Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31"

Transkript

1 Malmö

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Nulägesanalys Byggnader Transporter Energiplaner och policys Mål för energieffektivisering Handlingsplan för byggnader Handlingsplan för transporter... 5 o:\63vvs\6310\ \3_teknik\energistrategi_bromölla kommun.doc i

4 1. Bakgrund Den 17 december 2009 utfärdades förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Syftet med stödet är att bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering ska uppnås och att kommuner och landsting ska föregå som goda exempel för en effektiv användning av energi. har beviljats stöd den 7 april 2010 till energieffektivisering i kommuner och landsting. För kommunens del innebär det ett stöd på kr/år under , det vill säga totalt 1,4 miljoner kronor. Stödet kommer att användas till kommunens strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verksamheten och uppföljning av åtgärder. 2. Nulägesanalys En genomgång av kommunens energianvändning avseende byggnader och transorter har genomförts. Inventering av kommunens antagna policys avseende energieffektivisering och energiplaner har också genomförts. Nulägesanalysen kommer att ligga till grund för vilka åtgärder som prioriteras för att uppfylla målen för år 2014 respektive år I nulägesanalysen ingår kommunens helägda bolag det vill säga och Bromöllahem. 2.1 Byggnader har kommit mycket långt med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd jämfört med Brömöllahem. Samtliga kommunens byggnader har energideklarerats. I energideklarationen föreslås ett antal åtgärder och rekommendationer. Vissa av dessa åtgärder har kommunen också genomfört. Kommunen har idag program för energiuppföljning på sina fastigheter. De flesta fastigheter är uppkopplade till övervakning och har modern VVS-utrustning. En del av fastigheterna har bytt fönster och har ett bra solskydd. Fjärrvärme används till största delen för uppvärmning men det förekommer även olja till uppvärmning. Fastigheter som tidigare har haft olja har konverterat till värmepump och använder olja som tillskott där det inte finns möjlighet att använda el som tillskott. Det förekommer även några solvärmeanläggningar i kommunens bestånd. 1 av 8

5 Bromöllahem saknar program för energiuppföljning och har heller ingen uppkoppling av fastigheterna till övervakningssystem. De flesta fastigheterna har fjärrvärme men det förekommer även frånuftsvärmepumpar till uppvärmning av tappvarmvatten och direktverkande elvärme för uppvärmning. Byggnaderna som har direktverkande elvärme har i huvudsak kallhyra var en stor del av Bromöllahems byggnader uppvärmda med olja i ytterområdena. Under de senaste 4-5 åren har konvertering till fjärrvärme genomförts. I samband med konvertering till fjärrvärme har de flesta icke tryckstyrda cirkulationspumpar behållits även en del shuntgrupper med ventiler låsta medan fjärrvärmeväxlare har installerats. Ingen injustering av vattenflödet har utförts i samband med konverteringen. Bromöllahem har tagit fram prioriteringslista för åtgärder på VVS installationer. 2.2 Transporter har idag tillgång till 52 st fordon fördelade på 48 bilar och fyra lätta lastbilar. 33 st av bilarna och en av lastbilarna leasas av kommunen. Resterande fordon ägs av kommunen. Av de 48 bilarna är 24 st (50 %) klassade som miljöbilar enligt miljöbilsförordningen SFS 2009:1. Ingen av lastbilarna är klassade som miljöbil och ingen av kommunens fordon drivs av förnyelsebara bränslen. De fordon har tillgång används bland annat i hemtjänsten, hemsjukvården, av räddningstjänsten och olika kommunala förvaltningar. Bromölla har ingen helhetsbild över hur långt deras personbilar kört under 2009 vilket innebär att ingen exakt sträckangivelse kan anges. Däremot har kommunen genom sitt ekonomisystem information om hur stor mängd bensin och diesel som kommunen köpt under Med hjälp av uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB) på hur mycket den genomsnittliga bensin- och dieselpersonbilen i Bromölla drar per mil ger dessa siffror en ungefärlig uppskattning om hur långt kommunens personbilar kört under Ingen sådan uppgift har hittats för lätta lastbilar vilket innebär att lastbilarna lyfts bort i beräkningen. Alla fordon antas använda sig av lika stor del bränsle vilket innebär att personbilarna står för 48/52 av den inköpta mängden bränsle. Kommunens personbilar har under 2009 använt sig av ungefär liter bränsle (69 m 3 ) varav liter bensin (51,6 m 3 ) och liter diesel (17,4 m 3 ). Enligt SCB drar den genomsnittliga bensin- och dieselbilen i Bromölla 0,83 respektive 0,69 liter/mil. Detta ger en total körsträcka på ungefär km för kommunens personbilar vilket motsvarar ungefär 50 km/dag och personbil. tillåter även sina anställda att använda sina privata bilar i tjänsten. Enligt uppgifter från betalade kommunen ut ersättning för ungefär km under 2009 vilket motsvarar 424 km/dag. Alla privata bilar som används i tjänsten antas vara bensindrivna då ingen annan information finns. Med en genomsnittlig förbrukning på 0,83 liter bensin per mil 2 av 8

6 ger detta en förbrukning på ungefär liter vilket motsvarar ungefär 12,8 m 3 bensin. Totalt sett kördes det under 2009 ungefär km i kommunens regi och ungefär 81,9 m 3 bränsle gick åt. Körning med privat bil i tjänsten står för ungefär 16 % av bränsleåtgången, se figur 1 nedan. Andel av energiförbrukningen Personbilar 16% Kommunens fordon Anställdas körning med privat bil 84% Figur 1 Energiåtgången för transporter i kommunens regi fördelat på kommunens fordon och körning med privat bil i tjänsten 2.3 Energiplaner och policys 2003 togs en ny reviderad energiplan fram för. Energiplanen omfattar hela kommunen. Den omfattar hela energisystemet inklusive transportsektorn. I planen lyfts speciellt energifrågornas betydelse för miljön och behovet av kretsloppstänkande och en hållbar utveckling fram. Kommunen arbetar aktivt för en övergång till förnyelsebara energikällor samt en bättre energihushållning och energieffektivisering för att främja omställningen till ett ekologiskt uthålligt system. Lokala miljömål för finns antaget och exempel på miljömål som lyfts fram är begränsad klimatpåverkan och upphandling. I miljömålet begränsad klimatpåverkan ställs bl.a. krav på de anställdas körvanor men även på miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Vindkraftpolicyn från 2001 utgår från Miljöbalkens hushållningsbestämmelser för befintliga riksintressen. Policyn ger ett övergripande beslutsunderlag för lokalisering av vindkraftverk. Den underlättar kommunens arbete med 3 av 8

7 översiktsplanering med hänsyn till riksintressen samt bidra till samordnad kommunal handläggning av vindkraftsärenden. I s upphandlings- och inköpspolicy från 2008 beaktas bl.a. att kommunen ska verka för att verksamheten präglas av affärsmässighet och effektivitet som bygger på kompetens och samverkan med hänsyn tagen till kvalitets- och miljökrav. Det innebär att upphandlingsarbetet ska baseras på kretsloppstänkande vilket ska leda till miljö- och hälsoanpassade inköp. Målet är att upphandlade varor och tjänster ska vara resurs- och energisnåla och som uppfyller ställda miljö- och hälsokrav inom ramen för LOU. 3. Mål för energieffektivisering Utifrån nuläget i förslås att energianvändningen för byggnader och transporter ska minska med 5 % till år 2014 respektive 20 % till år 2020 från basåret För att kunna säkerställa att dessa mål uppfylls har en handlingsplan med åtgärder tagits fram. 3.1 Handlingsplan för byggnader Byta ut eller modifiera den befintliga utrustningen Med modifiering av utrustning avses till exempel byte till isolerglas i befintliga fönster, byte till energieffektiva luftfilter, byte till snålspolande tappvattenarmaturer, styrsystem för belysning och optimering av drift. Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Åtgärder kan omfatta driftoptimering av energianvändning. I samråd med driftpersonalen sker driftoptimering av fastigheterna. Samtidigt som driftoptimeringen genomförs vidareutbildas driftpersonalen. Driftoptimering innebär att de tekniska installationerna i byggnaden fås att samverka på så effektivt sätt som möjligt. Utifrån behovet i en fastighet justeras parametrar såsom temperaturer, drifttider, tryck och flöden. I processen ingår en dialog med hyresgäster, både före och efter justeringar. Syftet med driftoptimering är förutom förbättrad energieffektivitet även bra klimat med nöjda hyresgäster. Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa Energibesiktningar har genomförts för kommunens byggnader. I dessa finns listade både åtgärder och rekommendationer som kan genomföras. De rekommendationer som väljs bedöms utifrån en LCC-kalkyl (livscykelkostnad). Kalkylerna kan vara användbara i samband med beslut om nya driftkomponenter. 4 av 8

8 Kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder bör också vara listade i samband med genomförd energideklaration. 3.2 Handlingsplan för transporter har satt som mål att energiförbrukning bland kommunens transporter skall minska med 5 % till 2014 och 20 % till För att transportsektorn skall klara detta har tagit fram en övergripande strategi med flera understrategier. Den ovanstående strategin skall ses som en mer övergripande strategi som bygger på att de anställda hela tiden ifrågasätter varför och hur de reser. Innan de anställda reser skall de helt enkelt fråga sig om de verkligen behöver resa. Ifall de nu behöver resa skall de i första hand välja ett annat trafikslag än bilen (vid längre resor tåg istället för flyg). Om de nu behöver använda sig av bil så skall de i första hand använda sig av kommunens fordon. Därefter skall samåkning undersökas och till sist så skall de anställda tänka på att när de väl kör en bil så skall de köra miljövänligt. Nedan följer en mer ingående beskrivning av delstrategierna. Behov av resa? Telefonmöte kommer aktivt att arbeta utefter att de möten som inte behöver ske i fysisk form skall ske via telefon eller annan teknisk utrustning. För att underlätta detta kommer kommunen utveckla sin resepolicy samt införskaffa teknik som möjliggör möten på distans. Färdmedel Kommunens fordonspark De fordon som kommunen använder för sin verksamhet skall i största möjliga mån vara klassade som miljöfordon enligt aktuell miljöbilsförordning det år då fordonet är inköpt. Undantag i miljöbilsförordningen, för exempelvis Räddningstjänsten fordon, gäller även s fordon. Utöver detta skall fordon som används i kommunens tjänst i största möjliga mån leasas. Att kommunen leasar sina fordon ger kommunen möjlighet att byta ut dem när de blivit omoderna och inte längre uppfyller miljökraven. Tillsammans med kravet om att fordonen skall vara klassade som miljöbil, leder detta till att kommunens fordonspark ständigt ligger i 5 av 8

9 framkant när det gäller användningen av miljövänliga fordon (förutsätter att kommunens fordon är mer miljövänvliga än de som skulle körts i privat regi). Bil i tjänsten Alla privata fordon som används i tjänsten skall vara klassade som miljöbil enligt aktuell miljöbilsförordning det år då fordonet är inköpt (max 3 år tillbaka). I och med detta kommer alla fordon som används i kommunal tjänst vara klassade som miljöbil vilket säkerställer kommunens ambition att alla bilar i kommunens tjänst skall vara miljöbilar. Detta krav kan dessutom leda till att fler anställda går över till att använda kommunens bilar och att dessa fordon därmed nyttjas oftare. Då 16 % av energiförbrukningen från kommunens transporter kommer från körning med privat bil i tjänsten finns här mycket energi att spara. Gå och cykla kampanj till skolan och arbetet Genom att genomföra en gå och cykla till jobbet och skolan kampanj ges både barn och föräldrar information och kunskap om fördelarna med att gå eller cykla till skola och arbetsplats. Om barnen cyklar till skolan kan inte heller föräldrar ta bilen i förevändningen att de måste köra sina barn till skolan. Företagshälsovård Kommunen kommer att erbjuda alla anställda möjligheten till företagshälsovård. Genom detta hoppas man att fler anställda skall bli medvetna om att hälsan påverkas positivt av att använda ett annat färdmedel än bilen. Detta borde minska bilanvändandet privat men även i tjänsten. En van cyklist väljer oftare cykeln framför bilen än vad en bilist gör. Cykelpool Kommunen skall införskaffa tjänstecyklar så att kommunens anställda kan ta cykeln istället för bilen inom tätorten. Tätortens storlek gör att det finns en stor potential att flytta över bilresor till cykel, se figur 2 nedan. Införskaffandet av en cykelpool bör också följas av utbyggnad av väderskydd för cyklar (vilket även kan användas av privata cyklar). Cykelpoolen kan även innehålla ett visst antal elcyklar för längre transporter. 6 av 8

10 Figur 2 Svenskens genomsnittliga gång- och reseavstånd enligt den nationella resvaneundersökningen applicerat på. Den stora cirkeln representerar cyklister (4 km i diameter) och den lilla representerar gående (2 km i diameter). Diametern motsvarar den genomsnittliga reslängden för respektive trafikslag. Effektivare användning Effektivare användning av fordon Alla förvaltningar skall aktivt arbeta för att minska antalet transporter förvaltningen ger upphov till. Detta kan dels ske genom ett ifråga sätta varje enskilda resa och dels genom ett aktivt kunskapsinhämtande från andra kommuners arbete inom området samordning av resor. För att underlätta samordningen skall ett system för samordning av kommunens fordon tas fram. Dessutom skall alla fordons mätarställningar noteras en gång per år för att få fram den årliga körsträckan för varje fordon. På så vis kan fordon som inte används maximalt identifieras och eventuellt tas bort. Resor gjorda med ett sådant fordon får därefter göras med fordon tillhörande kommunens bilpool. Bilpool Den bilpool som finns skall utvecklas så att den kan hantera det fordonsbehov som finns i kommunen. Bilpoolen skall dock även den sträva efter att fordonen används så effektivt som möjligt. Bilpoolen får inte heller bidra till att potentiella gång- eller cykelresor sker med bil för att bilar finns tillgängliga. 7 av 8

11 Körsätt Utbildning i sparsam körning Kommunen kommer aktivt att arbeta för att alla som använder sig av bil i tjänsten skall ha genomfört en utbildning i sparsam körning. Måluppfyllelse Hur mycket energi som totalt sett kommer att sparas med ovanstående strategier är svårt att bedöma då många av dem bygger på en förändring av de anställdas beteende. Energisparandet bygger i dessa fall på hur mycket de anställda engagerar sig. De strategier som inte bygger på medarbetarnas beteende är de om att kommunen skall leasa sina bilar och att de bilar som används skall vara miljöbilar. Dessa strategier innebär att var tredje år byter ut sina bilar mot nya miljöbilar vilket hela tiden borgar för att de får del av den teknikutveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller bränslesnåla bilar och bilars framdrift rent allmänt. Tillsammans med strategierna och beteendeförändring anses detta vara tillräckligt för att de mål satt upp kommer att nås. 8 av 8

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Torsdagen 27 januari kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag: Eivind

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer