Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården"

Transkript

1 Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser på respektive kurs är 20 deltagare. Platserna kommer att fördelas utifrån att varje medlemskommun i Skaraborgs kommunalförbund är garanterad en plats på utbildningen därefter lottas resterande platser. Kostnaden är beräknad på 20 deltagare introduktionskurserna och LVU-kursen samt 15 deltagare tidssmart arbete. Det är vår förhoppning att kurserna är återkommande, om behov finns och deltagarna är nöjda med innehållet. Kursen Samspel med fokus på barns behov av utvecklingsstöd kursutvecklare Åse Ljungquist Svantesson planeras till år Information om anmälan till de sistnämnda högskolekurserna kommer vid ett senare tillfälle. Här följer information; Introduktionsutbildningar för socialsekreterare under inskolning inom barn och ungdomsvården och matchande utbildning för arbetsledare (avser kurserna 1, 2 och 3). Personalomsättningen bland socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är stor och trycket på landets socialkontor högt. Kommunerna har en utmaning i att möta upp alla sina nyanställda med den introduktion som behövs för att utveckla en trygg och kompetent socialsekreterare. Introduktionskurserna är tänkta att komplettera BBICs grundutbildningar, vi utbildar inte i Socialstyrelsens BBIC material men knyter ab. Eftersom våra erfarenheter av att utbilda den här målgruppen har lärt oss att vi behöver olika typer av stöd beroende på hur ny man är varierar vi innehållet efter målgruppen. Vi har sett att för de allra nyaste bör kursinnehållet vara detaljerat och konkret. För de som arbetat något år kan det vara lämpligt att repetera, fördjupa och reflektera. Vi tror inte att kompetensutveckling sker genom enstaka utbildningar utan att det du lär dig under din utbildning måste omsättas till ny kompetens genom övning. Vi arbetar därför med vardagsnära råd och tips som är möjliga att omsätta i den vardagliga praktiken. Som ett komplement till introduktionsdagarna erbjuder vi en kursdag för arbetsledare i linjen närmast socialsekreterarna. Detta är en dag med fokus på tidssmart arbete.

2 Kurs nr 1 Introduktionskurs 1 Målgrupp nyanställda socialsekreterare inom barn och ungdomsvården. Omfattning 2 dagar Dag 1 Dag 2 Socialsekreterarrollen Tidssmart arbete Hjärta-Hjärna-Hand Arbeta hjärnsmart Profession Tidstjuvar och förhalningsbeteenden Professionsutveckling Visuell arbetsplanering Politik och delegation Planera en utredning Ärendeprocessen Skrivandet Ärendet från ax till limpa Skrivandet som reflektion Koppling till BBIC Skriva klarspråk Koppling till lagstiftning övergripande Barnet i processen Samverkan och möten Barn som far illa Vilka samverkar vi med? Hur och varför prata med barnet? Bli en mötespolis Kurs nr 2 Introduktionskurs 2 Målgrupp socialsekreterare inom barn och ungdomsvården som arbetat 1-2 år i yrket. Omfattning 2 dagar Dag 1 Dag 2 Socialsekreterarrollen Tidssmart arbete Hjärta-Hjärna-Hand Arbeta hjärnsmart Profession Tidstjuvar och förhalningsbeteenden Professionsutveckling Visuell arbetsplanering Politik och delegation Planera en utredning Ärendeprocessen Skrivandet Ärendet från ax till limpa Skrivandet som reflektion Koppling till BBIC Skriva klarspråk Koppling till lagstiftning övergripande Definiera mål Analys och bedömning Barnet i processen Samverkan och möten Barn som far illa Vilka samverkar vi med? Hur och varför prata med barnet? Bli en mötespolis Risk och skyddsbedömningar EBP i social barn och ungdomsvård Kurs nr 3 Tidssmart arbete Målgrupp första linjens arbetsledare, en utbildningsdag om personlig effektivitet. Omfattning en dag. Som första linjens arbetsledare inom socialtjänsten har du en utmaning i att såväl strukturera din egen omfattande arbetssituation samt också introducera och vägleda medarbetare i att skapa goda

3 vanor. Vi erbjuder en föreläsningsdag som introducerar i personlig effektivitet. Dagen innehåller dessa teman: Hjärnsmart arbete Bygga en hållbar struktur för input och lagring av information Visuell arbetsplanering Fokusering, viktigt - bråttom Automatisering, förenkla former för återkommande moment Att upprätthålla goda vanor Utbildningsdagen är tänkt att komplettera introduktionskurserna för nyanställda. Arbetsledarna för användbara redskap för sitt vardagliga arbetsledarskap och de nyanställda möjliggörs stöd i att upprätthålla och behålla goda vanor över tid Kursutvecklare: Petra Johansson 25 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst, främst barn och ungdomsvård. Akademisk bakgrund i arbetslivspedagogiken och socialt arbete. Verksam som arbetsledare inom socialtjänsten. Varvar arbete inom den sociala barnavården med utbildaruppdrag för socionomstuderande och grundutbildningar för nyanställda socialsekreterare. BBIC utbildare sedan 2006, med såväl kommunala uppdrag som länsutbildande. Helena Post Mårtensson Socionom sedan 1997 med bred erfarenhet av arbete inom socialtjänst, främst barn och ungdomsvård. Under en tre års period verksam som arbetsledare. BBIC utbildare sedan 2006, med såväl kommunala uppdrag som länsutbildande. Har under åren 2011 till 2013 varit projektledare för ett kompetensutvecklingsprojekt inom Jönköpings läns sociala barn och ungdomsvård (Närd inte tärd). Är idag FoU-ledare inom området Barn och Unga. Kurs nr 4 LVU kurs Rätt i Rätten Målgrupp handläggare med ca 2 års erfarenhet inom den sociala barn och ungdomsvården. Omfattning 2 dagar Utbildningen innehåller följande moment: o Kort genomgång av LVU-lagstiftningen och förarbeten. o Intressanta rättsfall. o Viktigt att tänka på när man gör en ansökan om LVU-vård. o En advokats arbete som juridiskt ombud för barn respektive vårdnadshavare samt förberedelse och medverkan i Förvaltnings- och Kammarrättsförhandlingar. o Socialsekreterares förberedelse inför förhandling i Förvaltningsrätt och Kammarrätt. o Genomgång av rättens arbete. o Övning och rollspel av förhandling i rätten. Förutsättningar för utbildningens genomförande För att alla deltagare ska ges möjlighet att öva bör utbildningsgrupperna helst inte vara större än 20 personer. De två utbildningsdagarna bör läggas i följd.

4 Kursutvecklare: Ansvariga för utbildningen är Kammarrättsråd Jane Andersson Jarl och FoU-ledare Sofia Lager Millton som kommer att medverka under båda utbildningsdagarna. Jane är socionom och domare med lång erfarenhet av att döma i LVU-mål samt engagerad som föreläsare på socionomutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Sofia är socionom och har erfarenhet av att vid en mängd tillfällen företräda socialnämnden i rätten samt har tidigare arbetat deltid vid socionomutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping. En lokal advokat engageras för medverkan under del av utbildningen. Planerade utbildningar Högskolepoängskurser vid Göteborgs Universitet, som vänder sig till handläggare med tre års erfarenhet inom den sociala barn och ungdomsvården. Kursstart december Barns utveckling och anknytning, 7,5 hp Avancerad nivå 4. Innehåll Kursen behandlar utvecklingsteorier med speciellt fokus på anknytningsteori och utvecklingspsykopatologi. Inom detta område behandlas bland annat resiliens. Särskilt fokus läggs på barns och ungas livsvillkor och familjeförhållanden samt etiska aspekter i relation till kön, ålder, kulturella och materiella villkor. Kursen tar också sin utgångspunkt i bemötande och samtal med barn inom den sociala barnavården utifrån deras utvecklingsnivå, mognad och kapacitet. 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse Redogöra för samt kritiskt och självständigt reflektera över forskningsbaserad kunskap och teoretiska perspektiv som berör barns utveckling och anknytning. Redogöra för samt kritiskt och självständigt reflektera över barns och ungas livsvillkor samt risk- och skyddsfaktorer i relation till funktionshinder, fysisk - och psykisk hälsa/ ohälsa, klass, etnicitet samt kön. Färdighet och förmåga Tillämpa olika teoretiska perspektiv som är relevanta för arbetet med barn och familj i det sociala arbetet Analysera barns livsvillkor med avseende på socioekonomisk förhållanden, fysisk och psykisk hälsa, kön och etnicitet Tillämpa samt självständigt och kritiskt granska samtal med barn inom social barnavård som grund för samarbete och samverkan mellan olika berörda myndigheter och aktörer

5 Värderingsförmåga och förhållningssätt Kritiskt reflektera över yrkesroll, makt och etik i frågor som rör barns utveckling, mognad och anknytning. Bedöma och kritiskt värdera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för området Identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling Utredning och bedömning i social barnavård, 7,5hp Avancerad nivå 4. Innehåll Kursen ger fördjupad kunskap om utredningsarbete inom den sociala barnavården genom att utifrån aktuell forskning, teori och samtida trender problematisera och kritiskt granska den sociala barnavårdens utredningsarbete. I kursen ingår identifiering av den egna kunskapsbasen samt arbete med egna utredningar. I kursen problematiseras kunskapsanvändning vid utredningsarbete inom den sociala barnavården; vilken kunskap och vilka teorier används och hur, samt hur påverkas utredningsarbetet av olika föreställningar om föräldraskapet. Barns behov, barnets bästa och barns rättigheter i relation till barns delaktighet fokuseras. Etiska perspektiv behandlas. Myndighetsutövningen i förhållande till relationen mellan organisation, tjänsteman och klient diskuteras. Härvid fokuseras aspekter som stöd, kontroll, handlingsutrymme samt olika typer av manualbaserade modeller. Etiska dilemman behandlas. Innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i utredningsarbete diskuteras och problematiseras. 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna: Kunskap och förståelse Redogöra för och självständigt förhålla sig till aktuell forskning, teoretiska perspektiv, och maktordningar kopplat till utredningsarbete i social barnavård. Redogöra för, självständigt förhålla sig till samt kritiskt granska barns rättigheter och innebörden av begreppet barnets bästa i relation till utredningsarbete i social barnavård. Ha insikt i och förståelse för förutsättningar för och konsekvenser av användandet av manualbaserade metoder i social barnavård

6 Färdighet och förmåga Identifiera, analysera och bedöma den egna kunskapsbasen i relation till aktuell forskning och kunskapsutveckling inom området. Förankra, analysera, kritiskt granska och tillämpa kursens teoretiska begrepp vid utredningsarbete i social barnavården. Uppmuntra och inkludera barns och föräldrars delaktighet i utredningsprocessen Värderingsförmåga och förhållningssätt Visa fördjupad förståelse för, kritiskt värdera och integrera teoretiska perspektiv på utredningsarbete inom den sociala barnavården. Med hjälp av kursens teoretiska begrepp samt olika maktordningar granska, värdera samt förhålla sig kritiskt till diskurser och trender kring social barnavård Bedöma och kritiskt värdera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för området. Identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling.

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal Barn och familj Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal 15.01.2015 Barn och familj, Fyrbodals kommunalförbund Elisabeth Bredberg, projektledare Fyrbodal 2 Projektplan (utdrag)

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september 2015 1 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde:

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA BARNRÄTTSPILOT - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland BÄSTA HÄLSA BEHOV BARNPERSPEKTIV RÄTTIGHETER RESPEKT MÄNNISKOVÄRDE SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BARNETS BÄSTA

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 L I NK ÖPING S UNIV ER SITET Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Linköpings universitet Utvärderingsärende

Läs mer

Idrottsvetenskapliga programmet

Idrottsvetenskapliga programmet Idrottsvetenskapliga programmet Fastställt av programkommittén 2010-04-15 Arbetslivsanknytning - kursaktiviteter Nedan redovisas i korthet vad vi gör inom respektive programkurs som har en tydlig arbetslivsanknytning.

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem Ett hem att växa i familjehemmets bok Grundutbildning för jour- och familjehem 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Familjestöd en mänsklig rättighet? Slutrapport för ett två-årigt projekt under år 2011 2013 Iren Åhlund och Therese Follin

Familjestöd en mänsklig rättighet? Slutrapport för ett två-årigt projekt under år 2011 2013 Iren Åhlund och Therese Follin Familjestöd en mänsklig rättighet? Slutrapport för ett två-årigt projekt under år 2011 2013 Iren Åhlund och Therese Follin 1 Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Föräldrastöd en vinst för alla? En nationell

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer