Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB"

Transkript

1 Kv Vildvinet Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A

2 Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en dagvattenutredning över ett nytt område högst upp på Mistelvägen, Uddevalla Där ska ett nytt LSS boende byggas ALP utreder hur dagvattenfrågan bör lösas samt kollar hur omkringliggande området påverkas Denna utredning ska ligga som grund för hur man sedan utformar dagvattenhanteringen Svenskt vatten är en branschorganisation som publicerar skrifter i dagvattenhantering Dessa ligger som underlag för genomförda beräkningar ALP bedömer att påverkan till omkringliggande naturmark är liten Mot Mistelgatan bör man anlägga lokala tröga avledningar som fördröjer och delvis magasinerar det tillkommande dagvattnet Detta kan man göra genom exempelvis rörgravsdiken och vid parkeringsytan ett mindre magasin Det bör belysas att andelen hårdgjord yta kan öka, och då bör dessa beräkningar revideras Förutsättningarna för att genomföra fördörjningsåtgärder är goda

3 Innehållsförteckning 1 1 Inledning 2 11 akgrund 2 12 Uppdrag 2 2 Förutsättningar 3 21 Dagvattenhantering 3 22 Nuvarande förhållanden i området 4 23 eräkningsförutsättningar och flödesberäkningar eräkningsförutsättningar Grundvärden för flödesberäkningar års regn 5 3 Förslag till dagvattenhantering 6 31 Övergripande 6 32 Uppbyggnad 7 4 Kvarstående frågor 7 41 Dagvattenutformning 7 42 stetik 7 5 ilagor eräkningar Vildvinet Detaljplan Vildvinet 18 Plan nr 558/3 7 1

4 1 1 Inledning 11 akgrund Uddevalla kommun ska bygga ett nytt LSS-boende Planområdet ligger i ett bebyggt område och en ny detaljplan ska upprättas ild 1 Detaljplanen 12 Uppdrag ALP Markteknik A har fått uppdraget att utreda dagvattnets påverkan inom planområdet samt även dess effekter på omgivande mark Dagvattenutredningen ska ligga till grund för hur man utformar avvattningen av tomtmark samt utformningen av parkering och utjämningsåtgärder Utredningen utförs på uppdrag av Uddevalla kommun 2

5 2 Förutsättningar 21 Dagvattenhantering Dagvattenhanteringen syftar till att avleda dagvattnet under kontrollerade former och att inte ge för stor påverkan på dagvattenhanteringen nedströms Svenskt Vatten publicerar skrifter inom VA-sektorn, bland annat om dagvattenhanteringen (t ex P90 och P104, där kan man få råd om lösningar och aktuella frågeställningar men även beräknings-anvisningar finns med Deras publikationer ligger till grund för beräkningar osv i denna utredning n av grundförutsättningarna vid framtagning av förslaget till dagvattenlösning har varit att fördröja det tillkommande dagvattnet lokalt Dagvatten som genereras i nya områden bör i största möjliga mån tas om hand lokalt (LOD Går inte det att genomföra bör dagvattnet fördröjas innan det avleds I planområdet finns det goda möjligheter att genom makadamdiken använda sig av LOD Regnvatten ger höga momentana flöden, i det aktuella området är naturmark dominerade och därför kommer regnvatten inte att belasta dagvattensystemet direkt vid nederbörd Det kommer naturligt att avledas, och andelen som kommer på tak och parkering leds i makadamdiken vidare genom så kallad trögavledning Det finns inga risker för instängt vatten eller översvämningar i området eftersom det ligger högra än omgivande mark Avrinningen från detaljplanens område sker till en kommunal dagvattenledning av dimension 200 som finns i Mistelgatan 3

6 22 Nuvarande förhållanden i området Aktuellt område består av naturmark, skog Det finns en befintlig lokalgata, Mistelgatan som leder till det nya planområdet Från exploateringsområdet har följande flöden beräknats, avser nuläget: Naturmark: 10,93 l/s Detta medför 10,93 l/s som är dimensionerade flöde från området Nuvarande nederbörd tas dels om hand lokalt inom området samt delvis flödar det över till omkringliggande mark ild 2 4

7 23 eräkningsförutsättningar och flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts i enlighet med anvisningar i Svenskt Vattens publikation P90 Formler och sammanhang enligt kapitel 42 Dagvattenflöden har tillämpats Återkomsttid för regn har satts till 10 år Maxflöde har beräknats vid varaktighet 10 min, som ger det högsta värdet enligt normerna Det ger för Uddevalla ca 250 l/s 231 eräkningsförutsättningar Vi har jämfört det nuvarande teoretiska flödet som alstras inom området med det nya teoretiska flödet som blir i och med nybyggnationen Ökningen som blir är det vi grundar beräkningarna på att fördröja Det dagvatten som ska tas omhand i områdets dagvattenhantering är: Flöde från tak på nybyggnationer Flöde från nya tomtmarken Flöde från parkeringsyta 232 Grundvärden för flödesberäkningar Från exploateringsområdet har följande flöden vid 10-års regn med 10 minuters intensitet beräknats, avser läget efter full utbyggnad: Parkeringsyta: Tak: Tomtmark: Obebyggd mark: 15,2 l/s 19,2 l/s 22,6 l/s 0,8 l/s Detta medför ca 57,8 l/s som är dimensionerade flöde från området Det kan vi jämföra med dagens flöde på 10,93 l/s Detta ger att ett 10-årsregn alstrar ca 28m 3 mer än dagens förhållande under 10 min vilket ska fördröjas eräkningar för planområdets flöden framgår av bilaga 522 eräkning enligt Svenskt Vattens publikation P90 sker med de olika ytornas belastningspåverkan (avrinningskoefficient på dagvattensystemet års regn Även 50 -års regn har analyserats, För att helt kunna uppehålla vattnet behöver fördröjningsvolymen ökas med 27 m3 från 31 m3 till 58 m3 5

8 3 Förslag till dagvattenhantering 31 Övergripande Dagvattnet ska omhändertas och fördröjas lokalt Dagvattenledningen i Mistelgatan ska inte bli överbelastad Den allmänna principen är att anlägga rörgravsdiken och fördröjningsmagasin i området Vi har förutsatt att man ska dimensionera området för 10-års regn med 10 minuters intensitet Området delas in i två delområden ild 1 Översikt plan Antaget ¼ bebyggt med rörgravsdiken runt husbyggnad samt parkeringsyta 6

9 32 Uppbyggnad På parkeringsplatsen i området anläggs fördröjningsmagasin under asfaltytan De ska kunna fördröja ca 7m 3 vid 10-års regn och 14m 3 vid 50-års regn nligt detaljplanen så får maximalt ¼ av tomtmarken bebyggas, och det ligger som underlag till beräkningarna (se bilaga 1 edömd bebyggelse ger ca 150m längd på rörgravsdiken vilket rymmer och fördröjer ca 13m 3 dagvatten Taket kräver ca 10m3, vilket ger tillräcklig volym för 10 års regn i 10min Vid 50 års regn i 10 min kan rörgravsdikena tillfälligt fyllas med större volymer Vattennivån kommer stiga ovanför dräneringsledningen men inte upp över markhöjd Volymen som krävs är 18m 3 och tillgänglig volym är 33m 3 Tomtmarken infiltreras och avledas naturligt Det flödet ökar inte jämfört med dagens Principskiss rörgravsdiken 4 Kvarstående frågor 41 Dagvattenutformning Området ska bli LSS boende Om man belägger gångstråk, entrér mfl så kommer andelen hårdgjord yta öka jämfört med denna utrednings grundförutsättningar Då bör man kontrollera att volymerna för fördröjning blir tillräckliga 42 stetik Man kan även undersöka möjligheterna för att använda öppen dagvattenhanering Istället för att anlägga djupa rörgravsdiken xempelvis mindre stensatta kanaler med en mindre damm i lågpunkt Det kan ge bättre boendemiljö och öka estetiken 5 ilagor 511 eräkningar Vildvinet 512 Detaljplan Vildvinet 18 Plan nr 558/3 7

10 Kv Vildvinet Dagvattenutredning ilaga till utredning Kv Vildvinet Z-värde 28 fter expolatering Återkomsttid månader 120 (10 års regn er Area Koefficient Red Area 10 års regn 50 års regn Återkomsttid månader 0 (50 års regn Parkeringsyta 610 m m2 15,2 l/s 26,3 l/s 10 års regn 248,6 l/s ha Tomtmark 20 m2 0, m2 22,6 l/s 39,3 l/s 50 års regn 432 l/s ha Prickmark 330 m2 0,1 33 m2 0,8 l/s 1,4 l/s Takyta 8 m2 0,9 774 m2 19,2 l/s 33,4 l/s 4400 m m2 57,8 l/s 100,4 l/s Nuvarande förhållanden Area Koeffient Red area Volym vid 10 år 33,1 m3 (utflöde 2,5 l/s Naturmark ,1 440 Volym vid 50 år 58,8 m3 (utflöde 2,5 l/s Vid 10 års regn 10 min 10,93 l/s Vid 50 års regn 10 min 19 l/s Delområde P-Plats er Area Koefficient Red Area 10 års regn 50 års regn Volym 10 års regn 5 m3 (utflöde 2,5 l/s Parkeringsyta 610 m m2 15,2 l/s 26,3 l/s Volym 50 års regn 10 m3 (utflöde 2,5 l/s Volym vid 10 år 7,6 m3 (utflöde 2,5 l/s Volym vid 50 år 14,2 m3 (utflöde 2,5 l/s Delområde Tomt med tak er Area Koefficient Red Area 10 års regn 50 års regn Tomtmark 20 m2 0,1 2 m2 6,5 l/s 11,2 l/s Takyta 8 m2 0,9 774 m2 19,2 l/s 33,4 l/s 25,7 l/s 44,6 l/s Volym vid 10 år 13,9 m3 (utflöde 2,5 l/s Volym vid 50 år 25,2 m3 (utflöde 2,5 l/s Grunddata ifrån P90 kap 42 Handläggare : Anna Löf Datum Sida 1

11 Teckenförklaring , 0:00 s:00 GA:00 Lr Fastighetsbeteckning Samfällighet 49,94 Gemensamhetsanläggning Ledningsrätt Servitut e Trappa 1 10 e 000 W p n e 20 W ( e 2 Fastighetsgräns Traktgräns yggnader Skärmtak Övrig byggnad Transformatorstation Häck Staket Stenmur Stödmur Slänt Dike Vattendrag Markhöjd Höjdkurva 49,23 Körbana Gång- och cykelbana Vägräcke lledning arrskog Lövskog erg i dagen elysningsstolpe Fornlämning Fornlämning, yta Rutnätspunkt 53 3 Takens begränsningslinjer redovisas Taknockshöjd 54 yggnadshöjd 51,88 Figur som bl a visar skillnad mellan taknockshöjd och byggnadshöjd på en byggnad med sadeltak Vid andra takformer gäller andra beräkningssätt se bl a bygglovguidense 53,25 yggnadens höjd mm beräknas från markens medelnivå invid byggnaden Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå ifrån den allmänna platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda omständigheter föranleder annat 52 Takvinkel 1 våning 56 Mer än 0,7 m innebär att vinden räknas som våning Mer än 1,5 m innebär att källaren räknas som våning Mistelgatan 54, ,44 56, ,19 1: ,89 e 68 58,27 66 Planområde RNN GRÄNSTCKNINGAR PLANSTÄMMLSR UTNYTTJANDGRAD Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet ndast angiven användning och utformning är tillåten 49 Plangräns genskapsgräns ANVÄNDNING AV KVARTRSMARK e 1 ostäder eller gruppbostad Högst en 1/4 av marken får bebyggas Planens nr: Antagen av MSN: Laga kraft: XXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ± 46 48,89 VILDVINT 57, :49 1:46 GRÄNSNING AV MARKNS YGGAND yggnader får inte uppföras Marken får endast bebyggas med uthus och garage MARKNS ANORDNAND ,54 5 Murgrönevägen l 42, K-61/ parkering ,78 58,13 58, parkering Parkeringsplats ska finnas PLACRING, UTFORMNING, UTFÖRAND 4,5 Högsta byggnadshöjd i meter Minsta resp största taklutning i grader ADMINISTRATIVA STÄMMLSR Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft e 1 4,5 q , : ÄLGN q UDDVALLA KOMMUN Miljö och Stadsbyggnad Plankarta tillhörande detaljplan för VILDVINT 18 Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson planchef Skala i A2 format 1:659 Mats Windmark planarkitekt 0 30 Meter Jane ensow plantekniker Handlingarna består av: X X X Grundkarta Program Plankarta med best Illustrationskarta Planbeskrivning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning Utlåtande Antagen: xxxxxxxxxx Laga kraft: xxxxxxxxxx Plan nr: Programsamrådsredog Utredningar 558/3 q

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Upprättad 2010-03-01 Reviderad Förslag till programsamråd för detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5 (Folkets Hus) m.fl., Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Granskning Planbeskrivning Planområde Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län Dnr BBM 2012-180 2 (18) PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer