Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13: Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson (S) Jasminka Peric (S) Erik Holm (S) Eva Jarstad (S) Marika Danielsson (C) Alexander Critén (M) Pelle Sederkvist (M) Carina Falkestad (SD) Ersättare Mikaela Glindarv (S) Patric Vadman (C) Jaafar Al-Jabiri (C) Jennie Håkansson-Uller (FP) Övriga Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Sinisa Vukovac, skyddsingenjör Kommunhälsan, 15 Karin Linge, skolläkare, Clas Wolke, planeringssekreterare, 18 Carina Petersson, personalutvecklare, 19 Lillian Alverö, planeringssekreterare, 19 Peter Sunnanek, planeringssekreterare, 20 Anders Kamstad, planeringssekreterare, Kristina Olson, förvaltningskamrer, 23a) Torbjörn Hansson, planeringssekreterare, 24b-c) Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 mars 2015

2 2 (17) Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Lasse Johansson Ordförande Leila ben Larbi

3 3 (17) 15 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 Dnr BUN 2015/0207 Handlingar Rapport Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Bakgrund Arbetsgivaren är skyldig att varje år följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat på arbetsplatsen samt göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. Reglerna framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Överläggning Kommunhälsans skyddsingenjör Sinisa Vukovac informerar om barn- och ungdomsförvaltningens resultat utifrån genomförd enkät om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Resultatet visar hur strukturen kring arbetsmiljöarbetet bedrivs. Enkäten har besvarats av chefer, skyddsombud/arbetsplatsombud, fackliga företrädare och andra med arbetsmiljöuppgifter. Uppföljningen visar att vissa förbättringsområden finns men att barn- och ungdomsförvaltningen totalt sett har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Behov av eventuella åtgärder utifrån förvaltningens resultat ska diskuteras i enheternas lokala samverkansgrupper. Anmälda arbetsskador för 2014 inom barn- och ungdomsförvaltningen redovisas. Totalt anmäldes 34 arbetsskador. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

4 4 (17) 16 Skador och tillbud förskolebarn och elever 2014 Dnr BUN 2015/0208 Handlingar - Rapport Skador och tillbud förskolebarn Rapport Skador och tillbud elever Bakgrund Enligt upprättad rutin ska enheterna anmäla samtliga barn- och elevskador, olycksfall samt tillbud, på särskild blankett. Rektor/förskolechef ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra att skada/tillbud inträffar igen och för att i tillämpliga fall anmäla till Arbetsmiljöinspektionen i enlighet med arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljölagen. Överläggning Skolläkare Karin Linge informerar om 2014 års inrapporterade skador och tillbud gällande barn och elever. Totalt har 264 skador/tillbud som avser förskolebarn och 233 skador/tillbud som avser elever inrapporterats under Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

5 5 (17) 17 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014 Dnr BUN 2015/0206 Handlingar Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bakgrund Enligt 3 kap 10 Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska vårdgivaren beskriva hur arbetet för att öka patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregående år genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur patientsäkerheten har följts upp och hur risker för vårdskador identifieras och hanteras. Överläggning Skolläkare Karin Linge informerar om patientsäkerhetsarbetet för 2014 och om övergripande mål och strategier för Sammantaget har elevhälsans medicinska del under året bedrivit en god och säker vård i enlighet med de mål som satts upp, det vill säga att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja eleverna mot utbildningens mål. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014.

6 6 (17) 18 Svar på motion (MP) Toleransprojektet i Kalmar kommun Dnr BUN 2014/0932 Handlingar - Motion (MP) Toleransprojektet i Kalmar kommun. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Miljöpartiet föreslår i motion Toleransprojektet i Kalmar kommun att kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget anges, sammanfattningsvis, följande skäl för att avslå motionen: - Elever och lärare deltar läsåret i en kostnadsfri utbildning som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar. - Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism (beslut om utbildningsinsats mot rasism). - Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll. - Förslag till arbetssätt som alternativ till Toleransprojektet. - Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida. - Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen. - Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet. - Frågor och svar - socialförvaltningen. Motionssvaret är framtaget i samverkan med Södermöre kommundelsnämnd. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag. 1. Ordförande Lasse Johansson (S) föreslår - redaktionell förändring på sidan fyra i förvaltningskontorets yttrande enligt följande: Ett uppdrag har givits ändras till I samband med beredning av ärendet har ett uppdrag givits - att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet Tolerans (Mänskliga rättigheter/barnkonventionen/medier - Kommunikation), utan merkostnader. 2. Björn Brändewall (FP), med instämmande av Alexander Critén (M) och Pelle Sederkvist (M), föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med Lasse Johanssons förslag. Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Lasse Johanssons förslag.

7 7 (17) Barn- och ungdomsnämnden föreslår, efter redaktionell förändring i förvaltningskontorets yttrande, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet Tolerans (Mänskliga rättigheter/barnkonventionen/medier - Kommunikation), utan merkostnader.

8 8 (17) 19 Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen 2015 samt uppföljning av 2014 års jämställdhets- och mångfaldsprogram Dnr BUN 2015/0209 Handlingar - Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsprogram innehåller mål och beskrivning av 2015 års jämställdhets- och mångfaldsarbete med barn och ungdomar samt för medarbetarna. Som bilaga till programmet finns uppföljning av 2014 års jämställdhetsarbete med barn och ungdomar och för medarbetarna samt kartläggning av personal och lön uppdelad på kön per den 31 december Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen 2015 samt att godkänna uppföljningen av 2014 års jämställdhets- och mångfaldsprogram.

9 9 (17) 20 Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning Dnr BUN 2015/0137 Handlingar - Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning (U2015/500/UH). Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget framgår sammanfattningsvis att Kalmar kommun ställer sig positiva till att verka för ökad attraktivitet för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Frågan om ökad flexibilitet i ämneskombinationerna behöver dock utredas ytterligare, alternativt förtydligas då huvudmännens behov av anställningsbara lärare behöver väga tyngre än studenternas möjligheter till flexibla val beträffande möjliga ämneskombinationer. Vidare bör inte möjligheten att hela utbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 kan ge behörighet till arbete inom gymnasieskolan bli verklighet då den riskerar att bli kontraproduktiv. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna yttrandet till Utbildningsdepartementet som yttrande över promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning.

10 10 (17) 21 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/1054 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan från Karl-Oskarskolan om hög frånvaro för elev i år 8. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Karl-Oskarskolan har anmält till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 8 haft en stor frånvaro från skolan under höstterminen Eleven har under höstterminen haft 36 % anmäld frånvaro och 11 % oanmäld frånvaro. Eleven började under höstterminen 2013 på Karl-Oskarskolan efter att h gått på Kalmarsundsskolan med relativt hög frånvaro. Familjen har under skoltiden på Karl-Oskarskolan haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och skolan har gjort två orosanmälningar till socialförvaltningen. Karl-Oskarskolan samverkar med familjen, BUP och socialförvaltning för att öka elevens närvaro på skolan. Utredningen visar att Karl-Oskarskolan har de kontakter och vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan skapa och vidta. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Karl-Oskarskolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

11 11 (17) 22 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/1055 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan från Karl-Oskarskolan om hög frånvaro för elev i år 6. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Karl-Oskarskolan har anmält till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 6 haft en stor frånvaro från skolan under höstterminen Eleven hade under vecka 27 till 53 år 2014 en 58 % frånvaro från skolan. Karl- Oskarskolan har i samverkan med föräldrarna och eleven försökt att undanröja hinder för elevens närvaro i skolan. Vid starten av vårterminen 2015 har eleven börjat i år 6 på Kalmarsundsskolan, där eleven tidigare har gått. Skolledningen på Kalmarsundsskolan följer nu noga elevens närvaro i skolan. Utredningen visar att Karl-Oskarskolan under hösten 2014 vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan vidta. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Karl-Oskarskolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

12 12 (17) 23 Diskussions- och informationsärenden a) Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 2015 Under 2014 har barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att renodla hyreskontrakten avseende sporthallar. Utgångsläget har varit att den som är huvudsaklig nyttjare av lokalen ska stå som hyresgäst på kontraktet med serviceförvaltningen, den andra förvaltningen får ett kontrakt med huvudkontraktsinnehavaren. Avseende sporthallarna innebär det att kultur- och fritidsförvaltningen har huvudkontrakten och barn- och ungdomsförvaltningen är hyresgäst. Detta ger upphov till förändrade kostnader för de båda förvaltningarna. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april b) Svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan Barn- och ungdomsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan. Bakgrunden är en motion från Folkpartiet liberalerna där syftet var att ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet genom ökad vistelsetid. Planeringssekreterare Torbjörn Hansson informerar om framtaget förslag till beslut. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april c) Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola Regeringen har aviserat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras fr o m den 1 juli Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer därefter att förändras årligen. Kalmar kommun behöver därför göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Förändringen innebär ingen eller liten ekonomisk skillnad eftersom det samtidigt som avgiftsintäkterna ökar införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. Förändringen föreslås gälla från den 1 juli Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, dvs ett- och tvååringar, tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.

13 13 (17) Reduceringen går utöver kravet för att kommunen ska vara berättigad till statsbidrag för maxtaxa. Förskola och skola står inför stora besparingskrav kommande år. För att, i den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste alla kostnader ifrågasättas. Planeringssekreterare Torbjörn Hansson informerar om framtaget förslag till beslut. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april d) Svar på revisorernas rapport Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering PwC har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun genomfört en granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan. Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om framtaget förslag till beslut gällande vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april e) Kalla fakta Informationsskriften Kalla fakta innehåller statistik uppdelad på rubrikerna ekonomi, personal, lokaler samt barn/elever och ger en bild av hur enheterna ser ut idag och i ett historiskt perspektiv. Kalla fakta delas ut till nämndens politiker. f) Sportlovsskola Sportlovsskola har i år genomförts för elever i årskurs 4-9 på Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan, årskurs 6-9 på Barkestorpsskolan samt årskurs 4-5 på Dörbyskolan. Totalt var 145 elever anmälda till sportlovsskolan. Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om elevernas måluppfyllelse utifrån studieplanerna. g) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar - Ansökningstiden till tjänsten som förskolechef Vasa skolområde gick ut den 9 mars. 14 ansökningar har inkommit, 3 personer är uttagna för intervju. - Projekteringen vad gäller nybyggnad av särskola och ersättning av grundskolelokaler på Falkenbergsskolan har återupptagits.

14 14 (17) Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

15 15 (17) 24 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Yttrande till Barn- och elevombudet över inkomna uppgifter med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Kalmarsundsskolan (dnr 2014/0956). 2. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända elever vid Alfaskolan (dnr 2014/0065). 3. Skolinspektionen - Begäran om yttrande med anledning av inkommen anmälan gällande Funkaboskolan samt rektors svar (dnr 2015/0109). 4. Södermöre kommundelsnämnds protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

16 16 (17) 25 Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut februari: D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar, D 7 Tecknande av avtal (dnr 2014/1030), D 3 Yttrande till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (dnr 2014/0065, 2014/0956, 2015/0109, 2014/1036). 2. Administrativ chefs beslut februari: A 6 Godkännande av enskilt fritidshem (dnr 2012/1356). 3. Förskolechef Förskolan Pulpeten-Smedjan, beslut januari: C 3 Anställning. 4. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljan, beslut december-januari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0147, 2015/0148, 2015/0155, 2015/0156). 5. Rektor Vasa skolområde, Vasaskolan, beslut januari: A 5 om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2013/0728). 6. Förskolechef Vasa skolområde, Topasens förskola, beslut november: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0143, 2015/0144). 7. Förskolechef Vasa skolområde, Topasens förskola, beslut januarifebruari: A 3 om nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2013/0727, 2013/0725, 2014/0746). 8. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut vt 2015: C 3 Anställning. 9. Rektor Rocknebyskolan, beslut vt 2015: C 3 Anställning. 10. Förskolechef Förskolan Lindeberga-Sjöängen, beslut december-januari: C 3 Anställning. 11. Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut februari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0199, 2015/0200). 12. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut vt 2014: A 9 Interkommunal ersättning (dnr 2015/0211). 13. Förskolechef Vasa skolområde Topasens förskola, beslut mars A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0219, 2015/0220), C 3 Anställning. 14. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljans förskola, beslut mars: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0156, 2015/0148), C 3 Anställning. 15. Rektor Lindöskolan, beslut ht 2014: C 3 Anställning, A 13 om att ta emot elev från annan kommun (dnr 2015/0210). 16. Förskolechef Förskolan Björkenäs, beslut januari-februari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2014/0837, 2015/0104, 2015/0163), D 12 Uthyrning av lokaler. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

17 17 (17) 26 Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar Under januari-april genomför Lasse Johansson verksamhetsbesök på Trekantenskolan, Förskolan Rinkabyholm, Särskolan i Kalmar, Esplanadskolan, Funkaboskolan, Förskolan Ögonstenen och Lindsdalsskolorna. Den 6 mars besökte Lasse Johansson, tillsammans med utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren, förskoleklasser på Rinkabyholmsskolan och Kalmarsundsskolan. Presidiet och majoritetens kommunalråd genomförde den 17 mars verksamhetsbesök på Vasaskolan.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer