Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida Dnr: (12) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten Frågor och svar samt förtydliganden avseende upphandling av kostnadsfri nummerupplysning för funktionshindrade Nedan besvaras hittills inkomna frågor avseende den rubricerade upphandlingen. Frågorna är uppdelade efter vilken del av underlaget som de hänför sig till (förfrågningsunderlag, kravspecifikation, avtal). I varje fråga anges inledningsvis en hänvisning till vilket kravnummer den avser. Ett antal förtydliganden avseende underlaget finns längst bak i dokumentet. Om ytterligare frågor uppkommer avseende underlaget ber vi er att e-posta till den e-postadress som anges ovan i brevhuvudet. Frågor gällande förfrågningsunderlaget Fråga 1 Krav Gäller detta endast produktion av huvudtjänsten eller även tekniskt drift, t ex drift av hemsida? Svar 1 Det gäller endast produktion av huvudtjänsten. Fråga 2 Krav 4.4 Vilken tidsperiod gäller avtalet? (Förfrågningsunderlag 4.4 eller Kravspecifikation 2.1?) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(12) Svar 2 Avtalet gäller år, dvs. en initial avtalstid om två år med möjlighet till som mest två års förlängning. Frågor gällande kravspecifikationen Fråga 3 Krav 1.1 Vilken information ska anses ingå i Tjänsten? Definitionen under Kravspecifikation 1.1 är tvetydig. Svar 3 PTS uppfattar frågan som gällande vilken information som ska ingå i nummerupplysningen. Den information som ska ingå är sådan information som traditionellt återfinns i de tryckta telefonkatalogerna. Fråga 4 Krav 2.2 Om en Användare behöver Tjänsten i sin yrkesutövning, är detta tillåtet? Svar 4 Syftet är, så som angivits i kravspecifikationen, att tjänsten ska användas för privat bruk. Fråga 5 Krav 2.2 Om det inte är tillåtet för en Användare att använda Tjänsten i sin yrkesutövning, hur ska detta kontrolleras? Svar 5 Leverantören är inte skyldig att kontrollera att tjänsten uteslutande används för privat bruk. Fråga 6 Krav Vilka telefonnummer definieras som högtaxanummer? Svar 6 Som högtaxanummer definieras nummer för betalteletjänster (0900-, och 0944-serierna), samtal mot massanropstjänster (099-serien) och utlandssamtal, dvs. samtal till andra länder, vilket t.ex. även inkluderar samtal till globala

3 3(12) tjänster (t.ex. internationella betalteletjänster (IPRS) med landskod (CC) 979) och satellittjänster (med landskod (CC) 881). Fråga 7 Krav Vad är mobilt abonnemang? Svar 7 Om ett abonnemang är mobilt styrs av den samtrafikavgift som tas ut mellan teleoperatörerna för samtalet, dvs. om det är en mobil samtrafikavgift är det ett mobilt abonnemang. Fråga 8 Krav Innebär kravet att SMS alltid skall skickas eller att användaren alltid skall erbjudas SMS? Svar 8 Kravet innebär att SMS alltid ska erbjudas användaren som själv får bestämma om denne vill acceptera erbjudandet. Fråga 9 Kravspec Andra stycket under krav anger att Leverantören skall använda operatörernas samtrafikdebitering som underlag för att avgöra om ett abonnemang är mobilt eller ej. Informationen rörande abonnemangstyp baserat på samtrafikavräkning är tillgänglig först i efterhand, och ej samtal för samtal. Därför kan informationen ej användas för faktureringen mot PTS eller som underlag för statistik. Finns det någon annan, för PTS acceptabel, metod att särskilja mobilabonnemang som ej har ett mobilnummer? Svar 9 Den löpande debiteringen får initialt ske för det dyrare samtalsslaget men eventuell korrigering (avräkning) efter avstämning mot korrekt data ska ske i samband med närmast möjliga faktura därefter. Statistikuppgifter ska hanteras på motsvarande sätt. Leverantören ska i samband med avtalstecknande ge PTS insyn i hur snart korrekt debitering kan ske.

4 4(12) Fråga 10 Krav 3.7 Hur ska befintliga Användare som har längre behörighet än tre år hanteras? Svar 10 Ingen förändring vad gäller behörighetstiden för dessa ska ske. De fortsätter att ha fyra års behörighet, till dess att denna behörighetstid löper ut, därefter behandlas de som senare tillkommande användare, dvs. enligt kraven i kravspecifikationen. Fråga 11 Krav Hur ska informationen ges? Svar 11 Information som avser omregistrering ska skickas ut som skriftlig information och på CD-skiva med uppläst text. Fråga 12 Krav Ska det inte vara antingen blankett eller inspelat kundtjänstsamtal? Svar 12 Vilket sätt, blankett eller samtal med kundtjänst, en sökande väljer är upp till den sökande själv, med undantag för sökande som har kontantkort, vilka är hänvisade till enbart skriftlig ansökan via blankett (enligt krav och svar på fråga 13 nedan). Fråga 13 Krav Ska de som ansöker om anslutning till Tjänsten för kontantkort kunna göra ansökan muntligt? Detta kan komma att komplicera de administrativa processerna avsevärt. Svar 13 Nej, inga muntliga ansökningar ska kunna ske för innehavare av kontantkort. Sökande med kontantkort är hänvisade till skriftlig ansökan via blankett. Fråga 14 Krav 3.8.4

5 5(12) Om ett mobilabonnemang ändras under Behörighetsperioden från/till prepaid, ska detta innebära någon form av åtgärd från Leverantören? Svar 14 Under förutsättning att det ändrade mobilabonnemanget uppmärksammas av leverantören ska rutinerna gällande kontantkort (krav vad gäller spärr av vidarekoppling) tillämpas av leverantören efter bytet. Någon förnyad ansökningsprocess (den som ska gälla för sökande med kontantkort) behöver dock inte ske. Fråga 15 Krav Vilka organisationer ska leverantören samråda med? Svar 15 Samråd ska ske med Dyslexiförbundet, Synskadades riksförbund och Unga synskadade. Fråga 16 Krav Vad innebär samråd ur ett kravperspektiv? Vissa krav, t ex krav på blindskrift, kan komma att påverka kostnaderna i sådan omfattning att de bör finnas med redan i grundkraven. Svar 16 Samråd ska ske avseende format (storlek, ordval, ordföljd m.m. som underlättar läsande av vanlig text) och innebär att leverantören i möjligaste mån ska ta hänsyn till synpunkter avseende format från de organisationer leverantören har samrått med. Hänsyn till övriga synpunkter, t.ex. förordande av blindskrift, behöver ej tas. Fråga 17 Krav Hur kommer PTS att agera om organisationerna relativt varandra eller relativt Leverantören har olika åsikter om vad som är lämpligt respektive rimligt format? Svar 17 Efter dialog med leverantören kommer PTS att acceptera en lämplig kompromiss mellan föreslagna format.

6 6(12) Fråga 18 Krav Räcker det om omregistrering kan ske via kundtjänst? Svar 18 Omregistrering behöver inte ske via telefonist. Det räcker att muntlig omregistrering sker via kundtjänst. Fråga 19 Krav 3.11 Räcker det om leverantören ändrar vid nästa tolvmånadersperiod, eller ska ändringen slå igenom direkt? Svar 19 Sannolikt räcker det med justering vid nästkommande tolvmånadersperiod, men om det sker en mycket betydande ökning av användandet som i sin tur påverkar kostnaderna för tjänsten i mycket hög grad skulle PTS kunna tvingas ändra samtalspottens storlek under pågående tolvmånadersperiod. Leverantören ska således kunna erbjuda en lösning som innebär att samtalspottens storlek kan ändras under pågående tolvmånadersperiod. Leverantören behöver inte kunna erbjuda en sådan lösning vid tidpunkten för avtalstecknande, men ska vid behov kunna utveckla en sådan lösning på egen bekostnad. Om behov av en sådan lösning uppstår kommer PTS att meddela leverantören minst två månader innan en sådan lösning ska kunna tas i drift. Fråga 20 Krav Räcker det att förfrågan kan ske via kundtjänst? Svar 20 Ja. Fråga 21 Krav Skall ändring av registeruppgifter göras utan vidare kontroll med Användaren? T.ex. kan Användaren ha annan boendeort än folkbokföringsadressen. Om så är fallet krävs ytterligare administrativa insatser.

7 7(12) Svar 21 Ja, ändring får ske enbart med stöd av registeruppgifter från t.ex. SPAR. Om användare meddelar leverantören att användaren önskar en annan adress registrerad än den som återfinns i det register leverantören använder sig av ska leverantören registrera detta. Fråga 22 Krav Avses inte tolvmånadersperiod på antal Anrop istället för Behörighetsperiod? Svar 22 I det aktuella kravet är det inte behörighetsperiod som avses, utan det rätta ska vara tolvmånadersperiod. Fråga 23 Krav Är det korrekt uppfattat att rutinen enbart skall gälla information till PTS och inte kontroll av missbruk? Det finns inga krav i Kravspecifikationen att Leverantören skall utföra några kontroller alls, se t ex krav Svar 23 Rutin ska finnas för bevakning av uppenbart missbruk, och information till PTS om eventuellt missbruk. Något agerande från leverantörens sida gentemot användare som misstänks missbruka tjänsten krävs däremot inte. Fråga 24 Krav Ska Vervas riktlinjer för tillängliga webbplatser "24-timmars-webben" användas, trots att Verva har avvecklats? Numera används WCAG riktlinjer. Svar 24 Det är tillräckligt att tillämpa 24-timmarsvägledningen. WCAG får dock tillämpas. Fråga 25 Krav 6.1 Vad avses med och/eller? Svar 25 Det ska vara eller som gäller.

8 8(12) Fråga 26 Krav punkt 2 Vad avses med unika användare: personer som ringer eller personer som är registrerade? Svar 26 För att tydliggöra Vad PTS menar med unika användare ges följande exempel: om det t.ex. under en månad har ringts 2000 samtal till tjänsten men samtalen endast kommer från användarna A och B, är det två unika användare denna månad. Fråga 27 Krav punkt 8 och 9 Bör det inte vara per dygn med tanke på andra krav? Svar 27 Det är korrekt att det ska gälla per dygn. Frågor gällande avtalet Fråga 28 Punkt 9.2 Vem står för kostnaderna för den extra informationsinsatsen? Samtalslängden kommer att öka samtidigt som det eventuellt krävs teknik som möjliggör att Användaren inte bli informerad flera gånger. Svar 28 Om sådana informationsinsatser blir nödvändiga ska leverantören bekosta och se till att information finns på hemsidan för tjänsten. Vad gäller information via telefonist kommer PTS att stå för eventuella förhöjda kostnader som kan styrkas av leverantören. Fråga 29 Punkt 10.3 Vi förstår inte innebörden av detta stycke? Svar 29 I fall då fel/brist i förhållande till vad som stadgas i kravspecifikationen förekommer har beställaren rätt att erhålla nedsättning av den ersättning vars storlek ska framgå av bilaga B (prisbilaga som kommer att tas fram i samband med avtalstecknande). Nedsättning ska stå i proportion till felets

9 9(12) varaktighet. Beställaren har också rätt till skadestånd för eventuell skada som beställaren lider med anledning av felet/bristen gentemot vad som stadgas i kravspecifikationen. Fråga 30 Punkt 10.6 Vad menas med för varje sådan brist? Allvarlighetsgraden är ej specificerad. Svar 30 För varje uppkommen enskild brist, oavsett allvarlighetsgrad, vad gäller uppfyllelse av kraven på registrering, bekräftelse och information utgår vite om 10 % av föregående månads ersättning. Fråga 31 Punkt 10.7 Vad gäller om användarna i undersökningen visar ett missnöje som ej är motiverat relaterat till de krav som PTS ställt? Svar 31 Om missnöje hos användarna beror på tjänstens utformning (så som den är kravställd av PTS), snarare än leverantörens utförande av tjänsten, utgår inget vite. Fråga 32 Punkt 10.7 Hur definieras längsta svarstid i förhållande till ett månatligt medelvärde? Svar 32 Det uppmätta månatliga medelvärdet för svarstid på anrop jämförs med krav i kravspecifikationen på maximal svarstid för anrop (fyra sekunder). Om det månatliga medelvärdet överskrider fyra sekunder är längsta svarstid överskriden. Fråga 33 Punkt 11.3 Vad är "på annat sätt än vad denna har rätt till enligt detta Avtal"? Svar 33 Ersättning utgår ej för sådant nyttjande som sker på ett sätt som frångår kravspecifikationen, t.ex. om leverantören inte har förhindrat en användare från att använda fler än tusen samtal så kommer ersättning ej att utgå för de samtal som överstiger gränsen om tusen samtal.

10 10(12) Fråga 34 Punkt 11.4 Vad avses med att "sådan upplysning ingår i Tjänsten"? Svar 34 Ersättning utgår ej för samtal där leverantören inte har kunnat leverera sådan upplysning som enligt kravspecifikationens definition av nummerupplysning ska ingå i tjänsten (t.ex. adress, telefonnummer etc.) Se kravspecifikationen krav och definitionen av begreppet nummerupplysning (sidan 4) avseende vilken information som ska finnas i leverantörens upplysningsregister. Fråga 35 Punkt 27.2 Ska antal Användare finnas med på fakturan? Det påverkar ej debitering. Svar 35 Nej, antal användare behöver ej anges på fakturan. Antal användare ska enligt kravspecifikationen punkt 1 redovisas i samband med månadsstatistik. Fråga 36 Är det ett krav från PTS att Leverantören har kollektivavtal? Svar 36 Nej, det är inget krav att leverantören har kollektivavtal. Fråga 37 Punkt 18.1 Vi förutsätter att 18.1 inte avser sådan information som Leverantören har samlat in utan relation till detta avtal? Svar 37 Det är korrekt uppfattat. Fråga 38 Punkt 23.1 Vad innebär att "aktivt medverka vid överlämnande"?

11 11(12) Svar 38 Av 23.1 andra meningen framgår att leverantören ska vara behjälplig genom överlämnande av uppgifter, besvarande av förfrågningar etc. Det är vad som avses med aktivt medverka vid överlämnande. Fråga 39 Punkt 23.1 Vilka uppgifter omfattas vid ett överlämnande? Svar 39 Användarregister samt handlingar relaterade till detta (ansökningshandlingar och dylikt). Förtydliganden Förtydligande 1 I avtalet under punkt 9.1. anges att beställaren kan komma att ändra villkoren för tjänsten (exempelvis vad gäller samtalspottens storlek, behörighetstidens längd, antal telefonnummer som får anslutas eller genom krav på att funktionsnedsättning ska vidimeras av läkare eller liknande). Det åligger leverantören att inom den tid som överenskoms med beställaren anpassa rutiner för behörighet i enlighet därmed. PTS vill tydliggöra att PTS inte kommer att ändra villkor för tjänsten vad gäller krav på att funktionsnedsättning ska vidimeras av läkare. Det innebär att följande text ska utgå ur avtalet under punkt 9.1: eller genom krav på att Funktionsnedsättning ska vidimeras av läkare. Övriga förändringar av villkoren för tjänsten kan komma att göras under avtalets löptid. Eventuella kostnader som orsakas av sådana förändringar av villkor ska bekostas av leverantören. Förtydligande 2 I avtalet under punkt 11.2 anges vilket index som ska användas för det fall att leverantören begär förhandling om prisökning. I avtalet är SCB:s arbetskostnadsindex SNI 92 J + K kolumn 93 felaktigt angivet. Rätt index ska vara SCB:s arbetskostnadsindex (AKI) 2007, SNI K-N. Förtydligande 3 Av förfrågningsunderlaget punkt framgår att i anbud ska ersättning anges för den informationsinsats som leverantören enligt 4.6 i kravspecifikationen ska genomföra (och som kommer att bekostas av PTS).

12 12(12) Fråga har uppkommit om det är nödvändigt att ange denna ersättning redan i anbudet, då insatsens utformning ska bestämmas först senare, och i samråd med PTS. PTS har beslutat sig för att ersättning för den nämnda informationsinsatsen ej behöver anges i anbudet, och krav i förfrågningsunderlaget utgår således.

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Båtmotor-och

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag Ramavtal Tryckeritjänster Diarienr: 96-71-2011 Statens inköpscentral Avtalsnummer: 96-71-2011:010 RAMAVTAL för TRYCKERITJÄNSTER mellan Statens inköpscentral och Arkitektkopia Aktiebolag INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande Mellan, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer