende jämförelsesiffrorna för 2009, som också skall beaktas innan man drar långtgående slutsatser. Nedan följer några highligts och våra tolkningar. Svagt inom banken Banque Invik, som ensamt utgjorde Asset Management and Banking visar också förlust, vilket är mer oroväckande än att koncernen som helhet gör det. Intäkterna minskar jämfört med tidigare i år och även jämfört med Q3 ifjol. Detta kvartal är förvisso säsongsmässigt svagt för bankens intäkter och minskningen mot fjolåret kan troligen förklaras av den lägre eurokursen. Bankens räntenetto är fortfarande positivt men inte på den nivå vi hade räknat med, vilket gör att resultatet före skatt blev -9 MSEK (6 MSEK). Men bättre för EETI EETI ser däremot bättre ut. Kassaflödena var klart högre än väntat under kvartalet och enligt konsultbolaget Cartesias senaste rapport så har läget i Europa ljusnat ytterligare något. Scribona, resultaträkning (IFRS proforma) SEKm Q3 Q4 Helår-09 Q1-10 Q2 Q3 Summa intäkter Summa rörelsekostnader Varav: Personalkostnader Upplösning neg goodwill Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritet Nettoresultat Källa: Catella 3

4 Kortfristiga placeringar tyngde resultatet även detta kvartal. Vi har överhuvudtaget lite svårt att förstå varför dessa innehav finns kvar. De borde ha påbörjat avyttringen direkt i anslutning till att förvärvet av Catella annonserades i maj. Aktieposten i Gazprom låg tillfälligt i portföljen vid utgången av Q3 till följd av tidigare inköpta optioner. Innehavet i Opcon, som kom in i portföljen genom att Banque Invik var rådgivare åt Opcon i en riktad emission, är däremot ett kapitel för sig. Ett klassiskt exempel på hur en kortfristig placering blir någonting annat när det inte går som man har tänkt sig. Men denna typ av affärer tillhör sannolikt historien nu. Catella skriver i rapporten att ambitionen är att avyttra portföljen och fokusera på bolagets operativa verksamhet. Ingen konkret guidning, men förvärvade enheter utvecklas som väntat Framtidsutsikter och prognos. I rapporten fanns ingen direkt handfast vägledning inför avslutningen på året. De uppgav att det fjärde kvartalet historiskt alltid har givit ett starkt bidrag till intjäningen. De skriver också att: Gruppens verksamhetsgrenar utvecklas enligt förväntan och i enlighet med tidigare lämnad information så kommer den förvärvade Catellagruppen att ge positiv effekt på vinst per aktie för Att ge positiv effekt på vinst per aktie är inte någon direkt utmaning eftersom de hittills har redovisat en förlust. Tidigare lämnad information inkluderar dock pressmeddelandet den 26 maj 2010 där de uppgav att: det förvärvade Catellas rörelseresultat på rullande 12 månaders basis bedöms uppgå till 100 MSEK. Q4 bör bli riktigt starkt Proformasiffror. Även om de nya enheterna inte ingick i den resultaträkning som presenterades så gavs viss övergripande information som är väl värd att beakta. De tillkommande enheterna hade under januariseptember intäkter om 472 MSEK och ett operativt resultat om 1 MSEK. Hur detta fördelar sig över tidsperioden samt mellan kapitalförvaltning och rådgivning kan vi bara spekulera i. Mot bakgrund av det som kommunicerats kring den förväntade resultatnivån (100 MSEK på rullande 12m) drar vi slutsatsen att säsongsmönstret med ett starkt fjärde kvartalet antagligen är extremt utpräglat. Kapitalförvaltningen borde ha visat lönsamhet under hela året, med tanke på det positiva börsklimatet. Sannolikt så tillämpas en konservativ syn på vilken prestationsbaserad ersättning de kan räkna med vilket gör att dessa intäkter främst kommer under Q4. Aktiviteten på fastighetssidan håller på att återhämta sig men variationen är väldigt stor mellan olika länder. I Sverige och Norge har transaktionsvolymerna ökat dramatiskt medan de har minskat i exempelvis Finland och Danmark, enligt marknadsbrevet NewSec Property Update. Hur det har sett ut på Catellas övriga marknader känner vi inte till men sannolikt har de redovisat fortsatta underskott inom Financial Advisory totalt sett under januari-september. Många transaktioner slutförs dock under Q4, även om processen tagit en större del av året att genomföra. 4

5 Den nya organisationen Det övergripande organisationsschemat ser nu ut enligt figuren nedan. Enheterna med fet stil är de som tillkommit genom förvärvet av Catella. I stycket nedan går vi kortfattat igenom respektive område. Catella Financial Advisory Services Asset Management and Banking Investments - Property Advisory - Catella Fondförvaltning - EETI - Consumer Advisory - Banque Invik Wealth Management - Kortfristiga placeringar - Banqe Invik - Corporate Finance - Banque Invik Corporate Services - Catella Real Estate AG (KAG) - Amplion Asset Management - Banque Invik Cards Källa: Catella Financial Advisory Services Verksamhetsområdet har idag knappt 200 medarbetare inom: Property Advisory, Consumer Advisory samt Banque Invik Corporate Finance. Tyngdpunkten finns inom rådgivning kring fastighetsaffären där Catella Property har en synnerligen stark ställning i Norden. De har även ett stort team i Frankrike och närvaro i ett antal andra europeiska länder. Catella agerar rådgivare vid olika typer av större transaktioner och finansieringsfrågor som exempelvis börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar. Inom Catella Consumer är konceptet samma men i en väsentligt mindre skala. Inriktningen är detaljhandel och annan konsumentnära verksamhet. I vissa fall har de två enheterna nytta av varandras affärskontakter då detaljhandel vanligtvis kräver affärslokaler. Förändringen mot innan är att Banque Invik Corporate Finance rent organisatoriskt ligger inom denna enhet istället för i banken. Vi tror dock inte att det kommer medföra någon större förändring av verksamheten utan inriktningen inom Financial Advisory domineras helt och hållet av fastighetsaffärer var synnerligen svagt På väg upp ur svackan Fjolåret var sannolikt det sämsta i bolagets historia. Under deltog Catella som rådgivare i transaktioner med ett underliggande värde motsvarande cirka 300 mdr SEK. För den senaste femårsperioden var siffran cirka 500 mdr SEK var i det perspektivet ett bottennapp med 30 mdr SEK. Toppåret i den senaste cykeln var 2007 och bolaget hade en alldeles för stor kostym då finanskrisen slog till under Möjligen kan man säga att de var sent ute med kostnadsneddragningar, men att banta sig till lönsamhet med 2009 års intäkter var inte aktuellt. Då hade bolaget tappat handlingsberedskap inför en förväntat återhämtning i marknaden. 5

6 Flera faktorer talar för bättre affärsmöjligheter Ökad marknadsaktivitet Några faktorer gör att marknadsutsikterna för detta område ser mycket gynnsamma ut den närmaste tiden. Aktiviteten har redan ökat markant i Sverige och Norge. Enligt Newsec Property Update så har det sammanlagda värdet på de transaktioner som gjordes under årets nio första månader varit tre gånger högre än samma period I Finland och Danmark har marknaden däremot inte alls piggnat till på samma sätt. För Europa i övrigt är läget blandat, men överlag finns ett stort uppdämt behov av transaktioner som inte kunnat genomföras under en period då kreditgivningen i hela Europa har varit extremt återhållsam. Detta skulle kunna ge någon form av ketchup-effekt under nästa år, och Catella är som sagt bemannade att hantera fler affärer. Bank och finanskrisen har faktiskt också fört med sig nya möjligheter till affärer inom fastighetsområdet. Många av bankerna och finansbolagen som råkade i svårigheter var själva ägare till fastigheter och fastighetsbolag. I vissa fall på udda marknader och definitivt utanför deras kärnkompetens. Dessa kommer att behöva nya ägare under de närmaste åren vilket skapar ytterligare transaktionsvolymer. Möjligen så tror vi också att organisationen inte har haft fullt fokus på att göra affärer det senaste året. Hela Catella har uttryckligen varit till salu vilket sannolikt har påverkat både personal och eventuellt även motparter. I vilken utsträckning detta har hämmat affärerna kan vi bara spekulera i och vi har dessutom inget sifferunderlag att utvärdera och jämföra. Men i någon utsträckning borde ägarlösningen, inklusive delägarskap, nu bidra till ökat affärsfokus. Asset Management and Banking I detta område arbetar cirka 200 personer inom enheterna: Catella Fondförvaltning, Catella Real Estate (KAG), Amplion, samt Banque Inviks Wealth Management, Corporate Services och Cards. I den nya koncernen har all verksamhet med anknytning till rådgivning och bank lagts under samma affärsområde. Här återfinns Catellas fonder som dels erbjuder kapitalförvaltning och fondförvaltning. Denna verksamhet ska fortsätta som tidigare under samma varumärke. Catella fonder förvaltar 18 fonder under tre olika inriktningar. Dels relativförvaltade och absolutförvaltade samt allokeringsfonder. Catella är analys- och casedrivna i sin förvaltarstil. Fokus utgörs av nordiska bolag och i många fall tar Catella aktiv del i att förändra företag. Detta görs genom valberedningar och kontakt med företagsledningen. Exempel på bolag där Catella har tagit aktivt ägande är Note, IFS, och Bure. Fondförvaltningen består av 50 medarbetare där det förvaltade kapitalet uppgår till 22 miljarder kronor. Bolagets största fond är Catella Reavinst med 5,5 miljarder i fondförmögenhet. Med i utbudet finns även hedgefonder. 6

7 Här återfinns även Private Banking verksamheten vilken utgörs av Banque Invik. Inom bankverksamhet ingår även kort och företagstjänster. Verksamhet finns även inom rådgivning till företag och kortverksamhet. Banken har tidigare varit ett alternativ till andra skandinaviska banker med strikt banksekretess och förmånligare skatteregler. Ett fullständigt bemyndigande för bankverksamhet finns och därmed kan bolaget driva verksamhet inom en rad olika finansiella områden. Privatbanken utgörs av förmögenhetsförvaltning (Wealth Management). Rådgivning avseende handel i värdepapper och valutor ges till företag och privata kunder samt att möjlighet ges till diskretionär förvaltning. Banque Invik är även medlem i betal/kreditkorts organisationerna VISA och MasterCard. Ett urval med korttjänster erbjuds samt att bolaget samarbetar med banker och finansiella institutioner för speciella lösningar. Banken har haft en försiktig inställning till den volatila marknaden och valt att öka i vissa reserver relaterade till risker i banken samt vidtagit åtgärder relaterat till balansräkningen. Property Funds är en del av verksamheten som förvaltar fondprodukter inom fastighetssektorn. Under Catella Real Estate AG KAG erbjuds ett antal fonder främst för institutionella investerare med en förvaltad volym motsvarande omkring 6 mdr SEK. Verksamheten är baserad i München och exempel på fonder som erbjuds är Focus Nordic Cities. Det är investeringar i fastigheter i Skandinavien, Baltikum, Polen och Tyskland som avses. Investeringar görs inom kontor, retail, logistik och hotellsektorn. Fonden lämpar sig för pensionsfonder, stiftelser etc. Catella Max är en annan fond som i huvudsak investerar i München. Detta är den första fonden av sitt slag som enbart investerar i denna region. Property Asset management som även går under namnet Amplion investerar i fastigheter. Investerare erbjuds att investera i portföljer främst i Finland, Ryssland, och Baltikum. Verksamhet i Sverige har även nyligen satts upp. Värdet på tillgångarna uppgår till runt en miljard EUR. 7

8 10% över prognos i Q4 6,7% det senaste året Investments EETI s låneportfölj av topplån fortsätter att gå bättre än väntat. Kassaflödet i form av räntebetalningar och amorteringar var dryga 10% över prognos under Q3. Avvikelser mellan kvartalen kan bero på tidsförskjutningar men sett över det senaste året har kassaflödena också varit högre än väntat: 6,7% för att vara exakt. Konsultbolaget Cartesia som sköter administrationen åt EETI har släppt en uppdatering av läget för obligationsportföljen. Hela rapporten finns tillgänglig på Catellas hemsida (Finansiell information/dotterbolag/eeti). och utsikterna har ljusnat något Marknadsläget har förbättrats ytterligare något under perioden, framför allt i Spanien och Portugal. Andelen sena betalningar har minskat vilket är den mest tillförlitliga indikatorn på framtida betalningsförmåga. Den initiala värdering som Cartesia gjorde i oktober i fjol baserades på en svagare betalningsförmåga under 2010 och att trenden skulle vända först Återhämtningen har alltså kommit tidigare än de trodde. Det medför ändå inte att de har justerat upp de förväntade kassaflödena. Majoriteten av lånen, cirka 80%, är relaterade till räntan Euribor som också hållit sig lägre än man då förväntade sig. De kortfristiga placeringarna ligger kvar inom denna verksamhetsgren men skall som sagt avyttras. Här finns även den nya portfölj med EETIliknande obligationslån parkerad som förvärvades under våren. Dessa skall dock ej slås ihop med EETI s portfölj utan kommer att ingå i sparfonder som skall erbjudas Banque Inviks kunder. Hur dessa har utvecklats sedan bolaget köpte dem har inte kommenterats i rapporten. 8

9 Bättre med delägarskap än bonus Delägarskapet i Catella Personalens delägarskap förtjänar ett eget avsnitt och några förklaringar. Utformningen av ett balanserat delägande i Catella har varit centralt för att bygga ett starkt företag som också skall vara intressant som börsbolag. Finansbranschen har ju under alla tider fått leva med det faktum att företagen är extremt personberoende och att personalen har varit lättflyktig. Ägarna har därför fått dela med sig oproportionerligt mycket av vinsterna i goda tider, medan förluster sällan bärs med samma solidaritet. För att skapa ett strukturkapital i bolaget är det betydligt bättre med delägande än rörlig ersättning och bonus. Då kan lönsamheten över tiden bli högre och sårbarheten i form av personalavhopp minska. Delägarskap har också funnits inom Catellas Advisorys olika dotterbolag tidigare. På koncernnivå Optioner i det börsnoterade Catella. Ett 50-tal personer köpte optioner med en löptid om 3-6 år och lösenpris 11 SEK per aktie. Optionerna kostade en krona per styck och vid full teckning blir personalen ägare till 27% av bolaget. Alla chefer för de utländska dotterbolagen omfattas av optionsprogrammet. Detta är viktigt eftersom dessa enheter annars kanske inte skulle samverka med övriga delar i koncernen på ett optimalt sätt. Trender och kapital är i stor utsträckning internationella på fastighetsmarknaden men affärerna kräver som bekant lokal kännedom. För att kunna dra nytta av det internationella affärsnätverket så är någon form av ekonomiskt incitament på koncernnivå vettigt. Denna lösning var troligtvis den enklaste för alla parter. och i dotterbolagen 30% av Catella Capital intressenter AB. Catellas svenska fond- och kapitalförvaltning ägs nu till 30% av ett partnerbolag som i sin tur ägs av ledande befattningshavare inom kapitalförvaltningen. Köpeskillingen var blygsamma 13 MSEK då bolaget värderades till eget kapital som uppgick till 44 MSEK. Detta beror i sin tur på att Catella Capital Intressenter har ett lån till moderbolaget på 181 MSEK. Själva konstruktionen med en hög belåning och finansiell hävstång gör att kapitalinsatsen för personalen begränsas. Klart gynnsamt således men motiverat utifrån ett incitamentsperspektiv. Kan börja nyttja förlustavdrag 35% av Catella Corporate Finance AB. Affären är konstruerad så att bolaget överlåts till två handelsbolag, ett för verksamheten i Stockholm och ett för Göteborg. Enheterna som omfattas är således Financial Advisory Services svenska delar, som i grova slängar utgör halva affärsområdet. Konstruktionen med handelsbolagen ger möjlighet att börja utnyttja det gamla skattemässiga förlustavdraget från Scribona. Även denna enhet värderades till eget kapital, i detta fall 15 MSEK. Köpeskillingen var således 5 MSEK för 35%, vilket framstår som en spottstyver, med tanke på vilka resultat man borde kunna förvänta sig. 9

10 Alla i samma båt I Catella har i stort sett alla ledande befattningshavare och nyckelpersoner nu någon form av delägarskap. I vissa fall både på koncernnivå och i den operativa enhet där de arbetar. Förvisso kan man tycka att de i vissa fall har fått optionerna eller aktierna i dotterbolagen ganska billigt, men lika fullt så sitter nu alla i stort sett i samma båt som övriga aktieägare. Vi noterar också att åtminstone två personer har köpt aktier sedan rapporten släpptes. Mikael Hanell inom Fondförvaltningen samt Scribonas tidigare koncernchef Lorenzo Garcia, som sitter kvar i styrelsen för Catella. En ytterligare konsekvens bör som sagt bli att de rörliga ersättningarna kommer att blir lägre jämfört med tidigare år. Inom kapitalförvaltningen betalade Catella ut bonus och tantiem som var högre än den totala fasta lönen för åren 2007 och Det borde inte bli aktuellt i framtiden. Hur det har sett ut inom Financial Advisory Services finns inga offentliga uppgifter på. Troligen har bonusarna varit höga under de goda åren, även om de senaste två åren blev extremt magra. 10

11 Värdering Vi hade hoppats på att mer av Catellas historik skulle ha presenterats i anslutning till denna rapport. Det nya bolaget har dock haft ett omfattande arbete med hela samgåendet och omorganisationen vilket gjort att dessa siffror ännu inte har kunnat publiceras. De hade sannolikt kunna visa upp en lång historik, men siffrorna blir inte direkt jämförbara eftersom det har skett flera organisatoriska förändringar. Dessutom så skall Catella nu följa IFRS vilket de inte har gjort tidigare. Vår ambition framöver är att värdera Catella som ett rörelsedrivande bolag där intjäningsförmåga snarare än det egna kapitalet blir mer avgörande för värdet. För oss utomstående är underlaget för att göra vederhäftiga prognoser och därmed någon handfast värdering ännu klart begränsat. I brist på bättre alternativ har vi därför gjort en substansvärdering som enbart utgår ifrån det redovisade egna kapitalet med vissa egna justeringar. Catella redovisar ett eget kapital vid utgången av Q3 om 986 MSEK motsvarande 12,1 SEK per aktie. Detta har vi fördelat på tillgångarna: Förvärvade Catellaenheter (Advisory, Fondförvaltning, Amplion, KAG), Banque Invik, EETI, nettokassa, aktieportfölj och värdepapperiseringsportfölj. Därtill adderar vi värdet av det skattemässiga förlustavdraget samt justerar för teckningsoptionerna och full utspädning % rabatt till motiverat värde Eget kapital blir med dessa justeringar MSEK eller 12,3 SEK per aktie, med full utspädning (81, = 111,7 aktier). Detta anser vi vara en rimlig värdering, vilket indikerar att B-aktien handlas med 15-20% rabatt. Substansvärde, (SEKm) 2 september 1 december Dotterbolag Förvärvade Catellaenheter Banque Invik EETI Övrigt Nettokassa Aktieportfölj Värdepapperiseringsportfölj - 74 Förlustavdrag Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,7 12,3 Börskurs 10,5 10,1 Substansrabatt 17% 18% Källa: Catella, Redeye Research. 11

12 Lägre värde på Banque Invik Små förändringar mot tidigare värdering Skillnaderna mot vår senaste värdering, per , består främst i att det skattemässiga förlustavdraget åsätts ett lägre värde, se vidare i stycket nedan. Vi har även justerat ned värdet på Banque Invik då vi enbart värderat den till eget kapital. Tidigare var vår värdering 110% av eget kapital. Banken och EETI påverkas även något av den lägre eurokursen både jämfört med vår tidigare analys och i delårsrapporten för Q3. Högre i EETI Värdepapperiseringsportföljen har nu brutits ut ur EETI eftersom det står klart att den inte kommer att ingå i bolaget. Värdet på EETI har vi däremot justerat upp dels då Catella nu äger 98,6% av bolaget och då vi valt att värdera upp innehavet till 100% av bokfört värde. Tidigare drog vi av 5% av värdet för att kompensera för löpande driftskostnader. Kassaflödena i EETI var 6-7% över prognos det senaste året och utsikterna har förbättrats. Vi räknar därför med en fortsatt positiv avvikelse vilket sannolikt kompenserar mer än väl för framtida driftskostnader. De förvärvade Catellabolagen tas upp till förvärvspriset som tidigare. Visserligen har delar sålts till medarbetare, men det ingick i den ursprungliga kalkylen. Nettokassan, eller i detta fall nettolåneskulden, är enbart en residual. I delårsrapporten framgår visserligen hur stor del av de likvida medel som ingår i bankrörelsen, men det framgår inte hur de räntebärande skulderna fördelar sig. Värdet på skatteavdragen justeras ned Scribonas gamla skattemässiga förlustavdrag kommer Catella sannolikt snart kunna utnyttja genom den bolagskonstruktion som kommit på plats. I vår kalkyl sänker vi dock förväntningarna på takten som de kommer bolaget till godo samt att Catellas andel är 65%. Denna beräkning kan dock komma att revideras igen. Värde av förlustavdrag (SEK m) Belopp nominellt 817 Årlig vinst (i Sverige) 40 Skattesats 26% Diskonteringsränta 10% Period somdiskonteras Diskonterat värde 86 Catellas andel, 65% 56 Källa: Redeye Aktieutveckling Under hösten har aktien i stort sett gått sidledes men föll sedan tillbaka i samband med rapporten. Likviditeten har varit fortsatt anständig och bland de större aktieägarna har Altor-Reval AS minskat sitt innehav. 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Trygg Placering justerades ned från 8p till 6,5p till följd av högre konjunkturkänslighet och sämre transparens i portföljbolagen. Ledning 7,0p Kommentar: Den nya ledningens långa historik och erfarenhet inom sina områden ger ett högt betyg. Motivation i form av aktieägande bör också vara god. Portföljförvaltning 8,0p Kommentar: Låga förvaltningskostnader, en aktiv ägarroll och delvis unik exponering ger hög rating. Direktavkastning 2,0p Kommentar: Historik och policy avseende utdelningar saknas helt. Däremot så finns sannolikt en god kapacitet för att kunna ge stabila utdelningar. Trygg placering 6,5p Kommentar: Sämre transparens i portföljen och högre konjunkturkänslighet än innan. Fortsatt stark ägarstruktur och finansiell situation. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Vår värdering indikerar fortsatt potential i aktien. Marknaden har ännu inte riktigt fått upp ögonen för bolaget även om några institutioner nu återfinns på ägarlistan. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Henrik Alveskog äger aktier i Catella: Nej Jan Glevén äger aktier i Catella: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen Koncernens kärnverksamhet, Banque Invik och EETI, visade en fortsatt stabil utveckling under årets andra kvartal.

Läs mer

Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering

Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering BOLAGSANALYS 3 mars 2011 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering Avslutningen på året är säsongsmässigt starkt och resultatet före skatt i Q4 uppgick till 57 MSEK, trots att det belastats

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer