Södermöre kommundelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark (S) Daniel Abrahamsson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Sören Hjertqvist (V) Niclas Lindberg (M) Carl-Henrik Sölvinger (FP) Lars Rosén (SD) Ersättare Johan Kesselmark (S) Karin Nilsson (C) Fredrik Lindström (M) Karin Lindsten (FP) Övriga Thomas Tryggvesson kommundelschef, Ann Gustafsson personalutvecklare, Björn Westberg ekonom. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars 2015

2 2 (17) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Annika Lindwall

3 3 (17) särende 40 Godkännande av föredragningslistan Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista med följande ändringar: Ärende 10 patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del och ärende 11 patientsäkerhetsberättelse äldreomsorg utgår och flyttas till sammanträdet i april. Tillägg: Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen som ärende 11. Informationsärende 41 Tema: Södermöre för alla Föredragande: Maja Liljelli-Persson, Pontus Holgersson, Jessica Ekström och Caroline Lustig på Södermöre för alla. Presentation om Södermöre för alla, allaktivitetshuset, mål och verksamhetsbeskrivning. Särskilt presenteras de aktiviteter som pågår i allaktivitetshuset, vilka verksamheter som sker i ytterområdena och de samarbetspartners som Södermöre för alla samverkar med. Olika aktiviteter som ligger i planereringen framöver lyfts fram, bland annat ett samarrangemang A day full of life den 24 juni som är anpassat för människor med någon form av funktionsnedsättning, dagen är öppen för alla som är intresserade. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

4 4 (17) särende 42 Budget 2015 och ekonomisk planering för Dnr SKDN 2015/0006 Södermöre kommundelsnämnd tog vid sitt sammanträde beslut om budget 2015 och ekonomisk planering vid sammanträdet den 25 februari. Nämnden beslutade i enligt förvaltningens förslag med undantag för den del som gällde förflyttning av Tvärskogsskolans elever i årkurs 3 till Pårydskolan. Förvaltningen återkommer nu med ett förslag på hur det föreslagna beloppet på 172 tkr skall kunna besparas. Södermöre kommundelsförvaltning har anställt en ny ekonom för att ersätta den som nu skall pensioneras. Den anställde kommer att jobba med en tjänstgöringsgrad på 80 %. I budget finns avsatt medel för 100 %. Södermöre kommundelsförvaltning föreslår att den besparing på 171 tkr som skall göras tas från det överskott i budget som nu är avsatt till ekonomtjänsten. Överläggning Björn Westberg presenterar förslag till besparing för budget 2015 så att budgeten balanseras. ar att godkänna förvaltningens förslag till besparing för budget 2015.

5 5 (17) 43 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Handlingar Budgetutfall per den 28 februari Överläggning Björn Westberg redogör för prognos Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten budgetuppföljning per 28 februari 2015 till handlingarna.

6 6 (17) 44 Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun Dnr SKDN 2014/0038 Handlingar Samrådsredogörelse vatten- och avlopp tematiskt tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan. Kungörelse om granskning. Södermöre kommundelsnämnd har tidigare lämnat in synpunkter på vattenoch avloppsplanen. Kommunen har upprättat ett förslag till VA-plan, ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I samrådsredogörelsen finns alla inkomna synpunkter med kommunens svar på hantering. Södermöre kommundelsnämnd lämnade två synpunkter varav Ingemar Einarsson (C) yrkande, på att det fanns felaktigheter i materialet såsom uppenbara faktafel samt fel på kartor i handlingen, har åtgärdats. Lena Wennerstens (V) yrkade på att saneringsplanerna för sågverksområdet i Vassmolösa och skyddet för vattentäkten utefter gamla E22 i Vassmolösa kommenteras i planen. Kommunens svar ar att detta skulle bli på en för stor detaljeradsnivå för att ingå i planen. Däremot är det viktiga faktorer att ha med i den lokala vattenförsörjningsplanen. Överläggning Thomas Tryggvesson informerar om vatten- och avloppsplan. Christopher Dywik framför att de synpunkter som tidigare lämnats från Södermöre kommundelsnämnd har beaktats vilket är positivt. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra mot förslaget: Vatten- och avloppsplan tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun.

7 7 (17) 45 Granskning av kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan Dnr SKDN 2015/0069 Handlingar Revisionsrapport Granskning av kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan. PwC, kommunal sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan i Kalmar kommun. Rapporten har överlämnats till bland andra Södermöre kommundelsnämnd för beaktande och begäran om svar med redogörelse för vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten. Bedömning och slutsatser Revisorerna skriver: Vi rekommenderar att nämnderna tydligare följer upp att varje enhet har årligen upprättade planer för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt att samtliga ärende som anmäls till nämnden även anmäls när de är avslutade. Södermöre kommundelsnämnd följer i augusti varje år upp att skolorna har upprättat planer för kommande läsår. Samtliga anmälda och avslutade ärenden följs upp både i Södermöre kommundelsnämnds presidium, samt informeras till Södermöre kommundelsnämnd varje månad. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för revisionsrapporten samt de åtgärder som föreslagits som svar till kommunens revisorer. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att överlämna svaret till kommunens revisorer.

8 8 (17) 46 Samråd detaljplan Hagby 16:5 - Hagby skola Kalmar kommun Dnr SKDN 2015/0068 Handlingar Behovsbedömning. Plankarta. Planbeskrivning. Samrådsinbjudan. Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för Hagby 16:5. Planhandlingar skickas till berörda myndigheter och sakägare. Förslaget finns också på kommunens hemsida Planområdet ligger i västra delen av Hagby. Planområdet omfattar skolområdet med fastigheten Hagby 16:5. Vidare ingår del av angränsande åkermark inom Hagby 16:1, samt vägområden vid Kyrkallén samt Maria Carlanders väg. Planområdets areal är ca m2. Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Byggnationer avses ske i två etapper, varav ny förskola utgör första etappen. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Överläggning Thomas Tryggvesson redogör för detaljplanen. På grund av kort svarstid hinner inte Södermöre kommundelsnämnd ha nästa sammanträde innan yttrandet ska lämnas. Förslaget är att ordförande Elisabeth Gustafsson får i uppdrag att utifrån ledamöternas synpunkter sammanställa ett svar. Svaret ska kommuniceras med vice ordförande innan beslutet skickas till samhällsbyggnadskontoret. Södermöre kommundelsnämnd ger ordförande Elisabeth Gustafsson i uppdrag att utifrån nämndens diskussioner sammanställa ett svar på samrådshandling detaljplan Hagby 16:5.

9 9 (17) 47 Motion (MP) - toleransprojektet i Kalmar kommun Dnr SKDN 2015/0023 Handlingar Motion (MP) toleransprojektet i Kalmar kommun. Miljöpartiet föreslår i motion Toleransprojektet i Kalmar kommun att kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. Synpunkter på motionen Följande skäl anges, sammanfattningsvis, för att avslå motionen: 1. Elever och lärare deltar läsåret i en kostnadsfri utbildning som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar 2. Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism om utbildningsinsats mot rasism. 3. Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll a. Förslag till arbetssätt, som alternativ till Toleransprojektet 4. Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida 5. Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen 6. Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet 7. Frågor och svar Socialförvaltningen Motionssvaret är framtaget i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till svar på motionen. Barnoch ungdomsnämnden är huvudansvariga i ärendet, men samråd ska ske med Södermöre kommundelsnämnd. Södermöre kommundelsnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet Tolerans (Mänskliga rättigheter/barnkonventionen/medier - Kommunikation), utan merkostnader.

10 10 (17) 48 Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet Dnr SKDN 2015/0074 Handlingar Ramavtal om läkarmedverkan 19 januari Förtydligande tillägg till avtal om övertagandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden Detta resulterade i Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet som blev klar Efter detta bildades Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad Slutsatserna ska sedan ligga till grund för att initiera förbättringar och förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet. Dessa ska vara klara till presidiekonferensen i februari Förslaget till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län som var klart , har kompletterats med punkter från överläggningarna som parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, daterat Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har kompletterats och utgör ett nytt förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat Överläggning Thomas Tryggvesson redogör för utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet.

11 11 (17) Södermöre kommundelsnämnd förslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna, underteckna, ge länsgemensam ledning uppdrag samt utse regional politisk samverkansgrupp enligt nedanstående punkter: 1. Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet daterad samt Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad Upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län daterat , att börja tillämpas fr.o.m Reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan, daterat , att börja tillämpas fr.o.m Ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkarmedverkan samt Praktiska anvisningar. leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 5. Utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

12 12 (17) Informationsärende 49 Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola Dnr SKDN 2015/0067 Handlingar Indexreducering av inkomsttaket i maxtaxan och slopad reducering för 15- timmars plats i förskolan. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogiks omsorg med tillämpningsföreskrifter. Maxtaxan infördes år 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak ( kr/mån) har varit oförändrat sedan Regeringen har nu aviserat att inkomsttaket i maxtaxan skall indexregleras från och med 1 juli Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer därefter att förändras årligen. Indexreglering av inkomsttaket Kalmar kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Taxan ska alltså kunna förändras, utan nya beslut, när nya belopp för inkomsttaket fastställs. Förändringen i Kalmar föreslås därmed att gälla från 1 juli Reducerad avgift för 15-timmarsplats i förskolan Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats. Reduceringen går utöver kravet för att kommunen skall var berättigad till statsbidrag för maxtaxa. Den här typen av tidsrelatering av taxan finns i ca 40 % av landets kommuner. Övriga kommuner tar alltså ut samma avgift för en förskoleplats oavsett barnets vistelsetid. Bland jämförkommuner och närliggande kommuner finns båda varianterna. Förskola och skola står inför stora besparingsbeting kommande år. För att, i den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste då alla kostnader ifrågasättas. Dit hör reducering av förskoleavgiften som är under maxtaxans nivå. Denna reducering kostar ca 600- till 700-tusen kronor per år. Vi föreslår därför att reduceringen tas bort fr.o.m. 1 januari 2016.

13 13 (17) Överläggning Torbjörn Hansson, planeringssekreterare på barn- och ungdomsförvaltningen informerar om de två delarna som ärendet innehåller. Carl-Henrik Sölvinger (FP) efterfrågar siffror som gäller Södermöre specifikt inför beslut i aprilsammanträdet. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 50 Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen" Barn- och ungdomsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan. en är en motion från Folkpartiet liberalerna där syftet var att ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet genom ökad vistelsetid. Planeringssekreterare Torbjörn Hansson barn- och ungdomsförvaltningen informerar om framtaget förslag till beslut. Ärendet återkommer för beslut vid Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 22 april Carl-Henrik Sölvinger (FP) efterfrågar siffror som gäller Södermöre specifikt inför beslut i aprilsammanträdet. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 51 Ljus på kultur Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för arbetet med Ljus på kultur. Ljus på kultur 2015 genomförs i samverkan mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för evenemanget och utvecklar och samordnar arbetet i Kalmar. Kommunikationsenheten i Kalmar kommun, Destination Kalmar AB ansvarar för och genomför den gemensamma marknadsföringen i samarbete med Ölandskommunerna. Ljus på kultur bygger på det egna engagemanget hos respektive medarrangör där den demokratiska processen med delaktighet och inflytande är avgörande. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

14 14 (17) 52 Medborgardialog Ann Gustafsson redogör för det spridningsseminarium som Södermöre kommundel varit inbjudna till som föreläsare tillsammans med tre andra kommuner som deltagit i Sveriges kommuner och landstings treåriga projekt. Ann Gustafsson föreläste på ett möte i Stockholm, arbetet har även uppmärksammats i lokal media. Ann Gustafsson och Thomas Tryggvesson redogör för nätverksmötet för tjänstemän, Elisabeth Gustafsson och Carl-Henrik Sölvinger redogör för politikernätverkets möte som har hållits i Stockholm. Webbsändning kommer att ske under maj månad via Sveriges kommuner och landsting och en gemensam träff med tjänstemän och politiker är inplanerad till hösten. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 53 Kommundelschefen informerar Information om miljöbokslutet 2014 för Kalmar kommun. Läs mer på: /Miljobokslut_webb.pdf Information om personalöversikt för Kalmar kommun Läs mer på: ningskontoret/personalenheten/personaloversikt_2014.pdf Möregården har fått en ny enhetschef Micaela Lundgren som tillträder den 1 april. Programbeskrivning för Ljungbyholmsskolan håller på att tas fram information på aprilnämnden. Beställning av byggnation av träffpunkt vid Ljungbyhemmet är beställd av Rikshem. Avtal med brandkåren har tagits fram om skötsel av reservkraftverket på Björkhaga vid eventuella vid strömavbrott. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

15 15 (17) 54 Rapporterar från olika demokratiska mötesformer Christopher Dywik har besökt skolrådet på Tvärskogsskolan. Länsdialog angående integrationsfrågor i länet Christopher Dywik, Elisabeth Gustafsson och Thomas Tryggvesson deltog. Anders Andersson, Elisabeth Gustafsson och Sofie Nyström har varit inbjudna till årsmötet med Halltorps byalag. Möte har hållits i Södermöres lokala pensionärsråd samt i Kalmar kommuns centrala pensionärsråd. Upplev Södermöre gruppmöte har genomförts. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 55 Kontaktmannaskap Ann-Christine Kittel-Olsson informerar om kontaktmannaskap och regelverk som gällt för föregående mandatperiod. Nytt beslut om hur kontaktmannaskap för nämndens ledamöter ska vara under nuvarande mandatperiod ska tas fram. Olika synpunkter framfördes och förslag lämnades att ledamöterna skickar in sina tankar till kommundelsförvaltningen som därefter tar fram ett alternativt två förslag till nämndsmötet i april. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 56 Kommande aktiviteter Samrådsmöte angående Hagbyskolan den 26 mars på Hagbyskolan. Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 20 maj blir en heldag med utbildning av Martin Sande. Arby ridklubb inviger en ny ridbana den 18 april klockan 10:00 vid Arbygården. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

16 16 (17) 57 Yttrande till Skolinspektionen Södermöre kommundelsnämnd har, från Skolinspektionen, fått ett föreläggande om yttrande i ett ärende gällande kränkande behandling. Ann-Christine Kittel-Olsson informerar om ärendet och det svar som huvudmannen lämnar. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 58 Delegationsbeslut 2015 Dnr SKDN 2015/0025 Inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående nämndssammanträde. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut i ärendet. 59 Anmälnings- och kännedomsärenden 2015 Dnr SKDN 2015/ Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling sammanställning. 3. Statsbidrag för omsorg på obekväm tid Skolverket Fördjupad översiktsplan för Södra staden är antagen. 5. Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/2016. Skolverket 18 mars Elevrådsprotokoll Ljungbyholmsskolan 27 februari Ny rapport från Skolinspektionen om utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd. 8. Motion från Per Dahl (M) om ökad valfrihet i val av äldreboende. Ansvar: omsorgsnämnden i samråd med Södermöre kommundelsnämnd. 9. Remiss från Socialdepartementet: sedd, hörd och respekterad. Ansvar: omsorgsnämnden i samråd med Södermöre kommundelsnämnd och socialnämnden. Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

17 17 (17) 60 Digital kallelse och föredragningslista Carl-Henrik Sölvinger framför önskemål om att avstå från handlingar och kallelser till Södermöre kommundelnämnd. Möjlighet att läsa handlingarna via dator, I-pad finns idag. De som, av nämndens ledamöter, vill avstå från pappershandlingar meddelar detta till kommundelförvaltningen och därefter skickas inga handlingar till den som avsagts sig utskick via postgång. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18:25 18:55 och de åhörare som kommit till mötet erbjuds att framföra sina tankar och frågor. Följande frågor lyfts: Södermöre för alla varför är det ingen verksamhet i Tvärskog? Kommunikationer till och från Tvärskog Ljungbyholm. Fiber i Tvärskog. Förbättringsvandringar vad har hänt, uppföljning? Landsbygdsutveckling.