Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits"

Transkript

1 Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig och examinator: Karin Fried, Kursadministration:

2 Personlig assistans, 15 hp Kurskod: 745G43 Välkommen till kursen Personlig assistans Kursen Personlig Assistans drivs av avdelningen för Socialt arbete, Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier. vid Campus Norrköping och godkänd kurs innebär 15 hp i ämnet Socialt arbete. Studiehandledningen är tänkt att fungera som ett stöd för dina studier. Om något ändras ex när det gäller uppgifterna som finns presenterade i studiehandledningen, så meddelas detta på LISAM. Det är kursens lärande mål som examineras och uppgifter, föreläsningar och seminarier är verktyg för att du ska uppnå lärandemål. Du får gärna använda dig av andra sätt att lära ex studiebesök, intervjuer eller annan litteratur. Kursens lärandemål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för grundläggande teorier om funktionshinder och funktionsnedsättningar ur det sociala arbetets perspektiv -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke -identifiera och reflektera kring professionella möten relaterade till personlig assistans -reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för personlig assistans visa förståelse för etiska dilemman i relation till personlig assistans utifrån såväl användaresom assistent perspektiv -tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utvecklingsarbete Vidare syftar kursen till att utveckla förmågan att lösa problem, förmåga till samarbete och självstyrt lärande - färdigheter av betydelse för en professionell kompetens inom yrket. 2

3 Kursens innehåll Kursens huvudteman är ideologier och för personlig assistans, relevant lagstiftning samt etik, makt, kommunikation och professionellt förhållningssätt. Grundläggande teoretiska begrepp hämtade från handikappvetenskap, socialt arbete och vård/omsorg studeras. Personlig assistans diskuteras ur såväl professions-, arbetsgivar-, arbetstagar-, och användarperspektiv. I kursen ingår obligatoriska kursträffar på Campus Norrköping. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier och tentamen (mer information om kursträffar se nedan). Examination Examinationen sker genom aktivt deltagande vid kursträffarna samt genom individuella uppgifter som redovisas skriftligt via LISAM och muntligt vid kursträffarna. Examinationerna ska även ses som lärtillfällen. Mer information om examinationsformer och betygskriterier återfinns under särskilda rubriker senare i studiehandledningen. Utvärdering Inom universitetet har vi en skyldighet att utvärdera och utveckla vårt arbete. Som student kommer du att få ge synpunkter på kursen via Linköpings universitets värderingssystem KURT. Utvärderingen läggs ut på nätet vid kursslut och är därefter öppen i 14 dagar. Givetvis vill vi även ha dina synpunkter under kursens gång. Information om undervisning/arbetsformer Att läsa på distans Personlig assistans är en fristående kurs på distans. Den startar med en kursträff den 24 augusti 2015 och avslutas med en kursträff den 18 januari Båda kursträffarna innehåller obligatoriska moment som är poängsatta. Schema för kursträff 1 har skickats ut med välkomstbrevet. Mellan kursträffarna möts studenter och lärare via lärplattformen LISAM. Att vara distansstudent innebär att man har stor frihet att välja när man avsätter tid för sina studier. Kursen bedrivs på halvfart dvs vi räknar med att du ägnar ca 20 h /vecka åt studier, givetvis kan det variera mellan studieveckorna. De flesta uppgifterna arbetar du med själv, men vi ser gärna att ni samarbetar, om det inte anges något annat i uppgiften. I vissa moment ingår att göra ett eller flera inlägg under Diskussionsforum, ibland ska detta ske under en viss tidsintervall, detta står i så fall angivet i uppgiften. Introduktion Vid kursens introduktion, vid första kursträffen, görs en genomgång av kursens innehåll, arbets- och examinationsformer samt av litteraturen, allt med koppling till lärandemålen. Där ges också information om tidigare kursvärdering och ev förändringar i kursen. Ta med studiehandledning och litteraturlistan till introduktionstillfället. 3

4 Föreläsningar Föreläsningarna i kursen ska fungera som ett stöd för dig i ditt arbete med att uppnå lärandemålen för kusen. Föreläsningarna kan antingen introducera eller fördjupa olika delar i kursen. Seminarier Det finns två typer av seminarier, dels det mera redovisande seminariet och dels när det fungerar mer som ett diskussionsforum. Gemensamt är att det är viktigt att vara väl förberedd innan samt att vara aktiv och delta i diskussioner under seminariet. Seminarierna är obligatoriska och en del av examinationen. LISAM Den utbildningsplattform som används under kursen är LISAM All kursinformation, olika kursdokument samt kurskommunikation läggs ut där. Frågor om LISAM kan du få besvarade genom ett mail till: Anonym examination, hemtentamen Hemtentamen administreras via inlämningsfunktionen på LISAM för att du som student ska vara anonym under rättningen av din examinationsuppgift. Du lämnar in din tentamen via inlämningsfunktionen och där är ditt namn inte synligt för varken lärare eller administrativ personal. Först efter att tentamen är granskad och bedömd så upphävs anonymiteten. Genom inlämningsfunktionen kan inskickade dokument även gå vidare till Urkund utan att du som student behöver göra något extra (mer om urkund nedan). Utförliga instruktioner hur du genomför en inlämning kommer att finnas i kursrummet på LISAM. Schema Aktuellt schema med lokaler publiceras i Time Edit https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema/. Var uppmärksam på uppdateringar och förändringar av schemat som kan ske, ibland med kort varsel, under kursens gång. Lärare som medverkar i kursen Kursansvarig och examinator: Karin Fried tel Föreläsare från LiU: Jan Åke Sandell jurist och universitetsadjunkt Annika Taghizadeh Larsson lektor verksam vid NISAL Våra administratörer når du lättast via mail: Karin Kylliäinen tel Susana Högne tel Du är alltid välkommen med dina frågor, säkrast når du oss via mailen. Lycka till med dina studier! 4

5 Obligatoriska moment och examination Uppgift 1 Introduktionsuppgift Uppgiften genomförs under v 35 och har som mål att du ska bekanta dig med LISAM och de funktioner vi kommer att använda oss av under kursen. 1. Börja med att backa tillbaka till kursens startsida, klicka på Startsida i menyn till vänster. Till vänster navigerar du mellan kursens olika menyalternativ, på mitten ser du det senaste publicerade meddelandet från lärare och administratörer. 2. Klicka på Kursplan i menyn till vänster, i kursplanen finns de lärandemål formulerade som är utgångspunkten för kursens upplägg. 3. Klicka på Kursdokument i menyn till vänster. Här finns alla dokument samlade som du behöver för dina studier. Under fliken Uppgifter hittar du de kursuppgifter du ska arbeta med under kursens gång. Öppna filen Introduktionsuppgift. Dokumentet innehåller samma instruktioner som du ser här på skärmen. Skriv ut eller håll denna PDF-fil öppen (öppna den i ett nytt fönster genom att högerklicka på filen och välj öppna i nytt fönster ) under resterande arbete med introduktionsuppgiften för att underlätta för dig själv. Titta gärna på filmen Möt Emma som också finns under Kursdokument/Uppgifter. Emma har varit student vid LiU, bla har hon läst kursen Personlig Assistans. Här finns också kursens Schema, gör gärna en utskrift eller ladda ned på din dator så att du har det lättillgängligt. Öppna därefter mappen Presentation av kursledningen och bekanta dig med oss som arbetar med kursen, där finns kontaktuppgifter som du kan komma att behöva. 4. Gå vidare i menyn till vänster och öppna Samarbetsyta. Här kan både studenter och lärare dela dokument med varandra och även kommentera dessa. Har du någon text, artikel eller bild som är relevant för kursen och som andra skulle ha nytta av? Lägg in den här. Vi har lagt in referenslitteratur som använts av studenter som gått tidigare kurser. 5. Under rubriken Nyhetsfeed kan du ställa frågor till kursledningen. 6. Under rubriken Meddelanden finns alla meddelanden som publicerats på startsidan sparade. 7. Återvänd till kursen genom menyalternativet Mina kurser och klicka på Diskussionsforum. Här finns dels ett Fritt diskussionsforum där du kan diskutera med dina kurskamrater om tankar och frågor som dyker upp under kursens gång. Nu ska du gå in under fliken Diskussion Introduktionsuppgift. Gör ett inlägg där du kort beskriver vem du är och vad du har för förväntningar på kursen. Kommentera/svara gärna på ett inlägg som någon annan har gjort. 8. Klicka på symbolen som ser ut som en stjärna och heter Följ, som du ser uppe i högra hörnet. När du gjort det följer du kursen, vilket innebär att aktiviteter som sker under kursens gång kommer att visas på första sidan när du loggar in. Du kan följa flera kurser samtidigt och då visas alla händelser från samtliga kurser på denna sida. Du kan alltid återvända till inloggningssidan genom att trycka på Nyhetsfeed i den mörkblå menyraden högst upp. Frågor om LISAM skickar du till: 5

6 Uppgift 2 Sekretess Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke Innehåll: Inom personlig assistans är sekretess och tystnadsplikt viktiga men inte alltid helt enkla att hantera. I Staffan Olssons bok finns det 15 olika fallbeskrivningar, utan facit. Välj en av dem och resonera kring hur du skulle lösa situationen. Ditt resonemang ska knytas till relevant lagstiftning. Antal sidor: 1-2 exklusive källförteckning Inlämning: På Lisam under fliken Inlämningar/Sekretess senast den 10 september kl Litteratur: Olsson Staffan (2011) Personlig assistans i LSS Studentlitteratur:Lund Lagtext Uppgift 3 Bedömning av behov Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke Innehåll: Utöver personkretstillhörighet är bedömningen av grundläggande behov något som styr möjligheten att få ett positivt beslut om personlig assistans. År 2009 upphävde Regeringsrätten (nu Högsta Förvaltningsdomstolen) en kammarrättsdom. Denna dom har fått stor betydelse för bedömningen av behovet av personlig assistans och då speciellt hur grundläggande behov bedöms. 6

7 Läs domen (finns på Lisam) och ta fram andra domar, minst två, lägst på kammarrättsnivå. Jämför också med Försäkringskassans anvisningar för bedömning av personlig assistans och/eller betänkandet av assistansutredningen. Titta gärna på filmen Räkmackan som finns på Lisam. Skriv ett debattinlägg över tänkbara konsekvenser av domarna och Försäkringskassans anvisningar. Du kan välja perspektiv ex brukarperspektiv, anhöriga, handläggare eller kanske samhällsekonomiskt. Avsluta ditt inlägg med en diskussionsfråga. I uppgiften ingår även att diskutera andras inlägg, dels inlägget före dig på listan och ett valfritt. Är du först blir det två valfria inlägg som du diskuterar. Antal sidor: ca 1 sida exklusive källförteckning, Inlämning: Inlämning på Lisam under Diskussionsforum/Bedömning av behov senast den 8 oktober kl Litteraturförslag: Försäkringskassan Anvisningar vid bedömning av personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans 2011:1, 2012:2 (innehåller kammarrättsdomar) Regeringsrättsdom (Lisam) SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning Uppgift 4 Etik Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna - Visa förståelse för etiska dilemman i relation till personlig assistans utifrån såväl användare-som assistentperspektiv Innehåll: Den här uppgiften innebär att ni ska pröva att diskutera etiska problem utifrån KLOK modellen som presenteras i boken Etik i arbete med människor (se litteraturlistan). Del 1 Konstruera ett etiskt scenarie, med relevans för personlig assistans, pröva om det är möjligt att applicera modellen på. Lägg därefter ut problemet på LISAM under Samarbetsyta/Etik, senast 22 oktober kl

8 Del 2 Välj ett av de inlämnade problemen, inte ditt eget, och gör en prövning enligt KLOK modellen. Så här kan du arbeta: - Börja med att fundera ut ett lösningsförslag, skriv ned det - Pröva förslaget enligt KLOK, skriv ned reflektioner enligt varje punkt/bokstav - Avsluta med de tre kontrollpunkterna, skriv ned utvärderingen Antal sidor Del 1 max ½ sida Del 2 ca 2 sidor, texten ska även innehålla en hänvisning till det problem ni valt. Inlämning Del 1 se ovan Del 2 Inlämning på Lisam under Inlämningar/Etik senast den 29 oktober kl Litteratur Henriksen Jan-Olav Vetlesen Arne Johan (2014) Etik i arbete med människor Lund:Studentlitteratur Uppgift 5 Empowerment Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för socialt arbete I boken Empowerment, beskrivs och diskuteras olika infallsvinklar på empowerment och brukarmedverkan och i boken Perspektiv på personlig assistans problematiseras insatsen Personlig Assistans. Din uppgift blir att koppla ihop dessa böcker. 1) Välj och beskriv två olika perspektiv på Empowerment ur boken med samma namn 2) Använd ett kapitel ur boken Perspektiv på personlig assistan som exempel på tillämpning på de perspektiv du valt. Du kan välja samma kapitel till båda dina perspektiv eller om det blir intressantare så välj två olika kapitel. Var noga med källhänvisningar och att tydligt visa vad som är dina respektive författarens åsikter. 3) Avsluta med en kort sammanfattning. Vad blir din slutsats när du läst litteraturen? Är det tex några perspektiv du saknar eller några som dominerar? Antal sidor Ca 2 sidor. 8

9 Inlämning Inlämning senast den 19 november kl på LISAM under rubriken Inlämningar/Empowerment Kurslitteratur: Askheim Ole Petter & Starrin Bengt (red) (2007) Empowerment, Malmö:Gleerups Utbildning AB Brusén Peter & Flyckt Karin (red) (2013) Perspektiv på personlig assistans, Stockholm:Gothia Förlag Uppgift 6 Skönlitteratur Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för socialt arbete Innehåll: Välj en skönlitterär/självbiografisk bok som handlar om livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar. När du väljer bok behöver du ha ovanstående kursmål i tankarna. Din text ska innehålla: - en kort sammanfattning av bokens innehåll - koppling till valfri kurslitteratur och gärna annan litteratur eller artiklar som du anser är relevanta. - dina egna reflektioner kring bokens centrala tankegångar Antal sidor: max 2 sidor exklusive källförteckning Inlämning: Lägg ut din text på Lisam under Samarbetsyta/skönlitteratur senast den 26 november kl Var förbered på att kunna presentera och diskutera din bok vid kursträff 2. Läs gärna övriga inskickade texter. 9

10 Hemtentamen Tentamen består av två delar, dels en individuell skriftlig och dels en individuell muntlig som examineras vid ett seminarium på kursträff 2. Tentamensuppgiften finns tillgänglig på LISAM den 1 oktober. Den ska lämnas in på LISAM senast den 11 januari under Inlämningar/Tentamen. Din tentamen kommer att granskas av URKUND innan den bedöms. Vid kursträffen den 18 januari presenterar du och diskuterar din tentamen med andra kursdeltagare. För att tentamen ska betygssättas måste båda delarna vara genomförda med godkänt resultat. Omtentamen skriftligt och muntligt den 29 februari på Campus Norrköping. Urkund Urkund är en tjänst som används vid Linköpings universitet för att upptäcka fusk och plagiat. Efter att du lämnat in din tentamen skickas den vidare till Urkund där den jämförs med andra texter i Urkunds databas. Detta görs innan tentamen bedöms. Om examinator misstänker fusk eller plagiat, så ska det anmälas till disciplinnämnden, som utreder ärendet och bestämmer om eventuella disciplinpåföljder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här: Du kan också gå igenom bibliotekets självstudieguide NoPlagiat Sammanställning av moment, provkoder, poäng och betygsnivåer Provkod Moment Poäng Betyg INL1 Kursträff 1, 2 hp U/G Introduktionsuppgift INL 2 Sekretess, och 3 hp U/G bedömning av behov INL 3 Etik och 2 hp U/G genusdiskussion INL 4 Empowerment och 3 hp U/G skönlitteratur (kursträff 2) EXM 1 Individuell tentamen skriftlig och muntlig 5 hp U/G/VG 10

11 Kriterier för betygssättning För slutbetyg på kursen krävs att uppgifterna för samtliga provkoder är avklarade och godkända. För att få betyget Väl Godkänd krävs att tentamen bedöms uppnå den nivån. Bedömning av seminarium, och i viss mån diskussionsforum i kursrummet, utgår från följande kriterier: - Presentation, aktivitet - Ämnesinnehåll och teoretisk förankring - Referensgivning - Initierande, bemötande och diskussion av frågeställning Bedömning av skriftliga uppgifter: - Innehåll och analys - Teori och litteraturförankring - Struktur och helhetsintryck - Formalia Bedömning av den individuella examinationen (hemtentamen) bedöms utifrån följande kriterier: - teoretisk anknytning och relevans för kursens lärandemål - självständighet och kritiskt tänkande - helhetsintryck och balans mellan teori, empiri och analys - skriftlig framställning Fusk och plagiat Med fusk menas att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda examinator när en studieprestation ska bedömas. Om en examinator misstänker att en student fuskat ska hon/han anmäla det till Linköpings universitets disciplinnämnd (www.student.liu.se/regler/disciplinarenden/atgard ), som sedan utreder ärendet och fattar beslut om eventuella disciplinära åtgärder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här: För att kunna upptäcka plagiat kan en examinator med hjälp av Urkund jämföra en students text med andra texter som ligger lagrade i Urkunds databas. Återkoppling Respons och bedömning av inlämnade uppgifter sker via LISAM. Närmare information ges vid kursstarten och via meddelandefunktionen på LISAM. 11

12 Kurslitteratur En sammanställd lista med den obligatoriska kurslitteraturen finns på kursens hemsida samt på LISAM under kursdokument Referenslitteratur Förslag på referenslitteratur som kan användas som komplement till den obligatoriska litteraturen finns i kursrummet under Samarbetsyta. Komplettera gärna med egna tips. Här är relevansen viktigare än vetenskapligheten. 12

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta. om distansstudierna 2012 2013

Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta. om distansstudierna 2012 2013 Värmdö distans Gymnasieutbildning på distans - var du än är! Bra att veta om distansstudierna 2012 2013 I denna handledning kan du läsa om det du behöver veta inför starten på dina distansstudier. Läs

Läs mer