PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS"

Transkript

1 PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling. Målet är att erbjuda en trygg och harmonisk uppväxtmiljö för barn i dagvård. Barnen lär sig att alla är bra på sitt sätt och ingen är sämre än någon annan. Vi beaktar barnens åsikter och uppmuntrar dem på ett positivt och glatt sätt. När alla vuxna och barn är bekanta känner barnen sig trygga. Daghemmet blir som ett andra hem för dem och de kommer gärna hit. Domus är glad miljö för barnen att leka och fungera i på ett mångsidigt sätt. De känner dagsrutinerna och det ger dem trygghet. De vet att de får uppmärksamhet och blir förstådda. Vi ökar stegvis barnens självständighet genom att ge dem mera ansvar när de är mogna för det. Barn som har svårigheter får specialstöd och extra uppmärksamhet. Individuella olikheter beaktas. Barnen lär sig att respektera och bry sig om varandra. Det är viktigt att stärka barnens självkänsla genom att lära och uppmuntra dem i positiv anda. Det här är rättesnöret för vården i daghemmet Domus. Barnets välbefinnande är det centrala På morgonen tar vi emot barnen och samtalar med föräldrarna. Barnen serveras morgonmål och efter det får de hjälp med påklädning och går ut till parken. En stor del av barnen kommer direkt till parken. Ute hjälper de vuxna barnen att komma i gång med lekar och stöder ensamma och blyga barn att få kamrater. Vid konflikter är det viktigt att genast reda ut med de inblandade barnen och komma överens om vad som är rätt och fel. Till sist ber man alltid om förlåtelse. När vi skall gå in hjälps alla åt att städa undan leksakerna. Russin = 3-5-årsgruppen går in till sig och förskolebarnen till förskolan. Barnen får hjälp att klä av sig och tvättar händerna. Därefter fortsätter verksamheten i små grupper. Personalen tar hand om våta kläder och reder upp i tamburen. Alla grupper börjar med en samlingsstund där man diskuterar, utför olika slag av uppgifter och sysslar med annat aktuellt. Efter det följer lek och sysselsättning Förskolebarnen gör sina uppgifter innan de går till sina lekar. Ett par gånger i veckan har barnen en gemensam sångstund. Där ingår sång, rytmik, dans och rörelselekar. Lunchen serveras enligt barnets önskemål; stor, mellan eller liten portion. Barnen får själva ta sallad. Efter lunchen har de yngre barnen vilostund och får höra en saga och lugn musik. De äldre barnen har en sagostund. Sedan är det fri lek fram till mellanmålet varefter alla barn går ut till parken och leker. Föräldrarna avhämtar dem därifrån. Vi talar om för föräldrarna hur dagen varit. För oss är det mycket viktigt att barnen mår bra och att också föräldrarna känner och märker att barnen har det bra och är trygga. Vi ber föräldrarna kontakta oss om det är något de undrar över. Barnen kan också ringa föräldrarna om behov finns. Då alla barn är mycket tillsammans, leker och tar hand om varandra, uppstår en stark vi-anda, en trygghet som består också då barnen börjat skolan. Skolbarnen kommer ibland och hälsar på oss före eller efter skoldagen. 1

2 Vård, fostran och undervisning Barnen är indelade i tre grupper och förskolan. Smågruppsverksamhet gör att barnen får bättre uppmärksamhet. De övergripande målen är för Domus: att lära barnen visa varandra uppskattning, att stärka självkänslan genom beröm och lära barnen att uttrycka sig i grupp. En del av verksamheten har alla barn tillsammans. På så sätt lär de känna varandra och alla vuxna. Ingen i huset skall känna sig främmande och otrygg. Sådan verksamhet är bl.a. utevistelsen och sångstunden. Vid sångstunden uppträder barnen i lek och sång. Ute, skapar och leker alla barn enligt sina egna resurser med äldre, yngre och jämnåriga barn eller för sig själv. Vid lunchen lär sig barnen duka bordet och föra bort kärlen. Barnens alster finns framme till allas beundran. Ibland inbjuds föräldrarna till en utställning för att de skall få se och beundra barnens arbeten. Barnen får experimentera med olika material. Det väcker deras upptäckarglädje och ger nya idéer. Fostrarens roll inom småbarnsfostran För att förverkliga, bevara och utveckla fostran i daghemmet, håller personalen nära kontakt med varandra genom att diskutera och rådgöra dagligen. I slutet av varje termin utvärderar vi vårt arbete för att kunna vidareutveckla verksamheten och få nya impulser och idéer. En gång i året har föreståndaren ett utvecklingssamtal med var och en i personalen. Då utvärderar man sitt eget arbete som fostrare och medlem i arbetsgemenskapen och planerar hur man kan utveckla sig själv genom t.ex. fortbildning. Vi vill skapa en gemenskap för barn och vuxna, där alla känner sig trygga och glada. I denna positiva anda har barnen lugn och ro att genom bl.a. lek inhysa kunskap och få utvecklas i egen takt. Genom att iaktta barnen lär personalen känna dem och kan stöda och hjälpa barn som har svårt att få kontakt med andra. Konfliktsituationer reds ut rättvist. Den vuxna lyssnar på barnen och försöker på bästa sätt få dem att själva inse vad som är rätt och fel för att kunna be andra om förlåtelse. Ett barn som känner sig besviket på någon kompis eller en vuxen lämnas inte ensamt med sina funderingar. Någon av personalen hjälper barnet genom att lyssna på och prata med det. Föräldrarna får veta om att det är viktigt att barnen har kamrater också utanför daghemmet. Det stöder ett socialt umgänge under fritiden. Följande veckas verksamhet planeras varje vecka för de olika grupperna. I början av varje termin gör vi upp ramarna för vissa inriktningar. Vi tycker om att skoja och ha roligt tillsammans, utan att för den skull glömma bort vår roll som fostrare. I verksamheten tar vi upp traditioner som t.ex. Runebergsdagen, första maj, jul, påsk och andra aktuella händelser som stärker vårt kulturarv. 2

3 Inlärningsmiljön Daghemmet Domus är beläget på Brändövägen 6 i Brändö, Helsingfors. Det är inhyst i det äldsta bostadshuset av sten på ön i en historisk miljö. Området har vacker natur med skog och hav samt två närliggande öar som erbjuder rikliga djuroch naturupplevelser. Den närmaste ön, Blåbärslandet, är en stor resurs där vi kan forska och följa med årstidsförändringarna bl.a. genom mulleskogsverksamhet, pulkaåkning och naturstigar. Närheten till den andra ön, Högholmen, ger oss möjlighet att studera olika djur. Daghemmets utrymmen är hemtrevliga med trappor, vinklar och vrår. Salen möjliggör olika rollekar, gymnastikstunder, sångstunder och vila. Grupputrymmena har indelats så att det finns sandlek, hemvrå, mysvrå och möjlighet till olika sysselsättningar, lekar och spel i små grupper, allt enligt barnens utvecklingsnivå. Tamburerna utnyttjas också för barnens lek. Förskolebarnen har två stora rum till sitt förfogande, så barnen kan indelas i grupper. Det finns slöjdbänk, hemvrå, dator, utrymmen för hantverk och annan sysselsättning och lek. Personalen består av en administrativ föreståndare, fyra barnträdgårdslärare, två barnskötare, en assistent och ett biträde. Varannan vecka har vi en barnskötare som extra resurs. I köket har vi en kokerska som tillreder god och näringsrik mat. Barnen får också ibland hjälpa till när det bakas. Material och spel är valda för att lämpa sig för den ålder barnet befinner sig i. Spel och leksaker byts ut under året så att barnets lust att lära sig, att experimentera och nyfikenhet sporras. Vi arbetar i smågrupper och verksamheten är anpassad till gruppen. Hela enhetens barn och personal samarbetar varje dag, vilket ger en stark vi-anda. Vi vill skapa en trygg, positiv och utvecklande atmosfär. Barnets upptäckarglädje och positiva självkänsla uppmuntras genom att utveckla fantasin, leken, och forskningen, samt ge barnet positiva upplevelser. Med beröm och uppmuntran låter vi barnet veta att de tankar, idéer och arbete barnet utför är värdefulla. En positiv kontakt råder mellan personal, barn och föräldrar då vi är öppna, lyssnar och berättar. Genom att ge värme, fysisk kontakt och visa barnet att vi tycker om det såsom det är, vill vi skapa en miljö av kärlek, lugn och trygghet. Vi vill ge barnet en upplevelserik barndom nära naturen genom att göra utfärder, promenader, ha mulleskogsverksamhet, leka i parken samt genom att uppmuntra fri lek inomhus, ha teaterföreställningar och sångstunder. Ett viktigt mål för oss på Domus är att lära barnet att lyssna på och ta hänsyn till andra samt att lära sig tolerans och att ta ansvar. Detta kan vi uppnå genom att själva vara goda förebilder, dvs. leva som vi lär. Alla har vi starka, goda sidor, men också svagheter och detta accepterar vi. Vi visar att vi alla har rätt att tänka och vara olika. Barnet lär sig detta också via de viktiga uppgifter det har: hjälpa till vid lunchen, städa undan samt ta hand om och hjälpa varandra. I en varm, positiv och utvecklande atmosfär får barnet en god start i livet. 3

4 Barnet gläds över att lära sig I Domus försöker vi alltid utgå från barnets och barngruppens tankar och idéer och uppmuntra nyfikenheten. Barnet skall ha möjlighet att dröja kvar och upprepa kunskap det redan lärt sig. I en varm och trygg atmosfär får barnet utveckla sig i sin egen takt. Vi gör olika experiment som uppmuntrar nyfikenheten och är lyhörda för barnets idéer och tankar och inspirerar det att använda alla sinnen. Vi leker med ord i rim och ramsor och läser olika sagor. Barnen sjunger sånger och dansar sånglekar, både gamla och nya, även sånger från andra länder och kulturer. Genom egna traditioner och kunskap om vår egen kultur och andra kulturer lär sig barnet att respektera olikheter. Barnets initiativ uppskattas och uppmuntras på olika sätt, vilket gör att det gärna övar sig i olika färdigheter. Vi uppmuntrar barnet att finna glädje i att lära sig. Språkets betydelse i småbarnsfostran Vi vill ge alla barn ett så rikt språk som möjligt, vilket betyder att språket spelar en mycket central roll i daghemmet Domus. Den vuxna använder ett rikt språk, som barnet förstår. Genom att upprepa ord, använda synonymer och förklara orden så konkret som möjligt försöker vi öka barnets språkförståelse. De vuxna samtalar mycket med barnet, diskuterar, svarar på frågor och ger det mycket beröm. Vi övar också barnet i att lyssna på och uppskatta vad vännerna berättar. Här är beröm viktigt; det gör att barnet vågar och vill uttrycka sig och det i sin tur stärker självkänslan. Vi använder språk hela tiden, i alla situationer. Då vi klär på oss i tamburen diskuterar vi kläder och väder, vid måltiderna diskuterar vi vad som hänt eller ska hända, vid spel diskuteras regler och hurdana spel barnen har hemma. Vi läser saga för alla barn, oberoende av ålder. Först enkla sagor med bilder, sedan lite svårare och till slut kapitelböcker. Vi har många fingerlekar, rim och ramsor, lättare och svårare beroende på barnets språkkunskap. Vi besöker biblioteket med jämna mellanrum. Teater och drama är populärt hos oss. Först kan det vara mycket svårt och barnet fnissar mest, men ofta kan det efter en tid bli riktigt fina sagor och berättelser. Genom att en vuxen oftast deltar i lekar och spel, utvecklas barnets tal, uttryckssätt och fantasi. Stegvis är en undervisningsmetod där barnen lär sig empati, klä sina känslor i ord, tyda kroppsspråk, gester och miner. Vi börjar med stegvis då barnen är fem år och sedan fortsätter det i förskolan och i lågstadiet. Stegvis lär också barnen problemlösning, logiskt tänkande och socialt samspel. För att stärka det sociala samspelet och kommunikationen lär sig barnen också andra lekar med kroppsspråk och gester, miner och rörelser. Vi sjunger mycket på Domus och har haft tur att ha personal som kan ackompanjera på gitarr och piano. Barnen har en stor repertoar tack vare alla sånger och sånglekar vi sjunger och 4

5 leker dagligen. Sånger är också viktiga för språkets utveckling. Genom att ge barnet ett gott språk hjälper vi det att klä sina tankar, känslor, åsikter och idéer i ord, klara problemlösningar, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Leken Barnet lär sig medan det leker, det använder allt det varit med om, sett och upplevt. Leken är viktig för att barnet skall känna sig tryggt och dess redskap att utvecklas. All slags lek och fantasi berikar barnets utveckling. Det är viktigt för barnet att få leka av sig olustiga situationer eller någonting roligt det varit med om. Leken ger plats för fantasin, den har betydelse för barnets hela utveckling; emotionell, fysisk och psykisk. Barnet tränar sig i sociala roller, härmar vuxna i vardagslivet (leker mamma, pappa, barn), att kompromissa, lösa problem, utforska och undersöka, använda språket samt följa spelregler, t.ex. turtagning. Dessutom övas både grovoch finmotoriken. Den vuxna svarar på barnets initiativ, hjälper med material, deltar i leken eller ger indirekt vägledning. Det gäller att ta vara på aktuella händelser, som barnet intresserar sig för. Redskapen är tillräckliga, mångsidiga och ger möjlighet att användas efter fantasin. Alla redskap är hela. Barnet har dagligen möjlighet till spontan lek, pedagogen ger barnet den frihet det behöver, vid behov berikas leken med redskap och fantasi. Den vuxna iakttar leken på avstånd och ser hur den utvecklas och sätter vid behov gränser. Ibland går vi vuxna med i leken för att uppmuntra barnen att tala svenska. Den organiserade leken utgår oftast från pedagogerna. Hit räknas t.ex. sångstunder, där det förekommer sånglekar, rytmik, dans, olika lekar. I dramalekar och regellekar är deltagandet frivilligt men pedagogen inspirerar så att lekarna är lockande. Den vuxna för vidare lektraditioner genom att delta i olika lekar t.ex. tjärobytta, katt och råtta, spegel, olika kortspel. Alla klarar inte av lekens regler och får eller vill därför inte vara med. Barnet får uttrycka sig genom kreativ verksamhet; att måla, rita, olika hantverk. Redskap och leksaker skall vara mångsidiga för att inspirera till fantasilek. Vård av material betyder att allt skall vara helt och skall upprätthållas och underhållas. Barnen får hjälpa till att städa undan och hålla ordning på spelknappar i olika spel. Fysisk aktivitet Vi vill ge barnet en positiv attityd till motion i olika former. Verksamheten inspirerar till daglig rörelse och lek i parken, promenader, naturupplevelser i Mulleskogen, skrinning på vintern, rörelselekar inomhus. Genom att röra sig mångsidigt får barnet en uppfattning om hur kroppen fungerar, tankeverksamheten stimuleras och ögahandkoordinationen tränas. Vi följer med den motoriska utvecklingen. Konstupplevelser och förmåga att uttrycka sig Vi vill att barnet skall upptäcka världen med alla sina sinnen, känna tillfredsställelse över egen och andras produktion samt skaparglädje. Vi uppmuntrar barnets 5

6 upptäckarglädje och positiva självkänsla genom att utveckla fantasin, leken och forskningen samt genom att ge barnet möjlighet till positiva upplevelser. Med beröm och uppmuntran låter vi barnet veta att de tankar, idéer och det arbete som det utför är värdefulla. Vi lyssnar till musik för barn, men också klassisk musik. Vi har sångstunder där barnet får sjunga, spela olika instrument och delta i sånglekar, fingerlekar, dans och rörelselekar. I barngrupperna målar och ritar vi mycket, barnet lär sig färgerna och får använda olika material att arbeta med. Vi slöjdar och syr och skapar olika saker av naturmaterial. Vi besöker konstmuseet Ateneum med barnen gruppvis. Där tittar vi på och diskuterar några tavlor och skulpturer. Efteråt får barnen dokumentera det de varit med om. Andra museer t.ex. Sprutmästargården och Sederholmska museet har vi besökt. Med de äldre barnen gör vi utflykter till centrum av Helsingfors. Barnet utforskar Vi uppmuntrar barnets naturliga nyfikenhet att utforska och gör tillsammans med barnen olika forskningar. Vi funderar t.ex. över vilka saker som flyter eller sjunker genom att först göra ett antagande, sedan utföra dvs. lägga en sak i vatten och sedan se om vårt antagande var riktigt. Barnet får pröva på olika saker och genom försök och misstag lära sig. Vi svarar på frågor som barnet funderar på, visar att de är intressanta och viktiga. Innehållsmässiga inriktningar Matematisk inriktning Målet är att stöda barnets intresse för och ge en positiv attityd till matematiken. Med hjälp av konkret vardagligt material lär sig barnet att förstå olika matematiska begrepp. Så småningom blir barnet medvetet om sitt tänkande, lär sig förklara och beskriva hur det tänker vid problemlösning. Barnet lär sig tillsammans med andra barn. De lär sig jämföra, olika tidsbegrepp och siffrorna. Naturvetenskaplig inriktning Målet är att barnet skall lära sig uppskatta och vårda naturen, att röra sig i naturen med respekt, att känna igen vårt lands vanligaste växter och djur, att förstå att vi är en del av naturen. Genom att ha mulleskogsverksamhet i daghemmet lär sig barnet att uppskatta naturen. Det här sker genom undersökande inlärning, experiment, trafikvett, återanvändning. Också hemmet får ta del i verksamheten genom att barnet och föräldrarna tillsammans packar väskan med mellanmål till Mulleskogen. Genom många promenader kring ön lär vi känna närmiljön. 6

7 Historisk och samhällelig inriktning Traditioner är viktiga och vi vårdar gamla traditioner i vårt daghem. Vi följer med årstidernas växlingar och har skördefest. Vid sångstunderna får barnen lära sig gamla sånger och folkdanser. Jultraditionerna månar vi speciellt om. Vi promenerar runt Brändö och utforskar den historiska närmiljön. Vi besöker stadens centrum och talar om och ser viktiga platser samt besöker olika museer. Vi gör tidsresor för att kunna leva oss in i hur det var förr. Vi har ibland utställningar med gamla föremål som barnen får ta hemifrån och går igenom vad de användes till. Etisk inriktning Samarbete i fostran Målet är att alla skall kunna ta del av den etiska fostran som betonar medmänsklighet, rättvisa och gemensamt ansvar. För att barnet skall bli en självständig individ, fordras det att barnet skall kunna visa hänsyn och tolerans gentemot andra, kunna möta konflikter på ett bra sätt och ha förmåga till samarbete. Vi vill att barnet skall förstå och ta hänsyn till andra människor och kulturer, lära sig skilja mellan rätt och fel, men också att uppskatta lugn och ro. Religions- och åskådningsanknuten inriktning I den religiösa fostran uppmuntrar vi en positiv jagbild och trygghetskänslan. Är man själv trygg, kan man lättare förstå och ta hänsyn till andra människor och kulturer. Vi vill lära barnet att skilja mellan rätt och fel genom att själva vara föredömen. Att be om förlåtelse och att förlåta är viktigt i samspelet med andra. Vi följer kyrkoåret med kristna traditioner och högtider. Från församlingen får vi besök av en person som berättar om bibeln och lär barnen nya sånger. Vi besöker kyrkan vid jul och påsk, då församlingen ordnar jul- och påskvandring. Det är julberättelsen som ungdomar framför i form av drama och påskens händelser där barn fått göra rekvisita till olika händelseförlopp. Föräldrarna och personalen är i kontakt med varandra då någondera parten upplever att barnet behöver mera stöd i sin utveckling och fostran. Personalen lyssnar på föräldrarna och stöder dem i fostran. Båda parter har barnets bästa i åtanke. Tillsammans utarbetas planer för att stöda barnet. Vi samarbetar med föräldrarna, lyssnar på deras åsikter och förslag och tar hänsyn till dem. Eventuella större problem reds ut med föräldrarna, mindre problem tillsammans med barnen. Kommunikationen med föräldrarna är viktig. Barnen kan också ringa sin mamma eller pappa vid behov. 7

8 Personalen uppgör på hösten en årsplan där barnets behov av fostran, utveckling och inlärning beaktas. Senare uppgörs noggrannare planer. På föräldramötet på hösten gås årsplanen igenom och diskuteras. Föräldrarna kommer med egna förslag och funderingar vid föräldraföreningens möte. För varje barn i dagvård gör föräldrarna och personalen upp en individuell plan för småbarnsfostran. För förskolebarnen heter planen LEOPS. Utvärdering görs kontinuerligt. Personalen följer med barnets utveckling via observationer. Om det finns eller uppstår svårigheter för barnet, har vi på personalens eller föräldrarnas initiativ extra diskussioner under året. Personalen får dagligen bra inblick i barnets behov och familjens önskemål genom samtal med föräldrarna i tambur och på gården. Föräldrarna får ett frågeformulär av staden vartannat år. Personalen tar del av svaren, går igenom dem och gör förbättringar vid behov. När ett barn börjar Domus görs ett hembesök hos barnet, det ger en bra inblick i behov och önskemål. Barn som behöver särskilt stöd Samarbete Tillsammans med föräldrarna strävar vi att i ett tidigt skede upptäcka om barnet är i behov av särskilt stöd. Vi beaktar barnets intressen och starka sidor, så att vi kan planera rätt stöd för barnet. Barnet iakttas genom observationer och vi försöker förebygga svårigheter. Vi börjar med stödåtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Vi nonchalerar inte föräldrarnas oro, utan lyssnar på dem och stöder dem. Vi gör upp en rehabiliteringsplan för barn med behov av särskild vård och fostran och ser till att vi tryggar kontinuiteten då vårdplatsen byts (annat daghem, skola). Vi samarbetar med en specialbarnträdgårdslärare och vid behov med andra instanser som har tillräckliga resurser för fortsatt stöd. Specialbarnträdgårdsläraren besöker daghemmet vid behov för konsultation vad gäller specialbarnen men också gällande andra aktuella frågor. De svenska daghemmen i östra och sydöstra Helsingfors har en traditionsgrupp som planerar den verksamhet som vi alla har tillsammans. I december dansar vi runt granen vid Stoa och i maj har vi en gemensam sportdag. Vissa år har vi ytterligare gemensamma projekt. Det finska daghemmet Kulosaari besöker vi alltid på Luciadagen och lussar för dem. Kalevaladagen firas också gemensamt. Då kommer antingen de finska barnen och uppträder för oss eller så går förskolebarnen till Kulosaari daghem och deltar i festligheterna. Catarina Bärlund-Palm från Matteus församling kommer ca en gång per termin och berättar bibliska berättelser för barnen. Domusbarnen får delta i jul- och påskvandringen som församlingen ordnar. På Luciadagen uppvaktar Domus Lucia invånarna i Domus trappa. Vi brukar vara mycket väntade och känner att barnen verkligen gläder invånarna. 8

9 Vi har samarbete med Virkamiestyöryhmä, som består av en representant från alla skolor och daghem på Brändö, den finska församlingen, Brändöföreningen och polisen. De ordnar program på Brändödagen och behandlar aktuella frågor. Då barnen fyller fyra år har vi ett utvecklingssamtal med föräldrarna och fyller i en blankett om barnets utveckling som skickas till rådgivningsbyrån. Efter besöket får vi i vår tur veta hur det gått på rådgivningen. Barnskyddet och svenska familjerådgivningen har vi kontakt med vid behov. Kulturbyråerna informerar oss om olika aktiviteter (t.ex. teater, musikprogram, clown) som ordnas. Vi brukar delta i dem. Brändö lågstadieskola har kontakt med speciellt förskolans barn. Förskolebarnen brukar gå till skolan och dansa ringdans och skolbarnen i sin tur brukar komma på besök till förskolan. Förskolebarnens blivande vänelever besöker Domus på våren och förskolebarnen går i sin tur till skolan och har en skoldag. Förskoleläraren har ett överlämningsmöte med den blivande skolläraren på våren. Också andra aktiviteter anordnas då och då. Barn med olika språk- och kulturbakgrund Personalen informerar och diskuterar med föräldrarna om syften och principer i den finländska småbarnsfostran. Småbarnsfostran är densamma för de barn som har annat språk och annan kulturbakgrund. Barnet inlemmas i en grupp med barn och hans eller hennes sociala kontakter i gruppen understöds. I finländsk småbarnsfostran är flickor och pojkar jämlika, oberoende av hur det är i barnets hemland. Samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt för att vi skall lära känna den historiska och kulturella bakgrunden i familjen. Detta uppnår vi bäst genom att be föräldrarna informera oss om den. Föräldrarna kan komma till daghemmet där man ordnar ett tillfälle där de andra barnen får se och uppleva hur man gör i den andra kulturen. Viktigt är att vi informerar föräldrarna att vi i Finland behandlar pojkar och flickor jämlikt. Personalen lär sig om barnets kultur, levnadsvanor och historia. Särdragen uppskattas och kommer till uttryck i den dagliga verksamheten Med barnet talar vi svenska och hjälper det att förstå och lära sig språket genom att förklara ord så konkret som möjligt. Vid behov använder vi barnets eget modersmål för att förstå. Vi uppmuntrar föräldrarna att använda sitt eget modersmål.. 9

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Inledning Enligt barnomsorgslag för landskapet Åland 15 har varje daghem och gruppfamiljedaghem skyldighet att ha en arbetsplan som beskriver

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan.

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan. Läroplan Lekskolan Sockan Kirstivägen 1 B 02760 Esbo tel. 09 8056104, 050 5494795 e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi www.lekskolansockan.fi Allmännt: Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. upprätthåller

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran Villekulla daghems plan för småbarnsfostran 1 Innehåll Villekulla daghem... 3 Småbarnsfostrans värdegrund och mål... 4 Fostringsgemenskap... 4 Inriktningar... 4 Samarbetsparters... 6 Villekullas årsklocka...

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska.

Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska. Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska. Personalen är lagenlig; barnträdgårdslärare, vårdare och

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015

Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015 Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan för förskoleundervisningen Enhet: Pjukala daghem Gruppens namn: Svalorna Gruppens storlek: 13 barn varav 11 pojkar och två flickor Personal: Christel Holmström,

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte BARNET I FÖRSKOLAN Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Sagoborgen drivs som enskild firma av Siw Minnema. Jag har sex barn mellan tre och sex år. Ibland har jag hjälp

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen.

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Kvalitetsanalys 2015 Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Saltisbarnens Montessoriförskola är en

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Augusti 2013. Verksamhetsplan

Augusti 2013. Verksamhetsplan Augusti 2013 Verksamhetsplan Orust Waldorfförskola 2013/2014 WALDORFPEDAGOGISKA MÅL En väg till frihet är en handledning i hur man genom waldorfpedagogik arbetar mot de mål som anges i Lpfö98. Rudolf Steiner,

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Uppdaterad 07.10.2015 INNEHÅLL Inledning 1. Daghemmet Elkas värdegrund och fostringsprinciper 1.1. Personalen 1.2. Barnen 2. Med barnaögon 2.1. Fostringsgemenskapen 2.2.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Kontaktinformation Vi som arbetar på Gottby Daghem:

Kontaktinformation Vi som arbetar på Gottby Daghem: 2015-2016 Kontaktinformation Adress: Gottby Daghem Södersundavägen 765 22130 Gottby Telefon: 32427 GSM: 0457-3447227 e-mail: gottbydaghem@jomala.ax Vi som arbetar på Gottby Daghem: Maria Hellström: Föreståndare/barnträdgårdslärare

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer