Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 mars 2011 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upplagt för omvärdering Avslutningen på året är säsongsmässigt starkt och resultatet före skatt i Q4 uppgick till 57 MSEK, trots att det belastats med extra nedskrivningar. Bokslutskommunikén kompletterades med historisk information som nu ger en bättre bild av den nya koncernen. Lönsamheten har varit bättre och stabilare än vi tidigare trodde. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North MSEK Finans Johan Ericsson Björn Edgren Vår värdering indikerar nu ett motiverat värde omkring kronor per aktie. I takt med att Catella levererar stigande vinster det närmaste året ser vi goda förutsättningar för en omvärdering. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 803 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg placering Avkastningspotential 7,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal Break-up värde, 2 mars 2011 Intervall Redeye (SEKm) värdering Operativa enheter Corporate Finance Kapitalförvaltning Övriga tillgångar EETI Nordic Light Fund Kortfristiga placeringar Nettokassa (exkl Banque invik) Teckningsoptioner Summa Per aktie (Full utspädning) 15,2-21,1 16,7 Börskurs 12,3 12,3 Substansrabatt 25-45% 26% Fakta Aktiekurs (SEK) 12,3 Antal aktier (milj) 81,7 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (M) 54 Free float (%) 52,0 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Henrik Alveskog Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Dimman skingrar sig Rapporten var resultatmässigt riktigt upplyftande och ledningen ser ljust på utsikterna inför Denna rapport innehåller också väsentligt mer information som nu gör det möjligt att bedöma och värdera Catella. I synnerhet gäller det de historiska proformasiffror som presenterats för respektive operativ enhet. De delar som tillkom genom Scribonas förvärv av Catella ingår från och med oktober, det vill säga hela Q4. Men säsongsmönstret i de operativa enheterna Corporate Finance och Kapitalförvaltning gör att årets fjärde kvartal normalt sett alltid är årets starkaste period. Man bör därför inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån resultatutfallet i Q4. Inga fler städkostnader väntas Kvartalet präglas som sagt av säsongsmönstret och de åtgärder som krävts för att skapa en sammanhållen koncern. Vi lägger därför inte alltför stor vikt vid att analysera utfallet, men kan konstatera att resultatet belastades med 11 MSEK i nedskrivna fordringar inom Banque Invik. Därmed tror vi att den sista uppstädningen relaterad till samgåendet mellan Scribona och Catella är genomförd. Catella, resultaträkning (IFRS proforma) SEKm Q4-09 Helår-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Helår-10 Summa intäkter Summa rörelsekostnader Varav: Personalkostnader Upplösning neg goodwill Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritet Nettoresultat Källa: Catella Proformaresultat 2010 nära 100 MSEK Endast ett förlustår sedan år 1999 Proformasiffror De mest intressanta siffrorna i bokslutsrapporten var uppgifterna om hur intäkter och resultat utvecklats historiskt för de enheter som nu ingår i koncernen. Vi återger dessa för respektive verksamhet, men för att skapa en överblick för den totala koncernen har vi även summerat siffrorna i diagrammet nedan. Här framgår att intäkterna nu ligger en bit över en miljard kronor på årsbasis med ett resultat före skatt under fjolåret på nära 100 MSEK. Det genomsnittliga resultatet före skatt sedan år 1999 var 139 MSEK (röda linjen). Med undantag för bottennappet 2008 och i viss mån 2009 så ger detta en bild av mycket god historisk lönsamhet. Amplituden mellan hög- och lågkonjunktur är dock betydande. Siffrorna för perioden innan 2009 inkluderar dock bara Catellas verksamheter, det vill säga inte det som ingick i Scribona (Banque Invik och EETI). Konjunkturkänsligheten borde vara lägre i koncernens nuvarande form. 3

4 Catella proforma och modifierad, SEKm jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Genomsnittligt resultat: 139 MSEK Omsättning Resultat före skatt Källa: Catella, Redeye Research Catella 2011 Koncernen är organiserad utifrån bilden nedan. Enheterna i fet stil ingick i det tidigare Catella, medan Scribona ägde Banque Invik och EETI. EKF Enskild Kapitalförvaltning köptes i januari 2011 och kommer att ingå så snart Finansinspektionen har lämnat godkännande för affären. Catella startar även en ny enhet för ränteprodukter inom Corporate Finance. Efterfrågan på företagsobligationer bedöms öka och Catella kan dra nytta av att de redan har goda relationer med både företag och investerare. Kreditkort ligger utanför kärnverksamheten Samtliga enheter har ändrat namn sedan i höstas. Corporate Finance kallades tidigare Financial Advisory Services. Finansförvaltning hette tidigare Investments. Mer intressant är kanske att Kapitalförvaltning namnändrats från Asset Management and Banking. Möjligen kan det vara en signal om att banking inte ingår i framtida kärnverksamhet. Vår gissning är att Banque Inviks kortverksamhet kommer att säljas. De framstår alltmer som en sidoverksamhet till de andra två benen och saknar helt synergier med dessa. Catella Corporate Finance Kapitalförvaltning Finansförvaltning - Property Advisory - Catella Fondförvaltning - EETI - Consumer Advisory - Banque Invik Wealth Management - Övriga placeringar - Banqe Invik - Corporate Finance - Banque Invik Corporate Services - Obligationer (tillkommer 2011) - Catella Real Estate AG (KAG) - Amplion Asset Management - Banque Invik Cards - EKF (tillkommer 2011) Källa: Catella, Redeye Research 4

5 Värderingen-justeras upp Motiverat värde: 16,7 kronor per aktie Informationen som nu har lämnats från bolaget gör det möjligt för oss att frångå den metod vi tidigare använde att värdera koncernen enbart utifrån eget kapital med vissa korrigeringar. Vår värdering är fortfarande schablonartad och ger ett brett intervall. Slutsatsen är dock att även i den mer konservativa delen av intervallet så framstår aktien som klart undervärderad. Sammantaget värderar vi nu Catella till MSEK vilket motsvarar 16,7 kronor per aktie, med full utspädning. I vår senaste analys per 3 december 2010 var motsvarande värde 12,3 kronor per aktie. Värdet exkl. utspädningseffekten blir ca 18,8 SEK/aktie. Men den siffran blir irrelevant då sannolikheten att optionerna utnyttjas är hög. Corporate Finance verksamheten värderar vi utifrån intjäning medan vi i Kapitalförvaltningen främst ser till den förvaltade volymen vilken i sin tur skapar förutsättningar för en viss resultatnivå. Övriga tillgångar värderar vi enbart till de bokförda värden som angavs vid årsskiftet. I tabellen nedan framgår hur värdet fördelar sig på de olika tillgångarna. De större posterna beskrivs i avsnitten nedan. Här följer några kommentarer på övriga poster: Nettokassan var vid årsskiftet = -54MSEK. Likvida medel som tillhör Banque Invik ingår ej. Detta är dock bara en ögonblicksbild som inte ger något exakt värde om alla kortfristiga fordringar och skulder skulle lösas. Kalkylen bygger på att effekten av dessa tar ut varandra. Skattemässigt förlustavdrag har vi tidigare tagit upp som en separat tillgång (värde: 56 MSEK i vår senaste analysuppdatering). Detta inkluderar vi nu i de operativa enheterna som vi tror kommer att utnyttja avdragen. Teckningsoptioner motsvarande 30 miljoner aktier á 11 kronor tillför 330 MSEK och ger 81, = 111,7 miljoner aktier i vår beräkning. Även i den konservativa delen av intervallet är aktien lågt värderad Break-up värde, 2 mars 2011 Intervall Redeye (SEKm) värdering Operativa enheter Corporate Finance Kapitalförvaltning Övriga tillgångar EETI Nordic Light Fund Kortfristiga placeringar Nettokassa (exkl Banque invik) Teckningsoptioner Summa Per aktie (Full utspädning) 15,2-21,1 16,7 Börskurs 12,3 12,3 Substansrabatt 25-45% 26% Källa: Catella, Redeye Research. 5

6 Fördelning av förvaltat kapital, totalt 45 mdr SEK 39% Aktier 25% Räntebärande Fastigheter 36% EKF tillför ytterligare ca 4 mdr SEK Nedskrivningar om 33 MSEK belastar fjolåret Kapitalförvaltning Tabellen nedan visar utvecklingen avseende intäkter, vänster skala, och resultat, höger skala, proforma. Den röda linjen markerar resultat före skatt som ett genomsnitt för åren Detta har uppgått till 54 MSEK under perioden. Ett förlustår kan noteras, 2002 då förvaltningsvolymerna och intäkterna föll. Ingående enheter är: Catella Fondförvaltning, Catella Real Estate (KAG), Amplion, samt från år 2009 Banque Inviks Wealth Management, Corporate Services och Cards. Den förvaltade volymen (Assets under Management, AuM) uppgick vid årsskiftet till cirka 45 mdr SEK och fördelade sig med cirka hälften inom Catella Fondförvaltning och resterande någorlunda jämt fördelat mellan KAG, Amplion och Banque Invik Wealth Management. Fördelningen per tillgångsslag framgår av grafen till vänster. EKF beräknas tillföra ytterligare cirka 4 mdr SEK under våren. Kortverksamheten inom Banque Invik har vi ingen större insyn i, men den uppgavs omsätta omkring 200 MSEK under fjolåret. Deras underliggande verksamhet har sannolikt varit lönsam och drivs med låg risk. I bokslutet togs dock nedskrivningar om sammanlagt 33 MSEK på bankens lånefordringar vilket gör att 2010 antagligen visade röda siffror. Kapitalförvaltning, omsättning och resultat, SEKmjjjjj Genomsnittligt resultat: 54 MSEK Omsättning Resultat före skatt Källa: Catella 6

7 Värdering: AuM x 1,5% = 675 MSEK Värdering-Kapitalförvaltning Vår värdering av Kapitalförvaltningen sker främst utifrån AuM som uppgår till ca 45 mdr SEK. En rimlig värdering anser vi ligger i intervallet 1,2-2,0% av AuM. Vi är något konservativa och väljer att lägga oss på 1,5% vilket ger ett motiverat värde motsvarande 675 MSEK. Följande faktorer har beaktats: EKF såldes nyligen för en köpeskilling motsvarande 1,25% av AuM. Total köpeskilling: 50 MSEK, AuM 4 mdr SEK. EKF har visat god lönsamhet under flera år och det fanns med all säkerhet flera intressenter. Priset bör därför ha varit marknadsmässigt även om små objekt tenderar att vara relativt sett billigare än de större. De europeiska noterade kapitalförvaltarna värderas högre, omkring 2-3% av AuM, se tabell nedan. Intervallet är dock extremt stort, beroende på en mängd faktorer som: typ av tillgångar, avgiftsstruktur, varierande resultat i bolagen och i några fall en blandad verksamhet. Några bolag är klart överkapitaliserade. I kolumnen EV/AuM har vi försökt korrigera för detta. Indikationen om en möjlig uppvärderingspotential för Catella är dock tydlig. Värderingen 675 MSEK motsvarar 12,5x deras historiska genomsnittliga resultat före skatt. Ur ett allmänt börsperspektiv är det kanske aningen högt, även om intäkterna till stor del är repetitiva. Med ett effektivt utnyttjande av de skattemässiga förlustavdragen (nominellt ca 700 MSEK) kan skattebelastningen dock hållas låg de närmaste åren. Dessutom inkluderas värdet av Banque Inviks kortverksamhet i beloppet 675 MSEK. Vi saknar underlag för att göra en fristående värdering och räknar dessutom med att denna verksamhet kommer att avyttras. Stor variation i värdering mellan kapitalförvaltare Bolag Land Börsvärde Börsvärde/ EV/AuM SEKm AuM (%) (%) BROOKS MACDONALD GROUP PLC UK ,0 u.s. C-QUADRAT INVESTMENT AG Tyskland ,2 u.s. POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC UK ,1 u.s. INVISTA REAL ESTATE INV MNGT UK 911 1,7 0,6 ACTA HOLDING ASA Norge 744 1,0 0,7 MATTIOLI WOODS PLC UK 533 3,2 3,1 PEH WERTPAPIER AG Tyskland 496 1,1 1,1 ALTIRA AG Tyskland 448 7,9 5,5 Genomsnitt 3,3 2,2 Källa: Bloomberg, Redeye Research Tabellen ovan är en sammanställning av några börsnoterade europeiska kapitalförvaltningsbolag. Som framgår av summeringarna så värderas dessa i genomsnitt till 3,3% av AuM. För den grupp vi kunnat korrigera för bolagets egna nettokassa så är nyckeltalet dock 2,2%. Huruvida en jämförelse med Catella är helt relevant är vi dock osäkra på. I flera fall har vi bristande information om bolagen trots att de är börsnoterade. 7

8 Kraftigt stigande intäkter och resultat Corporate Finance Avslutningen på fjolåret blev stark då omsättningen ökade 60% till 196 MSEK under Q4, mot 120 MSEK i Q Resultatet i kvartalet gick från 3 MSEK till 57 MSEK. För helåret vändes en förlust på 35 MSEK till en vinst på 53 MSEK. Aktiviteten på fastighetsmarknaden i Europa, som utgjorde hela 97% av fjolårets intäkter, har gått från högkonjunktur till permafrost i spåren av bank- och finanskrisen. Under 2010 började marknadsläget normaliseras vilket medförde en påtaglig ökning i transaktionsvolymerna. Gynnsamt marknadsklimat Helårssiffrorna sedan 1999 framgår av tabellen nedan. Omsättning på vänster skala och resultat på den högra. Linjen markerar det genomsnittliga resultatet för hela perioden, 85 MSEK. Variationerna har varit enormt stora, men marknadsklimatet har också varit extremt. Catella är rådgivare i samband med de fastighetstransaktioner som sker. Intäkterna är främst en funktion av den transaktionsvolym som de har deltagit i. Men historiskt så har intäkterna inte varierat fullt så mycket som affärsvolymen. Hävstången i resultatet under goda tider är emellertid betydande. Både som en effekt av att stora affärer vanligtvis inte medför större kostnader. När de representerar säljaren av en fastighet får de dessutom ofta en ersättning som stiger om de lyckas väl. Förutsättningarna för en stigande aktivitet de närmaste åren är goda. Stora fastighetsbestånd letar nya ägare och kreditmarknaden har som bekant tinat upp. Delägarskap och bonusar ingår i redovisat resultat Resultaten som redovisas inkluderar alla effekter av delägarskap och bonus till personalen. De olika delägarskap som återinfördes förra hösten motsvarar enligt Catella de ägarförhållanden som denna verksamhet har haft tidigare år. Det innebär således att vi inte behöver beakta några minoritetsandelar eller annan resultatdelning. Corporate Finance, omsättning och resultat, SEKmhhhhhh Genomsnittligt resultat: 85 MSEK Omsättning Resultat före skatt Källa: Catella 8

9 Värdering: 5x 85 = 425 MSEK Värdering-Corporate Finance Vi har värderat verksamheten utifrån en multipel på deras genomsnittliga historiska resultat: 85 MSEK, som vi bedömer motsvarar ett normalår. Det är förvisso en trubbig metod, men resultatprognoser skulle också bli mer av en gissning än någonting annat. Vi har valt multipeln 5x resultatet, vilket därmed ger 5x 85 MSEK = 425 MSEK. Finansiell rådgivning värderas vanligtvis inte högt av aktiemarknaden, även om Catella definitivt har byggt upp ett starkt varumärke och någon form av strukturkapital. Det starka personberoendet och svårigheten att förutspå intäkter och resultat bidrar ändå till en hög osäkerhet. Teoretiskt sett kan hela verksamheten i ett land, eller flera länder försvinna från en dag till nästa. Catellas delägarprogram motverkar säkert detta till stor del, men det är svårt att basera dagens värde på intjäningen långt in i framtiden. Ett värderingsintervall på 4-7x resultatet är sannolikt rimligt. Spannet blir då: MSEK. Den svenska aktiemarknaden saknar bra jämförelseobjekt. Då vi tittar på gruppen av IT-konsulter kan vi konstatera att dessa värderas omkring 6-7x förväntade EBITDA för 2011 och Samtidigt är deras aggregerade börsvärde per anställd under 1 MSEK. Catella Corporate Finance har cirka 200 anställda och vår värdering motsvarar drygt 2 MSEK per medarbetare. Detta motiveras av deras avsevärt högre lönsamhet historiskt sett. Finansförvaltning Här ingår en blandning av långa investeringar, främst EETI och några små korta placeringar som är på väg att avyttras. Bland de långa placeringarna finns ett innehav med EETI-liknande obligationslån som lagts i sparfonden Nordic Light Fund. Andelar i Nordic Light har erbjudits till Catellas kunder samtidigt som bolaget har behållit en andel själv. Innehavet uppgick till motsvarande 36 MSEK vid årsskiftet. På motsvarande sätt har Catella kortfristiga placeringar om 20 MSEK i fyra egna Sicav-fonder som nyligen startats upp. EETI s låneportfölj av topplån fortsätter att gå bättre än väntat. Kassaflödet i form av räntebetalningar och amorteringar var 0,8 MEUR i Q4 mot prognostiserade 0,62 MEUR. Under de senaste fem kvartalen så har betalningarna sammantaget överträffat deras prognoser med cirka 10%. EETIs kassaflöden har överträffat prognos med cirka 10% Kassaflöden, prognoser och utfall, EURm Period Prognos Utfall Skillnad % 2009 Q4 0,72 1,17 0,45 63% 2010 Q1 0,63 0,96 0,33 52% 2010 Q2 1,58 0,95-0,63-40% 2010 Q3 0,83 0,94 0,11 13% 2010 Q4 0,62 0,80 0,18 29% Summa 4,38 4,82 0,44 10% Källa: Catella, Cartesia S.A.S. 9

10 Marknadsläget har överlag stabiliserats men utsikterna för länderna i Sydeuropa betecknas som klart osäkra. Andelen sena betalningar har fortsatt att minska i alla länder utom Spanien där de steg något under kvartalet. Cartesia har inte gjort några förändringar i sina kassaflödesprognoser. Deras rapportuppdatering om EETI finns tillgänglig på Catellas hemsida (Finansiell information/dotterbolag/eeti). Portföljens exponering mot respektive land framgår av grafen nedan. Diskonterade kassaflöden per land jjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 7% 20% 29% 30% 14% Spanien Portugal Nederländerna Tyskland Frankrike Källa: Catella, Cartesia S.A.S. Aktiemarknadens avkastningskrav är generellt högre än på obligationsmarknaden Värdering-EETI Vi har tagit upp samtliga innehav i Finansförvaltningen till deras bokförda värden. Det gäller således även EETI även om man kan argumentera för en högre värdering av deras tillgångar. Betalningarna har överträffat prognoserna och diskonteringsräntan 11,2% är naturligtvis hög jämfört med andra obligationslån. Vårt argument för att inte använda en lägre ränta är att denna tillgång skall ses ur aktiemarknadens perspektiv. Det innebär en allmän riskpremium om 4-5% plus tillägg för likviditetsrisk och annat företagsspecifikt. I tabellen nedan har vi återskapat en känslighetsanalys som beskriver hur värdet varierar med olika diskonteringsräntor. Denna fanns med i Cartesias helårsrapport som publicerades i höstas, efter Q3-rapporten. Vi har endast gjort små justeringar för att korrigera för de förändringar som skett därefter. På nedersta raden i tabellen har vi adderat 10% för att approximera effekterna av ett motsvarande högre kassaflöde i framtiden. 10

11 Vi tar som sagt upp EETI till 375 MSEK, vilket markerats med feta linjer. Inom den större boxen ligger ett någorlunda rimligt värderingsintervall: 8,5-15% diskonteringsränta och 10% högre kassaflöde. Med förbättrade utsikterna för EETIs obligationsportfölj skulle ett värde upp emot 470 MSEK kunna motiveras, då en reducerad risk skulle medföra att diskonteringsräntan kan sänkas ned mot uppskattningsvis 8,5%. Rimligt värderingsintervall: MSEK Diskonterat nuvärde, känslighetsanalys Ränta (%) 25,0 20,0 15,0 11,2 10,0 8,5 0,0 EURm SEKm % Källa: Cartesia, Redeye Research Aktieutveckling och ägare Ökad handel i aktien Kursrörelserna har varit relativt stora och aktien är för närvarande tillbaka på de nivåer den handlades under förra sommaren. Likviditeten har förbättrats något på senare tid jämfört med i höstas. De största ägarförändringar som vi kunnat notera är att Tangent och Humle fonder samt Olle Engkvist Stiftelse har köpt. Medan GustaviaDavegårdh fonder och Altenberg-Reval AS har sålt aktier. Bland huvudägarna har inga förändringar skett. Traction AB tillsammans med Bengt Stillström är sannolikt Catellas tredje största ägare. Helt säkra är vi dock inte eftersom vissa innehav är registrerade på depåbanker. Ägare 31 januari 2011 Andel röster Andel kapital CA Plusinvest (CA Fastigheter) 37,3 39,0 Bronsstädet 9,5 8,4 Unionen 2,2 2,4 Tangent fonden 1,9 2,2 Skandia Liv 2,2 1,9 Traction AB 1,3 1,5 Humle fonder 1,2 1,4 Tab Holding AB 1,1 1,2 Bengt Stillström 1,1 1,2 Olle Engkvist stiftelse 1,1 1,2 Övriga 41,1 39,6 Summa 100,0 100,0 Varav free float cirka 52,6 51,9 Källa: Aktieservice, Catellas hemsida 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Hela ratingstrukturen har förändrats då Catella har gått från investment- till rörelsedrivande bolag. Avkastningspotential och Trygg Placering har höjts ett snäpp. Ledning 7,0p Kommentar: Lång branscherfarenhet och ett omfattande delägarskap som ger god motivation. Historiken som börsnoterat bolag är dock för kort för att ge toppoäng. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: Marknaden är gigantisk men det finns också gott om konkurrenter inom alla segment. Svårt att skapa helt unika produkter och tjänster. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Då vi ser till proformasiffrorna så har lönsamheten varit god. Säsongsvariationer gör dock att vissa kvartal visar förlust. Trygg placering 7,0p Kommentar: Balansräkning och ägarstruktur får höga poäng. Beroendet av affärsklimatet för fastighetsaffärer ger en viss konjunkturkänslighet och likviditeten i aktien är något bristfällig. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Aktien framstår som klart undervärderad trots att den nu handlas på nya toppnivåer. Det senaste köpet bland insiders, som vi noterat, skedde i december

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Henrik Alveskog äger aktier i Catella: Nej Jan Glevén äger aktier i Catella: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen

Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Scribona (SCRIb.ST) Tappade på valuta och börsen Koncernens kärnverksamhet, Banque Invik och EETI, visade en fortsatt stabil utveckling under årets andra kvartal.

Läs mer

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset BOLAGSANALYS 3 december 2010 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset Den nya finansgruppen Catella har tagit form och ger aktieägarna en balanserad exponering mot marknaderna för

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer