FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr Upprättad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr Upprättad

2 P:\2231\ Väg 34\10ARBETSMTRL_DOC\2C doc Objektdata Vägnr: 34 Vägnamn: Kisa-Linköping Objektnamn: Objektnr: Kommun: Län: Dokumentdata Delen Rimforsa - Brokind Linköping, Kinda Östergötland Titel: Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa-Brokind. Objektnr Förstudie. Samrådshandling Dokumentslag: Förstudie, samrådshandling Utgivningsdatum: Utgivare: Vägverket Region Sydöst, Jönköping, tfn Kontaktperson: Jonas Danielsson, projektledare, tfn Konsult: SWECO VBB, Östra Strandgatan 10, Jönköping, tfn Kontaktperson: Daniel Henricson, uppdragsledare, tfn

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Geografisk avgränsning Tidigare utredningar Brister och problem Syfte Vägplaneringsprocessen 5 2 Befintliga förhållanden Väg och trafik Miljövärden Byggnadstekniska förutsättningar Markanvändning och befolkning 10 3 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Steg 1, påverka transportbehovet och val av transportsätt Steg 2, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon Steg 3, begränsade ombyggnadsåtgärder Steg 4, nyinvesteringar 12 4 Tänkbara åtgärder Nollalternativet Ombyggnadsalternativ gles 2+1-väg Alternativ som beaktats i ett tidigare skede 15 5 Samrådsprocessen Samrådsredogörelse 16 6 Beslut om betydande miljöpåverkan 16 7 Förslag till fortsatt arbete/beslut 16 8 Referenser 17 Bilagor: Bilaga 1 Miljöintressen, utdrag ur Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GISdatabaser Bilaga 2 Karta ur översiktsplan för Linköpings kommun Bilaga 3 Redovisning av tänkbara åtgärder Bilaga 4 Länsstyrelsens yttrande och beslut om betydande miljöpåverkan Ortofoto copyright Lantmäteriverket

4 1 Bakgrund Aktuell delsträcka är en del av väg 34 mellan Kisa och Linköping i Östergötlands län. I norr slutar väg 34 i Linköping och söderut fortsätter den genom Kalmar län till Kalmar. Vägen har stor betydelse för godstransporter, arbetspendling och turism. Den aktuella sträckan av väg 34, även kallad Kalmarvägen, byggdes ut under 1960-talet. Stora delar av gamla Kalmarvägen finns kvar som parallellväg till väg 34. Förstudien föranleds av trafiksäkerhetsriskerna vid mötesolyckor på vägen. Projektet är ett utvecklingsprojekt i att åstadkomma en trafiksäker lösning med tillräckligt god framkomlighet utan att skapa omkörningsfält på hela sträckan. Parallellt med föreliggande förstudie pågår arbetet med förstudier för samma typ av åtgärder på övriga delar av väg 34 mellan Kisa och Linköping. 1.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING Geografiskt begränsas förstudien till väg 34 mellan Rimforsa (inkl. cirkulationsplatsen) och Brokind (exkl. bron över Kinda kanal). Kartan nedan visar förstudiens geografiska avgränsning. Kartor i större skala finns i bilaga 3. Figur 1. Förstudiens geografiska omfattning 4 (17)

5 1.2 TIDIGARE UTREDNINGAR Väg 34 Kisa-Rimforsa har berörts i nedanstående genomförda studier: Teknisk utredning. RV 34 Kisa-Linköping. 2+1 mittseparation [9] 1.3 BRISTER OCH PROBLEM Aktuellt avsnitt av väg 34 har relativt mycket trafik. Hastighetsbegränsningen är generellt 90 km/h på sträcka men verkliga hastigheter är i många fall högre. Vägen är relativt smal och saknar stigningsfält eller andra omkörningssträckor. Omkörning i körfält för mötande trafik innebär alltid en trafiksäkerhetsrisk. Vägen trafikeras av långsamtgående fordon såsom traktorer och jordbruksmaskiner samt i viss mån även av cykel- och mopedtrafik. Vid olyckor eller andra tillfällen när väg 34 måste stängas av i en eller båda riktningarna, saknas på vissa sträckor ett fungerande parallellvägnät som kan användas för omledning av trafiken. Detta gäller framför allt sträckan Dal-Brokind. 1.4 SYFTE Syftet med förstudien är att få fram tänkbara principlösningar samt studera genomförbarheten för dessa. Förstudien ska sen utgöra underlag för den fortsatta processen. Tänkbara principlösningar ska syfta till att minska antalet omkomna och svårt skadade i trafiken. Trafiksäkerheten ska öka och framkomligheten ska bibehållas. Huvudmålsättningen utgår ifrån att separera mötande trafik. Risken för konflikter mellan mötande trafik samt singelolyckor ska minska. Skadeföljden av olyckor ska bli mindre allvarliga jämfört med nuvarande standard. Förstudien ska även utgöra underlag för en bedömning av Länsstyrelsen om huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte enligt Miljöbalken 6 kap VÄGPLANERINGSPROCESSEN En förstudie är det första steget i Vägverkets planeringsprocess för vägåtgärder. Resultatet av förstudien utgör underlag för val av inriktning för eventuell fortsatt planering och projektering. I förstudien ges exempel på tänkbara åtgärder på en övergripande nivå. En förstudie kan följas av en vägutredning om det finns flera tänkbara lokaliseringsalternativ. Om förstudien klart visar att det bara finns ett realistiskt alternativ behövs normalt ingen vägutredning. Förstudien följs då direkt av arbetsplan där vägens detaljutformning i plan och profil projekteras. 5 (17)

6 2 Befintliga förhållanden 2.1 VÄG OCH TRAFIK Vägens utformning och standard Vägbredden varierar mellan 8,7-9,1 meter. Skyltad hastighet är 90 km/h utom vid cirkulationsplatsen i Rimforsa, infarten till rastplats Hackelboö och Brokind som är begränsade till 70 km/h. Korsningarna mot rastplats Hackelboö och mot Brokind är utformade med vänstersvängsfält Längst sträckan ansluter 3 allmänna vägar, 3 enskilda vägar och ett stort antal fastigheter och ägovägar. Det finns 4 broar. Broarna påverkar möjligheten att bredda vägen. Vägsträckan har utrustats med sidoräcke på de sträckor där oeftergivliga hinder finns närmare än 8 meter. Viltstängsel finns uppsatt på ett 2,9 km långt parti fram till Brokind. Utmed sträckan finns sex P-fickor, tre busshållplatser och en rastplats.[9] Motorfordonstrafik Inga särskilda trafikmätningar har utförts inom ramen för förstudien. Tillgänglig trafikdata är från mätningar på väg 34 utförda år På anslutande mindre vägar finns endast äldre trafikuppgifter. [10] I tabellen nedan visas den totala trafiken i antal fordon per dygn samt andelen tung trafik. Tabell 1 Årsdygnstrafik i antal fordon per dygn för år 2002 [10] Vägavsnitt ÅDT andel tung Mätår Väg 34 delen Rimforsa-väg 603 Väg 34 delen väg 603- Brokind % % 2002 Tabellen nedan visar skyltade hastigheter och medelhastigheter uppmätta år Tabell 2. Hastighetsdata för olika trafikslag för år 2002 [10] Väg / gata Väg 34 delen Rimforsa-väg 603 Väg 34 delen väg 603- Brokind Skyltad hastighet Medelhastighet alla fordon Medelhastighet lastbilar Mätår Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafik är tillåten på hela den aktuella sträckan. Inga mätningar av gång- eller cykeltrafiken har utförts inom förstudien. Behov av att gå och cykla utmed väg 34 finns närmast tätorterna Rimforsa och Brokind. 6 (17)

7 I anslutning till korsningarna vid Brokind passerar en gång- och cykeltunnel under väg Kollektivtrafik Sträckan trafikeras av linje 540 och 546 med 17 turer per vardag och 6-9 turer per helg samt expressbussarna nr 37 och 39 med 2-3 turer per vardag.[14] Längst sträckan finns 3 hållplatser där linje 540 och 546 stannar på samtliga. Expressbussarna stannar endast på två av hållplatserna (Hamra och Brokinds gård).[9] Hållplatserna är utformade som fickor med skylt.[9] Vid Brokinds gård är busshållplatsen utformad med plattform och pendelparkering. Övriga bussfickor uppfyller ej dagens krav på utformning, bland annat med tanke på funktionshindrades behov. Hållplatserna Hamra och Brokinds gård trafikeras av mer än 20 påstigande resenärer. Statistiken visar att det är störst andel påstigande mot Linköping hållet.[9] Järnvägssträckan, Stångådalsbanan, trafikera sträckan Kisa-Linköping med 6 turer per vardag och 3-4 turer per helg. Tågstationer finns i Kisa och Rimforsa.[14] Transporter med farligt gods Uppgifter om hur stor totalmängd farligt god som fraktas på våra vägar finns inte dokumenterat. På räddningsverkets hemsida finns uppgifter om en mätning som gjorts 4:e kvartalet Resultatet från den undersökningen har troligtvis ett stort mörkertal eftersom svarsfrekvensen låg endast på 56 %. Undersökningen visar att det fraktas ton farligt god på väg 34. Det är övervägande transporter med brandfarliga vätskor samt några transporter med gas och frätande ämnen.[7] Olyckor Information om polisrapporterade trafikolyckor har inhämtats för åren för väg 34. Bilden redovisar trafikolyckor inom förstudieområdet. Endast olyckor med personskada redovisas. [12] 7 (17)

8 Tabell 3. Uppgifter om trafikolyckor och skadeföljd. Kod för olyckstyp inom parentes följer Vägverkets nomenklatur. [12] Nr Datum Plats Olyckstyp Skadade Väg 34, Rimforsa-Brokind Avsväng (A3) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Korsande kurser (K7) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Övrigt (V4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Korsande kurser (K4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Möte (M1) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Död Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S1) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S0) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S4) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Upphinnande (U1) Lindrigt Väg 34, Rimforsa-Brokind Singel (S0) Svårt Väg 34, Rimforsa-Brokind Möte (M1) Lindrigt 2.2 MILJÖVÄRDEN Förekommande miljöintressen från Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GIS-databaser redovisas i bilaga Landskapsbild Landskapet mellan Rimforsa och Brokind karaktäriseras av växlingen mellan ett småskaligt odlingslandskap, vida utblickar över Stångåns sjösystem (se figur 4), tät lövskogsvegetation på öarna samt öppna ekhagar i norr Naturvärden Väg 34 passerar genom Hackelboö naturreservat samt en sumpskog. Sumpskogen utgörs av strandskog där glasbjörk dominerar trädskiktet. Norr Hackelboö naturreservat, vid Hamra, finns ytterliggare en sumpskog på vägens östra sida. Denna sumpskog domineras av klibbal. Eklandskapet, ett riksintresse för naturmiljön, breder ut sig kring Stångåns sjösystem. Landskapet präglas av ekhagar och ekdominerade skogar och odlad mark. Riksintresset är mycket utbrett men är i huvudsak knutet till mindre värdekärnor [5]. Från Brokind och söder ut till Hamra, passerar väg 34 genom eklandskapet. 8 (17)

9 Figur 2. Eklandskapet strax söder om Brokind ligger i nära anslutning till Väg 34. Eklandskapet inrymmer även områden och objekt av riksintresse för kulturminnesvård och friluftsliv. Inne i området för eklandskapet, strax norr om Hamra, ligger öster om väg 34 ett [2] område med lövskog och branter vid Hamra, som är av nationellt intresse för naturvården. Norra delen av området är en nyckelbiotop bestående av aspskog med rikligt med död ved. Från Brokind och söderut passerar väg 34 Brokinds naturreservat. Reservatet [2] består flera områden runt Brokind. Öster om väg 34, nära samhället, finns en äldre ädellövskog på delvis fuktig mark med artrik svampflora. I området vid Halls berg nära Eggeby 2 km söder om Brokind växer ek och asp i delvis brant terräng. Ytterliggare att område lades till reservatet 2001 och är beläget väster om riksväg 34 vid Brokind. Det kallas Brokinds skolhage och består av ekhagmark. Reservatet ligger inom området för eklandskapet och ingår i Natura 2000 samt klassas i kommunens naturvårdsprogram som av nationellt intresse för naturvården. För stor och småvilt inom området som rör sig inom området som rör sig över större område, utgör vägen en viss barriär. Vägen och befintliga trummor kan också utgöra vandringshinder för land- och vattenlevande djur som lever i eller i anslutning till vattendrag som passerar under väg. Viltstängsel förekommer på vissa delar av sträckan Kulturhistoriska värden Brokinds herrgårdsmiljö, med ett medeltida ursprung, utgör ett riksintresse för kulturmiljön [3]. Området omfattar även gravfält från järnåldern samt del av Kinda kanal med Brokinds sluss. Från Brokind och ca 3 km söder ut passerar väg 34 genom riksintresset. Inom riksintresset finns även fasta fornlämningar [6] utmed vägen, 9 (17)

10 främst stensättningar. Vid Eggeby finns ett fornminne i form av ett vägmärke beläget ca 5 m från väg 34 (RAÄ Vårdsnäs 16:1) och vid Djurgården finns ett fornminne i form av en hög belägen ca 4 m inne på åkermarken (RAÄ Vårdsnäs 174:1) Rekreation och friluftsliv Kinda kanal är ett riksintresse för friluftslivet. Riksintresset motiveras av vattenledens och den omgivande naturmarkens betydelse för friluftslivet [3]. Syftet är att ge dessa värden ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada den typiska natur- och kulturmiljön utmed kanalen. Kanalen sammanbinder Åsunden i söder med Roxen i norr. Från Rimforsa och till strax norr om Brokind går väg 34 i närheten av eller inne i området för riksintresset. Kinda kanal och Järnlunden har ett strandskydd om 150 m från strandlinjen. Tillgängligheten till vattenmiljöerna inbjuder till bad och fiske. Sommartid är passagerartrafiken på Kinda kanal omfattande. Vid Brokind passerar Östgötaleden, en närmare 140 mil lång vandringsled genom hela länet, väg 34. Strax söder om Brokind, inom eklandskapet, finns ett tätortsnära strövområde som består av ädellövskog, ekhagmarker och barrskog men som även inrymmer bl a ett motionsspår. Viggeby naturreservat är en halvö i sjön Järn lunden strax väster om Brokind. Naturreservatet är ett viktigt utflyktsområde med bl a tillgång till bad. Reservatet är beläget inom "eklandskapet" och har en rik flora. Vid Hamra finns en ridsportsanläggning Boendemiljö Närheten till mer samlad bebyggelse är förhållandevis liten längs sträckan förutom vid tätorterna. Ett antal bostadshus berörs av buller från trafiken på väg 34 på grund av trafikmängd och avstånd till väg. Bullernivåerna bedöms för flertalet av dessa fastigheter understiga de riktvärden Vägverket arbetar efter vid ombyggnad av befintlig väg. Översiktliga bullerberäkningar kommer att utföras i ett senare skede. Väg 34 utgör både en förutsättning och i viss mån en barriär för gång- och cykeltrafikanter som färdas längs vägen. Cyklister och fotgängare är längs vissa sträckor hänvisade till vägrenen. För att utnyttja tillgängliga parallellvägar måste väg 34 ibland korsas. Vägen utgör också en barriär för närboende som vill nå busshållplatser, besöka grannar eller andra målpunkter på andra sidan vägen. Det är heller inte ovanligt att markägare äger skiften på ömse sidor om väg 34, vilket på flera ställen fordrar passage av vägen med långsamtgående fordon. Avgashalterna bedöms vara låga inom hela förstudieområdet. 2.3 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Redovisas senare 2.4 MARKANVÄNDNING OCH BEFOLKNING Redovisas senare 10 (17)

11 3 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Föreslagna åtgärder har analyserats fram med hjälp av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en allmän planeringsprincip för hushållning av resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen är: åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, dvs. sådant som påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex lokalisering av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät, avgiftssystem. åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon t ex väginformatik, trafikreglering, förarutbildning. begränsade ombyggnadsåtgärder dvs. förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i befintlig sträckning. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk. 3.1 STEG 1, PÅVERKA TRANSPORTBEHOVET OCH VAL AV TRANSPORTSÄTT Information/påverkans åtgärder. Information till och påverkan av befolkningen i närområdet att nyttja befintlig kollektivtrafik eller cykel. Utöka kollektivtrafiken med flera turer. Ökad turtäthet för busstrafik. => Dessa åtgärder ses inte som ett rimligt alternativ ur trafiksäkerhetsperspektivet men de kan förbättra personhälsa, miljön och framkomligheten på vägen 3.2 STEG 2, EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV BEFINTLIGT VÄGNÄT OCH FORDON Hastighetsnedsättning och omkörningsförbud. Sänker medelhastigheten hos motorfordon. => Dessa åtgärder ses inte som ett rimligt alternativ ur trafiksäkerhetsperspektivet eftersom sträckan är för lång. På kort sikt kan det förbättra säkerheten men öka irritationen hos dem som nyttjar vägen, främst de som använder den dagligen. 3.3 STEG 3, BEGRÄNSADE OMBYGGNADSÅTGÄRDER Mitträcke. Det minskar mötes- och omkörningsolyckorna och sänker medelhastigheten hos motorfordon => Förbättrad säkerhet och försämrad framkomlighet Breddning av befintlig väg med mitträcke och omkörningssträckor. Det minskar mötes- och omkörningsolyckorna och bibehåller medelhastigheten hos motorfordon vid tillräckligt stor andel omkörningssträckor. => Förbättrad säkerhet och bibehållen framkomlighet Förbättrade korsningsutformningar. Det minskar korsnings- och avsvängandeolyckorna samt ger förbättrad tillgänglighet för trafik från sekundära vägnätet/ parallellvägnätet samt ökar medelhastigheten. => Förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet 11 (17)

12 Förbättrade busshållplatser. Detta uppmuntrar befolkningen i område att nyttja kollektivtrafiken samtidigt som det ger ökade valmöjligheter. => Förbättrad tillgänglighet och luftkvalité på grund av färre fordon 3.4 STEG 4, NYINVESTERINGAR Inga åtgärder. En vidareutveckling av tänkbara åtgärder enligt steg 3 redovisas i kapitel 0. 4 Tänkbara åtgärder I följande kapitel beskrivs tänkbara åtgärder för att avhjälpa de brister som beskrivs i avsnitt 1.3 ovan. Beskrivningen är en inriktning för fortsatt planering och projektering och redovisar åtgärder på en översiktlig nivå. Föreslagna åtgärders genomförbarhet är inte studerade i detalj. För varje redovisat alternativ redovisas även de effekter och konsekvenser som kan uppstå på en översiktlig nivå. Illustrationer över tänkbara åtgärder finns i bilaga NOLLALTERNATIVET Inga åtgärder vidtas Trafiktekniska effekter Redovisas senare Miljökonsekvenser Redovisas senare 4.2 OMBYGGNADSALTERNATIV GLES 2+1-VÄG Väg 34 förses med mitträcke längs hela den aktuella sträckan med undantag av de avsnitt där vägen går över eller under broar. Med mitträcke på broarna skulle inte den fria bredden mellan mitträcke och broräcken tillåta dispenstransporter. Vissa särskilt tunga transporter kan behöva nyttja hela brons bredd för att fördela belastningen på bästa sätt. Följande broar finns utmed sträckan: Bro över GC-väg vid cirkulationsplats i Rimforsa, längd 7 m Bro över sund söder om Hackelboö, längd 4 m Bro över sund i sjön Järnlunden vid Hamra, längd 101 m Vägport under enskild väg vid Hamra gård, bredd 4 m Bro över gång- och cykelväg vid Brokind, längd 17 m På de avsnitt där mitträcke inte kan sättas införs omkörningsförbud. För närvarande planeras inga ändringar av hastighetsbegränsningar. 12 (17)

13 Omkörningssträckor anläggs växelvis i båda riktningar. Mellan omkörningssträckorna kvarstår sträckor med endast ett körfält i varje riktning. Nedan redovisas typsektioner för avsnitt med ett körfält i varje riktning resp. med omkörningsfält i ena riktningen. Figur 3. Typsektion med ett körfält i varje riktning, total bredd 9,0 m Figur 4. Typsektion med omkörningsfält i ena riktningen, total bredd 12,25 m Sektionerna är smalare än vid traditionell 2+1-väg, men kommer ändå att kräva breddning av befintligt vägområde. Breddningen innebär på vissa sträckor sprängning av berg, fyll i djupa slänter eller förlängning av trummor under vägen. Befintliga räcken (mestadels rörräcken) kommer om möjligt att behöva flyttas ut eller annars ersättas av nya räcken. 13 (17)

14 Figur 5. Befintliga rörräcken samt utblick över sjön Järnlunden, norr om Rimforsa Befintliga viltstängsel kvarstår eller flyttas ut vid breddningar. Inga nya sträckor med viltstängsel föreslås. Omkörningssträckorna placeras jämt fördelade i de båda körriktningarna och förläggs till platser där de bäst ökar framkomligheten. Placeringen kan t.ex. vara direkt efter korsningar med trafikerade vägar. Hänsyn har även tagits till byggnadstekniska förutsättningar. Första omkörningssträckan placeras i norrgående riktning ut från Rimforsa. Avståndet mellan cirkulationsplatsen och bron över Järnlunden begränsar längden till c:a 800 m. På sträckan Dal-Brokind saknas möjlighet att leda om trafiken till parallellvägnät. Hela denna sträcka breddas till 12,25 m och får tre omkörningssträckor med längden m. Avståndet mellan två omkörningsfält i samma riktning kan som mest bli drygt 5 km. Långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik kommer även i fortsättningen av tillåtas utmed sträckan. Möjligheten till att köra av vägen kommer att utökas med parkeringsfickor på de delar som annars kommer att sakna omkörningsmöjligheter. Detta är särskilt viktigt vid fordonshaverier. Ungefär 1 parkeringsficka varannan kilometer enfältsväg föreslås. Vissa hållplatser kan komma att flyttas för att få ett bättre upptagningsområde eller mer trafiksäker placering. Hållplatserna Hamra och Brokinds gård har fler än 20 påstigande per dag. Dessa hållplatser föreslås att anpassas för funktionshindrade genom plattform med högt kantstöd et.c. Korsningar med allmänna vägar eller enskilda vägar med relativt mycket trafik föreslås få en högre standard med vänstersvängsfält, där sådana saknas. Övriga anslutningar ses över vad gäller trafiksäkerhet eller tas bort. För att förbättra möjligheterna till omledning av trafiken vid olyckor eller underhållsarbeten kommer parallellvägnätet att ses över och eventuellt förbättras. Cyklande kommer i första hand att hänvisas till parallellvägar med hjälp av ny cykelvägvisning. Vid busshållplatser görs korta öppningar i mitträcket för att ge möjlighet för gående att korsa vägen. Korta gångbanor kan komma att behöva byggas ut vid vissa busshållplatser, som inte ligger intill anslutande vägar. Illustrationer på tänkbara åtgärder finns i bilaga (17)

15 4.2.1 Trafiktekniska effekter Redovisas senare Miljökonsekvenser Redovisas senare Kostnader Total investeringskostnad samt driftskostnad redovisas i ett senare skede. Den totala investeringskostnaden inkluderar anläggningskostnaden och projektering för tänkbara åtgärder. I förstudieskedet är kostnaderna mycket översiktliga. Enligt tidigare kalkyler beräknas projektet i sin helhet (Kisa-Linköping) kosta c:a mnkr Effekter Nedan kommer i ett senare skede en bedömning göras utifrån Vägverkets effektprofil som indikerar olika grader av positiva och negativa konsekvenser för en åtgärd. Ett antal faktorer beaktas inom kategorierna tillgänglighet, transportkvalitet, säker trafik, god miljö, positiv regional tillväxt och jämställt tranportsystem. Dessa kategorier återfinns i de transportpolitiska målen, vilka fastslagits i regeringens proposition. 4.3 ALTERNATIV SOM BEAKTATS I ETT TIDIGARE SKEDE Nedan sammanfattas de alternativ som har utretts tidigare men senare befunnits mindre lämpliga Gles 2+1-väg från teknisk utredning Den största skillnaden mot förstudiens tänkbara åtgärder är att den tekniska utredningen redovisar betydligt fler men samtidigt kortare omkörningssträckor. Generellt föreslås omkörningssträckor med en längd på 700 m. Dessa har i förstudien ansetts för korta för att ge god framkomlighet. Många korta omkörningssträckor påverkar även entreprenadkostnaden negativt, jämfört med färre men längre omkörningssträckor. 15 (17)

16 5 Samrådsprocessen I samband med föreliggande förstudie planeras samrådsmöten med allmänheten, där samrådshandlingen kommer att presenteras och synpunkter från allmänheten kommer att inhämtas. Linköpings och Kinda kommuner har en aktiv roll i förstudien genom att kommunernas representanter har beretts möjlighet att deltaga vid projekteringsmöten. För projektet har en referensgrupp bildats bestående av representanter från Länsstyrelsen, Linköpings och Kinda kommuner, Räddningstjänsten i Linköping och Kinda, Polisen i Linköping och Kinda, Ambulans (Ulfab) och Östgötatrafiken. Samrådshandlingen fanns färdig och har funnits tillgänglig på Vägverkets hemsida samt kunnat beställas från Vägverket. 5.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE En sammanställning av inkomna synpunkter kommer att redovisas nedan. 6 Beslut om betydande miljöpåverkan Redovisas senare. 7 Förslag till fortsatt arbete/beslut Redovisas senare. 16 (17)

17 8 Referenser 1. Kinda kommun, Översiktsplan. 2. Linköping kommun, Linköpings kommuns naturvårdsprogram. 3. Linköpings kommun, Linköpings översiktsplan. 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur miljöer i Östergötland, Naturvårdsplan och Kulturminnesprogram. 5. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Eklänet Östergötland naturinventering av ekmiljöer. Rapport 2006:10 6. Riksantikvarieämbetet, digital information via kulturmiljöserver för aktuellt objekt. 7. Räddningsverkets hemsida, Flöde om farligt gods 4:e kvartalet SLU, Våtmarksinventeringen. Data hämtat från databas på Vägverket Konsult, Teknisk utredning. RV 34 Kisa-Linköping. 2+1 mittseparation Vägverket Trafikmätningsdata, Statistik från databas på Vägverket, Vägar och gators utformning, VGU. 12. Vägverket, Trafikolyckor utdrag ur STRADA utlämnat av Eva Falkmar Ängs- och betesmarksinventeringen Data hämtat från databas på Östgötatrafiken, (17)

18 BILAGA 2 KARTA UR ÖVERSIKTSPLAN FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Redovisas senare 1

19 BILAGA 4 LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE OCH BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Behandlas senare 1

20 Vägverket Region Sydöst Jönköping Besöksadress: Kaserngatan 10, Jönköping Telefon: Texttelefon: Fax:

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30)

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30) Förutsättningar Trafik Väg och trafik Skyltad hastighet på de berörda vägarna är 70 km/tim. Trafiken beräknas öka med cirka 1 % per år fram till år 2020. Bro över Karösundet Bron är byggd 1966 och har

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn VMN 11060 Förstudie Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn Samrådshandling april 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Förstudie väg 56, X-länsgräns - väg 507 31

Förstudie väg 56, X-länsgräns - väg 507 31 Miljö och markanvändning Generellt kan sägas att ny mark föreslås tas i anspråk där breddning av befintlig väg är nödvändigt för att skapa 2+1-väg. Markanvändningen är idag främst skogsbruk och bitvis

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet Allmänt påverkar trafiken på väg 52 miljön genom utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar samt alstrande av buller och vibrationer. Vägens utformning bidrar till att hastigheter och trafikmängd hålls nere,

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun

Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun Förstudie 2004-05-03 Objekt 50262 9 1593 1593.01 587 1594 1572 1550 Vitaby Sankt Olof 9 1594 1596 1597 1599.01 1587 1596 1602 1598 Kivik 1600

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

OBJEKTNR: 33 01 80 VÄG 958 KULLAVIKSVÄGEN, KORSNING MED KYVIKSVÄGEN, KUNGSBACKA KOMMUN FÖRSTUDIE FÖRSLAGSHANDLING 2004-05-03

OBJEKTNR: 33 01 80 VÄG 958 KULLAVIKSVÄGEN, KORSNING MED KYVIKSVÄGEN, KUNGSBACKA KOMMUN FÖRSTUDIE FÖRSLAGSHANDLING 2004-05-03 OBJEKTNR: 33 01 80 VÄG 958 KULLAVIKSVÄGEN, KORSNING MED KYVIKSVÄGEN, KUNGSBACKA KOMMUN FÖRSTUDIE FÖRSLAGSHANDLING 2004-05-03 Medverkande vid upprättande av Vägverket Region Väst Lokalkontor i Göteborg

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan PM Väg 2007-06-29 Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde 0 Anläggningsdel 1 Beskrivning 1 Beskrivning

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg SAMRÅDSMÖTE Syfte? För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta om bl.a. processen och möjligheter

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd E SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (7) Skapat av Dokumentdatum Beteckning Jessica Andersson 2012-05-21 106 432 Fastställt av Vägnummer Skede Daniel Andersson 27 Arbetsplan Projektnummer Projektnamn TRV 2011/48540

Läs mer

Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär. Norrtälje kommun, Stockholms län

Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär. Norrtälje kommun, Stockholms län PM Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär Norrtälje kommun, Stockholms län 2011-03-23 Dokumenttitel: Uppdatering av Förstudie E18 delen tpl Norrtälje- Kapellskär Dokumentdatum: 2011-03-09

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne län Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning - Vägutredning cykelled

Läs mer

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN Väg 101 Tätortsåtgärder Skivarp Skurups kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-09-20 BESKRIVNING

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län Vägverket Region Stockholm Att: Marianne Eriksson 171 20 Solna Stockholm 2004-04-15 Väg 73, Nynäshamn-Stockholm, delen Älgviken-Fors VST-41540 Yttrande av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Översiktskarta med kartbladsindelning

Översiktskarta med kartbladsindelning ± Översiktskarta med kartbladsindelning 4. Älvkarleö 2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen & Fisket 3. Västanåvägen 1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län 2013-07-01 1 Titel:, Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Dokumentslag:

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 Markanvändning Markerna i förstudieområdet används till stor del för skogs- och jordbruk. Längs väg 288 finns ett mycket högt antal utfarter från åker-

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer