Växthuset Lean i Södertälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växthuset Lean i Södertälje kommun"

Transkript

1 Växthuset Lean i Södertälje kommun Filosofin och ledarskapet Lean inom socialtjänsten Lean inom Skolan 1

2 Robert Kusén Ledningsstrateg och chef för Södertälje kommuns lean-kontor 2

3 Toyota skapade lean Lean Production uppstod efter 2.a världskriget i den japanska bilindustrin, Toyota Production System (TPS) - och har lett till en ohörd konkurrens från de japanska producenterna sett i förhållande till de amerikanska Bygger en bil på 18 timmar istället för Halva arbetsstyrkan och produktionsplats Halva investeringen i verktyg Hälften så många ingenjörstimmar till att utveckla en ny produkt på halva tiden Dessutom, markant reducerad lagerhållning, färre fel, stadigt stigande variation i produkter 3

4 Scania har lyckats i Sverige 4

5 Men är det tillämpbart för välfärdsproduktion? 5

6 Södertälje kommuns resultat i pilotprojekten Antal inspektioner som livsmedelsgruppen gör är nu 500/år istället för 250 Försörjningsstöd klarar nästan dubbla volymen av ansökningar utan att öka ledtiden Processen för att söka föreningsbidrag tar 40 dagar istället för 87 Ledtiden för fordonsservice är 6,5 dagar istället för 13. samtidigt som brukarnöjdheten ökat Samtidigt som arbetsglädjen ökat 6

7 Varför gör vi på detta viset? Vi vill för att alla får det bättre Demografin Skapa utvecklingskraft till Sveriges internationella huvudstad 7

8 Vår övergripande strategi - vi tränar från 2 håll Via KLG och vattentrappan I verksamheten via pilotprojekten 8

9 Nu till Växthuset 9

10 Växtkraften kommer när vi inser hur medarbetarens och medborgarens väl kan vara samma sak. 10 Lika viktigt att är det att skapa värde åt medarbetaren Lika viktigt som det är att skapa värde åt medborgaren

11 11 Scanias vision Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för kunderna, anställda, aktieägare och för samhället där Scania är verksamt. 11

12 Värdegrunden grunden i Växthuset 12

13 Inre drivkraft med stöd av en yttre struktur 13

14 Principerna i Växthuset Normalläge Behovsstyrda flöden Rätt från mig Ständiga förbättringar 14

15 Normalläge Standardisering takt utjämning balansering visuellt realtid Vi behöver en stabil grund att utgå ifrån när vi jobbar med ständiga förbättringar. När vår process är stabil och förutsägbar så kan vi upptäcka avvikelser. 15

16 Normalläge processen har då en definierad arbetsmetod och arbetsplats (standard) Används en annat metod eller att en förutsättning ändras= Avvikelse en tydlig ofta återkommande referens om hur man ligger till i sin process (takt) Har man inte nått rätt nivå av framsteg till en viss tid= Avvikelse en jämn hanterbar arbetsbelastning (utjämnat och balanserat) Varierar arbetsbelastningen mer än satta gränser eller att arbetet fördelas på ett annat sätt än så man bestämt= Avvikelse en överblickbarhet som gör det lätt för alla att se hur man ligger till (Visuellt) Så att normalläget och avvikelserna kan synas ett sätt att reagera direkt när en avvikelse uppstår (Realtid) 16

17 Ständiga förbättringar 17

18 Ständiga förbättringar Alla ingår i förbättringsgrupper och deltar i utvecklingsarbetet Alla har minst två jobb, att utföra och utveckla sitt arbete Allt kan alltid bli bättre. Sträva mot det perfekta genom små små steg 18

19 Att skapa ett första normalläge Utgångspunkt för ständiga förbättringar Vilken organisation? Nyckeltal som hjälper oss se vår resultatutveckling. Vilken/ Vilka processer? Normalläge Nu ser vi slöseriet och kan upptäcka avvikelser! standard takt utjämning balansering visuellt realtid Kvalitet Effektivitet Människor som växer Vilka tjänster/ Produkter Tjänst 1 Tjänst 2 Produkt 1 Vilket Värde? För vem? 19

20 Växthuset Lean i Södertälje kommun Filosofin och ledarskapet Lean inom socialtjänsten Lean inom Skolan 20

21 Christina Hägglöv Resultatenhetschef inom Socialtjänsten 21

22 Södertälje Sveriges internationella huvudstad 22

23 Medborgaren först- behovsstyrda flöden? SJUKSKÖTERSKA KURATOR SKÖTARE ARBETSTERAP SJUKGYMNAST Somatisk vård DISTRSKÖT SSK AVGIFTNING ALKOHOLTERAPEUT LÄKARE Psykiatrisk vård LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT Personer med diffus problematik GOD MAN Försörjning KRONFOGDE HANDLÄGG FK FÖRVALTARE SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE BOSTADSFÖRETAG BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BOENDESTÖD Boende HEMTJÄNST SKULDSANERARE SKÖT BOENDE BEHHEM HANDLED SYSS BEHHEM SOCIONOM Beroendevård BOENDESTÖD Missbruksvård IFS Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk SOC BARN/UNGA RSMH PO BUP Sysselsättning ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT Utbildning POLIS PRAKTIK LÄRARE 23

24 Hur var det? Genomloppstiden, dvs tiden från brukarens första kontakt med enheten till genomfört nybesök, det var långa väntetider ( ca 6 v). Det resulterade i dubbelarbete. Utredare fick betala ut matpengar i avvaktan på tid för nybesök. Inflöde ca 45 nybesök per vecka Inga rutiner för kategoriseringar. Saknades samsyn vid första telefonkontakt och hur en aktualisering skulle utformas. Fanns ingen detaljerad kartläggning på klientens väg från första kontakt till avslutad utredning Ojämn arbetsbelastning för olika medarbetare Fokus låg på har mycket att göra 24

25 SLUTSATS: Vi kan inte hålla på så här längre, vi måste göra något annat, inte mer av det som inte fungerar 25 25

26 We are too busy! 26 No thanks! Att komma igång

27 27

28 28

29 29

30 Målet är att skapa en kultur Kulturen är verksamhetsorienterad Det är brukarnas behov som driver organisationen Alla intresserar sig för den egna arbetsplatsen och för att utveckla den, detaljerna är viktiga Man samarbetar mot samma mål Man beskriver det man gör bra och sprider best practice Hemligheten bakom vår framgång är inte vad vi gör men att vi rent faktiskt gör det 30

31 Hur blev det? Vi använder våra resurser på ett bättre sätt Kontroll på inflödet, vi kan begära hjälp av kollegor vid toppar Klienter/brukare som ringer till oss (nybesök) får samma frågor Vi utreder på samma sätt genom instrument X Medarbetarna har fått en bättre helhetsbild av arbetet inom hela försörjningsstöd Hittar slöserier Blivit mer flexibla Idéer från medarbetarna tas till vara Vi har ett ökat utflöde med jämfört med förra året, trots ett ökat inflöde Genomsnittstiden, den tid som klienter/brukare uppbär försörjningsstöd har inte ökat (5,5 månad) 31

32 Växthuset Lean i Södertälje kommun Filosofin och ledarskapet Lean inom socialtjänsten Lean inom Skolan 32

33 Stefan Sidusgård Rektor Naturvetargymnasiet 33

34 Värdegrundens betydelse i skolan Medborgaren först Utgå alltid från samhällsuppdraget 34

35 Kunskapsmål vissa värden är lätt att mäta Uppnådda betyg inom avsedd tid Resultat på nationella prov Kursutvärderingar, elevens upplevelse Nya sökande till skolan, popularitet 35

36 Ex 1 Kunskapsmål i Svenska som andraspråk B vilja och kunna använda det svenska språket för muntlig och skriftlig kommunikation i olika situationer känna till oskrivna regler och rollförväntningar i samtal och diskussioner i den svenska kulturen ha ett rikt och varierat ordförråd 36

37 Ex 2 Kunskapsmål i Engelska A ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen kunna självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera den information som tagits fram. 37

38 Mer än bara ren kunskap 38

39 Gymnasieskolans uppdrag (ur Skollagen) : Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 39

40 forts. Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper. 40

41 Läraren skall (ur SKOLFS 1994) klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet, öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 41

42 forts. visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt. klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen och 42

43 Utmaningarna för pilotprojekten inom skolan Göra det abstrakta tydligt och överblickbart (Normalläget) Maximera värdeskapande utbildningstid för eleverna Hitta formen hur lärare och pedagoger tillsammans jobbar med ständiga förbättringar 43

44 Pilotprojektet är IV / IVIK Individuellt program för elever som saknar betyg för att gå vidare på gymnasieprogram För IVIK är det främst i svenska = mycket heterogen grupp, olika kunskapsbakgrund och ambitionsnivå 44

45 Mer värdeskapande utbildningstid för eleven Lärare som hinner med och kan påverka 45

46 Växthus gymnasiet Vad är då normalläge för oss????? 46

47 Eva Ripa Torstensson Rektor Wendela Hebbe gymnasiet 47

48 Wendela Hebbegymnasiet Estetisk och mediainriktning IV/IVIK 550 elever 75 medarbetare 48

49 Ny Gymnasieskolereform GY 2011 Demografiska förändringar färre elever på sikt Framtida ekonomiska resurser?! Nuvarande och framtida potential; Elever och medarbetares utveckling inneboende möjligheter Skapa en miljö där människor växer och med resultaten Förbättringar - minimerar slöseri Skapar ökat mervärde och värde för elever och medarbetare Framtida utmaningar med LEAN 49

50 Konkreta mål med pilotprojektet Målgruppen för effektmätningarna i projektet är alla elever Effektivitet -Mindre avbrott -Mer tid till den enskilde eleven Kvalitet -Alla elever har individuella mål -Nöjda elever med realistiska mål -Framgångsrika människor livet ut Arbetsglädje -Mindre stress -Mer nöjda medarbetare 50

51 Tillåtande atmosfär icke fördömande attityd Tydlighet visionen värdegrunden värdeprinciperna trivselreglerna Öppnar upp, tar tillvara potential som alla har: -Utvecklingssamtal individuell utvecklingsplan kompetensutvecklingsplan -Delaktighet elevråd skolkonferens klassråd personalråd/apt Varje medarbetare två jobb: - Att utföra sina arbetsuppgifter - Att utveckla sitt arbete och sig själv Skapar en miljö där människor växer med resultaten 51

52 Felsökning i systemet ej individen Förebyggande Höga förväntningar ökad tilltro till elever och personal stärker Motivation Inkludering delaktighet del av helheten Avskaffar syndabockar Älska avvikelser fel som möjligheter och förbättringar Hitta smarta vägar Systemperspektiv 52

53 Estetisk tilltalande miljö elevproduktioner på väggarna Förväntningar värna om miljön Förebyggande åtgärder Trivselregler Förebyggande 53

54 Ledaren går först och visar vägen Gestaltar det som förväntas Ledaren ledningsgrupp/ arbetslagsledarna ledaren i klassrummet eleven Sträva efter att verkligen förstå Arbetslaget/förbättringsgruppen navet motorn Närvarande stödjande Systemperspektivet Långsiktig vision - prioriteringar Att vara ledare i växthuset 54

55 Flöde mellan olika nivåer Närmast verksamheten vet mest vad kan förbättras Stickspår Återkoppling Varför vattentrappa? 55

56 Normalläge Normalläge? -Är det där vi befinner oss idag? -Enligt LEAN ska normalläge vara utmanande så att det skapar avvikelser. Normalläge med verktygslåda; stabilisering, takt, utjämning, balansering, visuellt, realtid hantera avvikelser på en gång Vad är normalläge? 56

57 -Nu börjar vi! 57

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv ATT GÅ BREDVID Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se Tierpsmodellen sid. 2 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Södertälje Sveriges internationella huvudstad. www.sodertalje.se 1

Södertälje Sveriges internationella huvudstad. www.sodertalje.se 1 Södertälje Sveriges internationella huvudstad 1 2 Med inspiration från Scania 15.0 10.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3 Vhil Vehicle volume Personnel in production, direct and indirect 4 46,400 5 55,600 7 78,300 Target

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Socioekonomisk investeringskalkyl kring en vidgad arbetsmarknad i Jönköpings län

Socioekonomisk investeringskalkyl kring en vidgad arbetsmarknad i Jönköpings län Rapporten är en beställning gjord av Regionförbundet i Jönköpings län inom ramen för projektet Arbete åt alla. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden och Regionförbundet. Arbetsgruppen har

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Whitepaper Green Bullet Agil HR

Whitepaper Green Bullet Agil HR Whitepaper Green Bullet Agil HR Agil HR Inledning Detta whitepaper syftar till att förklara vad Agile är och hur HR bör anpassa sitt arbete för att skapa större värde i en agil organisation. I takt med

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer