Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson BUN 2015/ Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 1. att anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 1 juli 2015, 2. att reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör fr.o.m. 1 januari Bakgrund Maxtaxan infördes år 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak ( kr/mån) har varit oförändrat sedan Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan skall indexregleras från och med 1 juli Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer därefter att förändras årligen. Förändrade statsbidrag Kommuner som tillämpar maxtaxa är berättigade till ett statsbidrag för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder. En ökning av inkomsttaket i taxan ger ökade avgiftsintäkter för kommunen, men samtidigt införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. För kommunen innebär förändringen därmed ingen eller liten ekonomisk skillnad. Indexreglering av inkomsttaket Kalmar kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Taxan ska alltså kunna förändras, utan nya beslut, när nya belopp för inkomsttaket fastställs. Förändringen i Kalmar föreslås därmed att gälla från 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 BUN 2015/ (4) Reducerad avgift för 15-timmarsplats i förskolan Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats. Reduceringen går utöver kravet för att kommunen skall var berättigad till statsbidrag för maxtaxa. Den här typen av tidsrelatering av taxan finns i ca 40% av landets kommuner. Övriga kommuner tar alltså ut samma avgift för en förskoleplats oavsett barnets vistelsetid. Bland jämförkommuner och närliggande kommuner finns båda varianterna. Ej tidsrelaterad taxa Karlskrona Kristianstad Borgholm Torsås Tidsrelaterad taxa Växjö Halmstad Mönsterås Mörbylånga Slopad reducering av avgiften Förskola och skola står inför stora besparingsbeting kommande år. För att, i den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste då alla kostnader ifrågasättas. Dit hör reducering av förskoleavgiften som är under maxtaxans nivå. Denna reducering kostar ca 600- till 700-tusen kronor per år. Vi föreslår därför att reduceringen tas bort fr.o.m. 1 januari Ny taxa för förskola och fritidshem Skolverket har nu fastställt inkomsttaket för perioden 1 juli 2015 till 31 december Detta kommer sedan att förändras årligen och meddelas kommunerna i oktober året innan. Nedanstående exempel visar hur högsta avgiften förändras från 1 juli Nuvarande högsta inkomst kr kr Förskola Barn 1 3% av bruttoinkomsten kr kr Barn2 2% av bruttoinkomsten 840 kr 858 kr Indexreglerad inkomst 2015 Barn 3 1% av bruttoinkomsten 420 kr 429 kr Fr.o.m Barn 4 Ingen avgift Fritidshem Barn 1 2% av bruttoinkomsten 840 kr 858 kr Barn2 1% av bruttoinkomsten 420 kr 429 kr Barn 3 1% av bruttoinkomsten 420 kr 429 kr Fr.o.m Barn 4 Ingen avgift

3 BUN 2015/ (4) Effekter för föräldrar Eftersom inkomsttaket i maxtaxan varit oförändrat sedan 2004 berörs många föräldrar av ett indexerat inkomsttak. I dagsläget betalar ca familjer avgift. Av dessa har ca familjer högre bruttoinkomst än kr/månad. Höjningen av deras avgifter blir beroende av vad inkomsttaket fastställs till. För de med lägre inkomster blir det ingen skillnad mot i dag. När reduceringen för 15-timmarsplats i förskolan tas bort berörs ca 250 barn i åldern ett och två år. I dag är avgiften för första barnet 2 % av familjen bruttoinkomst för första barnet. Utan reducering betalar man då 3% av inkomsten upp till maxtaxans inkomsttak. Sammantagen effekt av indexreglerat inkomsttak och slopad reducering för 15 timmarsplats Antal barn, Vistelsetid Hushållstyp Bruttoinkomst Nuvarande avgift Ny avgift Ökning % Ett barn, 2 år 15 tim/v Ett barn, 2 år 40 tim/v Ett barn, 2 år 15 tim/v Ett barn, 2 år 40 tim/v Ensamstående % Ensamstående % Sammanboende % Sammanboende % Antal berörda familjer vid slopad reducering för 15-timmarsplats. 250 barn. Utöver de som inte betalar avgift alls kommer ökningen, beroende av familjens inkomst, att bli mellan 32 kr/månaden och 447 kr/månaden

4 BUN 2015/ (4) Tillämpningsföreskrifter och införandetid Förslaget till taxa med tillämpningsföreskrifter innebär en revidering och anpassning till ny lagstiftning/förordningar om maxtaxa och statsbidrag. Denna förändring föreslås att genomföras från 1 juli 2015 Till detta kommer att reduceringen av avgift för 15-timmarsbarn i förskola tas bort från 1 januari I bifogad handling Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Med tillämpningsföreskrifter) är dessa förändringar markerade med streck i marginalen. Mats Linde Förvaltningschef Torbjörn Hansson Planeringssekreterare

5 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Tel vx barnungdom

6 2 (6) Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Avgiften per barn och månad beräknas med ledning av Verksamhetsform Antalet barn i verksamheten Hushållets sammanlagda bruttoinkomst - Taxan har ett indexreglerat högsta inkomsttak (Beloppet fastställs årligen av Skolverket) Förskola Förskola och pedagogisk omsorg för förskolebarn Barn 1 Barn 2 Barn 3 Fr.o.m. Barn 4 3 procent av bruttoinkomsten 2 procent av bruttoinkomsten 1 procent av bruttoinkomsten ingen avgift Förskola 15 tim/vecka eller mindre (Upphör fr.o.m. 1 januari 2016) Förskola och pedagogisk omsorg för förskolebarn Barn 1 Barn 2 Barn 3 Fr.o.m. Barn 4 2 procent av bruttoinkomsten 1 procent av bruttoinkomsten 1 procent av bruttoinkomsten ingen avgift För barn i allmän förskola upp till 15 tim/vecka betalas ingen avgift. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33 %. För barn som omfattas av rätten till allmän förskola men i stället deltar i pedagogisk omsorg betalas avgift enligt samma principer som för barn som deltar i allmän förskola. För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen och som har vistelsetid som överstiger 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33%. Fritidshem fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn Barn 1 Barn 2 Barn 3 Fr.o.m. Barn 4 2 procent av bruttoinkomsten 1 procent av bruttoinkomsten 1 procent av bruttoinkomsten ingen avgift Öppet fritidshem (skolbarn år) Avgift per barn och dag Heldag (Mer än 5 timmar) 50 kr, Avgiften inkluderar mat, material och utflykter. Halvdag (5 timmar eller mindre) 25 kr, Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

7 3 (6) Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER. 1. Avgiftspliktiga personer. Taxan är gemensam för ensamförälder och gifta föräldrar. Som gifta anses även icke gifta men sammanboende. Vid gemensam vårdnad grundas avgiften på den förälders inkomst hos vilken barnet är mantalsskrivet. Om den föräldern inte behöver barnomsorg i Kalmar kommun grundas avgiften i stället på den förälder som är platsinnehavare. 2. Avgiftsgrundande inkomst. Avgiften bestäms av storleken på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12) oberoende av om barnen är gemensamma eller ej. Till bruttoinkomsten räknas: A. Ensamförälderns/gifta föräldrars hela förvärvsinkomst (dvs. att även bi-inkomster i form av s. k. extraknäck ingår). Som gifta anses även sammanboende. B. Följande ersättningar och bidrag som utgår till ovan angivna personer: föräldrapenning sjukpenning aktivitetsersättning/sjukersättning utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning. arbetslöshetsersättning kontant arbetsmarknadsstöd familjebidrag i form av familjepenning dagpenning vid repetitionsutbildning mm. pensionsförmåner livränta vårdbidrag för handikappat barn (Endast arvodesdelen. Ej ersättning för merutgifter) lunchförmån bilförmån För barn placerade i familjehem: ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen är avgiftsgrundande). Övriga inkomster är ej avgiftsgrundande. Föräldrar som är egna företagare skall uppge fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxerade inkomst.* OBS! När det gäller ersättningar och bidrag bör påpekas att följande ej ingår: Underhållsbidrag, socialbidrag, allmänt barnbidrag, studiemedel, bostadsbidrag, handikappersättningar, invaliditetstillägg, vårdbidrag från landsting, kommunalt bostadstillägg för handikappade.

8 4 (6) * Individuell prövning kan göras för att fastställa avgiftsgrundande inkomst. Det kan gälla beräkning av egna företagares inkomster (jämförelse med sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering), föräldrar som har inkomster med varierande månadsbelopp samt förmögenhetsinnehav. 3. Inkomstuppgifter. Uppgift om aktuella inkomster skall vara kommunen tillhanda senast den dag barnet börjar i förskoleverksamheten eller fritidshemmet. Ändrade inkomstförhållanden ska omedelbart anmälas skriftligen till kommunen. Inkomstuppgifterna kontrolleras regelbundet, varvid ny uppgift ska lämnas. Kontroll kan även ske hos Skatteverket avseende tidigare års deklarerade inkomster. Om ny inkomstuppgift ej inkommer inom föreskriven tid, debiteras högsta månadsavgift tills inkomstuppgift inkommit. 4. Bestämmande av avgift. Föräldraavgiften tas ut som en fast avgift per månad så länge barnet har plats i förskoleverksamheten eller fritidshemmet oberoende av hur många dagar barnet varit närvarande (således även vid sjukdom, sommarferier etc.). Avgiften tas ut 12 månader per kalenderår. Avgiften reduceras ej för semester eller annan ledighet. En inskolningsperiod, om 14 dagar, per barn är avgiftsfri. Villkoren för placeringen regleras i avtal mellan föräldrar och kommunen. Avgiften för placeringen fastställs utifrån uppgifter om: Verksamhetsform Antalet barn i verksamheten Hushållets sammanlagda bruttoinkomst Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i respektive familj, dvs. det yngsta barnet räknas som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. För föräldrar som aktivt medverkar i arbetet på föräldrakooperativ, reduceras månadsavgiften, per familj, med 250 kronor per månad. För barn som placerats växelvis i två olika kommuners barnomsorg får den totala avgiften för barnet inte överstiga maxtaxan. 5. Barnets vistelsetid 5.1 Barn vars föräldrar arbetar eller studerar Barn i förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet har rätt att vistas i verksamheten under förälderns arbets-/studietid samt skälig restid. Barn har rätt till växelvis placering i Kalmar kommun under förutsättning att den ene vårdnadshavaren är bosatt i kommunen. En sådan placering förutsätter också att ett avtal

9 5 (6) om interkommunal ersättning upprättats med barnets hemkommun. Barnets perspektiv måste alltid stå i första rummet. Barnets vistelsetid i förskole- och fritidshemsverksamheten skall överensstämma med avtalat schema. Föräldern har möjlighet att vid enstaka tillfällen lämna barnet utöver schema i mån av plats/ möjlighet. Vid sådana tillfällen ska samråd alltid ske med berörd avdelning eller motsvarande. Öppet fritidshem vänder sig till skolbarn år som inte har regelbundet omsorgsbehov. Enstaka dagar t.ex. lovdagar eller enstaka eftermiddagar. Vistelsetiden ska avtalas i förväg. Vid förälderns semester, kompensationsledighet m.m. ska barnet vara hemma om inte särskilda skäl föreligger. 5.2 Barn med hemmavarande föräldrar Alla förskolebarn 1-2 år med hemmavarande föräldrar har rätt till plats 15 timmar per vecka. Påbörjar föräldern arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller utbildning har barnet rätt att omgående få utökad omsorgstid. Barn i fritidshem har rätt att behålla sin plats vid förälders arbetslöshet. För barn placerade enligt ovanstående förläggs tiden av rektor, i samråd med föräldern, utifrån den pedagogiska verksamheten Barn i allmän förskola har rätt till plats 15 tim per vecka (525 timmar per år) under skolans terminer. Tiden för verksamheten i allmän förskola fastställs av rektor i samråd med brukarrådet.

10 6 (6) 6. Regler för turordning och köadministration Plats i barnomsorgen ska erbjudas senast fyra månader efter anmälan om behov av plats. Barnomsorg ska erbjudas till barn i åldrarna 1-12 år. Rätt till plats gäller i Kalmar kommun och ska erbjudas så nära barnets hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Nedanstående begrepp används i köadministration och turordning. Anmälningsdatum Ködatum Garantidatum Förtur Turordning Anmälan om behov av plats görs senast fyra månader innan barnet är i behov av plats Ködatum sätts tidigast 120 dagar före önskad tidpunkt för plats. Ködatum är samma för alla barn i familjen. Alla barn är garanterade plats inom fyra månader (120 dagar) från anmälningsdatum Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt (Skollagen 2a 9 ). Barn till föräldrar som beviljats bistånd av socialtjänsten (6 socialtjänstlagen). Barn, som redan har plats, och som flyttar till annan kommundel i Kalmar har förtur till plats i det nya området. Turordning i kön sker enligt följande: Förtur Ködatum Ålder ( Äldst först) Vid flera barn i familjen gäller äldsta barnets turordning för alla syskon. Placering av barn görs i första hand utifrån turordning och med skälig hänsyn till föräldrars önskemål. Hänsyn tas också till barngruppens ålder och sammansättning. 7. Avgiftsbetalning och uppsägning av plats Räkning utsändes en gång i månaden till föräldrarna. Innan barnet slutar inom förskoleoch fritidshemsverksamheten, skall skriftlig uppsägning lämnas till kommunen med två månaders varsel. Avgift tas alltid ut under uppsägningstiden. 8. Ändring i tillämpningsföreskrifterna Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd har rätt att besluta om sådana förändringar i tillämpningsföreskrifterna som inte är av principiell natur.

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer