Diarienummer Datum Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och"

Transkript

1 Diarienummer Datum Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

2 Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Diarienummer ISSN Författare Anders Franzén Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Målgrupp Antal användare 6 3 av tjänsten 7 4 Kravlista för posttjänster för äldre och funktionsnedsatta boende i glesbygd Leverans av tjänsten Information om tjänsten Administration av begäran av tjänsten 10 5 Övriga krav för posttjänster för äldre och funktionsnedsatta boende i glesbygd Myndighetstillstånd Prissättning av tjänsten mot PTS Redovisning av statistik Avstämningsmöten Brukarråd Registerhantering 14 Post- och telestyrelsen 3

4 Post- och telestyrelsen 4

5 1 Inledning Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster för personer med funktionsnedsättning inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga. PTS upphandlar därför tjänster för personer med funktionsnedsättning i de fall marknaden inte tillhandahåller tjänsterna. Tjänster som upphandlas är till exempel förmedlingstjänst för texttelefoni, förmedlingstjänst för bildtelefoni, kostnadsfri nummerupplysning för personer som inte kan använda en tryckt telefonkatalog och portofri distribution av blindskiftförsändelser. PTS driver också ett antal försöksprojekt i syfte att utveckla nya tjänster, utvärdera nytta, användbarhet och nya tekniska lösningar så att möjligheterna till kommunikation förbättras för personer med funktionsnedsättning. PTS ska även garantera att posttjänster till äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd tillhandahålls. Tjänsten innebär utdelning samt hämtning av post i glesbygd (utanför tätort) i anslutning till den äldre eller personen med funktionsnedsättnings tomtgräns/boningshus. Dessutom ingår försäljning av frimärken. Tjänsten vänder sig till personer fyllda 80 år och personer som har en funktionsnedsättning. Tjänsten omfattas av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) och ska därför upphandlas. Posttjänsten tillhandahålls fram till och med den 22 juni 2012 genom avtal med Posten Meddelande AB. PTS har beslutat att inleda upphandling av posttjänster för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd i syfte att täcka behovet efter denna tidpunkt. Post- och telestyrelsen 5

6 2 Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd 2.1 Målgrupp Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd riktar sig till personer som på grund av ålder (fyllda 80 år) och/eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att hämta sin post vid t ex en lådsamling enligt ordinarie lantbrevbärarservice. Alla i hushållet måste vara minst 80 år eller ha en funktionsnedsättning för att man ska ha möjlighet att få tjänsten. Tjänsten tillhandahålls efter behovsprövning utifrån fastställda kriterier. Se bilaga Antal användare För närvarande nyttjar ca hushåll posttjänster. Hushållen finns på ca 70 orter fördelat över hela landet. För att nå alla de hushåll som har behov av tjänsten kommer troligtvis informationsinsatser krävas. Post- och telestyrelsen 6

7 3 av tjänsten Tjänsten benämns posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning och kan delas in i tre områden; information om tjänsten till användaren, administration av begäran om tjänsten samt leverans av tjänsten. Med posttjänster avses brev- och paketutlämning, hämtning av avgående brev och paket i samband med postutdelning till hushållet samt försäljning av frimärken i anslutning till bostaden för den äldre personen eller personen med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen 7

8 4 Kravlista för posttjänster för äldre och funktionsnedsatta boende i glesbygd 4.1 Leverans av tjänsten Leverantören ska dagligen dela ut post i anslutning till användarens bostad. Se definition i bilaga Leverantören ska i samband med ordinarie postutdelning på begäran hämta post i anslutning till användarens bostad och lämna den för ordinarie postbefordran. Begäran sker genom att användaren lämnar avgående post i sin postlåda eller överlämnar denna till leverantören i samband med postutdelning Leverantören ska tillhandahålla tjänsten i hela Sverige Leverantören ska tillhandahålla tjänsten för samtliga användare under hela avtalsperioden Tjänsten ska vara kostnadsfri för användaren Leverantören ska utföra tjänsten dagligen vardagar någon gång mellan klockan Undantag kan förekomma där daglig postutdelning inte sker. Tjänsten följer i dessa fall den servicenivå som tillämpas där. Post- och telestyrelsen 8

9 4.2 Information om tjänsten Leverantören ska i samråd med PTS upprätta en till användaren riktad beskrivning av tillhandahållandet av tjänsten som bl.a. men inte uteslutande beskriver tjänsteinnehåll, målgrupp, telefonnummer, webbadress, kriterier för att få tillgång till tjänsten och annat relevant innehåll. Leverantören ska i anbudet redogöra för hur beskrivningen av tjänsten kommer att utformas samt hur användaren begär tjänsten Leverantören ska etablera, uppdatera och underhålla information om tjänsten på en webbplats på internet. Webbplatsen ska, i tillämpliga fall, enligt högt ställda krav på tillgänglighet med särskild tanke på målgruppen utformas enligt riktlinjerna i WCAG 2.0. Riktlinjerna finns på följande webbadress: Leverantören ska ha etablerade rutiner för att ta emot och hantera klagomål och synpunkter från användare All för tjänsten eller för användare väsentlig information ska på begäran tillhandahållas på lättläst svenska samt teckenspråk. Leverantören ska även informera om att alternativa format finns och går att beställa. Post- och telestyrelsen 9

10 4.3 Administration av begäran av tjänsten Leverantören ska ha väl fungerande rutiner för att ta emot och hantera begäran om att få tillgång till tjänsten från personer i hela Sverige. Begäran ska kunna göras samtliga vardagar skriftligen eller muntligen. Har begäran gjorts muntligen ska leverantören upprätta dokumentation över begäran inom 10 arbetsdagar från det att begäran gjordes. Dessa rutiner ska beskrivas i anbudet för PTS Leverantören ska i enlighet med bilaga 5 löpande göra bedömningar av begäran om att använda tjänsten i enlighet med av PTS givna villkor Om leverantören finner att begäran överensstämmer med givna villkor ska tjänsten tillhandahållas under hela avtalsperioden eller fram till dess att PTS meddelar annat Om leverantören finner att begäran inte överensstämmer med givna villkor ska begäran omedelbart lämnas vidare till PTS för beslut Om leverantören får kännedom om att behovet av tjänsten har upphört, ska tjänsterna inte längre utföras. PTS ska underrättas om ändringen i samband med den årliga rapporteringen. Post- och telestyrelsen 10

11 5 Övriga krav för posttjänster för äldre och funktionsnedsatta boende i glesbygd 5.1 Myndighetstillstånd Leverantör av posttjänsten ska vid avtalsskrivande inneha tillstånd från PTS att bedriva postverksamhet, alternativt ha ombudsavtal med tredje man som har PTS tillstånd att bedriva postverksamhet. Post- och telestyrelsen 11

12 5.2 Prissättning av tjänsten mot PTS Vid faktureringen till PTS ska underlag bifogas som tydligt visar utförda tjänster under faktureringsperioden på ett sätt som gör att debiteringen kan verifieras Fakturering ska ske till PTS månadsvis i efterskott Leverantören ska i anbudet ange ett pris för tjänsten samt redogöra för hur priset har beräknats. 5.3 Redovisning av statistik Leverantören ska varje kvartal redovisa statistik över användandet av tjänsten i lämpligt elektronisk format som t.ex. Excel. Statistik redovisas i tabell baserat på: 1. Totalt antal användare (hushåll) samt uppdelat per geografiskt område 2. Antal tillkomna användare. 3. Antal användare som upphört att använda tjänsten. 4. Fördelning av vad som ligger till grund för tjänsten d.v.s. om det är på grund av ålder eller funktionsnedsättning En lista över användare ska finnas tillgänglig hos Leverantören. PTS ska minst årligen eller på begäran få en aktuell lista Statistik ska överlämnas till PTS per e-post. Post- och telestyrelsen 12

13 5.4 Avstämningsmöten Avstämningsmöten mellan leverantör och PTS ska hållas minst två gånger per år. PTS ska dock på begäran kunna hålla avstämningsmöten oftare. Leverantören är sammankallande till mötena och ansvarar för upprättande av dagordning och mötesprotokoll. Senast fem arbetsdagar innan avstämningsmöte ska dagordning samt eventuell statistik eller andra beslutsunderlag skickas per e-post till PTS. Mötesprotokoll ska godkännas av PTS Alla för tjänsten väsentliga förändringar ska omgående meddelas PTS och beslutas om på avstämningsmöte mellan leverantör och PTS. Om oklarhet råder kring vad som är väsentlig förändring ska detta klargöras i samråd mellan leverantör och PTS. Fattade beslut ska tydligt framgå av mötesprotokoll. 5.5 Brukarråd Leverantören ska minst en gång om året organisera ett s.k. brukarråd, där representanter för berörda användargrupper, t.ex. pensionärsorganisationer och handikappförbund, bjuds in för uppföljning av kvalitet och önskemål om tjänsterna. Representant för PTS ska inbjudas att delta vid sådan uppföljning. Post- och telestyrelsen 13

14 5.6 Registerhantering Register över användare ska hanteras i enlighet med relevant lagstiftning och endast innehålla uppgifter som är relevanta för tjänsten Registret ska uppdateras mot SPAR, Statens personadressregister eller motsvarande, två gånger per år Register över användare ska inte användas i annat syfte än för tillhandahållande av tjänsten Register över användare ska på PTS begäran överlämnas till PTS en månad före avtalets upphörande i ett vanligt förekommande databasformat. Post- och telestyrelsen 14

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer