PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS"

Transkript

1 PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling. Målet är att erbjuda en trygg och harmonisk uppväxtmiljö för barn i dagvård. Barnen lär sig att alla är bra på sitt sätt och ingen är sämre än någon annan. Vi beaktar barnens åsikter och uppmuntrar dem på ett positivt och glatt sätt. När alla vuxna och barn är bekanta känner barnen sig trygga. Daghemmet blir som ett andra hem för dem och de kommer gärna hit. Domus är glad miljö för barnen att leka och fungera i på ett mångsidigt sätt. De känner dagsrutinerna och det ger dem trygghet. De vet att de får uppmärksamhet och blir förstådda. Vi ökar stegvis barnens självständighet genom att ge dem mera ansvar när de är mogna för det. Barn som har svårigheter får specialstöd och extra uppmärksamhet. Individuella olikheter beaktas. Barnen lär sig att respektera och bry sig om varandra. Det är viktigt att stärka barnens självkänsla genom att lära och uppmuntra dem i positiv anda. Det här är rättesnöret för vården i daghemmet Domus. Barnets välbefinnande är det centrala På morgonen tar vi emot barnen och samtalar med föräldrarna. Barnen serveras morgonmål och efter det får de hjälp med påklädning och går ut till parken. En stor del av barnen kommer direkt till parken. Ute hjälper de vuxna barnen att komma i gång med lekar och stöder ensamma och blyga barn att få kamrater. Vid konflikter är det viktigt att genast reda ut med de inblandade barnen och komma överens om vad som är rätt och fel. Till sist ber man alltid om förlåtelse. När vi skall gå in hjälps alla åt att städa undan leksakerna. Russin = 3-5-årsgruppen går in till sig och förskolebarnen till förskolan. Barnen får hjälp att klä av sig och tvättar händerna. Därefter fortsätter verksamheten i små grupper. Personalen tar hand om våta kläder och reder upp i tamburen. Alla grupper börjar med en samlingsstund där man diskuterar, utför olika slag av uppgifter och sysslar med annat aktuellt. Efter det följer lek och sysselsättning Förskolebarnen gör sina uppgifter innan de går till sina lekar. Ett par gånger i veckan har barnen en gemensam sångstund. Där ingår sång, rytmik, dans och rörelselekar. Lunchen serveras enligt barnets önskemål; stor, mellan eller liten portion. Barnen får själva ta sallad. Efter lunchen har de yngre barnen vilostund och får höra en saga och lugn musik. De äldre barnen har en sagostund. Sedan är det fri lek fram till mellanmålet varefter alla barn går ut till parken och leker. Föräldrarna avhämtar dem därifrån. Vi talar om för föräldrarna hur dagen varit. För oss är det mycket viktigt att barnen mår bra och att också föräldrarna känner och märker att barnen har det bra och är trygga. Vi ber föräldrarna kontakta oss om det är något de undrar över. Barnen kan också ringa föräldrarna om behov finns. Då alla barn är mycket tillsammans, leker och tar hand om varandra, uppstår en stark vi-anda, en trygghet som består också då barnen börjat skolan. Skolbarnen kommer ibland och hälsar på oss före eller efter skoldagen. 1

2 Vård, fostran och undervisning Barnen är indelade i tre grupper och förskolan. Smågruppsverksamhet gör att barnen får bättre uppmärksamhet. De övergripande målen är för Domus: att lära barnen visa varandra uppskattning, att stärka självkänslan genom beröm och lära barnen att uttrycka sig i grupp. En del av verksamheten har alla barn tillsammans. På så sätt lär de känna varandra och alla vuxna. Ingen i huset skall känna sig främmande och otrygg. Sådan verksamhet är bl.a. utevistelsen och sångstunden. Vid sångstunden uppträder barnen i lek och sång. Ute, skapar och leker alla barn enligt sina egna resurser med äldre, yngre och jämnåriga barn eller för sig själv. Vid lunchen lär sig barnen duka bordet och föra bort kärlen. Barnens alster finns framme till allas beundran. Ibland inbjuds föräldrarna till en utställning för att de skall få se och beundra barnens arbeten. Barnen får experimentera med olika material. Det väcker deras upptäckarglädje och ger nya idéer. Fostrarens roll inom småbarnsfostran För att förverkliga, bevara och utveckla fostran i daghemmet, håller personalen nära kontakt med varandra genom att diskutera och rådgöra dagligen. I slutet av varje termin utvärderar vi vårt arbete för att kunna vidareutveckla verksamheten och få nya impulser och idéer. En gång i året har föreståndaren ett utvecklingssamtal med var och en i personalen. Då utvärderar man sitt eget arbete som fostrare och medlem i arbetsgemenskapen och planerar hur man kan utveckla sig själv genom t.ex. fortbildning. Vi vill skapa en gemenskap för barn och vuxna, där alla känner sig trygga och glada. I denna positiva anda har barnen lugn och ro att genom bl.a. lek inhysa kunskap och få utvecklas i egen takt. Genom att iaktta barnen lär personalen känna dem och kan stöda och hjälpa barn som har svårt att få kontakt med andra. Konfliktsituationer reds ut rättvist. Den vuxna lyssnar på barnen och försöker på bästa sätt få dem att själva inse vad som är rätt och fel för att kunna be andra om förlåtelse. Ett barn som känner sig besviket på någon kompis eller en vuxen lämnas inte ensamt med sina funderingar. Någon av personalen hjälper barnet genom att lyssna på och prata med det. Föräldrarna får veta om att det är viktigt att barnen har kamrater också utanför daghemmet. Det stöder ett socialt umgänge under fritiden. Följande veckas verksamhet planeras varje vecka för de olika grupperna. I början av varje termin gör vi upp ramarna för vissa inriktningar. Vi tycker om att skoja och ha roligt tillsammans, utan att för den skull glömma bort vår roll som fostrare. I verksamheten tar vi upp traditioner som t.ex. Runebergsdagen, första maj, jul, påsk och andra aktuella händelser som stärker vårt kulturarv. 2

3 Inlärningsmiljön Daghemmet Domus är beläget på Brändövägen 6 i Brändö, Helsingfors. Det är inhyst i det äldsta bostadshuset av sten på ön i en historisk miljö. Området har vacker natur med skog och hav samt två närliggande öar som erbjuder rikliga djuroch naturupplevelser. Den närmaste ön, Blåbärslandet, är en stor resurs där vi kan forska och följa med årstidsförändringarna bl.a. genom mulleskogsverksamhet, pulkaåkning och naturstigar. Närheten till den andra ön, Högholmen, ger oss möjlighet att studera olika djur. Daghemmets utrymmen är hemtrevliga med trappor, vinklar och vrår. Salen möjliggör olika rollekar, gymnastikstunder, sångstunder och vila. Grupputrymmena har indelats så att det finns sandlek, hemvrå, mysvrå och möjlighet till olika sysselsättningar, lekar och spel i små grupper, allt enligt barnens utvecklingsnivå. Tamburerna utnyttjas också för barnens lek. Förskolebarnen har två stora rum till sitt förfogande, så barnen kan indelas i grupper. Det finns slöjdbänk, hemvrå, dator, utrymmen för hantverk och annan sysselsättning och lek. Personalen består av en administrativ föreståndare, fyra barnträdgårdslärare, två barnskötare, en assistent och ett biträde. Varannan vecka har vi en barnskötare som extra resurs. I köket har vi en kokerska som tillreder god och näringsrik mat. Barnen får också ibland hjälpa till när det bakas. Material och spel är valda för att lämpa sig för den ålder barnet befinner sig i. Spel och leksaker byts ut under året så att barnets lust att lära sig, att experimentera och nyfikenhet sporras. Vi arbetar i smågrupper och verksamheten är anpassad till gruppen. Hela enhetens barn och personal samarbetar varje dag, vilket ger en stark vi-anda. Vi vill skapa en trygg, positiv och utvecklande atmosfär. Barnets upptäckarglädje och positiva självkänsla uppmuntras genom att utveckla fantasin, leken, och forskningen, samt ge barnet positiva upplevelser. Med beröm och uppmuntran låter vi barnet veta att de tankar, idéer och arbete barnet utför är värdefulla. En positiv kontakt råder mellan personal, barn och föräldrar då vi är öppna, lyssnar och berättar. Genom att ge värme, fysisk kontakt och visa barnet att vi tycker om det såsom det är, vill vi skapa en miljö av kärlek, lugn och trygghet. Vi vill ge barnet en upplevelserik barndom nära naturen genom att göra utfärder, promenader, ha mulleskogsverksamhet, leka i parken samt genom att uppmuntra fri lek inomhus, ha teaterföreställningar och sångstunder. Ett viktigt mål för oss på Domus är att lära barnet att lyssna på och ta hänsyn till andra samt att lära sig tolerans och att ta ansvar. Detta kan vi uppnå genom att själva vara goda förebilder, dvs. leva som vi lär. Alla har vi starka, goda sidor, men också svagheter och detta accepterar vi. Vi visar att vi alla har rätt att tänka och vara olika. Barnet lär sig detta också via de viktiga uppgifter det har: hjälpa till vid lunchen, städa undan samt ta hand om och hjälpa varandra. I en varm, positiv och utvecklande atmosfär får barnet en god start i livet. 3

4 Barnet gläds över att lära sig I Domus försöker vi alltid utgå från barnets och barngruppens tankar och idéer och uppmuntra nyfikenheten. Barnet skall ha möjlighet att dröja kvar och upprepa kunskap det redan lärt sig. I en varm och trygg atmosfär får barnet utveckla sig i sin egen takt. Vi gör olika experiment som uppmuntrar nyfikenheten och är lyhörda för barnets idéer och tankar och inspirerar det att använda alla sinnen. Vi leker med ord i rim och ramsor och läser olika sagor. Barnen sjunger sånger och dansar sånglekar, både gamla och nya, även sånger från andra länder och kulturer. Genom egna traditioner och kunskap om vår egen kultur och andra kulturer lär sig barnet att respektera olikheter. Barnets initiativ uppskattas och uppmuntras på olika sätt, vilket gör att det gärna övar sig i olika färdigheter. Vi uppmuntrar barnet att finna glädje i att lära sig. Språkets betydelse i småbarnsfostran Vi vill ge alla barn ett så rikt språk som möjligt, vilket betyder att språket spelar en mycket central roll i daghemmet Domus. Den vuxna använder ett rikt språk, som barnet förstår. Genom att upprepa ord, använda synonymer och förklara orden så konkret som möjligt försöker vi öka barnets språkförståelse. De vuxna samtalar mycket med barnet, diskuterar, svarar på frågor och ger det mycket beröm. Vi övar också barnet i att lyssna på och uppskatta vad vännerna berättar. Här är beröm viktigt; det gör att barnet vågar och vill uttrycka sig och det i sin tur stärker självkänslan. Vi använder språk hela tiden, i alla situationer. Då vi klär på oss i tamburen diskuterar vi kläder och väder, vid måltiderna diskuterar vi vad som hänt eller ska hända, vid spel diskuteras regler och hurdana spel barnen har hemma. Vi läser saga för alla barn, oberoende av ålder. Först enkla sagor med bilder, sedan lite svårare och till slut kapitelböcker. Vi har många fingerlekar, rim och ramsor, lättare och svårare beroende på barnets språkkunskap. Vi besöker biblioteket med jämna mellanrum. Teater och drama är populärt hos oss. Först kan det vara mycket svårt och barnet fnissar mest, men ofta kan det efter en tid bli riktigt fina sagor och berättelser. Genom att en vuxen oftast deltar i lekar och spel, utvecklas barnets tal, uttryckssätt och fantasi. Stegvis är en undervisningsmetod där barnen lär sig empati, klä sina känslor i ord, tyda kroppsspråk, gester och miner. Vi börjar med stegvis då barnen är fem år och sedan fortsätter det i förskolan och i lågstadiet. Stegvis lär också barnen problemlösning, logiskt tänkande och socialt samspel. För att stärka det sociala samspelet och kommunikationen lär sig barnen också andra lekar med kroppsspråk och gester, miner och rörelser. Vi sjunger mycket på Domus och har haft tur att ha personal som kan ackompanjera på gitarr och piano. Barnen har en stor repertoar tack vare alla sånger och sånglekar vi sjunger och 4

5 leker dagligen. Sånger är också viktiga för språkets utveckling. Genom att ge barnet ett gott språk hjälper vi det att klä sina tankar, känslor, åsikter och idéer i ord, klara problemlösningar, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Leken Barnet lär sig medan det leker, det använder allt det varit med om, sett och upplevt. Leken är viktig för att barnet skall känna sig tryggt och dess redskap att utvecklas. All slags lek och fantasi berikar barnets utveckling. Det är viktigt för barnet att få leka av sig olustiga situationer eller någonting roligt det varit med om. Leken ger plats för fantasin, den har betydelse för barnets hela utveckling; emotionell, fysisk och psykisk. Barnet tränar sig i sociala roller, härmar vuxna i vardagslivet (leker mamma, pappa, barn), att kompromissa, lösa problem, utforska och undersöka, använda språket samt följa spelregler, t.ex. turtagning. Dessutom övas både grovoch finmotoriken. Den vuxna svarar på barnets initiativ, hjälper med material, deltar i leken eller ger indirekt vägledning. Det gäller att ta vara på aktuella händelser, som barnet intresserar sig för. Redskapen är tillräckliga, mångsidiga och ger möjlighet att användas efter fantasin. Alla redskap är hela. Barnet har dagligen möjlighet till spontan lek, pedagogen ger barnet den frihet det behöver, vid behov berikas leken med redskap och fantasi. Den vuxna iakttar leken på avstånd och ser hur den utvecklas och sätter vid behov gränser. Ibland går vi vuxna med i leken för att uppmuntra barnen att tala svenska. Den organiserade leken utgår oftast från pedagogerna. Hit räknas t.ex. sångstunder, där det förekommer sånglekar, rytmik, dans, olika lekar. I dramalekar och regellekar är deltagandet frivilligt men pedagogen inspirerar så att lekarna är lockande. Den vuxna för vidare lektraditioner genom att delta i olika lekar t.ex. tjärobytta, katt och råtta, spegel, olika kortspel. Alla klarar inte av lekens regler och får eller vill därför inte vara med. Barnet får uttrycka sig genom kreativ verksamhet; att måla, rita, olika hantverk. Redskap och leksaker skall vara mångsidiga för att inspirera till fantasilek. Vård av material betyder att allt skall vara helt och skall upprätthållas och underhållas. Barnen får hjälpa till att städa undan och hålla ordning på spelknappar i olika spel. Fysisk aktivitet Vi vill ge barnet en positiv attityd till motion i olika former. Verksamheten inspirerar till daglig rörelse och lek i parken, promenader, naturupplevelser i Mulleskogen, skrinning på vintern, rörelselekar inomhus. Genom att röra sig mångsidigt får barnet en uppfattning om hur kroppen fungerar, tankeverksamheten stimuleras och ögahandkoordinationen tränas. Vi följer med den motoriska utvecklingen. Konstupplevelser och förmåga att uttrycka sig Vi vill att barnet skall upptäcka världen med alla sina sinnen, känna tillfredsställelse över egen och andras produktion samt skaparglädje. Vi uppmuntrar barnets 5

6 upptäckarglädje och positiva självkänsla genom att utveckla fantasin, leken och forskningen samt genom att ge barnet möjlighet till positiva upplevelser. Med beröm och uppmuntran låter vi barnet veta att de tankar, idéer och det arbete som det utför är värdefulla. Vi lyssnar till musik för barn, men också klassisk musik. Vi har sångstunder där barnet får sjunga, spela olika instrument och delta i sånglekar, fingerlekar, dans och rörelselekar. I barngrupperna målar och ritar vi mycket, barnet lär sig färgerna och får använda olika material att arbeta med. Vi slöjdar och syr och skapar olika saker av naturmaterial. Vi besöker konstmuseet Ateneum med barnen gruppvis. Där tittar vi på och diskuterar några tavlor och skulpturer. Efteråt får barnen dokumentera det de varit med om. Andra museer t.ex. Sprutmästargården och Sederholmska museet har vi besökt. Med de äldre barnen gör vi utflykter till centrum av Helsingfors. Barnet utforskar Vi uppmuntrar barnets naturliga nyfikenhet att utforska och gör tillsammans med barnen olika forskningar. Vi funderar t.ex. över vilka saker som flyter eller sjunker genom att först göra ett antagande, sedan utföra dvs. lägga en sak i vatten och sedan se om vårt antagande var riktigt. Barnet får pröva på olika saker och genom försök och misstag lära sig. Vi svarar på frågor som barnet funderar på, visar att de är intressanta och viktiga. Innehållsmässiga inriktningar Matematisk inriktning Målet är att stöda barnets intresse för och ge en positiv attityd till matematiken. Med hjälp av konkret vardagligt material lär sig barnet att förstå olika matematiska begrepp. Så småningom blir barnet medvetet om sitt tänkande, lär sig förklara och beskriva hur det tänker vid problemlösning. Barnet lär sig tillsammans med andra barn. De lär sig jämföra, olika tidsbegrepp och siffrorna. Naturvetenskaplig inriktning Målet är att barnet skall lära sig uppskatta och vårda naturen, att röra sig i naturen med respekt, att känna igen vårt lands vanligaste växter och djur, att förstå att vi är en del av naturen. Genom att ha mulleskogsverksamhet i daghemmet lär sig barnet att uppskatta naturen. Det här sker genom undersökande inlärning, experiment, trafikvett, återanvändning. Också hemmet får ta del i verksamheten genom att barnet och föräldrarna tillsammans packar väskan med mellanmål till Mulleskogen. Genom många promenader kring ön lär vi känna närmiljön. 6

7 Historisk och samhällelig inriktning Traditioner är viktiga och vi vårdar gamla traditioner i vårt daghem. Vi följer med årstidernas växlingar och har skördefest. Vid sångstunderna får barnen lära sig gamla sånger och folkdanser. Jultraditionerna månar vi speciellt om. Vi promenerar runt Brändö och utforskar den historiska närmiljön. Vi besöker stadens centrum och talar om och ser viktiga platser samt besöker olika museer. Vi gör tidsresor för att kunna leva oss in i hur det var förr. Vi har ibland utställningar med gamla föremål som barnen får ta hemifrån och går igenom vad de användes till. Etisk inriktning Samarbete i fostran Målet är att alla skall kunna ta del av den etiska fostran som betonar medmänsklighet, rättvisa och gemensamt ansvar. För att barnet skall bli en självständig individ, fordras det att barnet skall kunna visa hänsyn och tolerans gentemot andra, kunna möta konflikter på ett bra sätt och ha förmåga till samarbete. Vi vill att barnet skall förstå och ta hänsyn till andra människor och kulturer, lära sig skilja mellan rätt och fel, men också att uppskatta lugn och ro. Religions- och åskådningsanknuten inriktning I den religiösa fostran uppmuntrar vi en positiv jagbild och trygghetskänslan. Är man själv trygg, kan man lättare förstå och ta hänsyn till andra människor och kulturer. Vi vill lära barnet att skilja mellan rätt och fel genom att själva vara föredömen. Att be om förlåtelse och att förlåta är viktigt i samspelet med andra. Vi följer kyrkoåret med kristna traditioner och högtider. Från församlingen får vi besök av en person som berättar om bibeln och lär barnen nya sånger. Vi besöker kyrkan vid jul och påsk, då församlingen ordnar jul- och påskvandring. Det är julberättelsen som ungdomar framför i form av drama och påskens händelser där barn fått göra rekvisita till olika händelseförlopp. Föräldrarna och personalen är i kontakt med varandra då någondera parten upplever att barnet behöver mera stöd i sin utveckling och fostran. Personalen lyssnar på föräldrarna och stöder dem i fostran. Båda parter har barnets bästa i åtanke. Tillsammans utarbetas planer för att stöda barnet. Vi samarbetar med föräldrarna, lyssnar på deras åsikter och förslag och tar hänsyn till dem. Eventuella större problem reds ut med föräldrarna, mindre problem tillsammans med barnen. Kommunikationen med föräldrarna är viktig. Barnen kan också ringa sin mamma eller pappa vid behov. 7

8 Personalen uppgör på hösten en årsplan där barnets behov av fostran, utveckling och inlärning beaktas. Senare uppgörs noggrannare planer. På föräldramötet på hösten gås årsplanen igenom och diskuteras. Föräldrarna kommer med egna förslag och funderingar vid föräldraföreningens möte. För varje barn i dagvård gör föräldrarna och personalen upp en individuell plan för småbarnsfostran. För förskolebarnen heter planen LEOPS. Utvärdering görs kontinuerligt. Personalen följer med barnets utveckling via observationer. Om det finns eller uppstår svårigheter för barnet, har vi på personalens eller föräldrarnas initiativ extra diskussioner under året. Personalen får dagligen bra inblick i barnets behov och familjens önskemål genom samtal med föräldrarna i tambur och på gården. Föräldrarna får ett frågeformulär av staden vartannat år. Personalen tar del av svaren, går igenom dem och gör förbättringar vid behov. När ett barn börjar Domus görs ett hembesök hos barnet, det ger en bra inblick i behov och önskemål. Barn som behöver särskilt stöd Samarbete Tillsammans med föräldrarna strävar vi att i ett tidigt skede upptäcka om barnet är i behov av särskilt stöd. Vi beaktar barnets intressen och starka sidor, så att vi kan planera rätt stöd för barnet. Barnet iakttas genom observationer och vi försöker förebygga svårigheter. Vi börjar med stödåtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Vi nonchalerar inte föräldrarnas oro, utan lyssnar på dem och stöder dem. Vi gör upp en rehabiliteringsplan för barn med behov av särskild vård och fostran och ser till att vi tryggar kontinuiteten då vårdplatsen byts (annat daghem, skola). Vi samarbetar med en specialbarnträdgårdslärare och vid behov med andra instanser som har tillräckliga resurser för fortsatt stöd. Specialbarnträdgårdsläraren besöker daghemmet vid behov för konsultation vad gäller specialbarnen men också gällande andra aktuella frågor. De svenska daghemmen i östra och sydöstra Helsingfors har en traditionsgrupp som planerar den verksamhet som vi alla har tillsammans. I december dansar vi runt granen vid Stoa och i maj har vi en gemensam sportdag. Vissa år har vi ytterligare gemensamma projekt. Det finska daghemmet Kulosaari besöker vi alltid på Luciadagen och lussar för dem. Kalevaladagen firas också gemensamt. Då kommer antingen de finska barnen och uppträder för oss eller så går förskolebarnen till Kulosaari daghem och deltar i festligheterna. Catarina Bärlund-Palm från Matteus församling kommer ca en gång per termin och berättar bibliska berättelser för barnen. Domusbarnen får delta i jul- och påskvandringen som församlingen ordnar. På Luciadagen uppvaktar Domus Lucia invånarna i Domus trappa. Vi brukar vara mycket väntade och känner att barnen verkligen gläder invånarna. 8

9 Vi har samarbete med Virkamiestyöryhmä, som består av en representant från alla skolor och daghem på Brändö, den finska församlingen, Brändöföreningen och polisen. De ordnar program på Brändödagen och behandlar aktuella frågor. Då barnen fyller fyra år har vi ett utvecklingssamtal med föräldrarna och fyller i en blankett om barnets utveckling som skickas till rådgivningsbyrån. Efter besöket får vi i vår tur veta hur det gått på rådgivningen. Barnskyddet och svenska familjerådgivningen har vi kontakt med vid behov. Kulturbyråerna informerar oss om olika aktiviteter (t.ex. teater, musikprogram, clown) som ordnas. Vi brukar delta i dem. Brändö lågstadieskola har kontakt med speciellt förskolans barn. Förskolebarnen brukar gå till skolan och dansa ringdans och skolbarnen i sin tur brukar komma på besök till förskolan. Förskolebarnens blivande vänelever besöker Domus på våren och förskolebarnen går i sin tur till skolan och har en skoldag. Förskoleläraren har ett överlämningsmöte med den blivande skolläraren på våren. Också andra aktiviteter anordnas då och då. Barn med olika språk- och kulturbakgrund Personalen informerar och diskuterar med föräldrarna om syften och principer i den finländska småbarnsfostran. Småbarnsfostran är densamma för de barn som har annat språk och annan kulturbakgrund. Barnet inlemmas i en grupp med barn och hans eller hennes sociala kontakter i gruppen understöds. I finländsk småbarnsfostran är flickor och pojkar jämlika, oberoende av hur det är i barnets hemland. Samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt för att vi skall lära känna den historiska och kulturella bakgrunden i familjen. Detta uppnår vi bäst genom att be föräldrarna informera oss om den. Föräldrarna kan komma till daghemmet där man ordnar ett tillfälle där de andra barnen får se och uppleva hur man gör i den andra kulturen. Viktigt är att vi informerar föräldrarna att vi i Finland behandlar pojkar och flickor jämlikt. Personalen lär sig om barnets kultur, levnadsvanor och historia. Särdragen uppskattas och kommer till uttryck i den dagliga verksamheten Med barnet talar vi svenska och hjälper det att förstå och lära sig språket genom att förklara ord så konkret som möjligt. Vid behov använder vi barnets eget modersmål för att förstå. Vi uppmuntrar föräldrarna att använda sitt eget modersmål.. 9

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem.

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14)

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) Innehållsförteckning 1 ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.1 PRIMÄR UPPGIFT... 3 1.2 VÄRDEN... 3 1.3 INLÄRNINGSSYN... 3 1.4 SPECIALDRAG, STYRKA, TYNGDPUNKTER

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Opalens måldokument 2010/2011

Opalens måldokument 2010/2011 Opalen har en hösttermin som är förlagd utomhus till den allra största delen av tiden. Vi pedagoger är medvetna om att vi måste arbeta på ett annorlunda sätt än vi är vana vid och att det kräver en annan

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan läroplan för förskolan uppdaterad i mars 2013 Läroplan för förskolan 1. Verksamhetsidé för förskoleundervisningen 3 2. Den pedagogiska miljön 3 3. Arbetsmetoder 3 4. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2016-2017 Dessi Kerstin Irina Mattias Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Personalen i daghemmet finns till för barnet.

Personalen i daghemmet finns till för barnet. 2. VÅR VÄRDEGRUND 2.1 TRYGGHET Vi strävar till att erbjuda barnet en god vård och en trygg miljö. Varaktiga människoförhållande och strukturerad dagsrytm. Att barnet och familjen ska känna sig varmt välkomna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1. Småbarnsfostran 2 2. Småbarnsfostran i Korsholms kommun 3 2.1. Syftet med småbarnsfostran 4 2.2. Målet för småbarnsfostran 4 2.3. Korsholms kommuns organisation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10 Förskolan och arbetsplan 2009/10 1 Övergripande mål för Förskolan på Svenska skolan i Nairobi, Kenya Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt den svenska läroplanen för förskola (Lpfö98) Vi

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Arbetsplan Älvbackens förskola

Arbetsplan Älvbackens förskola Arbetsplan Älvbackens förskola 2013/2014 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund Stjärnans plan för småbarnsfostran Innehållsförteckning 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan 2. Målsättning och värdegrund 3. Egenvårdarmodellen - Med barnaögon 4. Gruppfamiljedagvårdarens roll inom småbarnsfostran

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter.

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter. Rubinens förskola Lokal arbetsplan Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och kreativitet. Här lär de sig att själva lösa problem eller konfl ikter. Ylva Ellneby Rubinen

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola

Arbetsplan för Pjukala förskola Arbetsplan för Pjukala förskola 2016-17 Allmänna uppgifter Gruppens namn: Svalorna Elevantal : 16, 5 flickor och 11 pojkar Personal : Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Lena Engman, närvårdare Daglig arbetstid:

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran

Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran 1 Planen för småbarnsfostran 2 Daghemmet Kyrkbackens daghem Ventusvägen 27 Daghemsföreståndare Leskelä Kristina Postnummer och postanstalt 67700 Tel:044-7809435

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer