Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004"

Transkript

1 Posten på Åland Godstransporttjänster Brevtjänster Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor

2 Inrikes brevtjänster BREV Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper eller något annat värdefullt endast då de sänds som assurerad försändelse på det sätt som beskrivs nedan. Bräckliga föremål, föremål som ej får brytas och flytande ämnen får sändas i brev endast enligt särskilt skriftligt avtal. På brev och skrymmande brev som adresseras till Finland och som innehåller varor, fästs en tulletikett som ifylls enligt den tryckta ledtexten. Kommersiell försändelse skall dessutom förses med de handlingar tullen förutsätter. VANLIG BREVFÖRSÄNDELSE Med en vanlig brevförsändelse avses 1 och 2 klass brev samt blindskriftsförsändelser. 1 KLASS BREV (samhällsomfattande posttjänst) 1 klass brev som inlämnas på ett postkontor på en arbetsdag (må fr) under kontorets öppettid eller före någon annan på postkontoret angiven tidpunkt eller som lagts i en brevlåda före det klockslag för sista tömningen som angetts på brevlådan, delas ut i grundutdelningen enligt en särskilt fastställd säkerhet (för närvarande 98%) under följande arbetsdag och resten senast den andra arbetsdagen. Tilläggstjänst: postförskott, rekommendation och mottagningsbevis. 2 KLASS BREV 2 klass brev som inlämnas på ett postkontor på en arbetsdag (må fr) under kontorets öppettid eller före någon annan på postkontoret angiven tidpunkt delas ut i grundutdelningen inom tre arbetsdagar, postningsdagen oräknad. Försändelserna skall förses med beteckningen "2" eller texten "Economy". Minimipostningsmängden är 20 st. Tilläggstjänst: postförskott. JULHÄLSNINGAR Leveransvillkoren för julhälsningar fastställs årligen separat. EXPRESSBREV Expressbrev som inlämnas ett på postkontor på en arbetsdag (må fr) under kontorets öppettid eller före någon annan på postkontoret angiven tidpunkt delas ut följande arbetsdag efter postningen (må fr) före kl på expressutdelningsområden och senast kl i dagsutdelningen utanför expressutdelningsområden, i skärgården dock senast kl På expressutdelningsområden kan utdelningen arrangeras före en särskilt fastställd tidpunkt också på helgfria lördagar. Expressbrev delas inte ut på söndagar eller på allmänna fridagar. Expressbrev skall förses med en särskild Exprès-streckkodsetikett. Etiketterna fås på postkontoren. Expressbrev skall postas separat från annan post. För expressbrev som lämnas i brev-låda eller som lämnas bland annan post ges ingen tidsgaranti. Inga tilläggstjänster. REKOMMENDERAT BREV För rekommenderat brev får avsändaren kvitto med specifikt försändelsenummer som bevis för postningen av brevet. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller en av denne befullmäktigad person. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten så att brevet lämnas ut endast till adressaten personligen

3 Rekommenderat brev befordras till adresspostkontoret enligt målen för transporttid för 1 klass brev. Tilläggstjänst: postförskott. BREV MED MOTTAGNINGSBEVIS Avsändaren kan be att brevet överlämnas till adressaten mot mottagningsbevis. Adressaten får då utanpå försändelsen bevis för tidpunkten för överlämningen av brevet och avsändaren får i retur en mottagningsbevisblankett, som adressaten eller av denne befullmäktigad person kvitterat och på vilken tidpunkten för överlämningen antecknats. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten så att endast adressaten personligen får brevet. Avsändaren kan också be om utlämning mot kvittering till mellanhandsmottagare enligt lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). På brev med mottagningsbevis tillämpas villkoren för rekommenderat brev. Tilläggstjänst: postförskott. MASSBREV Massbrev som sorteras, buntas och inlämnas i transportemballage enligt Postens anvisningar och som lämnas in på avtalat postkontor eller till postterminalen på en arbetsdag (må fr) före kl eller före någon annan särskilt avtalad tidpunkt delas ut i grundutdelningen inom tre arbetsdagar efter postningen. Buntning kan göras med en buntningsmaskin eller med genomskinlig plast så att buntarna tål hantering och transport. För utskick på fler än stycken massbrev och/eller massbrev som väger över 200 gram avtalas alltid utdelningstiden skilt. Veckorna före jul kan utdelningen av massbrev vara begränsad. Närmare uppgifter om postnings- och utdelningstider samt om eventuella andra begränsningar fås hos Postens försäljning. Massbrev bör lämpa sig för utdelning i postinkast av standardstorlek (25 x 3 cm). Innehåll Massbreven i en sändning skall ha samma innehåll, storlek och vikt. Olika adresspåskrifter och underskrifter är möjliga. I ett utskick kan ingå svarsförsändelser till flera adressater. Minimiutskicket av massbrev är 1000 st. Om antalet är mindre faktureras ändå för 1000 st. Obeställbara massbrev förstörs om inte avsändaren och Posten har avtalat något annat. Kommersiella varor, fakturor eller andra personliga meddelanden som hänför sig till mottagarens privatliv får inte sändas som massbrev. Portoanteckning Som portoanteckning för massbrev skall Postens massbrevssymbol eller ordet "Massbrev" användas. Gemensamma egenskaper för de ovannämnda tjänsterna Minimistorleken är 9 x 13 cm och maximistorleken (bredd + längd + tjocklek) är 90 cm. Största längden får dock vara högst 60 cm. Maximistorleken på brev i form av en rulle är längd + dubbel diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Maximivikten är 2 kg. SKRYMMANDE BREV (1 klass och 2 klass brev) Ett brev är skrymmande då dess kortaste sida är över 25 cm eller dess längsta sida är över 40 cm eller om tjockleken är över 3 cm. Maximivikten är 2 kg. För skrymmande brev uppbärs en särskild avgift enligt Postens prislista. För skrymmande 1 klass och 2 klass brev utdelas i regel ankomstavi till adressaten och försändelsen kan hämtas på postkontoret. Ett skrymmande brevs maximistorlek (bredd + längd + tjocklek) är 90 cm. Största längden får dock vara högst 60 cm. Maximistorleken på ett skrymmande brev i form av en rulle är längd + dubbel 3

4 diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Transporthastigheten för skrymmande brev är i regel en arbetsdag längre än för ett icke skrymmande 1 klass och 2 klass brev. ASSURERAD FÖRSÄNDELSE Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål som sänds via Posten skall alltid sändas som assurerad försändelse. Assurerad försändelse som inlämnas på ett postkontor på en arbetsdag transporteras till mottagarens postkontor i regel den arbetsdag som följer efter den dag försändelsen postats, dock senast den andra arbetsdagen. På assurerad försändelse tillämpas en särskild säkerhetsbehandling. Posten förbehåller sig rätten att på förhand godkänna assurans då assuransbeloppet överstiger euro. Assuransvärdet på en assurerad försändelse får uppgå till högst euro. Genom assurans kan Postens ansvar för ersättning av kostnader som föranletts av fördröjning inte ökas. I transportavgiften ingår behandling som bräcklig försändelse. Avsändaren skall på bräcklig assurerad försändelse fästa Postens etikett för bräckligt innehåll. Maximistorleken på assurerad försändelse är 120 cm x 60 cm x 60 cm. Maximivikten på assurerad försändelse är 10 kg. Tilläggstjänst: postförskott BLINDSKRIFTSFÖRSÄNDELSE Försändelse som innehåller blindskrift i punktskrift kan postas portofritt när avsändaren är en blind privatperson. Försändelse som innehåller blindskrift i punktskrift skall vara öppen då den lämnas in för transport. Maximivikten är 7 kg. I övre högra hörnet på försändelsens adressida skall finnas en tydlig markering "Blindskriftsförsändelse" eller "Cécogramme". POSTFÖRSKOTT 1 klass och 2 klass brev, rekommenderade brev, brev med mottagningsbevis och assurerad försändelse kan sändas mot postförskott. Postförskottssumman får vara högst euro. Posten ansvarar för att det postförskottsbelopp som avsändaren bestämt inbetalas på ett av avsändaren angivet konto på en bank med verksamhet i Finland eller som postanvisning till betalningsmottagaren. Betalningen överförs till kontot eller avsändaren underrättas om den som postanvisning gjorda inbetalningen inom 2 4 arbetsdagar efter inbetalningen. Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är fullständigt och korrekt skrivna på adresskortet. Om uppgifterna om konto, referenser eller myntenhet är bristfälliga, ansvarar Posten inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador som uppstår. Posten har dessutom rätt att betala postförskottsbeloppet som en postanvisning. I betalningsrörelsen förmedlas inga meddelanden. Om eventuell försening i redovisningen av postförskottsbeloppet orsakas av Posten, betalar Posten den dröjsmålsränta för förseningen som fastställs enligt gällande räntelag. TRANSPORTDOKUMENT För försändelser skall användas de av Posten godkända erforderliga etiketter och adresskort för ifrågavarande tjänst. Försändelser som adresseras till Finland skall förses med de handlingar som tullen kräver. Tullens skattegränskund (avsändare eller mottagare) skall i samband med adressuppgifterna anteckna ordet "TULL" och det skattegränsnummer som tullen givit. Motsvarande anteckningar görs också på de handlingar som tullen kräver. Om avsändaren/mottagaren inte är tullens skattegränskund, uppbärs mervärdesskatt när försändelsen postas eller utlämnas. På kommersiell försändelse skall för tullens 4

5 räkning fästas ett dokument av vilket framgår värdet på varorna. I posttrafiken mellan privatpersoner kan värdet på varan anges i punkten tilläggsuppgifter på adresskortet eller på en särskild tulldeklaration eller tulletikett. Kunden ansvarar för de uppgifter som antecknats i transporthandlingarna och i de handlingar som tullen kräver. PRISSÄTTNING Portot fastställs enligt Postens gällande prislistor om inte annat särskilt har avtalats. FÖRVARINGSTID Brevförsändelser (dock inte skrymmande brev) som mottagaren har meddelats om genom ankomstavi och som skall lämnas ut till mottagaren från postkontoret förvaras på postkontoret 21 dagar räknat från ankomstdatumet. Förvaringstiden för skrymmande brev är tre (3) hela kalenderveckor utöver försändelsens ankomstvecka. Eftersändning från ett postkontor till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika postkontoren. Detta gäller ej vid eftersändning inom Åland. Har försändelsen inte hämtats inom en vecka från det att mottagaren erhållit den första ankomstavin sänds en andra ankomstavi om försändelsen. MAXIMALA SKADESTÅNDSBELOPP Försvunnen eller skadad försändelse Försvunnen eller skadad försändelse ersätts enligt den skada som uppstått, dock högst 50 euro för vanlig brevförsändelse avtalat assuransvärde för assurerad försändelse 340 euro för expressbrev, rekommenderat brev, brev med mottagningsbevis eller utskick av en massbrevssändning. Fördröjd försändelse Fördröjd försändelse ersätts enligt den skada som uppstått, dock högst 50 euro för vanlig brevförsändelse 85 euro för rekommenderat brev eller brev med mottagningsbevis 150 euro för assurerad försändelse, expressbrev, eller utskick av en massbrevssändning Förutsättning för erläggande av ersättning är att det finns tillräckligt bevis över postningen av försändelsen. För vanlig brevförsändelse är detta möjligt endast i undantagsfall. 5

6 Internationella brevtjänster VILLKOR SOM TILLÄMPAS I den internationella brevtrafiken tillämpas bestämmelserna i Världspostföreningens (UPU) fördrag. SDR Den valuta som används för assurerade försändelser och i faktureringen i den internationella trafiken är SDR (Internationella valutafondens särskilda dragningsrätt; IMF Special Drawing Right) i enlighet med Världspostföreningens konstitution. VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR I RESPEKTIVE LAND Adressländerna kan inom ramen för Världspostföreningens bestämmelser och sin egen lagstiftning reglera posttrafiken till och från landet. Adresslandets tullbestämmelser och skattelagar kan medföra tilläggsbestämmelser i de olika länderna. Närmare uppgifter om bestämmelserna i respektive land finns att få på Posten. FÖRTULLNING AV POSTFÖRSÄNDELSER Försändelser i den internationella brevtrafiken skall förses med de handlingar som tullen kräver. Avsändaren ansvarar för att förtullningshandlingarna är korrekta. Posten tar hand om importförtullningen av ankommande försändelser och exportförtullningen av avgående försändelser i enlighet med tullagen (1466/1994). Inom postspeditionen tillämpas särskilda leveransvillkor. BREV Kort av oregelbunden form samt tidningar och likartade produkter skall postas i kuvert eller motsvarande omslag. YTTRE BESKAFFENHET OCH INNEHÅLL Fönstret i ett fönsterkuvert skall vara tillverkat av genomskinlig plast. Posten ansvarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper, ädelmetaller eller av dem förädlade produkter endast när de sänds som assurerade försändelser. Många länder har begränsat eller helt förbjudit sändning av pengar eller ädelmetaller. TRANSPORTHASTIGHETER Information om transporthastigheter finns att få på Posten. 1 KLASS BREV (priority) (samhällsomfattande posttjänst) Texten eller etiketten Priority på brevet garanterar 1 klass behandling i alla länder. Tilläggstjänst: postförskott, rekommenderat och mottagningsbevis. 2 KLASS BREV (economy) Breven skall förses med texten "Economy" eller beteckningen "2". Minimipostningsmängden är 20 st. Inga tilläggstjänster. REKOMMENDERAT BREV För rekommenderat brev i utrikes trafik gäller i regel samma bestämmelser som för ett rekommenderat brev i inrikestrafik. På ett rekommenderat brev till utlandet får endast en mottagare antecknas. I många länder kan försändelsen dock överlämnas också till mellanhandsmottagare. Till vissa länder kan kvitteringsrätten begränsas så att försändelsen får överlämnas endast till mottagaren personligen. Tilläggstjänster: postförskott och mottagningsbevis. 6

7 GEMENSAMMA EGENSKAPER FÖR DE OVANNÄMNDA TJÄNSTERNA Minimistorleken till Norden är 9 x 13 cm och till övriga länder 9 x 14 cm. Maximistorleken (bredd + längd + tjocklek) är 90 cm. Största längden får dock vara högst 60 cm. Maximistorleken på ett brev i form av en rulle är längd + dubbel diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Maximivikten är 2 kg. SKRYMMANDE BREV (priority eller economy) Ett brev är skrymmande då dess kortaste sida är över 25 cm eller dess längsta sida är över 40 cm eller om tjockleken är över 3 cm. Maximivikten är 2 kg. För skrymmande brev uppbärs en särskild avgift enligt Postens prislista. För skrymmande 1 klass och 2 klass brev utdelas i regel ankomstavi till adressaten och försändelsen kan hämtas på postkontoret. Ett skrymmande brevs maximistorlek (bredd + längd + tjocklek) är 90 cm. Största längden får dock vara högst 60 cm. Maximistorleken på ett skrymmande brev i form av en rulle är längd + dubbel diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Transporthasigheten för skrymmande brev är i regel en arbetsdag längre än för ett icke skrymmande Priority- och Economy-brev. EXPRESSBREV (EXPRÈS) Ett expressbrev får en prioriterad och snabb behandling i alla transportskeden. Brevet skall förses med en särskild Exprèsstreckkodsetikett. Etiketterna fås på postkontoren. Minimistorleken på ett expressbrev till Norden är 9 x 13 cm och till övriga länder 9 x 14 cm. Maximistorleken är bredd + längd + tjocklek = 90 cm, största längden dock högst 60 cm. Minimistorleken på ett expressbrev i form av en rulle är längd +dubbel diameter minst 17 cm, längden dock minst 10 cm. Maximistorleken är längd + dubbel diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Maximivikten är 2 kg. Inga tilläggstjänster. ASSURERAD FÖRSÄNDELSE En försändelse kan assureras mot försvinnande, stöld och skada upp till assuransvärden som varierar enligt adressland, dock högst euro. Posten förbehåller sig rätten att på förhand godkänna assurans då assuransbeloppet överstiger euro. Enligt Världspostföreningens fördrag är det förbjudet att överassurera försändelser. Avsändaren skall ange assuransbeloppet i euro och anteckna det utan korrigeringar på den förseglade försändelsen. Försändelsens transporthastighet är i regel den samma som för Priority-brev och -paket. Utdelningspraxis varierar enligt adressland. Försändelsens minimistorlek till Norden är 9 x 13 cm och till övriga länder 9 x 14 cm. maximistorleken (bredd + längd + tjocklek) är 90 cm. Största längden får dock vara högst 60 cm. Maximistorleken på brev i form av en rulle är längd + dubbel diameter högst 104 cm, största längden dock högst 90 cm. Maximivikten är 2 kg Ytterligare information om begränsningar i de olika adressländerna samt om emballering och försegling av försändelser finns att få på Posten. Tilläggstjänster: postförskott och mottagningsbevis, landsvisa begränsningar POSTFÖRSKOTT Rekommenderade brev och assurerade försändelser kan till Sverige skickas mot postförskott genom att använda den internationella postförskottsblanketten TFP3. Maximibelopp för postförskott är euro (landsvisa begränsningar). Det postförskottsbelopp för försändelsen som 7

8 vid utlämningen uppbärs av mottagaren betalas till avsändarens konto. Postförskottsbelopp från Sverige kan också betalas på ett bankkonto i Finland. Postförskottssumman måste antecknas på försändelsens omslag i euro. MOTTAGNINGSBEVIS Avsändaren kan be att ett rekommenderat brev eller en assurerad försändelse lämnas ut till adressaten mot ett mottagningsbevis. Försändelsen förses med den internationella blanketten för mottagningsbevis CN07. Det delgivningsförfarande i förvaltningsärenden som stadgats i Finlands lagstiftning (232/1966) tillämpas dock inte utomlands. INTERNATIONELL SVARSKUPONG Avsändaren kan betala portot för mottagarens räkning med internationell svarskupong. Mot svarskupongen får mottagaren frimärken till ett värde som motsvarar portot för den lägsta viktklassen för Priority-brev (utrikes 1 klass brev). BLINDSKRIFTSFÖRSÄNDELSE Försändelse som innehåller blindskrift i punktskrift kan postas portofritt när avsändaren är en blind privatperson. Försändelse som innehåller blindskrift i punktskrift skall vara öppen då den lämnas in för transport. Maximivikten är 7 kg. I övre högra hörnet på försändelsens adressida måste finnas en tydlig markering "Cécogramme". övriga erforderliga post- eller tulltekniska etiketter och blanketter. ANGIVANDE AV INNEHÅLLET Värdet och innehållet på en försändelse som innehåller varor måste anges på det ställe på tulletiketten eller tulldeklarationen som reserverats för dessa uppgifter på ett språk som förstås i adresslandet så detaljerat att det är möjligt att utföra en eventuell importförtullning utan svårighet. En försändelse som postas i kommersiell avsikt måste förses med en undertecknad faktura eller proformafaktura. Kunden ansvarar för uppgifterna som antecknats i transportdokumenten och i de dokument som tullen förutsätter. PRISSÄTTNING Porto för försändelserna fastställs enligt Postens gällande prislista om inte annat särskilt har avtalats. MAXIMALA SKADESTÅNDSBELOPP Ett skadestånd på högst 30 SDR betalas för försvunnet, stulet eller skadat rekommenderat brev. För assurerad försändelse motsvarar det maximala skadeståndsbeloppet försändelsens assuransvärde. Enligt Världspostföreningens fördrag betalas inte skadestånd för andra brevförsändelseslag, inte heller för fördröjd försändelse. Av en blind privatperson uppbärs inget porto för Priority-försändelser som väger högst 500 gram eller för Economyförsändelser. För Priority-försändelser som väger mer än 500 gram uppbärs av en blind privatperson porto enligt prislistan. TRANSPORTDOKUMENT För försändelser skall användas de av Posten godkända erforderliga etiketter och adresskort för ifrågavarande tjänst samt 8

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Brevtjänster 9.2.2015 1. Inrikes brevtjänster 1.1. Första klass brev Ett 1:a klass brev som lämnats in på vardagar (mån fre) till det postningsställe

Läs mer

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INRIKES POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 2. INTERNATIONELLA POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 1 7 1 INRIKES POSTALA GODSTRANSPORT- TJÄNSTER 1. INNEHÅLL Pengar, värdepapper,

Läs mer

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes godstransporttjänster Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014

Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014 Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014 INRIKES BREVTJÄNSTER GEMENSAMMA ÄRENDEN Transportdokument På försändelser ska etiketterna för ifrågavarande

Läs mer

Godstransporttjänster

Godstransporttjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Godstransporttjänster 9.2.2015 1. Inrikes godstransporttjänster 1.1. Postpaket Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution för brevtjänster POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1.9.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BREVTJÄNSTER TILL FINLAND 2. BREVTJÄNSTER TILL SVERIGE 3. INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTER 1 4 5 1 Pack & Distribution

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 1.1.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster

Servicebilaga för brevtjänster Sviby, 24.5.2016 Servicebilaga för brevtjänster 1. Brevtjänster inom Åland 1.1. Allmänt Tillämpliga bestämmelser På brevtjänster inom Åland tillämpas landskapslagen (ÅFS 2007:60) om posttjänster, Åland

Läs mer

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2.

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 1.6.2018 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 6.3.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder Produktvillkor 1 (14) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 1.1.2019 Produktvillkor 2 (14) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Postkuvertsprodukter

Postkuvertsprodukter Postkuvertsprodukter från 1.6.2018 1 Allmänt om postkuvert Postkuvertets pris inkluderar portot samt kuvertet och tryckkostnaderna. Du kan förse postkuvertet med påtryck och logotyp enligt ditt företags

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens

Läs mer

Postkuvertsprodukter

Postkuvertsprodukter Postkuvertsprodukter från 1.1.2019 1 Allmänt om postkuvert Postkuvertets pris inkluderar portot samt kuvertet och tryckkostnaderna. Du kan förse postkuvertet med påtryck och logotyp enligt ditt företags

Läs mer

Produktvillkor för godstransporttjänster för avtalskunder som utnyttjar frankeringsmaskin och prissättningstjänst

Produktvillkor för godstransporttjänster för avtalskunder som utnyttjar frankeringsmaskin och prissättningstjänst PRODUKTVILLKOR 1 (8) Produktvillkor för godstransporttjänster för avtalskunder som utnyttjar frankeringsmaskin och prissättningstjänst 9.2.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (8) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (8) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 18.7.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (8) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor Posti Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontakt och konsumentkunder 9.2.2015 INNEHÅLL 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor...4 2. Definitioner...4 3. Priser och betalning...5 4. Försändelsernas

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 4.4.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER 3. TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER SAMT PRISER OCH BETALNING 4. VÄRDEFÖRSÄNDELSER, FARLIGA ÄMNEN, ÖMTÅLIGA

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

Kunddirekt. Marknadsföringstjänster

Kunddirekt. Marknadsföringstjänster Kunddirekt Marknadsföringstjänster Adresserad direktreklam Kunddirekt Kunddirekt kan du använda för att skicka broschyrer, tidningar, brev eller kort. För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Sisältö 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5 4

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Innehåll 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5

Läs mer

POSTI AB POSTBOX PRODUKTVILLKOR FÖR KONSUMENTER

POSTI AB POSTBOX PRODUKTVILLKOR FÖR KONSUMENTER POSTI AB POSTBOX PRODUKTVILLKOR FÖR KONSUMENTER FRÅN OCH MED 1.7.2018 Hemort: Helsingfors FO-nummero 0109357-9 VAT-nummer FI0103579 1 (5) Iinnehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 2 2 Allmänna... 2

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2017 Skicka vykort direkt från mobilen! Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (15) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (15) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde... 4 1.2. Kundens skyldigheter...

Läs mer

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster 1.1.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 Försändelsernas

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 2 maj 2018 Skicka vykort direkt från mobilen. Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2014-04-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se www.posten.se/priser. Porto betalt Ordinarie pris 1:a-klassbrev

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder 1.9.2018 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Prislista för kontanttjänster

Prislista för kontanttjänster Prislista för kontanttjänster 9.2.2015 INNEHÅLL Brevtjänster, inrikes Brev...4 Tilläggstjänster...4 Fixvärdekuvert 2 klass...5 Expressbrev...5 Assurerad försändelse...5 Färdigt betalt expresskuvert...6

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1 (7) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens skyldigheter... 3 1.3. Definitioner... 3 1.4.

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes Statligt Ramavtal / Brevförmedling 7501384847 2 2013-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges.

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1 (8) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 2 (8) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens skyldigheter... 3 1.3. Definitioner... 3 1.4.

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2019 Skicka ett riktigt vykort direkt från mobilen. Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket.

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2012-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Prisbilaga Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges. Ordinarie pris utgår från vid var tid

Läs mer

Produktvillkor 1 (12) Inrikes godstransporttjänster

Produktvillkor 1 (12) Inrikes godstransporttjänster 1 (12) 1.2.2019 Offentligt 2 (12) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde... 4 1.2. Definitioner... 4 1.3. Kundens skyldigheter... 4 1.4. Användning av Postis lastbärare... 5 1.5.

Läs mer

Färdigt betalt Postkuvertet är ett Economy- eller Priority -kuvert avsett för dagliga utskick.

Färdigt betalt Postkuvertet är ett Economy- eller Priority -kuvert avsett för dagliga utskick. 1 (5) Priserna på postkuvert från 1.1.2017 Vid fakturering tillkommer mervärdesskatt 24 %. Färdigt betalt Postkuvertet är ett Economy- eller Priority -kuvert avsett för dagliga utskick. Postkuvert, inrikes

Läs mer

Posti Ab:s portobeteckningar Bruksanvisning: brev, DM-försändelser, tidningar och svarsförsändelser

Posti Ab:s portobeteckningar Bruksanvisning: brev, DM-försändelser, tidningar och svarsförsändelser Posti Ab:s portobeteckningar Bruksanvisning: brev, DM-försändelser, tidningar och svarsförsändelser Innehållsförteckning Tjänstens namn Stordians nummer 1. Posti Priority- och Economy-brev 3-5 2. Posti

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal.

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal. ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB Dessa allmänna villkor är gällande samt tillämpas från och med 2015-12-01 tillsvidare. 1 Dessa villkor

Läs mer

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras 17.4.2015 Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med mottagningsbevis) överlämnas

Läs mer

Deklarationstjänsten för import

Deklarationstjänsten för import Deklarationstjänsten för import Postförtullning Privatpersoner Anvisningar I deklarationstjänsten för import kan du lämna in en importdeklaration för varor som införs från länder utanför EU, varor som

Läs mer

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR FRÅN OCH MED 4.4.2016 Hemort: Helsingfors FO-nummero 0109357-9 VAT-nummer FI0103579 1 (10) Iinnehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Postbox... 2 2.1 Tjänstens

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER 1 (7) Produktvillkor PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER Bilaga till produktvillkoren för :s Inrikes godstransport- och frakttjänster 2 (7) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och giltighet... 3

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER 1 (7) Produktvillkor PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER Bilaga till produktvillkoren för :s Inrikes godstransport- och frakttjänster 2 (7) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och giltighet... 3

Läs mer

SmartShip Val av fraktprodukter och tilläggstjänster

SmartShip Val av fraktprodukter och tilläggstjänster SmartShip Val av fraktprodukter och tilläggstjänster Välj Posti Frakt i Posti SmartShip om du ska skicka en fraktförsändelse med fraktsedel Posti Frakt Beställ i dag, framme imorgon Så här beställer du

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Lag. om ändring av postlagen

Lag. om ändring av postlagen Lag om ändring av postlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i postlagen (415/2011) 3 och 6 13, av dem 12 sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2012, ändras 2 7 punkten, 4 och 5, 23 2 mom. 3

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2016 Var hittar jag närmaste brevlåda? Här. Skicka Riktiga Vykort Vykort skickade från din smartphone eller dator före kl 16:00 en

Läs mer

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde Gäller from 1 april 2008 Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde 1:a-klassbrev inrikes är en bastjänst som du kan kombinera på olika sätt beroende på dina behov. Lägg

Läs mer

Postningsanvisning för oadresserade tjänster

Postningsanvisning för oadresserade tjänster Postningsanvisning för oadresserade tjänster Tjänstereform fr.o.m. 1.10.2015 1 Postis oadresserade utdelningstjänster förnyas Nuvarande tjänster Nya tjänster Gratistidning Täckutdelning av tidning (buntad

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder 1.1.2017 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor Dessa allmänna leveransvillkor (nedan leveransvillkor ) tillämpas på Posti Ab:s (nedan Posti)

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB Dessa allmänna villkor är gällande samt tillämpas från och med 2015-12-01 tillsvidare. 1 Dessa villkor

Läs mer

Produktvillkor för Trycksakstransporter

Produktvillkor för Trycksakstransporter PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Trycksakstransporter 1.2.2009 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Trycksakstransporter... 3 2.1. Allmänt... 3 2.2. Transportkapacitet...

Läs mer

Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder

Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder AVTALSVILLKOR 1 (13) Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder 1.1.2016 AVTALSVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Definitioner... 3 3. Produktionen av Tjänst... 3 4.

Läs mer

Allmänna leveransvillkor Åland Post Ab

Allmänna leveransvillkor Åland Post Ab Sviby, 25.5.2018 Allmänna leveransvillkor Åland Post Ab 1. Tillämpningsområde Om inte något annat har avtalats skriftligen mellan kunden och Posten, tillämpas dessa allmänna leveransvillkor på Åland Post

Läs mer

Inofficiell översättning

Inofficiell översättning 29.12.2011 1 (37) URVAL AV FÖRETAG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SAM- HÄLLSOMFATTANDE POSTTJÄNSTER 29.12.2011 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANHÄNGIGGÖRANDE AV URVALSFÖRFARANDET OCH BEHANDLING AV ÄRENDET PÅ

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Umeåpost Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare

Umeåpost Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare Umeåpost 1640- Umeås postkontor inrättades troligen år 1640 med Jöns Danielson Falander som postmästare Brev skrivet i Umeå 17 augusti 1691 Fribrev som gått med allmänna posten till Stockholm det tog nio

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Nyhetsbrevtjänst. Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar

Nyhetsbrevtjänst. Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar Nyhetsbrevtjänst Riktlinjer och användarvillkor för elektroniska utskick, SCUF:s medlemsföreningar Om nyhetsbrevtjänsten Kansliet använder en tjänst för elektroniska utskick för att varje månad skicka

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

POSTI AB INRIKES FRAKT

POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor 1 (9) Domestic freight POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor VAT: 010 93 57-9 Produktvillkor [Nro] 2 (9) Index 1., Produktvillkor för... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Avtalsnummer,

Läs mer

Skicka rätt med Postnord

Skicka rätt med Postnord Skicka rätt med Postnord För att kunna hantera de brevförsändelser du skickar till dina kunder med bra kvalitet har vi tagit fram en samlad information som vi kallar Skicka rätt med PostNord. I detta informationsblad

Läs mer

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Avsändare Företag Företag Företag Företag. Mottagare Företag Företag Företag Företag

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Avsändare Företag Företag Företag Företag. Mottagare Företag Företag Företag Företag Standardvillkor För att skicka paket och pallar till företag. För avtalskunder. Gäller fr o m 1 januari 2017 Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet Avsändare Företag Företag Företag Företag

Läs mer

Prislista för kontanttjänster

Prislista för kontanttjänster Prislista för kontanttjänster 15.2.2016 INNEHÅLL Brevtjänster, inrikes Brev...4 Tilläggstjänster...4 Fixvärdekuvert 2 klass...5 Expressbrev...5 Assurerad försändelse...5 Färdigt betalt expresskuvert...6

Läs mer

Skicka rätt med Postnord

Skicka rätt med Postnord Skicka rätt med Postnord För att kunna hantera de brevförsändelser du skickar till dina kunder med bra kvalitet har vi tagit fram en samlad information som vi kallar Skicka rätt med PostNord. I detta informationsblad

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

V I L L K O R. S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) Sida 1 av 5

V I L L K O R. S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) Sida 1 av 5 V I L L K O R S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

VILLKOR FÖR E-FAKTURASERVICE FÖR FÖRETAGSKUNDER

VILLKOR FÖR E-FAKTURASERVICE FÖR FÖRETAGSKUNDER VILLKOR FÖR E-FAKTURASERVICE FÖR Gäller fr.o.m. 25.05.2018 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk bankförbindelse.

Läs mer

Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster Avtalsprislista

Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster Avtalsprislista Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster Avtalsprislista 1.1.2019 INNEHÅLL Inrikes brevtjänster Prissättning för försändelser...4 Priset påverkas av postnings- och betalningssätt...4 Dimensioner...4

Läs mer

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning 1 (23) Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning Innehåll 1 SNABBINSTRUKTION FÖR HUR DU SKAPAR EN FÖRSÄNDELSEFÖRTECKNING... 2 2 Den elektroniska försändelseförteckningens grundfunktioner i

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

Prislista för avtalstjänster

Prislista för avtalstjänster Prislista för avtalstjänster 1.1.2016 INNEHÅLL Inrikes transporttjänster Prissättning för försändelser...5 Lastbärarzoner...5 SKICKA TILL KONSUMENTER Dimensioner...6 Tilläggstjänster...6 Economy...7 SmartPOST...7

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 10 maj 2010

Läs mer

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning 1 (22) Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning Posti Oy Hemort: Helsingfors FO-nummer: 0109357-9 1 SNABBINSTRUKTION FÖR HUR DU SKAPAR EN FÖRSÄNDELSEFÖRTECKNING På skärmbilden Skapa ny skapar

Läs mer

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Mottagare Företag Företag Företag Företag. Norden + de viktigaste handelsländerna i Europa

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Mottagare Företag Företag Företag Företag. Norden + de viktigaste handelsländerna i Europa Standardvillkor För att skicka paket och pallar till företag. Gäller fr.o.m. 3 juli 2017. Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet Avsändare Företag Företag Företag Företag Mottagare Företag

Läs mer