Bilaga 2, Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilaga 2 Datum Bilaga 2, Kravspecifikation

2 Diarienummer Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll 1 Portofri befordran av Blindskrift Inledning Bakgrund och syfte Tjänsten idag Områdesindelning 6 Försändelsekedja område 1 och 2 7 Försändelsekedja område 3 8 Försändelsekedja område 4 och Tjänsten När Tjänsten får användas Tillstånd Godkända organisationer 10 3 Krav på Tjänsten Område 1 och 2, Distribution i Sverige och utland Område 1 Sverige och utland - Brev 11 Brev Område 2 Sverige och utland - Paket 11 Paket Område 3 Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes Sverige 12 Brev 12 Paket Befordran utrikes 12 Brev 12 Paket Område 4 och 5 Distribution Kommun Område 4 Kommun Brev Område 5 Kommun Paket Gemensamma krav område 1,2,4 och 5 13 Returpost Gemensamma krav område Godkända organisationer 13 Avlämning av Postförsändelser Gemensamma krav för område 2, 3 och 5 14 Integritet och sekretess 14 4 Statistik och registrering 15 5 Information och service Information Service 16 6 Kostnader Generella kostnader 17 7 Uppföljning och avstämning 18 Post- och telestyrelsen 3

4 1 Portofri befordran av Blindskrift 1.1 Inledning Post- och telestyrelsen, PTS, är en central förvaltningsmyndighet inom området elektronisk kommunikation och post. PTS har ett övergripande ansvar som innebär att myndigheten ska främja och följa upp målen inom området för elektronisk kommunikation och post. Enligt regeringens mål för funktionshinderspolitiken bör samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning blir delaktiga fullt ut i samhällslivet. Inom den sektor PTS verkar innefattas detta i myndighetens vision som är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS verkar för denna vision bland annat genom att upphandla tjänster som skapar nytta för personer med funktionsnedsättning och som tillser att människor med funktionsnedsättning kan nyttja elektroniska kommunikationer och post på likvärdiga villkor. PTS upphandlar för närvarande cirka sju tjänster för personer med funktionsnedsättning. 1.2 Bakgrund och syfte Tjänsten Portofri befordran av Blindskrift innebär att det är kostnadsfritt för bland andra personer som är blinda, synskadade eller har andra läshandikapp att skicka Blindskrift. Även bibliotek och vissa organisationer har rätt att skicka Blindskrift kostnadsfritt. Syftet med tjänsten är att möjliggöra för användarna att ta del av bland annat litteratur och tidningar samt att skicka brev till varandra. Användare av tjänsten kan ha svårt att ta sig till landets bibliotek och att läsa den tryckta tidningen som distribueras via andra kanaler. Kostnaden för försändelser upp till 7 kg står PTS för. För definitioner se bilaga Tjänsten idag Posten Meddelande AB levererar tjänsten idag. Tjänsten består av flera olika delar. Idag kan Sveriges samtliga Bibliotek, ca stycken, skicka Blindskrift portofritt till Målgrupp som lånar Blindskrift, exempelvis talböcker. Talböckerna är oftast lån från Bibliotek och skickas då i cirka hälften av fallen tillbaka till Biblioteken med så kallad Returpost (svarspost). Returpost är idag utformad så att Målgruppen vänder på den adresslapp som Blindskriften kommer med och lägger Postförsändelsen i en av Postens brevlådor. Paket 2-7 kg eller Brev som inte går ner i en vanlig brevlåda lämnas in på ett av Postens inlämningsställen. Post- och telestyrelsen 4

5 Många av Biblioteken som skickar Blindskrift idag skickar endast till Målgrupp i den egna Kommunen, men en del går även utanför Kommunen. Biblioteken kan även skicka Blindskrift till andra Bibliotek i hela landet. Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är den organisation som står för en betydande del av produktionen av talböcker i Sverige. TPB behöver således skicka Blindskrift till andra Bibliotek i hela landet. Det är även tillåtet att skicka Blindskrift till låntagare utrikes Prioritaire. Även Godkända organisationer, idag ca 50 stycken, kan skicka Blindskrift portofritt. Den största delen av de Godkända organisationernas Postförsändelser består av taltidningar som de själva producerar. I de allra flesta fall skickas inte taltidningarna tillbaka med Returpost till de Godkända organisationerna. Godkända organisationer är utspridda över hela landet och skickar Postförsändelser till, exempelvis prenumeranter på taltidningar, över hela landet. Postförsändelserna skickas med Övernattbefordran med utdelning nästföljande Vardag. Det är även tillåtet att skicka Blindskrift utrikes Prioritaire. För att skicka Blindskriften fyller Bibliotek och Godkända organisationer i en följesedel på Postens webbplats och lämnar sedan in Postförsändelsen hos Postens företagscenter alternativt får dem upphämtade om Biblioteket eller den Godkända organisationen själva har ett sådant avtal med Posten. PTS står som betalande kund. Blindskriften skickas med Övernattbefordran med utdelning nästföljande Vardag. Blindskriften delas ut hos Målgrupp i dennes Postanläggning. Även Paket och skrymmande Brev delas ut hos Målgrupp. Det är bara om Målgrupp inte är hemma som Postförsändelser som inte går ner i Postanläggning aviseras. Vidare kan även privatpersoner som är blinda, synskadade eller har ett annat läshandikapp skicka Blindskrift emellan sig (Målgrupp). Privatpersoner utan läshandikapp kan även skicka Blindskrift till privatpersoner med läshandikapp (Målgrupp). Målgrupp och Privatpersoner kan lägga sina Postförsändelser i Postens brevlådor för Distribution hos Adressaten med Övernattbefordran. I de det är en Postförsändelser som inte går ner i Postens brevlådor får de lämna in Paketen på ett av Postens inlämningsställen. Istället för porto märks kuvertet med Blindskrift i högra hörnet. Sådana Postförsändelser kan även skickas utrikes och ska då märkas Cécogrammes. PTS får statistik över Postförsändelserna från Bibliotek och Godkända organisationer och månadsvisa fakturor. Kostnaden för Postförsändelser Post- och telestyrelsen 5

6 mellan Målgrupp och Privatpersoner faktureras kvartalsvis efter en förutbestämd schablon. 1.4 Områdesindelning Idag tillhandahålls Tjänsten av en leverantör. PTS är mån om att upprätthålla fri konkurrens inom bland annat postområdet. Med anledning av detta har PTS gjort följande områdesindelning. Anbudsgivare kan lägga anbud på hela Sverige och utland, Brev och/eller Paket. Anbudsgivare kan också välja att lägga anbud på Brev och/eller Paket inom en eller flera Kommuner. Vidare går det att lägga anbud på Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes Sverige inklusive utland. Observera att den eller de leverantörer som kommer att leverera Tjänsten Sverige och utland Brev och/eller Paket även kommer att Distribuera Brev och/eller Paket mellan Kommuner. D.v.s. leverantör som kommer att Distribuera Brev och/eller Paket inom en viss Kommun kommer endast att sköta Distribution inom Kommunens gränser. Postförsändelser som ska Distribueras utanför denna Kommuns gränser kommer att Distribueras av den leverantör som har området Sverige och utland. Anbudsgivare kan lägga anbud på följande områden: 1. Sverige och utland Brev. 2. Sverige och utland Paket. 3. Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes inom Sverige inklusive utland. 4. Kommun Brev. 5. Kommun Paket. Anbudsgivare som väljer att lägga anbud på område 1 och/eller 2 kommer oavsett vem som Distribuerar Brev och eller Paket inom Kommun att sköta all Distribution utanför Kommunens gränser. Post- och telestyrelsen 6

7 Försändelsekedja område 1 och 2 I de fall en anbudsgivare väljer att lägga anbud för Sverige inklusive utland både Brev och Paket, område 1 och 2, måste anbudsgivaren tillhandahålla Tjänsten enligt bilden nedan. Post- och telestyrelsen 7

8 Försändelsekedja område 3 I de fall en anbudsgivare väljer att lägga anbud på område 3, Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes inom Sverige inklusive utland måste anbudsgivaren lägga anbud enligt bilden nedan. Post- och telestyrelsen 8

9 Försändelsekedja område 4 och 5 I de fall en anbudsgivare väljer att lägga anbud på en Kommun område 4 och 5 måste de tillhandahålla Tjänsten inom Kommunen enligt bilden nedan. Blå pilar visar hur Postförsändelser skickas mellan Användare i Sverige och utland. Lila pil visar hur Postförsändelser skickas från Godkända organisationer till Bibliotek i Sverige. Röda svängda pilar visar hur Postförsändelser skickas mellan personer inom Målgruppen samt mellan Bibliotek, i område 1 och 2 i Sverige samt mellan Bibliotek inom Kommun i område 4 och 5. Post- och telestyrelsen 9

10 2 Tjänsten 2.1 När Tjänsten får användas Blindskrift får skickas portofritt mellan Användare. För tydlighetens skull vill vi påpeka att för område 3 gäller följande: Målgrupp får skicka Blindskrift till annan Målgrupp, inom Sverige och utomlands, genom att skriva Blindskrift i högra hörnet. Privatpersoner får skicka Blindskrift till Målgrupp på detta vis. För utrikes Postförsändelser ska Målgrupp och Privatpersoner skriva Cécogrammes i högra hörnet. Blindskrift får inte skickas mellan Privatpersoner och inte heller mellan Godkända organisationer. 2.2 Tillstånd Samtliga Användare kan använda Tjänsten utan tillstånd från PTS förutom Godkända organisationer Godkända organisationer För att en organisation ska godkännas för portofri befordran av Blindskrift till Bibliotek och Målgrupp ska denne framställa Blindskrift. Som Godkänd organisation räknas organisationer som producerar Blindskrift på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och Taltidningsnämnden (TTN). Som Godkänd organisation räknas även producenter av taltidningar, samt producenter av information, till Målgruppen. Utöver det kan PTS besluta om vissa undantag. Idag finns cirka 50 st. Godkända organisationer. Post- och telestyrelsen 10

11 3 Krav på Tjänsten Anbudsgivare kan lägga anbud på följande områden: 1. Sverige och utland Brev. 2. Sverige och utland Paket. 3. Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes inom Sverige inklusive utland. 4. Kommun Brev. 5. Kommun Paket. Anbudsgivare kan lägga anbud på ett eller flera områden. En utförlig beskrivning hur Tjänsten inom offererat område kommer tillhandhållas ska bifogas anbudet. Det är av yttersta vikt, för det fall att en ny Leverantör kommer att tillhandahålla Tjänsten, att den nya Leverantören ska överenskomma med nuvarande leverantör att Postförsändelser som hamnar fel vidarebefordras till rätt Adressat. För det fall att Tjänsten kommer att tillhandahållas av fler än en Leverantör ska Leverantörerna ingå överenskommelse med övriga Leverantörer för att vidarebefordra Postförsändelser som hamnar hos fel Leverantör. 3.1 Område 1 och 2, Distribution i Sverige och utland Område 1 Sverige och utland - Brev Brev Leverantören ska Distribuera Brev till Adressaten på Vardagar. Distribution ska ske med Övernattbefordran i hela Sverige. Brev ska Distribueras till Adressaten. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Brevet är för stort för Adressatens Postanläggning ska avisering om hämtning ske. Leverantören ska Befordra utrikes Brev till Adressaten som Prioritaire Område 2 Sverige och utland - Paket Paket Leverantören ska Distribuera Paket till Adressaten på Vardagar. Distribution ska ske inom tre dagar i hela Sverige. Post- och telestyrelsen 11

12 Paket ska Distribueras till Adressaten. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Paketet är för stort för Adressatens Postanläggning ska avisering om hämtning ske. Leverantören ska Befordra utrikes Paket till Adressaten som Prioritaire. 3.2 Område 3 Postförsändelser märkta med Blindskrift eller Cécogrammes Sverige Brev Leverantören ska Distribuera Brev, märkta med Blindskrift i högra hörnet till Adressaten på Vardagar. Distribution ska ske med Övernattbefordran i hela Sverige. Brev ska Distribueras till Adressaten. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Brevet är för stort för Adressatens Postanläggning ska avisering om hämtning ske. Paket Leverantören ska Distribuera Paket, märkta med Blindskrift i högra hörnet till Adressaten på Vardagar. Distribution ska ske inom tre dagar i hela Sverige. Paket ska Distribueras till Adressaten. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Paketet är för stort för Adressatens Postanläggning ska avisering om hämtning ske Befordran utrikes Brev Leverantören ska Befordra utrikes Brev, märkta med Cécogrammes i högra hörnet till Adressaten som Prioritaire. Leverantören ska även omhänderta sådana försändelser som inkommer till Sverige. Paket Leverantören ska Befordra utrikes Paket, märkta med Cécogrammes i högra hörnet till Adressaten som Prioritaire. Leverantören ska även omhänderta sådana försändelser som inkommer till Sverige. 3.3 Område 4 och 5 Distribution Kommun Område 4 Kommun Brev Leverantören ska Distribuera Brev till Adressaten på Vardagar. Distributionen ska ske med Övernattbefordran inom den Kommun anbudsgivaren offererar. Post- och telestyrelsen 12

13 Brev ska Distribueras till Adressaten. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Brevet är för stort för Adressatens Postanläggning ska avisering om hämtning ske Område 5 Kommun Paket Leverantören ska Distribuera Paket till Adressaten på Vardagar. Distributionen ska ske inom tre dagar på Vardagar inom den Kommun anbudsgivaren offererar. Paket ska Distribueras till Adressaten på Vardagar. Endast då ingen är anträffbar i Adressatens bostad och Paketet är för stort för Adressatens postinlägg ska avisering om hämtning ske. 3.4 Gemensamma krav område 1,2,4 och 5 Returpost Leverantören ska Distribuera Returpost till Bibliotek eller Godkänd organisation. Distributionen ska ske med Övernattbefordran inom det område anbudsgivaren offererar. Målgruppen ska kostnadsfritt, på ett enkelt sätt, avpassat för Målgruppen kunna returnera Blindskriften till Bibliotek eller Godkända organisationer med Returpost. Idag används samma kuvert och Målgruppen vänder endast på den förtryckta adresslappen och lägger den i en av Postens brevlådor. Det ska inte vara mer komplicerat än det är idag för Användaren att returnera Postförsändelsen. En beskrivning hur ni avser lösa detta ska bifogas anbud. 3.5 Gemensamma krav område 1-5 Godkända organisationer Leverantören ska göra en preliminär bedömning av förfrågan från organisation att använda Tjänsten i enlighet med av PTS givna villkor i ovan. Leverantörens preliminära bedömning ska skickas till PTS som fattar beslut om tillstånd ska ges. Avlämning av Postförsändelser Användare ska kunna avlämna Postförsändelserna inom rimligt avstånd från sina verksamhetsställen och/eller bostad, alternativt få Postförsändelserna upphämtade varje Vardag. Post- och telestyrelsen 13

14 3.6 Gemensamma krav för område 2, 3 och 5 Integritet och sekretess Leverantör som endast distribuerar Paket ska bedriva verksamheten så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att: Paket hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan eller av väder och vind, Paket hanteras så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende, skyddet för Användarnas integritet upprätthålls genom att berörd personal tillämpar tystnadsplikt, de lokaler där Paket hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet. Övrigt Paket som inte kan delas ut till Adressaten, till exempel på grund av att den är avflyttad eller felaktig adress har angivits, ska returneras till avsändaren. Anbudsgivaren ska beskriva hur Anbudsgivaren hanterar Paket vars avsändare saknas. Post- och telestyrelsen 14

15 4 Statistik och registrering PTS behöver få in statistik över vilka Godkända organisationer och Bibliotek som skickat Blindskrift samt över vad de skickat för att kunna följa upp hur Tjänsten används. Leverantören ska kvartalsvis kostnadsfritt leverera statistik digitalt till PTS enligt följande: 1. Vilka Bibliotek och Godkända organisationer som skickat Blindskrift. 2. Hur många Postförsändelser som skickats i respektive prisklass inklusive Returpost, samt kostnader för Postförsändelserna uppdelat på Godkända organisationer och Bibliotek. Statistik och fakturor ska vara uppdelade mellan Bibliotek och Godkända organisationer. PTS ska ha rätt att begära ut annan statistik hänförlig till Tjänsten till en skälig kostnad. Leverantören ska kostnadsfritt bistå PTS om denne begär verifiering av att statistiken är korrekt och att fakturering överensstämmer med statistiken. Post- och telestyrelsen 15

16 5 Information och service 5.1 Information Leverantören ska vid avtalsstart och löpande under avtalstiden informera Bibliotek och Godkända organisationer om rutiner vid användandet av Tjänsten. Leverantören ska vid avtalsstart samt löpande under avtalstiden tillse att Målgrupp får behövlig information om Tjänsten förändras. Av PTS i förväg godkända kostnader för informationsinsats vid avtalsstart kommer PTS att stå för. Leverantör som tillhandahåller Tjänsten inom område 4 och 5 ska informera Bibliotek och Godkända organisationer om var gränserna för Kommunen går. Leverantören ska vid förfrågan skicka information om Tjänsten till Bibliotek, Godkända organisationer och Målgrupp. All information som skickas till Användare ska vara på svenska och i förekommande fall Blindskrift. Leverantören ska upprätta en tjänstebeskrivning av Tjänsten som bland annat beskriver Tjänsten, Användarna, telefonnummer, webbadress, öppettider för kundservice, rutiner och annat för Tjänsten relevant innehåll eller villkor. Leverantören ska, i anbudet, redogöra för hur beskrivningen av Tjänsten kommer att utformas. 5.2 Service Leverantören ska bistå Användare om och när de behöver hjälp att förstå hur man använder Tjänsten. Användarna av Tjänsten ska kunna få den service och information de behöver för att nyttja Tjänsten per telefon. Telefonservicen ska tillhandahållas till gängse samtalstaxa. Det ska gå att få information om Tjänsten på Vardagar minst mellan kl Information ska ges på svenska. Post- och telestyrelsen 16

17 6 Kostnader 6.1 Generella kostnader Användare av Tjänsten ska inte vid något tillfälle behöva erlägga någon kostnad för att nyttja Tjänsten. Post- och telestyrelsen 17

18 7 Uppföljning och avstämning Avstämningsmöte mellan Leverantör och PTS ska hållas minst två gånger per år. Leverantören är sammankallande till mötena och ansvarar för upprättande av dagordning och mötesprotokoll. Senast fem (5) arbetsdagar innan avstämningsmöte ska dagordning, statistik och annan tjänstedokumentation samt eventuella beslutsunderlag skickas per e-post. Protokollutkast ska vara klara senast tio (10) arbetsdagar efter genomfört möte. Mötesprotokoll ska godkännas av PTS. Alla för Tjänsten väsentliga förändringar ska beslutas i samråd med PTS. Fattade beslut ska tydligt framgå av mötesprotokoll. Post- och telestyrelsen 18

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift

Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift Januari 2015 Sammanfattning Tjänsten Portofri försändelse av blindskrift innebär att bibliotek, godkända organisationer

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684).

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684). BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Josefin Grolander Postavdelningen 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 december 2002 02-10981/39 Till berörda tillståndshavare

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Begäran om redogörelse rörande brister i PostNords hantering av större postförsändelser (dnr )

Begäran om redogörelse rörande brister i PostNords hantering av större postförsändelser (dnr ) Post- och Telestyrelsen Postavdelningen Att: Pär Lindberg Box 5398 102 49 STOCKHOLM Via e-mail PostNord AB (publ) SE-105 00 Stockholm T +46 10 436 00 00 Begäran om redogörelse rörande brister i PostNords

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade

Upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade Rapportnummer Datum 2010-12-20 Upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade Kravspecifikation Upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade Diarienummer 10-10517

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade

Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-01-21 Dnr: 10-10517 1(12) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Beslut Dnr 2008-04-11 476-2007 Posten AB 105 00 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal.

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal. ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB Dessa allmänna villkor är gällande samt tillämpas från och med 2015-12-01 tillsvidare. 1 Dessa villkor

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2014-04-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se www.posten.se/priser. Porto betalt Ordinarie pris 1:a-klassbrev

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster Brevtjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes brevtjänster BREV Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Diarienummer 09-1166 Datum 2009-02-18 Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-1166 Författare Charlotte Murray Post-

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2005-08-31 Rev. 2008-11-20 2(6) Postavdelningen Josefin Grolander 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se PM reviderad 2008-11-20 med anledning av att Post- och telestyrelsen

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges;

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges; ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER När det gäller referenser under punkt 3.1.3 så undrar vi följande. Det står att ni vill ha 3 referenser, och en referens därutöver från företag i offentlig verksamhet.

Läs mer

Upphandling av uppdrag avseende tjänsten Post- och betaltjänster för personer med funktionsnedsättning i glesbygd.

Upphandling av uppdrag avseende tjänsten Post- och betaltjänster för personer med funktionsnedsättning i glesbygd. Upphandling av uppdrag avseende tjänsten Post- och betaltjänster för personer med funktionsnedsättning i glesbygd Diarienr 06-10778 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte...

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande Årjängs kommun Skallkrav Diarie UPH-2014-34 Namn Telefoniprodukter Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-08 Dnr: 09-6500/30 postavdelningen Mathias Henricson 08-678 5624 mathias.henricson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Posten AB Saken Villkor enligt 5b postlagen

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Bilaga 1. Kravspecifikation

2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2.1. Tjänsteutbud 2.1.1. Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2017 Skicka vykort direkt från mobilen! Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

Packinstruktion HUBB för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1

Packinstruktion HUBB för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1 Packinstruktion HUBB för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1 Om Bring Citymail och effektivitet Ända sen starten har vår affärsidé varit att sänka portokostnaderna för svenska företag. Det har vi

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (8)

Datum Vår referens Sida Dnr: (8) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-04-01 Dnr: 08-1831 1(8) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08-678 55 16 charlotte.murray@pts.se Svar på inkomna frågor i upphandling av webbaserat system

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2016 Var hittar jag närmaste brevlåda? Här. Skicka Riktiga Vykort Vykort skickade från din smartphone eller dator före kl 16:00 en

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten

Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten Regeringsbeslut 16 2010-06-23 Ku2010/1124/MFI Kulturdepartementet Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer