Kommunikation och förankring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikation och förankring"

Transkript

1 1(21) Kommunikation och förankring En delrapport i utvecklingsprojektet Från produktvalsprocessen till avfall En metod för att förebygga avfall April 2012 Maria Larsson

2 2(21) Förord Delprojektet som presenteras i denna rapport är en del av utvecklingsprojektet Från produktvalsprocessen till avfall - En metod för att förebygga avfall, ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB och Region Skåne. Syftet med huvudprojektet var att ta fram arbetsmetoder och verktyg för att förebygga avfall från Region Skånes vårdverksamhet med fokus på Skånes universitet sjukhus, SUS. Projektet finansierades av Region Skåne och Sven Tyréns stiftelse. I projektgruppen för huvudprojektet har Åsa Lindskog (Tyréns AB), Maria Larsson (Tyréns AB), Stig Persson (Region Skåne) ingått. Experter på vård, inköp, logistik, lean och avfallshantering har deltagit i arbetet. Vid referensgruppsmöten deltog, utöver nämnda experter, även Naturvårdsverket, representanter från avfallsbranschen samt en beteendeexpert. Kristianstad, april 2012 Maria Larsson, Tyréns AB, , Uppdragsansvarig: Stig Persson, Region Skåne, , Delprojektansvarig: Maria Larsson, Tyréns AB, , Kvalitetsgranskning: Britt-Marie Fagerström , Rapportnamn:

3 3(21) Sammanfattning Denna rapport presenterar resultatet från delprojektet Kommunikation och förankring. Delprojektet ingår i huvudprojektet som har som mål att ta fram verktyg och arbetsmetoder för att förebygga avfall. Delprojektet Kommunikation och förankring bygger till stor del på arbetet som genomförts inom delprojektet Lean-inspirerad avfallsminimering, där bland annat flöden av kommunikation kopplad till materialflöden kartlades. Problem och förbättringsmöjligheter kring kommunikationen kartlades också. Resultatet visade tydligt att det finns en stor förbättringspotential mellan olika aktörer genom flödet. Tydligast var det mellan Koncerninköp och vården. Det finns ett stort behov av att ta fram en struktur för hur kommunikationen mellan Koncerninköp och vården ska ske kring till exempel reklamationer, beställningar och förbättringsförslag. Den strukturen kan sen stöttas med ett väl fungerande IT-verktyg. Inte minst kommunikationen i samband med upphandlingar bör bli bättre, med tydligare mandat och uppdrag åt dem som ska representera vården. Det finns också behov av bättre kommunikation internt inom Koncerninköp, och bättre systematik för att ta tillvara förbättringsförslag, klagomål och liknande på avdelningarna. Rapportnamn:

4 4(21) Innehållsförteckning Förord...2 Sammanfattning...3 Inledning Delprojektet Kommunikation och förankring Rekommendationer Syfte och mål Bakgrund Genomförande Resultat Intern kommunikation på avdelningarna Intern kommunikation på Koncerninköp Kommunikation mellan vårdavdelningarna och Koncerninköp Kommunikation med leverantörer...12 Rapportnamn:

5 5(21) Inledning Region Skåne och Tyréns AB har samarbetat för att hitta metoder för att minska avfall, i projektet. Incitamenten för att göra det var stark i båda organisationerna. Region Skånes avfallsmängder från vårdverksamheten har ökat under en lång tid, trots miljömålet Hållbar resursanvändning och trots arbete enligt Avfallsminimeringsplanen under flera år. Utöver Region Skånes egna mål finns, sedan slutet av 2009, EU:s ramdirektiv om avfall (infördes i svensk lagstiftning 2011) som tydligt pekar på vikten av att arbeta med förebyggande av avfall. Resurseffektiv användning av material och energi är centralt för att bygga hållbara samhällen. Det är därför viktigt för Tyréns att hitta metoder för att minska materialförbrukningen och därmed avfallsmängderna. På så sätt kan vi bättre arbeta för goda livsbetingelser nu och i framtiden. Arbetet i huvudprojektet delades upp i olika delar. Resultaten presenteras i en huvudrapport samt i ett antal nulägesrapporter och delrapporter. Syftet med denna delrapport är att presentera de resultat som vi kommit fram till inom delprojektet Kommunikation och förankring. Målet är att resultaten ska vara till hjälp och inspirera i det långsiktiga arbetet med att förebygga avfall. Delrapporten kan läsas fristående men sätts i sitt sammanhang i huvudrapporten. Trevlig läsning! Rapportnamn:

6 6(21) 1 Delprojektet Kommunikation och förankring Kommunikationen i materialhanteringskedjan på Region Skåne har lyfts fram som ett viktigt förbättringsområde för att undvika onödigt avfall. Tydligast behov av förbättring har vi sett mellan vårdenheterna och Koncerninköp. 2 Rekommendationer Vi har utifrån erfarenheterna i projektet tagit fram några rekommendationer för Region Skånes fortsatta arbete. Materialansvarig på avdelningarna Varje avdelning bör ha en materialansvarig med uppgift att: Fånga upp synpunkter Föra vidare synpunkter, vid akuta fall måste det gå snabbt Stämma av med andra avdelningar Informera internt Struktur för intern kommunikation på koncerninköp Rollfördelningen och kommunikationsvägarna behöver tydliggöras internt inom Koncerninköp, till exempel i hanteringen av reklamationer och klagomål. Struktur och system för kommunikation En tydlig kommunikationsstruktur bör tas fram för att tydliggöra vilka aktörer som ska kommunicera med varandra, och hur olika typer av information ska flöda i organisationen. När kommunikationsstrukturen finns bör ett tekniskt system för kommunikation kring material och produkter tas fram. Kommunikationsstrategi för ökat engagemang En kommunikationsstrategi bör tas fram för att uppgradera engagemanget för upphandlingar och produkter. Strategin bör utgå ifrån att det finns olika behov av kommunikation i olika delar av organisationen och på olika nivåer. Ett syfte är att tydliggöra vinsten för avdelningarna med att engagera sig. Tydliggör och befäst expertgruppernas uppdrag Expertgruppernas roll och ansvar bör förankras bättre i organisationen, både på ledningsnivå och bland vårdpersonal. Hur experterna utses på bästa sätt bör utredas och befästas. Expertgruppernas uppdrag bör inte begränsas till själva upphandlingssituationen, utan den bör vara mer löpande. Övergripande resursplanering Rutinerna för upphandling bör ses över så att man i god tid gör en övergripande resursplanering för varje upphandling. I den ska ingå gott om tid för test av produkter. Det ska också ingå en implementeringsfas efter att nya avtal är tecknade. Rapportnamn:

7 7(21) Kostnadsanalys av att prioritera bort tid för produktval Gör en kostnadsanalys av konsekvenserna av att avdelningarna inte anser sig ha tid att engagera sig i upphandlingar och test av produkter. I analysen bör ingå att titta på möjligheten att ha ett centralt ekonomiskt stöd till dem som engagerar sig. Ökad tillgång till miljökompetens Expertgrupperna behöver ett ökat stöd i att ställa miljökrav i upphandlingarna. Personerna i expertgruppen ska svara för kravställandet utifrån vårdens behov, men det är orimligt att de också ska kunna ställa miljökrav. Lagom stora förpackning Se över hur man i upphandlingarna kan arbeta med mer ändamålsenliga storlekar på förpackningarna. Det är ingen direkt kommunikationsåtgärd, men har lyfts fram som ett exempel på hur det blir när inte kommunikationen fungerar. 3 Syfte och mål Syfte och mål beskrevs i projektplanen enligt nedan. Största delen av projektet har kommit att handla om punkten Syfte 1. Uppmärksamma och om det går hitta lösningar på problem som uppdagas i andra delprojekt och som handlar om brister i kommunikationen. Kommunikationsproblem ska lösas med hjälp av kommunikationslösningar. Det kan också tänkas behövas någon form av inspirationsinsats för att stötta andra projekt. 2. Speciellt titta på hur omvärldsbevakning sker och hur det kommuniceras i organisationen. 3. Stödja delprojektet Leaninspirerad avfallsminimering i de redan identifierade kommunikationsproblemen om hantering av avvikelser och behovsanalys kring material och produkter. En del av detta hör ihop med den nuvarande expertrollen som vi kommer att titta närmare på. 4. Berätta om projektet och dess resultat internt inom Region Skåne och för andra aktörer. 3.2 Mål Klargöra vilka brister i materialhanteringen som handlar om brister i kommunikationen. Förslag på åtgärder ska tas fram där så är möjligt. 3.3 Måluppfyllelse Vi har konstaterat att en ganska stor del av bristerna i materialhanteringen handlar om brister i kommunikation, speciellt mellan Koncerninköp och vården. Rekommendationer för fortsatt arbete redovisas i den här rapporten. Rapportnamn:

8 8(21) Syftena med projektet har uppfyllts, även om punkten 1 inte fick så stor relevans. För punkt 4 gjordes en kommunikationsplan som har genomförts i allt väsentligt, se bilaga 3. Uppföljningen av hur vi har nått fram har visat att det inte lyckades fullt ut inom Region Skåne. Många vi pratade med hade inte hört talas om projektet. 4 Bakgrund I Region Skånes avfallsminimeringsplan finns mål för att såväl minska de olika avfallsmängderna som att öka källsorteringen av material till återanvändning och återvinning. Flera av målen har inte nåtts på SUS, medan det har gått bättre på vissa av de andra sjukhusen. I nulägesbeskrivningen och analysen i början av projektet Från produktvalsprocessen till avfall var det väldigt tydligt att det finns stora brister i kommunikationen kring produkter och avfall i verksamheten. Vi valde därför att ha ett speciellt delprojekt om kommunikation. 5 Genomförande Det här delprojektet har flutit ihop intimt med delprojektet Leaninspirerad avfallsminimering. I det projektet genomfördes två workshopar för att kartlägga flöden av material och information i verksamheten, kopplat till engängshandskar. När flödena var uppritade kartlades också vilka problem och förbättringsmöjligheter som fanns i olika delar av flödena. Resultatet av workshoparna kompletterades med några intervjuer, och det sammanlagda resultatet låg till grund för det fortsatta arbetet inom det här projektet, se bilaga 1. En så kallad A3-analys gjordes för att strukturera arbetet kring kommunikationen mellan Koncerninköp och vården, se bilaga 2. För att fördjupa bilden över hur kommunikationen mellan Koncerninköp och vårdenheter skulle kunna bli bättre, genomfördes ytterligare två workshopar. Den första riktade sig mot vårdpersonal och den andra var för både Koncerninköp och vården. Syftet med att först ha en workshop för bara vårdpersonal var dels att vi ville ha in åsikter från flera avdelningar och det hade blivit en obalans i antal från de två parterna om vi hade bjudit in Koncerninköp samtidigt, och dels att vi ville få utrymme att diskutera även den interna kommunikationen på avdelningarna. På den andra workshopen representerades vården av två sjuksköterskor som också var med på den första workshopen. Rapportnamn:

9 9(21) 6 Resultat Det är många aktörer som är inblandade i kommunikationen kring material och avfall på Region Skåne. I flödet från behovsformulering via upphandling, inköp, transporter, lager och användning till avfall har vi identifierat följande huvudaktörer: Vården, inklusive expertgrupper Koncerninköp Tranportservice Mediq Logistikcentrum Leverantörer Mest utmärkande i alla diskussioner har varit att det finns en stor förbättringspotential i kommunikationen mellan Koncerninköp och vården. Därför har vi fokuserat mest på den. Kommunikationen måste fungera dels internt på vårdavdelningarna och Koncerninköp och dels mellan vårdavdelningarna och Koncerninköp. Den nuvarande organisationen bygger delvis på att representanter från vården deltar i upphandlingar i så kallade expertgrupper. Dessa ska hjälpa till att fånga upp behoven i vården och omsätta dem i upphandlingskrav. 6.1 Intern kommunikation på avdelningarna Varje avdelning bör ha en materialansvarig med uppgift att: Fånga upp synpunkter Föra vidare synpunkter, vid akuta fall måste det gå snabbt Stämma av med andra avdelningar Informera internt Att informera internt handlar bland annat om att kunna visa kollegorna hur olika produkter ska användas. En del klagomål beror på att produkterna används på ett felaktigt sätt. På avdelningarna bör det finnas en gemensam plats för insamling av synpunkter och idéer, gärna i form av en tavla där man sätter upp post-it-lappar. Det kan vara flera tavlor per avdelning, placerade där man står och pratar, till exempel vid sköljen, medicinen eller fikarum. Det är bra om all personal kan se synpunkter och följa vad som händer med dem, enligt Lean-tänk. Det blir ett sätt att jobba med att synliggöra problem och idéer och därigenom gynna ständigt lärande och ständiga förbättringar. Arbetsplatsträffar, APT, har lyfts fram som ett viktigt forum för information och diskussion. Material bör vara en stående punkt på dagordningen. För att minska risken för informationsmissar bör det finnas en tydlig mötesstruktur och protokoll. Protokollen ska vara lättillgängliga, till exempel via mail eller katalog på intranätet. Mail kan komplettera annan information, till exempel för att hålla chefen underrättad om reklamationer etc. Rapportnamn:

10 10(21) 6.2 Intern kommunikation på Koncerninköp Rollfördelningen och kommunikationsvägarna behöver tydliggöras internt inom Koncerninköp, till exempel i hanteringen av reklamationer och klagomål. Det är inte tydligt hur man tillsammans bidrar till bästa resultat och uppföljning. Kommunikationen fungerar olika bra i olika upphandlingsgrupper. 6.3 Kommunikation mellan vårdavdelningarna och Koncerninköp Kommunikation mellan vården och Koncerninköp är av olika dignitet och karaktär vid olika tillfällen. Därför behövs olika kommunikationsvägar, men det mesta bör vara skriftligt. All skriftlig kommunikation bör kunna skötas genom ett system för all kommunikation kring produkter beställning, reklamationer, avvikelser, klagomål, idéer och information. Systemet bör vara så transparent som möjligt så att vem som helst ska kunna följa diskussioner, reklamationer etc. om olika produkter. Transparansen måste dock vägas mot sekretessregler. Innan man skapar ett tekniskt system enligt ovan är det dock nödvändigt att först skaffa sig en tydlig kommunikationsstruktur, där det tydligt framgår vilka aktörer som ska kommunicera med varandra, och hur olika typer av information ska flöda i organisationen. Om man inte skaffar sig den strukturen först riskerar ett nytt datasystem att inte lösa rätt saker. Man måste också i samband med införandet av den nya strukturen arbeta aktivt med förändringsledarskap. En troligen ganska enkel förbättring skulle kunna vara att de som arbetar med beställningar kommer in på rätt startsida i beställningsportalen, så att de få del av övergripande information och också lättare hittar till exempel blanketter för reklamationer. Koncerninköp ska titta på detta och samråda med verksamheten. Spårbarheten är viktig, att kunna följa vad som händer med ens ärende. På så sätt får man också feedback, vilket är viktigt för att man inte ska tappa sugen att engagera sig. Systemet skulle kunna skicka ett automatiskt mail till dem som är inblandade i ett ärende när det händer något nytt. Telefon kan behövas ibland för att diskutera frågor. Som det är idag har de som är materialansvariga ett antal kontaktpersoner på Koncerninköp som de vänder sig till i olika frågor utifrån ansvarsområde. Det fungerar bra i allmänhet. När nya produkter ersätter gamla hänger inte beställningsportalen med. Man får som materialansvarig leta efter ersättningsprodukter, och det framgår inte alltid att en vara har utgått. Detta är enligt Kristian Silverberg på Koncerninköp på väg att lösas. Det tekniska behöver kompletteras med mer utbildning i att hantera beställningsportalen. Introduktionen har varit väldigt dålig och de som ska använda den har till stor del fått lära sig den själva, vilket har orsakat stor frustration. Verksamheterna vill veta i god tid när en produkt är på väg att bytas ut. Oftast dyker nya produkter bara upp utan att information gått ut. Rapportnamn:

11 11(21) Expertgrupper Expertgrupperna ska vara länken mellan vården och Koncerninköp, men det finns flera problem kring till exempel mandat, struktur och metoder: Mandat, sammansättning och uppdrag: Koncerninköp plockar själva ut personer ur sitt kontaktnät. Uppdraget blir då inte sanktionerat i linjeorganisationen. Många sitter i expertgrupperna utan ett definierat mandat. Koncerninköp har föreslagit att sjukhuscheferna ska utse personer till expertgrupperna. Det finns en beskrivning av uppdraget som är framtagen av Koncerninköp, men den är inte fullt ut bekräftad av förvaltningsansvariga. Uppdragsbeskrivningen verkar ganska väl förankrad hos dem som är med i expertgrupperna, men det kan bli bättre och följas upp. De mindre enheterna, så som de mindre sjukhusen och vårdcentraler, är ofta inte representerade i upphandlingar. Det gör att vissa upphandlingar utgår ifrån behoven på de större sjukhusen. Det kan exempelvis leda till att förpackningsstorlekarna inte passar de mindre enheterna, och att upphandlingar och avtal blir så dåligt förankrade att avtalstroheten blir låg. På Stockholms läns landsting utser man styrgrupper för varje upphandling, som sen i sin tur utser expertgrupper. Så görs även för vissa upphandlingar inom Region Skåne. Det kan vara ett koncept att titta vidare på. Resurser: Det är svårt för klinikcheferna att avsätta folk när budgeten för verksamheten skärs ner allt mer. Det är väldigt resurskrävande för dem som är med i expertgrupper. Kostnaden får avdelningen stå för. Det är för lite tester av produkter före upphandling. Förr genomfördes fler tester, men det har minskat. Det kan vara resurskrävande att genomföra tester, vilket gör att det ibland är svårt att få avdelningar att ställa upp. Det gäller framför allt produkter som är allmänna, som till exempel förband och handskar. Kanske borde det finnas en central pott med pengar för upphandlingar av allmän karaktär. Det vore intressant att göra en bedömning av vad det kostar att icke fungerande produkter upphandlas på grund av att verksamheten har varit för dåligt involverad i processen. Planering: Det är dålig framförhållning på upphandlingarna, vilket gör det svårt att planera in i schemat för dem som är med i expertgrupperna. Det blir också svårt att hinna med tester av produkter på marknaden. Ofta hinner man inte göra det ordentligt, ibland inte alls. En övergripande resursplanering borde göras i god tid före upphandling. Beskriva krav och behov: Det är väldigt svårt att formulera bra kriterier för kvalitet och användarvänlighet, till exempel att få produkterna att passa ihop med övrigt material, eller få en storlek på förpackningarna som passar i skåpen. Rapportnamn:

12 12(21) I mån av tid försöker experterna hålla sig uppdaterade om vad som finns på marknaden, men som det ser ut idag ingår det i regel inte i expertrollen. Omvärldsbevakning är viktigt för att veta vilken typ av krav man kan ställa. Det ingår i expertrollen att samla in erfarenheter och behov från kollegor. Det görs i mån av tid och engagemang. För tillfället finns det ingen miljökompetens på Koncerninköp. Det gör att expertgrupperna får för dåligt stöd i vilken typ av miljökrav man kan ställa. Att komma tillrätta med svårigheterna i att formulera krav i upphandlingarna är ett långsiktigt arbete som kräver insatser på flera plan. Tydlighet kring hur omvärldsbevakningen och förankringen i verksamheten ska ske, strukturerad insamling av erfarenheter kring kravställande från egna och andras upphandlingar och ökad tillgång till miljökompetens är exempel på sådana insatser. Förankring och ständiga förbättringar: De flesta expertgrupper är bara aktiva under själva upphandlingen. En mer löpande kontakt mellan dem och koncerninköp skulle förenkla arbetet mycket i de specifika upphandlingssituationerna. Inte minst skulle man slippa skapa eller återuppväcka grupperna igen vid varje tillfälle, och man skulle kunna ha ett mer kontinuerligt förbättringsarbete. Det saknas ett nätverk mellan dem som ingår i olika expertgrupper. Experterna har ett stort ansvar att förankra hos medarbetare. I många fall vet avdelningarna inte vad expertgrupperna gör. Uppdraget att förankra borde tydliggöras och följas upp. 6.4 Kommunikation med leverantörer Huvudregeln är att det är Koncerninköp som har kontakten med leverantörer när det gäller till exempel reklamationer eller produkttester. Ibland kommunicerar vården direkt med leverantörer i samband med reklamationer och beställningar. Det kan vara praktiskt att ha det så, men Koncerninköp skulle önska att de fick mer information om vad som händer i den kommunikationen. Ibland kontaktar leverantörerna avdelningar direkt för test av produkter. Det är olika om man får produkterna gratis eller måste betala för dem. Det är ett problem vid reklamationer att batchnumret bara står på de yttre förpackningarna, så när produkterna packas upp försvinner deras koppling till batchnumret. Då är det betydligt svårare att reklamera. Batchnumret skulle behöva stå på de enskilda produkterna. Rapportnamn:

13 13(21) Information om produkter i avtal Rutinen för upphandlingar saknar ett tydligt steg för implementering av nya avtal. I vissa sker implementeringen mer eller mindre av sig själv, men i andra fall krävs det större insatser. De materialansvariga ska informera om nya produkter till sina kollegor. Informationen till de materialansvariga kan komma dels genom cirkulär om produkterna och avtalen, och dels genom direkt information från leverantörerna. Det brukar stå i avtalen att leverantörerna ska komma och demonstrera vid behov, och det gör de också gärna. Ibland har man arrangerat minimässor och utbildningar med leverantörerna, men de senaste åren har intresset för det minskat, troligen på grund av en tuffare arbetsbelastning i allmänhet. Rapportnamn:

14 14(21) Bilaga 1. Flöde av information, inklusive problem, möjligheter och prioriteringar. (2 sidor) Rapportnamn:

15 15(21) 1 Ingen möjlighet till idéinsamling säger vården. Koncerninköp: Alla förslag är välkomna, men man vet nog inte vart man ska vända sig. 2 Inget gehör för klagomål på t.ex. lila handskar. Alla som reklamerar en vara ska få feedback, säger Koncerninköp. Det finns olika system för reklamationer för olika förvaltningar. 1 Visning av nya produkter bör ske på avdelningarna. 2 Önskemål från vården: Få prova produkter på avdelningarna, testa i ca 2 v och sen utvärdera dem. Koncerninköp: Tester görs. Experter: Ont om tid att testa. Ibland testas produkterna på fel avdelning. Svårt att testa specifika produkter, det finns inte pengar till att t.ex. testa analysresultat för olika rör. 3 Svårt att få tid att titta på produkterna när/om de visas. 3 Inför en kvalifikationsfas. Koncerninköp: Man kan granska företag i en kvalifikationsfas men inte enstaka produkter. 4 Dålig information angående nya produkter. Koncerninköp: Allt finns i Raindance. 4 Prata med leverantörerna om fler färgkoder, t.ex. handskar 5 Vet inte vem vi ska vända oss till 5 Produktinfo från leverantör om särskilda produkter. Mycket bra info. 6 Vad/Vem är expertgruppen? Otydligt mandat, ej förankrat uppifrån. 1 Mer info önskas Koncerninköp: Ej formaliserad. Lättast för sepcialiserade produkter. 7 Vet inte vem vi ska vända oss till 2 Mer info önskas 8 Varor är lastat som 1 kolli, borde vara 2. För högt, för brett. Har kontaktat leverantör, men det hjälper inte. 9 Förrådsvagnar måste packas om p.g.a. felpackat till olika avdelningar. Har kontaktat Mediq men det hjälper inte. 10 Förut hade man förrådsmöten mellan vården, transportörer, Mediq och Koncerninköp, det borde återinföras. 11 Nya datasystem för beställningar gör att kommunikationen inte fungerar. Omstart på dialogen mellan Mediq och Koncerninköp är på gång. Konsult inkopplad. 12 Minimässor för produkter funkar ibland bra och ibland inte. 13 Koncerninköp: Ej önskvärd Rapportnamn:

16 16(21) Bilaga 2. A3-analys Rapportnamn:

17 17(21) Bilaga 3. Kommunikationsplan Kommunikationsplan Från produktvalsprocess till avfall Maria Larsson, Tyréns AB Projektets syfte och mål Syftet med hela projektet Från produktvalsprocess till avfall är att arbeta för Region Skånes mål om hållbar resursanvändning. Målet är att ta fram verktyg för Minskad materialanvändning Minskad avfallsgenerering Minskat innehåll av farliga ämnen i avfallet Främjande av miljöanpassade produkter Kommunikationens syfte och mål Syftet för Region Skånes del är att: Skapa engagemang i organisationen för att nå målet om hållbar resursanvändning Sprida erfarenheterna till andra organisationer Berätta för Region Skånes ledning samt för skattebetalarna att projektet pågår och vad som kommer ut av det. Syftet för Tyréns del är att: Skapa engagemang för avfallsminimering. Visa att vi arbetar med avfallsminimering och ligger i framkanten inom det området Inom ramen för projektbudgeten är målen med kommunikationen kring projektet att: De som vi har utpekat som aktörer och intressenter ska känna till projektet och kunna berätta kortfattat om det. Minst hälften av personerna inom de utpekade målgrupperna internt på Region Skåne ska känna till projektet. Information om projektet ska finnas på Region Skånes och Tyréns hemsidor och intranät. Tyréns styrelse och stiftelse samt Region Skånes politiker ska ha fått rapport om projektet. Vi ska ha berättat om projektet vid olika typer av arrangemang, där några av de externa målgrupperna finns med. Rapportnamn:

18 18(21) Aktörer och intressenter Med aktörer och intressenter menar vi här de som kan och bör vilja hjälpa till att sprida information kring projektet. Vi har valt att dela upp dem i tre grupper: Internt på Region Skåne, Internt på Tyréns och Externt. Intern Region Skåne Internt Tyréns Externt Kommunikationsavd. SUS Kommunikationsavd. centralt för Region Skåne Kommunikationsavd. övriga sjukhus Kommunikatörer på berörda avdelningar Cecilia Lindvall Stig Persson Anna Palminger Jenny Sandgren Kristina de Geer Miljöchefer Gunnar Fredriksson Elisabeth Höglund Ulf Wiklund Avdelningschefer miljö Avfallsnätverket Kompetensområde Miljö & Klimat Marknadsavdelningen Strateger Affärsområdeschefer U&S Affärsutvecklare U&S SKL Avfall Sverige Regionala kommunförbund Naturvårdsverket Naturskyddsföreningen Massmedia HUT Skåne Målgrupper Målgrupperna är dem som vi vill nå med kommunikationen för att uppnå våra mål och syften. De som ovan är utpekade som aktörer eller intressenter behöver vi förstås också kommunicera med för att de ska kunna hjälpa till att informera. Internt Region Skåne Internt Tyréns Externt Regionledning Sjukhusledning SUS Övriga sjukhusledningar Divisionschefer SUS Avdelningschefer SUS Miljösamordnare Reg Sk Övrig personal SUS Politiker (RS, RF, SUS) Styrelsen Stiftelsen Landsting (upphandlare, miljösamordnare, politiker) Klimatkommunerna Kommuner (omsorgen, avfallsansvariga, upphandlare, miljösamordnare, miljöchefer, politiker) Allmänheten Genomförande Internt Region Skåne Personal inom SUS bör få löpande information om att projektet pågår och vad som är på gång. Större informationsinsatser görs för dem och andra inom Region Skåne när det är något speciellt som händer och när vi får resultat från olika delprojekt som vi vill kommunicera. Cecilia Lindvall, kommunikatör på miljöledningsenheten, hjälper Rapportnamn:

19 19(21) till med spridning av information på de intranät som finns. Genom Cecilia samordnar vi också kommunikation om det här projektet och EU-projektet Clire. De personer som är utpekade som viktiga aktörer pratar vi kontinuerligt med och håller dem uppdaterade om vad som händer. Kommunikationsavdelningen på SUS håller vi kontakt med genom Eva Johannesson. De hjälper till att sprida information om projektet genom sina etablerade kanaler, främst intranätet, Chefsnytt och personaltidningen Dialogen. Miljöstrateger inom hela Region Skåne ska också få löpande information om projektet. Vi når dem genom nätverksmöten och intranätet. Divisionschefer och avdelningschefer på SUS nås genom Chefsnytt. Övrig personal på SUS nås främst genom intranätet och personaltidningen Dialogen. Regionledningen når vi genom kontinuerliga möten mellan ansvarigt regionråd och Miljöledningsenheten. Regionrådet ser till att information ges i andra politiska organ. Övriga sjukhusledningar nås via miljöchefer, miljöstrateger och intranätet, samt Miljöledningsenhetens kanaler. Övrig personal Region Skåne nås framför allt via intranät. Projektets slutrapport läggs ut på Region Skånes hemsida och SUS intranät. Internt Tyréns De personer som är utpekade som viktiga aktörer pratar vi kontinuerligt med och håller dem uppdaterade om vad som händer. Avdelningscheferna för miljöavdelningarna samt kompetensområde Miljö & Klimat når vi huvudsakligen genom att berätta om projektet på en kompetensträff i september Avfallsnätverket når vi både genom kompetensträffen och genom att berätta om projektet kortfattat i nätverksutskick. Marknadsavdelningen ska få sammanfattad information om projektet som direkt kan läggas ut på hemsidan och TyrNet. Strategerna får information om projektet via rapporten till stiftelsen. De ska också få samordnad, kortfattad, skriftlig information om detta projekt och projektet vid Nya Karolinska. Dessutom informeras Birgitta Olofsson vid särskilda händelser. Affärsområdescheferna och affärsutvecklarna ska också få samordnad information om det här projektet och Nya Karolinska. Rapportnamn:

20 20(21) Projektets slutrapport skickas till Tyréns styrelse och stiftelse och läggs ut på hemsidan och TyrNet. Externt Avfall Sverige och Naturvårdsverket är redan informerade eftersom de ingår i referensgruppen. De kommer genom detta också att få löpande information. SKL kommer vi att försöka få besöka och berätta om både detta projekt och Nya Karolinska. Om det inte går ska de få skriftlig information om projekten. Regionala kommunförbund, Naturskyddsföreningen och Massmedia ska få samordnad, skriftlig information om det här projektet och Nya Karolinska. HUT Skåne vet redan att projektet pågår, men vi ska försöka få till ett möte och berätta om hur det går med projektet. Vi ska försöka få till stånd ett samarbete med dem kring någon form av medlemsmöte. Strategiska personer på landsting och i kommuner ska få skriftlig information om projektet. När seminarier och dylikt arrangeras av andra aktörer ska vi erbjuda oss att berätta om projektet. Vi har redan genomfört en föreläsning på Avfall Sveriges och Naturvårdsverkets seminarium om förebyggande av avfall den 28 april. Dessutom har vi informerat om projektet vid ett antal mindre tillfällen. Vi ska också kontakta kommuner och landsting direkt och erbjuda oss att berätta om projektet. Vi ska sträva efter att skicka ut pressmeddelanden vid minst två tillfällen under projekttiden, i samband med någon händelse inom något delprojekt. Vid projektets slut skickas pressmeddelande om projektets resultat. Tidsplan och ansvar Maria Larsson har det övergripande ansvaret för att arbetet med kommunikationsplanen flyter på och utvärderas. Aktivitet Ansv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec J F M Prata med utpekade personer, hålla dem uppdaterade ÅL X X X X X X X X X Chefsnytt ML X X X Dialogen ML X X X Info till intranät ML, CL X X X Info till hemsidor ML, CL X X X Nätverksträff för miljöstrateger Reg Sk Löpande info till regionråd SP SP X X X X X X X X X X X X X Rapportnamn:

21 21(21) Info på kompetensträff ÅL Avfallsnätverket GF, ÅL X X X X X X X X X X X X Marknadsavdelning en Tyréns ML X X X Strateger ÅL X X X X X X X X X X X Samordnad, skriftlig info till strateger, AOC m.fl. Fortlöpande info till NV och Avfall Sverige SKL, ringa och träffa ML, EH X ÅL X X X X X X X X GF, EH X X X X HUT Skåne ML X X X Utskick till landsting och kommuner Avfall Sverige seminarium om avfallsminimering Avfall Sveriges årsmöte, delta och ha monter Landstingens miljödag ML, EH ÅL ÅL, GF m.fl. ÅL, GF X X Pressmeddelande ML, CL X X ML = Maria Larsson ÅL = Åsa Lindskog GF = Gunnar Fredriksson EH = Elisabet Höglund CL = Cecilia Lindvall SP = Stig Persson X X X X Uppföljning och utvärdering De åtgärder som ska genomföras följs upp genom att vi bockar av dem. Stickprovsvisa intervjuer görs med dem vi har satt upp som mål att de ska känna till projektet och kunna berätta kort om det, samt med de utpekade målgrupperna. Rapportnamn:

Från produktvalsprocessen till avfall Metod och verktyg för att förebygga avfall

Från produktvalsprocessen till avfall Metod och verktyg för att förebygga avfall för utvecklingsprojektet Metod och verktyg för att förebygga avfall Maj 2012 Åsa Lindskog och Maria Larsson 1(71) Förord Den arbetsmetod och de verktyg för förebyggande av avfall som presenteras i denna

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Tromsö 6 mars 2014 Anna Palminger Region Skåne Region Skåne Region Skåne Fyra övergripande miljömål Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun

Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun Renhållningsordning Bilaga 7 Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun Samarbetsprojekt Hässleholm Miljö och omsorgsförvaltningen Åsa Lindskog, Tyréns Oktober 2012 1 Innehållsförteckning 1 Syfte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Maria Larsson. Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring 2015-01-09

Maria Larsson. Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring 2015-01-09 2015-01-09 Maria Larsson Miljöstrateg med fokus på risker och möjligheter kring ett klimat i förändring Jag brinner för att skapa samhällen och organisationer som bidrar till ekologisk hållbarhet och livskvalitet.

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Avfallsplan Kick off 2013-01-30

Avfallsplan Kick off 2013-01-30 Kick-off Agenda 09.00 Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg 09.30 Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger 09.45 Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson 10.00 Delprojekt 4 Hans Skoglund 10.15 Delprojekt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallshanteringen en del av att förebygga avfall

Avfallshanteringen en del av att förebygga avfall Avfallshanteringen en del av att förebygga avfall En delrapport i utvecklingsprojektet Från produktvalsprocessen till avfall En metod för att förebygga avfall April 2012 Åsa Lindskog och Britt-Marie Fagerström

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer