Redovisning av Synpunkten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Synpunkten 2013"

Transkript

1 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då 246 synpunkter inkom. Trenden har annars varit att antalet synpunkter ökat för varje år. Av de 240 synpunkerna har 232 kommit in via webformuläret på kommunens hemsida. Endast ett fåtal brev, e- postmeddelanden och svarskort har registrerats. Jämfört med andra kommuner som använder samma synpunktssystem är Hjoborna duktiga på att skicka in synpunkter via hemsidan. Detta innebär att ett relativt stort antal synpunkter kan tas emot utan att hanteringen blir alltför administrativt betungande. Verksamheterna bör samtidigt sträva efter att i än högre utsträckning fånga upp de synpunkter som kommer fram vid möten, personliga samtal eller telefonsamtal med brukare, anhöriga, besökare m.fl. Sida 1 (26)

2 Hur fördelar sig synpunkterna per :28:50 Urval: Registreringsdatum = [ ] (240) Hjo kommun Synpunkt Hjo

3 ärenden: 240 Synpunktstyp Beröm 9 Felanmälan 25 Fråga 68 Förslag 75 Intern synpunkt 1 Klagomål 98 Övrigt 6 Totalt: 282 Kommentar: 240 synpunktsformulär har skickats in under 2013, men vissa innehåller två synpunkter (t.ex. en fråga och ett klagomål). Det totala antalet synpunkter blir därför 282. Av dessa var cirka 35 % klagomål, 27 % förslag och 24 % frågor.3% av synpunkterna var berömmande och 9 % var felanmälningar. Andelen felanmälningar har ökat sedan förra året och detta beror också på att fr o m senhösten 2013 har ett separat felanmälanformulär integrerats i Synpunkten. Sida 3 (26)

4 ärenden: 240 Kategori Bemötande 4 Delaktighet/Inflytande 1 Fysisk miljö 137 Handläggningstid 1 Information/webb 10 Innehåll i tjänsten 33 Intern synpunkt 7 Taxor/avgifter 1 Öppettider/tillgänglighet 13 Övrigt 32 Totalt: 239 Kommentar: Mer än hälften av synpunkterna handlar om den fysiska miljön, t ex. gator, parker, vinterväghållning, hamnen och stadens torg. Även under tidigare år har Hjoborna varit mest angelägna om att lämna synpunkter på den fysiska miljön i kommunen. För att kunna arbeta med ständiga förbättringar utifrån ett kundperspektiv vore det roligt om större andel av synpunkterna berörde bemötande, innehåll i tjänsten som erbjuds och tillgängligheten till kommunens tjänster. Sida 5 (26)

5 ärenden: 240 Klassificering åtgärder Framförd till berörd personal 21 Frågan besvarad 11 Hänvisning till annan ansvarig myndighet/organisation 11 Ingen åtgärd nödvändig 6 Kommer att åtgärdas 46 Synpunkten föranleder ingen åtgärd 60 Tas med vid framtida planering 50 Åtgärdat 27 Totalt: 232 Kommentar: I 12% av fallen har kommunen vidtagit de åtgärder som synpunktslämnaren önskat redan när synpunkten avslutas (inom 10 arbetsdagar). I 20% av fallen har handläggaren meddelat att önskade åtgärder kommer att vidtas. I drygt 20% av fallen föranleder inte synpunkten något direkt åtgärd, men den tas med vid framtida planering. I ungefär en tredjedel av fallen vidtas ingen åtgärd (motsvarar två olika färgfält i diagrammet ovan (kommer att sammanfogas till ett svarsalternativ 2014). Sida 9 (26)

6 ärenden: 240 Kontaktsätt Brev 19 E-post 155 Vill ej bli kontaktad 66 Totalt: 240 Kommentar: De allra flesta vill ha svar från kommunen via e-post, vilket är mycket glädjande eftersom det är enkelt, miljövänligt och billigt. Drygt en fjärdedel vill vara anonyma, då åtgärdas eventuella brister och fel men det skrivs inget svar eftersom det inte finns någon mottagare att skicka brevet till. Sida 13 (26)

7 ärenden: 240 Publicering Synpunkten är kontrollerad och ska inte publiceras 98 Synpunkten är kontrollerad och ska publicera 103 Totalt: 201 Kommentar: I 201 fall har synpunktslämnaren önskat ett svar från kommunen. När svaret är skrivet och chefen ska avsluta ärendet så ska han/hon också bedöma om det är möjligt att publicera synpunkten på hemsidan. Huvudregeln är att alla synpunkter ska publiceras, för att möjliggöra insyn och delaktighet i kommunala angelägenheter. Men synpunkten och svaret får inte publiceras på hemsidan om de innehåller sekretessbelagd information eller personuppgifter. Inom vissa verksamheter, t ex vård och omsorg är det ganska vanligt att synpunkten innehåller sekretess eller att det av synpunkten går att utläsa vem personen är I 103 av 201 fall har synpunkterna och svaren publicerats på hemsidan. Sida 15 (26)

8 ärenden: 240 Process Felanmälan Gata/park 24 Synpunkten 66 Totalt: 90 Kommentar: Hösten 2013 infördes en Felanmälan-modul inom ramen för Synpunkten. Redan tidigare fanns ett formulär på hemsidan som hette Felanmälan, så kunden märker ingen stor skillnad. Tidigare bestod felanmälanprocessen av att anmälda fel mejlades till Gata/Park chefen som hade ett enkelt dataregister över inkomna felanmälningar. Någon korrespondans med felanmälaren skedde inte förutom ett autosvar vid mottagandet. Det fanns heller ingen systematisk uppföljning av inkomna fel. Sedan hösten 2013 är Felanmälan en integrerad del i Synpunkten. Felanmälaren får autosvar när felanmälan tas emot, när arbetsorder upprättas och när ärendet avslutas. Arbetsledaren på Gata/Park upprättar arbetsordrar till sina gubbar utifrån inkomna felanmälningar och kan följa statusen på alla upprättade arbetsordrar för att inga arbetsuppgifter ska trilla mellan stolarna. Syftet är att inga åtgärder ska utlovas som sedan inte utförs. Med den nya felanmälan modulen har kontrollen över verksamheten ökat. Sida 20 (26)

9 ärenden: 240 Kategori (felanmälan) Gator och vägar 7 Gatubelysning 2 Hamn 0 Klotter 0 Lekplatser 0 Nedskräpning 0 Parker 1 Vatten och avlopp 0 Vinterväghållning 12 Vägskyltar 1 Övrigt 1 Totalt: 24 Kommentar: Felanmälanmodulen har endast varit I bruk under hösten, och under denna period har felanmälningarna fördelat sig enligt ovan. Merparten handlar om vinterväghållning och snöröjning. Sida 22 (26)

10 ärenden: 240 Åtgärder/arbetsorder [1828] Trasig lampa skickas till Hjo energi för åtgärd. Kan lev. läggas i rondering. 1 [1774] Undersöka trafikintensiteten på Gärdhemsvägen mellan Ringvägen och Skolgatan. 1 [1847] Kontrollera med entreprenör. 1 [1846] Kontrollera och gå igenom med berörd entreprenör. 1 [1845] Reparera muren Kolla lim 1 [1811] Återkopplat till Entreprenör. Skall åtgärdas omgående. 1 [1841] Besiktiga på plats 1 [1848] Kontrollera med utförare 1 [1834] Kontrollera och ev. ploga vägen. 1 [1833] Sätta upp snöstaket på två ställen. 1 [1832] Gångbana har slagits igen på grund av stora snömängder. skall öppnas. 1 [1868] Ansvaret för gc-vägen är Hammarsjordens samfällighet. 1 Har skickat anmälan vidare till ordförande och vägansvarig. [1830] Kontrollera att snöröjning skett. 1 [1829] Kör bort snö från parkeringar Regeringsgatan. 1 [1867] Sätta upp nya markeringar på nya stolpar 1 [1827] Ring upp anmälaren för bättre beskrivning av felet. 1 [1831] Gå igenom hur vi kan förbättra snöröjningen på Vallgården. 1 Sida 24 (26)

11 Svarstider :36:28 Synpunktslämnaren ska få ett svar från ansvarig handläggare inom tio arbetsdagar. Urval: Registreringsdatum = [ ] (240) Kommentar: Under 2013 har 75% av synpunkterna besvarats i rätt tid, dvs inom tio arbetsdagar. 25% av synpunkterna besvaras för sent. Under semesterperioden förvarnas synpunktslämnarna om att handläggningstiden kan bli längre, pga begränsad bemanning. Inga synpunkter besvarades dock för sent under semesterperioden (sommarlovet), så detta är inte en förklaring till resultatet. Påminnelser går redan idag ut till handläggaren strax innan svarstiden går ut. Detta är ett fortsatt förbättringsområde för hela kommunen.

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,,, och 2009-03-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post HEDEMORA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer