Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga: Jympaledare Gym Spincykling Träna ute Värdar Rekrytering LUF Extern utbildning Intern utbildning Information IT Kort Skivor Anne Thelander Karin Svensson AnnaCarin Östman Per-Ola Silversved Lars Pettersson Gudrun Forslund (t o m december) Kajsa Hedin (t o m oktober) Eva Kristoffersson Elisabeth Keijser Susanne Backlund Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Susanne Backlund Pernilla Björkenäs Katarina Rönngren och Karin Henningsson Marja Svensson, Ewa Östman och Ann-Katrin Falk Anne Thelander Anja Pontén Elisabeth Keijser Susanne Backlund Kajsa Hedin (fr o m december) Peter Höglund Majris Lerstrand Pernilla Björkenäs

2 Verksamheten Arbetet med föreningens vision - lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla fortgick under året. Visionen var grundstommen för årets verksamhetsplan som innehöll följande mål: Mål Resultat Kommentar medlemmar medlemmar Ett tapp på ca 300 medlemmar under mars-april bidrog till resultatet. Kan ha berott på trängseln i gymmet som avskräckte vissa. Satsningar på information och marknadsföring sköts upp i väntan på att utökningen av lokalen skulle bli klar. Minst fyra medlemsaktiviteter för ökat medlemsvärde Flex och step införda som intensiteter Se över möjligheten att erbjuda träning med instruktör i gymmet (TMI) Allsångsjympa, Aerobicsdag, Triathlon*flera, HIT*flera Ej uppfyllt Startade jan -12. Fanns på schemat fr o m höstterminen. Utöka och utveckla JK Reception, kontor och gym togs i bruk i september och omklädningsrummen i december. En ökning med ca 1500 m2. Samtliga ledare Lufade Funknet etablerat och utvecklat som intern kanal för kommunikation Utveckla och anpassa föreningens organisation för att möta framtiden Nyrekrytering av ledare och instruktörer vid minst ett tillfälle Erbjuda fortbildning till föreningens funktionärer Ut/fortbildning av intern personal Minst två genomförda inspirationsdagar för föreningens funktionärer Införa nya och utveckla befintliga rutiner för receptionsvärdar/personal Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Funknet har utvecklats men är ännu inte klart och inte helt etablerat. Under hösten togs beslut om anställning av ytterligare en person i syfte att värva fler medlemmar, hålla nuvarande medlemmar uppdaterade och att leda infogruppen i vårt arbete med information och marknadsföring. HLR, utbildning för receptionsvärdar Svettisdagar, Vita veckan, utb i kursbokningsystem En dag om värderingar hölls under våren. Förtydligad Hur gör jag- pärm, prova på registrering i Excel

3 Miljöpolicy färdigställd för beslut Kris- och stöd manual uppdaterad Nyanskaffning/komplettering av träningsutrustning Cirkelgym Gymutrustning till utökat gym Datautrustning Ej uppfyllt Har skett fortlöpande Anskaffat och på plats Anskaffat och på plats Kompletterad och uppgraderad Information har hämtats in från andra föreningar. En lämplig person för uppdraget har utsetts. Högprioriteras Reviderades i samband med utökning av lokalerna. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 6120 medlemmar. Det är en minskning med 124 medlemmar jämfört med året innan (6244 medlemmar). Det ekonomiska slutresultatet för året hamnade på minus kr ( kr 2010). Föreningens kostnader hamnade under budget liksom intäkterna. Minskningen av intäkterna förklaras i allt väsentligt av färre sålda kort. Antalet sålda kort 2011 uppgår till stycken att jämföras med föregående års kort och budget kort. Priserna höjdes under året med ca 10 %. Prisjusteringen kunde dock inte kompensera för den minskade volymen. För detaljerad ekonomisk redovisning var god se separat bokslut. Under verksamhetsåret hade styrelsen 14 protokollförda möten. Några av styrelseledamöterna hade speciella uppgifter och roller. Anne Thelander hade, förutom att leda styrelsearbetet, det övergripande ansvaret för personal och funktionärsfrågor. Vidare hade Per-Ola Silversved lokalerna som sin uppgift. AnnaCarin Östman och Lars Pettersson ansvarade för de ekonomiska frågorna. Avtalet med Sundsvalls kommun fortlöpte och ungefär 600 (jmf ca 560st 2010) kommunanställda köpte under året träningskort hos oss. Under året initierade styrelsen en idégrupp ledd av Kajsa Hedin och med deltagande från styrelsen. Sex-sju funktionärer anmälde sitt intresse för att delta i gruppen som träffades ett antal gånger under hösten och spånade på idéer om utveckling och tillväxt. Invigningen av nya lokalerna var ett arrangemang som kom från gruppen. Sektionernas verksamheter Jympaledare Anna Lantz klev av sitt uppdrag som jympaansvarig under året och ersattes med Eva Kristofersson som tillsammans med Annika Holmqvist och Camilla Lindh var jympaansvariga. För motionärerna ordnades ett antal aktiviteter under året. I januari bjöds på efterlängtad repris av Allsångsjympan. Hanna, Malin och Johanna bjöd på Aerobicsdag i april där de peppade och körde järnet med ett gäng mycket nöjda motionärer. I augusti körde Kajsa Hedin och Marie Sjöström Miniröris på stan på"barnens dag". I samband med vår officella invigning bjöd vi på ett julpiffat Familjejympapass för 100 barn, sen fortsatte det med ett häftigt jympapass som gick parallellt som spin- och cirkelgympass och avslutades med ett Juljympapass. Ledarna träffades ett antal gånger under året för ledarträffar som bland annat resulterat i två arbetsgrupper, Barn/Ungdomsgrupp och Bas/Start grupp att jobba vidare med. I november träffades

4 ledargruppen för att dela med sig av sina betraktelser och inspirationer från årets Svettisdagar samt ta del av information från Sektionsledarträffen. Under våren ordnades dessutom en 5-kamp och fest, av Anders och Börje. Under året utbildades via Riks sex jympaledare steg 1 och 2, två ledare vidareutbildades i flex intervall och en i dans fuego. Seniorverksamheten Deltagandet på seniorsidan var under året bra och varierade mellan 60 och 130 med tisdagar som toppdag. Flexibiliteten och beredvilligheten att ställa upp för varandra var stor både bland ledare och värdar så bemanningen på passen var komplett. Ledare och värdar träffades två gånger under året för utvärdering, planering och för att stämma av mot den övergripande verksamhetsplanen i föreningen. Därutöver träffades en stor del av ledare och värdar i Helens bagarstuga vår och höst för intensiv tunnbrödsbakning med efterföljande pizzabakning Före juluppehållet erbjöds seniorerna prova på pass i cirkelgymet under ledning av Eva F och Gertrud D. Intresset för detta var stort. Under uppmärksamhetsveckan Ett friskare Västernorrland 9-15 maj erbjöds dagcenter ett extra enkeljympapass kl 14 en vardag men där var intresset måttligt. Två av seniorledarna deltog i de inspirerande Svettisdagarna i november. Spincykling Under både vår och höst hade spinningen en ökad beläggning. Arbetet med att utveckla pulsutbudet fortsatte, nu tekniskt, där vi motionärer provade Aktivios träningssystem. Vid varje spinpass kunde man låna en pulsklocka, logga in sig med en tagg för att sedan gå in hemma och titta på sin egen träningskurva och få statistik på träningen Utbudet kryddades även med specialpass som populära Vasaloppsspinningen, Triathlonpass, Halloweenpass etc. Under året utbildades via Riks en ledare steg 1 och 2 medel. Gym Arbetet under året hade fokus på att verkställa visionen om en utökning av gymmet. Medlemmarnas synpunkter och erfarenheter från andra föreningar i Friskis&Svettis har beaktats i syfte att ta tillvara på olika erfarenheter kring hur lokalen borde disponeras och utrustas. De omdömen som lämnades av motionärer när lokalen hade tagits i bruk var nästan uteslutande positiva. Det gav en fingervisning om att arbete hade lyckats samt en bra grund att stå på för en fortsatt utveckling av gymmet. Ett av målen och ett tillskott i verksamheten var uppbyggnaden av ett cirkelgym. Detta blev mycket uppskattat och de pass som bedrevs där, var mycket välbesökta. Under året utbildades via Riks tre gyminstruktörer steg 1 och 2 och tre ledare vidareutbildades i cirkelgym. Träna ute Under året erbjöds motionärerna cross, jogging (lättbas, bas och medel) och stavgång (bas). Ordinarie säsong pågick från början av april till slutet av september med sommar- och semesteruppehåll under juli. Under oktober erbjöd sektionen förlängd säsongen under fyra tisdagar med start från JK. Vidare anordnades sex långjoggpass då motionärerna kunde välja bas 90 min eller medel 120 min vilket uppskattades. Att det erbjödså grupper vid långpassen var troligen en anledning till att dessa ökade i popularitet med nästan det dubbla antalet motionärer jämfört med

5 året innan. Crossträning hade bra uppslutning av motionärer medan stavgången hade svårt att locka till sig folk. För femte året genomfördes ett Pricka Tiden-lopp den 24/5 på Norra berget, i år deltog 39 st. motionärer. En ledare gick via Riks steg 2 på UTE-ledarutbildningen. Värdar I värduppdraget ingick under året att sköta receptionen samt att vara nedre hallvärd. Värdarna från utegruppen finns inne i Friskis lokaler Bultgatan under perioden nov mars. Behovet av och omsättningen av värdar var stort. Femton nya värdar rekryterades under året samtidigt som fem stycken slutade. Orsaker till att man slutade var nytt arbete, nya arbetsuppgifter på jobbet, stressigt på jobbet samt flytt från Sundsvall. Ingen uppgav att de inte trivdes på Friskis&Svettis. För att locka nya värdar till föreningen hölls fyra värdinformationsträffar Under året anordnades två värdmöten. Den nya utökade lokalen medförde värdpassen utökades. Försäljning av drycker och lättare tilltugg i receptionen tillkom och blev uppskattat av motionärerna. Enligt önskemål från styrelsen utvecklades systemet för möjligheten att Prova på innan man eventuellt köper kort. Kassaapparat köptes in och nu återstår att installera denna och utbilda alla värdar. Under vissa tider var det stort tryck i receptionen, särskilt i samband med kortförsäljning, och det var då svårt att vara ensam i receptionen. Några av värdarna deltog i den kurs i HLR med hjälp av hjärtstartaren som anordnades under hösten och två värdutbildningsdagar hölls för nya värdar. Ledaruppföljning (LUF) Under året följdes alla ledare och instruktörer upp som planerat. Kvalitén på träningen som vi erbjöd såg i huvudsak bra ut. Förhoppningen var att ledare och instruktörer skulle känna att de under sin uppföljning fått möjlighet till utveckling. I uppföljargruppen och på riksnivå lyftes vikten av att följa upp ledarskapet fram. Under verksamhetsåret jobbades det för att uppföljarna ska kunna vara verksamma inom olika intensiteter vilket medförde att gruppen blev mer flexibel och kunde genomföra olika typer av uppföljningar. Under verksamhetsåret rekryterades tre nya uppföljare. Utbildning för dessa planeras ske under Några av föreningens uppföljare deltog på Svettisdagarna Information Under året träffades infogruppen vid nio tillfällen. Gruppens uppgifter bestod bland annat av arbete med skapande av schemafolder inför starten av vår- och hösttermin samt marknadsföring i form av tidningsannonsering om bl a sommarjympan (ST, Dagbladet, Sundsvalls Nyheter), studenterbjudande (Metro Student Magazine) och invigning och gratis julträning (ST, Dagbladet, Sundsvalls Nyheter). Under november och december annonserades det även på SF Bio. Det var Riks film med Wolfgang som rullade på biograferna, ett för oss nytt och uppskattat inslag som nådde en bred publik. Under v annonserades det åter på bussarnas baksidor med budskapet välkommen in i värmen. I slutet av året påbörjades arbetet med att byta verktyg för webbplatsen. Detta eftersom Riks i och med årsskiftet slutade erbjuda någon generell webblösning för föreningarna. Valet föll på leverantören Tankbar (samma som tidigare) samt deras nya verktyg Sitefinity. Det var företaget

6 Tankbar som lade över alla sidorna från gamla webbplatsen till den nya. Därefter gjordes finjusteringarna av infogruppen. Den nya webbplatsen lanserades den 30 januari Under året har fem stycken nyhetsbrev publicerats ( januari, april, juli, augusto och december). Utöver dessa har även ett välkommen-brev skickats ut till dem som besökt oss under prova påveckorna. Den stora utbyggnationen skapade ett behov av nya skyltar, både ute och inne. Utomhus ordnades med en entréskylt samt en ny pylon uppe vid vägen, och inomhus sattes nya skyltar upp som visar vägen i lokalerna. FaR - Fysisk aktivitet på recept Föreningen erbjöd personer med ett recept på Fysisk aktivitet (FaR) ett förmånligt träningskort. Träningskortet gällde på alla aktiviteter på basnivå. Syftet var att ge motionärerna möjlighet att prova på alla våra aktiviteter under en fyra månaders period. Under denna period fanns enkontaktperson till förfogande med syfte att ge stöd, guida utifrån det träningsutbud som fanns samt erbjuda gyminstruktion. Under året var 133st medlemmar registrerade med FaR kort. Receptförskrivningarna ökade totalt sett. Friskis&Svettis var den aktör som tog emot flest FaR recept i länet. Under året deltog föreningen i en gemensam träff med vårdcentralens personal, där varje aktör hade möjlighet att berätta om sin FaR verksamhet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (10) Verksamhetsberättelse 2012 IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed vår berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2012 31 december

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9)

Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9) Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9) 1 (8) Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Nynäshamn får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2011

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer