English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,"

Transkript

1 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster, juridisk kompetens DATUM ANTAGET ANBUD OMFATTNING English Law Translations AB, första leverantör Semantix Eqvator AB, andra leverantör 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens DATUM ANTAGET ANBUD OMFATTNING English Law Translations AB, 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år UPPHANDLING Översättningstjänster, ekonomisk kompetens DATUM ANTAGET ANBUD OMFATTNING English Law Translations AB, 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år Se bifogad upphandlingsrapport av den 8 oktober Motivering Katarina Kämpe Beslutet har fattats av stf. generaldirektör Katarina Kämpe. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Annicka Spångberg, handläggaren Camilla Wågström samt upphandlingsjurist Catharina Öberg (föredragande) deltagit. POST & TELESTYRELSEN POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET

2 UPPHANDLINGSRAPPORT DATUM VÅR REFERENS 08 oktober HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Översättningstjänster Bakgrund Upphandlingen syftar till att täcka PTS behov av språkgranskning och översättning av texter vilka kräver kompetens inom områdena juridik, ekonomi och teknik, till från svenska och från, genom tecknande av ramavtal med en eller flera anbudsgivare. Denna rapport redovisar handläggningen av upphandlingen, prövningen av anbuden och utvärderingen av de anbud som visat sig uppfylla ställda krav. Redovisningen avslutas med förslag till tilldelningsbeslut. Upphandlingsrapporten har utformats så att den svarar mot de krav på dokumentation av upphandlingsärende som anges i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndighet Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, Stockholm. Upphandlingsförfarande och annonsering Upphandlingen har genomförts genom förenklat förfarande. Annons med tillkännagivande av upphandlingen publicerades i TED, Anbudsjournalens databas samt på PTS hemsida ( den 21 maj Anbudsinfordran Sista anbudsdag var den 22 augusti Vid anbudsöppningen den 5 september deltog Camilla Wågström från avdelningen för strategi och kommunikation och Catharina Öberg från administrativa avdelningen. Det konstaterades att det inkommit tre anbud inom tiden. Anbudsgivare var; English Law Translations AB, Ord & Stil AB samt Semantix Eqvator AB, se bilaga 1. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

3 Redovisning av prövningen och utvärderingen av anbud Upphandlingen omfattar översättningstjänster med behov av kompetens från tre skilda områden, vilka utvärderas för sig; 1. Juridik 2. Ekonomi 3. Teknik Anbud har kunnat lämnas på ett eller flera områden. Samtliga anbudsgivare har offererat samtliga områden. Prövningen har genomförts med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i anbuden. Först prövades om anbuden uppfyllde samtliga krav. Därefter utvärderades de anbud som uppfyllde dessa. Vid utvärderingen användes de kriterier som redovisats i anbudsinfordran. Område 1. Juridik Prövning av krav Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom offererat område, samt att anbudet offererar det som begärts inom det offererade området. Anbudet från Ord & Stil AB uppfyller inte till fullo de ställda kraven och utvärderas därför inte. Anbuden från English Law Translations AB och Semantix Eqvator AB uppfyller de ställda kraven för området. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2A-B. Krav Anbudsutvärdering Slutligen utvärderades de anbud vilka uppfyllt samtliga krav. Vid utvärdering har den översättare som innehar mest kompetens i förhållande till kriterierna representerat anbudsgivaren och de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. Vid sidan av pris har kompetens och leveranstid värdesatts. English Law Translations AB har tilldelats 100 poäng. Semantix Eqvator AB har tilldelats 63,5 poäng. För en sammanställning av utvärderingen se bilaga 3 Utvärdering.

4 Område 2. Ekonomi Prövning av krav Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom offererat område, samt att anbudet offererar det som begärts inom det offererade området. Anbuden från Ord & Stil AB och från Semantix Eqvator AB uppfyller inte till fullo de ställda kraven och utvärderas därför inte. Anbudet från English Law Translations AB uppfyller de ställda kraven för området. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2A & C. Krav. Anbudsutvärdering För att kontrollera anbudets kvalité genomfördes även anbudsutvärdering. Vid utvärdering har den översättare som innehar mest kompetens i förhållande till kriterierna representerat anbudsgivaren och de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. Vid sidan av pris har kompetens och leveranstid värdesatts. Anbudet tilldelades 27 av 30 möjliga poäng för kompetens, se bilaga 3 Utvärdering. Vad gäller den kommersiella sidan erbjuds samma pris och leveranstider för detta område som för område Juridik, där anbudet konsekvent offererar de lägsta priserna och de snabbaste leveranstiderna. Anbudet måste därmed anses vara även kommersiellt konkurrensmässigt. Område 3. Teknik Prövning av krav Prövningen har bestått av kontroll av att anbuden innehåller de intyg som begärts, att samtliga ställda krav för upphandlingen uppfylls, att anbudsgivarna i anbudet har visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra uppdrag inom offererat område, samt att anbudet offererar det som begärts inom det offererade området. Anbuden från Ord & Stil AB och från Semantix Eqvator AB uppfyller inte till fullo de ställda kraven och utvärderas därför inte. Anbudet från English Law Translations AB uppfyller de ställda kraven för området. För en sammanställning av prövningen se bilaga 2A & D. Krav.

5 Anbudsutvärdering För att kontrollera anbudets kvalité genomfördes även anbudsutvärdering. Vid utvärdering har den översättare som innehar mest kompetens i förhållande till kriterierna representerat anbudsgivaren och de kriterier som PTS redovisat och beskrivit i förfrågningsunderlaget använts. Vid sidan av pris har kompetens och leveranstid värdesatts. Anbudet tilldelades 26 av 30 möjliga poäng för kompetens, se bilaga 3 Utvärdering. Vad gäller den kommersiella sidan erbjuds samma pris och leveranstider för detta område som för område Juridik, där anbudet konsekvent offererar de lägsta priserna och de snabbaste leveranstiderna. Anbudet måste därmed anses vara även kommersiellt konkurrensmässigt. Förslag till tilldelningsbeslut Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för område Juridik, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från English Law Translations AB. Det näst mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet för område Juridik, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från Semantix Eqvator AB. Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås PTS att anta English Law Translations AB som första leverantör och Semantix Eqvator AB Combitech AB som andra leverantör för område Juridik. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för område Ekonomi, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från English Law Translations AB. Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås PTS att anta English Law Translations AB som leverantör för området Ekonomi. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för område Teknik, utifrån de för upphandlingen uppställda utvärderingskriterierna, har inkommit från English Law Translations AB. Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås PTS att anta English Law Translations AB som leverantör för området Teknik. Catharina Öberg Upphandlingsjurist Charlotte Murray Chef för upphandlingsenheten Bilagor 1) Anbudsöppningsprotokoll 2) Krav 3) Utvärdering

6 1 (1) DIARIENR HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: Anbudsöppningsprotokoll UPPHANDLING Översättningstjänster UPPHANDLINGSFORM AVTALSPERIOD Två år med möjlighet till ett plus ett års förlängning SENASTE ANBUDSDAG DATUM FÖR ANBUDSÖPPNING Förenklat förfarande SÄTT OCH DAG FÖR ANBUDETS INFORDRAN Annonsering har skett i TED, Anbudsjournalens databas samt på PTS hemsida den 21 maj NR MOTTAGET ANBUDSGIVARE ANTAL SIDOR English Law Translations AB Björksta Knivsta Org. nr sidor Ord & Stil AB Tjurhornsgränd Johanneshov Org.nr Semantix Eqvator AB Box Stockholm Org. Nr sidor 73 sidor NÄRVARANDE VID ANBUDSÖPPNING TF CHEF FÖR UPPHANDLING Catharina Öberg Camilla Wågström Charlotte Murray Anbud per område utgör bilagor till detta protokoll med bilagenummer enligt vad som anges som Anbudsgivare nr enligt ovan. POST & TELESTYRELSEN POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET

7 Upphandling av översättningstjänster, dnr Bilaga 2A, Krav Anbudsinfordran 3 Ekonomisk kapacitet och intyg OK OK OK 3.1 Registreringsbevis OK OK OK 3.2 Skattekontroll OK OK OK 3.3 Sanningsförsäkran OK OK OK 3.4 Kreditupplysning OK OK OK 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet, allmänt OK OK OK 4.1 Beskrivning av företaget OK OK OK 4.2 Underleverantörer OK OK OK 6 Övriga krav OK OK OK 6.1 Språk OK OK OK 6.2 Acceptans av villkor OK OK OK 6.3 Pris, betalning mm OK OK OK 6.4 Flera avtalsparter OK OK OK 6.5 Kommersiella villkor i övrigt OK OK OK 6.6 Sista anbudsdag och bindningstid OK OK OK 6.7 Undertecknande, behörig firmatecknare OK OK OK Uppdelning per offererat område Juridik Ekonomi Teknik Juridik Ekonomi Teknik Juridik Ekonomi Teknik 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet per område OK OK OK NEJ NEJ NEJ OK NEJ NEJ Offererar konsulter till och från svenska JA JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ 4.3 Konsultprofiler CV OK OK OK OK OK OK OK OK OK 4.4 Arbetsprov, se 2B-D OK OK OK NEJ NEJ NEJ OK NEJ NEJ 4.5 Auktorisation, se 2B-D OK OK OK NEJ NEJ NEJ OK OK OK 5 Uppdragsbeskrivning per område, se 2B-D OK OK OK OK OK OK OK NEJ NEJ Samtliga krav uppfylles JA JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ

8 Upphandling av översättningstjänster, dnr Bilaga 2B, Krav för offererade översättare inom området juridik Anbudsgivare Zakarias Carl-Gustav James Hurst Jacobson Johnson svenska till till till svenska svenska Bevis för auktorisation OK OK OK Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende juridisk text till exempel lagtext, föreskrifter, rättsutredningar eller förfrågningsunderlag OK OK OK Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. OK (behövs ej) (behövs ej) Konsulten uppfyller samtliga krav JA JA JA Anbudsgivare Meta Kågeson Harald Ericsson Susan Larsson Krista Kandre Dagny Persson Sylviane Englund till svenska till svenska svenska till svenska till Bevis för auktorisation nej nej nej nej nej nej Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK OK OK OK Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende juridisk text till exempel lagtext, föreskrifter, rättsutredningar eller förfrågningsunderlag OK nej nej OK nej OK Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. (behövs ej) (behövs ej) NEJ (behövs ej) (behövs ej) NEJ Konsulten uppfyller samtliga krav NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

9 Anbudsgivare Anders Chris Jan Runesten Wentzel Prophet till svenska till svenska svenska till Bevis för auktorisation OK OK OK Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende juridisk text till exempel lagtext, föreskrifter, rättsutredningar eller förfrågningsunderlag OK OK OK Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. (behövs ej) (behövs ej) OK Konsulten uppfyller samtliga krav JA JA JA

10 Upphandling av översättningstjänster, dnr Bilaga 2C, Krav för offererade översättare inom området ekonomi Anbudsgivare James Hurst Zakarias Jacobson Carl-Gustav Johnson svenska till Bevis för auktorisation OK OK OK Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende ekonomisk text till exempel redovisningsekonomisk text, ekonomiska analyser, utredningar eller rapporter. OK OK OK Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. OK (behövs ej) (behövs ej) Konsulten uppfyller samtliga krav JA JA JA Anbudsgivare Meta Kågeson Harald Ericsson Susan Larsson Krista Kandre Dagny Persson Sylviane Englund svenska till till svenska till svenska Bevis för auktorisation nej nej nej nej nej nej Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK OK OK OK Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende ekonomisk text till exempel redovisningsekonomisk text, ekonomiska analyser, utredningar eller rapporter. nej nej OK OK nej nej Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. (behövs ej) (behövs ej) NEJ (behövs ej) (behövs ej) NEJ Konsulten uppfyller samtliga krav NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

11 Anbudsgivare 3 1 Jan Runesten Bevis för auktorisation Tre års erfarenhet från yrket Översättaren ska ha utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende ekonomisk text till exempel redovisningsekonomisk text, ekonomiska analyser, utredningar eller rapporter. Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. Konsulten uppfyller samtliga krav OK OK OK (behövs ej) JA

12 Upphandling av översättningstjänster, dnr Bilaga 2D, Krav för offererade översättare inom området teknik Anbudsgivare James Zakarias Carl-Gustav Hurst Jacobson Johnson svenska till Bevis för auktorisation OK OK OK Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK Översättaren ska utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende text av teknisk natur till exempel tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter, kravspecifikationer, instruktioner eller analyser. OK OK OK Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. OK (behövs ej) (behövs ej) Konsulten uppfyller samtliga krav JA JA JA Anbudsgivare Meta Kågeson Harald Ericsson Susan Larsson Krista Kandre Dagny Persson Sylviane Englund svenska till svenska till Bevis för auktorisation nej nej nej nej nej nej Tre års erfarenhet från yrket OK OK OK OK OK OK Översättaren ska utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende text av teknisk natur till exempel tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter, kravspecifikationer, instruktioner eller analyser. OK nej nej nej nej nej Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. (behövs ej) (behövs ej) NEJ (behövs ej) (behövs ej) NEJ Konsulten uppfyller samtliga krav NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

13 Anbudsgivare 3 1 Ulf Nordebo Bevis för auktorisation Tre års erfarenhet från yrket OK OK Översättaren ska utfört minst tre uppdrag per år under de senaste tre åren avseende text av teknisk natur till exempel tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter, kravspecifikationer, instruktioner eller analyser. Godkänt arbetsprov. Arbetsprov ska avse översättning från svenska till och innefatta både ursprungstext och resultat. Konsulten uppfyller samtliga krav OK (behövs ej) JA

14 dnr , Upphandling av översättningstjänster Bilaga 3. Utvärdering JURIDIK Anbud nr 1 3 Offererad översättare James Hurst Chris Prophet Juridisk kompetens 30 poäng p eller mer från juridisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng. 4 4 Annan utbildning inom eller kännedom om svensk rättsordning ger 6 poäng. 6 6 Erfarenhet av översättning av juridiska texter inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 2 poäng. Maximalt kan 8 poäng erhållas. 8 0 Godkänt arbetsprov avseende översättning av juridiska texter inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30,00 28, Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15,00 6, Leveranstid översättning, 15 poäng, se mall 15,00 14, Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5,00 3, Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5,00 1,13 Summa, samtliga kriterier 100,0 63,5 EKONOMI Anbud nr 1 Offererad översättare James Hurst Ekonomisk kompetens 30 poäng p eller mer ekonomisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng 4 Annan ekonomisk utbildning och/eller erfarenhet från ekonomisk arbete ger 6 poäng 6 Erfarenhet av översättning av redovisning samt anslags- och avgiftsfinansiering inom den statliga sektorn ger 8 poäng. 8 Godkänt arbetsprov avseende översättning av ekonomiska analyser, utredningar, rapporter och dylikt inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30, Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15, Leveranstid översättning, 15 poäng, se mall 15, Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5, Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5,00 Summa, samtliga kriterier 97,0 TEKNIK Anbud nr 1 Offererad översättare James Hurst Teknisk kompetens 30 poäng p eller mer teknisk utbildning på högskolenivå ger 4 poäng 0 Annan teknisk utbildning och/eller erfarenhet från tekniskt arbete ger 6 poäng. 6 Erfarenhet av översättning av texter inom PTS särområden; telekommunikation, IT, post och radio och de fackuttryck som används inom området elektronisk kommunikation ger vardera 2 poäng. Maximalt kan 8 poäng erhållas. 8 Godkänt arbetsprov avseende översättning av tekniska utredningar, beskrivningar, rapporter och dylikt inom PTS särområden; telekommunikation, radio, IT respektive post, ger vardera 3 poäng. Maximalt kan 12 poäng erhållas Pris översättning, normal leveranstid 30 poäng 30, Pris språkgranskning, normal leveranstid 15 poäng 15, Leveranstid översättning, 15 poäng, se mall 15, Pris översättning, express leveranstid 5 poäng 5, Pris språkgranskning, express leveranstid 5 poäng 5,00 Summa, samtliga kriterier 96,0

15 SAMTLIGA OMRÅDEN Anbudsgivare 1 Anbudsgivare 3 1 dag = 8 arbetstimmar 1 dag = 8 arbetstimmar < 500 ord Normal leveranstid: Express leveranstid: < 500 ord Normal leveranstid: Express leveranstid: 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 1,75 Tid Poäng Tid Poäng 4 timmar 2p 2 tim 0,5p 4 timmar 2p 2 tim 0,5p 6 timmar 1,5p 4 tim 0,25p 6 timmar 1,5p 4 tim 0,25p 8 timmar 1p 8 tim 0p 8 timmar 1p 8 tim 0p 12 timmar 0,5p 12 timmar 0,5p 16 timmar 0p 16 timmar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: ord Normal leveranstid: Express leveranstid: 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 2,25 Tid Poäng Tid Poäng 2 dagar 2p 4 tim 0,5p 2 dagar 2p 4 tim 0,5p 2 ½ dagar 1,5p 1 dag 0,25p 2 ½ dagar 1,5p 1 dag 0,25p 3 dagar 1p 2 dagar 0p 3 dagar 1p 2 dagar 0p 3 ½ dagar 0,5p 3 ½ dagar 0,5p 4 dagar 0p 4 dagar 0p Normal leveranstid: Express leveranstid ord Normal leveranstid: Express leveranstid ord 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 5 dagar 2p 2 dagar 0,5p 5 dagar 2p 2 dagar 0,5p 5 ½ dagar 1,5p 3 dagar 0,25p 5 ½ dagar 1,5p 3 dagar 0,25p 6 dagar 1p 4 dagar 0p 6 dagar 1p 4 dagar 0p 6 ½ dagar 0,5p 6 ½ dagar 0,5p 7 dagar 0p 7 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: ord Normal leveranstid: Express leveranstid: 5 Tid Poäng Tid Poäng 5 Tid Poäng Tid Poäng 7 dagar 4p 3 dagar 1p 7 dagar 4p 3 dagar 1p 8 dagar 3p 4 dagar 0,5p 8 dagar 3p 4 dagar 0,5p 9 dagar 2p 6 dagar 0p 9 dagar 2p 6 dagar 0p 10 ½ dagar 1p 10 ½ dagar 1p 11 dagar 0p 11 dagar 0p ord Normal leveranstid: Express leveranstid: ord Normal leveranstid: Express leveranstid: 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 2,5 Tid Poäng Tid Poäng 8 dagar 2p 4 dagar 0,5p 8 dagar 2p 4 dagar 0,5p 9 dagar 1,5p 6 dagar 0,25p 9 dagar 1,5p 6 dagar 0,25p 10 dagar 1p 8 dagar 0p 10 dagar 1p 8 dagar 0p 11 dagar 0,5p 11 dagar 0,5p 13 dagar 0p 13 dagar 0p 15 14

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Procurement of consultancy assignments regarding the hybrid model for the mobile network (LRIC) DATUM

DATUM. UPPHANDLING Procurement of consultancy assignments regarding the hybrid model for the mobile network (LRIC) DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 24 september 2008 DIARIENUMMER 08-4969 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Procurement of consultancy

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster. Diarienr 08-3333

Upphandling av översättningstjänster. Diarienr 08-3333 Upphandling av översättningstjänster Diarienr 08-3333 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Tilldelningsbeslut för ramavtal avseende visuell profil, grafiska formgivningstjänster, medieträning samt kommunikationsutredningar

Tilldelningsbeslut för ramavtal avseende visuell profil, grafiska formgivningstjänster, medieträning samt kommunikationsutredningar HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-P Catharina Öberg Administrativa avdelningen Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se DIARIENUMMER 06-2801 Tilldelningsbeslut för ramavtal avseende visuell profil, grafiska

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Datum Dnr 2014-01-07 2013-02934 Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling VINNOVA har genomfört en upphandling av översättningstjänster inom området offentlig

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Datum 2009-05-14 Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Diarienummer 09-5381/72 ISSN Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandling av Rättsdatabas

Upphandling av Rättsdatabas PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Avtalsperiod och omfattning... 3 1.3 Annonsering... 3 1.4 Arbetsgrupp... 3 1.5 Inkomna anbud... 3 2 Prövning och utvärdering...

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT

UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT 1(1) Referens Datum Diarienummer Lina Fogelberg 2012-07-12 Fast 230-2012 UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT GÄLLANDE UPPHANDLING RAMAVTAL GENERALENTREPRENÖR Västfastigheter, distrikt Göteborg, har nu

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2.

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2. Upphandlingsrapport 2014-09-10 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser 2015

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / /

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / / C5 C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2013-05-24/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ / Upphandling av tvätt- och textilservice för Gällivare kommun / Bakgrund Nuvarande ramavtal med Samhall

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Diarienummer 10-10451 Författare Caroline Sandlin

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur Datum 2011-12-23 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Konsultuppdrag rörande översyn av hybridmodellen för det fasta nätet DATUM

DATUM. UPPHANDLING Konsultuppdrag rörande översyn av hybridmodellen för det fasta nätet DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Den 12 juni 2007 DIARIENUMMER 07-3097 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsultuppdrag rörande översyn

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos Skatteverket Annie Sörensen Dalum 2012-10-01 Dnr 131-467684-12/21 Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen hos www.skatteverket.se Postadress 171 94 SOLNA Skatteverket 0771-567 567 E-posladress

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 MEDDELANDE 1(2) Polisens verksamhetsstöd Datum Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-648-154/11 Ärendebeteckning 1027 Handläggare Michael Erilane

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-02-11 SN-2016/464.183 1 (2) HANDLÄGGARE Löfvenmark, Maria Maria.Lofvenmark@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling 9 kap. 9

Tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling 9 kap. 9 Tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling 9 kap. 9 Aktuell upphandling Upphandling Bemanning av sjuksköterskor i Sociala Sektorn, Borlänge kommun Diarienummer 201 5/ 37947 Ansvarig upphandlare

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer