Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska"

Transkript

1 Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen... 5 LEVERABLER... 5 RESULTAT... 5 UTVÄRDERING OCH ANALYS... 6 UTVÄRDERING AV RESULTAT... 6 FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR... 7 FRAMTIDA ARBETEN

3 Inledning Funka Nu AB grundades av handikapprörelsen och var från början en ideell förening med syfte att utveckla internet i riktning mot ökad tillgänglighet. I dag är Funka Nu AB ett privat bolag vars hela verksamhet bygger på de internationella riktlinjer för tillgänglighet som utarbetats av W3C (World Wide Web Consortium). W3C gav Funka i uppdrag att göra en auktoriserad översättning av WCAG 2.0 till svenska, för att underlätta tillgänglighetsarbetet för alla svensktalande och därmed säkerställa att den kunskap och vilja att följa reglerna som finns i landet inte går till spillo. Detta skulle, i enlighet med W3Cs egna regler, ske i samråd med språkexperter, universitet, branschen och handikapprörelsen. Då det är ett rent översättningsarbete lade Funka inte in någon egen tolkning i denna översättning utan den skulle vara helt ren från personliga åsikter en rak översättning. Översättningen är inte en del av Funkas kommersiella verksamhet eller något som går att sälja för oss eller någon annan utan en service till de som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Hela idén är att resultatet sprids fritt till alla som är intresserade. Mål och syfte Begripliga riktlinjer för tillgänglighet på svenska möjliggör för webbplatsägare att se till att alla människor oavsett förmåga kan tillgodogöra sig information och utföra tjänster på internet. Genom att sprida kunskap om de internationella riktlinjerna i Sverige ökar chansen för att uppnå en hög grad av tillgänglighet på svenska webbplatser. Eftersom projektets resultat blir fritt för allmänheten att använda räknar vi och W3C med stort genomslag, vilket exempel från andra språkområden visar. Med tanke på att Vervas Vägledning 24-timmarswebben laddades ned av i stort sett alla som arbetar med information och IT inom offentlig sektor plus de allra flesta IT-utvecklare som levererar till offentlig sektor så bör översättningen kunna räkna med minst lika många läsare och naturligtvis ett stort intresse från intresserad allmänhet. 550 myndigheter och 289 kommuner med sammanlagt uppemot 2000 webbplatser ger en idé om hur många personer som efterfrågar resultatet. Målet med de översatta riktlinjerna är att de ska publiceras på internet till fri användning. Ett sätt att sedan mäta spridningen av resultatet är att se hur många som besöker webbplatsen och/eller laddar ner riktlinjerna efter 1 respektive 3 år. Det är inte bara webbplatsägare utan även IT-branschen som lär sig av detta projekt. I och med att översättningen kommer att användas av e-delegationen i deras arbete med vidareutveckling av Vägledningen kommer detta projekt att ligga till grund för det framtida tillgänglighetsarbetet inom offentlig sektor. I och med att branschen är med och lär sig blir det ett rättesnöre som ger inflytande även i privat sektor. Det övergripande målet är naturligtvis att alla ska få vara med och ta till sig information och genomföra tjänster på nätet. Projektbeskrivning W3C har en utarbetad metodik för hur auktoriserade översättningar ska tas fram och detta bygger på att en LTO (lead translation organisation) leder arbetet. LTO får uppdraget av W3C och väljer i samråd med W3C ut ett antal Stakeholders (det vi kallar referensgrupp) som ska bidra till översättningsarbetet genom att läsa och kommentera de översättningar LTO tar fram. Efter denna remissrunda till referensgruppen bearbetas inkomna kommentarer av LTO och vid behov träffas referensgruppen för att diskutera speciellt svårlösta punkter. Efter att konsensus uppnåtts läggs översättningen ut på internet så att allmänheten får möjlighet att kommentera och bidra med idéer. LTO bearbetar inkomna kommentarer och fattar beslut om den slutgiltiga översättningen. Vid behov inkallas referensgruppen igen för att hantera förslag från allmänheten. Uppdraget omfattade att översätta ordlistan och själva riktlinjerna. WCAG 2.0 har ett stort antal bilagor i form av tekniska kriterier och detaljerade beskrivningar som låg utanför detta uppdrag. 3

4 Metod Varje del av projektet genomfördes efter samma iterativa mönster som är utarbetat av W3C med fokus på att engagera så många som möjligt och bygger på en konsensus-baserad process: Funka hade som LTO (lead translation organisation) en intern arbetsgrupp bestående av 5 personer. En person från LTO gjorde ett första utkast på översättning som sedan diskuterades i den interna gruppen. När gruppen hade uppnått samsyn skickades översättningen på remiss till referensgruppen. Dessa hade 2-3 arbetsveckor på sig att svara med kommentarer. Därefter tog Funkas interna grupp in alla kommentarer och sammanställer samt besvarar dem. I den mån så krävdes skickas vissa delar på remiss igen. När referensgruppen uppnått samsyn publicerades översättningen på en webbplats som nu var öppen för allmänheten att kommentera. Funkas interna grupp tog in alla kommentarer och sammanställde samt besvarar dem. Målgrupper Projektet har två målgrupper: Den primära målgruppen är informatörer, redaktörer, IT-ansvariga, chefer och inköpare inom offentlig sektor som får fri tillgång till ett regelverk de behöver följa i sitt dagliga arbete. IT-konsulter som levererar till offentlig sektor kommer att ha stor nytta av riktlinjer för att uppfylla de krav som ställs på dem vid offentlig upphandling, dessa tillhör också den primära målgruppen. Eftersom många stora företag tittar på vad offentlig sektor gör och resultatet av detta projekt kommer att vara fritt för alla att använda kommer säkerligen fler webbplatsägare, utanför offentlig sektor, att använda riktlinjerna, dessa tillhör också den primära målgruppen. Den sekundära målgruppen är alla äldre, teknikovana, invandrare, barn och personer med funktionsnedsättning som, genom att riktlinjerna blir åtkomliga och möjliga att förstå och följa, kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att använda offentlig sektors webbplatser. Användarnyttan består av att den primära målgruppen får tillgång till riktlinjer på svenska som går att följa utan avancerade förkunskaper eller kännedom om internationella förhållanden. För den sekundära målgruppen består användarnyttan i att på ett självständigt sätt kunna, till skillnad från att inte kunna, ta till sig information och utföra tjänster som offentlig sektor i ökande grad erbjuder (eller ställer krav på att användaren ska utföra) på internet. Användarnyttan är enorm, både för den primära och sekundära målgruppen. W3Cs översättningar används i betydligt högre utsträckning än originaldokumenten i alla länder som inte har engelska som huvudspråk. Även om många svenskar förstår engelska ganska väl så krävs det väldigt goda och fackmässiga språkkunskaper för att tillgodogöra sig den här typen av information på ett främmande språk. Dessutom ges många exempel som först vid översättning kan bearbetas eller bytas ut så att de har relevans i det egna landet. W3C lägger mycket stor vikt vid att alla språkområden gör egna översättningar av riktlinjerna. För slutanvändarna är det helt nödvändigt att riktlinjerna är så lätta att ta till sig att de används och att de tolkas rätt så att resultatet verkligen innebär tillgänglighet i slutänden. För den primära målgruppen kan användarnyttan realiseras direkt. Det offentliga Sverige väntar på den här översättningen och 2010 är ett så kallat mål-år inom tillgänglighetsarbetet i EU, vilket betyder att många har satt sig före att arbeta med dessa frågor just under Funka får dagligen frågor från den primära målgruppen om när översättningen kommer att vara klar. 4

5 Organisation Projektet organiserades på detta sätt: Roll Beställare Styrgrupp Projektledare Projektdeltagare Person/organisation W3C Funka + referensgrupp från universitet, IT-bransch och handikapporganisationer Funka (Andreas Cederbom) Funkas personal, referensgruppen och allmänheten Funkas arbetsgrupp Sara Bryde, användbarhetsexpert på Funka. Sara granskar webbplatser och pdf-filer vad gäller pedagogisk tillgänglighet och användbarhet. Andreas Cederbom, teknisk och pedagogisk tillgänglighetsexpert och analysansvarig på Funka. Andreas har både en teoretisk bakgrund och praktisk erfarenhet av tillgänglighet, hjälpmedel och samspelet mellan hjälpmedlen och Internet. Stefan Johansson, ideolog och tillgänglighetsexpert på Funka. Stefan granskar pedagogisk och teknisk tillgänglighet, utbildar och skriver. Dessutom ansvarar han för Funkas användartester. Johan Kling, webbutvecklare inom tillgänglighet. Johan är också tekniskt ansvarig för Funkas EPiServer-lösningar och Funkas tillgänglighetsgaranti. Susanna Laurin, VD på Funka. Susanna har ansvar för utlandssatsningar och större projekt. Referensgruppen Referensgruppen bestod av: W3C, Språkrådet, Certec/Lunds Universitet, Datatermgruppen, Sveriges Terminologi Center, Microsoft Sverige, IBM Sverige, EpiServer, Logica, Handisam, Diskrimineringsombudsmannen, Post- och Telestyrelsen, E-delegationen, Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbunden (HSO), De handikappades riksförbund (DHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Reumatikerförbundet, Afasiförbundet. Leverabler Resultatet av översättningen presenteras här i form av så kallade leverabler. Projektet inleddes i november 2009 och översättningen planerades vara avslutad i maj 2010 men avslutades istället i juli 2010 efter överenskommelse med IIS. Då översättningsarbetet var beroende av kommentarer från referensgruppen och allmänheten blev projektet något fördröjt på grund av semestertider kring jul och påsk. Detta framgår i tabellen nedan. Leverabel 30 november 2009: Ny webbplats 31 mars 2010: Ordlista, färdig översättning 30 juni 2010: Riktlinjer, färdig översättning 15 juli 2010: Slutrapport Resultat Resultatet av projektet är en svensk översättning av WCAG 2.0:s ordlista och riktlinjer som publicerats på webben under kvartal 1 och 2 år

6 Översättningen kommer att ligga till grund för e-delegationsarbetet med vägledningen och fungerar som bas och kunskapskälla för alla som arbetar med tillgänglighet i Sverige. Därmed finns nu riktlinjer på svenska som alla myndigheter och organisationer kan förhålla sig till när man exempelvis mäter tillgänglighet eller sätter upp krav och regler inom ramen för arbetet mot diskriminering. Vid tolkningsproblem är det dock alltid W3Cs egen originalversion som gäller i första hand. Utvärdering och analys Då det är ett rent översättningsarbete är det något svårt att utvärdera resultatet analytiskt. Däremot kan vi säga något om metodiken (som vi inte kunnat påverka då den ligger i uppdragets utformning) Utvärdering av resultat Vi är nöjda med resultatet av projektet, inte minst för att det satt fingret på delar av riktlinjerna som är svåra att tolka innebörden av, oavsett vilket språk de läses på. Vi har också fått ett ökat intresse från flera aktörer inom och utom branschen som kanske för första gången satt sig in i riktlinjerna och varit med i en diskussion och dialog om allt från terminologi till tekniska lösningar. Det kan framstå som detaljer men är viktiga beståndsdelar i att få en sammanhållen bild av hur vi ska arbeta med tillgänglighet i framtiden. Eftersom Funka arbetar med begriplighet och med fokus på slutanvändare skulle vi, om uppdraget sett annorlunda ut, ha översatt riktlinjerna på ett sätt så de gav mer handfasta råd och exempel. Då dessa riktlinjer kan vara mycket komplexa kan de fortfarande vara svårtolkade, även för experter, trots att de är översatta till svenska. Som W3C ser det ska riktlinjerna vara objektiva och väldigt öppna för tolkning, eftersom de ska fungera i ett globalt perspektiv. Sedan är det upp till branschen att tolka och utforma lösningarna. 6

7 Tanken är god och kan fungera, men vi det finns stora problem i att beställarsidan inte förstår hur de ska ställa krav utifrån riktlinjer som är så pass otydliga, och vi ser därför behov av ytterligare stöd och hjälp för inköpare av IT-tjänster med krav på tillgänglighet. Förslag på förbättringar En mer aktiv referensgrupp Ett närmre samarbete med referensgruppen Fler fysiska möten med referensgruppen Framtida arbeten Det ingår i uppdraget från W3C att se till att översättningen blir känd i landet. Det är även något som referensgruppen förbundit sig att bidra till. Funka har goda kontakter med det offentliga Sverige. Vårt månatliga digitala nyhetsbrev (som man aktivt prenumererar gratis på) går ut till ca 6500 personer inom främst offentlig förvaltning, men även IT-bolag och ideell sektor. Funka deltar också i många konferenser och seminarier på området och har sammantaget mycket goda förutsättningar att sprida resultatet. Redan då vi blev utsedda till LTO började vi beskriva detta på vår egen webbplats och vi har sett flera bloggare som uppmärksammat detta. Spridning av resultatet till användargrupperna sker genom internet, digitala nyhetsbrev, på Funkas Tillgänglighetsdagar och andra konferenser. Spridningen sker både av Funka och referensgruppens medlemmar och nätverket sträcker sig därmed från universitetsvärlden över myndighetsvärlden och in i den ideella sfären. Vi räknar dessutom med medial uppmärksamhet och planerar att bearbeta media för att ytterligare öka kännedomen om översättningen. Inom den primära målgruppen finns också väl upparbetade nätverk varför användare inom åtminstone offentlig sektor troligen kommer att få kännedom om översättningen från flera håll. Men som tidigare antytts ser vi ett behov av en fortsättning på detta projekt i form av en WCAG for dummies. För att kravställare, beställare och bransch ska kunna arbeta praktiskt med riktlinjerna behöver de inte bara generella principer utan även tekniker för att uppfylla kriterierna. Vi föreslår därför ett fortsättningsprojekt där vi i samråd med e-delegationen tar fram en guide till WCAG 2.0, en skrift som beskriver Så funkar det och som eventuellt kan kompletteras med föreläsningar och seminarier. Vi diskuterar gärna vidare med Internetfonden om hur detta ska utformas för att kunna falla inom ramen för fondens verksamhet. 7

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Beställare: Utförd av Vår referens Post- och Telestyrelsen Malin Wahlquist Malin.wahlquist@pts.se Andreas Cederbom Sara Bryde Joakim Lundberg Susanna Laurin

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Flerspråkig tillgänglighet på webben?

Flerspråkig tillgänglighet på webben? Flerspråkig tillgänglighet på webben? Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv Rickard Domeij och Jennie Spetz Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 2012 06 28 2 Innehåll

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer