Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster"

Transkript

1 DATUM VÅR REFERENS Dnr ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 Sidan av KRAV KRAVSPECIFIKATION, UPPHANDLING AV GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER... INLEDNING... 3 TJÄNSTEN BETALNINGSFÖRMEDLING DEFINITION AV TJÄNSTEN KRAV PÅ ANBUDSGIVARE ORTER OCH OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UPPHANDLING KRAV PÅ TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ORT KRAV PÅ TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS I OMRÅDE PRISSÄTTNING AV TJÄNSTEN TJÄNSTEN UTTAG AV KONTANTER DEFINITION AV TJÄNSTEN KRAV PÅ ANBUDSGIVARE ORTER OCH OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UPPHANDLING KRAV PÅ TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ORT KRAV PÅ TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS I OMRÅDE PRISSÄTTNING AV TJÄNSTEN ÖVRIGA KRAV... 4 TJÄNSTEN HANTERING AV DAGSKASSOR... 5 BILAGOR...

3 Sidan 3 av Inledning Denna upphandling avser grundläggande betaltjänster på orter och landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Upphandlingsformen tjänstekoncession med möjlighet till investeringsstöd syftar till att stimulera lösningar där marknaden på sikt kan ta över tillhandahållandet av de grundläggande betaltjänsterna på kommersiell basis. De två grundläggande betaltjänster som ingår i upphandlingen är betalning av räkning (betalningsförmedling) och uttag av kontanter. Samhällets behov av manuella betaltjänster har utretts ett flertal gånger under senare tid och en slutsats av dessa studier är att fokus måste flyttas från befintliga manuella och ofta kontantbaserade lösningar till nya alternativ som bättre svarar mot samhällets behov. Efter ett riksdagsbeslut i juni 007 kommer statens ansvar att tillhandahålla rikstäckande betaltjänster att upphöra den 3 december 008 i och med att lagen om grundläggande kassaservice upphör att gälla. Avvecklingen av Svensk Kassaservices verksamhet kommer att äga rum under perioden juli till 3 december 008. Regeringen har i propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster konstaterat att det inte längre finns skäl att tillhandahålla kassaservicetjänster genom ett statligt ägt bolag. I första hand anser regeringen att marknaden bör tillhandahålla dessa tjänster och staten övervaka att så sker. Regeringen föreslår att statens ansvar begränsas till att endast omfatta de orter och de landsbygdsområden där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden. De minskade behoven av manuella betaltjänster beror till stor del på att allt fler har fått tillgång till Internetbank, olika girolösningar samt kortprodukter. Mot bakgrund av utvecklingen på IT-området kombinerat med förändrade betaltjänstvanor anser regeringen att fokus måste flyttas mot nya lösningar där den övergripande ambitionen är att främja andra betalningsformer än kontanthantering. Av propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster framgår att en statlig upphandling i vissa områden innebär en möjlighet att anpassa statens stöd efter det faktiska behovet över tiden. Upphandling bör kunna leda till att hela samhällets infrastruktur utnyttjas för att ta tillvara det mest kostnadseffektiva utförandet, vilket är gynnsamt ur konsumentperspektiv. Post- och telestyrelsen, PTS, har fått i uppdrag (N007/585/ITP) av regeringen att upphandla grundläggande betaltjänster i enlighet med förslagen i propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster. De tjänster som PTS avser att upphandla är betalningsförmedling och kontantuttag. För närmare definition av I propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster definieras grundläggande betaltjänster som betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor. 3

4 Sidan 4 av tjänsterna, se avsnitt. och 3. nedan. Avseende hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar gör PTS bedömningen att marknaden tillgodoser behovet av dessa tjänster. Se närmare avsnitt 4 nedan. Det politiska mål som riksdagen antagit genom beslut den 4 juni 007 är att alla i samhället skall ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Upphandling kan enligt uppdraget ske där behovet av alla eller någon av de grundläggande betaltjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Av uppdraget att upphandla grundläggande betaltjänster framgår att PTS i varje enskilt fall måste göra en bedömning av om det finns behov av betaltjänster, och i så fall vilka, som staten bör svara för. En noggrann avvägning ska ske mellan statens kostnader för att genomföra en upphandling och det övergripande målet att människor och företag i hela landet ska ha tillgång till såväl kommersiell som offentlig service i tillräcklig omfattning. De orter och områden som omfattas av föreliggande upphandling har valts ut efter sådana avvägningar. En av utgångspunkterna är de orter där Svensk Kassaservice har ett fast serviceställe och där bankkontor saknas. Översynen har innefattat antalet transaktioner (per dag) som genomförts på dessa kontor samt avstånd till närmaste bankkontor, varvid ett antal kriterier har satts upp som lägsta gräns för att motivera en upphandling. Därutöver har ett antal orter och landsbygdsområden valts ut där de boendes avstånd till närmaste bankkontor överstiger 30 kilometer. I de utvalda områdena kan antingen ett fast serviceställe etableras på viss ort eller en uppsökande verksamhet bedrivas. I en uppsökande verksamhet har anbudsgivare möjlighet att använda sig av Postens lantbrevbärarnät såsom utförare av tjänsten gentemot användarna, där Posten för dessa tjänster ska tillämpa en prissättning som inte går utöver ramen för det ekonomiska mål som har beslutats för bolaget vid bolagsstämma. Det står anbudsgivare fritt att använda sig av annan underleverantör än Posten, alternativt att tillhandahålla tjänsten utan underleverantör. För att det system som upphandlas ska bli flexibelt kommer upphandlingen att avse en avtalsperiod om maximalt fyra år inklusive eventuell förlängning. En första avtalsperiod är två år. Därefter kan följa två perioder av förlängning om vardera ett år. Enligt propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster ska PTS efter avslutade upphandlingar följa upp att tjänsterna tillhandahålls och hur det sker. En av anledningarna till detta är att PTS inför kommande upphandlingar måste ha tillräcklig insyn i förhållandena på marknaden för sådana tjänster för att kunna bedöma om ett framtida upphandlingsbehov föreligger. Avser situationen den 4 september 007, vilket är den dag uppdraget att upphandla grundläggande betaltjänster kom PTS tillhanda. 4

5 Sidan 5 av Även landets länsstyrelser har ett uppdrag att bevaka samhällets behov av grundläggande betaltjänster och huruvida det av riksdagen antagna politiska målet uppfylls. Om denna uppföljning visar att det finns ett behov av grundläggande betaltjänster som inte täcks, men som bör täckas av staten, kan det komma att innebära att upphandling kan ske på andra orter och områden än de i dagsläget utvalda. Tjänsten betalningsförmedling. Definition av tjänsten PTS använder Finansinspektionens definition av tjänsten betalningsförmedling 3. Finansinspektionen definierar förmedling av betalningar som yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning via bank eller via ett generellt betalningssystem. Med generellt betalningssystem menas system för förmedling av betalningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. Relevanta generella betalningssystem i Sverige är PlusGirot, Bankgirot och bankernas kontokortsystem. 4. Krav på anbudsgivare Beskrivning Anbudsgivare skall vid avtalsskrivande inneha Finansinspektionens tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (004:97) om bankoch finansieringsrörelse (LBF) eller ha rätt att driva verksamheten enligt motsvarande utländsk reglering, alternativt ha ombudsavtal för betalningsförmedling med tredje man som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (004:97) om bank- och finansieringsrörelse eller har rätt att driva verksamheten enligt motsvarande utländsk reglering Kravnivå Enligt regeringsbeslut N007/585/ITP Uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster och propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster, begränsas en statlig upphandling av tjänsten betalningsförmedling till aktörer som 3 Betalningsförmedling ingår i Finansinspektionens definition av bankrörelse i form av betalningsförmedling via generella betalsystem. Enligt gällande rätt har samtliga aktörer med Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (004:97) om bank- och finansieringsrörelse rätt att bedriva betalningsförmedling. 4 Enligt Finansinspektionens pm Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas. 5

6 Sidan 6 av har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (004:97) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Kravet har ansetts nödvändigt för att säkerställa att den som får uppdraget att tillhandahålla denna tjänst på uppdrag av staten uppfyller nödvändiga krav på säkerhet. Detta betyder att anbud från anbudsgivare som vid tidpunkten för avtalsskrivande saknar Finansinspektionens tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt LBF eller motsvarande utländskt tillstånd inte kommer att beaktas i upphandlingen av tjänsten betalningsförmedling. Till Finansinspektionen anmälningspliktig verksamhet, såsom betalningsöverföring enlig lag (996:006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (AnmL), uppfyller inte statens krav för deltagande i föreliggande upphandling av betalningsförmedling. PTS godkänner dock anbudsgivare som vid avtalsskrivande innehar ombudsavtal för betalningsförmedling med aktör som har Finansinspektionens tillstånd enligt LBF eller motsvarande utländskt tillstånd..3 Orter och områden som omfattas av upphandling För att en ort ska omfattas av upphandling har PTS ställt upp följande kriterier. - Orten ska finnas med på Svensk Kassaservices lista över de 53 orter som den 4 september 007 hade Svensk Kassaservicekontor och saknade bankkontor, alternativt vara en ort som bildar en naturlig knutpunkt för ett större antal boende med mer än 30 kilometer till närmaste bankkontor. - Avstånd till närmaste bankkontor eller annan befintlig tillhandahållare av tjänsten ska vara minst 30 kilometer. - Avseende de orter som har 5 Svensk Kassaservicekontor och där avstånd till närmaste bankkontor är minst 30 kilometer ska antal betaltransaktioner under 007 uppgå till minst tre stycken per bankdag 6. De orter som omfattas av upphandlingen återfinns i bilaga.. Upphandling i landsbygd omfattar områden med mer än 30 kilometer bilväg till närmaste bankkontor. En förteckning över dessa områden bifogas, se bilaga...4 Krav på tjänst som tillhandahålls på ort Beskrivning Tjänsten skall utföras i en miljö där kund under hela öppettiden vid behov skall kunna få manuell betjäning. Kravnivå 5 De orter som den 4 september 007 hade ett fast serviceställe för Svensk Kassaservice. 6 Enligt mätning av Svensk Kassaservice i mars

7 Sidan 7 av 3 4 Tjänsten skall tillhandahållas minst två bankdagar 7 per vecka, minst tre timmar åt gången. Tjänsten skall omfatta betalningar i SEK till samtliga betalningsmottagare som finns tillgängliga via de generella betalningssystemen PlusGirot och Bankgirot. 8 Som betalningsmedel skall kund kunna använda något av följande: 5 Bankkort, betalkort och kreditkort som accepteras i de svenska bankernas generella betalningssystem för kontokort. Anbudsgivare skall minst acceptera kort med symbolerna VISA och MasterCard. Kontanter i SEK. Anbudsgivare skall minst kunna ta emot upp till kronor i kontanter per betalning 9. Övriga betalningsmedel såsom exempelvis utbetalningsavier från PlusGirot och Bankgirot samt bankcheck omfattas inte av PTS krav på de betalningsmedel som ingår i tjänsten. Motivet för att exkludera utbetalningsavier och checkar som betalningsmedel är att underlätta för exempelvis butiker att erbjuda betalningsförmedling såsom ombud för bank, då ett ökat antal betalningsmedel bl.a. höjer kraven på utbyggd IT-infrastruktur..5 Krav på tjänst som tillhandahålls i område Beskrivning Tjänsten skall utföras genom en manuell verksamhet, där anbudsgivare erbjuder tjänsten vid betalarens bostad eller postlåda, alternativt på respektive ort inom området. Tjänsten skall tillhandahållas minst en bankdag per Kravnivå 7 Bankdag är måndag till fredag som inte är svensk allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 8 Tjänsten omfattar inte överföring till bankkonto. 9 Summan avser betalning per räkning. 7

8 Sidan 8 av vecka. Tjänsten skall kunna förbeställas senast kl en bankdag före önskad tidpunkt för betalning, varefter betalningsuppdraget maximalt får ta tre bankdagar innan betalningen finns tillgänglig för betalningsmottagaren. Tjänsten skall omfatta betalningar i SEK till samtliga betalningsmottagare som finns tillgängliga via de generella betalningssystemen PlusGirot och Bankgirot. Som betalningsmedel skall kund kunna använda kontanter i SEK. Anbudsgivare skall minst kunna ta emot upp till kronor i kontanter per betalningsuppdrag. Som betalningsmedel bör kund kunna använda bank-, betal- och kreditkort. Bör I en uppsökande verksamhet i område har anbudsgivare möjlighet att använda sig av Postens lantbrevbärarnät som underleverantör och utförare av tjänsten gentemot kund. Även annan utförare av tjänsten är tillåten. PTS godtar en lösning som innebär att kund kan skicka kontanter och räkningar med Posten eller annan underleverantör för registrering och hantering hos anbudsgivare. Vilka områden som står öppna för anbud framgår av bilaga...6 Prissättning av tjänsten Pris mot kund för enskild betaltransaktion skall under kalenderåret 008 ej överstiga 49 kronor. Eventuella tilläggstjänster skall prissättas. Anbudsgivare skall i anbudet ange kundens pris för betaltjänsten under kalenderåret 008, vilket inte skall överstiga 007 års avgift hos Svensk Kassaservice på 49 kronor för PlusGiro- och Bankgiroinbetalning. Under resterande avtalsperiod får anbudsgivaren för betaltransaktionen maximalt höja priset med ökningen av konsumentprisindex (KPI) under närmast föregående år. För det fall anbudsgivare väljer att mot kund ta ut ytterligare avgifter för tilläggstjänster skall sådant pris anges i anbudet. 8

9 Sidan 9 av 3 Tjänsten uttag av kontanter 3. Definition av tjänsten Uttag av kontanter i SEK med kort kopplat till bankkonto samt inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot. 3. Krav på anbudsgivare Beskrivning Om tjänsten uttag av kontanter utgör huvuddelen av anbudsgivarens yrkesmässiga verksamhet skall anbudsgivaren vid avtalsskrivande vara registrerad hos Finansinspektionen. Kravnivå Enligt AnmL ska fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet anmäla detta till Finansinspektionen. Definitionen av annan finansiell verksamhet är yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. andra stycket - lagen (004:97) om bank- och finansieringsrörelse. 0 Enligt 7 kap. andra stycket 5 LBF utgör tillhandahållandet av betalningsmedel annan finansiell verksamhet. Anmälan behöver dock inte göras av företag som avses i första stycket -3, 5 och 6 lagen (993:768) om åtgärder mot penningtvätt. Det omfattar bl. a. företag som driver bank- eller finansieringsrörelse enligt LBF. Om anbudsgivare till mer än 50 procent yrkesmässigt avser att ägna sig åt att tillhandahålla betalningsmedel ska detta enligt ovan nämnda regelverk anmälas till Finansinspektionen, såvida inte anbudsgivaren är ett företag som driver bankeller finansieringsrörelse enligt LBF. 3.3 Orter och områden som omfattas av upphandling För att en ort ska omfattas av upphandling har PTS ställt upp följande kriterier. - Orten ska finnas med på Svensk Kassaservices lista över de 53 orter som den 4 september 007 hade Svensk Kassaservicekontor och saknade bankkontor, alternativt vara en ort som bildar en naturlig knutpunkt för ett större antal boende med mer än 30 kilometer till närmaste bankkontor. - Avstånd till närmaste bankkontor eller annan befintlig tillhandahållare av tjänsten ska vara minst 30 kilometer. 0 AnmL 9

10 Sidan 0 av - Avseende de orter som har Svensk Kassaservicekontor och där avstånd till närmaste bankkontor är minst 30 kilometer ska antal betaltransaktioner under 007 uppgå till minst tre stycken per bankdag. De orter som omfattas av upphandlingen återfinns i bilaga.. Upphandling i landsbygd omfattar områden med mer än 30 kilometer bilväg till närmaste bankkontor. En förteckning över dessa områden bifogas i bilaga Krav på tjänst som tillhandahålls på ort 3 4 Tjänsten skall utföras i en miljö där kund under hela öppettiden vid behov skall kunna få manuell betjäning. Tjänsten skall tillhandahållas minst två bankdagar per vecka, minst tre timmar åt gången. Tjänsten skall bestå av uttag av kontanter i SEK med hjälp av något av följande betalningsmedel: Uttag med maximalt 000 kronor per uttagstillfälle på kort kopplat till kortbärande konto 3. Inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot med minst upp till kronor per uttagstillfälle. Anbudsgivare skall kunna erbjuda uttagsbelopp över 000 kronor som en förbeställd tjänst där leveranstiden inte skall överstiga tre bankdagar från beställningstillfället. Detta betyder att övriga betalningsmedel såsom exempelvis bankcheck inte omfattas av PTS krav på de betalningsmedel som ingår i tjänsten. Motivet för att exkludera bankcheck som betalningsmedel är att underlätta för exempelvis butiker att erbjuda uttag av kontanter såsom ombud för bank, då ett ökat antal betalningsmedel bl.a. höjer kraven på utbyggd IT-infrastruktur. 3.5 Krav på tjänst som tillhandahålls i område Tjänsten skall utföras genom en manuell verksamhet, där anbudsgivare erbjuder tjänsten vid kundens bostad eller postlåda, alternativt på respektive ort inom området. De orter som den 4 september 007 hade ett fast serviceställe för Svensk Kassaservice. Enligt mätning av Svensk Kassaservice i mars Med kortbärande konto avses inlåningskonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin. 0

11 Sidan av Tjänsten skall tillhandahållas minst en bankdag per vecka Tjänsten skall bestå av uttag av kontanter i SEK genom inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot med minst upp till kronor per uttagstillfälle. Leveranstid från det att kund lämnar utbetalningsavi tills kontanter levereras skall vara maximalt tre bankdagar. Uttag av kontanter i SEK bör även kunna ske med hjälp av kort knutet till bankkonto. Bör I en uppsökande verksamhet har anbudsgivare möjlighet att använda sig av Postens lantbrevbärarnät som underleverantör och utförare av tjänsten gentemot kunderna. Även annan utförare av tjänsten är tillåten. PTS godtar en lösning som innebär att den som omfattas av tjänsten kan beställa kontanter hos anbudsgivare som inom tre bankdagar med hjälp av Posten eller annan underleverantör levererar beloppet till kund. Vilka områden som står öppna för anbud framgår av bilaga Prissättning av tjänsten 3 Pris mot kund för tjänsten inlösen av utbetalningsavi skall under kalenderåret 008 ej överstiga 35 kronor. Pris mot kund för kontantuttag med kort skall anges för perioden Eventuella tilläggstjänster skall prissättas. Anbudsgivare skall i anbudet ange kundens pris för tjänsten inlösen av utbetalningsavi under kalenderåret 008, vilket inte skall överstiga 007 års avgift hos Svensk Kassaservice på 35 kronor för PlusGiro- och Bankgiroutbetalning. Under resterande avtalsperiod får anbudsgivaren maximalt höja priset för själva betaltransaktionen med ökningen av KPI under närmast föregående år. För det fall anbudsgivare väljer att mot kund ta ut ytterligare avgifter för tilläggstjänster skall sådant pris anges i anbudet. 3.7 Övriga krav Anbudsgivare bör ge anbud på båda tjänsterna, d.v.s. både betalningsförmedling och kontantuttag Bör

12 Sidan av för respektive ort och/eller område. Anbudsgivare bör ge anbud på de områden som enligt bilaga.3 eventuellt omger respektive ort. Bör 4 Tjänsten hantering av dagskassor I propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster framhålls att då utgångspunkten för all näringsverksamhet måste vara att den skall bära sina egna kostnader får avsaknaden av dagskassehantering anses vara ett problem som är begränsat till orter där marknaden inte tillgodoser detta behov. Statens åtagande att tillgodose behovet av dagskassehantering gäller således bara för de fall det inte finns något annat alternativ. PTS har gjort en bedömning av marknaden avseende tillgången till dagskassehantering, där slutsatsen är att landets samtliga näringsidkare och ideella föreningar har möjlighet att på en konkurrensutsatt marknad köpa värdetransport och/eller uppräkning och insättning av dagskassa från bank och/eller värdetransportföretag. I och med att näringsidkare och ideella föreningar oavsett geografiskt läge har möjlighet att såsom bankkund köpa värdetransport och uppräkning/insättning av dagskassa på kommersiell basis blir PTS slutsats att en upphandling av dagskassehantering generellt sett strider mot uppdragets instruktion att endast genomföra upphandling där tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Enligt propositionen 006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster ska PTS efter avslutade upphandlingar följa upp att tjänsterna tillhandahålls och hur det sker. En av anledningarna till detta är att PTS inför kommande upphandlingar måste ha en tillräcklig insyn i förhållandena på marknaden för sådana tjänster för att kunna bedöma om ett framtida upphandlingsbehov föreligger. Om denna uppföljning visar att det finns ett behov av dagskassehantering som inte täcks av marknaden, och som bör täckas av staten, kan det komma att innebära att upphandling sker. 5 Bilagor Bilaga. Förteckning över orter som omfattas av upphandling Bilaga. Bilaga.3 Förteckning över områden som omfattas av upphandling Förteckning över områden som kan kopplas till orter som omfattas av upphandling

Upphandling av grundläggande betaltjänster

Upphandling av grundläggande betaltjänster PROMEMORIA, HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per Jonsson Postavdelningen 8-678 573 per.jonsson@pts.se DATUM 7 januari 28 VÅR REFERENS Upphandling av grundläggande betaltjänster Utifrån regeringsuppdrag

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Alternativa utbetalningsvägar

Alternativa utbetalningsvägar samhällsskydd och beredskap 1 (25) Alternativa utbetalningsvägar Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (25) Förord I de risk- och sårbarhetsanalyser som myndigheterna årligen tar fram har flera

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster 2012-10-01 BESLUT Legio Exchange AB FI Dnr 11-10359 Attn: Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 12095 102 23 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Kartläggning av projekt inom området betaltjänster. - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av projekt inom området betaltjänster. - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning Kartläggning av projekt inom området betaltjänster - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning September 2010 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning A-focus A focus, etablerat

Läs mer

Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG

Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG UTREDNING 31 JULI 2008 DNR 08-1105-150 Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG UTREDNING MED FÖRFATTNINGSFÖRSLAG Innehåll FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. FÖRSLAG TILL FÖRFATTNINGAR, UPPHÄVANDE RESPEKTIVE

Läs mer

Dröjsmål i betalningsförmedling ur obligationsrättslig synvinkel

Dröjsmål i betalningsförmedling ur obligationsrättslig synvinkel JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Loreta Johansson Dröjsmål i betalningsförmedling ur obligationsrättslig synvinkel Examensarbete 20 poäng Lars Gorton Bankrätt VT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Grundläggande kassaservice i Sverige

Grundläggande kassaservice i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 1 oktober 2003 PTS-ER-2003:37 ISSN 1650-9862 Grundläggande kassaservice i Sverige - en lägesbeskrivning och analys Förord Förord I regleringsbrevet för budgetåret 2003 fick Post- och

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Betaltjänster för alla

Betaltjänster för alla Rapport 2001:13 Betaltjänster för alla Förslag om rätt för alla att ha inlåningskonto förenat med tillgång till betaltjänster Förord Idag är de allra flesta konsumenterna beroende av ett väl fungerande

Läs mer

Från konto till konto

Från konto till konto RAPPORT DEN 27 FEBRUARI 2002 DNR 01-7952-201 Från konto till konto 2002 : 2 En granskning av överföringstider inom Sverige och EES Från konto till konto 1 INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Konsumentskyddet på betalområdet är tillfredsställande, men FI ser samtidigt ett antal risker som växer i betydelse.

Konsumentskyddet på betalområdet är tillfredsställande, men FI ser samtidigt ett antal risker som växer i betydelse. Betala SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på betalområdet är tillfredsställande, men FI ser samtidigt ett antal risker som växer i betydelse. Det är svårt för konsumenten att på förhand veta vem som ansvarar

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer