Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson (S), 44-48c), 48f)-51 Erik Holm (S), 44-48d) Eva Jarstad (S) Alexander Critén (M) Pelle Sederkvist (M) Carina Falkestad (SD) Micaela Glindarv (S) Jaafar Al-Jabiri (C) Jennie Håkansson-Uller (FP) Eric Dicksson (KD), 48d)-51 Ersättare Eric Dicksson (KD), 44-48c) Övriga Emad Soukiyh, administrativ chef Peter Sunnanek, planeringssekreterare, 44 Anders Kamstad, planeringssekreterare, 46 Katarina Sandberg, planeringssekreterare, 48a-b) Clas Wolke, planeringssekreterare, 48d) Wolfgang Friedh, planeringssekreterare, 48e) Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 juni 2015

2 2 (14) Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Björn Brändewall Ordförande Robert Sigvardsson 44-48c) Carina Falkestad 48d)-51

3 3 (14) 44 Läsårstider för skolorna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde från läsår 2016/2017 till 2020/2021 Dnr BUN 2015/0398 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de kriterier som beslutades om som bland annat syftat till att göra läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal. Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik. Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar. Samråd har skett med Södermöre kommundelsförvaltning. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag. 1. Pelle Sederkvist (M), med instämmande av Jennie Håkansson-Uller (FP) och Björn Brändewall (FP), föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningskontoret för att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka. Ajournering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 13:50-14:00. Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Pelle Sederkvist m.fl. förslag. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningskontoret för att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka. Protokollsanteckningar Eric Dicksson (KD) uttalar som en protokollsanteckning att han ställer sig bakom Pelle Sederkvist förslag.

4 4 (14) Pelle Sederkvist (M) lämnar följande protokollsanteckning: Enligt SCB, siffror för 2013, bor inte 23 % av kommunens barn mellan 0-17 år med båda ursprungsföräldrarna. Enbart i vår kommun upplevde 332 barn i åldern 0-17 år 2013 en separation. Stor del av separationerna leder till att föräldrarna får delad vårdnad om barnet/barnen. Detta innebär som oftast att barnen lever med en kappsäck där de jämna veckor är hos den ena föräldern och udda veckor hos den andra. Har dessutom föräldrarna svårigheter med sin relation efter separationen, så är de inte alltid så flexibla att de kan se till barnens bästa, och därmed kommer barnen i kläm. De sedan 2010 har merparten, 9 av 12 sport- och påsklov, infallit på en jämn vecka. Detta gör att barn som kommer i kläm mellan separerade föräldrar, kan få tillbringa både sportlov och påsklov med samma förälder. Blir det riktigt olyckligt, som mellan , så kan barnen och den ena föräldern inte få ett enda lov tillsammans på tre år. Tidigare genomförda/beslutade sportlov och påsklov: v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v 13 Förvaltningens förslag för kommande period: v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v v 8 och v 14 Ovanstående förslag innebär att av tio inplanerade vårlov är det endast ett lov som hamnar en udda vecka. Detta kan innebära att barn kommer i kläm mellan separerade föräldrar. Kan vi undvika att ett barn kommer i kläm mellan separerade föräldrarna genom att styra så att ett av loven på våren hamnar på en jämn vecka samtidigt som det andra hamnar på en udda vecka så tycker jag vi ska göra detta. Därför yrkar jag på en återremiss till förvaltningen att arbeta för att ett av loven under våren ska ligga på udda vecka.

5 5 (14) 45 Förändring av organisation - Vasa skolområde Dnr BUN 2015/0363 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningen har de senaste åren valt att organisera i större enheter. Bakgrunden är att större enheter får större ekonomiska resurser och effektivare resursanvändning, samt att organisatoriska förändringar inom enheten blir enklare att genomföra. Nu växer barn- och elevtalen, vilket gör att vissa enheter tenderar att bli något stora. Det kan ge anledning att förändra enhetsindelningen inom förvaltningen. Från och med juli 2011 finns en ny skollag, där reglerna kring rektor och förskolechef har förtydligats. En av dessa förändringar är att det för en skolenhet ska finnas en rektor och för en förskoleenhet ska finnas en förskolechef. De reglerna kan ge anledning till att förändra enhetsindelningen på förvaltningen. Organisationsförändring - Vasa skolområde I enlighet med de förändringar som kommit med nya skollagen gällande rektor för skolenhet och förskolechef för förskoleenhet, så görs bedömningen att chefernas ansvarsområden bättre tydliggörs genom en delning, så att förskoleverksamheten blir två enheter och grundskole- och fritidshemsverksamheten blir en enhet. Vasa skolområde är en stor enhet. Med storlek, flera chefer och många ansvarsområden så har en otydlighet funnits i organisationen kring det ekonomiska ansvaret, detta är tydligt då enheten har genererat underskott samtliga år då den funnits. Riskbedömningarna som gjorts av enhetens två samverkansgrupper pekar på flera områden som måste hanteras av respektive ansvarig chef, eller av förvaltningschefen. Ingen av de identifierade riskerna bedöms vara av sådan karaktär att de talar mot en uppdelning, utan snarast pekar på ett behov av att hantera risken efter en uppdelning av enheten. Det kan vara två tidpunkter som organisationsförändringen ska genomföras vid. Antingen genomförs den vid 1/7, dvs följer läsåret, eller så görs den vid 1/1, dvs följer kalenderåret. Det finns argument för och emot de båda tidpunkterna. Vid en sammanlagd bedömning överväger argumenten för tidpunkten 1/7. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 1. Skolverksamheten och fritidshemsverksamheten inom Vasa skolområde bildar en enhet. Namnet blir Vasaskolan.

6 6 (14) 2. Förskoleverksamheten inom Vasa skolområde, omfattande förskolorna Svärdsliljan, Stensberg, Sälen och Bremerlyckan samt Ateljén bildar en enhet. Namnet blir Förskolan Svärdsliljan. 3. Förskoleverksamheten inom Vasa skolområde, omfattande förskolorna Topasen, Borgen, Sunnan/Nordan, Skälbyallén och Svalan samt den öppna förskolan bildar en enhet. Namnet blir Förskolan Oxhagen-Malmen. 4. Förskoleenheterna ska ha gemensamt upptagningsområde och gemensamt ansvar för placering av barn. 5. Förändringarna träder i kraft fr o m 1 juli 2015.

7 7 (14) 46 Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas skolgång inom det offentliga skolväsendet Dnr BUN 2014/0812 Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdomsnämndens sammanträde inte offentligt. Handlingar - Anmälan daterad från Västra skolan om hög frånvaro för elev i år 8. - Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Västra skolan i Kalmar anmälde den 19 september 2014 till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 8 haft en stor frånvaro från skolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december 2014 att lämna Västra skolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd. Den 6 maj 2015 har Västra skolan gjort en förnyad anmälan om hög frånvaro för samma elev. Skolan har under senhösten 2014 och våren 2015 haft flera kontakter med elevens familj, Barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningen i Kalmar kommun. Skolan har gjort en förnyad orosanmälan till socialförvaltningen och en samordnad individuell plan (SIP) har skapats mellan skola, familj, socialförvaltning och BUP. Utredningen visar att Västra skolan har de kontakter och vidtagit de åtgärder motsvarande vad en offentlig skola kan skapa och vidta. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Västra skolans anmälan om elevens frånvaro utan åtgärd.

8 8 (14) 47 Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser - Undervisning av ej legitimerad person Dnr BUN 2015/0482 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Från och med 1 juli 2015 gäller skollagens 2:13 bestämmelse att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Skollagen 2:18, Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska 1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. Om en person som avses i 18 ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta. Förvaltningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att delegera till rektor att fatta beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska, för högst ett år i sänder, användas för att bedriva undervisning. Överläggning Leila ben Larbi (V) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningskontorets förslag. Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande tillägg i delegationsbestämmelserna: Avsnitt B - Beslut som rör förskoleklass, grundskola och särskola B Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 22 Beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska användas för att bedriva undervisning Rektor SL 2:19 Om det inom huvudmannens organisation saknas behöriga lärare eller om det finns andra särskilda skäl med hänsyn till eleverna eller barnen. Beslut att bedriva undervisningen får gälla högst ett år i sänder.

9 9 (14) 48 Diskussions- och informationsärenden a) Återrapport - handlingsplaner för skolbiblioteksverksamheten På uppdrag av kommunens revisorer genomförde PwC i slutet av 2013 en granskning av biblioteksverksamheten i Kalmar kommun. Vid sammanträde den 19 mars 2014 beslutade barn- och ungdomsnämnden att överlämna svar till kommunens revisorer. I svaret framgår bl a att en lokal handlingsplan med mål som styr skolbiblioteksverksamheten på respektive skola inom barn- och ungdomsförvaltningen kommer att upprättas. Vid dagens sammanträde informerar planeringssekreterare Katarina Sandberg om att det fr o m höstterminen 2014 finns lokala handlingsplaner för skolbiblioteken på alla skolor inom barn- och ungdomsförvaltningen. De lokala handlingsplanerna ser olika ut beroende på vilka förutsättningar som finns för skolbibliotek på skolorna, t ex eget skolbibliotek, filialbibliotek och bokbuss. Gemensamt innehåll: - allmän bibliotekskunskap - läsfrämjande aktiviteter - informationssökning - källkritik b) Lägesrapport nationella prov Planeringssekreterare Katarina Sandberg ger en lägesrapport om Kalmar kommuns resultat av genomförda ämnesprov i år 3, 6 och 9 för år 2015 i jämförelse med år 2013 och c) Betygstatistik Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar preliminär betygstatistik avseende Kalmar kommuns kommunala skolor. Andel behöriga elever till gymnasieprogram: 87,0 %. Totalt meritvärde: 218,6. Slutsatser: - Meritvärdet förbättras för tredje året i rad. - Färre elever blir behöriga till gymnasiet. - Högst andel behöriga till gymnasiet för elever som har gått i svensk grundskola.

10 10 (14) Utmaningar: - Meritvärdet. - Nyinvandrade (snabbare språkutveckling, bättre kartläggning, kompetensutvecklingsinsatser i språkmedvetet arbetssätt, utveckla modersmålsstödet). d) Remiss - Betänkande Rektorn och styrkedjan Kommunstyrelsen har överlämnat Utbildningsdepartementets betänkande Rektorn och styrkedjan till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 1 september Planeringssekreterare Clas Wolke ger en kort sammanfattning om betänkandets innehåll och utredarens slutsatser. Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 augusti e) Höstens lokalförändringar Planeringssekreterare Wolfgang Friedh redogör för lokalprocessen och höstens lokalförändringar inom barn- och ungdomsförvaltningen. Höstens lokalförändringar: - Lindsdalsskolan etapp 2 - start augusti 2015, klart till höstterminen 2016 (12 klassrum med grupprum, elevhälsa, personalutrymmen, ombyggnad av skolkök). - Lindö förskola - klar juni 2016 (6 förskoleavdelningar, 1 avdelning för nattomsorg, ombyggnad av kök). - Lindöskolan - nya entréer och upprustad skolgård under Ny förskola som tillhör Förskolan Trollet - 2 avdelningar, klara från augusti/september. - Familjecentral Lindsdal - eventuell byggstart under hösten 2015 och färdigställande under våren Fortsatt arbete med ny särskola på Falkenbergsskolan. Projekteras under höstterminen 2015: - Djurängsskolan - om- och tillbyggnad. - Kalmarsundsskolan - anpassning för yngre skolbarn. f) Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner En revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner har genomförts. Kommunstyrelsen har antagit en kommungemensam dokumenthanteringsplan för inkomna, upprättade samt förvarade handlingar inom områdena allmän administration, personal, ekonomi och projekt. Barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner omfattar därmed endast gallrings- och arkivregler för dokument inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde.

11 11 (14) Ärendet återkommer för beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 augusti g) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar Per-Ola Jacobson har anställts som rektor för Falkenbergsskolan fr o m den 10 augusti Beslut Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

12 12 (14) 49 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , 96 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorerna granskning av årsredovisningen. 2. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk metod (dnr 2014/0932). 3. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll , Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen (dnr 2013/0165). 4. Rektor Kalmarsundsskolan, beslut om avstängning av elever (dnr 2012/1829, 2013/0122). 5. Södermöre kommundelsnämnds protokoll Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande efter skolinspektion gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet (dnr 2013/0715). 7. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

13 13 (14) 50 Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut maj: B 18 Beslut om tilläggsbelopp (dnr 2015/0411, 2015/0440, 2015/0412, 2012/1337, 2013/0210, 2012/2401, 2012/1335, 2013/0918, 2013/0164, 2012/1152, 2013/0163, 2014/0377, 2013/0877, 2013/0564, 2014/0516, 2013/0931, 2013/0875, 2014/0739, 2014/0433), D 7 Teckna avtal när avtalstiden är över 5 år - Personuppgiftsbiträdesavtal Sanoma Utbildning (dnr 2015/0507) samt Nova Software (dnr 2015/0415), D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar. 2. Rektor Lindöskolan, beslut vt 2015: C 3 Anställning, B 16 Beslut om att avslå begäran om placering vid viss skola (dnr 2015/0369, 2015/0379, 2015/0378, 2015/0380, 2015/0381, 2015/0382, 2015/0383). 3. Rektor Vasa skolområde, fritidshem, beslut april-maj: A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2013/0673, 2012/0396). 4. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut april: A 3 Avskrivning av fordran, A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2012/1393, 2014/0979). 5. Förskolechef Vasa skolområde/topasen, beslut maj: A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift perioden jan-april, maj-nov (dnr 2013/0626, 2014/0745), A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2015/0449). 6. Chef Mottagningsenheten, beslut maj: C 3 Anställning. 7. Förskolechef Förskolan Ögonstenen, beslut april-maj: A 1 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran (dnr 2012/1667, 2015/0348). 8. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut maj: C 3 Anställning (2015/0532). 9. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

14 14 (14) 51 Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar Björn Brändewall, Lasse Johansson, Carina Falkestad, Leila ben Larbi, Eva Jarstad, Pelle Sederkvist och Marika Danielsson tillsammans med kommunalrådet Bertil Dahl besökte Karl-Oskarskolan den 8 juni. Björn Brändewall deltog på Kalmarsundsskolans avslutning för eleverna i år 6-9 den 11 juni och för eleverna i år 1-5 den 12 juni. Björn Brändewall, tillsammans med ersättare i kommunfullmäktige Sofie Bergman, deltog på möte den 16 juni med planeringssekreterare Clas Wolke, studie- och yrkesvägledarna Evelina Bohman och Bengt Nordenhem samt Ung Företagsamhets projektledare Yvonne Eriksson. Robert Sigvardsson besökte Förskolan Lindö den 1 juni. Eva Jarstad besökte Förskolan Vallmon den 16 juni.