VAD, NÄR, HUR OCH AV VEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD, NÄR, HUR OCH AV VEM"

Transkript

1 VAD, NÄR, HUR OCH AV VEM praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen andra utgåvan hans ottosson

2 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst Stockholm AB Svensk Byggtjänst och författaren Andra utgåvan Form & layout: Annika Lönn Illustrationer: Beate Pytz Omslag: Tobias Lindqvist-Ottosson Tryck: Norra Skåne Offset, Hässleholm 2015 ISBN

3 innehåll I INTRODUKTION 11 2 ALLMÄNT OM PROJEKT INOM BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSBRANSCHEN Projektroller Intressenter Projektets intressenter Aktörer Intresseföreningar i branschen Upphandling av tjänster, entreprenader och material Upphandlingsformer Kontrakts-/genomförandeformer Allmänt Entreprenadformer Konsultavtal Ersättningsformer Entreprenader Projektering Samarbetsformer Allmänt Lite om BIM, Building Information Management Projektledningsformer Kontraktsstödjande hjälpmedel Entreprenader Projektering Myndighetskrav för byggbranschen Allmänt Planarbete/detaljplan 35 3 GENERELLT OM PROJEKT Allmänt Projektledning 36 5

4 3.1.2 Vad är ett projekt? Projektledningsprocessen Projektflöde Projektflöde vid utförandeentreprenad/general- (GE), och delad entreprenad (DE) Projektflöde vid totalentreprenad (TE) och funktionsentreprenad (FE) Projektets mål Uppdragsbeskrivning, uppdragsspecifikation Projektstruktur Skapa projektstruktur med WBS och arbetspaket Projektets styrning Projektledningsprocesser Strategier, taktik och etik för projektet Styrning Tropiska projekt 61 4 GENERELLA HUVUDPROCESSER Initieringsprocessen Allmänt Inledande aktiviteter för hela projektet Inledande aktiviteter för projektörer/konsulter Inledande aktiviteter för entreprenörer Planeringsprocessen Allmänt Planeringsprocesser/kunskapsområden Producerande processer Allmänt Projektering Produktion Leveransgodkännandeprocesser Avslutningsprocessen för projektet 82 5 PROJEKTSKEDEN Idéskedet/projektets initiering Förstudie/förslagsskede/programskede/projektets planering Projekteringsskedet 86 6

5 5.3.1 Systemhandling, principritning Bygghandlingsprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag vid utförandeentreprenader Framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingar vid total- och funktionsentreprenader Produktionsskede, installationsskede Garantiskede 99 6 KUNSKAPSOMRÅDEN Myndighetskontakter Bygglov, rivningslov, marklov, lov tillfällig åtgärd och byggnadstillstånd Anmälan om kontrollansvarig enligt PBL, anmälan (bygganmälan), tekniskt samråd och kontrollplan enligt PBL Anläggningsbesiktningar av hissar, tryckkärl, kylanläggningar, belastningsprovningar av elanläggningar o dyl CE-märkning Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation Slutbevis Beslut, samordning och integrering Allmänt Möten Samordning Integration Omfattning, egenskapsbestämning och gränssnitt Allmänt Egenskapsbeskrivning och projekteringsriktlinjer Ändringshantering Allmänt Ändringsstyrning Miljö och arbetsmiljö Allmänt Miljöbegrepp och definitioner Vanliga miljömål Lagar och andra krav Miljöarbete i projekt 137 7

6 6.5.6 Miljörisk- och arbetsmiljöhantering av den framtida verksamheten Upprätta miljöplaner och miljökontrollplaner Arbetsmiljöarbete i projekt Arbetsmiljöplan/förhandsanmälan Brandskydd Kvalitetsstyrning Allmänt Organisation Olika delar av kvalitetsarbetet Kvalitetsprocessen i projekt Praktisk kvalitetskontroll under projekteringen Praktisk kvalitetskontroll under produktionen Validering/compliance Avvikelserapportering Kvalitetsrevision Tidsstyrning Allmänt Definitioner av tidplanebegrepp Tidsstyrningsprocessen Upprätta tidplan med kritiska linjer (CPM/Critical Path Method) Resursoptimera Osäkerhetsanalysera Övervaka, agera, omplanera Flowline/platsschema Kostnadsstyrning Allmänt Kostnadsbedömningar Budgetering Kassaflödesplan/cash flow Kostnadsstyrning Resurser/organisation Allmänt Personalresurser, organisation Personalrelationer Utrustning och informationssystem Lokaler Kommunikation/information Allmänt 197 8

7 Information om ändringar Informationsutbyte Lägesrapporter Dokumenthantering Arkivering Risk- och osäkerhetshantering Allmänt Riskuppfattning Riskhanteringsprocessen Projektrisker När gör man riskhanteringen? Praktiskt riskhanteringsarbete Riskidentifiering Riskanalys Prioritering Åtgärdsplanering Riskagerande under genomförandefasen Utvärdering, dokumentation Anskaffning / inköp och leveranskontroll Allmänt Planera inköpen Leverans-, entreprenadform Förhandling Förfrågningshandlingar Upphandling av bygg- och installationsentreprenör/leverantör Upphandling utrustning/inredning Säkerheter Försäkringar Kontraktsstyrning av projekteringsfasen Kontraktsstyrning av produktionsfasen Förbesiktningar/syn/FAT/kontrollantrapporter Slutrengöring Hävande/tvist Godkännande av entreprenader och leveranser Bygg- och installationsbesiktningar Provningar, besiktningar, SAT, samordnad provning för utrustning Garantibesiktning Avslutningsprocessen för projektet 272 9

8 7 ORDLISTA, FÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR Förkortningar Termer VERKTYG 285 Bilaga 8:1. Projektplan exempel 286 Bilaga 8:2. WBS Arbetspaketbeskrivning mall 292 Bilaga 8:3. Gropinformationsmall 293 Bilaga 8:4. Hissinformationsmall 294 Bilaga 8:5. Dörrmatrismall 295 Bilaga 8:6. Checklista informationsutbyte inredning/utrustning mall 296 Bilaga 8:7. Mall gränsdragningslista utrustning 297 Bilaga 8:8. Gränsdragningslista 298 Bilaga 8:9. Kostnadsreglering mall 301 Bilaga 8:10. Checklista brandskydd. Teknisk brandskyddsrevision mall 302 Bilaga 8:11. Checklista Brandskydd. Teknisk brandskyddsrevision mall 303 Bilaga 8:12. Kontrollplan mall 304 Bilaga 8:13. Avvikelserapport mall 309 Bilaga 8:14. Revideringslogg mall 310 Bilaga 8:15. Riskanalys mall 311 Bilaga 8:16. Överenskommelse med huvudentreprenör exempel 312 Bilaga 8:17. Checklista inköp utrustning mall 316 Bilaga 8:18. Logg över säkerheter för entreprenader mall SÖKORD

9 1 INTRODUKTION Att driva projekt är att vilja, men det räcker inte med ett gott humör och djävlaranamma. Man måste ha kunskap och rätt information för att fatta rätt beslut. Bygg-, anläggnings- och installationsbranschen har i flera tusen år använt sig av projektformen för att bygga tempel, vägar, broar, hamnar och hus. Inom vår bransch finns det således en enorm projekttradition. I mitten av 1900-talet medförde rymdflygningar, tekniskt avancerade vapensystem och datorindustrin att andra branscher började driva stora och komplicerade projekt. Datorernas intåg medförde också stora möjligheter att hantera mängder av data på ett lätt och användbart sätt. Nya verktyg och metoder för att lyckas med komplicerade projekt togs fram, framför allt av NASA och den amerikanska militären. Beställare började kräva någon form av kunskapsbas för projektledare som skulle få driva ett komplicerat projekt. Behov och krav på certifiering av projektledare började dyka upp. Egentligen är det lika självklart att en projektledare har en grundkunskap i hur man driver ett projekt för 30 miljoner, som att man ska ha körkort för motorcykel. Projektledarskap är ett yrke som kräver specifika kunskaper och färdigheter. Lokala certifieringar har existerat en längre tid, men har inte fått någon större spridning eller praktisk betydelse. Idag finns två stora internationella certifieringsinstitut som certifierar projektledare, PMI och IPMA. I slutet av 1960-talet bildades Project Management Institute (PMI) som sammanställde hjälpmedel och processer så att man lättare skulle kunna leda olika projekt. Informationen samlades i PMBOK A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Denna skrift, som reviderats ett antal gånger, är kunskapsbasen för att bli PMI-certifierad. PMI har mer än certifierade projektledare, s k Project Management Professional (PMP), sedan certifieringsstarten Certifieringen är tidsbegränsad och man måste kunna visa att man har fortsatt arbeta med eller i projekt för att få behålla sin certifiering. PMI har lokalavdelningar (chapters) i ett 30-tal länder, bl a Sverige. I Sverige har Projektforum (Swedish Project Management Society) valt att certifiera enligt IPMA:s (International Project Management Associations ) regler. Denna certifiering sker på olika nivåer (A, B, C, D, E) beroende på kunskap och erfarenhet. Även denna certifiering är tidsbegränsad. IPMA finns representerad i Sverige och ytterligare ett 40-tal länder. Behovet av professionellt genomförd projektledning har också resulterat i att man tagit fram ISO Vägledning för projektledning. I denna och PMBOK har man specificerat ett antal processer och kunskapsområden som bör ingå i projektarbetet för att man ska ha en rättvis chans att lyckas med sitt projekt. Bygg- och anläggningsbranschen har sysslat med projekt alltsedan Farao Zozers tid ca år f Kr. Imotep är den förste dokumenterade projektledaren. Han var dessutom arkitekt och byggmästare för den första pyramiden, en trappstenspyramid. Med tusentals år av ackumulerad kunskap undrar man om vi byggare verkligen har något att nytt att lära? Varför inträffar miljöproblem som i Hallandsåsprojektet, mögel i Moderna Museet, fuktskador i Hammarby sjöstad, karteller etc? Varför uppkommer fel i vissa projekt? 11

10 Styr vi våra projekt på rätt sätt? Har vi i byggbranschen tagit till oss de moderna projektledarverktyg och processer som utvecklats i andra branscher? I slutet av 1900-talet betraktades svenska entreprenörers projektledarskap med respekt. Traditionen inom byggbranschen har emellertid varit att göra som vi alltid gjort. Vi har därför varit sena med att ta till oss nya metoder och verktyg. Projekten har blivit mer och mer komplexa och nya material introduceras och används. Den gamle dominerande och domderande byggaren med sina stövlar och sin hjälm, i stället för boots och cowboyhatt, liknade i mycket John Wayne. När han såg ett problem gjorde han ett snabbt överslag, tog ett beslut, och sköt ihjäl problemet. Om detta i sin tur skapade nya problem sköt han ner dem också. Alltför ofta medförde detta förseningar, kostnadsökningar och kvalitetsproblem. Den nya generationens projektmedarbetare med sin datorkunskap och enkel tillgång till en mängd information accepterar inte att arbeta på detta sätt. Idag vill medarbetarna ha meningsfulla arbetsuppgifter. Utan detta brister lätt moralen, utvecklingsändringar blir svåra att genomföra och bra människor söker nya jobb. Det finns och utvecklas kontinuerligt ett stort antal datorprogram som projekthjälpmedel. Bakgrundskunskapen om dessa projektledarverktyg saknas emellertid ofta. Detta medför att hjälpmedlen inte används optimalt. Vi måste tillbaka till en ledande projektledarroll för att klara av konkurrensen på en globaliserad marknad. De nya it-verktygen utvecklar våra medarbetare till fantastiska ekvilibrister vid tangentborden, men utan byggmaterialkunskap, byggfysikkunskap och kunskap i hållfasthet och design är de enkla offer för marknadsförare av nya material. Vi måste således ha en riskanalys och kvalitetskontroll som hjälper oss att rita och bygga rätt. I denna bok beskrivs de processer och kunskapsområden som bör ingå för att man ska lyckas med sina projekt. Dessutom ingår grundläggande information om olika verktyg och metoder t ex WBS, Earned Value och hur en nätplan med sina glapp fungerar. Vissa delar som t ex avsnitten om exempel på möten och kontraktsskrivning kan användas som idégivare och uppslagsbok. Exemplen och upplägget i kapitel 6 Projektets kunskapsområden följer ett installationstätt industribyggprojekt med krav på hygien och sekretess. Materialet kan lätt överföras på anläggningsprojekt. Kunskapsområdena är desamma för alla typer av projekt, men får vid anläggningsprojekt (väg- och järnvägsprojekt) ett lite annorlunda innehåll. I avsnittet Möten finns exempel på vad som ska avhandlas samt förslag på vilka som bör närvara. Dessa delar kan direkt användas som underlag vid upprättande av projekthandböcker för beställare, projektörer eller entreprenörer. Strukturen, verktygen och metoderna som redovisas i denna bok är generella och kan användas i tillämpliga delar för olika kunder, projektledare, uppdragsledare, arbetschefer och ledande montörer för att styra det egna arbetet. Ett gott råd är att anpassa projektledningsarbetet till projektets storlek och komplexitet. Använd huvudprocessen och kontrollera alltid vad som behövs inom varje kunskapsområde. Stora delar av boken beskriver generell projektledning. Boken kan därför även användas av projektledare utanför bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Om man vet vad och varför något ska utföras, samt HUR och NÄR det ska göras och VEM som ska utföra det har man kontroll över projektet. Låt hjärtat, hjärnan och djärvhet styra ditt arbete. Myndigheterna styr byggverksamheten med hjälp av lagar, förordningar och regler. Dessa revideras och kompletteras regelbundet. Byggbranschen reviderar också sina hjälpmedel kontinuerligt. I denna andra utgåva har jag uppdaterat texten till aktuell status. Risk Management ingår numera rutinmässigt i byggprojekt varför detta kapitel utökats. Vissa skönhetsfel från första utgåvan är korrigerade. Göteborg i februari 2015 Hans Ottosson 12 1 introduktion

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL. Handbok med mallar och checklistor

Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL. Handbok med mallar och checklistor Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL Handbok med mallar och checklistor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Tidigare publikationer

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Handbok för byggprojektledning

Handbok för byggprojektledning Processägare/rutinansvarig: Björn Ekström Samordn. kval.syst: Louise Ahlqvist Godkänd av: Björn Ekström : Sida: 1(25) Handbok för byggprojektledning Inledning Denna handbok är indelad efter de skeden som

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN:

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: SPONSOR: IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG 2 VÄLKOMMEN TILL IDG.SE PINPOINT! Vår ambition är att Pinpoint ska

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Roller och yrken i byggprojekt

Roller och yrken i byggprojekt www.byggledarskap.se Roller och yrken i byggprojekt 1(14) Roller och yrken i byggprojekt Yrkesroller och ansvarsområden inom bygg- och anläggningsprojekt omfattar flera olika kompetenser: Yrkesarbetarna

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Byggherrens roll och uppgifter

Byggherrens roll och uppgifter Byggherrens roll och uppgifter Information till högskolor och andra intressenter om byggherrerollens betydelse för en lönsam och attraktiv samhällsbyggnadssektor ByggherreForums arbetsgrupp för FoU och

Läs mer