Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Brännlands skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Brännlands skola"

Transkript

1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Brännlands skola

2 Sammanfattning Brännlands skolas styrkor är att de flesta elever känner sig trygga i skolans verksamheter. Lokalerna är ej ändamålsenligt anpassade för alla elevers behov och skolans olika verksamheter. Trivselenkäten visar trots detta att de allra flesta eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Under året har skolan tagit hjälp av kommunens pedagogiska stödteam för att komma tillrätta med brister i arbetsron i en klass. Insatsen har gett resultat i form av ökad självkänsla och arbetsro hos eleverna. Personalen har under läsåret arbetat målinriktat med att undervisa om de olika lässtrategierna i samtliga klasser. Resultatet visar på god utveckling av läsförståelsen hos samtliga elever, framför allt hos pojkarna. Vi fortsätter utveckla undervisningen under kommande år. Nationella proven i matematik och svenska för åk 3 visar på goda resultat för de flesta elever. De elever som inte klarat alla delmål får extrastöd. Fritidshemmets styrkor är att eleverna trivs. Trivseln skulle dock öka om fritidshemmet hade möjlighet till egna lokaler. Lokalerna är tyvärr inte anpassade för fritidshemmets verksamhet och eleverna uttrycker att de saknar utrymmen för lugn och ro. Verksamheten bedrivs för det mesta i skolans klassrum och grupprum. Personalen i fritidshemmet har under året satsat på att erbjuda eleverna styrda rastaktiviteter. Detta tror vi bidragit till att öka trivseln och känslan av trygghet hos eleverna. Umeå den 8/9-15 Patrik Sandström i samarbete med Brännlands skolas personal Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Bilaga Bilaga (16)

3 Inledning Brännlands skola är en relativt liten skola vilket innebär att personal och elever lär känna varandra väl och ingen blir anonym. Skolan satsar på en profil där samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem ger en helhetssyn på elever med ett stöd i elevens allsidiga utveckling. Utomhuspedagogik har en framträdande roll i undervisningen och ger en tydlig profil i det dagliga arbetet med att ge eleverna insikt i den globala frågan. Alla i skolan har ett gemensamt ansvar att skapa trivsel och värme. Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Ett skolråd finns där elever, föräldrar och personal är representerade. Brännlands skola ingår tillsammans med Sörfors, Överboda samt Västangårds skola i Västra skolområdet. Rektor Patrik Sandström ansvarade för skolan i Brännland samt Sörfors skola och Överboda skola. I slutet av varje vårtermin görs en kvalitetsredovisning. Den görs utifrån Umeå kommuns anvisningar. Underlaget för kvalitetsredovisningen baseras på föregående års kvalitetsredovisning, skolans lokala arbetsplan, Lgr 11 och lokala kursplaner. I kvalitetsarbetet ingår även elevers trivselundersökning, föräldraenkäter, elevenkäter samt personalens utvärdering av genomförda aktiviteter under läsåret. Brännlands skola hade den 15 september elever fördelade enligt följande: Förskoleklass årskurs 2: 56 elever Åk 3 5: 42 elever Förutsättningar Brännlands skola ligger i en jordbruksbygd med naturskön omgivning nära till älv och skog. Vi har tillgång till grillplats och naturstigar vid älven. Lokalerna nyttjas till fullo efter de förutsättningar som finns. Buller från gymnastiksalen till intilliggande lokaler gör att gymnastiksalen inte kan användas i den utsträckning vi behöver. Våra lokaler är inte anpassade för förskoleklass eller fritidsverksamhet, trots att sådan verksamhet bedrivs i byggnaden. Behov av upprustning av lokalerna finns. Faktalitteratur och skönlitteratur är fördelad i respektive klassrum. Bokbussen kommer en gång i månaden. Skolan har interaktiva tavlor i alla klassrum, och 27 datorer som delas av alla elever i skolan. Vi har köpt in erforderliga datorer och program för elever som har speciella behov. Vi har god tillgång till de läromedel vi behöver. Personal På grund av få barn i varje åldersgrupp varierar organisationen från år till år. Klassrummen är inte anpassade för stora barngrupper vilket gör att verksamheten blir resurskrävande. Personalen arbetar i en nära samverkan i elevgrupperna. Personalens frånvarotal är låga. Vid frånvaro har personalen försökt att i möjligaste mån täcka upp för varandra i arbetslagen. Detta mycket pga svårigheter med vikarieanskaffning. Att vi täcker för varandra innebär för skolan en vinst ekonomiskt men kan innebära förluster i undervisning och i elevernas och personalens arbetsmiljö. Personalen har under läsåret fått fortbildning i läsförståelse och formativ undervisning och bedömning. Skolans personal har 3 (16)

4 även deltagit i PRIO-projektet. Syftet med projektet har varit att effektivisera det kollegiala lärandet som en del i elevernas måluppfyllnad. Att effektivisera möten har varit ett medel för att frigöra tid för mer kollegialt samarbete. Pedagogerna i Brännlands skola är organiserade i två arbetslag: F-2 där personal från skola, förskoleklass och fritidshem ingår o Personalens utbildning på Fritidshem; förskollärare, fritidspedagoger, 1-7 lärare, barnskötare. o Personalens utbildning i f-klass, åk 1, åk 2: förskollärare, klasslärare med adekvat lärarutbildning o Personalens utbildning: Klasslärare, slöjdlärare och musiklärare med adekvat lärarutbildning. Brännlands skola har en speciallärare. Patrik Sandström är rektor för Brännlands skola, Sörfors skola samt Överboda skola. Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Elevers arbetsmiljö Under året har skolan genomfört trivselundersökningar, trygghetsvandring och en utvärdering av målen i likabehandlingsplanen. Resultatet visar att så gott som alla elever trivs och känner sig trygga på skolan. Två elever anger att de inte trivdes i skolan vilket vi ser allvarligt på. När det gäller skolans likabehandlingsplan så visar enkäten att ungefär hälften av skolans elever känner till planen. I utvärderingen av planen visar dock resultatet att eleverna känner till innehållet och att skolan arbetat med målen i planen. Ett annat resultat som framkommit av skolans trivselundersökning är att 21 av 96 elever någon gång under året upplevt att någon varit dum mot dem. Även om det är en förbättring sedan föregående läsår är vi inte nöjda med resultatet, och det är något vi ska arbeta vidare med under nästa läsår. Skolan har ett fortlöpande värdegrundsarbete och arbetar aktivt med likabehandlingsplanen. Under trygghetsvandringen framkom att eleverna kände sig otrygga i omklädningsrum och i toaletterna. Åtgärder är vidtagna efter förslag från eleverna genom att insynsskydd och haspar är monterade. Skolans grundförutsättningar för ett gott klimat är goda eftersom all personal känner alla elever och elevantalet möjliggör arbete i mindre grupper. För att arbeta vidare med att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan ska vi fortsätta med den tydliga struktur som finns för eleverna under hela dagen, från förskoleklass, skola och fritidshemmet. 4 (16)

5 Skolan har under läsåret gjort 13 incidentrapporter vilket är en stor skillnad jämfört med föregående år då det skrevs 33 st. En av anledningarna är att skolan arbetat aktivt med rastaktiviteter och haft fler vuxna ute på varje rast. Av dessa rapporter handlar elva om fysiskt våld och två om kränkande tilltal. Skolan fortsätter arbeta mot att inga elever ska uppleva sig kränkta. På skolan råder en överlag god kontakt med vårdnadshavare vilket skapar en trygghet för eleverna. Enligt utvärderingen anser tio av 91 elever att de sällan har arbetsro i klassrummet. Tre elever anser att de sällan får den tid de behöver för att arbeta färdigt med sina skoluppgifter. Utifrån det som framkommit i utvecklingssamtal känner sig eleverna nöjda med det inflytande de besitter över den egna arbetssituationen. I förskoleklassen har eleverna eget inflytande genom den fria leken men även under det styrda arbete som sker. Fritidshemmet har skapat inflytande genom eget val, idélåda och elevledda aktiviteter, vilket gett eleverna möjlighet att påverka sin fritidstid. Genom bl a klassråd, elevråd, skolråd, fritidsråd och miljöråd har eleverna möjlighet till inflytande i verksamheten. Pedagogernas samlade bedömning är att lokalerna inte är ändamålsenliga för alla elevers behov och skolans olika verksamheter. Åtgärder behövs för att öka möjligheten att ytterligare förbättra arbetsron och ge möjlighet till avskildhet. Under läsåret har skolan fortsatt arbeta med individ- och gruppstärkande aktiviteter t ex fadderverksamhet och temadagar i åldersblandade grupper. Det pedagogiska stödteamet har varit inkopplade i arbetet med en av skolans klasser vilket lett till en god utveckling. Elevers lärande och skolans studieresultat Skolan har en tydlig struktur för hur man arbetar med skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Det webbaserade verktyget Unikum har använts under flera år och är nu inarbetat bland lärare, elever och föräldrar. Eleverna i förskoleklass erbjuds ett inskolningssamtal under höstterminen samt ett utvecklingssamtal under vårterminen. Dessa elever har inte använt Unikum utan ett frågeformulär som är baserat på verktyget. Inför kommande läsår behöver pedagogerna fortbildning i den nya lärplattformen Lärum. Möjligheten till mindre gruppstorlekar och fördelning av personella resurser ger eleverna förutsättningar till hjälp och stöd i skolan. Elevenkäten visar att en av 91 elever anser att den inte får den hjälp som behövs i skolan. Åtgärdsprogram upprättas vid behov och läxhjälp erbjuds till alla elever en timme i veckan. De nationella proven i matematik och svenska i åk 3 visar på gott resultat. Under läsåret har pedagogerna fortsatt arbetet med formativ undervisning och utvecklat arbetet till att omfatta flera skolämnen. För att utveckla läsförståelsen har skolan satsat på att arbeta med lässtrategier i samtliga elevgrupper. Resultatet visar på en god utveckling av 5 (16)

6 läsförståelsen hos samtliga elever men framförallt hos pojkarna. I årskurs tre har genomsnittligt staninevärde ökat från 5,3 till 6,2 hos pojkar och från 6,4 till 7,0 hos flickor. I årskurs fyra har genomsnittligt staninevärde ökat från 5,0 till 7,0 hos pojkar och från 6,4 till 7,3 hos flickor. I årskurs 5 är staninevärdet relativt oförändrat, 6,6 hos pojkar (6,6 2014), 7,0 hos flickor (7,1 2014). Elevers personliga och sociala utveckling Skolan arbetar i vardagen med att medvetandegöra eleverna om sin personliga och sociala utveckling samt kunskapsutveckling. Eleverna gör regelbundet utvärderingar och självskattningar inom olika områden. Självskattningen bland pedagogerna visar att vi kan arbeta mer med att få eleverna att ta ett större personligt ansvar för sig själv och sitt lärande. Elevenkäten visar att 71 % elever anser att de tar ansvar för vad de ska göra under lektioner, 20 % anser att de tar ansvar ibland. När det gäller att kunna samarbeta med andra anser 78 % att det ofta går bra, 12 % svarade ibland. Övriga områden Skolans aktiva arbete för hållbar utveckling fortgår. Under läsåret har skolan fortsatt arbetet med Grön flagg och arbetat med de mål som satts upp. Det har varit svårt att få en levande diskussion kring Skola för hållbar utveckling vilket måste prioriteras inför kommande läsår. Under höstterminen -14 fick skolan medel genom Skapande skola att använda till dansundervisning under tio veckor för alla elever genom föreningen JamoJamo. Undervisningen avslutades med en uppskattad dansföreställning. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Elevers arbetsmiljö Mål Samtliga elever ska känna trygghet och trivas i skolan Kort/ lång sikt Kortsikt igt mål Åtgärd Ansvar Utvärdering Göra en sammanfattning av likabehandlingsplanen så att den blir lättare att förstå för de yngre eleverna. Identifiera elever som inte trivs och vidta åtgärder beroende på orsakerna. Likabehandl ingsgruppe n Ht (16)

7 Ingen elev ska känna sig kränkt och antalet incidentrapport er ska minska Förbättra arbetsron i samband med undervisning Förbättra ljudnivån i matsalen kort lång Kortsikt igt mål Följa mål och de främjande åtgärderna i likabehandlingsplanen. Se över resurser och möjlighet till gruppdelning Se över våra rutiner kring lunchsituationen Likabehandl ingsgr. v 44 jan -16 jun -16 pedagoger jun -16 Pedagoger v 44 jan 2016 juni 2016 Förbättrad inomhusmiljö (ljud, temperatur, ventilation) Öka elevernas trygghet på toaletterna Kortsikt igt. kortsikt igt Se över rutiner och uppföljning kring felanmälan. Haspar på toaletter i omklädningsrummen rektor v 44 jan 2016 juni 2016 rektor/vakt mästare skolstart ht-15 Elevers lärande och skolans studieresultat Mål Öka samverkan kring elevernas utbildning Öka elevernas intresse för läsning Kort/ lång sikt Kort Lång Åtgärd Ansvar Utvärdering Fortbildning för alla pedagoger i den nya lärplattformen Lärum. Introducera Lärum för vårdnadshavare Läsvecka Utveckla nya arbetsmodeller Använda eleverna som inspiration för varandra. Rektor v. 44 Pedagoger v 44 jan 2016 jun 2016 Samarbeta mellan årskurserna Lång Utveckla samarbetet i de nya arbetslagen. Gemensamma arbetsområden. Pedagoger v 44 januari 2016 juni (16)

8 Mål Utveckla elevernas medvetenhet om sitt eget lärande Kort/ lång sikt Lång Elevers personliga och sociala utveckling Åtgärd Ansvar Utvärdering Fortsatt utveckling av formativ bedömning Pedagoger v. 44 jan 2016 juni 2016 Övriga områden Mål Få en levande diskussion kring arbetet med LHU för ökad förståelse hos elever och samtliga pedagoger Skapa en tydlig arbetsgång för klass-, elev- och miljöråd Kort/ lång sikt Lång Kort Åtgärd Ansvar Utvärdering Diskutera LHU-arbetet på skolan och identifiera utvecklingsområden. LHU läggs som en fast punkt på skolans arbetsplatsträffar. All personal kommer förberedd till mötena för att kunna delta aktivt i diskussioner. Skapa mappar med mallar i Google Drive som alla pedagoger kan använda. LHUansvariga Rektor Personal LHUansvariga Rektor v januari -16 juni -16 V Rektor Patrik Sandström (16)

9 Bilaga 1 Grundskolans kvalitet och måluppfyllelse FÖRUTSÄTTNINGAR BEDÖMNINGSSCHEMA Lå Mätvärden på indikatorer som belyser kvalitet och måluppfyllelse anges där det är möjligt. STYRKOR = MYCKET GOD KVALITET SVAGHETER = EJ Ej påverkbara Utomhusmiljön; Lokaler saknas, t ex närhet till natur, musiksal, grupprum stimulerande skol- Akustikproblem i gård. matsal, slöjd/idrott Engagerade och leder till att lokaler utbildade pedagoger ej kan nyttjas optimalt Påverkbara... på kort sikt (1 år) Många vuxna ute Fördelning av Ljuddämpande bord bland eleverna personella resurser saknas där behovet finns på längre sikt Inomhusmiljö: ventilation temperatur ARBETSPROCESSER Miljö för utveckling och lärande Utomhusmiljön 2 av skolans elever nyttjas. anger att de inte Samverkan mellan trivs i skolan. årskurser. 21 av 96 elever anger att någon varit dum Vuxenledda emot dem. rastaktiviteter 13 incidentrapporter (33 st läsåret 13/14) Normer och värden Eleverna kända av alla pedagoger och ett gemensamt ansvar för konflikter tas. 9 (16)

10 Elevers ansvar och inflytande Undervisning Medvetet arbete kring läsförståelse. Samverkan m Naturskolan. Eleverna tar ansvar utifr. ålder o mognad Anpassningar och stöd Bedömning och betyg Regelbundna diagnoser IUP m skriftl omdömen till varje elev MÅLUPPFYLLELSE / RESULTAT Kunskaper /studieresultat Svenska åk 3, 5/6 och 9 Resultat DLS åk 3-5: 93 % godk NP åk 3 staninemedelvärde pojkar 5,6 (2014), 6,6 (2015). Flickor 6,6 (2014), 7,1 (2015) Matematik åk 3, 5/6 och % godk NP åk 3 Modersmålsunderv, studiehandledning, SvA Kunskaper i alla andra ämnen Personlig och social utveckling Elevers självskattning Flertalet enkät- 11 % anser att de undersökningar sällan har arbetsro ger god överblick i klassrummet Hälsa och livsstil Likvärdig utbildning 10 (16)

11 Fritidshemmets kvalitet och måluppfyllelse FÖRUTSÄTTNINGAR BEDÖMNINGSSCHEMA Lå Mätvärden på indikatorer som belyser kvalitet och måluppfyllelse anges där det är möjligt. STYRKOR = MYCKET GOD KVALITET SVAGHETER = EJ Ej påverkbara Utomhusmiljön; Ej tillfredsställande närhet till natur, lokaler stimulerande skolgård. Inomhusmiljö: värme ventilation ljudnivå Påverkbara... Personaltäthet på kort sikt (1 år) Elevinflytande (Stacken) bland eleverna Vikarieanskaffning tar tid eftersom tillgången på på längre sikt vikarier är liten ARBETSPROCESSER Miljö för utveckling och lärande Utomhusmiljön 2 av skolans elever nyttjas. anger att de inte Uteverksamhet fri lek-lärande Vuxenledda rastaktiviteter trivs i skolan. 21 av 96 elever anger att någon varit dum emot dem. 13 incidentrapporter (33 st läsåret 13/14) Normer och värden Lika förhållningssätt bland pedagogerna 11 (16)

12 Elevers ansvar och inflytande Fritidsmöten Elevledda aktiviteter Undervisning Planderade aktiviteter ledda av pedagoger och ledda av elever Anpassningar och stöd Bedömning och betyg Anpassningar har gjorts till stor del men utvecklingsområden finns Barn i behov av särsk stöd har ej tillräcklig resurs på fritids MÅLUPPFYLLELSE / RESULTAT Kunskaper /studieresultat Svenska åk 3, 5/6 och 9 Matematik åk 3, 5/6 och 9 Modersmålsunderv, studiehandledning, SvA Kunskaper i alla andra ämnen Personlig och social utveckling Elevers självskattning Fortsätta utveckla elevernas självinsikt med frågan "Vad har vi lärt oss?" Hälsa och livsstil Bra mat och rörelse Likvärdig utbildning Goda idéer delges mellan fritidshemmen i området 12 (16)

13 Förskoleklassens kvalitet och måluppfyllelse BEDÖMNINGSSCHEMA Lå Mätvärden på indikatorer som belyser kvalitet och måluppfyllelse anges där det är möjligt. STYRKOR = MYCKET GOD KVALITET SVAGHETER = EJ FÖRUTSÄTTNINGAR Ej påverkbara Ej tillfredsställande lokaler Ljudnivå slöjd/idrott Påverkbara... på kort sikt (1 år) Tillgång på vikarier på längre sikt Lokaler: Värme, ljudnivå, ventilation ARBETSPROCESSER Miljö för utveckling och lärande God samverkan med föräldrar God lärandemiljö trots bristfälliga lokaler Normer och värden Eleverna kända av av alla vuxna och kan vända sig till den de är trygg med Tillåtande klimat i alla klasser. 13 (16)

14 Elevers ansvar och inflytande Undervisning Ökat ansvar utifrån elevernas ålder och mognad Eleverna väl insatta i mål. Individanpassad undervisning. Öppna för nya metoder Anpassningar och stöd MÅLUPPFYLLELSE / RESULTAT Bedömning och betyg Kunskaper /studieresultat Svenska åk 3, 5/6 och 9 Matematik åk 3, 5/6 och 9 Modersmålsunderv, studiehandledning, SvA Kunskaper i alla andra ämnen Personlig och social utveckling Elevers självskattning Bedömning av social kompetens Svårt med kunskapsbesömning, bra med diagnoser Svårt med självskattning när det gäller kunskap och arbetsbelastning Hälsa och livsstil Idrott Uteraster/- aktiviteter Likvärdig utbildning Utifrån personal, lokaler och resurser 14 (16)

15 Bilaga 2 Faktablad - studieresultat lå 2014/15 Nationella prov matematik årskurs 3 vårterminen Andel godkända (%) Uppdaterad Årkurs 3 A) Muntlig uppgift: problemlösning B) Överslagsräkning, huvudräkning, matematiska likheter C) Mönster i talföljder, geometriska mönster D) Positionssystemet, enkla problem E) Mäta jämföra och uppskatta längd, proportionella samband F) Symmetri, skriftliga räknemetoder G) Huvudräkning i kontext, förståelse för räknesätten Deltagit i och uppnått kravnivån i samtliga delprov Brännlands skola Nationella prov matematik årskurs 3 vårterminen Andel godkända (%) Uppdaterad Årkurs 3 A) Muntlig uppgift: problemlösning B) Överslagsräkning, huvudräkning, matematiska likheter C) Mönster i talföljder, geometriska mönster D) Positionssystemet, enkla problem E) Mäta jämföra och uppskatta längd, proportionella samband F) Symmetri, skriftliga räknemetoder G) Huvudräkning i kontext, förståelse för räknesätten Deltagit i och uppnått kravnivån i samtliga delprov Brännlands skola Flicka Pojke Nationella prov svenska årskurs 3 vårterminen Andel godkända (%) Uppdaterad Årkurs 3 A) Muntlig uppgift B) Läsa - berättande text C) Läsa - faktatext D) Enskild högläsning Delprov E Enskilt textsamtal F) Skriva - berättande text G) Skriva - stavning och interpuktion H) Skriva - faktatext Deltagit i och uppnått kravnivån i samtliga delprov Brännlands skola Nationella prov svenska årskurs 3 vårterminen Andel godkända (%) Uppdaterad Årkurs 3 A) Muntlig uppgift B) Läsa - berättande text C) Läsa - faktatext D) Enskild högläsning Delprov E Enskilt textsamtal F) Skriva - berättande text G) Skriva - stavning och interpuktion H) Skriva - faktatext Deltagit i och uppnått kravnivån i samtliga delprov Brännlands skola Flicka Pojke Analys nationella prov åk 3 Samtliga elever har genomfört de nationella proven i matematik och svenska. Elevernas resultat på proven i matematik är goda. Alla elever har nått kravnivån. I svenska bedömdes en elev ej ha nått kravnivån i delprov B, C, D och G på grund av diagnostiserade svårigheter. Dessa delprov innehåller avkodning, läsförståelse och stavning. Kunskaper i åk 3 Andel elever som uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper på nationella prov i åk 3: Sv 13 elever av 14 Ma 14 elever av 14 Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 3: Sv 1 elev Eng 1 elev So/No 1 elev Bild 1 elev 15 (16)

16 Antal elever med åtgärdsprogram vid vårterminens slut åk 1-3: åk 4-5: Sv 1 elev Eng 1 elev So/No 1 elev Bild 1 elev Sv 1 elever Ma 1 elever Eng 1 elev So/No 1 elev Antal elever med reducerad studiegång Ingen elev Antal hemmasittare Ingen elev Modersmålsundervisning, SvA och studiehandledning Antal elever som är berättigad till modersmålsundervisning: 9 elever är berättigad till modersmålsundervisning. 8 av dessa elever deltar i modersmåls-undervisningen. Den elev som varit berättigad till, men ej haft modersmålsundervisning har inte kunnat erbjudas det. Antal elever som läser Sv 2: 0 elever Antal elever med studiehandledning i modersmål: 0 elever 16 (16)

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Mariehemsskolan

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Mariehemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Mariehemsskolan Sammanfattning Den sammanfattande bedömningen av verksamheterna på skolan, förskoleklass, grundskola och fritidshem, är att de håller god kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Sofiehemsskolan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012. Fastställd/Upprättad 2012-09-15. Dokumentnamn Redovisning. Dokumenttyp. Version 1.

Sofiehemsskolan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012. Fastställd/Upprättad 2012-09-15. Dokumentnamn Redovisning. Dokumenttyp. Version 1. 1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012 Dokumenttyp Dokumentnamn Redovisning Kvalitetssammanställning Dokumentägare Dokumentansvarig Bengt Olander, rektor Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Lennart Olofsson rektor Dokumentinformation

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 2015-08-17 Innehållsförteckning 1. Grundfakta sid. 3 2. Resultat sid.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2015-2016 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 Mål... 3... 3 3A... 3 3B... 3 Nationella prov åk.3... 3 Åk.6...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA. Arbetsplan. förskoleklass skola fritids

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA. Arbetsplan. förskoleklass skola fritids Arbetsplan förskoleklass skola fritids 2013-2014 SID 2 (11) Inledning "Så fort man kliver in blir man sedd och möts av en varm miljö brukar besökare säga. Karlbergs skola upplevs som den lilla skolan i

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra Gefle Montessoriskolas måldokument 2013/14 Normer och värden 1. Arbetsro Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Det är arbetsro

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning Grundskola - Bofinkenskolan läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Grundskola - Bofinkenskolan läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Grundskola - Bofinkenskolan läsåret 2014/2015 2015-08-26 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet: Skola antal lärare: 146 elever/9,8 pedagoger Fritidshem: 76

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Kvalitetsrapport Bäsna skola 2014/2015

Kvalitetsrapport Bäsna skola 2014/2015 Kvalitetsrapport Bäsna skola 2014/2015 1 Verksamhetsredogörelse Prioriterat på Bäsna skola är natur och miljöfrågor, det innebär bland annat att utemiljön används som inlärningsmiljö en gång i veckan.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Maude Wiklund- Andersson 2013-06-20 Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan 2015 Strategi Plan/program Riktlinjer Regler och instruktioner Innehåll Sid Nuläge 4 Kartläggning 4 Mål 5 Ny plan 5 Främja,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Verksamhetsplanen för Slottsskolan

Verksamhetsplanen för Slottsskolan 1 Verksamhetsplanen för Slottsskolan 2014-15 Normer och värden Vårt arbete ska syfta till att alla elever ska trivas och må bra i skolan och bemötas på ett positivt sätt av sina kamrater och oss vuxna.

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Backens skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Det systematiska kvalitetsarbetet på skolan syftar till att kvaliteten för eleverna ska öka, därför har analysen gjorts på elevnära nivå och strategier

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning UTBILDNINGSNÄMNDEN VÄSTE RTORPSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (14) 2014-09-12 Handläggare: Barbro Engeflod Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Vår vision; Västertorpsskolan - den

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 1, läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 1, läsåret 2013-09-012 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 1, läsåret 2013-2014 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 1 Röbäcks skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 Innehåll: Inledning... 2 Förutsättningar 2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 12 Slutord 13 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

2. Skolans förutsättningar för måluppfyllelse

2. Skolans förutsättningar för måluppfyllelse Kvalitetsredovisning för Torskolan F-6 med tillhörande fritidshem för läsåret 09/10 1. Inledning Kvalitetsredovisningen bygger på de nationella målen i läroplanen och kursplanerna samt målen i skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys 14/15 Grimsåsskolan Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Neptuniskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Lena Hagström Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

KVALITETSARBETET LÄSÅRET 14-15 ÅSEBRO SKOLA

KVALITETSARBETET LÄSÅRET 14-15 ÅSEBRO SKOLA KVALITETSARBETET LÄSÅRET 14-15 ÅSEBRO SKOLA FÖLJA UPP Resultat och måluppfyllelse... -Vilka är våra resultat och hur ser vår måluppfyllelse ut? ÄMNESPROV/OMDÖMEN VAD HAR GÅTT BRA? Ämnesprov Svenska år

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer