Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården"

Transkript

1 Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september

2 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde: Den sociala barnavården är superaktuell både ur ett arbetsgivar- och socialarbetarperspektiv och den har varit en prioriterad fråga i våra regionala chefsnätverk på GR: IFO-chefsnätverket, socialchefsnätverket, personalchefsnätverket och kommunchefsnätverk. Så alla nivåer är med. I Göteborgsregionen jobbar vi med detta på olika sätt, exempelvis finns det ett utvecklingsarbete i Mölndal om Signs of safety som GR arrangerade en konferens om i våras. Tanken med den här dagen är att vi ska få del av vad som händer lokalt, regionalt och nationellt, sa Shujaat som till vardags är socialchef i Tjörns kommun. Sjuhaat Noormohamed, moderator och socialchef på Tjörn i samspråk med Anne Forssell, utvecklingsledare på GR för satsningen på en evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tryggare organisering tryggare barn? LADDA NER Tryggare organisering tryggare barn. Dokumentation från en konferens om Mölndals arbete med Signs of safety. Tryggare organisering, tryggare barn? Vägen till ett agerande utredningsarbete i Mölndals stad dokumentation från workshop 7 maj 2015, Atwork, Göteborg. 1 2

3 Cecilia Grefve, nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård Cecilia Grefve började med att beskriva sitt uppdrag som en kraftsamling där en mängd aktörer är delaktiga: Vision, SSR, Akademikerförbundet, barnrättsorganisationer, universitet och högskolor, enskilda medarbetare och medborgare med kunskap och synpunkter om socialtjänsten, SKL och de regionala utvecklingsledarna, Social styrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Samordnaren för statens insatser inom psykisk ohälsa, Föreningen Sveriges Socialchefer, Länsstyrelsen, Arbetsmiljö verket, Datainspektionen, Migrationsverket med flera. Och så kommunerna. Den nationella samordnaren planerar att besöka ett 50-tal kommuner. Det är inte för kontroll eller tillsyn utan det handlar om dialog för att inspirera, stimulera och belysa förhållandena lokalt. Syftet är också att fråga kommunerna om det nationella stöd som finns idag är utformat så att det underlättar arbetet eller om vi ska tänka om. Som ett led i att lyfta fram goda berättelser ber Cecilia vid varje kommunbesök om exempel på områden som kommunerna är särskilt stolta över. Dessa exempel sprids via den nationella samordnarens blogg så att den speglar både positiva och negativa saker. Det är en utmaning att det finns väldigt många goda berättelser som vi inte kommer ut med men som också måste komma fram. Varje kommun som Cecilia har besökt har upprättat en handlingsplan för arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Även dessa planer finns på hennes blogg så att man ska kunna låna idéer och lära av varandra. Vid kommunbesöken träffar hon kommunledningen (förtroendevalda och tjänstemän), kommunstyrelsen, barn och utbildning, socialnämnden, ibland kultur och fritid och fackliga företrädare. Dagen brukar inledas med ett möte med barn med erfarenhet av socialtjänsten i den aktuella kommunen. Vi träffar inte bara socialnämnden för vi måste tänka på den sociala barnavården över de myndighetsgränser som man kanske tänkt tidigare. Den sociala barnavården är en fråga för hela kommunen. Cecilia tror att socialtjänsten har en del att lära av räddningstjänsten. Många vittnar om att barn inte känner till socialtjänsten men räddnings- 3

4 tjänsten däremot är duktig på att göra sig och sitt förebyggande arbete känt bland barn. Där finns ledarskap dygnet runt och man kan träna på jobbet för att hantera det som komma skall. Socialtjänsten har handledning och reflektion men ofta är det detta vi tar bort när inflödet är stort. Aldrig att man sparar bort förebyggande arbete inom räddningstjänsten men inom socialtjänsten gör man det. Räddningstjänsten är även duktig på avlastningssamtal och det är ett område som socialtjänsten behöver bli bättre på både i vardagen och vid större katastrofer. Inför kommunbesöken kartläggs vilka arbetsuppgifter som handläggare inom myndighetsutövningen i kommunen utför. Detta är ett jättebra diskussionsunderlag. Hittills har dessa mätningar gjorts i 15 kommuner och det visar sig att man har en timme per dag med barn och vårdnadshavare. Den direkta tiden med barnet uppgår till en kvart. Bilden är ungefär densamma i alla kommuner. Utredningstid och dokumentation tar en tredjedel av arbetstiden. Administration utgör en timme per dag medan den tid som läggs på generell utveckling är i det närmaste försumbar. Syftet med mätningarna är att så småningom kunna lyfta upp resultatet till systemnivå: var det detta vi tänkte med det sociala arbetet? Kan man utföra ett bra utredningsarbete på det här sättet? Vi ställer inte BBIC eller rättssäkerheten mot detta och det är klart att vi måste dokumentera, men möjligen förekommer överutredning, överdokumentation och överadministration. Vad hände när socialarbetaren blev socialsekreterare? Vad hände när det sociala arbetet flyttade in på socialkontoret? Nästan alla kommuner har med mätningarna i sin handlingsplan och är överens om att handläggartiden med barn och vuxna ska öka. Man mäter även den närmaste chefens förutsättningar för ledarskap och Cecilia tror att det kommer att finnas mycket att arbeta systematiskt och kreativt kring både innan och efter hennes slutrapport Under arbetets gång stämmer hon av med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det Cecilia såhär långt har hunnit återkoppla till ministern är bland annat följande: Hur ökar vi barns och ungas delaktighet? Det pågår spridda skurar av bra utvecklingsarbete men inte generellet. Är man tillräckligt rustad för jobbet när man gått ut socionomprogrammet? Det är viktigt att tala gott om den sociala barnavården för att inte skrämma bort folk. Socialtjänstlagen har lappats och lagats länge behovet av en ny SoL är stort. Samverkan skola-socialtjänst är fortfarande svårt. Hälso- och sjukvården (BUP) måste finnas med på ett annat sätt än idag. Trycket på socialtjänsten har ökat. Personalflykten är ett stort problem (även om ekonomin tillåter har vissa kommuner svårt att rekrytera). Det har utvecklats en rädsla för att göra fel och därför dokumenterar och utreder man mer. Socialtjänstens insatser är desamma som för 30 år sedan. Det finns en upphandlingsproblematik för både privata och offentliga vårdgivare. Socialsekreterare återkommer till problem med ständiga omorganisationer. Ett hemligt IFO är ett uttryck som myntades vid ett kommunbesök; det finns väldigt lite information på internet och det som finns är svårt att hitta och förstå. Det saknas effektstudier av socialtjänstens insatser av den sociala barn- och ungdomsvården. FÖLJ CECILIA GREFVE Nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård: Blogg: socialbarnungdom.se 4

5 Stärkt skydd för barn och unga handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården John Nilsson är förhandlare på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL och ansvarig för avtal, lön och villkor med Vision och SSR. Han berättade att personal och HR-chefer i kommunerna allt oftare lyfter frågan om socialsekreterare, främst barn och unga. Personalomsättningen är hög, det är svårt att rekrytera och undersökningar visar att var tredje handläggare är nyanställd, chefer har varit chefer under en kort tid och det har blivit vanligare att hyra in konsulter. För några år sedan fanns inte inhyrda socialsekreterare, men nu blir det allt vanligare. Det kostar dubbelt så mycket. Situation ser dock olika ut över landet. När vi frågar socialsekreterare, studenter och unga så ser de rätt positivt på att jobba med de här frågorna och söktrycket är högt till socionomprogrammen. Men det är en bred generalistutbildning och nyutbildade är sällan förberedda på vad de ska hantera. Johan Nilsson. Kjerstin Bergman är projektledare för SKL:s arbete med handlingsplanen för den sociala barnoch ungdomsvården. Hon sa att planen ska ses mot bakgrund av en rad förändringar i välfärdssystemet när det gäller a-kassa, sjukförsäkring, ersättningsnivåer, ungdomsarbetslöshet, neddragningar inom skola och BUP, nya målgrupper inom socialtjänsten, ökad detaljstyrning samt mer administration och kontroll. Omvärlden har förändrats men inte socialtjänsten, sa Kjerstin. Handlingsplanen har tagits fram i bred förankring bland förtroendevalda, socialchefer, IFO-chefer, regionala utvecklingsledare, handläggare, fackförbund och andra berörda. Planen innehåller förslag inom i huvudsak tre områden: uppdrag, organisation & utbildning samt forskning & utveckling. De förslag som rör den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag handlar bland annat om behovet av översyn av SoL, att det behövs statistik och överblick över barnavårdsanmälningar, vikten av att sätta fokus på det förebyggande arbetet innan det går så långt som till en anmälan Kjerstin Bergman. 5

6 samt att familjehemsvården och mottagandet av ensamkommande behöver utvecklas. Några exempel på vad som görs lokalt: på vissa håll har det förts länsvis statistik över anmälningar under en följd av år vilket gör det möjligt att se mönster, det finns kommuner som håller på med förebyggande, tvärprofessionellt och regionalt utvecklingsarbete för att stärka och utveckla familjehemsvården, tar fram kompetensutvecklingsprogram med mera. När det gäller organisation & utbildning innehåller handlingsplanen bland annat förslag om stöd och uppmuntran till användning av arbetstyngdsinstrument för att det ska vara möjligt att jämföra, stöd till utvecklingen av IT-stödet samt yrkesintroduktion. Några exempel på vad som görs lokalt: det finns mentorsprogram kopplade till universitetsledda mentorsutbildningar, kommuner tillsätter teamledare som leder arbetet i vardagen medan enhetschefer har det administrativa ansvaret, man inrättar 50/50-tjänster där endast halva tjänsten ägnas åt barn och unga samt genomför introduktionsprogram för att förstärka ledarskapet. Det finns också kommuner som gjort särskilda lönesatsningar på socialsekreterare generellt eller särskilt inom barn- och ungaområdet. Det är inte helt oproblematiskt med särskilda lönesatsningar på nyutexaminerade i myndighetsutövningen med tanke på äldre och mer erfaren personal inom andra områden. I och med att det är svårt att rekrytera höjs dock lönerna av sig själv för närvarande, sa John. I fråga om forskning & utveckling framhöll Kjerstin att det behövs mer verksamhetsnära forskning om myndighetsutövningen, mer förebyggande arbete med riktade insatser, tvärprofessionell samverkan, stöd till systematisk uppföljning och utveckling av resultatmått för arbetet med barn och unga och modeller för barns delaktighet. Några exempel på vad som görs lokalt: många börjar använda Öppna jämförelser för förbättringsarbete och det finns kommuner som permanentar modeller för barns brukarmedverkan. Kjerstin betonade att det är viktigt att allmänheten får en realistisk bild av vad socialtjänsten kan åstadkomma. Hon avslutade med att det behövs fortsatt mycket kommunikation kring förslagen i handlingsplanen och kring ensamkommande och hon bjöd in till webbmöten under hösten (se tider nedan). Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN LADDA NER Stärkt skydd för barn och unga handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Stärkt skydd för barn och unga 1 VÄLKOMMEN TILL SKL:S WEBBMÖTEN! Under hösten 2015 genomför SKL interaktiva webbmöten om handlingsplanen och ensamkommande barn. Läs mer. 6

7 Kompetens och stabilitet inom den sociala barnoch ungdomsvården i Göteborgsregionen Anne Forssell är utvecklingsledare på GR för satsningen på en evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hon berättade att den kartläggning av personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård som Anna-Lena Lindqvist gjorde bland annat för GR-kommunerna, visade att 65 procent av arbetsledarna arbetat kortare tid än ett år, 40 procent av handläggarna var nyrekryterade och att värdena när det gäller inskolningsinsatser under den första tvåårsperioden för nyanställda var låga. Till bilden hör att GR-kommunerna ligger sämre till avseende kontinuerlig vidareutbildning än övriga landet. handlingsplanen och vi har en arbetsgrupp som ska ta fram ett introduktionsprogram för de första två åren. GR erbjuder nu MI-utbildningar anpassade utifrån myndighetsutövning barn och unga. Ett annat erbjudande är tejping. Det finns också ett erbjudande om stöd till chefer för personal som gått de här två utbildningarna, samt yrkesinriktad handledning inriktad på yrkesrollen. Detta är piloter och vi prövar oss fram i detta, avslutade Anne. Vill du veta vad GR gör inom ramen för handlingsplanen? Aktuell information hittar du på Sen har vi diskuterat och nätverkat, haft flera konferenser och tagit intryck av Jönköping och Uppsala, genomfört fokusgrupper som problematiserat vad det är man behöver när man kommer som ny o.s.v. Detta har under 2015 resulterat i en handlingsplan för kompetens och stabilitet i Göteborgsregionen som IFO-chefsnätverket står bakom. Många nätverk jobbar nu med de här frågorna: IFO-chefer, enhetschefer, BBIC-utbildare, vi har en beredningsgrupp för Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna LADDA NER Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna 7

8 Gemensam plattform för socialtjänstens arbete med barn och unga Britta Timan är processledare för ett plattformsarbete i Göteborgs Stad som syftar till att skapa gemensamma strukturer, likabehandling och säkra kvaliteten i den sociala barnavården. Sektorscheferna i Göteborg (motsvarande socialchefer i stadsdelarna) har gett uppdraget till 35 enhetschefer som tillsammans har ansvar för den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborg. Britta betonade att idén om plattformsarbetet är välförankrad i staden. Det har tidigare gjorts plattformsarbeten om funktionshinder respektive försörjningsstöd. Plattformsuppdraget omfattar tre prioriterade områden som är ett resultat av en prioriteringsprocess. Hon menar att varje kommun som ger sig in i den här typen av arbete behöver prioritera utifrån sina behov. Göteborg har valt att prioritera följande: Gemensam satsning på metodutveckling, uppföljning och utvärdering/evidens som lärande. Det handlar bland annat om att identifiera och föreslå nya gemensamma former för uppföljning och utvärdering, föreslå metoder som bör användas av staden och föreslå rekommenderad miniminivå inom råd och stöd. Förstärkt introduktion och kompetensutveckling rör förslag på för staden gemensamma introduktions- och kompetensutvecklingsprogram. Gemensam värdegrund barnperspektiv barnets perspektiv innefattar att skapa gemensamma rutiner, definiera begrepp, diskutera likabedömningar av bistånd och skapa en gemensam värdegrund. Britta Timan. Introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i Göteborgs Stad Från och med den 1 september har Lena Ernst Lagergren i uppdrag att i samarbete med GR arrangera introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i Göteborgs Stad. En introduktionsutbildning är redan genomförd, den andra börjar i dagarna. Utbildningen är två och en halv dag lång och tar upp frågor som de- legation, sekretess, tjänstemannarollen, stadens handlingsplaner, resurser och information om social resursförvaltning. Den ska sedan följas av en vidareutbildning inom något av områdena funktionshinder, vuxen, ekonomiskt bistånd eller barn och unga. 8

9 Reflektion över föreläsningarna: Vad tänker ni om det ni har hört och vad är viktigast att göra just nu kopplat till det? Följande personer reflekterade medan övriga åhörare lyssnade, därefter fick alla reflektera tillsammans: Carina Eriksson, enhetschef barn och unga, Västra Hisingen, Göteborgs Stad Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare sociala risker på räddningstjänsten Petter Backlund, brand- och riskingenjör som bl.a. arbetar som insatschef på räddningstjänsten Anita Tingström, förste socialsekreterare barn och unga, SDF Centrum, Göteborgs Stad Ing-Marie Johansson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Barbro Carlshamre, IFO-chef i Öckerö kommun Jag tänker att vi vet alla hur situationen ser ut men den här förmiddagen har gett mig en lust och hopp om att återta det sociala arbetet. Det var den spontana känslan efter att ha tagit del av det som faktiskt görs just nu. Utbildningen av socionomer har ett stort ansvar och jag skulle vilja att vi på universitetet öppnade upp för mer samarbete och inte bara praktik. Jag känner att vi använder oss av fältet men ger inte tillbaka vad fältet vill ha. Jag tänkte på detta med utbildning och jämförde med min roll som insatsledare inom räddningstjänsten. Jag har en generalistutbildning i botten men också en ettårig yrkesförberedande utbildning ovanpå det. Hade gärna sett att skolan jobbade mer riktat och förberedde studenterna för att jobba med barn och unga. Vi sitter lite i privata företags knä där vi är tvungna att rekrytera konsulter. Vi behöver ta tillbaka makten i detta och bli bättre på att rekrytera och behålla vår personal. Vi sitter här från räddningstjänsten och ju mer vi tänker på det, ju mer ser vi att det finns ett lärande i det här jämförandet oss emellan och vi är gärna med i det fortsatta arbetet. Apropå att räddningstjänsten går ut och informerar reflekterade jag över att vi ofta går ut och informerar personal om vikten av att anmäla. Men vi informerar sällan barnen om att vi finns, där blev jag lite taggad att den frågan vill jag ta i. Ska vi stanna kvar i yrket måste vi få redskapen. Det fattas folk, vi behöver ett administrativt stöd men också fortbildning. IT, skrivregler, alla förändringar i SoL var är fortbildningen för allt vi förväntas kunna? Vi måste jobba på att förankra GR:s handlingsplan hos våra politiker och ute i verksamheterna så att utvecklingsarbetet sker utifrån de behov som finns. Vi behöver titta internationellt, varför inte Indien eller Kina där det bedrivs socialt arbete under helt andra former? Av t.ex. Rwanda har vi jättemycket att lära oss när vi ska ta emot ensamkommande. På universitetet har vi de kontakterna. Vi är utsatta för konkurrens idag. Konsulter, Försäkringskassan och en massa andra har upptäckt hur kunniga socionomer är så vi behöver ha bra arbetsplatser för att de ska vilja jobba hos oss. 9

10 Åhörarnas reflektioner Vi skulle behöva att socionomprogrammet kunde erbjuda viss komplettering för att vi ska kunna rekrytera personer som söker jobb hos oss men som saknar vissa delar av socionomprogrammet. Det kan finnas behov, och nu menar jag inte processhandledning, utan hjälp och stöd i den egna mentala processen för att reflektera över sig själv så att det blir lättare att lämna jobbet på jobbet när man går för dagen. I min arbetsgrupp har vi pratat om brister i arbetsmiljön och att vi är trångbodda men för att orka ta tag i de här frågorna krävs det tid och förutsättningar att göra det. Vi kanske inte kan förvänta oss att universitetet erbjuder yrkesutbildning men när studenterna kommer ut i socialtjänsten måste det finnas möjligheter att få yrkesutbildning och den kanske kommunen, Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg ska stå för? Jag tycker det har hänt väldigt många bra saker på det här området. Ja, delvis är våra insatser desamma för de är lagstyrda. Men hur vi jobbar har också ändrats, tänk till exempel på föräldrautbildningar och barngruppsverksamhet. Det fanns inte för 35 år sedan när jag började i socialtjänsten. Vi ska inte förkasta allt vi gör! 10

11 Avslutande ord En av de stora utmaningarna är att få till insatser i skolan och hälso- och sjukvården. Det är där vi vet att barn som har kontakt med socialtjänsten inte får det stöd de behöver. Vi måste hålla fast vid det vi ser inte fungerar och se till att det fungerar. Det är också viktigt med kontinuitet i kontakten med barnet, sa Kjerstin Bergman. Jag skulle önska att man fick prova lite olika arbetssätt och knyta följeforskning till försöken. Vi behöver nytänkande, utanför boxen och utanför Sveriges gränser. Vi behöver göra en lite längre spaning: Vad är det vi behöver för att klara av uppdraget och följeforska utifrån det. Och tänka annorlunda utifrån förebyggande och tidiga insatser och samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Vi har också en del att lära av räddningstjänsten. Detta med ett år efter grundutbildningen bär jag verkligen vidare, sa Cecilia Grefve. Hur organiserar vi verksamheter med ansvar från vaggan till graven? Jobbar man med IFO-frågor och specifikt barn och unga så är det en annan form av organisation som behövs, med utgångspunkt i att det handlar om kriser i människors liv. Det är inte som i äldreomsorgen men vi organiserar ändå de här verksamheterna på ungefär samma sätt. Jag blev lite inspirerad när jag lyssnade på räddningstjänsten i det fallet. Och så är skolan och BUP viktiga. Jag saknade dem här idag och det får vi jobba vidare med, avslutade dagens moderator Shujaat Noormohamed. Kompetens och stabilitet Barn och unga NATIONELL SPRIDNINGSKONFERENS I april/maj genomförs en konferens utifrån kartläggningen i de 50 kommunerna och annat som kommer fram från den nationella samordnaren och arbetet med SKL:s handlingsplan. Mer information kommer! Text: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR. Foto: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR; Mostphotos. Layout: GR Info. 11

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

Socialdepartementet. Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung

Socialdepartementet. Blogg: socialbarnungdom.se Twitter: @Socialbarnung Utmaningar i den sociala barn- och ungdomsvården Exempelvis FN s barnrättskommitté Många barn och ungdomar upplever inte att dom blir lyssnade på eller tagna på allvar i mötet med socialtjänsten Barnen

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Skydda och stödja barn som far illa ett viktigt och svårt uppdrag One fundamental change that is needed is for all to

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-11-09

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-11-09 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Tryggare organisering tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn?

Tryggare organisering tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn? Tryggare organisering, tryggare barn? Vägen till ett agerande utredningsarbete i Mölndals stad dokumentation från workshop 7 maj 2015, Atwork, Göteborg. 1 En ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan

Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan Om flyktingsituationen och utvecklingsarbete i social barn-och ungdomsvård Upptakt Skåne 2-3 mars 2016 Åsa Furén-Thulin Kjerstin Bergman 02-03-2016 Utvecklingsarbete

Läs mer

Erfarenheter, funderingar och slutsatser

Erfarenheter, funderingar och slutsatser Erfarenheter, funderingar och slutsatser Uppdraget Utgick från Göteborgsrapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten 2013 Ta fram förslag på ett flerårigt introduktions- och kompetensprogram för

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år 121 000 invånare 23 000 barn 0-18 år 38 000 studenter Medelålder 38 år Foto: Foto: Lars-Göran Fredrik Larsson Norlin Hur såg det ut på utredningsenheten Personalomsättningen Brister i arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Regional och lokal nivå SKL:s förslag SKL:s aktivitet Pågående arbete regionalt Nya förslag regionalt Uppdraget SKL ska verka för att ge kommunerna

Läs mer

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården Vad innebär det? Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten verksamhetsuppföljningen utgör kärnan i det förbättringsarbete

Läs mer

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR IFO-chefsnätverket Minnesanteckningar 2016-10-14 Peter Lindgren/EB Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR 2016-10-14 GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Närvarande: Irene Jansson, Mölndal Barbro Carlhamre,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar

Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ann-Christine Dahlén 2015-04-07 SCN-2015-0081 Johan Hillman Socialnämnden Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Plan för den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården

Plan för den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Promemoria 2015-03-12 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Cecilia Grefve och Petra Rinman Plan för den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund till

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01

Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01 1 Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01 Ett program för nya socialsekreterare inom sociala barn- och ungdomsvården Inledning Läget i landet Hög personalomsättning bland chefer och medarbetare

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för stärkt samverkan

Handlingsplan för stärkt samverkan Handlingsplan för stärkt samverkan Kommunerna i Göteborgsregionen och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Utkast 2017-09-28 Förslaget GR har fått i uppdrag att sätta samman ett förslag

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull 14 oktober 2014 Läns- och regionförbunden 2014-10-29 Åsa Furén-Thulin Karin Lindström 1 Problemen inom den sociala barn- och ungdomsvården är inget

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården

LOKAL HANDLINGSPLAN för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården Dnr IFN 2016/00514 Dnr IFN 2017/00569 LOKAL HANDLINGSPLAN för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården 2016 2018 Sociala nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Stefan

Läs mer

Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017

Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017 Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017 Kjerstin Bergman Nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete BoU Skottland

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården Den 20 oktober 2015 hölls upptaktsmöte om den social barn och ungdomsvården i Västerbotten. Representanter från 11 av Västerbottens kommuner deltog. Från SKL medverkade Kjerstin Bergman Nationell samordnare

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Kompetens och stabilitet Barn och unga Konferens i Göteborg den 9 november 2016

Kompetens och stabilitet Barn och unga Konferens i Göteborg den 9 november 2016 Kompetens och stabilitet, Barn och unga Kompetens och stabilitet Barn och unga Konferens i Göteborg den 9 november 2016 1 Kompetens och stabilitet, Barn och unga Cecilia Grefve, nationell samordnare för

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017

Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017 Fastställd 2017-01-20 Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom Uppsala kommun

Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom Uppsala kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan Holmlund Datum 216-4-24 Diarienummer SCN-216-163 Socialnämnden Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten

Läs mer

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 Katarina Munier BBIC ett sätt s att stärka barns och ungas ställning Är ett nationellt system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga upp till 21

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen?

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Familjecentrerat arbetssätt för goda uppväxtvillkor Seminarium 4:6 Onsdag 18maj, klockan 13:15-14:15 Medverkande: Bo Niklasson sektorschef, Göteborgs

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad En handledning till introduktionsansvarig i stadsdelen Denna programbeskrivning är en övergripande förteckning över de kunskaper och färdigheter som ska förmedlas till den anställde. Att som nyutexaminerad

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Inkluderande/assisterande tjänster

Inkluderande/assisterande tjänster Inkluderande/assisterande tjänster Socialchefsnätverket 170825 Gunilla Bergström Casinowsky FoU i Väst/GR gunilla.bergstrom@grkom.se Studiens frågor 1. Vilka samhälleliga problem förväntas assisterande

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av Uppsala kommuns sociala barnoch

Handlingsplan för utveckling av Uppsala kommuns sociala barnoch SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Libeck Lillemor Datum 2016-01-10 Diarienummer SCN-2015-0372 Socialnämnden Handlingsplan för utveckling av Uppsala kommuns sociala barnoch ungdomsvård Förslag till beslut

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och

Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och 2016-03-14 Dnr 9.2-1939/2016 1(6) Regler och behörighet Therese Falén therese.falen@socialstyrelsen.se Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa.

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa. Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Ja! Medlemstilltal Om vi inte arbetar mycket med detta och själva är engagerade och är ledare kommer det vara svårt att implementera. Vi måste

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer