Barn- och ungdomsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson (S), 44-48c), 48f)-51 Erik Holm (S), 44-48d) Eva Jarstad (S) Alexander Critén (M) Pelle Sederkvist (M) Carina Falkestad (SD) Micaela Glindarv (S) Jaafar Al-Jabiri (C) Jennie Håkansson-Uller (FP) Eric Dicksson (KD), 48d)-51 Ersättare Eric Dicksson (KD), 44-48c) Övriga Emad Soukiyh, administrativ chef Peter Sunnanek, planeringssekreterare, 44 Anders Kamstad, planeringssekreterare, 46 Katarina Sandberg, planeringssekreterare, 48a-b) Clas Wolke, planeringssekreterare, 48d) Wolfgang Friedh, planeringssekreterare, 48e) Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 juni 2015

2 2 (14) Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Björn Brändewall Ordförande Robert Sigvardsson 44-48c) Carina Falkestad 48d)-51

3 3 (14) 44 Läsårstider för skolorna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde från läsår 2016/2017 till 2020/2021 Dnr BUN 2015/0398 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de kriterier som beslutades om som bland annat syftat till att göra läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal. Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik. Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar. Samråd har skett med Södermöre kommundelsförvaltning. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag. 1. Pelle Sederkvist (M), med instämmande av Jennie Håkansson-Uller (FP) och Björn Brändewall (FP), föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningskontoret för att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka. Ajournering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 13:50-14:00. Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Pelle Sederkvist m.fl. förslag. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningskontoret för att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka. Protokollsanteckningar Eric Dicksson (KD) uttalar som en protokollsanteckning att han ställer sig bakom Pelle Sederkvist förslag.

4 4 (14) Pelle Sederkvist (M) lämnar följande protokollsanteckning: Enligt SCB, siffror för 2013, bor inte 23 % av kommunens barn mellan 0-17 år med båda ursprungsföräldrarna. Enbart i vår kommun upplevde 332 barn i åldern 0-17 år 2013 en separation. Stor del av separationerna leder till att föräldrarna får delad vårdnad om barnet/barnen. Detta innebär som oftast att barnen lever med en kappsäck där de jämna veckor är hos den ena föräldern och udda veckor hos den andra. Har dessutom föräldrarna svårigheter med sin relation efter separationen, så är de inte alltid så flexibla att de kan se till barnens bästa, och därmed kommer barnen i kläm. De sedan 2010 har merparten, 9 av 12 sport- och påsklov, infallit på en jämn vecka. Detta gör att barn som kommer i kläm mellan separerade föräldrar, kan få tillbringa både sportlov och påsklov med samma förälder. Blir det riktigt olyckligt, som mellan , så kan barnen och den ena föräldern inte få ett enda lov tillsammans på tre år. Tidigare genomförda/beslutade sportlov och påsklov: v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v 13 Förvaltningens förslag för kommande period: v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v 14 Ovanstående förslag innebär att av tio inplanerade vårlov är det endast ett lov som hamnar en udda vecka. Detta kan innebära att barn kommer i kläm mellan separerade föräldrar. Kan vi undvika att ett barn kommer i kläm mellan separerade föräldrarna genom att styra så att ett av loven på våren hamnar på en jämn vecka samtidigt som det andra hamnar på en udda vecka så tycker jag vi ska göra detta. Därför yrkar jag på en återremiss till förvaltningen att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka.

5 5 (14) 45 Förändring av organisation - Vasa skolområde Dnr BUN 2015/0363 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningen har de senaste åren valt att organisera i större enheter. Bakgrunden är att större enheter får större ekonomiska resurser och effektivare resursanvändning, samt att organisatoriska förändringar inom enheten blir enklare att genomföra. Nu växer barn- och elevtalen, vilket gör att vissa enheter tenderar att bli något stora. Det kan ge anledning att förändra enhetsindelningen inom förvaltningen. Från och med juli 2011 finns en ny skollag, där reglerna kring rektor och förskolechef har förtydligats. En av dessa förändringar är att det för en skolenhet ska finnas en rektor och för en förskoleenhet ska finnas en förskolechef. De reglerna kan ge anledning till att förändra enhetsindelningen på förvaltningen. Organisationsförändring - Vasa skolområde I enlighet med de förändringar som kommit med nya skollagen gällande rektor för skolenhet och förskolechef för förskoleenhet, så görs bedömningen att chefernas ansvarsområden bättre tydliggörs genom en delning, så att förskoleverksamheten blir två enheter och grundskole- och fritidshemsverksamheten blir en enhet. Vasa skolområde är en stor enhet. Med storlek, flera chefer och många ansvarsområden så har en otydlighet funnits i organisationen kring det ekonomiska ansvaret, detta är tydligt då enheten har genererat underskott samtliga år då den funnits. Riskbedömningarna som gjorts av enhetens två samverkansgrupper pekar på flera områden som måste hanteras av respektive ansvarig chef, eller av förvaltningschefen. Ingen av de identifierade riskerna bedöms vara av sådan karaktär att de talar mot en uppdelning, utan snarast pekar på ett behov av att hantera risken efter en uppdelning av enheten. Det kan vara två tidpunkter som organisationsförändringen ska genomföras vid. Antingen genomförs den vid 1/7, dvs följer läsåret, eller så görs den vid 1/1, dvs följer kalenderåret. Det finns argument för och emot de båda tidpunkterna. Vid en sammanlagd bedömning överväger argumenten för tidpunkten 1/7. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 1. Skolverksamheten och fritidshemsverksamheten inom Vasa skolområde bildar en enhet. Namnet blir Vasaskolan.

6 6 (14) 2. Förskoleverksamheten inom Vasa skolområde, omfattande förskolorna Svärdsliljan, Stensberg, Sälen och Bremerlyckan samt Ateljén bildar en enhet. Namnet blir Förskolan Svärdsliljan. 3. Förskoleverksamheten inom Vasa skolområde, omfattande förskolorna Topasen, Borgen, Sunnan/Nordan, Skälbyallén och Svalan samt den öppna förskolan bildar en enhet. Namnet blir Förskolan Oxhagen-Malmen. 4. Förskoleenheterna ska ha gemensamt upptagningsområde och gemensamt ansvar för placering av barn. 5. Förändringarna träder i kraft fr o m 1 juli 2015.

7 7 (14) 46 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/0812 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan daterad från Västra skolan om hög frånvaro för elev i år 8. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Västra skolan i Kalmar anmälde den 19 september 2014 till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 8 haft en stor frånvaro från skolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december 2014 att lämna Västra skolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd. Den 6 maj 2015 har Västra skolan gjort en förnyad anmälan om hög frånvaro för samma elev. Skolan har under senhösten 2014 och våren 2015 haft flera kontakter med elevens familj, Barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningen i Kalmar kommun. Skolan har gjort en förnyad orosanmälan till socialförvaltningen och en samordnad individuell plan (SIP) har skapats mellan skola, familj, socialförvaltning och BUP. Utredningen visar att Västra skolan har de kontakter och vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan skapa och vidta. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Västra skolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

8 8 (14) 47 Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser - Undervisning av ej legitimerad person Dnr BUN 2015/0482 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Från och med 1 juli 2015 gäller skollagens 2:13 bestämmelse att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Skollagen 2:18, Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska 1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. Om en person som avses i 18 ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta. Förvaltningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att delegera till rektor att fatta beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska, för högst ett år i sänder, användas för att bedriva undervisning. Överläggning Leila ben Larbi (V) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningskontorets förslag. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande tillägg i delegationsbestämmelserna: Avsnitt B - Beslut som rör förskoleklass, grundskola och särskola B Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 22 Beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska användas för att bedriva undervisning Rektor SL 2:19 Om det inom huvudmannens organisation saknas behöriga lärare eller om det finns andra särskilda skäl med hänsyn till eleverna eller barnen. Beslut att bedriva undervisningen får gälla högst ett år i sänder.

9 9 (14) 48 Diskussions- och informationsärenden a) Återrapport - handlingsplaner för skolbiblioteksverksamheten På uppdrag av kommunens revisorer genomförde PwC i slutet av 2013 en granskning av biblioteksverksamheten i Kalmar kommun. Vid sammanträde den 19 mars 2014 beslutade barn- och ungdomsnämnden att överlämna svar till kommunens revisorer. I svaret framgår bl a att en lokal handlingsplan med mål som styr skolbiblioteksverksamheten på respektive skola inom barn- och ungdomsförvaltningen kommer att upprättas. Vid dagens sammanträde informerar planeringssekreterare Katarina Sandberg om att det fr o m höstterminen 2014 finns lokala handlingsplaner för skolbiblioteken på alla skolor inom barn- och ungdomsförvaltningen. De lokala handlingsplanerna ser olika ut beroende på vilka förutsättningar som finns för skolbibliotek på skolorna, t ex eget skolbibliotek, filialbibliotek och bokbuss. Gemensamt innehåll: - allmän bibliotekskunskap - läsfrämjande aktiviteter - informationssökning - källkritik b) Lägesrapport nationella prov Planeringssekreterare Katarina Sandberg ger en lägesrapport om Kalmar kommuns resultat av genomförda ämnesprov i år 3, 6 och 9 för år 2015 i jämförelse med år 2013 och c) Betygstatistik Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar preliminär betygstatistik avseende Kalmar kommuns kommunala skolor. Andel behöriga elever till gymnasieprogram: 87,0 %. Totalt meritvärde: 218,6. Slutsatser: - Meritvärdet förbättras för tredje året i rad. - Färre elever blir behöriga till gymnasiet. - Högst andel behöriga till gymnasiet för elever som har gått i svensk grundskola.

10 10 (14) Utmaningar: - Meritvärdet. - Nyinvandrade (snabbare språkutveckling, bättre kartläggning, kompetensutvecklingsinsatser i språkmedvetet arbetssätt, utveckla modersmålsstödet). d) Remiss - Betänkande Rektorn och styrkedjan Kommunstyrelsen har överlämnat Utbildningsdepartementets betänkande Rektorn och styrkedjan till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 1 september Planeringssekreterare Clas Wolke ger en kort sammanfattning om betänkandets innehåll och utredarens slutsatser. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 augusti e) Höstens lokalförändringar Planeringssekreterare Wolfgang Friedh redogör för lokalprocessen och höstens lokalförändringar inom barn- och ungdomsförvaltningen. Höstens lokalförändringar: - Lindsdalsskolan etapp 2 - start augusti 2015, klart till höstterminen 2016 (12 klassrum med grupprum, elevhälsa, personalutrymmen, ombyggnad av skolkök). - Lindö förskola - klar juni 2016 (6 förskoleavdelningar, 1 avdelning för nattomsorg, ombyggnad av kök). - Lindöskolan - nya entréer och upprustad skolgård under Ny förskola som tillhör Förskolan Trollet - 2 avdelningar, klara från augusti/september. - Familjecentral Lindsdal - eventuell byggstart under hösten 2015 och färdigställande under våren Fortsatt arbete med ny särskola på Falkenbergsskolan. Projekteras under höstterminen 2015: - Djurängsskolan - om- och tillbyggnad. - Kalmarsundsskolan - anpassning för yngre skolbarn. f) Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner En revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner har genomförts. Kommunstyrelsen har antagit en kommungemensam dokumenthanteringsplan för inkomna, upprättade samt förvarade handlingar inom områdena allmän administration, personal, ekonomi och projekt. Barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner omfattar därmed endast gallrings- och arkivregler för dokument inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde.

11 11 (14) Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 augusti g) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar Per-Ola Jacobson har anställts som rektor för Falkenbergsskolan fr o m den 10 augusti Beslut Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

12 12 (14) 49 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , 96 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorerna granskning av årsredovisningen. 2. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk metod (dnr 2014/0932). 3. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen (dnr 2013/0165). 4. Rektor Kalmarsundsskolan, beslut om avstängning av elever (dnr 2012/1829, 2013/0122). 5. Södermöre kommundelsnämnds protokoll Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande efter skolinspektion gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet (dnr 2013/0715). 7. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

13 13 (14) 50 Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut maj: B 18 Beslut om tilläggsbelopp (dnr 2015/0411, 2015/0440, 2015/0412, 2012/1337, 2013/0210, 2012/2401, 2012/1335, 2013/0918, 2013/0164, 2012/1152, 2013/0163, 2014/0377, 2013/0877, 2013/0564, 2014/0516, 2013/0931, 2013/0875, 2014/0739, 2014/0433), D 7 Teckna avtal när avtalstiden är över 5 år - Personuppgiftsbiträdesavtal Sanoma Utbildning (dnr 2015/0507) samt Nova Software (dnr 2015/0415), D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar. 2. Rektor Lindöskolan, beslut vt 2015: C 3 Anställning, B 16 Beslut om att avslå begäran om placering vid viss skola (dnr 2015/0369, 2015/0379, 2015/0378, 2015/0380, 2015/0381, 2015/0382, 2015/0383). 3. Rektor Vasa skolområde, fritidshem, beslut april-maj: A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2013/0673, 2012/0396). 4. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut april: A 3 Avskrivning av fordran, A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2012/1393, 2014/0979). 5. Förskolechef Vasa skolområde/topasen, beslut maj: A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift perioden jan-april, maj-nov (dnr 2013/0626, 2014/0745), A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2015/0449). 6. Chef Mottagningsenheten, beslut maj: C 3 Anställning. 7. Förskolechef Förskolan Ögonstenen, beslut april-maj: A 1 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran (dnr 2012/1667, 2015/0348). 8. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut maj: C 3 Anställning (2015/0532). 9. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

14 14 (14) 51 Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar Björn Brändewall, Lasse Johansson, Carina Falkestad, Leila ben Larbi, Eva Jarstad, Pelle Sederkvist och Marika Danielsson tillsammans med kommunalrådet Bertil Dahl besökte Karl-Oskarskolan den 8 juni. Björn Brändewall deltog på Kalmarsundsskolans avslutning för eleverna i år 6-9 den 11 juni och för eleverna i år 1-5 den 12 juni. Björn Brändewall, tillsammans med ersättare i kommunfullmäktige Sofie Bergman, deltog på möte den 16 juni med planeringssekreterare Clas Wolke, studie- och yrkesvägledarna Evelina Bohman och Bengt Nordenhem samt Ung Företagsamhets projektledare Yvonne Eriksson. Robert Sigvardsson besökte Förskolan Lindö den 1 juni. Eva Jarstad besökte Förskolan Vallmon den 16 juni.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 37-43 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl 13:00-15:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 54-63 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 september 2016 kl 13:00-15:40 Plats Vasaskolan Omfattning 56-60 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila ben

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari 2017 kl 13:00-16:55 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 11-17 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-16:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 48-55 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55.

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55. Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55 Plats Östra Funkaboskolan Omfattning 69-77 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 13:00-16:25 Plats Kalmar Konstmuseum Omfattning 48-56 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl 13:00-16:25 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 82-108 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Barn- och ungdomsnämnden 2012-01-25 1 (20) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum, kl 13.00-15.10 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-09-21 1 (14) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum kl 13.00-15.25 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-17 67 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Dnr BUN 2014/0472 Handlingar Miljöpartiets motion Förbättra barnens cykelvardag!. Förvaltningskontorets

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 16 november 2016 kl 13:00-16:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 75-101 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Leila ben Larbi

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 mars 2013 kl 13:00-15:50 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 19-29 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-11-16 Barn- och ungdomsnämnden 97 Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr BUN 2016/0859 Handlingar

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 december 2013 kl 08:30-11:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 117-127 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl 08:30-11:50 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 109-120 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-12-18 Barn- och ungdomsnämnden 121 Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Dnr BUN 2013/0699 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-27. Kalmarsunds

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen"

Yttrande över motion (FP) - Vi investerar i barnen 1 (4) 25 Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen" Dnr BUN 2013/0165 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-03-06. Motion från Folkpartiet Liberalerna Vi investerar i barnen. Bakgrund

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-21 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. s protokoll. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 november 2013 kl 13:00-16:20 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 92-116 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Svar på motion (MP) Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer

Svar på motion (MP) Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2015-12-16 Barn- och ungdomsnämnden 114 Svar på motion (MP) Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer Dnr BUN 2015/0924 Handlingar - Motion MP Fler ute/naturförskolor

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari 2017 kl 13:00-16:10 Plats Trekantenskolan Omfattning 1-10 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila

Läs mer

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning"

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-03-20 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning" Dnr BUN 2013/0133

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-20 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, 9 Inrättande av ett Brottsförebyggande råd i Kalmar (dnr 2013-0139). 2. Utdrag

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Täcklunda förskola, onsdagen den 23 mars 2016, klockan 16.00-17.35. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0651 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen förskola Förslag till

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-10-28 1(21) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-15.35, Coop-huset sammanträdesrum Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ann Alvenfors (C) Ingvar Eriksson (V) Tjänstgörande

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens utskott 2011-11-03 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 3 november 2011, Kl. 08.30-15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-06-05 BUN 2013/0422 0480/45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud på varje förskoleenhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Tom Govik Förslag, dagens justerare: Carina Granath

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Tom Govik Förslag, dagens justerare: Carina Granath Bildningsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 16 april 2014, kl.15.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 2014-09-03 BUN 2014/0472 0480-45 30 23 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Förslag till beslut

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer