Barn- och ungdomsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13: Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson (S) Jasminka Peric (S) Erik Holm (S) Eva Jarstad (S) Marika Danielsson (C) Alexander Critén (M) Pelle Sederkvist (M) Carina Falkestad (SD) Ersättare Mikaela Glindarv (S) Patric Vadman (C) Jaafar Al-Jabiri (C) Jennie Håkansson-Uller (FP) Övriga Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Sinisa Vukovac, skyddsingenjör Kommunhälsan, 15 Karin Linge, skolläkare, Clas Wolke, planeringssekreterare, 18 Carina Petersson, personalutvecklare, 19 Lillian Alverö, planeringssekreterare, 19 Peter Sunnanek, planeringssekreterare, 20 Anders Kamstad, planeringssekreterare, Kristina Olson, förvaltningskamrer, 23a) Torbjörn Hansson, planeringssekreterare, 24b-c) Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 mars 2015

2 2 (17) Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Lasse Johansson Ordförande Leila ben Larbi

3 3 (17) 15 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 Dnr BUN 2015/0207 Handlingar Rapport Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Bakgrund Arbetsgivaren är skyldig att varje år följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat på arbetsplatsen samt göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. Reglerna framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Överläggning Kommunhälsans skyddsingenjör Sinisa Vukovac informerar om barn- och ungdomsförvaltningens resultat utifrån genomförd enkät om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Resultatet visar hur strukturen kring arbetsmiljöarbetet bedrivs. Enkäten har besvarats av chefer, skyddsombud/arbetsplatsombud, fackliga företrädare och andra med arbetsmiljöuppgifter. Uppföljningen visar att vissa förbättringsområden finns men att barn- och ungdomsförvaltningen totalt sett har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Behov av eventuella åtgärder utifrån förvaltningens resultat ska diskuteras i enheternas lokala samverkansgrupper. Anmälda arbetsskador för 2014 inom barn- och ungdomsförvaltningen redovisas. Totalt anmäldes 34 arbetsskador. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

4 4 (17) 16 Skador och tillbud förskolebarn och elever 2014 Dnr BUN 2015/0208 Handlingar - Rapport Skador och tillbud förskolebarn Rapport Skador och tillbud elever Bakgrund Enligt upprättad rutin ska enheterna anmäla samtliga barn- och elevskador, olycksfall samt tillbud, på särskild blankett. Rektor/förskolechef ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra att skada/tillbud inträffar igen och för att i tillämpliga fall anmäla till Arbetsmiljöinspektionen i enlighet med arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljölagen. Överläggning Skolläkare Karin Linge informerar om 2014 års inrapporterade skador och tillbud gällande barn och elever. Totalt har 264 skador/tillbud som avser förskolebarn och 233 skador/tillbud som avser elever inrapporterats under Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

5 5 (17) 17 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014 Dnr BUN 2015/0206 Handlingar Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bakgrund Enligt 3 kap 10 Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska vårdgivaren beskriva hur arbetet för att öka patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregående år genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur patientsäkerheten har följts upp och hur risker för vårdskador identifieras och hanteras. Överläggning Skolläkare Karin Linge informerar om patientsäkerhetsarbetet för 2014 och om övergripande mål och strategier för Sammantaget har elevhälsans medicinska del under året bedrivit en god och säker vård i enlighet med de mål som satts upp, det vill säga att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja eleverna mot utbildningens mål. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014.

6 6 (17) 18 Svar på motion (MP) Toleransprojektet i Kalmar kommun Dnr BUN 2014/0932 Handlingar - Motion (MP) Toleransprojektet i Kalmar kommun. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Miljöpartiet föreslår i motion Toleransprojektet i Kalmar kommun att kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget anges, sammanfattningsvis, följande skäl för att avslå motionen: - Elever och lärare deltar läsåret i en kostnadsfri utbildning som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar. - Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism (beslut om utbildningsinsats mot rasism). - Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll. - Förslag till arbetssätt som alternativ till Toleransprojektet. - Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida. - Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen. - Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet. - Frågor och svar - socialförvaltningen. Motionssvaret är framtaget i samverkan med Södermöre kommundelsnämnd. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag. 1. Ordförande Lasse Johansson (S) föreslår - redaktionell förändring på sidan fyra i förvaltningskontorets yttrande enligt följande: Ett uppdrag har givits ändras till I samband med beredning av ärendet har ett uppdrag givits - att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet Tolerans (Mänskliga rättigheter/barnkonventionen/medier - Kommunikation), utan merkostnader. 2. Björn Brändewall (FP), med instämmande av Alexander Critén (M) och Pelle Sederkvist (M), föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med Lasse Johanssons förslag. Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Lasse Johanssons förslag.

7 7 (17) Barn- och ungdomsnämnden föreslår, efter redaktionell förändring i förvaltningskontorets yttrande, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet Tolerans (Mänskliga rättigheter/barnkonventionen/medier - Kommunikation), utan merkostnader.

8 8 (17) 19 Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen 2015 samt uppföljning av 2014 års jämställdhets- och mångfaldsprogram Dnr BUN 2015/0209 Handlingar - Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsprogram innehåller mål och beskrivning av 2015 års jämställdhets- och mångfaldsarbete med barn och ungdomar samt för medarbetarna. Som bilaga till programmet finns uppföljning av 2014 års jämställdhetsarbete med barn och ungdomar och för medarbetarna samt kartläggning av personal och lön uppdelad på kön per den 31 december Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen 2015 samt att godkänna uppföljningen av 2014 års jämställdhets- och mångfaldsprogram.

9 9 (17) 20 Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning Dnr BUN 2015/0137 Handlingar - Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning (U2015/500/UH). Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget framgår sammanfattningsvis att Kalmar kommun ställer sig positiva till att verka för ökad attraktivitet för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Frågan om ökad flexibilitet i ämneskombinationerna behöver dock utredas ytterligare, alternativt förtydligas då huvudmännens behov av anställningsbara lärare behöver väga tyngre än studenternas möjligheter till flexibla val beträffande möjliga ämneskombinationer. Vidare bör inte möjligheten att hela utbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 kan ge behörighet till arbete inom gymnasieskolan bli verklighet då den riskerar att bli kontraproduktiv. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna yttrandet till Utbildningsdepartementet som yttrande över promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning.

10 10 (17) 21 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/1054 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan från Karl-Oskarskolan om hög frånvaro för elev i år 8. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Karl-Oskarskolan har anmält till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 8 haft en stor frånvaro från skolan under höstterminen Eleven har under höstterminen haft 36 % anmäld frånvaro och 11 % oanmäld frånvaro. Eleven började under höstterminen 2013 på Karl-Oskarskolan efter att h gått på Kalmarsundsskolan med relativt hög frånvaro. Familjen har under skoltiden på Karl-Oskarskolan haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och skolan har gjort två orosanmälningar till socialförvaltningen. Karl-Oskarskolan samverkar med familjen, BUP och socialförvaltning för att öka elevens närvaro på skolan. Utredningen visar att Karl-Oskarskolan har de kontakter och vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan skapa och vidta. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Karl-Oskarskolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

11 11 (17) 22 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/1055 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan från Karl-Oskarskolan om hög frånvaro för elev i år 6. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Karl-Oskarskolan har anmält till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 6 haft en stor frånvaro från skolan under höstterminen Eleven hade under vecka 27 till 53 år 2014 en 58 % frånvaro från skolan. Karl- Oskarskolan har i samverkan med föräldrarna och eleven försökt att undanröja hinder för elevens närvaro i skolan. Vid starten av vårterminen 2015 har eleven börjat i år 6 på Kalmarsundsskolan, där eleven tidigare har gått. Skolledningen på Kalmarsundsskolan följer nu noga elevens närvaro i skolan. Utredningen visar att Karl-Oskarskolan under hösten 2014 vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan vidta. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Karl-Oskarskolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

12 12 (17) 23 Diskussions- och informationsärenden a) Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 2015 Under 2014 har barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att renodla hyreskontrakten avseende sporthallar. Utgångsläget har varit att den som är huvudsaklig nyttjare av lokalen ska stå som hyresgäst på kontraktet med serviceförvaltningen, den andra förvaltningen får ett kontrakt med huvudkontraktsinnehavaren. Avseende sporthallarna innebär det att kultur- och fritidsförvaltningen har huvudkontrakten och barn- och ungdomsförvaltningen är hyresgäst. Detta ger upphov till förändrade kostnader för de båda förvaltningarna. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april b) Svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan Barn- och ungdomsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan. Bakgrunden är en motion från Folkpartiet liberalerna där syftet var att ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet genom ökad vistelsetid. Planeringssekreterare Torbjörn Hansson informerar om framtaget förslag till beslut. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april c) Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola Regeringen har aviserat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras fr o m den 1 juli Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer därefter att förändras årligen. Kalmar kommun behöver därför göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Förändringen innebär ingen eller liten ekonomisk skillnad eftersom det samtidigt som avgiftsintäkterna ökar införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. Förändringen föreslås gälla från den 1 juli Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, dvs ett- och tvååringar, tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.

13 13 (17) Reduceringen går utöver kravet för att kommunen ska vara berättigad till statsbidrag för maxtaxa. Förskola och skola står inför stora besparingskrav kommande år. För att, i den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste alla kostnader ifrågasättas. Planeringssekreterare Torbjörn Hansson informerar om framtaget förslag till beslut. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april d) Svar på revisorernas rapport Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering PwC har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun genomfört en granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan. Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om framtaget förslag till beslut gällande vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 april e) Kalla fakta Informationsskriften Kalla fakta innehåller statistik uppdelad på rubrikerna ekonomi, personal, lokaler samt barn/elever och ger en bild av hur enheterna ser ut idag och i ett historiskt perspektiv. Kalla fakta delas ut till nämndens politiker. f) Sportlovsskola Sportlovsskola har i år genomförts för elever i årskurs 4-9 på Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan, årskurs 6-9 på Barkestorpsskolan samt årskurs 4-5 på Dörbyskolan. Totalt var 145 elever anmälda till sportlovsskolan. Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om elevernas måluppfyllelse utifrån studieplanerna. g) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar - Ansökningstiden till tjänsten som förskolechef Vasa skolområde gick ut den 9 mars. 14 ansökningar har inkommit, 3 personer är uttagna för intervju. - Projekteringen vad gäller nybyggnad av särskola och ersättning av grundskolelokaler på Falkenbergsskolan har återupptagits.

14 14 (17) Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

15 15 (17) 24 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Yttrande till Barn- och elevombudet över inkomna uppgifter med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Kalmarsundsskolan (dnr 2014/0956). 2. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända elever vid Alfaskolan (dnr 2014/0065). 3. Skolinspektionen - Begäran om yttrande med anledning av inkommen anmälan gällande Funkaboskolan samt rektors svar (dnr 2015/0109). 4. Södermöre kommundelsnämnds protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

16 16 (17) 25 Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut februari: D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar, D 7 Tecknande av avtal (dnr 2014/1030), D 3 Yttrande till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (dnr 2014/0065, 2014/0956, 2015/0109, 2014/1036). 2. Administrativ chefs beslut februari: A 6 Godkännande av enskilt fritidshem (dnr 2012/1356). 3. Förskolechef Förskolan Pulpeten-Smedjan, beslut januari: C 3 Anställning. 4. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljan, beslut december-januari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0147, 2015/0148, 2015/0155, 2015/0156). 5. Rektor Vasa skolområde, Vasaskolan, beslut januari: A 5 om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2013/0728). 6. Förskolechef Vasa skolområde, Topasens förskola, beslut november: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0143, 2015/0144). 7. Förskolechef Vasa skolområde, Topasens förskola, beslut januarifebruari: A 3 om nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2013/0727, 2013/0725, 2014/0746). 8. Förskolechef Förskolan Rockneby, beslut vt 2015: C 3 Anställning. 9. Rektor Rocknebyskolan, beslut vt 2015: C 3 Anställning. 10. Förskolechef Förskolan Lindeberga-Sjöängen, beslut december-januari: C 3 Anställning. 11. Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut februari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0199, 2015/0200). 12. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut vt 2014: A 9 Interkommunal ersättning (dnr 2015/0211). 13. Förskolechef Vasa skolområde Topasens förskola, beslut mars A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0219, 2015/0220), C 3 Anställning. 14. Förskolechef Vasa skolområde, Svärdsliljans förskola, beslut mars: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2015/0156, 2015/0148), C 3 Anställning. 15. Rektor Lindöskolan, beslut ht 2014: C 3 Anställning, A 13 om att ta emot elev från annan kommun (dnr 2015/0210). 16. Förskolechef Förskolan Björkenäs, beslut januari-februari: A 1 om utökad vistelsetid (dnr 2014/0837, 2015/0104, 2015/0163), D 12 Uthyrning av lokaler. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

17 17 (17) 26 Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar Under januari-april genomför Lasse Johansson verksamhetsbesök på Trekantenskolan, Förskolan Rinkabyholm, Särskolan i Kalmar, Esplanadskolan, Funkaboskolan, Förskolan Ögonstenen och Lindsdalsskolorna. Den 6 mars besökte Lasse Johansson, tillsammans med utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren, förskoleklasser på Rinkabyholmsskolan och Kalmarsundsskolan. Presidiet och majoritetens kommunalråd genomförde den 17 mars verksamhetsbesök på Vasaskolan.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55.

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55. Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55 Plats Östra Funkaboskolan Omfattning 69-77 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 44-51 Beslutande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari 2017 kl 13:00-16:55 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 11-17 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl 13:00-15:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 54-63 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 37-43 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-16:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 48-55 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 september 2016 kl 13:00-15:40 Plats Vasaskolan Omfattning 56-60 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila ben

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 13:00-16:25 Plats Kalmar Konstmuseum Omfattning 48-56 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 mars 2013 kl 13:00-15:50 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 19-29 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl 13:00-16:25 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 82-108 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-09-21 1 (14) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum kl 13.00-15.25 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-17 67 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Dnr BUN 2014/0472 Handlingar Miljöpartiets motion Förbättra barnens cykelvardag!. Förvaltningskontorets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl 13.00-15.10 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari 2017 kl 13:00-16:10 Plats Trekantenskolan Omfattning 1-10 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-11-16 Barn- och ungdomsnämnden 97 Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr BUN 2016/0859 Handlingar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-22 7 (15) 31 Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola Dnr BUN 2015/0231 Handlingar Förvaltningskontorets

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen"

Yttrande över motion (FP) - Vi investerar i barnen 1 (4) 25 Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen" Dnr BUN 2013/0165 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-03-06. Motion från Folkpartiet Liberalerna Vi investerar i barnen. Bakgrund

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2013-06-04 BUN 2013/0305 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 16 november 2016 kl 13:00-16:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 75-101 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Leila ben Larbi

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-21 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. s protokoll. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens

Läs mer

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-06-05 BUN 2013/0422 0480/45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud på varje förskoleenhet

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-12-18 Barn- och ungdomsnämnden 121 Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Dnr BUN 2013/0699 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-27. Kalmarsunds

Läs mer

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2015-03-09 BUN 2015/0168 0480-45 30 08/45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 november 2013 kl 13:00-16:20 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 92-116 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 april 2015 kl. 17:00 20:35 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 Kalmar Omfattning 61-80 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD),

Läs mer

Slopad reducering för 15-timmarsplats i förskolan

Slopad reducering för 15-timmarsplats i förskolan UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2015-08-26 Barn- och ungdomsnämnden 53 Slopad reducering för 15-timmarsplats i förskolan Dnr BUN 2015/0231 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-08-12. Bakgrund

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-26 4 (17) 53 Slopad reducering för 15-timmarsplats i förskolan Dnr BUN 2015/0231 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-08-12. Bakgrund

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L) 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängsbergets och Varekils

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-03-17 SKDN 2015/0067 52904 Södermöre kommundelsnämnd Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-20 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, 9 Inrättande av ett Brottsförebyggande råd i Kalmar (dnr 2013-0139). 2. Utdrag

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Svar på revisorernas rapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-04-26 BUN 2013/0342 0480-45 30 20 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-11-03 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 kl.13.30 på

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Täcklunda förskola, onsdagen den 23 mars 2016, klockan 16.00-17.35. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

4. Förskolechef Vasa skolområde (Kungsfågeln-Topasen), beslut januari: C 3 Anställning.

4. Förskolechef Vasa skolområde (Kungsfågeln-Topasen), beslut januari: C 3 Anställning. Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-19 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan angående skolsituationen för en elev vid Östra Funkaboskolan. 2. Anmälan om kränkande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer