FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr Upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr Upprättad

2 P:\2231\ Väg 34\10ARBETSMTRL_DOC\2C doc Objektdata Vägnr: 34 Vägnamn: Kisa-Linköping Objektnamn: Objektnr: Kommun: Län: Dokumentdata Delen Rimforsa - Brokind Linköping, Kinda Östergötland Titel: Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa-Brokind. Objektnr Förstudie. Samrådshandling Dokumentslag: Förstudie, samrådshandling Utgivningsdatum: Utgivare: Vägverket Region Sydöst, Jönköping, tfn Kontaktperson: Jonas Danielsson, projektledare, tfn Konsult: SWECO VBB, Östra Strandgatan 10, Jönköping, tfn Kontaktperson: Daniel Henricson, uppdragsledare, tfn

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Geografisk avgränsning Tidigare utredningar Brister och problem Syfte Vägplaneringsprocessen 5 2 Befintliga förhållanden Väg och trafik Miljövärden Byggnadstekniska förutsättningar Markanvändning och befolkning 10 3 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Steg 1, påverka transportbehovet och val av transportsätt Steg 2, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon Steg 3, begränsade ombyggnadsåtgärder Steg 4, nyinvesteringar 12 4 Tänkbara åtgärder Nollalternativet Ombyggnadsalternativ gles 2+1-väg Alternativ som beaktats i ett tidigare skede 15 5 Samrådsprocessen Samrådsredogörelse 16 6 Beslut om betydande miljöpåverkan 16 7 Förslag till fortsatt arbete/beslut 16 8 Referenser 17 Bilagor: Bilaga 1 Miljöintressen, utdrag ur Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GISdatabaser Bilaga 2 Karta ur översiktsplan för Linköpings kommun Bilaga 3 Redovisning av tänkbara åtgärder Bilaga 4 Länsstyrelsens yttrande och beslut om betydande miljöpåverkan Ortofoto copyright Lantmäteriverket

4 1 Bakgrund Aktuell delsträcka är en del av väg 34 mellan Kisa och Linköping i Östergötlands län. I norr slutar väg 34 i Linköping och söderut fortsätter den genom Kalmar län till Kalmar. Vägen har stor betydelse för godstransporter, arbetspendling och turism. Den aktuella sträckan av väg 34, även kallad Kalmarvägen, byggdes ut under 1960-talet. Stora delar av gamla Kalmarvägen finns kvar som parallellväg till väg 34. Förstudien föranleds av trafiksäkerhetsriskerna vid mötesolyckor på vägen. Projektet är ett utvecklingsprojekt i att åstadkomma en trafiksäker lösning med tillräckligt god framkomlighet utan att skapa omkörningsfält på hela sträckan. Parallellt med föreliggande förstudie pågår arbetet med förstudier för samma typ av åtgärder på övriga delar av väg 34 mellan Kisa och Linköping. 1.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING Geografiskt begränsas förstudien till väg 34 mellan Rimforsa (inkl. cirkulationsplatsen) och Brokind (exkl. bron över Kinda kanal). Kartan nedan visar förstudiens geografiska avgränsning. Kartor i större skala finns i bilaga 3. Figur 1. Förstudiens geografiska omfattning 4 (17)

5 1.2 TIDIGARE UTREDNINGAR Väg 34 Kisa-Rimforsa har berörts i nedanstående genomförda studier: Teknisk utredning. RV 34 Kisa-Linköping. 2+1 mittseparation [9] 1.3 BRISTER OCH PROBLEM Aktuellt avsnitt av väg 34 har relativt mycket trafik. Hastighetsbegränsningen är generellt 90 km/h på sträcka men verkliga hastigheter är i många fall högre. Vägen är relativt smal och saknar stigningsfält eller andra omkörningssträckor. Omkörning i körfält för mötande trafik innebär alltid en trafiksäkerhetsrisk. Vägen trafikeras av långsamtgående fordon såsom traktorer och jordbruksmaskiner samt i viss mån även av cykel- och mopedtrafik. Vid olyckor eller andra tillfällen när väg 34 måste stängas av i en eller båda riktningarna, saknas på vissa sträckor ett fungerande parallellvägnät som kan användas för omledning av trafiken. Detta gäller framför allt sträckan Dal-Brokind. 1.4 SYFTE Syftet med förstudien är att få fram tänkbara principlösningar samt studera genomförbarheten för dessa. Förstudien ska sen utgöra underlag för den fortsatta processen. Tänkbara principlösningar ska syfta till att minska antalet omkomna och svårt skadade i trafiken. Trafiksäkerheten ska öka och framkomligheten ska bibehållas. Huvudmålsättningen utgår ifrån att separera mötande trafik. Risken för konflikter mellan mötande trafik samt singelolyckor ska minska. Skadeföljden av olyckor ska bli mindre allvarliga jämfört med nuvarande standard. Förstudien ska även utgöra underlag för en bedömning av Länsstyrelsen om huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte enligt Miljöbalken 6 kap VÄGPLANERINGSPROCESSEN En förstudie är det första steget i Vägverkets planeringsprocess för vägåtgärder. Resultatet av förstudien utgör underlag för val av inriktning för eventuell fortsatt planering och projektering. I förstudien ges exempel på tänkbara åtgärder på en övergripande nivå. En förstudie kan följas av en vägutredning om det finns flera tänkbara lokaliseringsalternativ. Om förstudien klart visar att det bara finns ett realistiskt alternativ behövs normalt ingen vägutredning. Förstudien följs då direkt av arbetsplan där vägens detaljutformning i plan och profil projekteras. 5 (17)

6 2 Befintliga förhållanden 2.1 VÄG OCH TRAFIK Vägens utformning och standard Vägbredden varierar mellan 8,7-9,1 meter. Skyltad hastighet är 90 km/h utom vid cirkulationsplatsen i Rimforsa, infarten till rastplats Hackelboö och Brokind som är begränsade till 70 km/h. Korsningarna mot rastplats Hackelboö och mot Brokind är utformade med vänstersvängsfält Längst sträckan ansluter 3 allmänna vägar, 3 enskilda vägar och ett stort antal fastigheter och ägovägar. Det finns 4 broar. Broarna påverkar möjligheten att bredda vägen. Vägsträckan har utrustats med sidoräcke på de sträckor där oeftergivliga hinder finns närmare än 8 meter. Viltstängsel finns uppsatt på ett 2,9 km långt parti fram till Brokind. Utmed sträckan finns sex P-fickor, tre busshållplatser och en rastplats.[9] Motorfordonstrafik Inga särskilda trafikmätningar har utförts inom ramen för förstudien. Tillgänglig trafikdata är från mätningar på väg 34 utförda år På anslutande mindre vägar finns endast äldre trafikuppgifter. [10] I tabellen nedan visas den totala trafiken i antal fordon per dygn samt andelen tung trafik. Tabell 1 Årsdygnstrafik i antal fordon per dygn för år 2002 [10] Vägavsnitt ÅDT andel tung Mätår Väg 34 delen Rimforsa-väg 603 Väg 34 delen väg 603- Brokind % % 2002 Tabellen nedan visar skyltade hastigheter och medelhastigheter uppmätta år Tabell 2. Hastighetsdata för olika trafikslag för år 2002 [10] Väg / gata Väg 34 delen Rimforsa-väg 603 Väg 34 delen väg 603- Brokind Skyltad hastighet Medelhastighet alla fordon Medelhastighet lastbilar Mätår Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafik är tillåten på hela den aktuella sträckan. Inga mätningar av gång- eller cykeltrafiken har utförts inom förstudien. Behov av att gå och cykla utmed väg 34 finns närmast tätorterna Rimforsa och Brokind. 6 (17)

7 I anslutning till korsningarna vid Brokind passerar en gång- och cykeltunnel under väg Kollektivtrafik Sträckan trafikeras av linje 540 och 546 med 17 turer per vardag och 6-9 turer per helg samt expressbussarna nr 37 och 39 med 2-3 turer per vardag.[14] Längst sträckan finns 3 hållplatser där linje 540 och 546 stannar på samtliga. Expressbussarna stannar endast på två av hållplatserna (Hamra och Brokinds gård).[9] Hållplatserna är utformade som fickor med skylt.[9] Vid Brokinds gård är busshållplatsen utformad med plattform och pendelparkering. Övriga bussfickor uppfyller ej dagens krav på utformning, bland annat med tanke på funktionshindrades behov. Hållplatserna Hamra och Brokinds gård trafikeras av mer än 20 påstigande resenärer. Statistiken visar att det är störst andel påstigande mot Linköping hållet.[9] Järnvägssträckan, Stångådalsbanan, trafikera sträckan Kisa-Linköping med 6 turer per vardag och 3-4 turer per helg. Tågstationer finns i Kisa och Rimforsa.[14] Transporter med farligt gods Uppgifter om hur stor totalmängd farligt god som fraktas på våra vägar finns inte dokumenterat. På räddningsverkets hemsida finns uppgifter om en mätning som gjorts 4:e kvartalet Resultatet från den undersökningen har troligtvis ett stort mörkertal eftersom svarsfrekvensen låg endast på 56 %. Undersökningen visar att det fraktas ton farligt god på väg 34. Det är övervägande transporter med brandfarliga vätskor samt några transporter med gas och frätande ämnen.[7] Olyckor Information om polisrapporterade trafikolyckor har inhämtats för åren för väg 34. Bilden redovisar trafikolyckor inom förstudieområdet. Endast olyckor med personskada redovisas. [12] 7 (17)

8 Tabell 3. Uppgifter om trafikolyckor och skadeföljd. Kod för olyckstyp inom parentes följer Vägverkets nomenklatur. [12] Nr Datum Plats Olyckstyp Skadade Väg 34, Rimforsa-Brokind Avsväng (A3) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Korsande kurser (K7) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Övrigt (V4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Korsande kurser (K4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Möte (M1) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Död Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S0) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Upphinnande (U1) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S0) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Möte (M1) Lindrigt 2.2 MILJÖVÄRDEN Förekommande miljöintressen från Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GIS-databaser redovisas i bilaga Landskapsbild Landskapet mellan Rimforsa och Brokind karaktäriseras av växlingen mellan ett småskaligt odlingslandskap, vida utblickar över Stångåns sjösystem (se figur 4), tät lövskogsvegetation på öarna samt öppna ekhagar i norr Naturvärden Väg 34 passerar genom Hackelboö naturreservat samt en sumpskog. Sumpskogen utgörs av strandskog där glasbjörk dominerar trädskiktet. Norr Hackelboö naturreservat, vid Hamra, finns ytterliggare en sumpskog på vägens östra sida. Denna sumpskog domineras av klibbal. Eklandskapet, ett riksintresse för naturmiljön, breder ut sig kring Stångåns sjösystem. Landskapet präglas av ekhagar och ekdominerade skogar och odlad mark. Riksintresset är mycket utbrett men är i huvudsak knutet till mindre värdekärnor [5]. Från Brokind och söder ut till Hamra, passerar väg 34 genom eklandskapet. 8 (17)

9 Figur 2. Eklandskapet strax söder om Brokind ligger i nära anslutning till Väg 34. Eklandskapet inrymmer även områden och objekt av riksintresse för kulturminnesvård och friluftsliv. Inne i området för eklandskapet, strax norr om Hamra, ligger öster om väg 34 ett [2] område med lövskog och branter vid Hamra, som är av nationellt intresse för naturvården. Norra delen av området är en nyckelbiotop bestående av aspskog med rikligt med död ved. Från Brokind och söderut passerar väg 34 Brokinds naturreservat. Reservatet [2] består flera områden runt Brokind. Öster om väg 34, nära samhället, finns en äldre ädellövskog på delvis fuktig mark med artrik svampflora. I området vid Halls berg nära Eggeby 2 km söder om Brokind växer ek och asp i delvis brant terräng. Ytterliggare att område lades till reservatet 2001 och är beläget väster om riksväg 34 vid Brokind. Det kallas Brokinds skolhage och består av ekhagmark. Reservatet ligger inom området för eklandskapet och ingår i Natura 2000 samt klassas i kommunens naturvårdsprogram som av nationellt intresse för naturvården. För stor och småvilt inom området som rör sig inom området som rör sig över större område, utgör vägen en viss barriär. Vägen och befintliga trummor kan också utgöra vandringshinder för land- och vattenlevande djur som lever i eller i anslutning till vattendrag som passerar under väg. Viltstängsel förekommer på vissa delar av sträckan Kulturhistoriska värden Brokinds herrgårdsmiljö, med ett medeltida ursprung, utgör ett riksintresse för kulturmiljön [3]. Området omfattar även gravfält från järnåldern samt del av Kinda kanal med Brokinds sluss. Från Brokind och ca 3 km söder ut passerar väg 34 genom riksintresset. Inom riksintresset finns även fasta fornlämningar [6] utmed vägen, 9 (17)

10 främst stensättningar. Vid Eggeby finns ett fornminne i form av ett vägmärke beläget ca 5 m från väg 34 (RAÄ Vårdsnäs 16:1) och vid Djurgården finns ett fornminne i form av en hög belägen ca 4 m inne på åkermarken (RAÄ Vårdsnäs 174:1) Rekreation och friluftsliv Kinda kanal är ett riksintresse för friluftslivet. Riksintresset motiveras av vattenledens och den omgivande naturmarkens betydelse för friluftslivet [3]. Syftet är att ge dessa värden ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada den typiska natur- och kulturmiljön utmed kanalen. Kanalen sammanbinder Åsunden i söder med Roxen i norr. Från Rimforsa och till strax norr om Brokind går väg 34 i närheten av eller inne i området för riksintresset. Kinda kanal och Järnlunden har ett strandskydd om 150 m från strandlinjen. Tillgängligheten till vattenmiljöerna inbjuder till bad och fiske. Sommartid är passagerartrafiken på Kinda kanal omfattande. Vid Brokind passerar Östgötaleden, en närmare 140 mil lång vandringsled genom hela länet, väg 34. Strax söder om Brokind, inom eklandskapet, finns ett tätortsnära strövområde som består av ädellövskog, ekhagmarker och barrskog men som även inrymmer bl a ett motionsspår. Viggeby naturreservat är en halvö i sjön Järn lunden strax väster om Brokind. Naturreservatet är ett viktigt utflyktsområde med bl a tillgång till bad. Reservatet är beläget inom "eklandskapet" och har en rik flora. Vid Hamra finns en ridsportsanläggning Boendemiljö Närheten till mer samlad bebyggelse är förhållandevis liten längs sträckan förutom vid tätorterna. Ett antal bostadshus berörs av buller från trafiken på väg 34 på grund av trafikmängd och avstånd till väg. Bullernivåerna bedöms för flertalet av dessa fastigheter understiga de riktvärden Vägverket arbetar efter vid ombyggnad av befintlig väg. Översiktliga bullerberäkningar kommer att utföras i ett senare skede. Väg 34 utgör både en förutsättning och i viss mån en barriär för gång- och cykeltrafikanter som färdas längs vägen. Cyklister och fotgängare är längs vissa sträckor hänvisade till vägrenen. För att utnyttja tillgängliga parallellvägar måste väg 34 ibland korsas. Vägen utgör också en barriär för närboende som vill nå busshållplatser, besöka grannar eller andra målpunkter på andra sidan vägen. Det är heller inte ovanligt att markägare äger skiften på ömse sidor om väg 34, vilket på flera ställen fordrar passage av vägen med långsamtgående fordon. Avgashalterna bedöms vara låga inom hela förstudieområdet. 2.3 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Redovisas senare 2.4 MARKANVÄNDNING OCH BEFOLKNING Redovisas senare 10 (17)

11 3 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Föreslagna åtgärder har analyserats fram med hjälp av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en allmän planeringsprincip för hushållning av resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen är: åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, dvs. sådant som påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex lokalisering av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät, avgiftssystem. åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon t ex väginformatik, trafikreglering, förarutbildning. begränsade ombyggnadsåtgärder dvs. förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i befintlig sträckning. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk. 3.1 STEG 1, PÅVERKA TRANSPORTBEHOVET OCH VAL AV TRANSPORTSÄTT Information/påverkans åtgärder. Information till och påverkan av befolkningen i närområdet att nyttja befintlig kollektivtrafik eller cykel. Utöka kollektivtrafiken med flera turer. Ökad turtäthet för busstrafik. => Dessa åtgärder ses inte som ett rimligt alternativ ur trafiksäkerhetsperspektivet men de kan förbättra personhälsa, miljön och framkomligheten på vägen 3.2 STEG 2, EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV BEFINTLIGT VÄGNÄT OCH FORDON Hastighetsnedsättning och omkörningsförbud. Sänker medelhastigheten hos motorfordon. => Dessa åtgärder ses inte som ett rimligt alternativ ur trafiksäkerhetsperspektivet eftersom sträckan är för lång. På kort sikt kan det förbättra säkerheten men öka irritationen hos dem som nyttjar vägen, främst de som använder den dagligen. 3.3 STEG 3, BEGRÄNSADE OMBYGGNADSÅTGÄRDER Mitträcke. Det minskar mötes- och omkörningsolyckorna och sänker medelhastigheten hos motorfordon => Förbättrad säkerhet och försämrad framkomlighet Breddning av befintlig väg med mitträcke och omkörningssträckor. Det minskar mötes- och omkörningsolyckorna och bibehåller medelhastigheten hos motorfordon vid tillräckligt stor andel omkörningssträckor. => Förbättrad säkerhet och bibehållen framkomlighet Förbättrade korsningsutformningar. Det minskar korsnings- och avsvängandeolyckorna samt ger förbättrad tillgänglighet för trafik från sekundära vägnätet/ parallellvägnätet samt ökar medelhastigheten. => Förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet 11 (17)

12 Förbättrade busshållplatser. Detta uppmuntrar befolkningen i område att nyttja kollektivtrafiken samtidigt som det ger ökade valmöjligheter. => Förbättrad tillgänglighet och luftkvalité på grund av färre fordon 3.4 STEG 4, NYINVESTERINGAR Inga åtgärder. En vidareutveckling av tänkbara åtgärder enligt steg 3 redovisas i kapitel 0. 4 Tänkbara åtgärder I följande kapitel beskrivs tänkbara åtgärder för att avhjälpa de brister som beskrivs i avsnitt 1.3 ovan. Beskrivningen är en inriktning för fortsatt planering och projektering och redovisar åtgärder på en översiktlig nivå. Föreslagna åtgärders genomförbarhet är inte studerade i detalj. För varje redovisat alternativ redovisas även de effekter och konsekvenser som kan uppstå på en översiktlig nivå. Illustrationer över tänkbara åtgärder finns i bilaga NOLLALTERNATIVET Inga åtgärder vidtas Trafiktekniska effekter Redovisas senare Miljökonsekvenser Redovisas senare 4.2 OMBYGGNADSALTERNATIV GLES 2+1-VÄG Väg 34 förses med mitträcke längs hela den aktuella sträckan med undantag av de avsnitt där vägen går över eller under broar. Med mitträcke på broarna skulle inte den fria bredden mellan mitträcke och broräcken tillåta dispenstransporter. Vissa särskilt tunga transporter kan behöva nyttja hela brons bredd för att fördela belastningen på bästa sätt. Följande broar finns utmed sträckan: Bro över GC-väg vid cirkulationsplats i Rimforsa, längd 7 m Bro över sund söder om Hackelboö, längd 4 m Bro över sund i sjön Järnlunden vid Hamra, längd 101 m Vägport under enskild väg vid Hamra gård, bredd 4 m Bro över gång- och cykelväg vid Brokind, längd 17 m På de avsnitt där mitträcke inte kan sättas införs omkörningsförbud. För närvarande planeras inga ändringar av hastighetsbegränsningar. 12 (17)

13 Omkörningssträckor anläggs växelvis i båda riktningar. Mellan omkörningssträckorna kvarstår sträckor med endast ett körfält i varje riktning. Nedan redovisas typsektioner för avsnitt med ett körfält i varje riktning resp. med omkörningsfält i ena riktningen. Figur 3. Typsektion med ett körfält i varje riktning, total bredd 9,0 m Figur 4. Typsektion med omkörningsfält i ena riktningen, total bredd 12,25 m Sektionerna är smalare än vid traditionell 2+1-väg, men kommer ändå att kräva breddning av befintligt vägområde. Breddningen innebär på vissa sträckor sprängning av berg, fyll i djupa slänter eller förlängning av trummor under vägen. Befintliga räcken (mestadels rörräcken) kommer om möjligt att behöva flyttas ut eller annars ersättas av nya räcken. 13 (17)

14 Figur 5. Befintliga rörräcken samt utblick över sjön Järnlunden, norr om Rimforsa Befintliga viltstängsel kvarstår eller flyttas ut vid breddningar. Inga nya sträckor med viltstängsel föreslås. Omkörningssträckorna placeras jämt fördelade i de båda körriktningarna och förläggs till platser där de bäst ökar framkomligheten. Placeringen kan t.ex. vara direkt efter korsningar med trafikerade vägar. Hänsyn har även tagits till byggnadstekniska förutsättningar. Första omkörningssträckan placeras i norrgående riktning ut från Rimforsa. Avståndet mellan cirkulationsplatsen och bron över Järnlunden begränsar längden till c:a 800 m. På sträckan Dal-Brokind saknas möjlighet att leda om trafiken till parallellvägnät. Hela denna sträcka breddas till 12,25 m och får tre omkörningssträckor med längden m. Avståndet mellan två omkörningsfält i samma riktning kan som mest bli drygt 5 km. Långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik kommer även i fortsättningen av tillåtas utmed sträckan. Möjligheten till att köra av vägen kommer att utökas med parkeringsfickor på de delar som annars kommer att sakna omkörningsmöjligheter. Detta är särskilt viktigt vid fordonshaverier. Ungefär 1 parkeringsficka varannan kilometer enfältsväg föreslås. Vissa hållplatser kan komma att flyttas för att få ett bättre upptagningsområde eller mer trafiksäker placering. Hållplatserna Hamra och Brokinds gård har fler än 20 påstigande per dag. Dessa hållplatser föreslås att anpassas för funktionshindrade genom plattform med högt kantstöd et.c. Korsningar med allmänna vägar eller enskilda vägar med relativt mycket trafik föreslås få en högre standard med vänstersvängsfält, där sådana saknas. Övriga anslutningar ses över vad gäller trafiksäkerhet eller tas bort. För att förbättra möjligheterna till omledning av trafiken vid olyckor eller underhållsarbeten kommer parallellvägnätet att ses över och eventuellt förbättras. Cyklande kommer i första hand att hänvisas till parallellvägar med hjälp av ny cykelvägvisning. Vid busshållplatser görs korta öppningar i mitträcket för att ge möjlighet för gående att korsa vägen. Korta gångbanor kan komma att behöva byggas ut vid vissa busshållplatser, som inte ligger intill anslutande vägar. Illustrationer på tänkbara åtgärder finns i bilaga (17)

15 4.2.1 Trafiktekniska effekter Redovisas senare Miljökonsekvenser Redovisas senare Kostnader Total investeringskostnad samt driftskostnad redovisas i ett senare skede. Den totala investeringskostnaden inkluderar anläggningskostnaden och projektering för tänkbara åtgärder. I förstudieskedet är kostnaderna mycket översiktliga. Enligt tidigare kalkyler beräknas projektet i sin helhet (Kisa-Linköping) kosta c:a mnkr Effekter Nedan kommer i ett senare skede en bedömning göras utifrån Vägverkets effektprofil som indikerar olika grader av positiva och negativa konsekvenser för en åtgärd. Ett antal faktorer beaktas inom kategorierna tillgänglighet, transportkvalitet, säker trafik, god miljö, positiv regional tillväxt och jämställt tranportsystem. Dessa kategorier återfinns i de transportpolitiska målen, vilka fastslagits i regeringens proposition. 4.3 ALTERNATIV SOM BEAKTATS I ETT TIDIGARE SKEDE Nedan sammanfattas de alternativ som har utretts tidigare men senare befunnits mindre lämpliga Gles 2+1-väg från teknisk utredning Den största skillnaden mot förstudiens tänkbara åtgärder är att den tekniska utredningen redovisar betydligt fler men samtidigt kortare omkörningssträckor. Generellt föreslås omkörningssträckor med en längd på 700 m. Dessa har i förstudien ansetts för korta för att ge god framkomlighet. Många korta omkörningssträckor påverkar även entreprenadkostnaden negativt, jämfört med färre men längre omkörningssträckor. 15 (17)

16 5 Samrådsprocessen I samband med föreliggande förstudie planeras samrådsmöten med allmänheten, där samrådshandlingen kommer att presenteras och synpunkter från allmänheten kommer att inhämtas. Linköpings och Kinda kommuner har en aktiv roll i förstudien genom att kommunernas representanter har beretts möjlighet att deltaga vid projekteringsmöten. För projektet har en referensgrupp bildats bestående av representanter från Länsstyrelsen, Linköpings och Kinda kommuner, Räddningstjänsten i Linköping och Kinda, Polisen i Linköping och Kinda, Ambulans (Ulfab) och Östgötatrafiken. Samrådshandlingen fanns färdig och har funnits tillgänglig på Vägverkets hemsida samt kunnat beställas från Vägverket. 5.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE En sammanställning av inkomna synpunkter kommer att redovisas nedan. 6 Beslut om betydande miljöpåverkan Redovisas senare. 7 Förslag till fortsatt arbete/beslut Redovisas senare. 16 (17)

17 8 Referenser 1. Kinda kommun, Översiktsplan. 2. Linköping kommun, Linköpings kommuns naturvårdsprogram. 3. Linköpings kommun, Linköpings översiktsplan. 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur miljöer i Östergötland, Naturvårdsplan och Kulturminnesprogram. 5. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Eklänet Östergötland naturinventering av ekmiljöer. Rapport 2006:10 6. Riksantikvarieämbetet, digital information via kulturmiljöserver för aktuellt objekt. 7. Räddningsverkets hemsida, Flöde om farligt gods 4:e kvartalet SLU, Våtmarksinventeringen. Data hämtat från databas på Vägverket Konsult, Teknisk utredning. RV 34 Kisa-Linköping. 2+1 mittseparation Vägverket Trafikmätningsdata, Statistik från databas på Vägverket, Vägar och gators utformning, VGU. 12. Vägverket, Trafikolyckor utdrag ur STRADA utlämnat av Eva Falkmar Ängs- och betesmarksinventeringen Data hämtat från databas på Östgötatrafiken, (17)

18 BILAGA 2 KARTA UR ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Redovisas senare 1

19 BILAGA 4 LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE OCH BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Behandlas senare 1

20 Vägverket Region Sydöst Jönköping Besöksadress: Kaserngatan 10, Jönköping Telefon: Texttelefon: Fax:

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07 MKB till Arbetsplan Samrådshandling 2006-04-07 Titel: MKB till Arbetsplan,, Samrådshandling Utgivningsdatum: 2006-04-07 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, telefon 044-19

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköpings och Götene kommuner, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning 2014-11-24 Projektnummer: 101598 Dokumenttitel: Vägplan

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938 Förstudie Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938 Leksands kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2011-03-21 Projektnummer: 102735 Yta för bild eller mönster Följande tjänstemän och konsulter

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15 Vägutredning Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg Objektnr 88 1065 2009-12-15 Väg 19, delen Bjärlöv Broby FÖRORD Detta är utställningshandlingen för vägutredning väg 19 Bjärlöv-Broby,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer