Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter"

Transkript

1 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter 1

2 Sammanfattning Denna strategi och handlingsplan omfattas i huvudsak av mål och åtgärder för hur Svalövs kommun kan energieffektivisera transporter och fastigheter inom den egna organisationen. För att strategin ska hållas levande måste arbetet kommuniceras ut till alla kommunens verksamheter och till den politiska organisationen. Arbetet är ett komplement till Svalövs kommuns Energistrategi 2009 där mål och åtgärder berör kommunen som geografiskt område. Projektet finansieras av Energimyndigheten och syftar till att stärka kommunen i arbetet med att energieffektivisera den egna organisationen och därmed vara ett föredöme och inspiration för kommuninvånarna. Arbetsgruppen för energieffektivisering Charlotte Lundberg, energi- och klimatrådgivare Björn Svensson, verksamhetschef för fritidsförvaltning Nils Ingvar Ekholm, förvaltningschef för Ab Svalövs bostäder/lokaler 2

3 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter Bakgrund Svalövs kommun har ansökt och fått ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för energieffektivisering av kommunens egen förvaltning och kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Det ekonomiska stödet omfattar 5 år ( ). Kommunen har genom stödet förbundit sig att; - Fastställa en strategi och handlingsplan för energieffektivisering av den egna verksamheten. I handlingsplanen ska anges mål för energieffektivisering i kommunen fram till 2014 och 2020 samt hur dessa mål ska förmedlas inom den egna förvaltningen samt hel- och majoritetsägda bolag. - Aktivt arbeta för att genomföra strategin. - Genomföra minst två av de sex åtgärder som framgår av förordningen( 2009:893). Kommunen ska årligen redogöra till Energimyndigheten hur arbetet går genom att rapportera in statistik för transporter och fastigheter samt ange vilka åtgärder som genomförts. Detta för att följa upp de mål som är satta för år 2014 och år Målen är satta utifrån statistik år Bidragets funktion och mål är att stimulera offentliga verksamheter att energieffektivisera och minska CO 2 -utsläppen så att kommunen är föregångare för kommuninvånarna. Denna strategi och handlingsplan är ett komplement till den antagna Energistrategin för Svalövs kommun år Mål som strategin ska förhålla sig till Det svenska energi och klimatarbetet bedrivs på flera nivåer. Det globala klimatarbetet och EU:s mål har legat till grund för de nationella och regionala målen. Två propositioner styr Sveriges klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik I dessa anges målen. Nationella mål Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska år 2020 vara minst 40 % lägre än Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet med utsläppsrätter. Halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 %. Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi. Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska vara noll. Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare år 2020 i jämförelse med år Regionala mål År 2009 antog länsstyrelsen i Skåne delmål för klimat och energiarbetet - Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 % lägre än Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet med utsläppsrätter. - Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år

4 - Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 % lägre än år Lokala mål Svalövs kommun har två måldokument som är direkt kopplade till arbetet med energieffektivisering. Detta är Miljömål 2009 och Energistrategi för Svalövs kommun Dessa mål redovisas under rubrikerna i handlingsplanen. Andra dokument som berör energieffektivisering är upphandlingsstrategi och trafiksäkerhetsstrategi. Beskrivning Svalövs kommun Svalöv är till ytan en stor kommun, 390 km 2. År 2009 var personer folkbokförda i kommunen. 60 % av invånarna bor i kommunens sex tätorter. I Svalövs tätort ligger kommunadministrationen. År 2009 var det 935 årsanställda i Svalövs kommunorganisation. Svalövs kommunförvaltnings organisation ser ut som nedan. Svalövs kommun äger två bolag, Svalövsbostäder AB och Svalövslokaler AB. De förvaltar ca 97 fastigheter. I dessa fastigheter finns lägenheter, offentliga och kommersiella lokaler. 4

5 Om energieffektivisering Energi kan varken skapas eller förstöras. Däremot kan energi omvandlas från en energiform (el, rörelse, värme) till en annan. I detta uppdrag kommer energieffektivisering mätas i kilowattimme, kwh och rapporteras megawattimme(1 miljon kwh). På sikt kommer också förbättringsarbetet ange hur många kg CO 2 - utsläpp som minskar. Energieffektivisering kan beskrivas i fem steg. Enkla livsstilsförändringar: Detta kan vara att man kör bil skonsamt eller stänger av datorskärmen när man lämnar den. Effektivare drift av fastigheter: Man trimmar befintlig teknik t.ex. ökat lufttryck i bildäcken eller kortare driftstid på ventilation och belysning. Tekniska effektiviseringsåtgärder: Dessa är kopplade till fysiska investeringar. Små åtgärder är t.ex. byte från glödlampa till led lampa. Större åtgärder är byte av ventilationssystem till ett system med värmeväxlare. Systemåtgärder: Att byta från kolkraftsproducerad el till el som produceras med förnybara energikällor minskar CO 2- utsläppen i samhället. Omfattande livsstilsförändringar: Detta kan vara att ändra sitt resande från bil till cykel, buss eller tåg. Energiläget i kommunen I kommunens verksamheter används energi till uppvärmning, transporter och elanvändning som behövs för att bedriva olika verksamheter. På bilden nedan visas generell elanvändning förutom värme i en kontors- och förvaltningsbyggnad. Den uppgår till ca 94 kwh/m 2 enligt STIL (Energimyndighetens statistikprojekt). Fördelningen ser ut som i diagrammet. Diverse/ospecific erat 8% Övriga apparater 7% Fläktar 18% Belysning 22% Kylmaskiner 10% Övrig fastighetsel 9% Datahall/servrar 11% Pc 15% 5

6 Generellt sett är centrala poster i kommunorganisationens elanvändning belysning, ventilation och IT-utrustning. Hälften av denna elanvändning är verksamhetsrelaterad dvs. hyresgästerna kan påverka användningen. I Svalövs tätort äger E.ON värmeverket, som eldas med träflis. Metod för insamling av statistik och övrig information om energieffektivisering Frågeenkät om antal bilar, antal miljöbilar, körda km, bränslemängd och typ av bränsle har skickats till varje verksamhet i kommunen. Intervjuer har genomförts med olika verksamheter om deras energianvändning. Data om körning i privata bilar har hämtats från kommunens rapporteringssystem. Från bilregistret har en lista tagits fram över inregistrerade fordon i kommunen. Kommunens fastighetsbolag har bidraget med energistatistik för energianvändningen i kommunens lokaler och bostadshus. De har också bidragit med data om vilket energislag som använts. Strategin och handlingsplanen för energieffektivisering har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Felkällor Inom kommunala organisationen sker strukturella förändringar. Under år 2009 flyttade VAkollektivet till Nord Västra Skånes vatten och avlopp och myndighetsutövningen inom miljöbalken till Söderåsens miljöförbund. Det finns många faktorer som påverkar transporterna t.ex. hur olika åldersgrupper är bosatta i kommunen. När tjänster läggs ut på privata entreprenader så minskar kommunens direkta energianvändning. Samhällets totala energianvändning behöver dock inte minska. För att nå de nationella målen med energieffektivisering måste det ställas energikrav på upphandlade tjänster. Handlingsplan Antagna övergripande mål för kommunens energieffektiviseringsarbete I arbetet med energieffektivisering finns flera antagna måldokument som Svalövs miljömål och Energistrategi för Svalövs kommun Från och med 2011 års budget ska såväl kommunens årliga budget som årsredovisning specificera vilka åtgärder som skall utföras för att uppnå huvudmål och delmål i den beslutande energistrategin. 6

7 Nya övergripande mål för energieffektivisering i kommunens egna verksamheter Organisera arbetet så att all personal och alla förtroendevalda blir delaktiga i energieffektiviseringsarbetet i kommunen. Åtgärder Åtgärd Ansvar Tidsplan Erbjuda utbildning till olika Samhällsbyggnad verksamheter utifrån deras behov. Svabo Sammanställning utbildningspaket utifrån olika Samhällsbyggnad verksamheters behov. Utvidga befintlig arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter. Återkoppling om arbetet kring energieffektivisering ska kontinuerligt ske till lämplig politisk instans. Kommunens alla verksamheter Arbetsgrupp och Samhällsbyggnad Fordon och transporter Nulägesanalys I kommunorganisationen fanns totalt 68 bilar varav 30 miljöbilar år bilar i fordonsparken uppfyller alltså inte kravet på miljöbil. (personbil 120 grco 2 /km och lätt lastbil 230 gr/km) År 2009 körde kommunorganisationen 58,877 mil med sina privata bilar. Problemet med privat körning är att det är svårt att ha kontroll på typ av bränsle och därmed mängd utsläpp. I kommunen finns ca 5 standardcyklar. I kommunens tätorter kan cykelvägnätet förbättras vad gäller att bli mer sammanhängande och säkerhet. Kommunen har många och långa interntransporter vad gäller skolmat och hemtjänsten. Miljökrav finns på upphandlade skolskjutsar och vid upphandling av personbil och lätt lastbil ska det vara miljöklassade fordon. År 2009 etablerades en ny busslinje i kommunen. Detta var ett resultat av samverkan mellan kommunens skolskjutsar och den regionala linjetrafiken. Kollektivtrafiken är väl utbyggd i syd- nord riktning men sämre i öst- väst riktning. 7

8 Antagna mål kring transporter för kommunorganisation Andel personbilar som klassas som miljöbilar (enligt Vägverkets definition) ska uppgå till 100 procent av kommunens bilpark till år Minska växthusutsläppen från kommunala transporter, och av kommunen upphandlade transporter, med totalt 10 % till 2013 jämfört med År 2020 ska minst 10 % av fordonsbränslet i Svalövs kommun komma från förnyelsebara källor. Senast 2013 skall Svalövs kommun ha antagit en gång och cykelplan som medför en ökad möjlighet att på ett säkert sätt transportera sig med cykel eller gående mellan orterna i kommunen. Senast 2010 skall Svalövs kommun ha antagit en resepolicy för att välja det miljömässigt bästa alternativet för tjänsteresor. Nya mål för energieffektivisering Formuleringen av målet på 20% energieffektivisering har valts då Energimyndigheten förordar att kommunerna ska följa de nationella målen. EU och Sverige har satt ett mål på 20 % energieffektivisering från år Svalövs kommuns mål blir något högre då kommunen väljer att bli 20 % effektivare under 11 år. Minskningen blir 1.8 % per år Från 2009 till år 2014 ska antalet MWh från kommunala transporter minskas med 9 % Från 2014 till år 2020 kan antalet MWh från kommunala transporter minskas med 11% Antal MWh transporter Antal körda mil med egen bil Antal miljöbilar av total fordonflotta MWh 883 MWh 776 MWh 87 MWh minskning 194 MWh från basåret minskning från 58877mil 30 miljöbilar av totalt 66 person, lätt lastbil och buss mil 5299 mil minskning från basåret 2009 Kommunens fordonsflotta ska bestå till 100 % miljöbilar basåret mil 11775mil minskning från basåret 2009 Åtgärder Åtgärder till år 2014 Ansvar Tidsplan Miljöbilsprojekt: Ledningsgrupp 2013 Kommunen avvecklar fordon som inte uppfyller kraven för miljöbil, deltar i Nordvästra Skånes elbilspool och deltager i Skånes för färdplan för Biogas. Resepolicy: Utvecklar, förankrar och genomföra Ledningsgrupp

9 förslag till resepolicy Cykelprojekt: Utvidga kommunens cykelpark, främja cykling på kortare sträckor, utforma en cykelplan, gå och cykla projekt i skolan samt främja cykelturism Åtgärder 2020 Utveckla rapportsystemet Ange transportsätt och miljövinster med olika transportsätt Utbildning om Hållbara transporter. Erbjuda utbildning om skonsam körning, optimering av transporter m.m Samhällsbyggnad Hela kommunorganisationen Ekonomi Hela kommunorganisationen till 2020 Fastigheter Nulägesanalys Kommunen har under lång tid arbetat med energieffektivisering av sina byggnader. Några åtgärder som genomförts är isolering av alla fastigheters vindsutrymme, byte av belysning och installering av reglerutrustning, pumpar och värmeväxlare i värmecentraler. I Svalövs tätort värms många kommunfastigheter med fjärrvärme där flis är huvudenergikällan. I Teckomatorp och Billeberga värms kommunens fastigheter med ett närvärmeverk som eldas med pellets. I Kågeröd och Tågarp värms kommunens fastigheter med naturgas. I Röstånga är det värmepumpar som värmer kommunens fastigheter. Det har påbörjats byggnation på en ny förskola där det bl.a. installeras solfångare och energisnåla torkskåp. Belysningen har energieffektiviserats i ca hälften av offentligt hyrda lokaler. Många fastigheter har dåliga fönster ur energisynpunkt och ska åtgärdas på sikt. I kommunens fastighetsbolag kommer det göras förbättrande åtgärder inom de närmsta åren som berör varmvattenbesparing, sänkt temperatur i fastigheters biutrymme, utbildning i energi effektivisering för fastighetsskötare och brukare. Antagna mål för kommunorganisation vad gäller fastigheter Ingen olja eller direktel ska användas för uppvärmning i kommunägda lokaler eller bostäder år Användning av övriga fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda lokaler eller bostäder ska vara mindre år 2013 än år År 2020 ska ingen av kommunens eller de kommunala bolagens fastigheter ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen förutom som spets vid effekttoppar. Användningen av verksamhetsel i kommunala lokaler ska i inte överstiga 2006 års kwh/m2 nivå. År 2020 ska den specifika energianvändningen i kommunägda lokaler vara 20 % lägre jämfört med år

10 Senast 2016 ska den huvudsakliga uppvärmningen av utomhusbadet i Röstånga ske med solfångare eller annan förnyelsebar energikälla. Senast 2015 ha installerat solfångare och/eller solceller på någon av våra egna fastigheter. Energibesparing till år 2013 med 10 % i SVABO/SVALO:s fastigheter jämfört med specifik energianvändning år Nya mål för energieffektivisering Målet på 20% energieffektivisering har valts då Energimyndigheten förordar att kommunerna ska följa de nationella målen. EU och Sverige har satt ett mål på 20 % energieffektivisering från år Svalövs kommuns mål blir något högre då kommunen väljer att bli 20 % effektivare under 11 år. Minskningen blir 1.8 % per år Minskning från 2009 till 2014 med 9 %. Minskning från 2014 till 2020 med 11 % kwh/m2 168 kwh/m kwh/m kwh/m 2 minskning från basåret kwh/m 2 34 kwh/m 2 minskning från basåret 2009 Total energi MWh MWh MWh 2354 MWh minskning från basåret MWh 5230 MWh minskning från basåret 2009 Åtgärder Fastighetsbolaget arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Åtgärderna omfattas både av tekniska energiförbättringar och energieffektivare beteende hos brukarna. Fastighetsbolaget kommer kontinuerligt att genomföra de energiförbättringar som finns dokumenterade för varje fastighet.. Åtgärd för mål 2014 Ansvar Tid för genomförande Varmvattenbesparing Teknisk installation och utbildning Temperatursänkning i byggnader och lokaler Elbesparing genom nya installationer och utbildning. Utbildning om energieffektivisering för brukare och fastighetsskötare Svabo Kommunförvaltning Svabo/Svalo Svabo/Svabo Kommunförvaltning Svabo/Svalo Kommunförvaltning 10

11 Åtgärder för mål 2020 Ansvar Tid för genomförande Större tekniska åtgärder som att byta fönster, ventilationssystem mm Utbildning om energieffektivisering för brukare och fastighetsskötare Svabo/Svalo Svabo/Svalo Övrig energieffektivisering Nulägesanalys Upphandling Kommunen har en antagen policy för upphandling. Många upphandlingar gör gemensamt med Lunds stad Integrering av energifrågor i detalj- och översiktsplaner I detaljplaneringen lokaliseras bostäder om möjligt nära kollektivtrafik. Om ett bostadsområde ligger långt ifrån ett stopp för kollektivtrafik så planeras gång och cykelväg dit. Internutbildning och nätverk I kommunen har inte gjorts någon internutbildning om energi Skolor som är med i nätverket Grön Flagg har påbörjat arbetet med energieffektivisering. Gatubelysning Kommunens gatu- parkbelysning består av ca 3300 stolpar. Lamporna gör årligen av med 1,6 miljoner kwh. 70 % är kvicksilverlampor och övriga är gamla lysrör och högtrycknatriumlampor. IT-Verksamhet Kommunens servrar har virtualiserats och centraliserats vilket innebär att energianvändningen minskat med ca 45 % sedan I kommunen finns ca 800 datorer. Idag består 60 % av tunna klienter vilket har minskat elanvändningen med ca 80 % gentemot stationära. Stora besparingar kan göras inom datoranvändningen. Skärmar och datorer ska stängas när man slutar arbeta. Skrivare och kopieringsapparater De flesta kopieringsmaskiner och skrivare har bra energisparfunktioner. De har låg effekt i sparläge. Kopiatorerna är inställda på att kopiera dubbelsidigt från datorerna. Annan elanvändning I en kommun används också stora mängder el till tvättning och torkning av kläder samt förvaring och tillagning av mat. 11

12 Antagna mål för övrig energieffektivisering Kommunen och dess bolag ska vid all upphandling av varor och tjänster väga in klimat- och energiperspektivet. Ny bebyggelse ska i ökad omfattning planeras så att det finns goda förutsättningar att utnyttja kollektivtrafik och cykel. Åtgärder för övrig energieffektivisering Ansvar Tid för genomförande Upphandling. Arbeta in miljöstyrningsrådets kriterier i Svalövs kommuns upphandlingsstrategi. Utbildning av ansvariga för lokal upphandling. Hela kommunorganisationen 2013 Integrering av energifrågor i fysisk planering Ge energieffektiva råd vid försäljning av tomter och annan nybyggnation. Internutbildning och nätverk En allmän kurs om energieffektivisering ska erbjudas kommunens anställda. Att sprida kunskap om energieffektivisering i kommunens olika miljöstrategiska nätverk. Samhällsbyggnad Hela kommunorganisationen Gatubelysning Byta till energisnål gatubelysning. Vid nyanläggning ska energisnålaste belysning väljas. Teknik och service 2015 It-åtgärder Energieffektivisera användningen av datorerna. Byta datorer till tunna klienter där inget annat Staben 12

13 behov finns. Kopiering och skrivare. Det går att spara på antal utskrifter. Energiprojekt i skolan. Minska energianvändningen på förskola och skolan genom projekt Energijakten. Staben Samhällsbyggnad Skolan 2014 Svalövs kommuns två val av 6 åtgärder Kommunen har valt åtgärd 3 och 5 av de sex åtgärder som framgår av förordningen (2009:893) 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Åtgärderna ska genomföras fortlöpande, exempelvis inom ramen för myndighetens miljöledningssystem. Vid inköp av fordon gäller förordningen (2009:1) om miljöoch trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Åtgärd 3 Ansvar Tid för genomförande Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge. Hela kommunorganisationen 13

14 Åtgärd 5 Ansvar Tid för genomförande Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa. Svabo/Svalo Kommunikationsplan för strategin och handlingsplanen Kommunikation ska ske med varje verksamhet inom Svalövs kommun. Detta sker genom möte där verksamheten fastslår vilka behov som finns för att genomföra målen och åtgärderna i denna strategi och handlingsplan. Arbetet med genomförandet av denna strategi och handlingsplan ska kontinuerligt kommuniceras till den politiska beredningen för tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågor och styrelsen för kommunens fastighetsbolag. 14

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Energistrategi för Svalövs kommun

Energistrategi för Svalövs kommun Datum 2010-01-12 Diarienummer 294-2006 Energistrategi för Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-21, 150 2010-01-12 2 (8) Innehållsförteckning sid Inledning 2 Bakgrund 3 Sammanfattning 4 Klimat- och Energi

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Energiarbete i kommunen

Energiarbete i kommunen Energiarbete i kommunen Sänk kostnaderna och ta klimatansvar Var med och bygg framtidens ekologiskt hållbara samhälle Att vår energianvändning påverkar klimatet ifrågasätts inte längre. Alla börjar förstå

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun 2015-09-08 Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020 Arvika kommun Arvika är klimatneutralt 2030 Inledning Utsläpp av koldioxid, metan och vissa andra gaser gör att vårt klimat förändras och att vår miljö

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet IT för miljön Sofia Holmgren Enheten för IT-politik Sveriges klimatpolitik Vår klimatpolitik innebär att Sverige ska visa ledarskap genom att agera både här hemma och internationellt. Med nationella åtgärder

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Energi och klimatstrategi 2012-2020

Energi och klimatstrategi 2012-2020 Energi och klimatstrategi 2012-2020 Titel: Energi- och klimatstrategi 2012-2020 Id nr: 8:5 Typ: Strategi Giltighetstid: 2020-12-31 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-06-12, 89 Uppdateras: Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer