Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 december 2010 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset Den nya finansgruppen Catella har tagit form och ger aktieägarna en balanserad exponering mot marknaderna för sparprodukter och fastighetstransaktioner. Q3-resultatet var inte någon höjdare men året kommer antagligen att avslutas starkt. Man bör dock hålla i minnet att Q4 skall vara ett säsongsmässigt starkt kvartal. Underlaget för att göra tillförlitliga prognoser är för närvarande bristfälligt men börsens värdering av B-aktien som nu sker med en rabatt om 15-20% mot redovisat eget kapital framstår som väl snål. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 825 MSEK Finans Johan Ericsson Björn Edgren Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Portföljförvaltning Direktavkastning Trygg placering Avkastningspotential 7,0 poäng 8,0 poäng 2,0 poäng 6,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal Substansvärde, (SEKm) 2 september 1 december Dotterbolag Förvärvade Catellaenheter Banque Invik EETI Övrigt Nettokassa Aktieportfölj Värdepapperiseringsportfölj - 74 Förlustavdrag Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,7 12,3 Börskurs 10,5 10,1 Substansrabatt 17% 18% Fakta Aktiekurs (SEK) 10,1 Antal aktier (milj) 81,7 Börsvärde (MSEK) 825 Nettoskuld (MSEK) 255 Free float (%) 52,0 Dagl oms. ( 000) 70 Analytiker: Henrik Alveskog Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Portföljförvaltning De faktorerna som utgör bedömning av portföljförvaltningen är 1) unik exponering, 2) placeringsfokus, 3) bolagsstyrning och 4) förvaltningskostnader. Faktorn förvaltningskostnad viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Direktavkastning De faktorerna som utgör bedömningen av direktavkastning är 1) stabil utdelningsutveckling, 2) förväntad direktavkastning och 3) utdelningspolitik. Faktorerna stabil utdelningsutveckling och förväntad direktavkastning viktas dubbelt då dessa faktorer anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) transparens i portföljen, 2) portföljstuktur, 3) finansiell situation, 4) ägarstruktur, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorn finansiell situation viktas med 1,5x då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig och marknadsförväntningar, nyhetsflöde, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Svårtolkad rapport Scribonas förvärv av Catella slutfördes planenligt per den siste september. Detta innebär att den senaste delårsrapportens balansräkning inkluderar hela den nya koncernen. I resultaträkningen finns däremot inga av de nya enheterna. Dessa rapporteras först i bokslutskommunikén. Förluster i värdepappersportföljen sänkte resultatet På det hela taget så är denna rapport mer svårtolkad än de tidigare. Catella redovisar förluster på alla nivåer, vilket sannolikt var en anledning till att aktien föll rejält på rapportdagen. Nettoomsättningen blev 55 MSEK (65 MSEK i Q3-09), EBIT: -33 MSEK (-20 MSEK exkl. upplösning av negativ goodwill) och resultat före skatt: -28 MSEK (50 MSEK ex goodwill). I resultatet finns dock ett flertal poster som bör vara av engångskaraktär. Bland annat förvärvskostnader relaterade till catellaaffären om 7 MSEK. Förluster i värdepappersportföljen om 19 MSEK netto samt positiva valutakursdifferenser om 5 MSEK. Dessutom har några justeringar gjorts avseende jämförelsesiffrorna för 2009, som också skall beaktas innan man drar långtgående slutsatser. Nedan följer några highligts och våra tolkningar. Svagt inom banken Banque Invik, som ensamt utgjorde Asset Management and Banking visar också förlust, vilket är mer oroväckande än att koncernen som helhet gör det. Intäkterna minskar jämfört med tidigare i år och även jämfört med Q3 ifjol. Detta kvartal är förvisso säsongsmässigt svagt för bankens intäkter och minskningen mot fjolåret kan troligen förklaras av den lägre eurokursen. Bankens räntenetto är fortfarande positivt men inte på den nivå vi hade räknat med, vilket gör att resultatet före skatt blev -9 MSEK (6 MSEK). Men bättre för EETI EETI ser däremot bättre ut. Kassaflödena var klart högre än väntat under kvartalet och enligt konsultbolaget Cartesias senaste rapport så har läget i Europa ljusnat ytterligare något. Scribona, resultaträkning (IFRS proforma) SEKm Q3 Q4 Helår-09 Q1-10 Q2 Q3 Summa intäkter Summa rörelsekostnader Varav: Personalkostnader Upplösning neg goodwill Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritet Nettoresultat Källa: Catella 3

4 Kortfristiga placeringar tyngde resultatet även detta kvartal. Vi har överhuvudtaget lite svårt att förstå varför dessa innehav finns kvar. De borde ha påbörjat avyttringen direkt i anslutning till att förvärvet av Catella annonserades i maj. Aktieposten i Gazprom låg tillfälligt i portföljen vid utgången av Q3 till följd av tidigare inköpta optioner. Innehavet i Opcon, som kom in i portföljen genom att Banque Invik var rådgivare åt Opcon i en riktad emission, är däremot ett kapitel för sig. Ett klassiskt exempel på hur en kortfristig placering blir någonting annat när det inte går som man har tänkt sig. Men denna typ av affärer tillhör sannolikt historien nu. Catella skriver i rapporten att ambitionen är att avyttra portföljen och fokusera på bolagets operativa verksamhet. Ingen konkret guidning, men förvärvade enheter utvecklas som väntat Framtidsutsikter och prognos. I rapporten fanns ingen direkt handfast vägledning inför avslutningen på året. De uppgav att det fjärde kvartalet historiskt alltid har givit ett starkt bidrag till intjäningen. De skriver också att: Gruppens verksamhetsgrenar utvecklas enligt förväntan och i enlighet med tidigare lämnad information så kommer den förvärvade Catellagruppen att ge positiv effekt på vinst per aktie för Att ge positiv effekt på vinst per aktie är inte någon direkt utmaning eftersom de hittills har redovisat en förlust. Tidigare lämnad information inkluderar dock pressmeddelandet den 26 maj 2010 där de uppgav att: det förvärvade Catellas rörelseresultat på rullande 12 månaders basis bedöms uppgå till 100 MSEK. Q4 bör bli riktigt starkt Proformasiffror. Även om de nya enheterna inte ingick i den resultaträkning som presenterades så gavs viss övergripande information som är väl värd att beakta. De tillkommande enheterna hade under januariseptember intäkter om 472 MSEK och ett operativt resultat om 1 MSEK. Hur detta fördelar sig över tidsperioden samt mellan kapitalförvaltning och rådgivning kan vi bara spekulera i. Mot bakgrund av det som kommunicerats kring den förväntade resultatnivån (100 MSEK på rullande 12m) drar vi slutsatsen att säsongsmönstret med ett starkt fjärde kvartalet antagligen är extremt utpräglat. Kapitalförvaltningen borde ha visat lönsamhet under hela året, med tanke på det positiva börsklimatet. Sannolikt så tillämpas en konservativ syn på vilken prestationsbaserad ersättning de kan räkna med vilket gör att dessa intäkter främst kommer under Q4. Aktiviteten på fastighetssidan håller på att återhämta sig men variationen är väldigt stor mellan olika länder. I Sverige och Norge har transaktionsvolymerna ökat dramatiskt medan de har minskat i exempelvis Finland och Danmark, enligt marknadsbrevet NewSec Property Update. Hur det har sett ut på Catellas övriga marknader känner vi inte till men sannolikt har de redovisat fortsatta underskott inom Financial Advisory totalt sett under januari-september. Många transaktioner slutförs dock under Q4, även om processen tagit en större del av året att genomföra. 4

5 Den nya organisationen Det övergripande organisationsschemat ser nu ut enligt figuren nedan. Enheterna med fet stil är de som tillkommit genom förvärvet av Catella. I stycket nedan går vi kortfattat igenom respektive område. Catella Financial Advisory Services Asset Management and Banking Investments - Property Advisory - Catella Fondförvaltning - EETI - Consumer Advisory - Banque Invik Wealth Management - Kortfristiga placeringar - Banqe Invik - Corporate Finance - Banque Invik Corporate Services - Catella Real Estate AG (KAG) - Amplion Asset Management - Banque Invik Cards Källa: Catella Financial Advisory Services Verksamhetsområdet har idag knappt 200 medarbetare inom: Property Advisory, Consumer Advisory samt Banque Invik Corporate Finance. Tyngdpunkten finns inom rådgivning kring fastighetsaffären där Catella Property har en synnerligen stark ställning i Norden. De har även ett stort team i Frankrike och närvaro i ett antal andra europeiska länder. Catella agerar rådgivare vid olika typer av större transaktioner och finansieringsfrågor som exempelvis börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar. Inom Catella Consumer är konceptet samma men i en väsentligt mindre skala. Inriktningen är detaljhandel och annan konsumentnära verksamhet. I vissa fall har de två enheterna nytta av varandras affärskontakter då detaljhandel vanligtvis kräver affärslokaler. Förändringen mot innan är att Banque Invik Corporate Finance rent organisatoriskt ligger inom denna enhet istället för i banken. Vi tror dock inte att det kommer medföra någon större förändring av verksamheten utan inriktningen inom Financial Advisory domineras helt och hållet av fastighetsaffärer var synnerligen svagt På väg upp ur svackan Fjolåret var sannolikt det sämsta i bolagets historia. Under deltog Catella som rådgivare i transaktioner med ett underliggande värde motsvarande cirka 300 mdr SEK. För den senaste femårsperioden var siffran cirka 500 mdr SEK var i det perspektivet ett bottennapp med 30 mdr SEK. Toppåret i den senaste cykeln var 2007 och bolaget hade en alldeles för stor kostym då finanskrisen slog till under Möjligen kan man säga att de var sent ute med kostnadsneddragningar, men att banta sig till lönsamhet med 2009 års intäkter var inte aktuellt. Då hade bolaget tappat handlingsberedskap inför en förväntat återhämtning i marknaden. 5

6 Flera faktorer talar för bättre affärsmöjligheter Ökad marknadsaktivitet Några faktorer gör att marknadsutsikterna för detta område ser mycket gynnsamma ut den närmaste tiden. Aktiviteten har redan ökat markant i Sverige och Norge. Enligt Newsec Property Update så har det sammanlagda värdet på de transaktioner som gjordes under årets nio första månader varit tre gånger högre än samma period I Finland och Danmark har marknaden däremot inte alls piggnat till på samma sätt. För Europa i övrigt är läget blandat, men överlag finns ett stort uppdämt behov av transaktioner som inte kunnat genomföras under en period då kreditgivningen i hela Europa har varit extremt återhållsam. Detta skulle kunna ge någon form av ketchup-effekt under nästa år, och Catella är som sagt bemannade att hantera fler affärer. Bank och finanskrisen har faktiskt också fört med sig nya möjligheter till affärer inom fastighetsområdet. Många av bankerna och finansbolagen som råkade i svårigheter var själva ägare till fastigheter och fastighetsbolag. I vissa fall på udda marknader och definitivt utanför deras kärnkompetens. Dessa kommer att behöva nya ägare under de närmaste åren vilket skapar ytterligare transaktionsvolymer. Möjligen så tror vi också att organisationen inte har haft fullt fokus på att göra affärer det senaste året. Hela Catella har uttryckligen varit till salu vilket sannolikt har påverkat både personal och eventuellt även motparter. I vilken utsträckning detta har hämmat affärerna kan vi bara spekulera i och vi har dessutom inget sifferunderlag att utvärdera och jämföra. Men i någon utsträckning borde ägarlösningen, inklusive delägarskap, nu bidra till ökat affärsfokus. Asset Management and Banking I detta område arbetar cirka 200 personer inom enheterna: Catella Fondförvaltning, Catella Real Estate (KAG), Amplion, samt Banque Inviks Wealth Management, Corporate Services och Cards. I den nya koncernen har all verksamhet med anknytning till rådgivning och bank lagts under samma affärsområde. Här återfinns Catellas fonder som dels erbjuder kapitalförvaltning och fondförvaltning. Denna verksamhet ska fortsätta som tidigare under samma varumärke. Catella fonder förvaltar 18 fonder under tre olika inriktningar. Dels relativförvaltade och absolutförvaltade samt allokeringsfonder. Catella är analys- och casedrivna i sin förvaltarstil. Fokus utgörs av nordiska bolag och i många fall tar Catella aktiv del i att förändra företag. Detta görs genom valberedningar och kontakt med företagsledningen. Exempel på bolag där Catella har tagit aktivt ägande är Note, IFS, och Bure. Fondförvaltningen består av 50 medarbetare där det förvaltade kapitalet uppgår till 22 miljarder kronor. Bolagets största fond är Catella Reavinst med 5,5 miljarder i fondförmögenhet. Med i utbudet finns även hedgefonder. 6

7 Här återfinns även Private Banking verksamheten vilken utgörs av Banque Invik. Inom bankverksamhet ingår även kort och företagstjänster. Verksamhet finns även inom rådgivning till företag och kortverksamhet. Banken har tidigare varit ett alternativ till andra skandinaviska banker med strikt banksekretess och förmånligare skatteregler. Ett fullständigt bemyndigande för bankverksamhet finns och därmed kan bolaget driva verksamhet inom en rad olika finansiella områden. Privatbanken utgörs av förmögenhetsförvaltning (Wealth Management). Rådgivning avseende handel i värdepapper och valutor ges till företag och privata kunder samt att möjlighet ges till diskretionär förvaltning. Banque Invik är även medlem i betal/kreditkorts organisationerna VISA och MasterCard. Ett urval med korttjänster erbjuds samt att bolaget samarbetar med banker och finansiella institutioner för speciella lösningar. Banken har haft en försiktig inställning till den volatila marknaden och valt att öka i vissa reserver relaterade till risker i banken samt vidtagit åtgärder relaterat till balansräkningen. Property Funds är en del av verksamheten som förvaltar fondprodukter inom fastighetssektorn. Under Catella Real Estate AG KAG erbjuds ett antal fonder främst för institutionella investerare med en förvaltad volym motsvarande omkring 6 mdr SEK. Verksamheten är baserad i München och exempel på fonder som erbjuds är Focus Nordic Cities. Det är investeringar i fastigheter i Skandinavien, Baltikum, Polen och Tyskland som avses. Investeringar görs inom kontor, retail, logistik och hotellsektorn. Fonden lämpar sig för pensionsfonder, stiftelser etc. Catella Max är en annan fond som i huvudsak investerar i München. Detta är den första fonden av sitt slag som enbart investerar i denna region. Property Asset management som även går under namnet Amplion investerar i fastigheter. Investerare erbjuds att investera i portföljer främst i Finland, Ryssland, och Baltikum. Verksamhet i Sverige har även nyligen satts upp. Värdet på tillgångarna uppgår till runt en miljard EUR. 7

8 10% över prognos i Q4 6,7% det senaste året Investments EETI s låneportfölj av topplån fortsätter att gå bättre än väntat. Kassaflödet i form av räntebetalningar och amorteringar var dryga 10% över prognos under Q3. Avvikelser mellan kvartalen kan bero på tidsförskjutningar men sett över det senaste året har kassaflödena också varit högre än väntat: 6,7% för att vara exakt. Konsultbolaget Cartesia som sköter administrationen åt EETI har släppt en uppdatering av läget för obligationsportföljen. Hela rapporten finns tillgänglig på Catellas hemsida (Finansiell information/dotterbolag/eeti). och utsikterna har ljusnat något Marknadsläget har förbättrats ytterligare något under perioden, framför allt i Spanien och Portugal. Andelen sena betalningar har minskat vilket är den mest tillförlitliga indikatorn på framtida betalningsförmåga. Den initiala värdering som Cartesia gjorde i oktober i fjol baserades på en svagare betalningsförmåga under 2010 och att trenden skulle vända först Återhämtningen har alltså kommit tidigare än de trodde. Det medför ändå inte att de har justerat upp de förväntade kassaflödena. Majoriteten av lånen, cirka 80%, är relaterade till räntan Euribor som också hållit sig lägre än man då förväntade sig. De kortfristiga placeringarna ligger kvar inom denna verksamhetsgren men skall som sagt avyttras. Här finns även den nya portfölj med EETIliknande obligationslån parkerad som förvärvades under våren. Dessa skall dock ej slås ihop med EETI s portfölj utan kommer att ingå i sparfonder som skall erbjudas Banque Inviks kunder. Hur dessa har utvecklats sedan bolaget köpte dem har inte kommenterats i rapporten. 8

9 Bättre med delägarskap än bonus Delägarskapet i Catella Personalens delägarskap förtjänar ett eget avsnitt och några förklaringar. Utformningen av ett balanserat delägande i Catella har varit centralt för att bygga ett starkt företag som också skall vara intressant som börsbolag. Finansbranschen har ju under alla tider fått leva med det faktum att företagen är extremt personberoende och att personalen har varit lättflyktig. Ägarna har därför fått dela med sig oproportionerligt mycket av vinsterna i goda tider, medan förluster sällan bärs med samma solidaritet. För att skapa ett strukturkapital i bolaget är det betydligt bättre med delägande än rörlig ersättning och bonus. Då kan lönsamheten över tiden bli högre och sårbarheten i form av personalavhopp minska. Delägarskap har också funnits inom Catellas Advisorys olika dotterbolag tidigare. På koncernnivå Optioner i det börsnoterade Catella. Ett 50-tal personer köpte optioner med en löptid om 3-6 år och lösenpris 11 SEK per aktie. Optionerna kostade en krona per styck och vid full teckning blir personalen ägare till 27% av bolaget. Alla chefer för de utländska dotterbolagen omfattas av optionsprogrammet. Detta är viktigt eftersom dessa enheter annars kanske inte skulle samverka med övriga delar i koncernen på ett optimalt sätt. Trender och kapital är i stor utsträckning internationella på fastighetsmarknaden men affärerna kräver som bekant lokal kännedom. För att kunna dra nytta av det internationella affärsnätverket så är någon form av ekonomiskt incitament på koncernnivå vettigt. Denna lösning var troligtvis den enklaste för alla parter. och i dotterbolagen 30% av Catella Capital intressenter AB. Catellas svenska fond- och kapitalförvaltning ägs nu till 30% av ett partnerbolag som i sin tur ägs av ledande befattningshavare inom kapitalförvaltningen. Köpeskillingen var blygsamma 13 MSEK då bolaget värderades till eget kapital som uppgick till 44 MSEK. Detta beror i sin tur på att Catella Capital Intressenter har ett lån till moderbolaget på 181 MSEK. Själva konstruktionen med en hög belåning och finansiell hävstång gör att kapitalinsatsen för personalen begränsas. Klart gynnsamt således men motiverat utifrån ett incitamentsperspektiv. Kan börja nyttja förlustavdrag 35% av Catella Corporate Finance AB. Affären är konstruerad så att bolaget överlåts till två handelsbolag, ett för verksamheten i Stockholm och ett för Göteborg. Enheterna som omfattas är således Financial Advisory Services svenska delar, som i grova slängar utgör halva affärsområdet. Konstruktionen med handelsbolagen ger möjlighet att börja utnyttja det gamla skattemässiga förlustavdraget från Scribona. Även denna enhet värderades till eget kapital, i detta fall 15 MSEK. Köpeskillingen var således 5 MSEK för 35%, vilket framstår som en spottstyver, med tanke på vilka resultat man borde kunna förvänta sig. 9

10 Alla i samma båt I Catella har i stort sett alla ledande befattningshavare och nyckelpersoner nu någon form av delägarskap. I vissa fall både på koncernnivå och i den operativa enhet där de arbetar. Förvisso kan man tycka att de i vissa fall har fått optionerna eller aktierna i dotterbolagen ganska billigt, men lika fullt så sitter nu alla i stort sett i samma båt som övriga aktieägare. Vi noterar också att åtminstone två personer har köpt aktier sedan rapporten släpptes. Mikael Hanell inom Fondförvaltningen samt Scribonas tidigare koncernchef Lorenzo Garcia, som sitter kvar i styrelsen för Catella. En ytterligare konsekvens bör som sagt bli att de rörliga ersättningarna kommer att blir lägre jämfört med tidigare år. Inom kapitalförvaltningen betalade Catella ut bonus och tantiem som var högre än den totala fasta lönen för åren 2007 och Det borde inte bli aktuellt i framtiden. Hur det har sett ut inom Financial Advisory Services finns inga offentliga uppgifter på. Troligen har bonusarna varit höga under de goda åren, även om de senaste två åren blev extremt magra. 10

11 Värdering Vi hade hoppats på att mer av Catellas historik skulle ha presenterats i anslutning till denna rapport. Det nya bolaget har dock haft ett omfattande arbete med hela samgåendet och omorganisationen vilket gjort att dessa siffror ännu inte har kunnat publiceras. De hade sannolikt kunna visa upp en lång historik, men siffrorna blir inte direkt jämförbara eftersom det har skett flera organisatoriska förändringar. Dessutom så skall Catella nu följa IFRS vilket de inte har gjort tidigare. Vår ambition framöver är att värdera Catella som ett rörelsedrivande bolag där intjäningsförmåga snarare än det egna kapitalet blir mer avgörande för värdet. För oss utomstående är underlaget för att göra vederhäftiga prognoser och därmed någon handfast värdering ännu klart begränsat. I brist på bättre alternativ har vi därför gjort en substansvärdering som enbart utgår ifrån det redovisade egna kapitalet med vissa egna justeringar. Catella redovisar ett eget kapital vid utgången av Q3 om 986 MSEK motsvarande 12,1 SEK per aktie. Detta har vi fördelat på tillgångarna: Förvärvade Catellaenheter (Advisory, Fondförvaltning, Amplion, KAG), Banque Invik, EETI, nettokassa, aktieportfölj och värdepapperiseringsportfölj. Därtill adderar vi värdet av det skattemässiga förlustavdraget samt justerar för teckningsoptionerna och full utspädning % rabatt till motiverat värde Eget kapital blir med dessa justeringar MSEK eller 12,3 SEK per aktie, med full utspädning (81, = 111,7 aktier). Detta anser vi vara en rimlig värdering, vilket indikerar att B-aktien handlas med 15-20% rabatt. Substansvärde, (SEKm) 2 september 1 december Dotterbolag Förvärvade Catellaenheter Banque Invik EETI Övrigt Nettokassa Aktieportfölj Värdepapperiseringsportfölj - 74 Förlustavdrag Teckningsoptioner Summa Per aktie (utspädning proforma) 12,7 12,3 Börskurs 10,5 10,1 Substansrabatt 17% 18% Källa: Catella, Redeye Research. 11

12 Lägre värde på Banque Invik Små förändringar mot tidigare värdering Skillnaderna mot vår senaste värdering, per , består främst i att det skattemässiga förlustavdraget åsätts ett lägre värde, se vidare i stycket nedan. Vi har även justerat ned värdet på Banque Invik då vi enbart värderat den till eget kapital. Tidigare var vår värdering 110% av eget kapital. Banken och EETI påverkas även något av den lägre eurokursen både jämfört med vår tidigare analys och i delårsrapporten för Q3. Högre i EETI Värdepapperiseringsportföljen har nu brutits ut ur EETI eftersom det står klart att den inte kommer att ingå i bolaget. Värdet på EETI har vi däremot justerat upp dels då Catella nu äger 98,6% av bolaget och då vi valt att värdera upp innehavet till 100% av bokfört värde. Tidigare drog vi av 5% av värdet för att kompensera för löpande driftskostnader. Kassaflödena i EETI var 6-7% över prognos det senaste året och utsikterna har förbättrats. Vi räknar därför med en fortsatt positiv avvikelse vilket sannolikt kompenserar mer än väl för framtida driftskostnader. De förvärvade Catellabolagen tas upp till förvärvspriset som tidigare. Visserligen har delar sålts till medarbetare, men det ingick i den ursprungliga kalkylen. Nettokassan, eller i detta fall nettolåneskulden, är enbart en residual. I delårsrapporten framgår visserligen hur stor del av de likvida medel som ingår i bankrörelsen, men det framgår inte hur de räntebärande skulderna fördelar sig. Värdet på skatteavdragen justeras ned Scribonas gamla skattemässiga förlustavdrag kommer Catella sannolikt snart kunna utnyttja genom den bolagskonstruktion som kommit på plats. I vår kalkyl sänker vi dock förväntningarna på takten som de kommer bolaget till godo samt att Catellas andel är 65%. Denna beräkning kan dock komma att revideras igen. Värde av förlustavdrag (SEK m) Belopp nominellt 817 Årlig vinst (i Sverige) 40 Skattesats 26% Diskonteringsränta 10% Period somdiskonteras Diskonterat värde 86 Catellas andel, 65% 56 Källa: Redeye Aktieutveckling Under hösten har aktien i stort sett gått sidledes men föll sedan tillbaka i samband med rapporten. Likviditeten har varit fortsatt anständig och bland de större aktieägarna har Altor-Reval AS minskat sitt innehav. 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Trygg Placering justerades ned från 8p till 6,5p till följd av högre konjunkturkänslighet och sämre transparens i portföljbolagen. Ledning 7,0p Kommentar: Den nya ledningens långa historik och erfarenhet inom sina områden ger ett högt betyg. Motivation i form av aktieägande bör också vara god. Portföljförvaltning 8,0p Kommentar: Låga förvaltningskostnader, en aktiv ägarroll och delvis unik exponering ger hög rating. Direktavkastning 2,0p Kommentar: Historik och policy avseende utdelningar saknas helt. Däremot så finns sannolikt en god kapacitet för att kunna ge stabila utdelningar. Trygg placering 6,5p Kommentar: Sämre transparens i portföljen och högre konjunkturkänslighet än innan. Fortsatt stark ägarstruktur och finansiell situation. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Vår värdering indikerar fortsatt potential i aktien. Marknaden har ännu inte riktigt fått upp ögonen för bolaget även om några institutioner nu återfinns på ägarlistan. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Henrik Alveskog äger aktier i Catella: Nej Jan Glevén äger aktier i Catella: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen Koncernens kärnverksamhet, Banque Invik och EETI, visade en fortsatt stabil utveckling under årets andra kvartal.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering

Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering BOLAGSANALYS 3 mars 2011 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering Avslutningen på året är säsongsmässigt starkt och resultatet före skatt i Q4 uppgick till 57 MSEK, trots att det belastats

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Nettoresultatet i Q2 blev relativt blygsamma 12 MSEK då det belastats med vissa kostnader för nyetableringar och stigande over-head.

Nettoresultatet i Q2 blev relativt blygsamma 12 MSEK då det belastats med vissa kostnader för nyetableringar och stigande over-head. BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Snart halva börsvärdet i kassan Nettoresultatet i Q2 blev relativt blygsamma 12 MSEK då det belastats med vissa kostnader för nyetableringar

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 27 november 2013 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Övervägande positivt Den positiva trenden höll i sig under Q3. Resultat före skatt landade på 16 MSEK, vilket är bättre än fjolårets 5 MSEK

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring

Läs mer

Catella (Catb.ST) Anständigt Q3-resultat

Catella (Catb.ST) Anständigt Q3-resultat BOLAGSANALYS 29 november2012 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Anständigt Q3-resultat Catella visar ett positivt resultat på 5 MSEK före skatt och integrationskostnader för banken. Den mest tydliga resultatförbättringen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer