1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn Verksamhetsplan F&S Nynäshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn"

Transkript

1 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn

2 1 (8) Verksamhetsplan Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn under perioden Den skall ligga till grund för att förankra föreningens mål, för att ta fram en prognos för budget och ska ses som ett stöd för den löpande verksamheten samt ligga till grund för utvärdering efter periodens slut. Mål Öka till minst 1800 medlemmar Främst barn, unga och seniorer, genom marknadsföring, samarbeten med andra grupper/aktörer i kommunen och träningsutbudet. Ett ännu mer förädlat F&S Nynäshamn Varje ny medlem, liksom varje befintlig medlem ska känna sig välkommen till vår förening. F&S värderingar från "Vita boken- 12 värderingar -från ord till handling! ska genomsyra alla funktionärers möte med medlemmarna. Hög ledare/instruktörskompetens Genom utbildning, inspiration och uppföljning bibehålla en hög kvalité bland våra ledare. Skapa och fortsätta utveckla en mötesplats för våra medlemmar Bygga upp, skapa trygghet, ha längre öppettider, utveckla och planera framåt. Fortsätta vår utveckling av en välkomnande mötesplats. Föreningens ekonomi i balans Energin i vår organisation och det stora intresset för träning i vår omgivning gör att vi tror på en fortsatt ökning av medlemmar, och att våra befintliga medlemmar stannar kvar. Arbeta mot att ekonomin möjliggör fortsatt utveckling på både ledar- och lokalsidan. Skapa en långsiktig Handlingsplan Skapa en handlingsplan som möjliggör en långsiktig planering av ledarrekrytering och övriga förändringar/förbättringar i föreningens verksamhet. 100 % ren träning, fri från doping Genom dopingkontroller och tydlig information till medlemmar, diskussioner och utbildning med funktionärer. Framtagande av verksamhetsplanen Framtagandeprocessen av verksamhetsplanen har utöver tips och synpunkter från medlemmar och funktionärer bestått av diskussioner i styrelsen. Funktionärer har även haft möjlighet att lämna synpunkter via mail och via värd- och ledaransvariga.

3 2 (8) Verksamhetsplanens innehåll fastlades av styrelsen Verksamhet/Utbud Följande utbud skall finnas under kommande verksamhetsår: Jympa Gym Ute Bas och Medel: vilka är grunden bland intensiteterna och även grunden i vår förening. Vi avser att utöka våra jympapass under verksamhetsåret genom utbildning av nya ledare. Utöver detta önskar föreningen erbjuda flera bas- och medelvarianter. Senior och Start: kommer att ingå i utbudet. Core: kommer också att ingå i utbudet. Knatte/Familje-jympa: (med föräldrar för de yngre åldrarna) kommer att erbjudas både i Träningsverkstan och i Sorunda Junior: nytt pass för barn i åldrarna 7-12 år Step: kommer att ingå i utbudet. Skivstång: ny aktivitet startas upp under hösten 2012 med gruppträning med skivstång Gym: individuell/grupp träning med tillgång till instruktör Cirkelgym: gruppträning i gym med instruktör Indoor Walking: konditionsinriktad gruppträning på Crosstrainers Jogging : löpträning med ledare i lugnare tempo Löppass: Cross75 - längre löpträning med styrketräning under passet, högre tempo En tydlig ambition under kommande verksamhetsperiod är att höja kvaliteten ytterligare över hela fältet - från administration till bemötande och aktivitetsinnehåll. Vi har för avsikt att utöka öppettiderna i Träningsverkstan och kunna erbjuda fler gruppträningspass under dagtid. Intensitetsbeskrivning Se bilaga. Övriga aktiviteter I oktober kommer vi att kunna bjuda in deltagare på F&S Riks konvent Föreningskonferensen som kommer att anordnas på Utsikten. Vi kommer att bjuda på några träningstillfällen för kursdeltagarna i vår nya lokal.

4 3 (8) Under några tillfällen per år erbjuder vi utöver ordinarie pass aktiviteter för att beskriva nyheter, föreningens verksamhet eller som rolig uppmuntrare. Exempel kan vara Kick Off för funktionärer, Skärgårdsmarknad, Ösmo Marknad, Föreningens Dag, andra olika mässor eller happenings och regionala kampanjer. Under löpande termin vill föreningen uppmuntra till spontana eller planerade initiativ från ledare och värdar. Humor och glädje är viktiga delar av Friskis&Svettis själ vilket är viktigt att få fram till motionärerna. Information om aktiviteter/marknadsföring Värdar/ledarna ger aktuell information vid varje motionstillfälle. Annonsering i lokalpress sker vid terminsstart samt vid behov och vid extra aktiviteter därutöver anslås information i Träningsverkstan. Vi ser vår hemsida som en stor och viktig informationslänk och en del av föreningens marknadsföring, det är därför av största vikt att hålla den aktuell, tilltalande och tydlig. Vi anser att marknadsföring är viktigt för att synas i kommunens utbud av friskvårdsleverantörer. En kampanj i marknadsföring under hösten för nyrekrytering av medlemmar inför verksamhetsstart bör planeras. Höstterminen 2012 Styrelsen har för avsikt att fortsätta med verksamheten i Sorunda och Ösmo. Deltagarsiffror i Ösmo visar dock på en sänkning av motionärer på passen vilket bör leda till en diskussion om fortsatt verksamhet där. Visionsplan Utbildning av ledare och därmed också utvidgning av föreningens verksamhet kräver lång förberedelsetid. För att underlätta det arbetet har vi en enkel form av visionsplan att arbeta mot: 2012 : - utbilda ledare och starta intensiteter Skivstång och Puls Bas och Puls Medel - utöka Verksamhetschefs-tjänsten till 75 % 2013 VT: - utbilda ledare och starta intensiteter Intervall flex och Cirkelfys - uppnå 2000 medlemmar i föreningen - arbeta mot att kunna öppna gymmet för åringar 2013 HT: - utbilda ledare för varianter av intensitet Flex Alla Barnen Under året 2012 och framåt ska vi utarbeta en verksamhet för barn mellan ca 3 12 år där vi breddar oss både vad gäller verksamheten i Träningslokalen och i Sorunda

5 4 (8) men även utanför våra lokaler. Vi bör mer aktivt arbeta med marknadsföring mot skolor och förskolor i kommunen. Detta kan ske genom att bjuda in förskolegrupper för att tillsamman arbeta med MiniRÖRIS eller vara mer aktiva i skolor via ex Idrottslyftet. Att vi utbildar fler barnledare under vt-12 är en bra utgångspunkt för denna fortsatta verksamhet. Vi bör under hösten 2012 anordna RÖRIS utbildning för pedagoger i skolan för att sprida det skolprogram som utarbetats av Riks F&S sedan många år. Antidopingplan Föreningen ska arbeta förebyggande för att Friskis&Svettis Nynäshamn ska vara helt fritt från doping. Föreningen är redan vaccinerad och intyg ska sättas upp i lokalen och information ska finnas på hemsidan. Det ska vara tydligt var föreningen står i frågan och alla medlemmar och funktionärer ska känna till att vi som förening arbetar med en antidopingplan. Alla funktionärer ska också erbjudas utbildning i samband med interna utbildningsdagar och är skyldiga att genomföra Riksidrottsförbundets kunskapsprov i antidoping på Det ska göras regelbundna dopingkontroller under året och dem görs av Riksidrottsförbundet. Föreningen kan beställa kontroller och/eller Riksidrottsförbundet kan göra oanmälda kontroller. Ingen i föreningen vet exakt när dessa kontroller sker. 100 % ren träning, fria från doping! Utbildning och kvalitet Ledare Rekryteringsgruppen tar fram ett utbildningsförslag för ledare för hela verksamhetsplansperioden utifrån styrelsens beslut om intensiteter inklusive behov av fortbildning. Utbildningarna sker inom ramen för Friskis&Svettis i Sverige. Utifrån centrala beslut från Friskis&Svettis Riks skall samtliga ledares kompetens kvalitetssäkras (LUF) varje verksamhetsår. Fortbildning av ledare sker utifrån styrelsepolicy. Ledare kan själv initiera fortbildning. Värdar/Receptionister De nya rollerna passvärdar, gymvärdar och receptionister har en blivande värd idag möjlighet att välja mellan. Intern utbildning och regelbundna träffar är en förutsättning för att få en fungerande värdgrupp som känner sig engagerad och insatt i föreningens inre verksamhet. Formerna för detta kommer vi att arbeta vidare med och förbättra. Föreningen skall ge alla funktionärer relevant internutbildning i praktiskt handhavande samt kommunikation och bemötande. Därutöver anordnas träffar/trivselkvällar vid ca 2 tillfällen under året.

6 5 (8) Styrelse För att hålla hög kvalitet på styrelsearbetet erbjuds ledamöterna att gå F&S Riks utbildningar/fortbildningar. Detta ses som en förutsättning för att kunna föra föreningens verksamhet framåt. Styrelseledamöter deltar i Riksstämman och i Verksamhetsdagar/Föreningskonferenser som F&S Riks arrangerar. Verksamhetsstöd Inköpta tjänster Redovisningsbyrån Anakta kommer fortsättningsvis att handha redovisning för F&S Nynäshamn och vara behjälpliga med lönerapportering och utbetalningar. IT-stöd Föreningen har egen hemsida: Funktionärskläder Stadium promotion är leverantör för alla ledar- och värdkläder. Kläder m m hanteras och beställs av klädansvarig. Beslut om klädpolicy fattas av styrelsen. Funktionärer (ledare och värdar) erbjuds kläder enligt gällande klädpolicy. Funktionärsstöd Funktionärsinformation Den löpande informationen består av styrelseprotokoll som skickas ut till samtliga funktionärer. Alla funktionärer får en uppdaterad funktionärslista. Övrig återkommande information går ut till samtliga funktionärer. Funktionärer har ett stort eget ansvar att söka och hålla sig informerade om föreningens inre och yttre verksamhet. Hemsidan innehåller en lösenordskyddad funktionärsdel där information som är av värde för funktionärer finns tillgänglig. Där finns möjlighet att hämta info såsom scheman, funktionärslistor, blanketter av olika slag m.m. Funktionärsträffar Inför och under termin erbjuds värd- och ledarträffar som Värd- resp Ledaransvariga kallar till. Träffarna skall bl. a fokusera på funktionärers bemötande och service både internt och gentemot motionärer. Utbildning kan bli aktuellt. Vid säsongstart arrangerar föreningen en gemensam större funktionärsträff en sk Kick-off. Denna träff är en viktig plattform för alla ideellt arbetande funkisar i F&S Nynäshamn för att skapa vi-känsla inför verksamhetsåret. Under denna träff skapas

7 6 (8) också möjlighet till att lära känna varandra, få insikt om de olika rollerna i föreningen, möjlighet till påverkan i aktuella frågor för föreningen mm. Där presenteras också viktiga nyheter och information från F&S Riks mm. Funktionärskläder, Rikskort, vikariescheman m.m delas även ut på dessa träffar. Dessa möten är obligatoriska. Mentorskap/Fadder Nya ledare erbjuds en fadder som stöd under utbildningen och den första tiden som ledare för ett eget pass. Värdar får möjlighet att prova på rollen och få hjälp av en erfaren värd under en period. Därefter utvärderas perioden och eventuellt kontrakt upprättas. Fokus på ökat medlemsantal "Blir vi fler kan vi göra mer!" För styrelsen, Friskis&Svettis Nynäshamn Nynäshamn Gunilla Sandman Ordförande Yvonne Björnén Verksamhetschef

8 7 (8) Bilaga Träningsformer och intensiteter Jympa Detta är vårt utbud av träningsformer under verksamhetsperioden. Ett träningspass ger effektiv och rolig träning! Välj vilken typ som passar dig. På så sätt får du bättre effekt på ditt tränande och orkar ha roligt. Familj Rörelselek för barn 3 6 år och vuxna tillsammans (för de yngre). Spring, hopp och lek till glad musik. Junior Juniorjympa är ösiga, fartfyllda pass. Här är inte träningseffekten av enskilda övningar det viktigaste, utan det absolut viktigaste är att det upplevs lustfyllt och positivt att röra sig och vara igång med kroppen. Passen är kortare än vanliga jympapass och har ett omväxlande upplägg. Start Enkel och lite lugnare jympa för dig som vill komma igång. Anpassat så att du hinner ta ut rörelserna även om du är ovan. Utan hopp. Senior Jympa för dig som är äldre. Extra betoning på rörlighet, balans och stabilitet. Lugn och trivsam stämning. Intensitet och belastning på övningarna ligger mellan start- och basnivå. Bas För dig som vill ha en skonsam träning och bygga upp styrka och kondition från grunden. Rörelserna är tydliga men fartiga och spännande trots sin enkelhet. Puls Bas Jympa med betoning på kondition. För dig som är van att jympa, gillar tempo och inspireras av lite rörelseutmaning. Medel Populäraste intensiteten som passar de flesta med god allmänkondition. Här förekommer både hopp och rörelser som ger hög puls. Station Medel Jympa på medelnivå med betoning på styrka. Gruppen delas i fyra mindre grupper. Till drivande musik tränar du styrka på de olika stationerna med hjälp av gummiband, hantlar och brädor. 75 min långt. Puls Medel Ett jympapass för dig som är van att jympa, gillar tempo och inspireras av några rörelseutmaningar. I Pulspasset hänger vi på musikens driv med roliga steg, ös och pulshöjande övningar i ett längre konditionsavsnitt. Intensiv Intensiv är för dig som har bra kondition, starka muskler och gillar att träna med hög belastning. Styrketräningen är klart tuffare med riktigt tunga och krävande övningar.

9 8 (8) Core Funktionell träning med rygg, mage och bålstabilitet i fokus. Ett instruktivt pass där du tränar effektivt och säkert men också utmanar dig själv i styrka, stabilitet, balans och rörlighet. Funktionellt helt enkelt. Skivstång Gillar du sportig, rak och ösig styrketräning, då är Skivstångspasset något för dig. Träningen är enkel och effektiv med hjälp av skivstång, drivande musik och tydliga instruktioner. Belastningen anpassar du själv, från att enbart använda skivstångens egen vikt på ett par kilo, till att lägga på ett avsevärt antal kilo. Övningarna ger dig styrkeuthållighet för ben, höfter, rygg, mage, bröst, axlar och armar. Dans Gym Step Stegkombinationer med danskänsla på step up-bräda. Gym Individuell träning med maskiner och redskap, tillgång till kunniga instruktörer. Cirkelgym Träna ute Cirkelgym är ett gruppträningspass där du tränar individuellt vid olika stationer / maskiner, under ledning av en instruktör. Indoor Walking Indoor Walking är en enkel konditionsträning som alla kan vara med på. Kliv bara upp på "Walkern", greppa styret och börja gå! Löppass / Cross 75 Löptempo 4.30 till 5.30 min/km. Målgruppen är vana joggare/löpare som vill förbättra prestationsförmågan. Jogging och löpning i varierad terräng. Jogging / Bas Du har provat att jogga, men inte riktigt kommit igång. Eller så är du van joggare, som trivs i ett lugnare tempo Tempo 6,30-7,30 min/km

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009 nummer 4 2009 Friskispressen Haninge Lotta Dahlgren som leder höstens nyhet Spin/start foto: Peter Dahlgren Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september Ordföranden har ordet Nytt schema

Läs mer

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning Södertälje utejympa & utefys måndagar & onsdagar kl. 18.00 hela sommaren, i mälarparken. Sid 2. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna Utejympan är här och samtidigt flyttar Friskis&Svettis Södertälje

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (10) Verksamhetsberättelse 2012 IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed vår berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2012 31 december

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års 5-12 1:års kalas! Friskis&Svettis har funnits i Stinsen i ett år. Var med och fira den 1 oktober. foto: Lea Hjalmarsson Spin puls Ny pulsbaserad spinning Håll koll på din spuls och spinningpasset blir

Läs mer

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för Eskilstuna NYTT KONCEPT PÅ SPINNINGEN. MER FOKUS PÅ KÄNSLA. SIDAN 2 Ny snurr på spinningen Flyttnytt Ut med bas, medel och intensiv. In med Spin+tid, soft eller intervall. Nu släpps nya spinningkonceptet.

Läs mer

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8.

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8. Tyresö glöm inte att anmäla dig till friskisloppet Se sidorna 3, 5 & 8. Kämpen Jenny köar för att få en ny njure Jenny Stensson, 19 år, väntar på en njurtransplantation, pluggar till sjuksköterska, tränar

Läs mer

Linköping. Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi. En bra bas Jympan som passar alla

Linköping. Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi. En bra bas Jympan som passar alla Linköping 127 PASS OCH 160 GYM- TIMMAR VARJE VECKA! foto: toomas piirimets Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi Marie Malander har tränat sig till ett nytt liv. Det är inte bara träningen som

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer