Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun"

Transkript

1 Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN BAKGRUND OCH SYFTE PROJEKTORGANISATION INVENTERING FASTIGHETER BIOGAS FORDON FÖRORDNING (2009:893) ENERGIEFFEKTIVA ÅTGÄRDER FÖR MYNDIGHETER MÅLARBETE TOMELILLA KOMMUN MÅL OCH HANDLINGSPLAN TOMELILLA KOMMUN KLIMATMÅL FÖR SKÅNE ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR TOMELILLA KOMMUN FORDON FASTIGHETER ÖVRIGT UPPFÖLJNING

3 1. Inledning. 1.1 Presentation av Tomelilla kommun Tomelilla kommun är belägen i sydöstra hörnet av Skåne och omges av kommunerna Kristianstad, Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Hörby räknat från nordost till nordväst. Figur 1. Karta över Tomelilla kommun Kommunen har en landareal av 399 km 2 varav 56 % är åkermark. Södra delarna domineras av öppen och mjukt kuperad odlingsbygd medan den norra delen domineras av skog. Invånarantalet uppgår till nästan personer varav knappt hälften bor i huvudtätorten Tomelilla. Övriga tätorter är Brösarp, Lunnarp, Onslunda och Smedstorp. Tomelilla kommun är rikt på företagare. Jordbruk, turism, handel och bygg är de dominerande näringarna. De större företagen är: Skånemejerier, Swegon AB, Bollerups Lantbruksinstitut, Bo Ohlsson AB, Lindstens Elektriska AB, Ingelstad Kalkon AB och Presona AB. Österlenhem är det kommunala fastighetsbolaget som har fastigheter i bland annat Tomelilla, Brösarp, Onslunda och Spjutstorp. Totalt finns det 363 stycken lägenheter i bara Tomelilla tätort och i Brösarp finns det näst mest med 152 stycken, många av dessa är marklägenheter. 3

4 1.2 Bakgrund och syfte För att nå de miljöpolitiska målen är det viktigt att arbeta med centrala områden såsom energieffektivisering i byggnader och transporter, samhällsplanering samt att ställa krav vid upphandling och inköp. Tomelilla kommun vill med sin energieffektiviserings strategi bidra till att uppnå de miljöpolitiska målen och jobba för en minskad energiåtgång i de kommunala organisationerna. Med utförda åtgärder kan även ekonomiska medel sparas. Enligt svenska miljömål för energieffektivisering bör den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minska med 20 % till år 2020 och 50 % till I Sverige är hälften av alla lokaler offentligt ägda, detta ger en stor genomslagskraft vid energieffektivisering av lokalerna. Effektiviseringspotentialen i dessa byggnader uppnår till cirka 2 TWh per år, till detta skall byggnader som hyrs läggas till. Åtgärder för effektivisering kan minska energianvändningen med 8,5 TWh fram till år 2020, i dagens energipris är detta 7-8 miljarder kronor. 1.3 Projektorganisation Arbetet med energieffektiviserings strategi startades 2010 med bidrag från energimyndigheten. Energieffektiviseringsstrategin har tagits fram av samhällsbyggnad med kommunens nya energi- och klimatplan som grund. Den har även förankrats i övriga förvaltningar och i en politisk styrgrupp. 2. Inventering 2.1 Fastigheter Tomelilla kommun disponerar tillsammans med bolaget Österlenhem totalt m 2 yta fastigheter, av detta så är 48000m 2 bostadsyta och m 2 lokalyta. Av Tomelilla kommuns egna fastigheter finns det inga fastigheter som värms upp med fossilt bränsle. Det kommunala fastighetsbolaget Österlenhem köpte 19,95m 3 olja under Österlen Hem Tomelilla kommun Fjärrvärme MWh El MWh Pellets MWh 4

5 2.2 Biogas Biogas produceras vid Rosendahls avloppsreningsverk i Tomelilla tätort. År 2009 producerades m 3 gas varav kommunhuset använde m 3, m 3 återgick till rötningsprocessen och m 3 facklas. I dagsläget finns inget kommersiellt tankställe där det finns biogas som alternativ i kommunen. 2.3 Fordon Under 2009 hade kommunen ett 60-tal fordon registrerade, i dessa räknas både personbilar och lätta lastbilar. 32 stycken leasingbilar och 15 stycken ägde kommunen själva. Av dessa är 18 etanol bilar, 16 dieselbilar och 13 stycken är bensindrivna privatiserades mycket av hemvården då såldes många bilar och dagens antal uppgår till totalt 46 bilar för Tomelilla kommun exklusive Österlenhems fordon. Hos Österlenhem finns det 15 stycken fordon som ägs av bolaget, varav 11 bensinbilar och 4 dieselbilar. Antal bilar och förbrukning Antal PB Förbrukning m3/år Bensin Diesel Etanol Bild 1. Antalet personbilar i fordonsparken jämfört med förbrukning av drivmedel. Som bild 1 visar är förbrukningen hos etanolbilar avsevärt mindre än antalet bilar, detta kan förklaras med att i etanolbilarna tankas det väldigt ofta bensin. Detta motiveras med att det är billigare och att när det är kallt så funkar inte bilen på etanol. Dieselförbrukningen är dubbelt så hög som antalet bilar, detta beror på att diesel även används i traktorer, lastbilar och andra maskiner som inte redovisas i antalet personbilar. Förbrukningen hos entreprenad maskiner är något som bör kontrolleras, vid inköp av nya maskiner kan en livscykelkostnad göras för att påvisa besparingen av att köpa nyare maskiner. 5

6 3. Förordning (2009:893) energieffektiva åtgärder för myndigheter. Åtgärder som kommunen valt att jobba mer ingående med är; 1. Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. Syftet är att stimulera aktörer till förbättrad energieffektivitet. Här utnyttjas finansieringsinstrument främst som olika avtal om energitjänster, t ex Energy Performance Contracting (EPC). 2. Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge. När det gäller punkt ett har kommunen valt att delta i projektet milou II, ett projekt som inriktar sig på att minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning. Punkt två innebär att kommunen åtar sig att följa miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling av olika produkter. Åtagande gäller under projektperioden och rör de produkter som miljöstyrningsrådet har tagit fram energikrav för. Dessa produkter är; El och belysning: o El/avtal o Inomhusbelysning o Utomhusbelysning o Batterier Fordon och transporter o Drivmedel o Däck o Fordon Godstransporter o Resetjänster o Persontransporter Kök, renhållning och maskiner o Motorer o Pumpar o Storkök o Tvättmaskiner och torktumlare för kommersiellt bruk. o Vending o Vitvaror IT och telekom o AV-produkter o IT- och kontorsutrustning o Telekomprodukter 6

7 4. Målarbete Tomelilla kommun Den 7 september 2009 antog kommunfullmäktige miljömålen för Tomelilla kommun och den 18 oktober 2010 antogs den nya energi- och klimatstrategin. Strategin är en utveckling av främst målet begränsad miljöpåverkan men även av målen frisk luft och god bebyggd miljö berörs. Tomelilla kommuns miljömål som rör energi- och klimatområdet Begränsad klimatpåverkan Medverka till mindre utsläpp av växthusgaser Minska användningen av fossila bränslen Frisk luft Luftutsläpp av föroreningar från vägtrafiken, industrier, energianläggningar och från småskaliga uppvärmningssystem minimeras Trafikplanering skall leda till en jämnare trafikrytm Förutsättningar skapas så att kollektiva trafiklösningar ökar Ett väl fungerande cykelvägnät ska utvecklas God bebyggd miljö Inga föreningslokaler ska ha direktverkande uppvärmning Målen för energieffektiviserings strategi grundar sig på dessa två dokument med en utveckling av vissa mål för att tillgodose behovet. Förhoppningen är att målen ska revideras och förändras allt eftersom målen uppfylls och nya tillkommer. 5. Mål och handlingsplan för Tomelilla kommun 5.1 Klimatmål för Skåne Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 % lägre än Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de växthusgaser som ingår i EU:s klimatbeslut. Upptag och utsläpp till och från skogsbruk eller annan markanvändning ingår inte i målet. Förnybar el Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år Biogas Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 % lägre än

8 I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015 risker för översvämningar, ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade. Kommunerna ska beakta riskerna i sin fysiska planering och ha tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö. Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren Övergripande mål för Tomelilla kommun Utsläppen av växthusgaser i Tomelilla kommun ska år 2020 vara minst 35 % lägre än Andelen förnybar energi i Tomelilla kommun ska år 2020 vara minst 50 % av den totala energianvändningen. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Tomelilla kommun ska år 2015 vara 10 % lägre än Förbättring hos fastigheter ska 2014 vara 14 % och 28 % för 2020 jämfört med Förbättring hos transporter ska 2014 vara 7 % och 20 % för 2020 jämfört med Transporter Resultatmål för Tomelilla kommun Alla elever i Tomelilla kommun ska vid utgång av sjätte klass ha fått undervisning och kunskap om energianvändningens miljöpåverkan. Elever undervisas om energianvändningens miljöpåverkan Barn och Utbildning Årligen Tjänstemannatimmar Resultatmål för Tomelilla kommun I Tomelilla kommun ska det finnas minst ett tankställe med biogas år 2012 Via upphandling och kontakter skapa förutsättningar för tankställe med biogas Kommunchef 2012 Tjänstemannatimmar I Tomelilla kommun ska produktionen av förnybar energi öka till 100 GWh från vindkraft och 50 GWh från biogas till år Arbeta utifrån framtagen vindkraftsplan Tjänstemannatimmar Via kontakter arbeta för en lokal produktion av biogas Biogasprojektet kr 8

9 Resultatmål för Tomelilla kommun I Tomelilla kommun ska antal resenärer med kollektivtrafik öka med 6 % per år fram till år Arbeta för entimmestrafik mellan Ystad-Simrishamn 2010 Tjänstemannatimmar Arbeta för utökad kollektivtrafik på landsbygden Tjänstemannatimmar Andelen kommunägda personbilar som klassas som miljöbilar ska uppgå till 100 % av kommunens (inkl dess bolag) bilpark till år (Med miljöbil menas fordon som klarar den statliga definitionen i SFS 2009:1 eller dess efterföljare.) Vid upphandling/utbyte av bilar i kommunens bilpark ska miljöbilar väljas. Utveckling och ledning Ingen merkostnad Minst en person per verksamhet ska 2012 ha fått utbildning i sparsam körning (eco-driving) och vidareförmedlat grunderna till övrig personal inom sin verksamhet. Utbildning och kunskap i sparsam körning Alla 2011 och framåt Tjänstemannatimmar Antal körda mil i tjänsten ska år 2015 vara 10 % lägre än år Föra årlig statistik över antal körda mil med privat bil Alla/Utveckling och ledning Tjänstemannatimmar Föra årlig statistik över antal körda mil i kommunägda bilar Utveckling och ledning Tjänstemannatimmar Upprätta en resepolicy 2011 Tjänstemannatimmar Upprätta en mötespolicy Gemensam administration 2011 Tjänstemannatimmar Översyn av hemtjänstens resrutter Vård och omsorg Självfinansiering Jojo-kort pool införs. Minst två kort införs. Alla/ Utveckling och ledning kr/år Transporter med cykel i tjänsten ska öka med 20%. Alla/ Utveckling och ledning. Tjänstemannatimmar Översyn av kommunens fordonspolicy 2011 Tjänstemannatimmar Inköp av elcyklar kr 9

10 5.4 Fastigheter Resultatmål för Tomelilla kommuns verksamhet Energianvändningen i kommunens fastigheter ska år 2016 vara 20 % lägre än år Energisparande åtgärder i kommunens fastigheter Österlenhem/ Självfinansiering Energideklarering av kommunens fastigheter Österlenhem/ kr Styr- och reglerutrustning installeras i kommunens fastigheter Österlenhem/ Självfinansierande Välja miljömärkt el vid nästa upphandling av elavtal Österlenhem/ 2012 Energisparande åtgärder hos belysningen 5.5 Övrigt Österlenhem/ självfinansiering Åtgärd Tomelilla kommun Ansvar Tidplan Finansiering Identifiera områden med risk för översvämningar, ras, skred och erosion 2015 Tjänstemannatimmar Åtgärd Tomelilla kommun Ansvar Tidplan Finansiering Miljökrav ställs vid upphandling av varor, tjänster och transporter enligt kommunens upphandlingspolicy Alla Tjänstemannatimmar Åtgärd Tomelilla kommun Ansvar Tidplan Finansiering Föra statistik över maskinerna i gatukontorets regi, (Timmar, förbrukning och service) Tjänstemannatimmar Gatubelysning energieffektiviseras. Utbildning av fastighetstekniker för att öka kunskap hos personal. Gata/park. / Österlenhem självfinansierande 2011 Tjänstemannatimmar 10

11 6. Uppföljning Följande nyckeltal (indikatorer) används i Tomelilla kommun för att följa upp strategin och uppsatta mål: Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter) totalt. Energianvändning totalt, (SCB) Kommunfastigheternas el- och värmeförbrukning (kwh/m 2 ) (Fastighetsansvarig i kommunens förvaltning respektive dess bolag) Andel miljöbilar i kommunens förvaltning (Fordonsansvarig i kommunens förvaltning respektive dess bolag) Antal körda mil i tjänsten i kommunens förvaltning (Fordonsansvarig i kommunens förvaltning respektive dess bolag) Antal resande med tåg och buss (Skånetrafiken) Uppföljning och utvärdering av mål och åtgärder sker årligen. 11

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2011-03-30 Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2009-2014 2(18) Inledning Energieffektiviseringen av kommunens verksamhet är ett EU- projekt som skall

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energieffektiva Malmö

Energieffektiva Malmö Energieffektiva Malmö Datum: 2011-03-17 Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer