Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården"

Transkript

1 Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september

2 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde: Den sociala barnavården är superaktuell både ur ett arbetsgivar- och socialarbetarperspektiv och den har varit en prioriterad fråga i våra regionala chefsnätverk på GR: IFO-chefsnätverket, socialchefsnätverket, personalchefsnätverket och kommunchefsnätverk. Så alla nivåer är med. I Göteborgsregionen jobbar vi med detta på olika sätt, exempelvis finns det ett utvecklingsarbete i Mölndal om Signs of safety som GR arrangerade en konferens om i våras. Tanken med den här dagen är att vi ska få del av vad som händer lokalt, regionalt och nationellt, sa Shujaat som till vardags är socialchef i Tjörns kommun. Sjuhaat Noormohamed, moderator och socialchef på Tjörn i samspråk med Anne Forssell, utvecklingsledare på GR för satsningen på en evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tryggare organisering tryggare barn? LADDA NER Tryggare organisering tryggare barn. Dokumentation från en konferens om Mölndals arbete med Signs of safety. Tryggare organisering, tryggare barn? Vägen till ett agerande utredningsarbete i Mölndals stad dokumentation från workshop 7 maj 2015, Atwork, Göteborg. 1 2

3 Cecilia Grefve, nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård Cecilia Grefve började med att beskriva sitt uppdrag som en kraftsamling där en mängd aktörer är delaktiga: Vision, SSR, Akademikerförbundet, barnrättsorganisationer, universitet och högskolor, enskilda medarbetare och medborgare med kunskap och synpunkter om socialtjänsten, SKL och de regionala utvecklingsledarna, Social styrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Samordnaren för statens insatser inom psykisk ohälsa, Föreningen Sveriges Socialchefer, Länsstyrelsen, Arbetsmiljö verket, Datainspektionen, Migrationsverket med flera. Och så kommunerna. Den nationella samordnaren planerar att besöka ett 50-tal kommuner. Det är inte för kontroll eller tillsyn utan det handlar om dialog för att inspirera, stimulera och belysa förhållandena lokalt. Syftet är också att fråga kommunerna om det nationella stöd som finns idag är utformat så att det underlättar arbetet eller om vi ska tänka om. Som ett led i att lyfta fram goda berättelser ber Cecilia vid varje kommunbesök om exempel på områden som kommunerna är särskilt stolta över. Dessa exempel sprids via den nationella samordnarens blogg så att den speglar både positiva och negativa saker. Det är en utmaning att det finns väldigt många goda berättelser som vi inte kommer ut med men som också måste komma fram. Varje kommun som Cecilia har besökt har upprättat en handlingsplan för arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Även dessa planer finns på hennes blogg så att man ska kunna låna idéer och lära av varandra. Vid kommunbesöken träffar hon kommunledningen (förtroendevalda och tjänstemän), kommunstyrelsen, barn och utbildning, socialnämnden, ibland kultur och fritid och fackliga företrädare. Dagen brukar inledas med ett möte med barn med erfarenhet av socialtjänsten i den aktuella kommunen. Vi träffar inte bara socialnämnden för vi måste tänka på den sociala barnavården över de myndighetsgränser som man kanske tänkt tidigare. Den sociala barnavården är en fråga för hela kommunen. Cecilia tror att socialtjänsten har en del att lära av räddningstjänsten. Många vittnar om att barn inte känner till socialtjänsten men räddnings- 3

4 tjänsten däremot är duktig på att göra sig och sitt förebyggande arbete känt bland barn. Där finns ledarskap dygnet runt och man kan träna på jobbet för att hantera det som komma skall. Socialtjänsten har handledning och reflektion men ofta är det detta vi tar bort när inflödet är stort. Aldrig att man sparar bort förebyggande arbete inom räddningstjänsten men inom socialtjänsten gör man det. Räddningstjänsten är även duktig på avlastningssamtal och det är ett område som socialtjänsten behöver bli bättre på både i vardagen och vid större katastrofer. Inför kommunbesöken kartläggs vilka arbetsuppgifter som handläggare inom myndighetsutövningen i kommunen utför. Detta är ett jättebra diskussionsunderlag. Hittills har dessa mätningar gjorts i 15 kommuner och det visar sig att man har en timme per dag med barn och vårdnadshavare. Den direkta tiden med barnet uppgår till en kvart. Bilden är ungefär densamma i alla kommuner. Utredningstid och dokumentation tar en tredjedel av arbetstiden. Administration utgör en timme per dag medan den tid som läggs på generell utveckling är i det närmaste försumbar. Syftet med mätningarna är att så småningom kunna lyfta upp resultatet till systemnivå: var det detta vi tänkte med det sociala arbetet? Kan man utföra ett bra utredningsarbete på det här sättet? Vi ställer inte BBIC eller rättssäkerheten mot detta och det är klart att vi måste dokumentera, men möjligen förekommer överutredning, överdokumentation och överadministration. Vad hände när socialarbetaren blev socialsekreterare? Vad hände när det sociala arbetet flyttade in på socialkontoret? Nästan alla kommuner har med mätningarna i sin handlingsplan och är överens om att handläggartiden med barn och vuxna ska öka. Man mäter även den närmaste chefens förutsättningar för ledarskap och Cecilia tror att det kommer att finnas mycket att arbeta systematiskt och kreativt kring både innan och efter hennes slutrapport Under arbetets gång stämmer hon av med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det Cecilia såhär långt har hunnit återkoppla till ministern är bland annat följande: Hur ökar vi barns och ungas delaktighet? Det pågår spridda skurar av bra utvecklingsarbete men inte generellet. Är man tillräckligt rustad för jobbet när man gått ut socionomprogrammet? Det är viktigt att tala gott om den sociala barnavården för att inte skrämma bort folk. Socialtjänstlagen har lappats och lagats länge behovet av en ny SoL är stort. Samverkan skola-socialtjänst är fortfarande svårt. Hälso- och sjukvården (BUP) måste finnas med på ett annat sätt än idag. Trycket på socialtjänsten har ökat. Personalflykten är ett stort problem (även om ekonomin tillåter har vissa kommuner svårt att rekrytera). Det har utvecklats en rädsla för att göra fel och därför dokumenterar och utreder man mer. Socialtjänstens insatser är desamma som för 30 år sedan. Det finns en upphandlingsproblematik för både privata och offentliga vårdgivare. Socialsekreterare återkommer till problem med ständiga omorganisationer. Ett hemligt IFO är ett uttryck som myntades vid ett kommunbesök; det finns väldigt lite information på internet och det som finns är svårt att hitta och förstå. Det saknas effektstudier av socialtjänstens insatser av den sociala barn- och ungdomsvården. FÖLJ CECILIA GREFVE Nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård: Blogg: socialbarnungdom.se 4

5 Stärkt skydd för barn och unga handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården John Nilsson är förhandlare på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL och ansvarig för avtal, lön och villkor med Vision och SSR. Han berättade att personal och HR-chefer i kommunerna allt oftare lyfter frågan om socialsekreterare, främst barn och unga. Personalomsättningen är hög, det är svårt att rekrytera och undersökningar visar att var tredje handläggare är nyanställd, chefer har varit chefer under en kort tid och det har blivit vanligare att hyra in konsulter. För några år sedan fanns inte inhyrda socialsekreterare, men nu blir det allt vanligare. Det kostar dubbelt så mycket. Situation ser dock olika ut över landet. När vi frågar socialsekreterare, studenter och unga så ser de rätt positivt på att jobba med de här frågorna och söktrycket är högt till socionomprogrammen. Men det är en bred generalistutbildning och nyutbildade är sällan förberedda på vad de ska hantera. Johan Nilsson. Kjerstin Bergman är projektledare för SKL:s arbete med handlingsplanen för den sociala barnoch ungdomsvården. Hon sa att planen ska ses mot bakgrund av en rad förändringar i välfärdssystemet när det gäller a-kassa, sjukförsäkring, ersättningsnivåer, ungdomsarbetslöshet, neddragningar inom skola och BUP, nya målgrupper inom socialtjänsten, ökad detaljstyrning samt mer administration och kontroll. Omvärlden har förändrats men inte socialtjänsten, sa Kjerstin. Handlingsplanen har tagits fram i bred förankring bland förtroendevalda, socialchefer, IFO-chefer, regionala utvecklingsledare, handläggare, fackförbund och andra berörda. Planen innehåller förslag inom i huvudsak tre områden: uppdrag, organisation & utbildning samt forskning & utveckling. De förslag som rör den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag handlar bland annat om behovet av översyn av SoL, att det behövs statistik och överblick över barnavårdsanmälningar, vikten av att sätta fokus på det förebyggande arbetet innan det går så långt som till en anmälan Kjerstin Bergman. 5

6 samt att familjehemsvården och mottagandet av ensamkommande behöver utvecklas. Några exempel på vad som görs lokalt: på vissa håll har det förts länsvis statistik över anmälningar under en följd av år vilket gör det möjligt att se mönster, det finns kommuner som håller på med förebyggande, tvärprofessionellt och regionalt utvecklingsarbete för att stärka och utveckla familjehemsvården, tar fram kompetensutvecklingsprogram med mera. När det gäller organisation & utbildning innehåller handlingsplanen bland annat förslag om stöd och uppmuntran till användning av arbetstyngdsinstrument för att det ska vara möjligt att jämföra, stöd till utvecklingen av IT-stödet samt yrkesintroduktion. Några exempel på vad som görs lokalt: det finns mentorsprogram kopplade till universitetsledda mentorsutbildningar, kommuner tillsätter teamledare som leder arbetet i vardagen medan enhetschefer har det administrativa ansvaret, man inrättar 50/50-tjänster där endast halva tjänsten ägnas åt barn och unga samt genomför introduktionsprogram för att förstärka ledarskapet. Det finns också kommuner som gjort särskilda lönesatsningar på socialsekreterare generellt eller särskilt inom barn- och ungaområdet. Det är inte helt oproblematiskt med särskilda lönesatsningar på nyutexaminerade i myndighetsutövningen med tanke på äldre och mer erfaren personal inom andra områden. I och med att det är svårt att rekrytera höjs dock lönerna av sig själv för närvarande, sa John. I fråga om forskning & utveckling framhöll Kjerstin att det behövs mer verksamhetsnära forskning om myndighetsutövningen, mer förebyggande arbete med riktade insatser, tvärprofessionell samverkan, stöd till systematisk uppföljning och utveckling av resultatmått för arbetet med barn och unga och modeller för barns delaktighet. Några exempel på vad som görs lokalt: många börjar använda Öppna jämförelser för förbättringsarbete och det finns kommuner som permanentar modeller för barns brukarmedverkan. Kjerstin betonade att det är viktigt att allmänheten får en realistisk bild av vad socialtjänsten kan åstadkomma. Hon avslutade med att det behövs fortsatt mycket kommunikation kring förslagen i handlingsplanen och kring ensamkommande och hon bjöd in till webbmöten under hösten (se tider nedan). Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN LADDA NER Stärkt skydd för barn och unga handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Stärkt skydd för barn och unga 1 VÄLKOMMEN TILL SKL:S WEBBMÖTEN! Under hösten 2015 genomför SKL interaktiva webbmöten om handlingsplanen och ensamkommande barn. Läs mer. 6

7 Kompetens och stabilitet inom den sociala barnoch ungdomsvården i Göteborgsregionen Anne Forssell är utvecklingsledare på GR för satsningen på en evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hon berättade att den kartläggning av personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård som Anna-Lena Lindqvist gjorde bland annat för GR-kommunerna, visade att 65 procent av arbetsledarna arbetat kortare tid än ett år, 40 procent av handläggarna var nyrekryterade och att värdena när det gäller inskolningsinsatser under den första tvåårsperioden för nyanställda var låga. Till bilden hör att GR-kommunerna ligger sämre till avseende kontinuerlig vidareutbildning än övriga landet. handlingsplanen och vi har en arbetsgrupp som ska ta fram ett introduktionsprogram för de första två åren. GR erbjuder nu MI-utbildningar anpassade utifrån myndighetsutövning barn och unga. Ett annat erbjudande är tejping. Det finns också ett erbjudande om stöd till chefer för personal som gått de här två utbildningarna, samt yrkesinriktad handledning inriktad på yrkesrollen. Detta är piloter och vi prövar oss fram i detta, avslutade Anne. Vill du veta vad GR gör inom ramen för handlingsplanen? Aktuell information hittar du på Sen har vi diskuterat och nätverkat, haft flera konferenser och tagit intryck av Jönköping och Uppsala, genomfört fokusgrupper som problematiserat vad det är man behöver när man kommer som ny o.s.v. Detta har under 2015 resulterat i en handlingsplan för kompetens och stabilitet i Göteborgsregionen som IFO-chefsnätverket står bakom. Många nätverk jobbar nu med de här frågorna: IFO-chefer, enhetschefer, BBIC-utbildare, vi har en beredningsgrupp för Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna LADDA NER Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna 7

8 Gemensam plattform för socialtjänstens arbete med barn och unga Britta Timan är processledare för ett plattformsarbete i Göteborgs Stad som syftar till att skapa gemensamma strukturer, likabehandling och säkra kvaliteten i den sociala barnavården. Sektorscheferna i Göteborg (motsvarande socialchefer i stadsdelarna) har gett uppdraget till 35 enhetschefer som tillsammans har ansvar för den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborg. Britta betonade att idén om plattformsarbetet är välförankrad i staden. Det har tidigare gjorts plattformsarbeten om funktionshinder respektive försörjningsstöd. Plattformsuppdraget omfattar tre prioriterade områden som är ett resultat av en prioriteringsprocess. Hon menar att varje kommun som ger sig in i den här typen av arbete behöver prioritera utifrån sina behov. Göteborg har valt att prioritera följande: Gemensam satsning på metodutveckling, uppföljning och utvärdering/evidens som lärande. Det handlar bland annat om att identifiera och föreslå nya gemensamma former för uppföljning och utvärdering, föreslå metoder som bör användas av staden och föreslå rekommenderad miniminivå inom råd och stöd. Förstärkt introduktion och kompetensutveckling rör förslag på för staden gemensamma introduktions- och kompetensutvecklingsprogram. Gemensam värdegrund barnperspektiv barnets perspektiv innefattar att skapa gemensamma rutiner, definiera begrepp, diskutera likabedömningar av bistånd och skapa en gemensam värdegrund. Britta Timan. Introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i Göteborgs Stad Från och med den 1 september har Lena Ernst Lagergren i uppdrag att i samarbete med GR arrangera introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i Göteborgs Stad. En introduktionsutbildning är redan genomförd, den andra börjar i dagarna. Utbildningen är två och en halv dag lång och tar upp frågor som de- legation, sekretess, tjänstemannarollen, stadens handlingsplaner, resurser och information om social resursförvaltning. Den ska sedan följas av en vidareutbildning inom något av områdena funktionshinder, vuxen, ekonomiskt bistånd eller barn och unga. 8

9 Reflektion över föreläsningarna: Vad tänker ni om det ni har hört och vad är viktigast att göra just nu kopplat till det? Följande personer reflekterade medan övriga åhörare lyssnade, därefter fick alla reflektera tillsammans: Carina Eriksson, enhetschef barn och unga, Västra Hisingen, Göteborgs Stad Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare sociala risker på räddningstjänsten Petter Backlund, brand- och riskingenjör som bl.a. arbetar som insatschef på räddningstjänsten Anita Tingström, förste socialsekreterare barn och unga, SDF Centrum, Göteborgs Stad Ing-Marie Johansson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Barbro Carlshamre, IFO-chef i Öckerö kommun Jag tänker att vi vet alla hur situationen ser ut men den här förmiddagen har gett mig en lust och hopp om att återta det sociala arbetet. Det var den spontana känslan efter att ha tagit del av det som faktiskt görs just nu. Utbildningen av socionomer har ett stort ansvar och jag skulle vilja att vi på universitetet öppnade upp för mer samarbete och inte bara praktik. Jag känner att vi använder oss av fältet men ger inte tillbaka vad fältet vill ha. Jag tänkte på detta med utbildning och jämförde med min roll som insatsledare inom räddningstjänsten. Jag har en generalistutbildning i botten men också en ettårig yrkesförberedande utbildning ovanpå det. Hade gärna sett att skolan jobbade mer riktat och förberedde studenterna för att jobba med barn och unga. Vi sitter lite i privata företags knä där vi är tvungna att rekrytera konsulter. Vi behöver ta tillbaka makten i detta och bli bättre på att rekrytera och behålla vår personal. Vi sitter här från räddningstjänsten och ju mer vi tänker på det, ju mer ser vi att det finns ett lärande i det här jämförandet oss emellan och vi är gärna med i det fortsatta arbetet. Apropå att räddningstjänsten går ut och informerar reflekterade jag över att vi ofta går ut och informerar personal om vikten av att anmäla. Men vi informerar sällan barnen om att vi finns, där blev jag lite taggad att den frågan vill jag ta i. Ska vi stanna kvar i yrket måste vi få redskapen. Det fattas folk, vi behöver ett administrativt stöd men också fortbildning. IT, skrivregler, alla förändringar i SoL var är fortbildningen för allt vi förväntas kunna? Vi måste jobba på att förankra GR:s handlingsplan hos våra politiker och ute i verksamheterna så att utvecklingsarbetet sker utifrån de behov som finns. Vi behöver titta internationellt, varför inte Indien eller Kina där det bedrivs socialt arbete under helt andra former? Av t.ex. Rwanda har vi jättemycket att lära oss när vi ska ta emot ensamkommande. På universitetet har vi de kontakterna. Vi är utsatta för konkurrens idag. Konsulter, Försäkringskassan och en massa andra har upptäckt hur kunniga socionomer är så vi behöver ha bra arbetsplatser för att de ska vilja jobba hos oss. 9

10 Åhörarnas reflektioner Vi skulle behöva att socionomprogrammet kunde erbjuda viss komplettering för att vi ska kunna rekrytera personer som söker jobb hos oss men som saknar vissa delar av socionomprogrammet. Det kan finnas behov, och nu menar jag inte processhandledning, utan hjälp och stöd i den egna mentala processen för att reflektera över sig själv så att det blir lättare att lämna jobbet på jobbet när man går för dagen. I min arbetsgrupp har vi pratat om brister i arbetsmiljön och att vi är trångbodda men för att orka ta tag i de här frågorna krävs det tid och förutsättningar att göra det. Vi kanske inte kan förvänta oss att universitetet erbjuder yrkesutbildning men när studenterna kommer ut i socialtjänsten måste det finnas möjligheter att få yrkesutbildning och den kanske kommunen, Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg ska stå för? Jag tycker det har hänt väldigt många bra saker på det här området. Ja, delvis är våra insatser desamma för de är lagstyrda. Men hur vi jobbar har också ändrats, tänk till exempel på föräldrautbildningar och barngruppsverksamhet. Det fanns inte för 35 år sedan när jag började i socialtjänsten. Vi ska inte förkasta allt vi gör! 10

11 Avslutande ord En av de stora utmaningarna är att få till insatser i skolan och hälso- och sjukvården. Det är där vi vet att barn som har kontakt med socialtjänsten inte får det stöd de behöver. Vi måste hålla fast vid det vi ser inte fungerar och se till att det fungerar. Det är också viktigt med kontinuitet i kontakten med barnet, sa Kjerstin Bergman. Jag skulle önska att man fick prova lite olika arbetssätt och knyta följeforskning till försöken. Vi behöver nytänkande, utanför boxen och utanför Sveriges gränser. Vi behöver göra en lite längre spaning: Vad är det vi behöver för att klara av uppdraget och följeforska utifrån det. Och tänka annorlunda utifrån förebyggande och tidiga insatser och samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Vi har också en del att lära av räddningstjänsten. Detta med ett år efter grundutbildningen bär jag verkligen vidare, sa Cecilia Grefve. Hur organiserar vi verksamheter med ansvar från vaggan till graven? Jobbar man med IFO-frågor och specifikt barn och unga så är det en annan form av organisation som behövs, med utgångspunkt i att det handlar om kriser i människors liv. Det är inte som i äldreomsorgen men vi organiserar ändå de här verksamheterna på ungefär samma sätt. Jag blev lite inspirerad när jag lyssnade på räddningstjänsten i det fallet. Och så är skolan och BUP viktiga. Jag saknade dem här idag och det får vi jobba vidare med, avslutade dagens moderator Shujaat Noormohamed. Kompetens och stabilitet Barn och unga NATIONELL SPRIDNINGSKONFERENS I april/maj genomförs en konferens utifrån kartläggningen i de 50 kommunerna och annat som kommer fram från den nationella samordnaren och arbetet med SKL:s handlingsplan. Mer information kommer! Text: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR. Foto: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR; Mostphotos. Layout: GR Info. 11

Tryggare organisering tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn?

Tryggare organisering tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn? Vägen till ett agerande utredningsarbete i Mölndals stad dokumentation från workshop 7 maj 2015, Atwork, Göteborg. 1 En ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull 14 oktober 2014 Läns- och regionförbunden 2014-10-29 Åsa Furén-Thulin Karin Lindström 1 Problemen inom den sociala barn- och ungdomsvården är inget

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

En kompetent socialtjänst

En kompetent socialtjänst GÖTEBORGS STAD En kompetent socialtjänst Delrapport från stadsledningskontoret angående introduktion och kompetensprogram för socialsekreterare i Göteborgs Stad Ankie Widén 2014-05-21 Denna rapport har

Läs mer

Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten

Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten GÖTEBORGS STAD Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten Rapport från Stadsledningskontoret Annica Eriksson 2013-12-09 Sökord: handläggarnas arbetssituation, struktur, organisation Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer