Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM"

Transkript

1 DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: januari 2009 DIARIENUMMER Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM ANTAGET ANBUD Frontit Management AB, första leverantör, 620 kr/tim AffärsConcept i Stockholm AB, andra leverantör, 980 kr/tim Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, tredje leverantör, 1490 kr/tim OMFATTNING Två år med möjlighet till förlängning 1+1 år OMRÅDE Expertstöd DATUM ANTAGET ANBUD Ramböll Projektledning AB, första leverantör, 875 kr/tim Procure It Right AB, andra leverantör, 1285 kr/tim AffärsConcept i Stockholm AB, tredje leverantör, 1475 kr/tim OMFATTNING Två år med möjlighet till förlängning 1+1 år OMRÅDE Stöd vid rättsprocess DATUM ANTAGET ANBUD OMFATTNING Advokatbyrån Sigeman & Co AB, första leverantör, 1400 kr/tim Setterwalls Advokatbyrå AB, andra leverantör, 1900 kr/tim Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, tredje leverantör, 1990 kr/tim Två år med möjlighet till förlängning 1+1 år Motivering Se bifogad upphandlingsrapport av den 19 december Marianne Treschow Beslutet har fattats av generaldirektör Marianne Treschow. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Charlotte Murray samt upphandlingsjurist Catharina Öberg (föredragande) deltagit. POST & TELESTYRELSEN POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET

2 UPPHANDLINGSRAPPORT DATUM VÅR REFERENS 19 december HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet Bakgrund Upphandlingen syftar till att täcka PTS behov av konsulttjänster inom upphandlingsområdet genom tecknande av ramavtal med en eller flera anbudsgivare. PTS har behov inom områdena resursstöd, expertstöd och för stöd i rättsprocess. Denna rapport redovisar handläggningen av upphandlingen, prövningen av anbuden och utvärderingen av de anbud som visat sig uppfylla ställda krav. Redovisningen avslutas med förslag till tilldelningsbeslut. Upphandlingsrapporten har utformats så att den svarar mot de krav på dokumentation av upphandlingsärende som anges i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndighet Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, Stockholm. Upphandlingsförfarande och annonsering Upphandlingen har genomförts genom förenklat förfarande. Annons med tillkännagivande av upphandlingen publicerades i Anbudsjournalens databas samt på PTS hemsida (http://www.pts.se/upphandling) den 24 september Anbudsinfordran Sista anbudsdag var den 5 november Vid anbudsöppningen den 6 november deltog Hedvig Westphal från Rättssekretariatet samt Charlotte Murray och Catharina Öberg från administrativa avdelningen. Det konstaterades att det inkommit nio anbud inom tiden (se även bilaga 1 Anbudsöppningsprotokoll). POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

3 Anbudsgivare var; 1. Advokatbyrån Sigeman & Co AB, 2. Advokatfirman Cederquist KB, 3. Frontit Management AB, 4. AffärsConcept i Stockholm AB, 5. Allego Konsult AB, 6. Procure It Right AB, 7. Setterwalls Advokatbyrå AB, 8. Lindskog Malmström Advokatbyrå KB samt 9. Ramböll Projektledning AB. Redovisning av prövningen och utvärderingen av anbud Upphandlingen omfattar konsultstöd inom tre skilda områden, vilka utvärderas för sig; Resursstöd, Expertstöd och Stöd vid rättsprocess. Anbud har kunnat lämnas på ett eller flera områden. Prövningen har genomförts med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i anbuden. Område Resursstöd Prövning av krav Följande anbudsgivare har offererat område Resursstöd; 3, 4, 5, 8. Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom området, samt att anbudet offererar det som begärts. Anbuden uppfyller samtliga krav för leverantören. Anbud 5 har dock inte namngivit någon huvudkonsult för området, vilket var ett krav. Anbudet utvärderas därför inte. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2 Krav. Anbudsutvärdering Slutligen utvärderades de anbud vilka uppfyllt samtliga krav. Vid utvärdering har de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. 9 poäng har tilldelats det anbud som offererat lägst pris. Övriga anbud har tilldelats poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. (Ett pris som är 10 % högre än det lägsta anbudet får 9*(1-01)=8 poäng). Vid sidan av pris har det värdesatts om anbudsgivaren offererar och uppfyller kraven för område Expertstöd. (Jmf område Expertstöd för förtydligande).

4 Anbud nr Pris 90% 9 3,8 0 Expertstöd 10% Summa 9 4,8 1 Område Expertstöd Prövning av krav Följande anbudsgivare har offererat område Expertstöd; 3, 4, 5, 6, 8, 9. Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom området, samt att anbudet offererar det som begärts. Anbuden uppfyller samtliga krav för leverantören. Anbud 3 och 5 har dock inte sänt in tillräckliga arbetsprov vilket var ett krav. Anbuden utvärderas därför inte. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2 Krav. Anbudsutvärdering Slutligen utvärderades de anbud vilka uppfyllt samtliga krav. Vid utvärdering har de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. 7 poäng har tilldelats det anbud som offererat lägsta pris. Övriga anbud tilldelats poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. (Ett pris som är 10 % högre än det lägsta anbudet 7*(1-0,1)=6 poäng). Vid sidan av pris har kompetens och erfarenhet värdesatts. Anbud nr Pris 70% 2,2 3,7 0 7 Kompetens och erfarenhet 30% 1,0 1,3 2,0 0,3 Arbetsprov avs. LOU 2007: Akademisk examen inom juridik Genomfört utbildning om LOU 2007:1091 0,5 0 0,5 0 Erfarenhet av upphandling av tjänster inom staten 0,25 0,25 0,25 0,25 Erfarenhet från stöd vid genomförande av avrop från ramavtal innefattande andra konkurrensutsättning 0,25 0 0,25 0 Summa 3,2 5,0 2,0 7,3

5 Område Stöd vid rättsprocess Prövning av krav Följande anbudsgivare har offererat område Stöd vid rättsprocess; 1, 2, 7, 8. Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom området, samt att anbudet offererar det som begärts. Samtliga anbud uppfyller alla krav och utvärderas. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2 Krav. Anbudsutvärdering Slutligen utvärderades de anbud vilka uppfyllt samtliga krav. Vid utvärdering har de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. 7 poäng har tilldelats det anbud som offererat lägsta pris. Övriga anbud tilldelats poäng utifrån relationen till det anbud som har det lägsta priset. (Ett pris som är 10 % högre än det lägsta anbudet 7*(1-0,1)=6 poäng). Vid sidan av pris har kompetens och erfarenhet värdesatts. Anbud nr Pris 70% 7,0 2,0 4,5 4,1 Kompetens och erfarenhet 30% 3,0 3,0 3,0 3,0 Processer inkl. genomförande av talan vid domstol; 10 eller fler processer 1,5 1,5 1,5 1,5 Beredning av 10 ärenden eller fler, tillämpning och tolkning av lag Rättsutredning avs. LOU 2007:1091 0,5 0,5 0,5 0,5 Summa 10,0 5,0 7,5 7,1 Förslag till tilldelningsbeslut Område Resursstöd Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för området Resursstöd, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Frontit Management AB. Det näst mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet för området Resursstöd, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från AffärsConcept i Stockholm AB.

6 Område Expertstöd Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för området Expertstöd, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Ramböll Projektledning AB. Det näst mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet för området Expertstöd, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Procure It Right AB. Område Stöd vid rättsprocess Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för området Stöd vid rättsprocess, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Advokatbyrån Sigeman & Co AB. De därefter mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden för området Stöd vid rättsprocess, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Setterwalls Advokatbyrå AB, respektive Lindskog Malmström Advokatbyrå KB. Förslag Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås PTS att anta; anbud 3 från Frontit Management AB som första leverantör för område Resursstöd. anbud 9 från Ramböll Projektledning AB som första leverantör för område Expertstöd. anbud 1 från Advokatbyrån Sigeman & Co AB som första leverantör för område Stöd vid rättsprocess. anbud 4 från AffärsConcept i Stockholm AB som andra leverantör för område Resursstöd. anbud 6 från Procure It Right AB som andra leverantör för område Expertstöd. anbud 7 från Setterwalls Advokatbyrå AB som andra leverantör för område Stöd vid rättsprocess. anbud 8 från Lindskog Malmström Advokatbyrå KB som tredje leverantör för område Stöd vid rättsprocess. Catharina Öberg Upphandlingsjurist Charlotte Murray Chef för upphandlingsenheten Bilagor 1) Anbudsöppningsprotokoll 2) Krav

7 DIARIENR HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: Anbudsöppningsprotokoll UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet AVTALSPERIOD Två år med möjlighet till etts års förlängning två gånger. UPPHANDLINGSFORM Förenklad upphandling SÄTT OCH DAG FÖR ANBUDETS INFORDRAN SENASTE ANBUDSDAG DATUM FÖR ANBUDSÖPPNING Annonsering i Anbudsjournalens databas 24 september NR MOTTAGET ANBUDSGIVARE OMRÅDE ANTAL SIDOR Advokatbyrån Sigeman & Co AB Stortorget Malmö Org.nr sidor Advokatfirman Cederquist KB Box Stockholm Org.nr sidor + USB Frontit Management AB Box Stockholm Org.nr , 2 61 sidor + USB AffärsConcept i Stockholm AB Drottninggatan Stockholm Org.nr , 2 58 sidor + USB POST & TELESTYRELSEN POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET

8 Anbudsöppningsprotokoll dnr NR MOTTAGET ANBUDSGIVARE OMRÅDE ANTAL SIDOR Allego Konsult AB Box Falun Org.nr , sidor Procure It Right AB Box Stockholm Org.nr sidor Setterwalls Advokatbyrå AB Box Stockholm Org.nr sidor Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Box Stockholm Org. Nr , 2, sidor Ramböll Projektledning AB Box Stockholm Org. Nr sidor + USB NÄRVARANDE VID ANBUDSÖPPNING CHEF FÖR UPPHANDLING Catharina Öberg Charlotte Murray Hedvig Westphal Charlotte Murray POST & TELESTYRELSEN POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET

9 Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet, dnr Bilaga 2A KRAV Förfrågningsunderlag 3 Ekonomisk kapacitet och intyg JA JA JA JA JA JA JA JA JA 3.1 Registreringsbevis OK OK OK OK OK OK OK OK OK 3.2 Skattekontroll OK OK OK OK OK OK OK OK OK 3.3 Sanningsförsäkran OK OK OK OK OK OK OK OK OK 3.4 Kreditupplysning OK OK OK OK OK OK OK OK OK 3.5 Ansvarsförsäkring OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6 Övriga krav JA JA JA JA JA JA JA JA JA 6.1 Villkoren i förfrågningsunderlaget OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6.2 Pris OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6.3 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6.4 Språk OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6.5 Flera avtalsparter OK OK OK OK OK OK OK OK OK 6.6 Undertecknande, behörig firmatecknare OK OK OK OK OK OK OK OK OK 5 Omfattning JA JA JA JA JA JA JA JA JA 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 4.2 Underleverantörer OK OK OK OK OK OK OK OK OK 4.1 Beskrivning av företaget, Resursstöd* OK OK OK OK 4.3 Konsultprofiler CV, Resursstöd* OK OK Nej OK 4.4 Referenser, Resursstöd* OK OK Nej OK Uppfyller samtliga krav Resursstöd JA JA NEJ JA 4.1 Beskrivning av företaget, Expertstöd* OK OK OK OK OK OK 4.3 Konsultprofiler CV, Expertstöd* OK OK OK OK OK OK 4.4 Referenser, Expertstöd* OK OK OK OK OK OK 4.5 Arbetsprov* Nej OK Nej OK OK OK Uppfyller samtliga krav Expertstöd NEJ JA NEJ JA JA JA 4.1 Beskrivning av företaget, Stöd vid rättsprocess* OK OK OK OK 4.4 Referenser, Stöd vid rättsprocess* OK OK OK OK 4.3 Konsultprofiler CV, Stöd vid rättsprocess* OK OK OK OK Uppfyller samtliga krav Stöd vid rättsprocess JA JA JA JA

10 * se efterföljande blad för detaljer

11 Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet, dnr Krav för konsulter område Resursstöd Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Douglas Andersson Ulrika Sjöholm Pernilla Norman 4.1 Beskrivning av genomfört uppdrag OK OK OK OK 4.3 Huvudkonsult / CV OK OK Nej OK Grundläggande kunskaper om offentlig upphandling OK OK - OK Behärska svenska i tal och skrift OK OK - OK Goda kunskaper i Word & Excel OK OK - OK Tillräckliga kunskaper för att förstå avtal på svenska och engelska OK OK - OK God samarbetsförmåga OK OK - OK 4.4 Två godkända referenser OK OK - OK Uppfyller samtliga krav JA JA NEJ JA Krav för konsulter område Expertstöd Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Ewa Larson Eva-Lotta Sandberg Anders Karlin Anna Sköld Pernilla Norman Peter Granevi 4.1 Beskrivning av genomfört uppdrag OK OK OK OK OK OK 4.3 Huvudkonsult / CV OK OK OK OK OK OK Mycket goda kunskaper om offentlig upphandling, lag & praxis OK OK OK OK OK OK Fyra genomförda upphandlingar på tre år, två vara + två tjänst OK OK OK OK OK OK Kunskaper för genomförande av upphandling på engelska OK OK OK OK OK OK Kunskaper för att självständigt upprätta avtal för varor och tjänster OK OK OK OK OK OK Kusnkaper och erfarenhet av förhandling/ omförhandling av avtal OK OK OK OK OK OK Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift OK OK OK OK OK OK God samarbetsförmåga OK OK OK OK OK OK 4.5 Två arbetsprov; tjänst, vara, ramavtal, öppen/öppet ej ramavtal OK ej vara OK OK OK 4.4 Två godkända referenser OK OK OK OK OK OK Uppfyller samtliga krav Nej JA Nej JA JA JA

12 Krav för konsulter område Stöd vid rättsprocess Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Magnus Nedström Carl Bokwall Ulf Djurberg Pernilla Norman 4.1 Beskrivning av genomfört uppdrag OK OK OK OK 4.3 Huvudkonsult / CV OK OK OK OK Advokat eller likvärdig erfarenhet OK OK OK OK Beredning av två ärenden, tolkning & tillämpning av lag OK OK OK OK Två rättsprocesser, inkl. talan vid domstol OK OK OK OK God samarbetsförmåga OK OK OK OK Dokumentation från två rättsprocesser OK OK OK OK 4.4 Två godkända referenser OK OK OK OK Uppfyller samtliga krav JA JA JA JA

13 Upphandling av konsulttjänster inom upphandlingsområdet, dnr Krav för konsulter område Resursstöd Harriet Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Yngborn 4.3 Konsult / CV OK Grundläggande kunskaper om offentlig upphandling OK Behärska svenska i tal och skrift OK Goda kunskaper i Word & Excel visas inte Tillräckliga kunskaper för att förstå avtal på svenska och engelska visas inte God samarbetsförmåga OK 4.4 Två godkända referenser Nej Uppfyller samtliga krav Nej Krav för konsulter område Expertstöd Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Kalle Krall Pia Nylöf Björn Westin 4.3 Konsult / CV OK OK OK Mycket goda kunskaper om offentlig upphandling, lag & praxis OK OK OK Fyra genomförda upphandlingar på tre år, två vara + två tjänst Kunskaper för genomförande av upphandling på engelska Kunskaper för att självständigt upprätta avtal för varor och tjänster Kusnkaper och erfarenhet av förhandling/ omförhandling av avtal Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift God samarbetsförmåga 4.5 Två arbetsprov; tjänst, vara, ramavtal, öppen/öppet Nej Nej Nej 4.4 Två godkända referenser Uppfyller samtliga krav Nej Nej Nej

14 Krav för konsulter område Stöd vid rättsprocess Förfrågningsunderlag/ Kravspecifikation Per-Ove Bumgarth Sophie Tobieson Lynda Ondrasek Olofsson 4.3 Konsult / CV OK OK OK Advokat eller likvärdig erfarenhet Examen 2005 OK OK Beredning av två ärenden, tolkning & tillämpning av lag OK OK OK Två rättsprocesser, inkl. talan vid domstol OK OK OK God samarbetsförmåga OK OK OK Dokumentation från två rättsprocesser OK OK OK 4.4 Två godkända referenser OK OK OK Uppfyller samtliga krav NEJ JA JA

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460 Upphandling av Spektrumanalysatorer Diarienr 08-2460 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet... 3 3.1 Ekonomisk

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum 2013-03-25 Sista anbudsdag 2013-04-25 Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet 2013-09-30 Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3)

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer